Προγράμματα διαλόγου για νέους

Ποιος είναι ο στόχος αυτής της δράσης;

Η δράση αυτή προωθεί την ενεργό συμμετοχή των νέων στον δημοκρατικό βίο και ενθαρρύνει τη συζήτηση γύρω από ζητήματα και προτεραιότητες που τίθενται στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία και τους μηχανισμούς διαλόγου της. Οι μηχανισμοί διαλόγου1 διαρθρώνεται γύρω από τις προτεραιότητες και τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα ενώ προβλέπουν και εκδηλώσεις στις οποίες οι νέοι θα συζητούν τα θέματα που έχουν ήδη συμφωνηθεί τόσο μεταξύ τους όσο και με τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, τους εμπειρογνώμονες του τομέα της νεολαίας και τους εκπροσώπους των δημόσιων αρχών που είναι επιφορτισμένοι με ζητήματα της νεολαίας με σκοπό την επίτευξη αποτελεσμάτων τα οποία είναι χρήσιμα για τη χάραξη πολιτικής.

Τι είναι τα προγράμματα διαλόγου για νέους;

Τα προγράμματα διαλόγου για νέους μπορεί να λαμβάνουν τη μορφή συναντήσεων, συνεδρίων, διαβουλεύσεων και άλλων εκδηλώσεων. Οι εν λόγω εκδηλώσεις προωθούν την ενεργό συμμετοχή των νέων στον δημοκρατικό βίο της Ευρώπης και την επικοινωνία τους με υπευθύνους λήψης αποφάσεων. Ένα από τα απτά αποτελέσματα αυτών των εκδηλώσεων είναι η δυνατότητα να ακουστεί η φωνή των νέων (μέσω της διατύπωσης θέσεων, προτάσεων και συστάσεων) σχετικά με τον τρόπο χάραξης και υλοποίησης των πολιτικών για τη νεολαία στην Ευρώπη.

Κάθε πρόγραμμα διαλόγου για νέους αποτελείται από τρία στάδια:

 1. σχεδιασμός και προετοιμασία·
 2. υλοποίηση των δραστηριοτήτων·
 3. αξιολόγηση (το στάδιο αυτό περιλαμβάνει και συζήτηση για τη δυνατότητα συνέχισης του σχεδίου).

Ποιες δραστηριότητες υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της δράσης;

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, ένα σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις εξής δραστηριότητες:

 • εθνικές συναντήσεις και διακρατικά/διεθνή σεμινάρια που παρέχουν δυνατότητες ενημέρωσης, συζήτησης και ενεργού συμμετοχής των νέων – σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε ζητήματα νεολαίας – για θέματα που έχουν σχέση με τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία και τους μηχανισμούς Διαλόγου·
 • εθνικές συναντήσεις και διακρατικά σεμινάρια που προετοιμάζουν το έδαφος για τις επίσημες διασκέψεις νεολαίας, οι οποίες διοργανώνονται κάθε εξάμηνο από το κράτος μέλος που ασκεί την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
 • εκδηλώσεις που προάγουν συζητήσεις και ενημέρωση για θέματα πολιτικής στον τομέα της νεολαίας, τα οποία συνδέονται με τις δραστηριότητες που διοργανώνονται κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νεολαίας·
 • διαβουλεύσεις με τους νέους για να διερευνηθούν οι ανάγκες τους ως προς τη συμμετοχή τους στον δημοκρατικό βίο (σε διαδικτυακές διαβουλεύσεις, δημοσκοπήσεις κ.λπ.)·
 • συναντήσεις και σεμινάρια, ενημερωτικές εκδηλώσεις ή συζητήσεις μεταξύ των νέων και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων/εμπειρογνωμόνων στον τομέα της νεολαίας σχετικά με το θέμα της συμμετοχής στον δημοκρατικό βίο·
 • προσομοιώσεις της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμικών οργάνων και των ρόλων των υπευθύνων λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο αυτών των οργάνων.

