Preverjanja in revizije

Nacionalna ali Izvajalska agencija in/ali Evropska komisija lahko izvede tehnična in finančna preverjanja ter revizije v zvezi z uporabo nepovratnih sredstev. Preveri lahko tudi zakonite dokumente upravičenca (ali soupravičenca) za namene rednega ocenjevanja stroškov na enoto, pavšalnih zneskov ali pavšalnega financiranja. Upravičenec (ali soupravičenec) se s podpisom svojega zakonitega zastopnika zaveže, da bo zagotovil dokaz o ustrezni uporabi nepovratnih sredstev. Evropska komisija, Izvajalska agencija, nacionalne agencije in/ali Računsko sodišče ali organ, ki ga te institucije pooblastijo, lahko preveri, kako so se uporabila nepovratna sredstva, kadar koli v petih letih, ali treh letih za nepovratna sredstva, ki ne presegajo 60 000 EUR, z začetkom od datuma plačila razlike ali izvedbe povračila, ki ga opravi nacionalna ali Izvajalska agencija. Upravičenci torej v tem obdobju hranijo evidence, izvirnike dokazil, statistične podatke in druge dokumente, povezane z nepovratnimi sredstvi.

V primeru centraliziranih ukrepov, ki jih upravlja Izvajalska agencija, se lahko uporabijo različne vrste revizijskih postopkov glede na vrsto zadevnega ukrepa in višino dodeljenih nepovratnih sredstev (kadar je to ustrezno, se za nepovratna sredstva, ki presegajo 60 000 EUR in so nižja od 750 000 EUR, uporabi Vrsta revizije I; za nepovratna sredstva v znesku 750 000 EUR ali več pa Vrsta revizije II). Več informacij je na voljo na spletišču Izvajalske agencije.

Določbe v zvezi s preverjanji in revizijami so podrobno opisane v sporazumu ali sklepu o nepovratnih sredstvih.