Sport

Ce acțiuni sunt sprijinite?

Următoarele acțiuni în domeniul sportului sunt puse în aplicare prin intermediul prezentului ghid al programului:

 • parteneriate de colaborare;
 • parteneriate de colaborare de mici dimensiuni;
 • evenimente sportive europene non-profit.

De asemenea, Erasmus+ sprijină măsurile de consolidare a bazei de date concrete pentru elaborarea politicilor (studii, colectare de date, analize etc.), pentru a promova dialogul cu părțile interesate europene relevante (Forumul UE pentru sport, evenimente ale Președinției UE, conferințe, reuniuni, seminare etc.). Acțiunile vor fi puse în aplicare de către Comisia Europeană fie direct, fie prin intermediul Agenției executive.

Obiectivele specifice urmărite prin programul Erasmus+ în domeniul sportului sunt:

 • combaterea amenințărilor transfrontaliere la adresa integrității sportului, cum ar fi dopajul, aranjarea meciurilor și violența, precum și toate tipurile de intoleranță și de discriminare;
 • promovarea și sprijinirea bunei guvernanțe în sport și a carierelor duble ale sportivilor;
 • promovarea activităților de voluntariat în domeniul sportului, împreună cu incluziunea socială, egalitatea de șanse și conștientizarea importanței activității fizice de îmbunătățire a stării de sănătate, prin creșterea participării și accesul egal la sport pentru toți.

Astfel cum se prevede în regulamentul privind programul Erasmus+, trebuie acordată prioritate sportului de masă.

Se preconizează că acțiunile din domeniul sportului vor avea ca rezultat dezvoltarea dimensiunii europene în acest domeniu, prin generarea, partajarea și diseminarea experiențelor și a cunoștințelor privind diferite aspecte care afectează sportul la nivel european.

În ultimă instanță, proiectele din domeniul sportului care beneficiază de sprijin prin programul Erasmus+ ar trebui să conducă la creșterea nivelurilor de participare în domeniul sportului, de activitate fizică și de activitate voluntară.

Mai exact:

 • creșterea nivelului de cunoștințe și a gradului de sensibilizare în ceea ce privește sportul și activitatea fizică în țările participante la program;
 • creșterea gradului de sensibilizare în ceea ce privește rolul sportului în promovarea incluziunii sociale, a egalității de șanse și a activității fizice pentru îmbunătățirea stării de sănătate;
 • consolidarea cooperării între instituții și organizații active în domeniul sportului și al activității fizice;
 • îmbunătățirea nivelului de participare la rețele consolidate a organizațiilor sportive și a altor organizații relevante din diverse țări participante la program;
 • ameliorarea schimbului de bune practici.

Se preconizează că acțiunile din domeniul sportului vor contribui la organizarea Săptămânii europene a sportului, o inițiativă lansată de Comisia Europeană în scopul promovării sportului și a activității fizice în Uniunea Europeană, în contextul scăderii nivelurilor de participare.

Se are în vedere organizarea Săptămânii europene a sportului cu următorul concept: o deschidere oficială, un eveniment emblematic și 5 zile tematice, fiecare zi abordând o temă de interes diferită (educație, locuri de muncă, activități în aer liber, cluburi sportive și centre de fitness). Printre alte activități, Săptămâna europeană a sportului va încuraja organizarea de activități de sensibilizare la nivel transfrontalier.

Începând cu 2017, Săptămâna europeană a sportului se va desfășura în perioada 23 - 30 septembrie. În afară de activitățile organizate de Comisia Europeană, statele membre vor organiza activități naționale și vor coordona activități locale.

Informații suplimentare privind Săptămâna europeană a sportului 2019 se găsesc la adresa: http://ec.europa.eu/sport/.

Parteneriate de colaborare

Care sunt scopurile unui parteneriat de colaborare?

Parteneriatele de colaborare oferă ocazia de a dezvolta, transfera și/sau pune în aplicare rezultate inovatoare și/sau de a participa la activități intensive de diseminare și exploatare a produselor existente și a celor noi sau a ideilor inovatoare în diferite domenii legate de sport și activitatea fizică. Acestea implică diferite organizații și actori din domeniul sportului și din afara acestuia, în special autorități publice de la nivel local, regional, național și european, organizații sportive, organizații din domeniul sportului și organisme educaționale. Mai exact, parteneriatele de colaborare sunt proiecte inovatoare care au ca scop:

 • încurajarea participării la activități sportive și fizice, în special prin sprijinirea punerii în aplicare a recomandării Consiliului privind activitatea fizică benefică pentru sănătate și respectarea orientărilor UE privind activitatea fizică și apelul Tartu pentru un stil de viață sănătos;
 • încurajarea participării la activități sportive și fizice, în special prin sprijinirea Săptămânii europene a sportului;
 • promovarea educației în și prin sport cu accent special pe dezvoltarea competențelor și susținerea punerii în aplicare a orientărilor UE privind carierele duble ale sportivilor;
 • promovarea voluntariatului în domeniul sportului;
 • combaterea dopajului, în special în mediile recreative;
 • combaterea aranjării meciurilor;
 • îmbunătățirea guvernanței în domeniul sportului;
 • combaterea violenței și a rasismului, a discriminării și a intoleranței în sport;
 • încurajarea incluziunii sociale și a egalității de șanse în sport.

În toate aceste domenii, ar trebui promovată egalitatea de gen. Cooperarea cu țările partenere ar trebui încurajată.

Parteneriatele de colaborare trebuie să promoveze crearea și dezvoltarea de rețele europene în domeniul sportului. Astfel, Uniunea Europeană poate oferi oportunități de consolidare a cooperării între părțile interesate, care nu ar fi existat fără acțiunea UE. Parteneriatele de colaborare trebuie să încurajeze, de asemenea, sinergia cu și între politicile locale, regionale, naționale și internaționale pentru a promova activitatea sportivă și fizică și pentru a aborda provocările legate de sport.