Οι δραστηριότητες διοργανώνονται από τους νέους, οι οποίοι οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα στάδια του σχεδίου, από την προετοιμασία μέχρι την παρακολούθηση. Οι αρχές και οι πρακτικές της μη τυπικής μάθησης λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου.

Οι ακόλουθες δραστηριότητες δεν είναι επιλέξιμες για επιχορηγήσεις στο πλαίσιο αυτής της δράσης: καταστατικές συνελεύσεις οργανώσεων ή δικτύων οργανώσεων και πολιτικά κατευθυνόμενες εκδηλώσεις.

Με ποια κριτήρια αξιολογείται αυτό το σχέδιο;

Στη συνέχεια παρατίθενται τα επίσημα κριτήρια που πρέπει να πληροί το σχέδιο, ώστε να είναι επιλέξιμο για επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+:

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί

Συμμετέχων οργανισμός μπορεί να είναι:

 • μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ·
 • ευρωπαϊκή ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας·
 • δημόσιος φορέας σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο

Ο οργανισμός πρέπει να είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Προγράμματος ή σε Χώρα Εταίρο που γειτνιάζει με την ΕΕ (περιφέρειες 1 έως 4· βλέπε ενότητα «Επιλέξιμες χώρες» στο Μέρος Α του παρόντος οδηγού). Οι οργανισμοί από επιλέξιμες Χώρες Εταίρους μπορούν να συμμετέχουν στο σχέδιο μόνο ως εταίροι (αλλά όχι ως αιτούντες).

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Αίτηση μπορεί να υποβάλει κάθε συμμετέχων οργανισμός που είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Προγράμματος. Εφόσον πρόκειται για σχέδια που υλοποιούνται από δύο ή περισσότερους συμμετέχοντες οργανισμούς, ένας εκ των οργανισμών υποβάλλει αίτηση εξ ονόματος όλων των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο.

Αριθμός συμμετεχόντων οργανισμών

Διακρατικές/διεθνείς δραστηριότητες: στη δραστηριότητα συμμετέχουν δύο τουλάχιστον οργανισμοί από δύο τουλάχιστον διαφορετικές χώρες, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον είναι Χώρα του Προγράμματος.

Εθνικές δραστηριότητες: στη δραστηριότητα συμμετέχει τουλάχιστον ένας οργανισμός από Χώρα του Προγράμματος.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες

Συμμετέχοντες νέοι: νέοι ηλικίας μεταξύ 13 και 30 ετών που διαμένουν στις χώρες οι οποίες συμμετέχουν στο σχέδιο.

Υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων: εάν το σχέδιο προβλέπει τη συμμετοχή υπευθύνων λήψης αποφάσεων ή εμπειρογνωμόνων στον τομέα της πολιτικής για τη νεολαία, αυτοί μπορούν να συμμετέχουν ανεξαρτήτως ηλικίας και γεωγραφικής προέλευσης.

Αριθμός συμμετεχόντων

Στο σχέδιο πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 30 νέοι.

Σε κάθε δραστηριότητα πρέπει να υπάρχει ομάδα συμμετεχόντων από τη χώρα του οργανισμού υποδοχής.

Τόπος (-οι)

Εθνικές δραστηριότητες: η δραστηριότητα πρέπει να πραγματοποιείται στη χώρα του αιτούντος οργανισμού.

Διακρατικές/διεθνείς δραστηριότητες: οι δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιούνται σε οποιαδήποτε Χώρα του Προγράμματος που συμμετέχει στη δραστηριότητα.

Εξαίρεση: μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον η κύρια δραστηριότητα περιλαμβάνει στοιχεία διαλόγου με φορείς λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιείται στην έδρα οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης2

Διάρκεια σχεδίου

Από 3 έως 24 μήνες.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Εθνικό Οργανισμό της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αιτών οργανισμός.

