Τρόπος υποβολής αιτήσεων για τα σχέδια Erasmus+

Για την υποβολή ενός σχεδίου Erasmus+, οι αιτούντες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής τέσσερα βήματα:

 • όλοι οι οργανισμοί που συμμετέχουν στην αίτηση πρέπει να εγγραφούν στην Πύλη Συμμετεχόντων https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi και να λάβουν έναν κωδικό ταυτοποίησης συμμετέχοντα (PIC). Οι οργανισμοί ή οι ομάδες που έχουν λάβει ήδη τον εν λόγω κωδικό μέσω της συμμετοχής τους σε άλλα προγράμματα της ΕΕ δεν χρειάζεται να εγγραφούν ξανά. Ο κωδικός που λήφθηκε από προηγούμενη διαδικασία εγγραφής μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την υποβολή αίτησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.
 • -να ελέγξουν τη συμμόρφωση με τα κριτήρια του προγράμματος για τη σχετική δράση ή το σχετικό πεδίο·
 • Έλεγχος των χρηματοδοτικών όρων·
 • Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης

Βήμα 1: Εγγραφή στην Πύλη Συμμετεχόντων

Κάθε οργανισμός που συμμετέχει στην αίτηση πρέπει να εγγράφεται και να δηλώνει τα βασικά νομικά και οικονομικά στοιχεία του στην Πύλη Συμμετεχόντων για την Εκπαίδευση, τα Οπτικοακουστικά θέματα, τον Πολιτισμό, την Ιθαγένεια και τον Εθελοντισμό, αν δεν το έχει κάνει ήδη.

Για τον σκοπό αυτό, οι εκπρόσωποι οργανισμών (ή άτυπων ομάδων νέων) πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

 • να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό EU Login (εκτός εάν ο εκπρόσωπος του οργανισμού ή της ομάδας διαθέτει ήδη λογαριασμό). Για τη δημιουργία νέου λογαριασμού EU Login μεταβείτε στη διεύθυνση: https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi;
 • Να συνδεθούν με την Πύλη Συμμετεχόντων στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html για την εγγραφή του οργανισμού ή της ομάδας που εκπροσωπούν. Στην Πύλη Συμμετεχόντων διατίθενται οδηγίες και μια ενότητα Συχνών Ερωτήσεων.

Ο οργανισμός ή η ομάδα πρέπει να εγγραφεί μόνο μία φορά στην Πύλη Συμμετεχόντων. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, ο οργανισμός ή η ομάδα θα λάβει έναν κωδικό ταυτοποίησης συμμετέχοντος. Πρόκειται για έναν μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης, απαραίτητο για την υποβολή της αίτησης, που διευκολύνει τον οργανισμό ή την ομάδα κατά τη συμπλήρωση των ηλεκτρονικών εντύπων υποβολής (με την εισαγωγή του εν λόγω κωδικού όλες οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον οργανισμό ή την ομάδα κατά το στάδιο της εγγραφής μεταφέρονται αυτόματα στο έντυπο).

Απόδειξη νομικού καθεστώτος και χρηματοοικονομικής ικανότητας

Κατά την εγγραφή τους, οι οργανισμοί πρέπει επίσης να αναφορτώνουν τα ακόλουθα έγγραφα στην Πύλη Συμμετεχόντων:

Για τις επιχορηγήσεις που υπερβαίνουν το ποσό των 60.000 ευρώ, οι αιτούντες μπορεί να χρειαστεί να υποβάλουν συγκεκριμένα έγγραφα που να αποδεικνύουν τη χρηματοοικονομική τους ικανότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην κατωτέρω ενότητα «Κριτήρια επιλογής».

Το Δελτίο Τραπεζικών Στοιχείων παρέχεται μόνο για τον αιτούντα οργανισμό, αλλά δεν απαιτείται για τους οργανισμούς εταίρους.

Βήμα 2: Έλεγχος της συμμόρφωσης προς τα κριτήρια του προγράμματος

Κατά την κατάρτιση του σχεδίου τους, και προτού υποβάλουν αίτηση για ενωσιακή στήριξη, οι συμμετέχοντες οργανισμοί πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα σχέδιά τους πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: επιλεξιμότητα, αποκλεισμός, επιλογή και χορήγηση.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας αφορούν ως επί το πλείστον το είδος των σχεδίων και δραστηριοτήτων (περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, τη διάρκεια, τους συμμετέχοντες οργανισμούς, κ.ά.), τη στοχευόμενη ομάδα (π.χ. καθεστώς και αριθμός συμμετεχόντων) και τους όρους υποβολής της αίτησης επιχορήγησης για τέτοιου είδους σχέδια (π.χ. προθεσμίες υποβολής, πληρότητα της αίτησης, κ.ά.).

Για να είναι επιλέξιμο, ένα σχέδιο πρέπει να πληροί όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας που αφορούν τη δράση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση. Εάν κατά το στάδιο της αίτησης το σχέδιο δεν πληροί τα εν λόγω κριτήρια, θα απορρίπτεται χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση των δραστηριοτήτων κινητικότητας και των υποτροφιών των κοινών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΚΠΜΣ) που υποστηρίζονται στο πλαίσιο της βασικής δράσης 1 ή της βασικής δράσης 2, ορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας (π.χ. διάρκεια, προφίλ συμμετεχόντων, κ.ά.) ενδέχεται να υπόκεινται σε επαλήθευση κατά το στάδιο της υλοποίησης του σχεδίου ή το στάδιο της τελικής έκθεσης (όχι κατά το στάδιο της υποβολής αίτησης). Κατά το στάδιο της υποβολής αίτησης οι αιτούντες θα κληθούν να δηλώσουν ότι το σχέδιο θα πληροί τα εν λόγω κριτήρια. Ωστόσο, σε περίπτωση που κατά το στάδιο της υλοποίησης ή της τελικής έκθεσης διαπιστωθεί ότι τα εν λόγω κριτήρια δεν πληρούνται, οι συμμετέχοντες ή η δραστηριότητα μπορεί να χαρακτηριστούν ως μη επιλέξιμα, με αποτέλεσμα τη μείωση ή την ανάκτηση της αρχικά χορηγηθείσας επιχορήγησης.

Για Βρετανούς αιτούντες, έχετε υπόψη ότι τα κριτήρια επιλεξιμότητας πρέπει να πληρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχορήγησης. Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια της περιόδου επιχορήγησης χωρίς τη σύναψη συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να διασφαλίζει ειδικότερα ότι οι Βρετανοί αιτούντες εξακολουθούν να είναι επιλέξιμοι, θα σταματήσετε να λαμβάνετε χρηματοδότηση από την ΕΕ (ενώ θα συνεχίζετε, εφόσον είναι δυνατόν, να συμμετέχετε) ή θα υποχρεωθείτε να αποχωρήσετε από το σχέδιο με βάση τις σχετικές διατάξεις της συμφωνίας επιχορήγησης κατά τη λήξη.

Τα ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας για κάθε δράση που εφαρμόζεται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ περιγράφονται στο Μέρος Β του οδηγού.

