Στήριξη Jean Monnet σε ενώσεις/συνδέσμους

Το πρόγραμμα Jean Monnet παρέχει στήριξη στις ενώσεις/συνδέσμους που έχουν ως ρητό σκοπό να συμβάλλουν στη μελέτη της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οι εν λόγω ενώσεις/σύνδεσμοι οφείλουν να είναι διεπιστημονικές και ανοιχτές σε όλους τους ενδιαφερόμενους καθηγητές, δασκάλους και ερευνητές που ειδικεύονται σε θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντίστοιχη χώρα ή περιφέρεια. Θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές της ακαδημαϊκής κοινότητας στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών σε περιφερειακό, εθνικό ή υπερεθνικό επίπεδο.

Ποιες δραστηριότητες υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της δράσης;

Στη διάρκεια της επιχορήγησης, οι ενώσεις/σύνδεσμοι μπορούν να αναπτύσσουν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, για παράδειγμα, μεταξύ άλλων:

 • οργάνωση και υλοποίηση θεσμικών δραστηριοτήτων στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών και θεμάτων (π.χ. δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, δημιουργία ειδικού ιστοτόπου, οργάνωση της ετήσιας συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου, οργάνωση ειδικών προωθητικών ενεργειών με σκοπό τη μεγαλύτερη προβολή των θεμάτων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, κ.ά.)·
 • διεξαγωγή ερευνών σε συγκεκριμένους τομείς ευρωπαϊκών θεμάτων με σκοπό την παροχή συμβουλών σε τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς χάραξης πολιτικής καθώς και διάχυση των αποτελεσμάτων μεταξύ των ιδρυμάτων που συμμετέχουν στα εν λόγω σχέδια, συμπεριλαμβανομένων και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ καθώς και το ευρύτερο κοινό με σκοπό την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά.

Ποιος είναι ο ρόλος των ενώσεων;

Οι ενώσεις/σύνδεσμοι Jean Monnet θα πρέπει να αποτελούν σημεία αναφοράς στα πεδία ευρωπαϊκών σπουδών που καλύπτουν.

Θα αναλάβουν τον ρόλο των πολλαπλασιαστών και θα διαδώσουν τη γνώση· θα συνεισφέρουν, επίσης, στη συλλογή και την κεφαλαιοποίηση της ενημέρωσης, καθώς και στην παροχή ανάλυσης και οράματος σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία.

Οι ενώσεις θα φέρουν την τελική ευθύνη για τις προτάσεις τους. Υποχρεούνται να υλοποιούν τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πρόγραμμα εργασίας τους καθ' όλη τη διάρκεια της επιχορήγησης.

Με ποια κριτήρια αξιολογείται η στήριξη Jean Monnet σε ενώσεις/συνδέσμους;

Στη συνέχεια παρατίθενται τα επίσημα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι ενώσεις/σύνδεσμοι στο πλαίσιο της στήριξης Jean Monnet, ώστε να είναι επιλέξιμα για επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+:

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Οποιαδήποτε ένωση καθηγητών και ερευνητών που ειδικεύεται σε σπουδές σχετικές με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι εγκατεστημένη σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Η ένωση πρέπει να έχει ως ρητό στόχο τη συμβολή στη μελέτη της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε εθνικό ή υπερεθνικό επίπεδο. Η ένωση πρέπει να έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα.

Η ένωση πρέπει να έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα.

Θα υποστηρίζονται μόνον οι ενώσεις/σύνδεσμοι που είναι επισήμως καταχωρισμένες και έχουν ανεξάρτητη νομική υπόσταση.

Οι ιδιώτες δεν μπορούν να υποβάλουν απευθείας αίτηση για επιχορήγηση.

Διάρκεια του σχεδίου

Τρία έτη.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού που εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους ως τις the 22 Φεβρουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, συμβουλευθείτε το Μέρος Γ του παρόντος Οδηγού.

Οι αιτούντες οργανισμοί θα αξιολογούνται επίσης και με βάση τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το Μέρος Γ του παρόντος Οδηγού.

Κριτήρια χορήγησης

Τα σχέδια αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Συνάφεια του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία 25 βαθμοί)

 • Συνάφεια της πρότασης σε σχέση με:
 • τους στόχους και τις προτεραιότητες της δράσης (βλέπε ενότητες «Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος Jean Monnet» και «Τι είναι η στήριξη Jean Monnet σε ενώσεις/σύνδεσμοι»)·
 • Βαθμός στον οποίο η πρόταση:
 • είναι κατάλληλη για τη στήριξη των δραστηριοτήτων που προβλέπονται από το καταστατικό της ένωσης και για την διεξαγωγή ερευνών σε ευρωπαϊκά θέματα.
 • ενισχύει τον συμβουλευτικό ρόλο σε τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς χάραξης πολιτικής.
 • Συνάφεια της πρότασης με τις ομάδες προτεραιότητας στις οποίες στοχεύει η δράση:
 • ενώσεις που δεν έχουν λάβει ακόμη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Jean Monnet.

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία 25 βαθμοί)

 • Σαφήνεια, πληρότητα και ποιότητα του προγράμματος εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει κατάλληλη περίοδο προετοιμασίας, υλοποίησης, αξιολόγησης, παρακολούθησης και διάδοσης·
 • Συνοχή μεταξύ των στόχων, των δραστηριοτήτων και του προτεινόμενου προϋπολογισμού του σχεδίου·
 • Ποιότητα και σκοπιμότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας.