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους έως τις ακόλουθες ημερομηνίες:

 • 5 Φεβρουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν μεταξύ της 1ης Μαΐου και της 30ής Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους·
 • 30 Απριλίου στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν μεταξύ της 1ης Αυγούστου και της 31ης Δεκεμβρίου του ίδιου έτους·
 • 1 Οκτωβρίου στις 12:00 (το μεσημέρι ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 31ης Μαΐου του επόμενου έτους.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, βλέπε Μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Λοιπά κριτήρια Στο έντυπο της αίτησης πρέπει να επισυνάπτεται χρονοδιάγραμμα για κάθε δραστηριότητα που προβλέπεται στο πλαίσιο του σχεδίου. 
Στο έντυπο της αίτησης πρέπει να επισυνάπτεται επίσης υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου. 

Οι αιτούντες οργανισμοί αξιολογούνται με βάση τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το Μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Κριτήρια χορήγησης

Τα σχέδια αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Συνάφεια του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Η συνάφεια της πρότασης σε σχέση με:
 • τους στόχους της δράσης (βλέπε ενότητα «Ποιος είναι ο στόχος αυτής της δράσης;» ανωτέρω)·
 • τις ανάγκες και τους στόχους των συμμετεχόντων οργανισμών και μεμονωμένων ατόμων.
 • Ο βαθμός στον οποίο η πρόταση επιτρέπει:
 • στους συμμετέχοντες να επιτυγχάνουν αποτελέσματα υψηλού επιπέδου·
 • στους συμμετέχοντες οργανισμούς να ενισχύουν τις ικανότητές τους.
 • Ο βαθμός στον οποίο συμμετέχουν στο σχέδιο νέοι με λιγότερες ευκαιρίες.

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία: 40 βαθμοί)

 • Η σαφήνεια, η πληρότητα και η ποιότητα όλων των σταδίων του προτεινόμενου σχεδίου (προετοιμασία, υλοποίηση των δραστηριοτήτων κινητικότητας και παρακολούθηση)·
 • Η συνέπεια μεταξύ των στόχων του σχεδίου και των προτεινόμενων δραστηριοτήτων·
 • Η ποιότητα των πρακτικών διαδικασιών, της διαχείρισης και των μέσων υποστήριξης.
 • Η ποιότητα των προτεινόμενων συμμετοχικών μεθόδων μη τυπικής μάθησης και της ενεργού συμμετοχής των νέων σε όλα τα επίπεδα του σχεδίου.
 • Η καταλληλότητα των μέτρων για την επιλογή και/ή την ένταξη των συμμετεχόντων στις δραστηριότητες κινητικότητας.
 • Ο βαθμός στον οποίο η πρόταση του σχεδίου περιλαμβάνει συναφείς φορείς λήψης αποφάσεων (υπευθύνους χάραξης πολιτικής, εμπειρογνώμονες του τομέα της νεολαίας, εκπροσώπους των δημόσιων αρχών που είναι επιφορτισμένοι με ζητήματα της νεολαίας κ.λπ.).
 • Κατά περίπτωση, η ποιότητα της συνεργασίας και της επικοινωνίας των συμμετεχόντων οργανισμών τόσο μεταξύ τους, όσο και με άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς.

Αντίκτυπος και διάδοση

(μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Η ποιότητα των μέτρων αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του σχεδίου.
 • Ο δυνητικός αντίκτυπος του σχεδίου:
 • στα άτομα και τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο σχέδιο, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την υλοποίηση του σχεδίου·
 • στους οργανισμούς και τα άτομα πέραν εκείνων που συμμετέχουν άμεσα σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και/ή ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Η καταλληλότητα και ποιότητα των μέτρων διάδοσης των αποτελεσμάτων του σχεδίου τόσο εντός όσο και εκτός των συμμετεχόντων οργανισμών.
 • Κατά περίπτωση, ο βαθμός στον οποίο η πρόταση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίον τα υλικά, τα έγγραφα και τα μέσα που παράγονται θα διατίθενται δωρεάν και θα προωθούνται μέσω ανοικτών αδειών, χωρίς δυσανάλογους περιορισμούς.

