Kakšni so cilji aktivnosti Jean Monnet?

Cilji ukrepov Jean Monnet so spodbujati odličnost v poučevanju in raziskovanju na področju študij Evropske unije po vsem svetu. Namen teh ukrepov je tudi spodbujanje dialoga med akademskim okoljem in oblikovalci politik, zlasti za krepitev upravljanja EU in globalnega upravljanja.

Študije Evropske unije zajemajo celovit študij o Evropi s posebnim poudarkom na evropskem procesu povezovanja glede na njegove notranje in zunanje vidike. Spodbujajo aktivno evropsko državljanstvo in evropske vrednote in se ukvarjajo z vlogo EU v globaliziranem svetu, krepijo ozaveščenost o Uniji ter spodbujajo prihodnjo angažiranost in dialog med narodi. Aktivnosti Jean Monnet imajo tudi namen delovati kot vektor javne diplomacije do držav tretjega sveta, spodbujati vrednote EU in izboljšati vidnost tega, kar pomeni Evropska unija in kar namerava doseči.

Osrednja tematska področja so naslednja:

 • EU in primerjalni regionalizem,
 • komunikacijske in informacijske študije EU,
 • ekonomija EU,
 • zgodovina EU,
 • medkulturni dialog EU,
 • interdisciplinarne študije EU,
 • mednarodni odnosi in diplomacija EU,
 • pravo EU,
 • politologija in javna uprava EU.

S to študijsko smerjo so lahko povezana tudi druga tematska področja (na primer sociologija, filozofija, vera, geografija, literatura, umetnost, znanost, okoljske študije, svetovne študije itd.), če vključujejo element poučevanja, raziskovanja ali premisleka o EU in na splošno prispevajo k evropeizaciji učnih načrtov.

Primerjalne študije se bodo upoštevale samo, če bodo obravnavale različne procese povezovanja po svetu.

Glede na splošne cilje programa Erasmus+ so cilji programa Jean Monnet:

 • spodbujati odličnost v zvezi s poučevanjem in raziskovanjem v študijah EU;
 • spodbujati inovacije pri poučevanju in raziskovanju (npr. medsektorske in/ali multidisciplinarne študije, odprto izobraževanje, mreženje z drugimi institucijami);
 • oskrbeti študente in mlade strokovnjake z znanjem o temah Evropske unije, ki so pomembne za njihova akademska in poklicna življenja, ter okrepiti njihove državljanske vrline;
 • vključevati z EU povezane teme v redno šolanje in krepiti njihovo raznolikost v učnih načrtih, ki jih svojim študentom predlagajo visokošolske institucije;
 • spodbujati sodelovanje visokošolskih institucij z družbo prek debat o vprašanjih EU;
 • izboljšati kakovost strokovnega usposabljanja v zvezi s temami EU (z moduli, ki bolj poglobljeno obravnavajo ali vključujejo nove teme EU);
 • spodbujati udeležbo mladih akademikov v poučevanju in raziskovanju evropskih tem.

Program Jean Monnet bo predvidoma imel pozitiven in dolgotrajen učinek na vključene udeležence, organizacije, ki spodbujajo program, in sisteme politik, v okviru katerih se izvaja.

V zvezi z udeleženci, neposredno ali posredno vključenimi v ukrepe, so cilji programa Jean Monnet doseči naslednje rezultate:

 • boljša zaposljivost in poklicne možnosti za mlade diplomante z vključevanjem evropske razsežnosti v njihov študij ali z njeno krepitvijo;
 • večje zanimanje za razumevanje Evropske unije in sodelovanje v njej, kar vodi do bolj aktivnega državljanstva;
 • podpora za mlade raziskovalce (tj. tiste, ki so pridobili doktorski naziv v zadnjih petih letih) in profesorje, ki želijo raziskovati in poučevati teme EU;
 • več priložnosti za akademsko osebje v zvezi s strokovnim in poklicnim usposabljanjem.

Na podlagi aktivnosti, ki jih podpira program Jean Monnet, se v zvezi s sodelujočimi organizacijami pričakujejo tudi naslednji rezultati:

 • večja zmogljivost za poučevanje in raziskovanje zadev EU: izboljšani in inovativni učni načrti; okrepljena zmogljivost za privabljanje odličnih študentov; okrepljeno sodelovanje s partnerji iz drugih držav; več dodeljenih finančnih sredstev za poučevanje in raziskovanje tem EU na instituciji;
 • bolj sodobno, dinamično, predano in strokovno okolje v organizaciji: spodbujanje poklicnega razvoja mladih raziskovalcev in profesorjev; pripravljenost za vključevanje dobrih praks in novih tem EU v didaktične programe in pobude; odprtost do sinergij z drugimi organizacijami.

Program Jean Monnet bo dolgoročno predvidoma spodbudil prepoznavnost in raznolikost študij EU po vsem svetu ter okrepil in razširil udeležbo osebja iz več fakultet in oddelkov v poučevanju in raziskovanju Evropske unije.