În cadrul parteneriatelor de colaborare, Erasmus+ intenționează să sprijine testarea și dezvoltarea de noi formate de proiecte și noi forme de cooperare transnațională în domeniul sportului, care sunt susceptibile să inspire dezvoltarea, la o scară mai mare, de inițiative sprijinite prin sisteme de finanțare naționale sau alte fonduri europene, cum ar fi fondurile europene structurale și de investiții.

Comisia, prin Agenția sa executivă, va efectua o rundă de selecție pe parcursul anului.

Ce activități sunt sprijinite în cadrul acțiunii?

Erasmus+ oferă o mare flexibilitate în ceea ce privește activitățile care pot pune în aplicare parteneriate de colaborare, atât timp cât o propunere demonstrează că activitățile respective sunt cele mai adecvate pentru a atinge obiectivele definite pentru proiect. Parteneriatele de colaborare pot acoperi, în general, o gamă largă de activități, cum ar fi, de exemplu:

 • crearea de rețele între principalele părți interesate;
 • dezvoltarea, identificarea, promovarea și partajarea de bune practici;
 • pregătirea, dezvoltarea și punerea în aplicare a unor module și instrumente educaționale și de formare;
 • activități destinate să consolideze competențele multiplicatorilor în domeniul sportului și să dezvolte monitorizarea și analiza comparativă a indicatorilor, în special în ceea ce privește promovarea comportamentelor etice și a codurilor de conduită în rândul sportivilor;
 • activități de sensibilizare cu privire la valoarea adăugată a sportului și a activității fizice în ceea ce privește dezvoltarea personală, socială și profesională a persoanelor;
 • activități de promovare a sinergiilor inovatoare între domeniul sportului și domeniile sănătății, educației, formării și tineretului;
 • activități de îmbunătățire a bazei de date privind sportul, cu scopul de a face față provocărilor societale și economice (colectare de date care stau la baza activităților susmenționate, sondaje, consultări etc.);
 • conferințe, seminare, reuniuni, evenimente și acțiuni de sensibilizare care stau la baza activităților menționate mai sus.

Cine poate participa la un parteneriat de colaborare?

Parteneriatele de colaborare sunt deschise oricărui tip de instituție publică sau organizație activă în domeniul sportului și al activității fizice. În funcție de obiectivul proiectului, parteneriatele de colaborare ar trebui să implice o gamă adecvată și diversificată de parteneri, pentru a beneficia de experiențe, profiluri și expertize diferite și pentru a produce rezultate relevante și de înaltă calitate în cadrul proiectului.

Parteneriatele de colaborare vizează cooperarea între organizațiile stabilite în țările participante la program.

Un parteneriat de colaborare este compus din:

 • solicitant/coordonator: o organizație care depune propunerea de proiect în numele tuturor partenerilor. Atunci când se aprobă proiectul, solicitantul/coordonatorul va deveni principalul beneficiar al grantului UE și va semna un acord de finanțare în numele tuturor organizațiilor participante. Rolul său de coordonare constă în următoarele atribuții:
 • reprezintă organizațiile participante și acționează în numele acestora în fața Comisiei Europene;
 • poartă responsabilitatea financiară și juridică pentru punerea în aplicare corectă a întregului proiect la nivel operațional, administrativ și financiar;
 • coordonează parteneriatul de colaborare în cooperare cu toți ceilalți parteneri de proiect.
 • parteneri: organizațiile care contribuie în mod activ la pregătirea, punerea în aplicare și evaluarea parteneriatului de colaborare. Fiecare partener trebuie să semneze un mandat prin care semnatarul împuternicește coordonatorul să acționeze în numele său și pe seama sa pe durata punerii în aplicare a proiectului.

Care sunt criteriile utilizate pentru a evalua un parteneriat de colaborare?

Lista de mai jos conține criteriile formale pe care un proiect de colaborare trebuie să le îndeplinească pentru a fi eligibil în vederea acordării unui grant Erasmus+:

Criterii de eligibilitate

Organizații participante eligibile

Orice organizație sau organism public, împreună cu entitățile sale afiliate (dacă există), activ în domeniul sportului, stabilit(ă) într-o țară participantă la program sau în orice țară parteneră din lume (a se vedea secțiunea „Țările eligibile” în partea A a ghidului).

De exemplu, o astfel de organizație poate fi (listă neexhaustivă):

 • un organism public având responsabilități în domeniul sportului la nivel local, regional sau național;
 • un comitet național olimpic sau o confederație națională de sport;
 • o organizație sportivă la nivel local, regional, național, european sau internațional;
 • o ligă sportivă națională;
 • un club sportiv;
 • o organizație sau o uniune care reprezintă sportivii;
 • o organizație sau un sindicat care reprezintă profesioniștii și voluntarii din domeniul sportului (cum ar fi antrenorii, managerii etc.);
 • o organizație care reprezintă mișcarea „sportul pentru toți”;
 • o organizație activă în domeniul promovării activității fizice;
 • o organizație care reprezintă sectorul activităților de agrement;
 • o organizație activă în domeniile educației, formării și tineretului.

Cine poate prezenta o cerere de finanțare?

Orice organizație participantă stabilită într-o țară participantă la program poate solicita finanțare. Organizația depune cererea de finanțare în numele tuturor organizațiilor participante implicate în proiect.

Numărul și profilul organizațiilor participante

Un parteneriat de colaborare este transnațional și implică cel puțin cinci organizații din cinci țări participante la program. Nu există o limită în ceea ce privește numărul maxim de participanți. Cu toate acestea, bugetul pentru gestionarea și punerea în aplicare a proiectului este limitat (și echivalent a 10 parteneri). Toate organizațiile participante trebuie să fie identificate la momentul solicitării unui grant.

Durata proiectului

Durata trebuie să fie aleasă la momentul depunerii candidaturii (12, 18, 24, 30 sau 36 de luni), în funcție de obiectivul proiectului și de tipul de activități prevăzute în timp.

Locul/Locurile de desfășurare a activității

Activitățile trebuie să aibă loc în (una sau mai multe dintre) țările organizațiilor implicate în parteneriatul de colaborare.

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, cu sediul la Bruxelles.

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 4 aprilie, ora 12:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiecte care încep la data de 1 ianuarie a următorului an.

Cum se depune cererea?

Vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid pentru mai multe detalii cu privire la modul de depunere a cererii.

 

Organizațiile candidate vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

 

Criterii de atribuire

Alocarea orientativă pentru diferite categorii de parteneriate de colaborare se va face, după cum urmează:

 

În cadrul categoriilor menționate, proiectele vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii:

Relevanța proiectului

(maximum 30 de puncte)

 • Relevanța propunerii pentru:
 • obiectivele politicilor europene în domeniul sportului;
 • obiectivele și prioritățile acțiunii (a se vedea secțiunea „Care sunt obiectivele unui parteneriat de colaborare”).
 • Măsura în care:
 • propunerea se bazează pe o analiză reală și adecvată a nevoilor;
 • obiectivele sunt clar definite, realiste și abordează aspecte relevante pentru organizațiile participante și grupurile țintă;
 • propunerea este inovatoare și/sau complementară cu celelalte inițiative deja desfășurate de organizațiile participante;
 • propunerea aduce o valoare adăugată la nivelul UE prin rezultate care nu ar putea fi obținute prin activități desfășurate numai într-o singură țară.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului

(maximum 20 de puncte)

 • Claritatea, integralitatea și calitatea programului de lucru, inclusiv etape adecvate de pregătire, punere în aplicare, monitorizare, evaluare și diseminare.
 • Concordanța între obiectivele proiectului, metodologia, activitățile și bugetul propus.
 • Calitatea și fezabilitatea metodologiei propuse.
 • Existența și calitatea modalităților de gestionare (termenele limită, organizarea, sarcinile și responsabilitățile sunt bine definite și realiste).
 • Existența și relevanța măsurilor de control al calității pentru a asigura că punerea în aplicare a proiectului este de înaltă calitate și se încadrează în timp și în buget.
 • Măsura în care proiectul este eficient din punctul de vedere al costurilor și alocă resurse adecvate pentru fiecare activitate.

Calitatea echipei de proiect și a modalităților de cooperare

(maximum 20 de puncte)

 • Măsura în care:
  • proiectul implică o combinație adecvată de organizații participante complementare având profilul, experiența și expertiza necesară pentru a pune în aplicare cu succes toate aspectele proiectului, incluzând profilul necesar și experiența capacităților lor din domeniul politicilor și al practicilor privind sportul;
  • repartizarea responsabilităților și a sarcinilor demonstrează angajamentul și contribuția activă a tuturor organizațiilor participante;
  • implicarea unei organizații participante dintr-o țară parteneră aduce o valoare adăugată esențială proiectului.

Impact și diseminare

(maximum 30 de puncte)

 • Calitatea măsurilor de evaluare a rezultatelor proiectului.
 • Impactul potențial al proiectului:
 • asupra participanților și organizațiilor participante pe durata proiectului și ulterior;
 • în afara organizațiilor și persoanelor care participă direct la proiect, la nivel local, regional, național și/sau european.
 • Calitatea planului de diseminare: oportunitatea și calitatea măsurilor care vizează partajarea rezultatelor proiectului în interiorul și în afara organizațiilor participante.
 • Dacă este relevant, măsura în care propunerea descrie modul în care materialele, documentele și instrumentele mediatice produse vor fi puse la dispoziție gratuit și vor fi promovate prin intermediul licențelor deschise și nu conține nicio limitare disproporționată.
 • Calitatea planurilor care vizează asigurarea durabilității proiectului: capacitatea proiectului de a continua să aibă un impact și să producă rezultate după utilizarea grantului UE.

 

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte. De asemenea, acestea trebuie să acumuleze cel puțin jumătate din punctajul maxim la fiecare dintre categoriile de criterii de atribuire menționate mai sus (de exemplu, minimum 15 puncte pentru categoriile „Relevanța proiectului” și „Impact și diseminare”; 10 puncte pentru categoriile „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului” și „Calitatea echipei de proiect și a modalităților de cooperare”).

 

Care sunt regulile de finanțare?

Bugetul proiectului trebuie să fie elaborat în conformitate cu următoarele reguli de finanțare (în euro):

Valoarea maximă a grantului acordat pentru parteneriatele de colaborare: 400 000 EUR

Costuri eligibile

Mecanism de finanțare

Sumă

Regula de alocare

Gestionarea și punerea în aplicare a proiectului Gestionarea proiectului (de exemplu, planificarea, finanțarea, coordonarea și comunicarea între parteneri etc.); materiale de învățare/predare/formare la scară mică, instrumente, abordări etc. Cooperarea virtuală și activitățile locale ale proiectului; informare, promovare și diseminare (de exemplu, broșuri, pliante, informații pe pagini web etc.). Contribuție la costurile unitare Contribuție la activitățile organizației coordonatoare:
500 EUR pe lună
Maximum 2 750 EUR pe lună În funcție de durata parteneriatelor de colaborare și de numărul de organizații participante implicate
Contribuție la costurile unitare Contribuție la activitățile altor organizații participante:
250 EUR per organizație pe lună
Reuniuni de proiect transnaționale Participarea la reuniuni între partenerii de proiect găzduite de una dintre organizațiile participante în scopuri de punere în aplicare și de coordonare. Contribuția la cheltuielile de deplasare și de ședere Contribuție la costurile unitare Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 100 și 1 999 km:
575 EUR per participant pe reuniune
Pentru distanțele de călătorie de 2 000 km sau mai mari:
760 EUR per participant pe reuniune
Condiție: solicitanții trebuie să justifice necesitatea reuniunilor în ceea ce privește numărul reuniunilor și al participanților implicați. Distanțele de călătorie trebuie să fie calculate folosind calculatorul de distanțe agreat de Comisia Europeană.