Κριτήρια αποκλεισμού

Ο αιτών θα αποκλείεται από τη συμμετοχή σε προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ή θα απορρίπτεται από τη διαδικασία ανάθεσης, εάν βρεθεί σε μία από τις καταστάσεις που περιγράφονται παρακάτω, σύμφωνα με τα άρθρα 136-140 και/ή 141 του δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ1:

 1. ο αιτών έχει χρεοκοπήσει, αποτελεί αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων, τα περιουσιακά στοιχεία του τελούν υπό διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, βρίσκεται σε συμφωνία με τους πιστωτές, οι επιχειρηματικές δραστηριότητές του έχουν ανασταλεί ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο·
 2. έχει διαπιστωθεί μέσω οριστικής δικαστικής απόφασης ή οριστικής διοικητικής απόφασης ότι ο αιτών παραβαίνει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία·
 3. έχει διαπιστωθεί μέσω οριστικής δικαστικής απόφασης ή οριστικής διοικητικής απόφασης ότι ο αιτών έχει υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα έχοντας παραβιάσει τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς ή τα ηθικά πρότυπα του επαγγέλματος στο οποίο ανήκει ο αιτών, ή έχει συμμετάσχει σε οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά που έχει επίπτωση στην επαγγελματική αξιοπιστία του, όταν μια τέτοια συμπεριφορά υποδηλώνει δόλο ή βαριά αμέλεια, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, οποιωνδήποτε από τα ακόλουθα:
  1. με δόλο ή από αμέλεια παραποίηση των πληροφοριών που απαιτούνται για την επαλήθευση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή για την εκπλήρωση της επιλεξιμότητας ή των κριτηρίων επιλογής ή κατά την εκπλήρωση της νομικής δέσμευσης·
  2. σύναψη συμφωνίας με άλλα πρόσωπα ή οντότητες με σκοπό τη νόθευση του ανταγωνισμού·
  3. παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·
  4. προσπάθεια επηρεασμού της διαδικασία λήψης αποφάσεων του αρμόδιου διατάκτη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης·
  5. απόπειρα απόκτησης εμπιστευτικών πληροφοριών που μπορεί να προσδώσουν αθέμιτα πλεονεκτήματα κατά τη διαδικασία ανάθεσης·
 4. μια τελεσίδικη απόφαση απέδειξε ότι ο αιτών είναι ένοχος για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
  1. απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2 και του Άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που καταρτίσθηκε με την πράξη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 26ης Ιουλίου 19953·
  2. διαφθορά, όπως ορίζεται στο Άρθρο 4(2) της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 ή ενεργητική δωροδοκία κατά την έννοια του Άρθρου 3 της Σύμβασης για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και υπάλληλοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καταρτίσθηκε με την πράξη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 26ης Μαΐου 19974, ή συμπεριφορά που αναφέρεται στο Άρθρο 2(1) της απόφασης-πλαισίου 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου5, ή διαφθορά όπως ορίζεται σε άλλους ισχύοντες νόμους·
  3. συμπεριφορές που έχουν σχέση με εγκληματική οργάνωση όπως αναφέρεται στο Άρθρο 2 της απόφασης-πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου6·
  4. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας κατά την έννοια του Άρθρου 1(3), (4) και (5) της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου7·
  5. αδικήματα τρομοκρατίας ή αδικήματα που συνδέονται με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζεται στα Άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ8, του Συμβουλίου, αντίστοιχα, ή ηθική αυτουργία, συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης τέτοιων αδικημάτων, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 4 της απόφασης αυτής·
  6. παιδική εργασία ή άλλα αδικήματα σχετικά με την εμπορία ανθρώπων όπως αναφέρεται στο Άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9·
 5. ο αιτών έχει επιδείξει σημαντικές ελλείψεις όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις βασικές υποχρεώσεις κατά την εκπλήρωση μιας νομικής δέσμευσης που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό, η οποία έχει:
  1. οδηγήσει στην πρόωρη λήξη μιας νομικής δέσμευσης·
  2. οδηγήσει στην εφαρμογή εκκαθαρισμένων ζημιών ή άλλων συμβατικών κυρώσεων· ή
  3. έχει ανακαλυφθεί από διατάκτη, την OLAF ή το Ελεγκτικό Συνέδριο μετά από ελέγχους, λογιστικούς ελέγχους ή έρευνες·
 6. έχει διαπιστωθεί μέσω τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή οριστικής διοικητικής απόφασης ότι ο αιτών έχει διαπράξει παρατυπία κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/9510·
 7. έχει διαπιστωθεί μέσω τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή οριστικής διοικητικής απόφασης ότι o αιτών έχει δημιουργήσει ένα φορέα σε άλλη δικαιοδοσία με την πρόθεση να παρακάμψει τις δημοσιονομικές, κοινωνικές ή άλλες νομικές υποχρεώσεις στη δικαιοδοσία της έδρας του, της κεντρικής διοίκησης ή της κύριας εγκατάστασής του·
 8. έχει διαπιστωθεί μέσω τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή οριστικής διοικητικής απόφασης ότι έχει συσταθεί ένας φορέας με την πρόθεση που αναφέρεται στο σημείο g.·
 9. ελλείψει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή, ενδεχομένως, οριστικής διοικητικής απόφασης, ο αιτών βρίσκεται σε μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο c., d., e., f., g. ανωτέρω έχοντας ως βάση ιδίως τα εξής:
  1. γεγονότα που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο λογιστικών ελέγχων ή ερευνών που διενεργούνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την OLAF ή τον εσωτερικό ελεγκτή, ή οποιονδήποτε άλλο έλεγχο, λογιστικό έλεγχο ή άλλο έλεγχο που εκτελείται υπό την ευθύνη του διατάκτη·
  2. μη οριστικές διοικητικές αποφάσεις οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν πειθαρχικά μέτρα που λαμβάνονται από τον αρμόδιο εποπτικό φορέα που είναι αρμόδιος για την επαλήθευση της εφαρμογής των κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας·
  3. γεγονότα που αναφέρονται στις αποφάσεις προσώπων και φορέων που υλοποιούν χρηματοδοτήσεις της Ένωσης σύμφωνα με το σημείο (γ) της πρώτης υποπαραγράφου του Άρθρου 62(1)·
  4. πληροφορίες που διαβιβάζονται σύμφωνα με το σημείο (δ) του Άρθρου 142(2) του Δημοσιονομικού Κανονισμού της ΕΕ από φορείς που υλοποιούν χρηματοδοτήσεις της Ένωσης σύμφωνα με το σημείο (β) της πρώτης υποπαραγράφου του Άρθρου 62(1) του Δημοσιονομικού Κανονισμού της ΕΕ·
  5. αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με την παράβαση του νόμου περί ανταγωνισμού της Ένωσης ή εθνικής αρμόδιας αρχής που ασχολείται με την παράβαση του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου του ανταγωνισμού·
  6. αποφάσεις αποκλεισμού από διατάκτη θεσμικού οργάνου της ΕΕ, ευρωπαϊκής υπηρεσίας ή οργανισμού ή φορέα της ΕΕ.
 10. αιτών όπως αναφέρεται στο Άρθρο 135(2), όταν:
  1. ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι μέλος του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου του αιτούντος όπως αναφέρεται στο Άρθρο 135(2), ή που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε σχέση με τον εν λόγω αιτούντα, βρίσκεται σε μία ή περισσότερες από τις καταστάσεις που αναφέρονται στα σημεία c. έως h. ανωτέρω·
  2. ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη του εν λόγω αιτούντα όπως αναφέρεται στο Άρθρο 135(2) βρίσκεται σε μία ή περισσότερες από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο σημείο a. ή b. ανωτέρω·
  3. ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι απαραίτητο για τη χορήγηση ή για την υλοποίηση της νομικής δέσμευσης βρίσκεται σε μία ή περισσότερες από τις καταστάσεις που αναφέρονται στα σημεία c. έως h. ανωτέρω.

