Σχέδιο κινητικότητας για το προσωπικό της εκπαίδευσης ενηλίκων

Σκοπός της μαθησιακής κινητικότητας προσωπικού εκπαίδευσης ενηλίκων είναι η αύξηση των βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων του προσωπικού της εκπαίδευσης ενηλίκων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης σε όλες τις εκφάνσεις τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας γενικότερα. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε σχέδια που καλύπτουν τις ανάγκες διδασκαλίας /μάθησης των μειονεκτούντων ενηλίκων εκπαιδευομένων (συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών). Τα ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων θα χρησιμοποιούν στρατηγικά τη μαθησιακή κινητικότητα του προσωπικού τους, καθώς και για τον σκοπό της διεθνοποίησής τους και την αύξηση των ικανοτήτων τους.

1. Επιχορήγηση για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών

Η επιχορήγηση για επιχορήγηση για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών αποτελεί συνεισφορά στο κόστος με το οποίο επιβαρύνονται οι οργανισμοί όσον αφορά τις δραστηριότητες για την υποστήριξη της κινητικότητας προσωπικού. Στόχος της επιχορήγησης είναι να διευκολύνει τη διοργάνωση δραστηριοτήτων κινητικότητας υψηλής ποιότητας με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των ιδρυμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. Για παράδειγμα:

 • προετοιμασία και παρακολούθηση του ευρωπαϊκού σχεδίου ανάπτυξης·
 • παροχή ενημέρωσης και βοήθειας στο προσωπικό·
 • επιλογή προσωπικού για δραστηριότητες κινητικότητας·
 • οργανωτικές ρυθμίσεις με ιδρύματα-εταίρους (κυρίως σε περίπτωση παρακολούθησης εργασίας και διδακτικών εργασιών)·
 • προετοιμασία συμφωνιών κινητικότητας ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η αναγνώριση των δραστηριοτήτων κινητικότητας·
 • γλωσσική και διαπολιτισμική προετοιμασία του μετακινούμενου προσωπικού·
 • εξασφάλιση αποτελεσματικών ρυθμίσεων καθοδήγησης και επίβλεψης του μετακινούμενου προσωπικού·
 • υποστήριξη της επανένταξης των μετακινούμενων συμμετεχόντων και αξιοποίηση των νέων δεξιοτήτων που απέκτησαν με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης που εφαρμόζει το ίδρυμα εκπαίδευσης ενηλίκων·

Η ποιότητα της εφαρμογής του σχεδίου και της συνέχειας που δίδεται σε αυτό από ένα ίδρυμα θα λαμβάνεται υπόψη κατά την τελική απόφαση για την επιχορήγηση. Όσον αφορά την ποιότητα της εφαρμογής του σχεδίου κινητικότητας, θα πρέπει να ακολουθούνται οι κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται στο παρόν παράρτημα σχετικά με την κινητικότητα προσωπικού εκπαίδευσης ενηλίκων.

2. Πριν από την Κινητικότητα

α. Ευρωπαϊκό σχέδιο ανάπτυξης

Προτού υποβάλει αίτηση, το ίδρυμα εκπαίδευσης ενηλίκων πρέπει να αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο ανάπτυξης. το σχέδιο αυτό αποτελεί μέρος της αίτησης. Αυτή η ενότητα υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι προγραμματισμένες δραστηριότητες κινητικότητας αποτυπώνονται σε μια ευρύτερη και μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού του οργανισμού.

Αυτό το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης θα αποτελέσει σημαντικό μέρος της αξιολόγησης των αιτήσεων επιχορήγησης και θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με:

 • τις ανάγκες του ιδρύματος όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας και τη διεθνοποίηση (π.χ. όσον αφορά τις διαχειριστικές ικανότητες, τις ικανότητες του προσωπικού, τις νέες μεθόδους ή εργαλεία διδασκαλίας, την ευρωπαϊκή διάσταση, τις γλωσσικές ικανότητες, το πρόγραμμα σπουδών, την οργάνωση της διδασκαλίας, της κατάρτισης και της μάθησης, τη σύσφιξη των δεσμών με ιδρύματα-εταίρους) και τον τρόπο με τον οποίο οι σχεδιαζόμενες δραστηριότητες θα συμβάλουν στην ικανοποίηση των εν λόγω αναγκών·
 • τον αναμενόμενο αντίκτυπο στους ενήλικες εκπαιδευόμενους, στους εκπαιδευτικούς, στους εκπαιδευτές και στο λοιπό προσωπικό, καθώς και στο ίδρυμα συνολικά·
 • τον τρόπο με τον οποίο το ίδρυμα θα ενσωματώσει στα πρόγραμμα σπουδών του και/ή στο σχέδιο ανάπτυξης του ιδρύματος τις ικανότητες που θα αποκτήσει το προσωπικό του.

