Как да кандидатствам

В рамките на програмата „Еразъм+“ съществуват различни възможности за организации и физически лица. Въпреки това, в зависимост от частта от програмата, за която искате да кандидатствате, процедурата за подготовка и кандидатстване може да се различава. Нека ви преведем през този процес:

Преди да кандидатствате

Обща покана за представяне на предложения

Всяка година се публикува Обща покана за представяне на предложения, в която се посочват възможностите за организации и граждани, работещи в сферата на образованието, обучението, младежта и спорта. В поканата можете да намерите целите на програмата, общ преглед на дейностите, по които е разделена, допустимостта на потенциалните участници, бюджета и продължителността на проектите, както и крайните срокове за подаване на предложения за всяко Ключово действие. Можете да прегледате последната Покана за представяне на предложения в нашата секция „Покани за представяне на предложения“. В допълнение, някои специфични покани за представяне на предложения се публикуват на централизирано равнище чрез уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

Ръководство за програмата

По-подробен преглед на условията и изискванията на действията, за които можете да кандидатствате в рамките на Общата покана, можете да намерите в Ръководството за програма „Еразъм+“. Ръководството е основният документ за информация за всеки, който би желал да се запознае по-подробно с програмата. Ръководството за програмата е достъпно както под формата на онлайн версия, която е по-лесна за използване и търсене на информация, така във формат PDF.

Кой може да участва?

„Еразъм+“ е отворена за много лица и организации, въпреки че допустимостта варира от едно действие до друго и от една държава до друга. Страните, които могат да участват, са разделени на две основни категории:

  • Държави по програмата: могат да участват пълноценно във всички действия на програмата „Еразъм+“;
  • Държави партньори: могат да участват в определени дейности по програмата, при определени критерии или условия.

За повече информация относно държавите, отговарящи на условията, моля направете справка със съответния раздел в Ръководството за програма „Еразъм+“.

Регистрация

Преди да кандидатствате за финансиране като организация, ще трябва да получите EU Login. Системата на Европейската комисия за автентификация (наричана по-рано ECAS) е място за удостоверяване на потребителя на широк кръг от информационни системи на Комисията.
След това ще трябва да посетите портала за участниците и да регистрирате организацията си, за да получите уникалния си 9-цифрен Персонален идентификационен код (ПИК).
Ако сте физическо лице и желаете да кандидатствате, ще трябва да се консултирате с организацията, от която сте част (например Вашия университет).

 

Как се управлява програмата?

Програмата „Еразъм+“ се управлява от Европейската комисия, Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA), редица национални агенции във всички държави по програмата и серия от национални офиси в някои държави партньори.

Централизираните дейности се управляват на европейско равнище от Европейската комисия и Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура на Европейската комисия в Брюксел, известна също като Изпълнителната агенция. Централизираните проекти са по-големи и стратегически, предназначени да се справят със специфични проблеми в цяла Европа.

Децентрализираните дейности се управляват директно от националните агенции, които се намират във всяка държава по програмата или от националните бюра „Еразъм+“ извън ЕС. Повечето от тези проекти ще бъдат реализирани на национално, регионално или местно равнище и ще се съсредоточат върху обмена между страните.
За повече информация, моля посетете секцията „Как се управлява програмата?“.

Възможности

Граждани

„Еразъм+“ предлага възможности за хора от всички възрасти като им помага да развиват и споделят знания и опит в институции и организации в различни страни. Проверете какви възможности има за отделни лица – студенти, персонал, стажанти, учители, младежи и младежки работници и др.

Организации

„Еразъм+“ предлага възможности за широк кръг от организации, включително университети, училища, доставчици на образование и обучение, аналитични центрове, изследователски организации и частни предприятия.
Научете повече за различните възможности за организациите.

Процес на кандидатстване

В зависимост от това по коя част от програмата кандидатствате, ще трябва да попълните конкретен формуляр за кандидатстване. Обикновено това ще бъде или eForm (PDF) или уеб формуляр.
На Ваше разположение е ръководство, което обяснява стъпка по стъпка как да използвате една от двете форми:

След като кандидатствате

За повече информация относно оценката и проверката на кандидатурите проверете Част В - Информация за кандидатите в Ръководството за програмата.

 

 

 

Споделете тази страница