Valstu “Erasmus+” biroji

Valstu “Erasmus +” biroji dažās partnervalstīs palīdz Eiropas Komisijai un vietējām iestādēm programmas “Erasmus +” īstenošanā.

Šīs valstis atrodas Rietumbalkānos, Vidusjūras reģiona austrumu un dienvidu daļā un Centrālāzijā. Krievijā arī ir šāds birojs.

Valstu “Erasmus+” biroji sniedz informāciju par “Erasmus+”, uzrauga un novērtē finansētos projektus, palīdz pieteikumu iesniedzējiem un dalībniekiem, atbalsta politikas dialogu un uztur sakarus ar vietējām iestādēm un ES delegācijām.

Valstu “Erasmus+” biroju saraksts ir pieejams Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras tīmekļa vietnē.

Bendrinti šį puslapį