Στόχος του ευρωπαϊκού σχεδίου ανάπτυξης είναι να εξασφαλίζει ότι οι σχεδιαζόμενες δραστηριότητες παρουσιάζουν συνάφεια τόσο για τους μεμονωμένους συμμετέχοντες όσο και για το ίδρυμα συνολικά, δεδομένου ότι θα έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ποιότητα της διδασκαλίας και της μάθησης εάν ενσωματωθούν δεόντως στο σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης του ιδρύματος.

β. Εργαλείο κινητικότητας (Mobility tool+)

Το συντομότερο δυνατό από τη στιγμή που θα επιλεγούν οι συμμετέχοντες, ο δικαιούχος οργανισμός πρέπει να εισάγει στο εργαλείο κινητικότητας (Mobility Tool+) γενικές πληροφορίες σχετικά με τους συμμετέχοντες και το είδος της δραστηριότητας κινητικότητας που θα πραγματοποιήσουν (π.χ. όνομα συμμετέχοντος/συμμετέχουσας, προορισμός, διάρκειας της κινητικότητας κ.λπ.). Το εργαλείο κινητικότητας (Mobility Tool+) θα στηρίζει τον δικαιούχο στη διαχείριση των δραστηριοτήτων κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+. Ο δικαιούχος οργανισμός είναι επίσης υπεύθυνος για την ενημέρωση του εργαλείου κινητικότητας (Mobility Tool+) με οποιαδήποτε αλλαγή επέρχεται στους συμμετέχοντες ή στις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του σχεδίου κινητικότητας.

Οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν προσυμπληρωμένα έντυπα αναφοράς μέσω του εν λόγω εργαλείου βάσει των πληροφοριών που έχουν παράσχει. Το εργαλείο κινητικότητας (Mobility Tool+) θα δημιουργεί επίσης έντυπα αναφοράς, τα οποία θα συμπληρώνονται από τους συμμετέχοντες στις δραστηριότητες κινητικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο κινητικότητας (Mobility Tool+) και τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό θα προβλέπονται στην συμφωνία επιχορήγησης μεταξύ του εθνικού οργανισμού και του δικαιούχου.

γ. Προϋποθέσεις συμμετοχής προσωπικού

Επιλογή

Η επιλογή του προσωπικού πραγματοποιείται από το ίδρυμα αποστολής. Η διαδικασία επιλογής και χορήγησης υποτροφίας πρέπει να είναι δίκαιη, διαφανής, συνεκτική, ενώ παράλληλα θα πρέπει να τεκμηριώνεται και να τίθεται στη διάθεση όλων των εμπλεκόμενων στη διαδικασία επιλογής μερών.

Το ίδρυμα αποστολής λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την αποτροπή τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων όσον αφορά τα άτομα που μπορεί να προσκληθούν να συμμετάσχουν στα όργανα επιλογής ή στη διαδικασία επιλογής μεμονωμένων συμμετεχόντων.

 

Συμφωνία κινητικότητας

Πριν από την έναρξη της περιόδου κινητικότητας, το ίδρυμα αποστολής και το ίδρυμα υποδοχής θα πρέπει να συμφωνούν, μέσω ανταλλαγής επιστολών ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων και από κοινού με τους συμμετέχοντες, για τις δραστηριότητες που θα αναλάβουν τα μέλη του προσωπικού. Η εν λόγω συμφωνία θα καθορίζει τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα για την περίοδο κινητικότητας στο εξωτερικό, θα προσδιορίζει τους όρους επίσημης αναγνώρισης και θα προβλέπει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε μέρους.

Υπεύθυνος για την ποιότητα της περιόδου κινητικότητας στο εξωτερικό είναι τόσο ο οργανισμός αποστολής όσο και ο οργανισμός υποδοχής.

3. Μετά την κινητικότητα

α. Αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων

Κατά το τέλος της περιόδου κινητικότητας, τα συμμετέχοντα ιδρύματα αποστολής και υποδοχής θα πρέπει να συμφωνήσουν για την έκδοση πιστοποιητικού κινητικότητας Europass. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Europass: http://europass.cedefop.europa.eu/en/home.

β. Υποβολή εκθέσεων

Κατά το τέλος της περιόδου κινητικότητας στο εξωτερικό, όλα τα μέλη του προσωπικού που συμμετείχαν σε δραστηριότητα κινητικότητας πρέπει να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν τελική έκθεση συμμετέχοντα. Οι συμμετέχοντες που δεν υποβάλλουν έκθεση μπορεί να κληθούν να επιστρέψουν μέρος ή το σύνολο της υποτροφίας που έλαβαν από την ΕΕ. Η επιστροφή δεν ζητείται σε περίπτωση που το μέλος του προσωπικού δεν έχει ολοκληρώσει τις προγραμματισμένες δραστηριότητες στο εξωτερικό για λόγους ανωτέρας βίας. Οι λόγοι ανωτέρας βίας κοινοποιούνται από το ίδρυμα αποστολής και υποβάλλονται στον εθνικό οργανισμό προς γραπτή έγκριση.