Ποιότητα της ομάδας σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία 25 βαθμοί)

 • Συνάφεια του προφίλ και της εμπειρογνωμοσύνης του προσωπικού που εμπλέκεται –στους ακαδημαϊκούς και μη τομείς- με τις δραστηριότητες που προτείνονται στο σχέδιο.

Αντίκτυπος και διάδοση

(μέγιστη βαθμολογία 25 βαθμοί)

 • Η ποιότητα των μέτρων αξιολόγησης όσον αφορά τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων;
 • Ο δυνητικός αντίκτυπος του σχεδίου:
 • στην ένωση/στις ενώσεις που συμμετέχει/(-ουν) στη δράση Jean Monnet·
 • σε άλλους οργανισμούς και φορείς χάραξης πολιτικής σε τοπικό, περιφε-ρειακό, εθνικό και/ή ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Καταλληλότητα και ποιότητα των μέτρων για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων, τόσο εντός όσο και εκτός της ένωσης στην οποία υλο-ποιείται η δράση Jean Monnet.

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 60 βαθμούς. Επιπλέον, πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 13 βαθμούς σε καθεμία από τις κατηγορίες των παραπάνω κριτηρίων χορήγησης.

Τι άλλο θα πρέπει να γνωρίζετε για τη στήριξη Jean Monnet στις ενώσεις/συνδέσμους;

Διάδοση και αντίκτυπος

Οι ενώσεις/σύνδεσμοι που επιλέγονται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης αναλαμβάνουν την υποχρέωση διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των προωθητικών δραστηριοτήτων τους και πέραν των άμεσα εμπλεκόμενων ενδιαφερόμενων μερών συνεισφέρουν σημαντικά στην αύξηση του αντίκτυπού και την επίτευξη συστημικής αλλαγής.

Για να αυξήσουν τον αντίκτυπο της διάδοσης, τα κέντρα αριστείας πρέπει να συμπεριλάβουν στις δραστηριότητές τους τη δημιουργία και τη χρήση ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων και να υλοποιούν δραστηριότητες ανοικτής εκπαίδευσης, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνολογική πρόοδο. Αυτό θα επιτρέψει την ανάπτυξη πιο ευέλικτων και δημιουργικών τρόπων μάθησης και την προσέγγιση ολοένα μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών, επαγγελματιών, φορέων χάραξης πολιτικής και άλλων ενδιαφερόμενων ομάδων.

Όλες οι ενώσεις/σύνδεσμοι που λαμβάνουν επιχορήγηση στο πλαίσιο του προγράμματος Jean Monnet θα πρέπει να ενημερώνουν το αντίστοιχο τμήμα του ειδικού ηλεκτρονικού εργαλείου του προγράμματος Erasmus+ όπου τηρούνται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες Jean Monnet. Θα ενθαρρύνονται ιδιαίτερα να χρησιμοποιούν όλες τις σχετικές πλατφόρμες και εργαλεία που τίθενται στη διάθεσή τους (π.χ. το ευρετήριο Jean Monnet, την εικονική κοινότητα Jean Monnet).

Οι εν λόγω λειτουργίες, οι οποίες αποτελούν μέρος του γενικού εργαλείου πληροφορικής του προγράμματος Erasmus+, συμβάλλουν στην ενημέρωση του ευρύτερου κοινού όσον αφορά τις ενώσεις/συνδέσμους και τις δραστηριότητες Jean Monnet που προσφέρουν. Οι κάτοχοι επιχορηγήσεων θα πρέπει να ενημερώνουν τακτικά το παραπάνω εργαλείο με τα αποτελέσματα των εργασιών τους.

Σε περίπτωση επιλογής του σχεδίου, θα ισχύουν οι κάτωθι κανόνες χρηματοδότησης όσον αφορά την επιχορήγηση:

Στηριξη Jean Monnet Σε Ενωσεις

Επιλέξιμες δαπάνες

Μηχανισμός χρηματοδότησης

Ποσό

Κανόνας κατανομής

Δαπάνες δρα-στηριότητας

Επιλέξιμες άμεσες δαπάνες

 • Δαπάνες προσωπικού
 • Έξοδα ταξιδιού και διαμονής
 • Δαπάνες υπεργολαβίας (μέγιστη βαθμολογία 30% of Επιλέξιμες άμεσες δαπάνες)
 • Δαπάνες αγοράς εξοπλισμού (μέγιστη βαθμολογία 10% of Επιλέξιμες άμεσες δαπάνες)
 • Λοιπές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για τυχόν υποχρεωτικούς δημοσιονομικούς ελέγχους/πιστοποιητικό δημοσιονομικού ελέγχου)

Επιλέξιμες έμμεσες δαπάνες

Κατ’ αποκοπή ποσό, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το 7% των άμεσων επιλέξιμων δαπανών του σχεδίου, λογίζεται ως έμμεση επιλέξιμη δαπάνη και περιλαμβάνει τα γενικά διοικητικά έξοδα του δικαιούχου, τα οποία δεν καλύπτονται ήδη από τις επιλέξιμες άμεσες δαπάνες (π.χ. λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος ή διαδικτύου, έξοδα εγκαταστάσεων, κ.λπ.) αλλά για τα οποία θεωρείται υπόχρεο προς καταβολή το σχέδιο.

Πραγματικές δαπάνες

Μέγιστο ποσό επιχορήγησης: 50.000 EUR

80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών (εκτός εάν ζητηθεί χαμηλότερο ποσοστό επιχορήγησης από τον αιτού-ντα).

Υπό τον όρο ότι: Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει σαφή περιγραφή των στόχων και του προγράμματος εργα-σιών