Welke acties worden ondersteund?

Via deze programmagids worden de volgende acties op sportgebied ten uitvoer gelegd:

 • samenwerkingspartnerschappen;
 • kleine samenwerkingspartnerschappen;
 • Europese sportevenementen zonder winstoogmerk.

Voorts ondersteunt het Erasmus+-programma ook acties met het oog op een sterkere feitelijke onderbouwing van de beleidsvorming (studies, gegevensinzameling, enquêtes enzovoort), ter bevordering van de dialoog met relevante Europese belanghebbenden (het EU-sportforum, evenementen van het EU-voorzitterschap, conferenties, bijeenkomsten, seminars enzovoort). Deze acties worden rechtstreeks door de Europese Commissie of via het Uitvoerend Agentschap ten uitvoer gelegd.

Met het Erasmus+-programma worden de volgende specifieke doelstellingen nagestreefd op sportgebied:

 • aanpakken van grensoverschrijdende bedreigingen van de integriteit van sport, zoals doping, wedstrijdvervalsing en geweld, alsook alle vormen van intolerantie en discriminatie;
 • bevorderen en ondersteunen van goed bestuur op sportgebied en dubbele loopbanen van sporters;
 • bevorderen van vrijwilligerswerk in de sport, samen met sociale integratie, gelijke kansen en het besef van het belang van gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging door een grotere deelname aan en gelijke toegang tot sport voor iedereen.

Zoals bepaald in de verordening tot vaststelling van het Erasmus+-programma moet de nadruk worden gelegd op breedtesport.

De acties op sportgebied moeten leiden tot de totstandbrenging van een Europese dimensie in de sport door het opdoen, uitwisselen en verspreiden van ervaring en kennis met betrekking tot verschillende kwesties op sportgebied op Europees niveau.

Uiteindelijk moeten de door Erasmus+ ondersteunde projecten op sportgebied leiden tot een grotere deelname aan sport, meer lichaamsbeweging en vrijwilligersactiviteiten.

Meer in het bijzonder, tot:

 • een hogere mate van bewustzijn en verbeterde kennis van sport en lichaamsbeweging in programmalanden;
 • een hogere mate van bewustzijn van de rol van sport ter bevordering van sociale integratie, gelijke kansen en gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging;
 • hechtere samenwerking tussen instellingen en organisaties die actief zijn op het gebied van sport en lichaamsbeweging;
 • betere participatie van sportorganisaties en andere relevante organisaties uit verschillende programmalanden in verbeterde netwerken;
 • verbeterde uitwisseling van goede praktijken.

De acties op sportgebied moeten bijdragen aan de totstandkoming van de Europese week van de sport, een initiatief ter bevordering van sport en lichaamsbeweging in de Europese Unie dat de Commissie heeft genomen in het licht van de afnemende participatieniveaus.

De Europese week van de sport wordt georganiseerd aan de hand van het volgende concept: een officiële opening, een vlaggenschipevenement en vijf themadagen met voor elke dag een ander thema: onderwijs, de werkplek, lichaamsbeweging in de buitenlucht, sportclubs en fitnesscentra. Samen met andere activiteiten zal de Europese week van de sport de organisatie van grensoverschrijdende bewustwordingsactiviteiten aanmoedigen.

In 2017 zal de Europese week van de sport plaatsvinden van 23 tot 30 september. Naast de activiteiten die worden georganiseerd door de Europese Commissie, zullen de lidstaten nationale activiteiten organiseren en lokale activiteiten coördineren.

Voor meer informatie over de Europese week van de sport van 2019: http://ec.europa.eu/sport/