Costuri eligibile

Mecanism de finanțare

Sumă

Regula de alocare

Costuri excepționale Contribuție la costurile reale legate de subcontractarea sau de achiziționarea de bunuri și servicii.
Costuri pentru furnizarea unei garanții financiare, în cazul în care agenția executivă solicită o astfel de garanție.
Costuri reale 80% din costurile eligibile
Maximum 50 000 EUR per proiect (excluzând costurile aferente furnizării unei garanții financiare)
Condiție: subcontractarea trebuie să fie legată de servicii care nu pot fi furnizate direct de către organizațiile participante din motive justificate în mod corespunzător. Termenul „echipamente” nu se poate referi la echipamente de birou normale sau la echipamente utilizate în mod normal de către organizațiile participante

 

Finanțare suplimentară pentru parteneriatele de colaborare de mare amploare

Rezultate intelectuale

Rezultate intelectuale/rezultate tangibile ale proiectului (cum ar fi orientări, materiale de lucru pedagogice, resurse educaționale deschise (OER), instrumente informatice, analize, studii, metode de învățare reciprocă, sondaje și rapoarte, invenții – de exemplu: noi jocuri sportive etc.)

Contribuție la costurile unitare

B5.1 per administrator pe zi de lucru la proiect

Condiție: costurile cu personalul pentru manageri și pentru personalul administrativ se așteaptă să fie deja acoperite în faza de „gestionare și punere în aplicare a proiectului”. Pentru a preveni orice eventuale suprapuneri cu un astfel de element, solicitanții vor trebui să justifice tipul și volumul cheltuielilor cu personalul solicitate în legătură cu fiecare rezultat propus.
Pentru a fi eligibile pentru acest tip de grant, rezultatele trebuie să fie substanțiale în ceea ce privește calitatea și cantitatea. Rezultatele trebuie să își demonstreze potențialul de utilizare și exploatare la scară mai mare, precum și potențialul de impact.

B5.2 per cercetător/cadru didactic/mentor/formator/lucrător de tineret pe zi de lucru la proiect

B5.3 per tehnician pe zi de lucru la proiect

B5.4 per membru al personalului administrativ pe zi de lucru la proiect

Evenimente sportive de multiplicare

Contribuția la costurile legate de organizarea de conferințe, seminare, evenimente la nivel național și transnațional care vizează schimbul și diseminarea rezultatelor intelectuale realizate prin proiect (excluzând cheltuielile de deplasare și de ședere ale reprezentanților organizațiilor implicate în proiect).

Contribuție la costurile unitare

100 EUR per participant local
(participanți din țara în care are loc evenimentul)

Maximum 30 000 EUR per proiect

Condiție: sprijinul pentru evenimentele de multiplicare este acordat numai în relație directă cu rezultatele intelectuale ale proiectului. Un proiect care nu primește finanțare pentru rezultate intelectuale nu poate primi sprijin pentru organizarea de evenimente de multiplicare.

150 EUR per participant internațional (de exemplu, participanții din alte țări)

 

Tabelul A – Rezultate intelectuale (sume în euro pe zi)

Această finanțare poate fi utilizată doar pentru costurile cu personalul ale organizațiilor participante la proiect pentru producerea de rezultate intelectuale. Sumele depind de: a) profilul personalului implicat în proiect și b) țara organizației participante al cărei personal este implicat.

Manager

Cadru didactic/formator/cercetător/

Lucrător de tineret

Tehnician

Personal administrativ

B5.1

B5.2

B5.3

B5.4

Danemarca, Irlanda, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, Suedia, Liechtenstein, Norvegia

294

241

190

157

Belgia, Germania, Franța, Italia, Finlanda, Regatul Unit, Islanda

280

214

162

131

Republica Cehă, Grecia, Spania, Cipru, Malta, Portugalia, Slovenia

164

137

102

78

Bulgaria, Estonia, Croația, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Republica Macedonia de Nord, Turcia

88

74

55

39

Tabelul B – Rezultate intelectuale (sume în euro pe zi) 

Această finanțare poate fi utilizată doar pentru costurile cu personalul ale organizațiilor participante la proiect pentru producerea de rezultate intelectuale. Sumele depind de: a) profilul personalului implicat în proiect și b) țara organizației participante al cărei personal este implicat.

Manager

Cadru didactic/formator/cercetător/

Lucrător de tineret

Tehnician

Personal administrativ

B5.1

B5.2

B5.3

B5.4

Australia, Canada, Kuweit, Macao, Monaco, Qatar, San Marino, Elveția, Statele Unite ale Americii

294

241

190

157

Andorra, Brunei, Japonia, Noua Zeelandă, Singapore, Emiratele Arabe Unite, Statul Vatican

280

214

162

131

Bahamas, Bahrain, Hong Kong, Israel, Republica Populară Democrată Coreeană, Oman, Arabia Saudită, Taiwan

164

137

102

78

Afganistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua și Barbuda, Argentina, Armenia, Azerbaidjan, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia și Herțegovina, Botswana, Brazilia, Burkina Faso, Burundi, Cambodgia, Camerun, Capul Verde, Republica Centrafricană, Ciad, Chile, China, Columbia, Comore, Congo, Republica Democrată Congo, Insulele Cook, Costa Rica, Cuba, Djibouti, Dominica, Republica Dominicană, Ecuador, Egipt, El Salvador, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Etiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guineea, Guineea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonezia, Iran, Irak, Republica Côte d'Ivoire, Jamaica, Iordania, Kazahstan, Kenya, Kiribati, Republica Populară Democrată Coreeană, Kosovo, Kârgâzstan, Laos, Liban, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldive, Mali, Insulele Marshall, Mauritania, Mauritius, Mexic, Statele Federale ale Microneziei, Republica Moldova, Mongolia, Muntenegru, Maroc, Mozambic, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Pakistan, Palau, Palestina, Panama, Papua Noua Guinee, Paraguay, Peru, Filipine, Rwanda, Saint Kitts și Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent și Grenadine, Samoa, Săo Tomé și Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Insulele Solomon, Somalia, Africa de Sud, Sudanul de Sud, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Siria, Tadjikistan, Tanzania, teritoriul Rusiei, astfel cum este recunoscut de dreptul internațional, teritoriul Ucrainei, astfel cum este recunoscut de dreptul internațional, Thailanda, Republica Democrată Timorul de Est, Togo, Tonga, Trinidad și Tobago, Tunisia, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

88

74

55

39

 

 • 1. Orientările UE privind carierele duble ale sportivilor (adoptate la 28.9.2012 de Grupul de experți al UE privind educația și formarea în sport (ISBN 978-92-79-31161-1).

