Projekti Jean Monnet (strateške razprave z akademskim okoljem)

Kaj je projekt Jean Monnet?

Projekti Jean Monnet podpirajo inovacije, medsebojno bogatenje in širitev vsebin Evropske unije. Ti projekti bodo temeljili na enostranskih predlogih – čeprav lahko v predlaganih aktivnostih sodelujejo drugi partnerji – in lahko trajajo od 12 do 24 mesecev.

 • Projekti „Inovacije“ bodo raziskovali nove vidike in različne metodologije, da bodo vsebine Evropske unije postale bolj privlačne in prilagojene različnim vrstam ciljne populacije (npr. projekti Spoznavanja EU v šoli);
 • Projekti „Medsebojno bogatenje“ bodo spodbujali razpravo in premislek o vprašanjih Evropske unije ter okrepili znanje o Uniji in njenih procesih. Cilj teh projektov bo krepitev znanja EU v posebnih okoljih;
 • Projekti „Širjenje vsebin“ bodo usmerjeni predvsem v aktivnosti obveščanja in razširjanja.

Katere aktivnosti so podprte v okviru projektov Jean Monnet?

Projekti Jean Monnet lahko v svojem življenjskem ciklu običajno izvedejo široko paleto aktivnosti, na primer:

„Inovacije“

 • razvijanje in preskušanje na novo zasnovanih metodologij, vsebin in orodij v zvezi s posebnimi temami Evropske unije;
 • ustvarjanje virtualnih učilnic o posebnih tematskih področjih in njihovo preskušanje v različnih okoljih;
 • oblikovanje, ustvarjanje in izvajanje orodij za samousposabljanje, ki spodbujajo aktivno državljanstvo v EU;
 • razvijanje in zagotavljanje ustreznih pedagoških vsebin in novega/prilagojenega didaktičnega gradiva za poučevanje v zvezi z vprašanji Evropske unije na ravni osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja (Spoznavanje EU v šoli);
 • oblikovanje in izvajanje aktivnosti usposabljanja in nadaljevalnega izobraževanja za učitelje, ki jih bodo opremile z ustreznim znanjem in spretnostmi za poučevanje vsebin Evropske unije;
 • zagotavljanje posebej oblikovanih aktivnosti v zvezi z Evropsko unijo za učence v osnovnih in dijake v srednjih šolah ter institucijah za poklicno izobraževanje in usposabljanje;

"Medsebojno bogatenje"

 • podpiranje kreiranja evropskih študij in/ali višanje ravni obstoječega znanja in/ali krepitev dinamike „oddelka/katedre/raziskovalne skupine“ v določeni državi na določeni visokošolski instituciji, ki je izrazila posebno zanimanje/potrebo med skupnimi akademskimi aktivnostmi;
 • skupno razvijanje vsebin in skupno poučevanje za študente z vključevanjem več institucij. Sodelujoče institucije lahko organizirajo skupne aktivnosti, pripravo orodij za podporo programom, izvedbo programov o vprašanjih EU, zlasti v tistih disciplinah, ki običajno niso povezana s to študijsko smerjo;

"Širjenje vsebin"

 • dejavno podpiranje aktivnosti obveščanja in razširjanja za osebje v javni upravi, strokovnjake na posebnih področjih in za civilno družbo kot celoto;
 • organiziranje konferenc, seminarjev in/ali okroglih miz o relevantnih vprašanjih Evropske unije za najširši možni skupek deležnikov.

Kakšna je vloga organizacij, ki sodelujejo v projektih Jean Monnet?

Institucija, ki predlaga projekt, mora pripraviti jasno in trajno strategijo s podrobno opisanim delovnim programom, vključno z informacijami o pričakovanih rezultatih. Utemeljiti mora potrebo po predlaganih aktivnostih, posredne in neposredne upravičence ter zagotoviti aktivno vlogo vseh sodelujočih organizacij.

Predloge podpiše zakoniti zastopnik visokošolskih institucij (ali drugih upravičenih organizacij) ter zagotovi informacije o pravnem statusu, ciljih in aktivnostih institucije prijaviteljice.

Visokošolske institucije (ali druge upravičene organizacije) prevzamejo končno odgovornost za svoje prijave. Aktivnosti, navedene v njihovih projektih, morajo izvajati ves čas trajanja projekta.

Kakšna so merila za oceno projekta Jean Monnet?

