Πληροφορίες για τη χορήγηση επιχορηγήσεων

Σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας και την απαίτηση για εκ των υστέρων δημοσιοποίηση, οι πληροφορίες για τους αποδέκτες των κονδυλίων της Ένωσης πρέπει να δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής, του εκτελεστικού οργανισμού και/ή των εθνικών οργανισμών κατά το πρώτο εξάμηνο μετά το κλείσιμο του οικονομικού έτους για το οποίο χορηγήθηκαν.

Οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν να δημοσιεύονται και σε κάθε άλλο ενδεδειγμένο μέσο, συμπεριλαμβανομένης της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι Εθνικές Μονάδες/ Εθνικές Υπηρεσίες και ο Εκτελεστικός Οργανισμός δημοσιεύουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • το όνομα και τον τόπο του δικαιούχου·
  • το ποσό της χορηγηθείσας επιχορήγησης·
  • τη φύση και τον σκοπό της χορήγησης.

Μετά από τεκμηριωμένο και δεόντως αιτιολογημένο αίτημα του δικαιούχου, η υποχρέωση δημοσίευσης παύει να ισχύει εάν η δημοσιοποίηση των εν λόγω πληροφοριών μπορεί να διακυβεύσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ενδιαφερόμενων προσώπων, όπως κατοχυρώνονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή να θίξει τα εμπορικά συμφέροντα των δικαιούχων.

Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων, οι πληροφορίες που δημοσιεύονται διαγράφονται δύο έτη μετά την περάτωση του οικονομικού έτους κατά το οποίο χορηγήθηκαν οι πόροι.

Το ίδιο ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στους επίσημους τίτλους των νομικών προσώπων (π.χ. ένωση ή εταιρεία που φέρει το ίδιο όνομα με εκείνο του ιδρυτή της).

Οι εν λόγω πληροφορίες δεν δημοσιεύονται όταν αφορούν υποτροφίες που καταβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα και άλλη άμεση στήριξη η οποία καταβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα που τη χρειάζονται επιτακτικά (όπως οι πρόσφυγες και οι άνεργοι). Επίσης, δεν επιτρέπεται στους δικαιούχους οργανισμούς να δημοσιεύουν τέτοιου είδους πληροφορίες σε σχέση με τα άτομα που λαμβάνουν επιχορήγηση κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.