Parteneriate de Colaborare de Mici Dimensiuni

CARE SUNT OBIECTIVELE UNUI PARTENERIAT DE COLABORARE DE MICI DIMENSIUNI?

Parteneriatele de colaborare de mici dimensiuni le vor permite organizațiilor să dezvolte și să consolideze rețelele, să sporească capacitatea acestora de a opera la nivel transnațional, să facă schimb de bune practici, să compare idei și metode din diferite domenii legate de sport și de activitatea fizică. Proiectele selectate pot produce, de asemenea rezultate concrete și este de așteptat să disemineze rezultatele activităților lor, însă într-un mod proporțional cu scopul și domeniul de aplicare al proiectului. Parteneriatele de colaborare de mici dimensiuni implică diferite organizații, incluzând, în special, autorități publice de la nivel local, regional și național, organizații sportive, organizații legate de sport și organisme educaționale. În special, parteneriatele de colaborare de mici dimensiuni au ca scop asigurarea continuității Acțiunilor pregătitoare 2013 și sunt, mai ales, sunt proiecte care au ca scop:

 • Încurajarea incluziunii sociale și a egalității de șanse în sport;
 • Promovarea sportului și a jocurilor tradiționale europene;
 • Sprijinirea mobilității voluntarilor, antrenorilor, managerilor și personalului organizațiilor sportive non-profit;
 • Protejarea sportivilor, în special a celor mai tineri, împotriva pericolelor legate de sănătate și siguranță, prin îmbunătățirea condițiilor de competiție și de formare profesională;
 • Promovarea educației în și prin sport cu accent special pe dezvoltarea competențelor.

Parteneriatele de colaborare de mici dimensiuni trebuie să promoveze crearea și dezvoltarea de rețele transnaționale în domeniul sportului. Astfel, Uniunea Europeană poate oferi oportunități de consolidare a cooperării între părțile interesate, care nu ar fi existat fără acțiunea UE. Parteneriatele de colaborare de mici dimensiuni trebuie să încurajeze, de asemenea, sinergia cu și între politicile locale, regionale, naționale și internaționale pentru a promova activitatea sportivă și fizică și pentru a aborda provocările legate de sport.

Parteneriatele de colaborare de mici dimensiuni trebuie să includă cel puțin un club sportiv local sau regional.

Comisia, prin Agenția sa Executivă, va efectua o rundă de selecție pe parcursul anului.

CE ACTIVITĂȚI SUNT SPRIJINITE ÎN CADRUL ACȚIUNII?

Erasmus+ oferă o mare flexibilitate în ceea ce privește activitățile care pot pune în aplicare parteneriate de colaborare de mici dimensiuni, atât timp cât o propunere demonstrează că activitățile respective sunt cele mai adecvate pentru a atinge obiectivele definite pentru proiect. Parteneriatele de colaborare de mici dimensiuni pot acoperi, în general, o gamă largă de activități, cum ar fi, de exemplu:

 • crearea de rețele între principalele părți interesate;
 • promovarea, identificarea și partajarea de bune practici;
 • pregătirea, dezvoltarea și punerea în aplicare a unor module și instrumente educaționale și de formare;
 • activități de sensibilizare cu privire la valoarea adăugată a sportului și activității fizice în ceea ce privește dezvoltarea personală, socială și profesională a persoanelor fizice;
 • conferințe, seminare, reuniuni, evenimente și acțiuni de sensibilizare care stau la baza activităților menționate mai sus.

CINE POATE PARTICIPA LA UN PARTENERIAT DE COLABORARE DE MICI DIMENSIUNI?

Parteneriatele de colaborare de mici dimensiuni sunt deschise oricărui tip de instituție publică sau organizație non-profit activă în domeniul sportului și al activității fizice. În funcție de obiectivul proiectului, parteneriatele de colaborare de mici dimensiuni ar trebui să implice o gamă adecvată și diversificată de parteneri, pentru a beneficia de experiențe, profiluri și expertize diferite și pentru a produce rezultate relevante și de înaltă calitate în cadrul proiectului.

Parteneriatele de colaborare de mici dimensiuni vizează cooperarea între organizațiile stabilite în țările participante la program.

Un parteneriat de colaborare de mici dimensiuni este compus din:

 • solicitant/coordonator: o organizație care depune propunerea de proiect în numele tuturor partenerilor. Atunci când se aprobă proiectul, solicitantul/coordonatorul va deveni principalul beneficiar al grantului UE și va semna un acord de finanțare. Vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid pentru detalii cu privire la modalitățile financiare și contractuale. Rolul său de coordonare constă în următoarele atribuții:
 • reprezintă organizațiile participante și acționează în numele acestora în fața Comisiei Europene;
 • poartă responsabilitatea financiară și juridică pentru punerea în aplicare corectă a întregului proiect la nivel operațional, administrativ și financiar;
 • coordonează parteneriatul de colaborare de mici dimensiuni în cooperare cu toți ceilalți parteneri de proiect,
 • primește sprijinul financiar al UE din Programul Erasmus + și este responsabil pentru distribuirea fondurilor între partenerii implicați în proiect.
 • parteneri: organizațiile care contribuie la pregătirea, punerea în aplicare și evaluarea parteneriatului de colaborare de mici dimensiuni.

CARE SUNT CRITERIILE UTILIZATE PENTRU A EVALUA UN PARTENERIAT DE COLABORARE DE MICI DIMENSIUNI?

Lista de mai jos conține criteriile formale pe care un proiect de colaborare de mici dimensiuni trebuie să le îndeplinească pentru a fi eligibil în vederea acordării unui grant Erasmus+:

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Organizații participante eligibile

Orice organism public sau organizație, împreună cu entitățile afiliate (dacă există), care activează în domeniul sportului, stabilit(ă) într-o țară participantă la program sau în orice țară parteneră din lume (a se vedea secțiunea „Țările eligibile” în partea A din prezentul ghid).