V nadaljevanju so navedena uradna merila, ki jih mora izpolniti projekt Jean Monnet za upravičenost do nepovratnih sredstev Erasmus+:

Merila za upravičenost

Kdo se lahko prijavi?

Visokošolske institucije ali druge organizacij s sedežem v kateri koli državi sveta. Visokošolske institucije s sedežem v državah programa Erasmus+ morajo biti nosilke veljavne Listine Erasmus za terciarno izobraževanje (ECHE). Listina ECHE ni zahtevana za sodelujoče visokošolske institucije iz partnerskih držav. Določene institucije (opredeljene v uredbi, ki ustanavlja program Erasmus+ ), ki sledijo cilju v evropskem interesu, niso upravičene do prijave v okviru tega ukrepa. Osnovnošolske in srednješolske ustanove niso upravičene do prijave, vendar lahko aktivno prispevajo k uresničevanju aktivnosti.

Trajanje projekta

12, 18 ali 24 mesecev.

Kje se prijaviti?

Pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v Bruslju.

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 20. februarja do 17. ure (po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo 1. septembra istega leta.

Kako se prijaviti?

Za podrobnosti o postopku prijave glej del C tega vodnika.

Organizacije prijaviteljice bodo ocenjene tudi z merili za izključitev in izbor. Za več informacij glej del C tega vodnika.

Merila za dodelitev

Projekti bodo ocenjeni z naslednjimi merili:

Ustreznost projekta

(največ 25 točk)

 • v kolikšni meri je predlog znotraj okvira študij Evropske unije:
  • v celoti tvori študij Evropske unije, s posebnim poudarkom na integracijskem procesu EU tako v notranjih kot zunanjih vidikih;
  • povezava s pravnim redom EU (acquis communautaire) in obstoječimi politikami EU;
  • spodbujanje aktivnega državljanstva v EU in vrednot EU;
  • krepitev zavedanja o EU in omogočanje prihodnje angažiranosti ter dialoga med narodi.
 • ustreznost predloga v zvezi z enim ali več naslednjimi cilji aktivnosti Jean Monnet:
  • spodbujanje odličnosti pri poučevanju in raziskovanju o evropskih študijah;
  • spodbujanje ustvarjanja novega poučevanja/aktivnosti pri evropskih študijah;
  • ustvarjanje znanja in vpogledov, ki lahko podpirajo oblikovanje politik EU in krepijo vlogo EU v globaliziranem svetu;
  • vsebovanje koristi za sisteme politki, znotraj katerih je opredeljen;
  • spodbujanje dialoga med akademskim svetom in širšo družbo;
  • vključevanje akterjev civilne družbe, oblikovalcev politike, javnih uslužbencev, predstavnikov izobraževanja in predstavnikov medijev na različnih ravneh;
  • širjenje znanja o EU v širši družbi, zunaj akademskih krogov in specializiranega občinstva;
  • približanje EU javnosti.
 • v kolikšni meri predlog dosega prednostne ciljne skupine:
  • institucije ali akademiki, ki še niso prejeli sredstev Jean Monnet;
  • študenti/občinstva, ki ne pridejo samodejno v stik z evropskimi študijami (na področjih izven prava, ekonomije in politologije);
  • pri tretjih državah, potencial projekta, da okrepi javno diplomacijo EU.

Kakovost zasnove in izvedbe projekta

(največ 25 točk)

 • jasnost, celovitost in kakovost predloga in delovnega programa, vključno z ustreznim načrtovanjem faz priprave, izvajanja, ocenjevanja, nadaljnjega spremljanja in razširjanja;
 • skladnost ciljev projekta in aktivnosti;
 • kakovost, novost in izvedljivost projekta samega ter izvedljivost predlagane metodologije.

Kakovost projektne skupine

(največ 25 točk)

 • ustreznost in komplementarnost profila in strokovnega znanja ključnega osebja pri aktivnostih, predlaganih v projektu– na akademskem in neakademskem področju, kjer je to ustrezno.