Αν ο αιτών είναι σε μία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που αναφέρονται παραπάνω, θα πρέπει να αναφέρει τα μέτρα που έλαβε για να διορθώσει την κατάσταση αποκλεισμού, αποδεικνύοντας έτσι την αξιοπιστία του. Μπορούν να περιλαμβάνουν π.χ. τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και μέτρα που αφορούν το προσωπικό για την πρόληψη περαιτέρω εμφάνισης, την αποζημίωση για ζημίες ή την πληρωμή προστίμων. Αυτό δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο σημείο d. του παρόντος τμήματος.

Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο c. έως h. ανωτέρω, ελλείψει τελεσίδικης απόφασης ή, ενδεχομένως, τελικής διοικητικής απόφασης, η Εθνική Υπηρεσία ή ο Εκτελεστικός Οργανισμός μπορούν να εξαιρούν τον αιτούντα προσωρινά από τη συμμετοχή σε πρόσκληση υποβολής προτάσεων όπου η συμμετοχή του θα συνιστούσε σοβαρή και άμεση απειλή για τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

Αν η πράξη για την οποία ο αιτών έχει υποβάλει την πρότασή του προβλέπει ειδικές διατάξεις για τη συμμετοχή των συνδεδεμένων οντοτήτων, τα ίδια κριτήρια αποκλεισμού ισχύουν για συνδεδεμένες οντότητες.

Οι αιτούντες ή οι συνδεδεμένες οντότητες, κατά περίπτωση, ενδέχεται να απορριφθούν από τη διαδικασία αυτή και να τους επιβληθούν διοικητικές κυρώσεις (αποκλεισμός ή χρηματική ποινή), εάν οποιαδήποτε από τις δηλώσεις ή πληροφορίες που παρέχονται ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία αυτή αποδειχθεί ψευδής.

Η Εθνική Υπηρεσία ή ο Εκτελεστικός Οργανισμός μπορούν να δημοσιεύουν στον διαδικτυακό τους τόπο τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον αποκλεισμό και, ενδεχομένως, τη χρηματική ποινή στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα σημεία c. έως h. της παραπάνω ενότητας

 1. το όνομα του σχετικού αιτούντα·
 2. την κατάσταση αποκλεισμού·
 3. τη διάρκεια του αποκλεισμού και/ή το ποσό της χρηματικής ποινής.

Τα εν λόγω κριτήρια αποκλεισμού ισχύουν για τους αιτούντες όλων των δράσεων του προγράμματος Erasmus+. Για να βεβαιώσουν ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις, οι αιτούντες που ζητούν επιχορήγηση πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνουν ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση αποτελεί ειδική ενότητα ή παράρτημα της αίτησης.

Όσον αφορά τις προτάσεις που υποβάλλονται από κοινοπραξίες εταίρων, τα παραπάνω κριτήρια ισχύουν για όλους τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο σχέδιο.

Σύμφωνα με τα άρθρα 136 και 142 του δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ, οι αιτούντες που έχουν κηρυχθεί ένοχοι ψευδών δηλώσεων ή σοβαρού παραπτώματος κατά την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων στο πλαίσιο προγενέστερης διαδικασίας επιχορήγησης είναι δυνατόν να υποστούν οικονομικές ή διοικητικές κυρώσεις11.

Επιπλέον, όσον αφορά την υλοποίηση των δράσεων που καλύπτονται από τον οδηγό προγράμματος, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ακόλουθοι οργανισμοί τελούν ή θα μπορούσαν να τελούν υπό κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων και ως εκ τούτου δεν είναι ή δεν θα μπορούσαν να είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή:

 • εθνικές αρχές αρμόδιες για την εποπτεία των Εθνικών Μονάδων/ Εθνικών Υπηρεσιών και την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+ στη χώρα τους: δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση ή να συμμετέχουν σε καμία από τις δράσεις τις οποίες διαχειρίζονται οι Εθνικές Μονάδες/ Εθνικές Υπηρεσίες σε οποιαδήποτε χώρα, μπορούν, ωστόσο, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής (ως αιτούντες ή εταίροι) σε δράσεις τις οποίες διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός ή η ΓΔ EAC, εκτός εάν αυτό απαγορεύεται ρητώς για τη συγκεκριμένη δράση (όπως ορίζεται στο Μέρος Β του οδηγού)·
 • των νομικών προσώπων που ασχολούνται με δραστηριότητες εκτός του πεδίου των Εθνικών Υπηρεσιών δεν μπορούν να εφαρμόζουν ή να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δράση υλοποιείται μέσω αυτού του Οδηγού·
 • δομές και δίκτυα που προσδιορίζονται στο πρόγραμμα Erasmus+ ή σε άλλα ετήσια προγράμματα εργασιών της Επιτροπής τα οποία έχουν εγκριθεί για τον σκοπό της υλοποίησης του προγράμματος Erasmus+ για τη λήψη χρηματοδοτικής συνεισφοράς από την Επιτροπή στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος Erasmus+, τα οποία φιλοξενούνται από την ίδια νομική οντότητα που φιλοξενεί και τον εθνικό οργανισμό, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση ή να συμμετέχουν σε καμία από τις δράσεις τις οποίες διαχειρίζονται οι Εθνικές Μονάδες/ Εθνικές Υπηρεσίες του προγράμματος Erasmus+ σε οποιαδήποτε χώρα, μπορούν, ωστόσο, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής (ως αιτούντες ή εταίροι) σε δράσεις τις οποίες διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός ή η ΓΔ EAC, εκτός εάν αυτό απαγορεύεται ρητώς για τη συγκεκριμένη δράση (όπως ορίζεται στο Μέρος Β του Oδηγού)· θα πρέπει δε να είναι σε θέση να αποδείξουν, πριν από τη χορήγηση επιχορήγησης ή την ανάθεση σύμβασης, ότι δεν τελούν σε σύγκρουση συμφερόντων, είτε γιατί έχουν λάβει προληπτικά μέτρα είτε γιατί η εσωτερική οργάνωσή τους συνεπάγεται σαφή διαχωρισμό συμφερόντων. Επιπλέον, πρέπει να προσδιορίζονται το κόστος και τα έσοδα κάθε δράσης ή δραστηριότητας για την οποία χορηγούνται κονδύλια της ΕΕ. Η απόφαση για την παροχή επαρκών εγγυήσεων ότι οι εν λόγω αιτούντες δεν τελούν σε πραγματική σύγκρουση συμφερόντων λαμβάνεται από τον φορέα στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση (Εκτελεστικός Οργανισμός ή ΓΔ EAC) ιδία ευθύνη και με υποχρέωση λογοδοσίας·
 • νομικές οντότητες που φιλοξενούν εθνικούς οργανισμούς του προγράμματος Erasmus+ αλλά επιδίδονται σε δραστηριότητες εντός ή εκτός του πεδίου του προγράμματος Erasmus+, καθώς και συνδεόμενες με αυτές οντότητες, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση ή να συμμετέχουν σε καμία από τις δράσεις τις οποίες διαχειρίζονται οι Εθνικές Μονάδες/ Εθνικές Υπηρεσίες σε οποιαδήποτε χώρα, μπορούν, ωστόσο, να υποβάλουν κατ' αρχήν αίτηση συμμετοχής σε δράσεις τις οποίες διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός ή η ΓΔ EAC, εκτός εάν αυτό απαγορεύεται ρητώς για τη συγκεκριμένη δράση (όπως ορίζεται στο Μέρος Β του Oδηγού)· Θα πρέπει, ωστόσο να αποδεικνύουν, πριν από τη χορήγηση επιχορήγησης ή την ανάθεση σύμβασης, ότι δεν τελούν σε σύγκρουση συμφερόντων, είτε γιατί έχουν λάβει προληπτικά μέτρα είτε γιατί η εσωτερική οργάνωσή τους συνεπάγεται σαφή διαχωρισμό συμφερόντων (π.χ. ελάχιστος διαχωρισμός λογαριασμών, διαχωρισμός διαδικασιών υποβολής αναφορών και λήψης αποφάσεων, μέτρα προστασίας προνομιακών πληροφοριών). Επιπλέον, πρέπει να προσδιορίζονται το κόστος και τα έσοδα κάθε δράσης ή δραστηριότητας για την οποία χορηγούνται κονδύλια της ΕΕ. Η απόφαση για την παροχή επαρκών εγγυήσεων ότι οι εν λόγω αιτούντες δεν τελούν σε πραγματική σύγκρουση συμφερόντων λαμβάνεται από τον φορέα στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση (Εκτελεστικός Οργανισμός ή ΓΔ EAC) ιδία ευθύνη και με υποχρέωση λογοδοσίας.