De exemplu, o astfel de organizație poate fi (listă neexhaustivă):

 • un organism public având responsabilități în domeniul sportului la nivel local, regional sau național;
 • un comitet național olimpic sau o confederație națională de sport;
 • o organizație sportivă la nivel local, regional sau național;
 • o ligă sportivă națională;
 • un club sportiv;
 • o organizație sau o uniune care reprezintă sportivii;
 • o organizație sau sindicat care reprezintă profesioniștii și voluntarii din domeniul sportului (cum ar fi antrenorii, administratorii etc.);
 • o organizație care reprezintă mișcarea „sportul pentru toți”;
 • o organizație activă în domeniul promovării activității fizice;
 • o organizație care reprezintă sectorul odihnei active;

Cine poate candida?

Orice organizație participantă stabilită într-o țară participantă la program poate candida. Organizația candidează în numele tuturor organizațiilor participante implicate în proiect.

Numărul și profilul organizațiilor participante

Un parteneriat de colaborare de mici dimensiuni este transnațional și implică cel puțin trei organizații din trei țări ale programului diferite. Nu există o limită în ceea ce privește numărul maxim de participanți. Cu toate acestea, bugetul pentru gestionarea și punerea în aplicare a proiectului este limitat (și echivalent a 5 parteneri). Toate organizațiile participante trebuie să fie identificate la momentul solicitării unui grant.

Durata proiectului

De la 12 până la 24 de luni. Durata trebuie să fie aleasă la momentul depunerii candidaturii (12, 18 sau 24 de luni), în funcție de obiectivul proiectului și de tipul de activități prevăzute în timp.

Locul (locurile) de desfășurare a activității

Activitățile trebuie să aibă loc în (una sau mai multe dintre) țările organizațiilor implicate în parteneriatul de colaborare.

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, cu sediul la Bruxelles.

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 4 aprilie ora 12:00 (amiază, ora Bruxelles-ului) pentru proiecte care încep la data de 1 ianuarie a următorului an.

Cum se depune cererea?

Vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid pentru mai multe detalii cu privire la modul de depunere a cererii.

Organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

CRITERII DE ATRIBUIRE

În cadrul categoriilor menționate, proiectele vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii:

Relevanța proiectului

(maximum 30 de puncte)

 • Relevanța propunerii pentru:
 • obiectivele politicilor europene în domeniul sportului;
 • obiectivele și prioritățile acțiunii (a se vedea secțiunea „Care sunt obiectivele unui parteneriat de colaborare”).
 • Măsura în care:
 • propunerea se bazează pe o analiză reală și adecvată a nevoilor;
 • obiectivele sunt clar definite, realiste și abordează aspecte relevante pentru organizațiile participante și grupurile țintă;
 • propunerea este inovatoare și/sau complementară cu celelalte inițiative deja desfășurate de organizațiile participante;
 • propunerea aduce o valoare adăugată la nivelul UE prin rezultate care nu ar putea fi obținute prin activități desfășurate numai într-o singură țară.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului

(max 20 de puncte)

 • Claritatea, integralitatea și calitatea programului de lucru, inclusiv etape adecvate de pregătire, punere în aplicare, monitorizare, evaluare și diseminare;
 • Concordanța între obiectivele proiectului, metodologia, activitățile și bugetul propus;
 • Calitatea și fezabilitatea metodologiei propuse;
 • Existența și calitatea modalităților de gestionare (termenele limită, organizarea, sarcinile și responsabilitățile sunt bine definite și realiste);
 • Existența și relevanța măsurilor de control al calității pentru a asigura că punerea în aplicare a proiectului este de înaltă calitate și se încadrează în timp și în buget;
 • Măsura în care proiectul este eficient din punct de vedere al costurilor și alocă resurse adecvate pentru fiecare activitate.

Calitatea echipei de proiect și a modalităților de cooperare

(maximum 20 de puncte)

 • Măsura în care:
  • dacă este cazul, proiectul implică o combinație adecvată de organizații participante complementare având profilul necesar, experiența și expertiza pentru a pune în aplicare cu succes toate aspectele proiectului, incluzând profilul necesar și experiența capacităților lor din domeniul politicilor și al practicilor privind sportul;
  • repartizarea responsabilităților și a sarcinilor demonstrează angajamentul și contribuția activă a tuturor organizațiilor participante;
  • Dacă este cazul, măsura în care implicarea unei organizații participante dintr-o țară parteneră aduce o valoare adăugată esențială proiectului.

Impact și diseminare

(maximum 30 de puncte)

 • Calitatea măsurilor de evaluare a rezultatelor proiectului;
 • Impactul potențial al proiectului:
 • asupra participanților și organizațiilor participante pe durata proiectului și ulterior;
 • în afara organizațiilor și persoanelor care participă direct la proiect, la nivel local, regional, național și/sau european.
 • Calitatea planului de diseminare: oportunitatea și calitatea măsurilor care vizează partajarea rezultatelor proiectului în interiorul și în afara organizațiilor participante
 • Dacă este relevant, măsura în care propunerea descrie modul în care materialele, documentele și instrumentele mediatice produse vor fi puse la dispoziție gratuit și vor fi promovate prin intermediul licențelor deschise și nu conține nicio limitare disproporționată.
 • Calitatea planurilor pentru asigurarea durabilității proiectului: capacitatea proiectului de a continua să aibă un impact și să producă rezultate după utilizarea grantului UE

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte. De asemenea, acestea trebuie să acumuleze cel puțin jumătate din punctajul maxim la fiecare dintre categoriile de criterii de atribuire menționate mai sus (de exemplu, minimum 15 puncte pentru categoriile „Relevanța proiectului” și „Impact și diseminare”; 10 puncte pentru categoriile „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului” și „Calitatea echipei de proiect și a modalităților de cooperare”).

CARE SUNT REGULILE DE FINANȚARE?