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 60 βαθμούς. Επιπλέον, πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 50% της μέγιστης βαθμολογίας σε κάθε μία από τις κατηγορίες των κριτηρίων χορήγησης που αναφέρονται παραπάνω (δηλαδή τουλάχιστον 15 βαθμούς στις κατηγορίες «Συνάφεια του σχεδίου» και «Αντίκτυπος και διάδοση»· 20 βαθμούς στην κατηγορία «Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου»).

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με αυτή τη δράση;

Έκτακτες δαπάνες για την κάλυψη υψηλού κόστους μετακίνησης

Οι υποβάλλοντες αίτηση για σχέδια κινητικότητας μπορούν να ζητήσουν χρηματοδοτική ενίσχυση για τις δαπάνες μετακίνησης των συμμετεχόντων από την κατηγορία προϋπολογισμού «έκτακτες δαπάνες» (μέχρι και το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών: βλέπε «Ποιοι είναι οι κανόνες χρηματοδότησης;»). Αυτό επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες μπορούν να αποδείξουν ότι οι συνήθεις κανόνες χρηματοδότησης (με βάση το μοναδιαίο κόστος ανά ζώνη απόστασης ταξιδιού) δεν καλύπτουν το 70% τουλάχιστον των δαπανών μετακίνησης των συμμετεχόντων. Από τη στιγμή που απονέμονται, οι έκτακτες δαπάνες για την κάλυψη υψηλού κόστους μετακίνησης αντικαθιστούν τις συνήθεις δαπάνες μετακίνησης.

Ποιοι είναι οι κανόνες χρηματοδότησης;

Ο προϋπολογισμός του σχεδίου πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες χρηματοδότησης (ποσά σε ευρώ):

Μέγιστη επιχορήγηση ανά σχέδιο για το πρόγραμμα Διάλογος για τους Νέους: 50.000 EUR

Επιλέξιμες δαπάνες

Μηχανισμός χρηματοδότησης

Ποσό

Κανόνας κατανομής

Δαπάνες μετακίνησης

Συνεισφορά στις δαπάνες μετακίνησης των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών, από τον τόπο προέλευσής τους στον τόπο της δραστηριότητας μετ’ επιστροφής.

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος δαπάνης

Για αποστάσεις από 10 έως 99 χλμ.:

20 EUR ανά συμμετέχοντα

Ανάλογα με την απόσταση ταξιδιού ανά συμμετέχοντα. Οι αποστάσεις πρέπει να υπολογίζονται με βάση τον υπολογιστή αποστάσεων που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή3 Ο αιτών πρέπει να δηλώνει την απόσταση ενός ταξιδιού απλής μετάβασης για τον υπολογισμό του ποσού της επιχορήγησης της ΕΕ για το ταξίδι μετ' επιστροφής4

Για αποστάσεις από 100 έως 499 χλμ.:

180 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις από 500 έως 1.999 χλμ.:

275 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις από 2.000 έως 2.999 χλμ.:

360 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις από 3.000 έως 3.999 χλμ.:

530 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις από 4.000 έως 7.999 χλμ.:

820 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις 8.000 χλμ και πάνω:

1.500 EUR ανά συμμετέχοντα

Οργανωτικές δαπάνες

Συνεισφορά σε όλες τις άλλες δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την προετοιμασία, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της δραστηριότητας

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος δαπάνης

C1.1 ανά ημέρα δραστηριότητας ανά συμμετέχοντα5

Ανάλογα με τη διάρκεια της διαμονής κάθε συμμετέχοντα (εφόσον απαιτείται, συμπεριλαμβανομένης μίας ημέρας μετακίνησης πριν από τη δραστηριότητα και μίας ημέρας μετακίνησης μετά τη δραστηριότητα).

Επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες

Πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τους συμμετέχοντες με αναπηρία και τους συνοδούς τους (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μετακίνησης και διαβίωσης, εφόσον αυτές αιτιολογούνται επαρκώς και με την προϋπόθεση ότι οι συμμετέχοντες αυτοί δεν έχουν ζητήσει επιχορήγηση από τις κατηγορίες του προϋπολογισμού «επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης» και «επιχορήγηση για την κάλυψη οργανωτικών δαπανών»).