Κριτήρια επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής επιτρέπουν στην Εθνική Μονάδα/ Εθνική Υπηρεσία ή στον Εκτελεστικό Οργανισμό να προβεί σε αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής ικανότητας του αιτούντος να φέρει εις πέρας το προτεινόμενο σχέδιο.

Χρηματοοικονομική ικανότητα

Οι αιτούντες πρέπει να διαθέτουν σταθερές και επαρκείς πηγές χρηματοδότησης ώστε να είναι σε θέση να ασκούν τις δραστηριότητές τους καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου ή του οικονομικού έτους της επιχορήγησης, και να μπορούν να συνεισφέρουν στη χρηματοδότησή του.

Ο έλεγχος της χρηματοοικονομικής ικανότητας δεν ισχύει για:

 • δημόσιους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών των κρατών μελών12·
 • διεθνείς οργανισμούς.

Όσον αφορά τις αιτήσεις επιχορήγησης που υποβάλλονται από άλλα είδη οργανισμών (πέραν των προαναφερόμενων) και δεν υπερβαίνουν το ποσό των 60.000 EUR, οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνουν ότι διαθέτουν τη χρηματοοικονομική ικανότητα να υλοποιήσουν το σχέδιο. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση αποτελεί ειδική ενότητα της αίτησης.

Όσον αφορά τις αιτήσεις επιχορήγησης που υποβάλλονται από άλλα είδη οργανισμών και υπερβαίνουν το ποσό των 60.000 ΕUR, οι αιτούντες πρέπει, εκτός από την υπεύθυνη δήλωση, να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά μέσω της Πύλης Συμμετεχόντων:

 • Για τις δράσεις τις οποίες διαχειρίζονται οι Εθνικές Μονάδες/ Εθνικές Υπηρεσίες: τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τον ισολογισμό του αιτούντος για το τελευταίο οικονομικό έτος που έληξε.
 • Για τις δράσεις τις οποίες διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός: έντυπο χρηματοοικονομικής ικανότητας που συμπληρώνεται με τις σχετικά νομοθετικά λογιστικά στοιχεία και οι οικονομικές καταστάσεις (συμπεριλαμβανομένου του λογαριασμού κερδών και ζημιών, τον ισολογισμό, και άλλα παραρτήματα ανάλογα με την περίπτωση) για τα δύο τελευταία οικονομικά έτη για τα οποία οι λογαριασμοί ήταν κλειστοί·
 • Για τις οντότητες που δεν μπορούν να υποβάλουν τα παραπάνω έγγραφα λόγω του νεοσύστατου χαρακτήρα τους, μια οικονομική ή ασφαλιστική δήλωση στην οποία να προσδιορίζονται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι του αιτούντος μπορεί να αντικαταστήσει τα παραπάνω έγγραφα

Οι οργανισμοί πρέπει να μεταφορτώσουν αυτά τα έγγραφα στην Πύλη των συμμετεχόντων είτε κατά τη στιγμή της εγγραφής τους στην Πύλη (βλέπε τμήμα «Βήμα 1: Εγγραφείτε στην Πύλη των Συμμετεχόντων» ανωτέρω) είτε όταν λαμβάνει επικοινωνία από τις υπηρεσίες επικύρωσης της ΕΕ οι οποίες ζητούν από τον αιτούντα να παράσχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα. Στην περίπτωση κεντρικών δράσεων, το αίτημα αυτό αποστέλλεται μέσω του συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων το οποίο είναι ενσωματωμένο στο μητρώο συμμετεχόντων.

Ύστερα από εκτίμηση του κινδύνου, την οποία διενεργεί ο εθνικός οργανισμός, και σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τη χρηματοοικονομική ικανότητα οποιουδήποτε από τους οργανισμούς που συμμετέχουν σε ένα σχέδιο, όταν η πρόταση υποβάλλεται εκ μέρους κοινοπραξίας εταίρων, οι συμμετέχοντες οργανισμοί μπορεί να κληθούν να υποβάλουν τα εν λόγω έγγραφα στον αρμόδιο εθνικό ή εκτελεστικό οργανισμό, ακόμα και αν το ποσό της επιχορήγησης είναι κατώτερο των 60.000 EUR ή αν το σωρευτικό ποσό που έχει χορηγηθεί στην ίδια οργάνωση υπερβαίνει το όριο των 60.000 EUR.