Učinek in razširjanje

(največ 25 točk)

 • pričakovani učinek projekta v smislu dolgoročnih učinkov:
  • na institucijo, ki gosti ukrep Jean Monnet;
  • na študente in učeče se, ki imajo koristi od ukrepa Jean Monnet;
  • na druge organizacije in posameznike, ki so vključeni na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali evropski ravni.
 • ustreznost in kakovost ukrepov, katerih cilj je razširjanje rezultatov aktivnosti na instituciji, ki gosti ukrep Jean Monnet, in drugod;
  • širjenje novic;
  • ozaveščanje o projektih in rezultatih, krepitev vidnosti udeležencev in organizacij;
  • navezovanje stikov s skupinami zunaj institucij visokošolskega izobraževanja;
  • prenosljivost in prevod v nove politike ter izboljšane prakse.
 • v kolikšni meri bodo predvidena orodja za razširjanje dosegla ciljno občinstvo preko:
  • izpostavljenosti medijem (vključno z družbenimi mediji, publikacijami itd.);
  • prireditev;
  • tečajev usposabljanja;
  • uporabe novih tehnologij (večpredstavnostna orodja), vključno z odprtimi izobraževalnimi viri (OER).

Za upoštevanje pri dodeljevanju sredstev morajo predlogi doseči vsaj 60 točk. Poleg tega morajo doseči vsaj 13 točk v vsaki od navedenih kategorij meril za dodelitev.

Kaj je še treba vedeti o projektu Jean Monnet?

Učinek in razširjanje

Projekti Jean Monnet morajo razširjati in uporabiti rezultate aktivnosti tudi zunaj kroga neposredno vključenih deležnikov. To bo znatno okrepilo učinek in prispevalo k sistemski spremembi.

Projekti Jean Monnet bodo morali zagotoviti posodabljanje svojega razdelka v spletnem orodju za program Erasmus+, kjer bodo na voljo vse informacije o aktivnostih programa Jean Monnet. Projekti se bodo močno spodbujali k uporabi ustreznih obstoječih platform in orodij (tj. imenik projektov Jean Monnet, virtualna skupnost Jean Monnet). Z izvajanjem teh nalog, ki so del splošnega orodja informacijske tehnologije za Erasmus+, se bo zagotovilo, da bo o rezultatih obveščena širša javnost. Prejemniki nepovratnih sredstev bodo morali zagotoviti redno posodabljanje orodja z rezultati svojega dela.

Projekti Jean Monnet se spodbujajo, da:

 • se udeležijo dogodkov razširjanja in informativnih dogodkov na nacionalni in evropski ravni;
 • organizirajo dogodke (predavanja, seminarje, delavnice itd.) z oblikovalci politik na lokalni (npr. župani in svetniki), regionalni in nacionalni ravni ter tudi z organizirano civilno družbo in šolami;
 • razširjajo rezultate svojih aktivnosti z organizacijo seminarjev ali predavanj, ki so namenjeni in prilagojeni za najširšo javnost in predstavnike civilne družbe;
 • se povezujejo s centri odličnosti, katedrami in koordinatorji modulov Jean Monnet ter podprtimi institucijami in združenji;
 • uporabljajo prosto dostopne učne vire (PDUV), objavljajo povzetke, vsebino in razpored svojih aktivnosti ter pričakovane rezultate.

Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?

Proračun projekta je treba pripraviti v skladu z naslednjimi pravili za dodelitev sredstev (v EUR):

Najvišja vrednost dodeljenih sredstev za projekt Jean Monnet: 60 000 EUR (predstavlja lahko največ 75 % skupnih stroškov)

Upravičeni stroški

Mehanizem financiranja

Znesek

Udeležba na konferencah

Prispevek za stroške, povezane z organizacijo konferenc, seminarjev, delavnic itd., razen za stroške, povezane z udeležbo govornikov, ki niso lokalni prebivalci.

Prispevek za stroške na enoto

D.2 na dan na udeleženca

Pot (govorniki, ki niso lokalni prebivalci)

Prispevek za potne stroške govornikov, ki niso lokalni prebivalci in se udeležijo konference, glede na razdaljo poti. Razdaljo je treba izračunati s kalkulatorjem razdalje, ki ga podpira Evropska komisija1, pri čemer je treba navesti razdaljo enosmerne poti za izračun zneska nepovratnih sredstev EU za kritje povratne poti2.

Stroški na enoto

Za razdalje od 100 do 499 KM:

180 EUR na udeleženca

Za razdalje od 500 do 1999 KM:

275 EUR na udeleženca

Za razdalje od 2000 do 2999 KM:

360 EUR na udeleženca

Za razdalje od 3000 do 3999 KM:

530 EUR na udeleženca

Za razdalje od 4000 do 7999 KM:

820 EUR na udeleženca

For travel distances of 8000 KM or more:

1500 EUR na udeleženca

Stroški bivanja (govorniki, ki niso lokalni prebivalci)

Prispevek za stroške bivanja govornikov, ki niso lokalni prebivalci in se udeležijo konferenc.