Πραγματικές δαπάνες

το 100% των επιλέξιμων δαπανών

Υπό τον όρο ότι: το αίτημα χρηματοδοτικής στήριξης για την επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες και την κάλυψη έκτακτων δαπανών πρέπει να αιτιολογείται στο έντυπο της αίτησης

Έκτακτες δαπάνες

Οι δαπάνες που συνδέονται με (διαδικτυακές) διαβουλεύσεις και δημοσκοπήσεις των νέων, στο μέτρο που είναι αναγκαίες για τη συμμετοχή στην εν λόγω δράση.

Δαπάνες που συνδέονται με τη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Δαπάνες για την υποστήριξη της συμμετοχής νέων με λιγότερες ευκαιρίες επί ίσοις όροις με άλλους νέους (χωρίς να συνυπολογίζονται οι δαπάνες μετακίνησης και οι οργανωτικές δαπάνες).

Έκδοση θεωρήσεων και σχετικές δαπάνες, άδειες παραμονής, εμβολιασμοί, ιατρικές βεβαιώσεις.

Δαπάνες για την παροχή χρηματικής εγγύησης, εφόσον τη ζητήσει ο Εθνικός Οργανισμός.

Υψηλές δαπάνες μετακίνησης συμμετεχόντων (για λεπτομέρειες, βλέπε ενότητα «Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με αυτή τη δράση»).

Πραγματικές δαπάνες

Οι δαπάνες που συνδέονται με (διαδικτυακές) διαβουλεύσεις και δημοσκοπήσεις των νέων, για τη χρηματική εγγύηση και τις δραστηριότητες διάδοσης: το 75 % των επιλέξιμων δαπανών

Υψηλές δαπάνες μετακίνησης: μέχρι και το 80% των επιλέξιμων δαπανών

Λοιπές δαπάνες: το 100% των επιλέξιμων δαπανών

Πίνακας Α – Οργανωτικές δαπάνες (ποσά σε ευρώ ανά ημέρα)

Τα ποσά διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα στην οποία πραγματοποιείται η δραστηριότητα.

Χώρα

Οργανωτικές

δαπάνες

Γ1.1

Βέλγιο

42

Βουλγαρία

32

Τσεχική Δημοκρατία

32

Δανία

45

Γερμανία

41

Εσθονία

33

Ιρλανδία

49

Ελλάδα

38

Ισπανία

34

Γαλλία

38

Κροατία

35

Ιταλία

39

Κύπρος

32

Λετονία

34

Λιθουανία

34

Λουξεμβούργο

45

Ουγγαρία

33

Μάλτα

39

Κάτω Χώρες

45

Αυστρία

45

Πολωνία

34

Πορτογαλία

37

Ρουμανία

32

Σλοβενία

34

Σλοβακία

35

Φινλανδία

45

Σουηδία

45

Ηνωμένο Βασίλειο

45

Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας

28

Ισλανδία

45

Λιχτενστάιν

45

Νορβηγία

50

Τουρκία

32

Σερβία 29

Χώρα Εταίρος

29

 • 1. https://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_en
 • 2. Έδρες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ είναι οι Βρυξέλλες, η Φρανκφούρτη, το Λουξεμβούργο, το Στρασβούργο και η Χάγη.
 • 3. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_el.htm
 • 4. Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο από τη Μαδρίτη (Ισπανία) λάβει μέρος σε μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται στη Ρώμη (Ιταλία), ο αιτών θα πρέπει α) να υπολογίσει την απόσταση Μαδρίτη-Ρώμη (1.365,28 χλμ.)· β) να επιλέξει την κατάλληλη ζώνη απόστασης ταξιδιού (δηλαδή, μεταξύ 500 και 1.999 χλμ.) και γ) να υπολογίσει την επιχορήγηση της ΕΕ ως συνεισφορά στις δαπάνες μετακίνησης του συμμετέχοντα από τη Μαδρίτη στη Ρώμη μετ΄επιστροφής (275 EUR).
 • 5. Συμπεριλαμβανομένων των συνοδών.