Εφόσον η αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνει τα 750.000 ΕUR, μπορεί, επιπρόσθετα, να απαιτηθεί η κατάρτιση έκθεσης λογιστικού ελέγχου από εγκεκριμένο εξωτερικό ελεγκτή. Η εν λόγω έκθεση πιστοποιεί τους λογαριασμούς του τελευταίου οικονομικού έτους για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Αν, μετά την ανάλυση των παραπάνω εγγράφων, ο Εθνικός ή Εκτελεστικός Οργανισμός κρίνει ότι η απαιτούμενη χρηματοοικονομική ικανότητα δεν αποδεικνύεται ή δεν επαρκεί, μπορεί:

 • να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες·
 • να προτείνει τη σύναψη συμφωνίας επιχορήγησης ή τη λήψη απόφασης επιχορήγησης και την κάλυψη της προχρηματοδότησης μέσω χρηματικής εγγύησης13;
 • να προτείνει τη σύναψη συμφωνίας επιχορήγησης ή τη λήψη απόφασης επιχορήγησης άνευ προχρηματοδότησης ή με μειωμένη προχρηματοδότηση·
 • να προτείνει τη σύναψη συμφωνίας επιχορήγησης ή τη λήψη απόφασης επιχορήγησης με καταβολή της προχρηματοδότησης σε δόσεις·
 • να απορρίψει την αίτηση.

Επιχειρησιακή ικανότητα

Οι αιτούντες πρέπει να διαθέτουν τις επαγγελματικές ικανότητες και τα προσόντα που απαιτούνται για την υλοποίηση του προτεινόμενου σχεδίου. Εν προκειμένω, πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνουν ότι διαθέτουν την απαιτούμενη επιχειρησιακή ικανότητα. Επιπλέον, εφόσον ζητείται από την αίτηση και εφόσον η επιχορήγηση δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000 EUR, μπορεί να ζητηθεί από τους αιτούντες να υποβάλουν τα βιογραφικά σημειώματα των βασικότερων υπευθύνων του σχεδίου, ή άλλα υποστηρικτικά έγγραφα με τα οποία να αποδεικνύεται η σχετική επαγγελματική τους πείρα, όπως:

 • Κατάλογος πρόσφατων δημοσιεύσεων της βασικής ομάδας εργασίας·
 • Πλήρης κατάλογος των προηγούμενων σχεδίων και των δραστηριοτήτων που έχουν πραγματοποιηθεί και συνδέονται με τον τομέα πολιτικής ή τον συγκεκριμένο τομέα της δράσης αυτής

Κριτήρια χορήγησης

Τα κριτήρια χορήγησης επιτρέπουν στον εθνικό ή εκτελεστικό οργανισμό να προβεί στην αξιολόγηση της ποιότητας των προτάσεων σχεδίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Εντός των ορίων του προϋπολογισμού που διατίθεται σε κάθε δράση, θα χορηγούνται επιχορηγήσεις σε όσα σχέδια πληρούν, κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, τα εν λόγω ποιοτικά κριτήρια.

Τα κριτήρια χορήγησης που ισχύουν για κάθε δράση που εφαρμόζεται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ περιγράφονται στο Μέρος Β του οδηγού.

 • 1. Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1046/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.
 • 2. Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198, 28.7.2017, σ. 29).
 • 3. ΕΕ C 316, 27.11.1995, σ. 48.
 • 4. ΕΕ C 195, 25.6.1997, σ. 1.
 • 5. Απόφαση-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ης Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192, 31.7.2003, σ. 54).
 • 6. Απόφαση-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300, 11.11.2008, σ. 42).
 • 7. Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015. σ. 73).
 • 8. Απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164, 22.6.2002, σ.3).
 • 9. Οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101, 15.4.2011, σ. 1).
 • 10. Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 της 18ης Δεκεμβρίου 1995 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312, 23.12.1995, σ. 1).
 • 11. Εξαιρουμένων των δράσεων που υλοποιούνται από εθνικούς οργανισμούς.
 • 12. Μεταξύ άλλων σχολεία, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οργανισμοί στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού που έλαβαν περισσότερο από το 50 % του ετήσιου εισοδήματός τους από δημόσιες πηγές τα τελευταία δύο χρόνια θεωρούνται ότι έχουν την αναγκαία χρηματοοικονομική, επαγγελματική και διοικητική ικανότητα να διεκπεραιώσουν δραστηριότητες στο πλαίσιο του Προγράμματος.
 • 13. Η εγγύηση μπορεί να αντικατασταθεί με από κοινού εγγύηση τρίτου ή με εγγυήσεις τρίτων οργανισμών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στην ίδια συμφωνία επιχορήγησης.

Βήμα 3: Έλεγχος των χρηματοδοτικών όρων

Είδη επιχορηγήσεων

Οι επιχορηγήσεις είναι δυνατόν να λάβουν μία από τις ακόλουθες μορφές1:

 • επιστροφή καθορισμένου ποσοστού των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν: για παράδειγμα, το ποσό που χορηγείται στο πλαίσιο των στρατηγικών συμπράξεων για την κάλυψη πρόσθετων δαπανών που συνδέονται με τη συμμετοχή ατόμων με ειδικές ανάγκες·
 • επιστροφή με βάση τη συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος: για παράδειγμα, το ποσό που χορηγείται στο πλαίσιο των σχεδίων κινητικότητας για την κάλυψη των ατομικών δαπανών στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας·
 • κατ’ αποκοπή ποσά: για παράδειγμα, το ποσό που χορηγείται ως συμβολή στην υλοποίηση των συμπληρωματικών δραστηριοτήτων των σχεδίων Jean Monnet·
 • κατ’ αποκοπή χρηματοδότηση: π.χ. το ποσό που χορηγείται για την κάλυψη έμμεσων δαπανών για μη κερδοσκοπικές αθλητικές εκδηλώσεις
 • συνδυασμός των παραπάνω.

Οι επιχορηγήσεις από τον μηχανισμό χρηματοδότησης του προγράμματος Erasmus+ αφορούν ως επί το πλείστον επιχορηγήσεις που βασίζονται σε επιστροφές με βάση τη συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος. Τα εν λόγω είδη επιχορηγήσεων διευκολύνουν όχι μόνο τον υπολογισμό του απαιτούμενου ποσού της επιχορήγησης από τους αιτούντες αλλά και τον ρεαλιστικό χρηματοοικονομικό σχεδιασμό του σχεδίου.

Για το είδος της επιχορήγησης που προβλέπεται για κάθε κατηγορία χρηματοδότησης και για κάθε δράση Erasmus+ που καλύπτεται από τον παρόντα οδηγό, συμβουλευθείτε στο Μέρος Β, τη στήλη «Μηχανισμός χρηματοδότησης» στους πίνακες με τους κανόνες χρηματοδότησης.

Αρχές που διέπουν τις επιχορηγήσεις της ΕΕ

Αρχή της μη αναδρομικότητας

Δεν επιτρέπεται η αναδρομική επιχορήγηση σχεδίων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Η επιχορήγηση σχεδίων που έχουν ήδη ξεκινήσει είναι δυνατή μόνον εφόσον ο αιτών μπορεί να αποδείξει στην πρότασή του την ανάγκη έναρξης του σχεδίου πριν από την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης ή την κοινοποίηση της απόφασης επιχορήγησης. Στις περιπτώσεις αυτές, οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες δεν μπορούν να είναι προγενέστερες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης.