Prispevek za stroške na enoto

D.3 na dan na udeleženca

Dopolnilne aktivnosti

Prispevek za kakršne koli dodatne, postranske stroške, povezane z dopolnilnimi aktivnostmi, ki so bile razvite za ta ukrep: npr. akademsko nadaljnje spremljanje dogodka, ustvarjanje in vzdrževanje spletišča, oblikovanje, tiskanje in razširjanje publikacij; stroški tolmačenja; stroški ustvarjanja.

Pavšalni znesek

25.000 EUR

Posamezni zneski, ki veljajo za projekte Jean Monnet, so navedeni v poglavju „Stroški na enoto za program Jean Monnet“ ob koncu poglavja o programu Jean Monnet v tem delu vodnika. Stroški na enoto za program Jean Monnet

STROŠKI NA ENOTO ZA PROGRAM JEAN MONNET

D.1 – Nacionalni stroški poučevanja (v EUR na učno uro)

Zneski so odvisni od države, kjer se izvaja aktivnost poučevanja.

Države Programa

Belgija

200

Bolgarija

80

Češka

107

Danska

200

Nemčija

200

Estonija

107

Irska

172

Grčija

129

Španija

161

Francija

184

Hrvaška

96

Italija

166

Ciper

151

Latvija

98

Litva

106

Luksemburg

200

Madžarska

104

Malta

138

Nizozemska

200

Avstrija

200

Poljska

104

Portugalska

126

Romunija

81

Slovenija

136

Slovaška

114

Finska

193

Švedska

200

Združeno kraljestvo

184

Srbija 80

Republika Severna Makedonija

80

Islandija

159

Lihtenštajn

80

Norveška

200

Turčija

87

Partnerske države

Antigva in Barbuda

92

Avstralija

200

Bahrajn

110

Barbados

94

Brunej

200

Kanada

200

Čile

83

Ekvatorialna Gvineja

131

Hongkong

200

Izrael

144

Japonska

178

Republika Koreja

153

Kuvajt

200

Libija

90

Mehika

86

Nova Zelandija

153

Oman

131

Katar

200

Saint Kitts in Nevis

84

Saudova Arabija

126

Sejšeli

126

Singapur

200

Švica

200

Ozemlje Rusije, kot je priznano z mednarodnim pravom

109

Trinidad in Tobago

115

Združeni arabski emirati

200

Združene države Amerike

200

Druge države

80

D.2 – Nacionalni stroški konference (v EUR na dan)

Države Programa

Belgija

88

Bolgarija

40

Češka

55

Danska

94

Nemčija

90

Estonija

47

Irska

75

Grčija

56

Španija

70

Francija

80

Hrvaška

42

Italija

73

Ciper

66

Latvija

43

Litva

47

Luksemburg

144

Madžarska

46

Malta

60

Nizozemska

97

Avstrija

94

Poljska

45

Portugalska

55

Romunija

40

Slovenija

59

Srbija 40

Slovaška

50

Finska

84

Švedska

95

Združeno kraljestvo

81

Republika Severna Makedonija

40

Islandija

69

Lihtenštajn

40

Norveška

138

Turčija

40

Partnerske države

Argentina

44

Avstralija

90

Bahrajn

43

Barbados

41

Brunej

115

Kanada

89

Ekvatorialna Gvineja

57

Hongkong

117

Izrael

63

Japonska

78

Republika Koreja

67

Kuvajt

110

Macau

154

Nova Zelandija

67

Oman

57

Katar

194

Saudova Arabija

55

Sejšeli

55

Singapur

133

Švica

118

Ozemlje Rusije, kot je priznano z mednarodnim pravom

48

Trinidad in Tobago

50

Združeni arabski emirati

107

Združene države Amerike

109

Druge države

40

D.3 – Stroški bivanja: govorniki, ki niso lokalni prebivalci (v EUR na dan)

Zneski so odvisni od države, kjer se izvaja aktivnost.