Bugetul proiectului trebuie să fie elaborat în conformitate cu următoarele reguli de finanțare (în euro):

Valoarea maximă a grantului acordat pentru parteneriatele de colaborare de mici dimensiuni: 60 000 EUR

Costuri eligibile

Mecanism de finanțare

Sumă

Regula de alocare

Gestionarea și punerea în aplicare a proiectului

Gestionarea proiectului (de exemplu, planificarea, finanțarea, coordonarea și comunicarea între parteneri etc.); materiale de învățare/predare/formare la scară mică, instrumente, abordări etc. Cooperarea virtuală și activitățile locale ale proiectului; informare, promovare și diseminare (de exemplu, broșuri, pliante, informații pe pagini web etc.).

Contribuție la costurile unitare

Contribuție la activitățile organizației coordonatoare:
500 EUR pe lună

Maximum 1 500 EUR pe lună

Pe baza duratei parteneriatelor de colaborare de mici dimensiuni și a numărului de organizații participante implicate

Contribuție la costurile unitare

Contribuție la activitățile altor organizații participante:
250 EUR pe organizație pe lună

Reuniuni de proiect transnaționale

Participarea la reuniuni între partenerii de proiect găzduite de una dintre organizațiile participante în scopuri de punere în aplicare și de coordonare. Contribuție la costurile de transport și de ședere

Contribuție la costurile unitare

Pentru distanțe de călătorie cuprinse între 100 și 1 999 KM:
575 EUR per participant pe reuniune

Pentru distanțele de călătorie de 2 000 KM sau mai mari:
760 EUR per participant pe reuniune Condiție:

Condiție: solicitanții trebuie să justifice necesitatea reuniunilor în ceea ce privește numărul reuniunilor și al participanților implicați. Distanțele de călătorie trebuie să fie calculate folosind calculatorul de distanțe agreat de Comisia Europeană.

Costuri eligibile

Mecanism de finanțare

Sumă

Regula de alocare

Costuri excepționale

Contribuție la costurile reale legate de subcontractarea sau de achiziționarea de bunuri și servicii.

Costuri reale

80 % din costurile eligibile
Maximum 10 000 EUR per proiect (excluzând costurile aferente furnizării unei garanții financiare)

Condiție: subcontractarea trebuie să fie legată de servicii care nu pot fi furnizate direct de către organizațiile participante din motive justificate în mod corespunzător. Termenul „echipamente” nu se poate referi la echipamente de birou normale sau la echipamente utilizate în mod normal de către organizațiile participante.

Evenimente sportive europene non-profit

Care sunt obiectivele unui eveniment sportiv european non-profit?

Acțiunea are ca scop sprijinirea:

 • Voluntariatului în domeniul sportului;
 • Incluziunii sociale prin sport;
 • Egalității între femei și bărbați în domeniul sportului;
 • Încurajării participării la activitățile sportive și fizice;
 • Implementării Săptămânii Europene a Sportului.

Comisia, prin Agenția sa Executivă, va efectua o rundă de selecție pe parcursul anului.

Pentru evenimentele sportive europene non-profit, alocarea orientativă pentru diferite categorii se va face după cum urmează:

 • aproximativ 30% pentru evenimente de punere în aplicare a Săptămânii Europene a Sportului;
 • aproximativ 70% pentru evenimente care nu sunt legate de Săptămâna Europeană a Sportului (de exemplu, legate de voluntariatul în sport, incluziunea socială prin sport, egalitatea de gen în sport, activitatea fizică pentru îmbunătățirea stării de sănătate).

Pentru punerea în aplicare a Săptămânii Europene a Sportului trebuie să fie selectate aproximativ 4 evenimente. Acestea trebuie să se axeze pe temele identificate pentru punerea în aplicare a Săptămânii Europene a Sportului (și anume: educația, locul de muncă, sportul în aer liber, cluburile sportive și centrele de fitness.)

Trebuie selectate aproximativ 8 evenimente care nu sunt legate de Săptămâna Europeană a Sportului. Referitor la temele menționate anterior (respectiv, voluntariat, incluziune socială, egalitate de gen, activități fizice de îmbunătățire a stării de sănătate), cel puțin un eveniment trebuie să se axeze pe dimensiunea externă a sportului (de exemplu, diplomația în sport) și cel puțin un eveniment trebuie să se axeze pe rolul sportului de masă în susținerea obiectivelor acestei acțiuni (voluntariatul în sport, incluziunea socială în și prin sport, egalitatea de gen în sport, activități fizice de îmbunătățire a stării de sănătate).

Egalitatea de gen ar trebui să fie promovate la toate evenimentele. De asemenea, ar trebui încurajată cooperarea cu țările partenere.

CE ESTE UN EVENIMENT SPORTIV EUROPEAN NON-PROFIT?

Această acțiune oferă sprijin financiar pentru:

 • organizarea de evenimente sportive la nivel european într-o țară participantă la program;
 • evenimente naționale - organizate simultan în mai multe țări participante la program de organizații sau de organisme publice active în domeniul sportului.

Rezultatele preconizate ale unor astfel de evenimente sunt:

 • creșterea gradului de sensibilizare în ceea ce privește rolul sportului în promovarea incluziunii sociale, a egalității de șanse și a activității fizice pentru îmbunătățirea stării de sănătate;
 • creșterea nivelului de participare la sport, la activități fizice și la activități de voluntariat.

CE ACTIVITĂȚI SUNT SPRIJINITE ÎN CADRUL ACȚIUNII?

Sprijinul pentru evenimente va presupune alocarea de granturi UE pentru organizațiile individuale care se ocupă de pregătirea, organizarea și monitorizarea unui anumit eveniment. Următoarele activități standard vor fi sprijinite în cadrul acestei acțiuni (listă neexhaustivă):

 • pregătirea evenimentului;
 • organizarea de activități educaționale pentru sportivi, antrenori, organizatori și voluntari în perioada premergătoare evenimentului;
 • organizarea evenimentului;
 • organizarea de activități secundare în cadrul evenimentului sportiv (conferințe, seminare);
 • punerea în aplicare a activităților existente (evaluări, elaborarea de planuri pentru viitor);
 • activități de comunicare legate de tema evenimentului.

CARE SUNT ACTIVITĂȚILE NEELIGIBILE ÎN CADRUL ACȚIUNII?

 • Competițiile sportive organizate periodic de către federațiile/ligile sportive internaționale, europene sau naționale;
 • Competițiile sportive profesioniste.