Η έναρξη ενός σχεδίου πριν από την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης ή την κοινοποίηση της απόφασης επιχορήγησης γίνεται με ευθύνη του αιτούντος.

Αρχή της μη σωρευτικής χορήγησης

Για κάθε σχέδιο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ χορηγείται μία και μόνο επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και προς έναν και μόνο δικαιούχο. Οι ίδιες δαπάνες δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν δύο φορές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, σε καμία περίπτωση.

Για την αποφυγή του κινδύνου διπλής χρηματοδότησης, ο αιτών πρέπει να αναφέρει στη σχετική ενότητα του εντύπου αίτησης τις πηγές και τα ποσά τυχόν άλλης χρηματοδότησης που έλαβε ή για την οποία υπέβαλε αίτηση το ίδιο έτος, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για το ίδιο ή άλλο σχέδιο, συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων λειτουργίας.

Πανομοιότυπες ή παρόμοιες αιτήσεις – οι οποίες υποβάλλονται από τον ίδιο αιτούντα ή από άλλους εταίρους της ίδιας κοινοπραξίας – υπόκεινται σε ειδική αξιολόγηση με σκοπό την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης και ενδέχεται να απορρίπτονται στο σύνολό τους.

Πολλαπλές υποβολές

Για αποκεντρωμένες δράσεις τις οποίες διαχειρίζονται οι Εθνικοί Οργανισμοί του Erasmus+, οι αιτήσεις που υποβάλλονται δύο ή περισσότερες φορές από τον ίδιο αιτούντα ή την ίδια κοινοπραξία, προς τον ίδιο οργανισμό ή προς διαφορετικούς οργανισμούς, θα απορρίπτονται στο σύνολό τους. Σε περίπτωση που υποβάλλονται οι ίδιες ή σε μεγάλο βαθμό παρόμοιες αιτήσεις από διαφορετικούς αιτούντες ή κοινοπραξίες, αυτές θα υπόκεινται σε ειδική αξιολόγηση και ενδέχεται να απορρίπτονται στο σύνολό τους.

Αρχές της μη αποκόμισης κέρδους και της συγχρηματοδότησης

Οι επιχορηγήσεις που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης δεν πρέπει να έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα το κέρδος κατά την υλοποίηση του σχεδίου από τον δικαιούχο. Το κέρδος ορίζεται ως το πλεόνασμα που υπολογίζεται κατά την καταβολή του υπολοίπου, των εσόδων έναντι των επιλέξιμων δαπανών της δράσης ή του προγράμματος εργασίας, σε περίπτωση που τα έσοδα περιορίζονται στην επιχορήγηση της Ένωσης και στο εισόδημα που δημιουργείται από την εν λόγω δράση ή το πρόγραμμα εργασίας2. Η αρχή της μη αποκόμισης κέρδους δεν εφαρμόζεται στις επιχορηγήσεις που παρέχονται με τη μορφή επιστροφών βάσει μοναδιαίου κόστους, κατ’ αποκοπή ποσών ή χρηματοδότησης με ενιαίο συντελεστή, συμπεριλαμβανομένων των υποτροφιών, ούτε και στις αιτήσεις για επιχορηγήσεις που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 60.000 EUR. Η συγχρηματοδότηση με τη μορφή συνεισφορών σε είδος δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του κέρδους που προκύπτει από την επιχορήγηση.

Επιπλέον, οι επιχορηγήσεις της ΕΕ αποτελούν κίνητρο για την υλοποίηση σχεδίων τα οποία δεν θα ήταν εφικτά χωρίς τη χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ, και βασίζονται στην αρχή της συγχρηματοδότησης. Συγχρηματοδότηση σημαίνει ότι η επιχορήγηση της ΕΕ δεν μπορεί να χρηματοδοτεί το σύνολο των δαπανών του σχεδίου· το σχέδιο πρέπει να χρηματοδοτείται από πηγές συγχρηματοδότησης, εκτός της επιχορήγησης της ΕΕ (π.χ. ίδιοι πόροι του δικαιούχου, εισόδημα που δημιουργείται από τη δράση, χρηματοδοτικές συνεισφορές τρίτων).

Όταν η επιχορήγηση της ΕΕ παρέχεται με τη μορφή επιστροφών βάσει μοναδιαίου κόστους, κατ’ αποκοπή ποσών ή χρηματοδότησης με ενιαίο συντελεστή – όπως στις περισσότερες δράσεις του παρόντος οδηγού – η τήρηση των αρχών της μη αποκόμισης κέρδους και της συγχρηματοδότησης διασφαλίζεται εκ των προτέρων από την Επιτροπή κατά τον καθορισμό των σχετικών συντελεστών ή ποσοστών για τη συγκεκριμένη δράση. Επειδή κατά γενικό κανόνα θεωρείται ότι τηρούνται οι αρχές της μη αποκόμισης κέρδους και της συγχρηματοδότησης, οι αιτούντες δεν είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με άλλες πηγές χρηματοδότησης, πέραν της επιχορήγησης της ΕΕ, ούτε να δικαιολογούν τις δαπάνες του σχεδίου.

Ωστόσο, η καταβολή επιχορηγήσεων που έχουν τη μορφή επιστροφών με βάση τη συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος, κατ’ αποκοπή ποσών ή χρηματοδότησης με ενιαίο συντελεστή δεν θίγει το δικαίωμα πρόσβασης στα λογιστικά βιβλία των δικαιούχων. Όταν ο έλεγχος αποκαλύπτει ότι το γενεσιουργό γεγονός δεν έχει συμβεί (π.χ. μη υλοποίηση των δραστηριοτήτων που εγκρίθηκαν στο στάδιο της αίτησης, μη συμμετοχή των συμμετεχόντων στις δραστηριότητες κ.ά.) και ότι έχει καταβληθεί αχρεωστήτως πληρωμή στον δικαιούχο στο πλαίσιο επιχορήγησης με τη μορφή επιστροφών βάσει συνεισφοράς στο μοναδιαίο κόστος, κατ’ αποκοπή ποσών ή χρηματοδότησης με ενιαίο συντελεστή, ο Εθνικός ή ο Εκτελεστικός Οργανισμός δικαιούται να προβεί σε ανάκτηση μέχρι του ποσού της επιχορήγησης. Παρομοίως, σε περίπτωση ελλιπούς ποιότητας των δραστηριοτήτων ή των παραγόμενων αποτελεσμάτων, η επιχορήγηση μπορεί να μειωθεί εν όλω ή εν μέρει, ακόμη και σε περίπτωση που οι δραστηριότητες έχουν ήδη υλοποιηθεί και κριθεί επιλέξιμες.

Επιπλέον, για στατιστικούς σκοπούς και για σκοπούς παρακολούθησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να διενεργεί έρευνες σε δείγματα δικαιούχων με στόχο την ποσοτικοποίηση των πραγματικών δαπανών στο πλαίσιο σχεδίων τα οποία χρηματοδοτούνται με τη μορφή επιστροφών βάσει συνεισφοράς στο μοναδιαίο κόστος, κατ’ αποκοπή ποσών ή χρηματοδότησης με ενιαίο συντελεστή.