Države Programa

Belgija

232

Bolgarija

227

Češka

230

Danska

270

Nemčija

208

Estonija

181

Irska

254

Grčija

222

Španija

212

Francija

245

Hrvaška

180

Italija

230

Ciper

238

Latvija

211

Litva

183

Luksemburg

237

Madžarska

222

Malta

205

Nizozemska

263

Avstrija

225

Poljska

217

Portugalska

204

Romunija

222

Slovenija

180

Slovaška

205

Finska

244

Švedska

257

Združeno kraljestvo

276

Republika Severna Makedonija

210

Islandija

245

Lihtenštajn

175

Norveška

220

Turčija

220

Srbija 220

Partnerske države

Afganistan

125

Albanija

210

Alžirija

170

Andora

195

Angola

280

Antigva in Barbuda

225

Argentina

285

Armenija

280

Avstralija

210

Azerbajdžan

270

Bahami

190

Bahrajn

275

Bangladeš

190

Barbados

215

Belorusija

225

Belize

185

Benin

150

Butan

180

Bolivija

150

Bosna in Hercegovina

200

Bocvana

185

Brazilija

245

Brunej

225

Burkina Faso

145

Burundi

165

Kambodža

165

Kamerun

160

Kanada

230

Zelenortski otoki

125

Srednjeafriška republika

140

Čad

210

Chile

245

Kitajska

210

Kolumbija

170

Komori

135

Kongo

185

Demokratična Republika Kongo

245

Cookovi otoki

185

Kostarika

190

Kuba

225

Džibuti

235

Dominica

215

Dominikanska republika

230

Ekvador

190

Egipt

205

Esvatini 140

Salvador

180

Ekvatorialna Gvineja

145

Eritreja

130

Etiopija

195

Fidži

170

Gabon

190

Gambija

170

Gruzija

295

Gana

210

Granada

215

Gvatemala

175

Gvineja

185

Gvineja Bissau

140

Gvajana

210

Haiti

190

Honduras

175

Hongkong

265

Indija

245

Indonezija

195

Iran

200

Irak

145

Izrael

315

Slonokoščena obala

190

Jamajka

230

Japonska

405

Jordanija

195

Kazahstan

245

Kenija

225

Kiribati

205

Demokratična ljudska republika Koreja

230

Republika Koreja

300

Kosovo, v skladu z resolucijo VSZN 1244 (1999)

220

Kuvajt

280

Kirgizistan

255

Laos

195

Libanon

260

Lesoto

150

Liberija

235

Libija

225

Macau

150

Madagaskar

155

Malavi

215

Malezija

250

Maldivi

185

Mali

155

Marshallovi otoki

185

Mavretanija

125

Mauritius

200

Mehika

255

Mikronezija

190

Moldavija

250

Monako

170

Mongolija

160

Črna gora

220

Maroko

205

Mozambik

200

Mjanmar

125

Namibija

135

Nauru

185

Nepal

185

Nova Zelandija

185

Nikaragva

185

Niger

125

Nigerija

235

Niue

185

Oman

205

Pakistan

180

Palau

185

Palestina

170

Panama

210

Papua Nova Gvineja

190

Paragvaj

190

Peru

210

Filipini

210

Katar

200

Ruanda

225

Saint Kitts in Nevis

270

Sveta Lucija

215

Saint Vincent in Grenadine

265

Samoa

185

San Marino

175

São Tomé in Príncipe

155

Saudova Arabija

280

Senegal

200

Sejšeli

225

Sierra Leone

190

Singapur

225

Salomonovi otoki

170

Somalija

175

Južna Afrika

195

Srilanka

155

Sudan

270

Surinam

180

Švica

220

Sirija

225

Tadžikistan

185

Tajvan

255

Tanzanija

250

Ozemlje Rusije, kot je priznano z mednarodnim pravom

365

Ozemlje Ukrajine, kot je priznano z mednarodnim pravom

270

Tajska

205

Demokratična republika Vzhodni Timor

160

Togo

155

Tonga

155

Trinidad in Tobago

175

Tunizija

145

Turkmenistan

230

Tuvalu

185

Uganda

235

Združeni arabski emirati

265

Združene države Amerike

280

Urugvaj

215

Uzbekistan

230

Vanuatu

170

Vatikanska mestna država

175

Venezuela

210

Vietnam

255

Jemen

225

Zambija

185

Zimbabve

165

Druge države

205

 • 1. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sl
 • 2. Na primer, če oseba iz Madrida (Španija) sodeluje pri aktivnosti, ki se izvaja v Rimu (Italija), bo prijavitelj a) izračunal razdaljo od Madrida do Rima (1 365,28 km); b) izbral ustrezni razpon razdalje poti (tj. med 500 in 1 999 km) in c) izračunal nepovratna sredstva EU, ki bodo prispevala h kritju stroškov povratne poti govornika, ki ni lokalni prebivalec, od Madrida do Rima (275 EUR).