CARE SUNT CRITERIILE UTILIZATE PENTRU A EVALUA UN EVENIMENT SPORTIV EUROPEAN NONPROFIT?

Lista de mai jos prezintă criteriile formale pe care trebuie să le îndeplinească un eveniment sportiv european non-profit pentru a fi eligibil în vederea acordării unui grant Erasmus+:

Criterii de eligibilitate

Cine poate depune o cerere?

Orice organism public sau organizație, cu entitățile sale afiliate (dacă este cazul), activ(ă) în domeniul sportului și stabilit(ă) într-o țară participantă la program. De exemplu, o astfel de organizație poate fi (listă neexhaustivă):

 • un organism public având responsabilități în domeniul sportului la nivel local, regional sau național;
 • o organizație sportivă la nivel local, regional, național, european sau internațional;
 • coordonatorul unui eveniment național organizat în cadrul unui eveniment european în domeniul sportului.

Evenimente și participanți eligibili

Evenimentele sportive europene organizate într-o singură țară trebuie să implice participanți la eveniment din cel puțin 10 țări diferite participante la program;

SAU

Evenimentele sportive organizate simultan în mai multe țări participante la program trebuie să implice participanți la evenimente din cel puțin 10 țări diferite participante la program. Această condiție este îndeplinită dacă respectivii participanți sunt implicați în absolut toate evenimentele organizate.

Toate organizațiile participante trebuie să fie identificate la momentul solicitării unui grant.

Durata proiectului

Maximum 1 an (de la pregătirea evenimentului până la monitorizarea acestuia).

Datele evenimentului

Evenimentul trebuie să aibă loc pe durata anului următor (oricând până la 31 octombrie).

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, cu sediul la Bruxelles.

Când se depune cererea?

Candidații trebuie să depună cererea de grant până pe 4 aprilie, ora 12.00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep în data de 1 noiembrie a anului respectiv.

Cum se depune cererea?

Vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid pentru mai multe detalii cu privire la modul de depunere a cererii.

Organizațiile candidate vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Criterii de atribuire

Proiectele vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii:

Relevanța proiectului

(maximum 30 de puncte)

 • Relevanța propunerii pentru:
 • obiectivele politicilor europene în domeniul sportului;
 • obiectivele și prioritățile acțiunii (a se vedea secțiunea „Care sunt obiectivele unui eveniment sportiv european nonprofit?” ).
 • Măsura în care:
 • propunerea se bazează pe o analiză reală și adecvată a nevoilor;
 • obiectivele sunt clar definite, realiste și abordează aspecte relevante pentru organizațiile participante și grupurile țintă;
 • propunerea este inovatoare și/sau complementară cu celelalte inițiative deja desfășurate de organizațiile participante;
 • propunerea aduce o valoare adăugată la nivelul UE prin rezultate care nu ar putea fi obținute prin activități desfășurate numai într-o singură țară.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului

(maximum 40 de puncte)

 • Claritatea, integralitatea și calitatea programului de lucru, inclusiv etape adecvate de pregătire, punere în aplicare, monitorizare, evaluare și diseminare;
 • Concordanța între obiectivele proiectului, metodologia, activitățile și bugetul propus;
 • Calitatea și fezabilitatea metodologiei propuse;
 • Existența și calitatea modalităților de gestionare (termenele limită, organizarea, sarcinile și responsabilitățile sunt bine definite și realiste);
 • Existența și relevanța măsurilor de control al calității pentru a asigura că punerea în aplicare a proiectului este de înaltă calitate și se încadrează în timp și în buget;
 • Măsura în care proiectul este eficient din punct de vedere al costurilor și alocă resurse adecvate pentru fiecare activitate.

Impact și diseminare (maximum 30 de puncte)

 • Calitatea măsurilor de evaluare a rezultatelor proiectului;
 • Impactul potențial al proiectului:
 • asupra participanților și organizațiilor participante pe durata proiectului și ulterior;
 • în afara organizațiilor și persoanelor care participă direct la proiect, la nivel local, regional, național și/sau european.
 • Calitatea planului de diseminare: oportunitatea și calitatea măsurilor care vizează partajarea rezultatelor proiectului în interiorul și în afara organizațiilor participante;
 • Calitatea măsurilor de asigurare a vizibilității și promovarea în mass-media a evenimentului și a sprijinului UE.

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte. De asemenea, acestea trebuie să acumuleze cel puțin jumătate din punctajul maxim la fiecare dintre categoriile de criterii de atribuire menționate mai sus (de exemplu, minimum 15 puncte pentru categoriile „Relevanța proiectului” și „Impact și diseminare”; 20 de puncte pentru categoria „Calitatea elaborării și implementării proiectului”).

Care sunt regulile de finanțare?

Bugetul proiectului trebuie să fie elaborat în conformitate cu următoarele reguli de finanțare (în euro):

Costuri eligibile

Mecanism de finanțare

Sumă

Regula de alocare

Costurile activității

Costuri legate direct de punerea în aplicare a activităților complementare ale proiectului, inclusiv:

Costuri directe eligibile:

 • Personal
 • Transport și ședere
 • Echipament
 • Consumabile și accesorii
 • Subcontractare
 • Obligații, impozite și taxe
 • Alte costuri

Costuri indirecte:

O sumă forfetară, care nu depășește 7% din costurile directe eligibile ale proiectului, se încadrează ca eligibilă în categoria costurilor indirecte, reprezentând costurile administrative generale ale beneficiarului care nu sunt acoperite deja prin costurile directe eligibile (de exemplu, facturile la energie electrică sau la internet, costurile pentru spații etc.), însă care pot fi considerate deductibile prin proiect.

Costuri reale

Grantul maxim acordat:

 • Pentru evenimente sportive europene non-profit organizate pe parcursul Săptămânii Europene a Sportului: 300 000 EUR
 • Pentru evenimente sportive europene nonprofit care nu sunt legate de Săptămâna Europeană a Sportului:
 • maximum 500 000 EUR

Maximum 80 % din costurile eligibile totale.

Condiție: bugetul solicitat este justificat în raport cu activitățile planificate.