Ειδικές διατάξεις για τις επιχορηγήσεις που καταβάλλονται ως επιστροφή καθορισμένου μέρους των επιλέξιμων δαπανών

Εάν η επιχορήγηση της ΕΕ συνίσταται στην επιστροφή μέρους των επιλέξιμων δαπανών, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:

Επιλέξιμες δαπάνες

Η επιχορήγηση της ΕΕ δεν πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό ποσό που καθορίζεται από τον Εθνικό ή τον Εκτελεστικό Οργανισμό κατά το στάδιο της επιλογής του σχεδίου με βάση τις εκτιμώμενες επιλέξιμες δαπάνες που καταγράφονται στην αίτηση. Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που όντως βαρύνουν τον δικαιούχο επιχορήγησης και ικανοποιούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

 • πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια ζωής του σχεδίου, με εξαίρεση τις δαπάνες που αφορούν τελικές εκθέσεις και πιστοποιητικά ελέγχου·
 • καταγράφονται στον εκτιμώμενο συνολικό προϋπολογισμό του σχεδίου·
 • είναι αναγκαίες για την εκτέλεση του σχεδίου που αποτελεί το αντικείμενο της επιχορήγησης·
 • είναι αναγνωρίσιμες και επαληθεύσιμες, ιδίως με την εγγραφή τους στα λογιστικά βιβλία του δικαιούχου, και προσδιορίζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο δικαιούχος και σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης που αυτός εφαρμόζει·
 • συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της ισχύουσας φορολογικής και κοινωνικής νομοθεσίας·
 • είναι εύλογες, δικαιολογημένες και σύμφωνες με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ιδίως όσον αφορά την οικονομία και την αποδοτικότητα.
 • δεν καλύπτονται από ενωσιακές επιχορηγήσεις με τη μορφή επιστροφών βάσει συνεισφοράς στο μοναδιαίο κόστος, κατ' αποκοπή ποσών ή χρηματοδότησης με ενιαίο συντελεστή.

Οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών επίσης θεωρούνται επιλέξιμες:

 • οι δαπάνες που σχετίζονται με εγγύηση προχρηματοδότησης την οποία καταθέτει ο δικαιούχος της επιχορήγησης, όταν το απαιτεί ο Εθνικός ή ο Εκτελεστικός οργανισμός·
 • οι δαπάνες που σχετίζονται με πιστοποιητικά των οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεις λειτουργικής επαλήθευσης, όταν ο Εθνικός ή ο Εκτελεστικός οργανισμός επιβάλλει τέτοια πιστοποιητικά ή εκθέσεις προς υποστήριξη των αιτήσεων πληρωμής·
 • οι δαπάνες απόσβεσης, εφόσον όντως βαρύνουν τον δικαιούχο.

Οι εσωτερικές διαδικασίες λογιστικής και ελέγχου του δικαιούχου πρέπει να επιτρέπουν τον άμεσο έλεγχο της συμφωνίας των δαπανών και εσόδων που δηλώθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου με τις αντίστοιχες λογιστικές καταστάσεις και παραστατικά.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνον εφόσον δεν ανακτάται δυνάμει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ3. Η μόνη εξαίρεση αφορά τις δραστηριότητες ή τις συναλλαγές στις οποίες οι κεντρικές, περιφερειακές και τοπικές κρατικές αρχές και άλλοι δημόσιοι φορείς ενεργούν ως δημόσιες αρχές4. Επιπλέον:

 • ο εκπεστέος ΦΠΑ που δεν έχει εκπέσει (λόγω εθνικών συνθηκών ή αμέλειας των δικαιούχων) δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη·
 • η οδηγία για τον ΦΠΑ δεν εφαρμόζεται σε χώρες εκτός ΕΕ. Οι οργανισμοί Χωρών Εταίρων μπορούν να εξαιρούνται από την επιβολή φόρων (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ), δασμών και επιβαρύνσεων, εάν έχει υπογραφεί σχετική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Χώρας Εταίρου στην οποία εδρεύει ο οργανισμός.

Επιλέξιμες έμμεσες δαπάνες

Σε ορισμένα είδη σχεδίων (για λεπτομέρειες σχετικά με τους κανόνες χρηματοδότησης των δράσεων, βλέπε Μέρος Β του παρόντος οδηγού), λογίζεται ως έμμεση επιλέξιμη δαπάνη ένα κατ’ αποκοπή ποσό το οποίο δεν υπερβαίνει το 7% των άμεσων επιλέξιμων δαπανών του σχεδίου και αντιπροσωπεύει τα γενικά διοικητικά έξοδα του δικαιούχου, τα οποία δεν καλύπτονται ήδη από τις άμεσες επιλέξιμες δαπάνες (π.χ. λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος ή παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, κόστος εγκαταστάσεων, κ.ά.) αλλά μπορεί να θεωρηθεί ότι καλύπτονται από το σχέδιο.

Οι έμμεσες δαπάνες δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν δαπάνες που εγγράφονται σε άλλη κατηγορία του προϋπολογισμού. Οι έμμεσες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες, αν ο δικαιούχος λαμβάνει ήδη επιδότηση λειτουργίας από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ., στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σχέδια συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+).

Μη επιλέξιμες δαπάνες

Οι ακόλουθες δαπάνες θεωρούνται μη επιλέξιμες:

 • απόδοση κεφαλαίου·
 • χρέη και έξοδα εξυπηρέτησης χρέους·
 • προβλέψεις για ζημίες ή χρέη·
 • οφειλόμενοι τόκοι·
 • επισφαλείς απαιτήσεις·
 • συναλλαγματικές απώλειες·
 • φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), εφόσον ανακτάται δυνάμει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας περί ΦΠΑ (βλέπε παράγραφο για τον ΦΠΑ ανωτέρω)·
 • δαπάνες που δηλώνονται από τον δικαιούχο και καλύπτονται από άλλο σχέδιο ή πρόγραμμα εργασίας το οποίο λαμβάνει επιχορήγηση από την ΕΕ (βλέπε παράγραφο για τις επιλέξιμες έμμεσες δαπάνες ανωτέρω)·
 • υπερβολικές ή αλόγιστες δαπάνες·
 • συνεισφορές σε είδος·
 • σε περίπτωση μίσθωσης ή ενοικίασης εξοπλισμού, το κόστος τυχόν εξαγοράς στο τέλος της περιόδου μίσθωσης ή ενοικίασης·
 • κόστος ανοίγματος και διατήρησης τραπεζικού λογαριασμού (περιλαμβανομένων των δαπανών των εμβασμάτων από/προς τον εθνικό ή εκτελεστικό οργανισμό, τις οποίες χρεώνει η τράπεζα του δικαιούχου).

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι αιτούντες πρέπει να δηλώνουν στο έντυπο της αίτησής τους τις συνεισφορές από άλλες πηγές πέραν της ΕΕ. Η εξωτερική χρηματοδότηση μπορεί να προέρχεται από ιδίους πόρους του δικαιούχου, από χρηματοοικονομικές συνεισφορές τρίτων ή από έσοδα του σχεδίου. Εάν, κατά το στάδιο της τελικής έκθεσης και της αίτησης πληρωμής του υπολοίπου, προκύπτει πλεόνασμα των εσόδων (ανατρέξτε στην ενότητα Μη κερδοσκοπικό και συγχρηματοδότηση) έναντι των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του σχεδίου, ο Εθνικός ή ο Εκτελεστικός οργανισμός μπορεί να ανακτήσει το ποσοστό του κέρδους που αντιστοιχεί στη συνεισφορά της Ένωσης για τις επιλέξιμες δαπάνες τις οποίες όντως κατέβαλε ο δικαιούχος για την υλοποίηση του σχεδίου. Η εν λόγω διάταξη δεν ισχύει για τα σχέδια για τα οποία η αίτηση επιχορήγησης δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ.

Οι συνεισφορές σε είδος δεν συγκαταλέγονται στις ενδεχόμενες πηγές συγχρηματοδότησης.

 • 1. ΑΠΟΦΑΣΗ C(2013)8550 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 4ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη «Χρήση κατ’ αποκοπή ποσών, επιστροφές βάσει μοναδιαίου κόστους και χρηματοδότηση με ενιαίο συντελεστή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+»,(http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/docs/c_2013_8550.pdf)
 • 2. Για το σκοπό αυτό, τα έσοδα περιορίζονται στα εισοδήματα από το πρόγραμμα, καθώς και στις χρηματοδοτικές συνεισφορές που χορηγούνται ειδικά από τους χορηγούς για τη χρηματοδότηση επιλέξιμων δαπανών.

  Το κέρδος (ή η ζημία) όπως ορίζεται παραπάνω είναι τότε η διαφορά μεταξύ:

  • του προσωρινά αποδεκτού ποσού της επιχορήγησης και το εισόδημα που προέκυψε από τη δράση και
  • των επιλέξιμων δαπανών του δικαιούχου.

  Επιπλέον, κάθε φορά που πραγματοποιείται κέρδος, αυτό θα ανακτάται. Ο εθνικός οργανισμός ή ο εκτελεστικός οργανισμός έχει το δικαίωμα να ανακτήσει το ποσοστό του κέρδους που αντιστοιχεί στην συνεισφορά της Ένωσης προς τις επιλέξιμες δαπάνες που πράγματι πραγματοποίησε ο δικαιούχος για τη διεξαγωγή της δράσης. Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό του κέρδους θα παρέχονται για δράσεις για τις οποίες οι επιχορηγήσεις λαμβάνουν τη μορφή επιστροφής συγκεκριμένου μέρους των επιλέξιμων δαπανών.

 • 3. Η οδηγία 2006/112/ΕΚ για τον ΦΠΑ μεταφέρεται στη σχετική εθνική νομοθεσία από τα κράτη μέλη.
 • 4. Βλέπε άρθρο 13 παράγραφος 1 της οδηγίας.

Βήμα 4: Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης

Για τη λήψη επιχορήγησης από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, οι αιτούντες πρέπει να χρησιμοποιούν τα ειδικά έντυπα της κάθε δράσης που διατίθενται στους ιστοτόπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Εθνικών Μονάδων/ Εθνικών Υπηρεσιών ή του εκτελεστικού οργανισμού (για τις διευθύνσεις των εν λόγω ιστοτόπων, ανατρέξτε στο Παράρτημα IV του οδηγού).

Όσον αφορά τα σχέδια που υποβάλλονται εκ μέρους κοινοπραξιών, υποβάλλεται μία μόνο αίτηση από τον οργανισμό ή την ομάδα συντονισμού για το σύνολο του σχεδίου και εξ ονόματος των συμμετεχόντων οργανισμών. Η αίτηση υποβάλλεται στον αρμόδιο εθνικό ή εκτελεστικό οργανισμό (βλέπε για κάθε δράση τη σχετική ενότητα «Πού υποβάλλεται η αίτηση» στο Μέρος Β του παρόντος οδηγού).

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Ηλεκτρονικές αιτήσεις

Για τις περισσότερες δράσεις του προγράμματος, οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στην αρμόδια Εθνική Μονάδα/ Εθνική Υπηρεσία ή στον Εκτελεστικό Οργανισμό με ηλεκτρονικό τρόπο, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση και επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις που αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου, υπηρεσίας ταχυμεταφορών, τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα γίνονται δεκτές.

Η ηλεκτρονική αίτηση συντάσσεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες των χωρών του προγράμματος. Όσον αφορά τις δράσεις που υπόκεινται σε κεντρική διαχείριση από τον εκτελεστικό οργανισμό, οι αιτούντες οφείλουν να συμπληρώνουν την αίτηση σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν επίσης πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων· είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες των Εθνικών Υπηρεσιών (ειδικά για αποκεντρωμένες δράσεις), του Εκτελεστικού Οργανισμού (ειδικά για κεντρικές δράσεις) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε περίπτωση πολλαπλών υποβολών της ίδιας αίτησης, κατά τον ίδιο γύρο επιλογής, στην ίδια Εθνική Μονάδα/ Εθνική Υπηρεσία ή στον Εκτελεστικό Οργανισμό, θα αξιολογείται μόνον η τελευταία έκδοση που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Σε περίπτωση πολλαπλής υποβολής της ίδιας ή παρόμοιας αίτησης από τον ίδιο αιτούντα οργανισμό ή κοινοπραξία σε διαφορετικούς οργανισμούς, οι αιτήσεις θα απορρίπτονται αυτομάτως (βλέπε ενότητα σχετικά με τη μη σωρευτική χορήγηση).

Έντυπες αιτήσεις

Όσον αφορά ορισμένες κεντρικές δράσεις του προγράμματος, ενδέχεται να μην υποστηρίζεται η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Για τις εν λόγω δράσεις, οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς (ως απόδειξη της ημερομηνίας αποστολής θεωρείται η σφραγίδα του ταχυδρομείου) ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών (ως απόδειξη της ημερομηνίας αποστολής θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής από την υπηρεσία ταχυμεταφορών) στον εκτελεστικό οργανισμό (για τις σχετικές διευθύνσεις, ανατρέξτε στο Παράρτημα IV του οδηγού). Οι αιτήσεις που αποστέλλονται μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα γίνονται δεκτές.

Μετά την προθεσμία υποβολής, οι αιτούντες δεν θα μπορούν να πραγματοποιούν καμία αλλαγή στην αίτησή τους.

Τήρηση των προθεσμιών

Κάθε αίτηση πρέπει να υποβάλλεται εντός της προθεσμίας που ορίζεται για κάθε δράση. Οι προθεσμίες για την υποβολή των προτάσεων ορίζονται στο Μέρος Β του παρόντος οδηγού και συγκεκριμένα στα Κριτήρια Επιλεξιμότητας.

Σημείωση: Ασχέτως ημέρας, η προθεσμία για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται πάντοτε στις 12:00 (ώρα Βρυξελλών). Οι αιτούντες που είναι εγκατεστημένοι σε χώρες με διαφορετική ζώνη ώρας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη διαφορά ώρας ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο απόρριψης των αιτήσεών τους.