Parteneriate strategice în domeniile educației, formării și tineretului

Care sunt obiectivele și prioritățile unui parteneriat strategic?

Parteneriatele strategice au scopul de a sprijini dezvoltarea, transferul și/sau punerea în aplicare a practicilor inovatoare, precum și punerea în aplicare a inițiativelor comune de promovare a cooperării, a activităților de învățare reciprocă și a schimburilor de experiență la nivel european.

În funcție de obiectivele și componența parteneriatului strategic, proiectele pot fi de două tipuri:

 • Parteneriate strategice pentru susținerea inovării:

Este de așteptat ca proiectele să dezvolte rezultate inovatoare și/sau să se angajeze în activități intensive de diseminare și utilizare a produselor existente și a celor noi sau a ideilor inovatoare. Solicitanții au posibilitatea de a cere un buget dedicat pentru rezultate intelectuale și evenimente de multiplicare pentru a răspunde direct aspectului de inovare al acțiunii. Aceste tipuri de proiecte sunt deschise tuturor domeniilor de învățământ, formare și tineret.

 

 • Parteneriate strategice pentru susținerea schimbului de bune practici:

Scopul principal este de a permite organizațiilor să dezvolte și să consolideze rețelele, să le dezvolte capacitatea de a funcționa la nivel transnațional, să împărtășească și să confrunte idei, practici și metode. Proiectele selectate pot produce și rezultate concrete și este de așteptat ca ele să disemineze rezultatele activităților lor, însă într-un mod care este proporțional cu scopul și domeniul de aplicare al proiectului. Aceste rezultate și activități vor fi cofinanțate din bugetul standard pentru managementul și implementarea proiectului. Parteneriatele strategice relevante pentru domeniul învățământului superior nu vor sprijini aceste tipuri de proiecte. În plus, anumite formate de parteneriat strategic pot fi realizate în cadrul acestui tip de parteneriate:

 • Parteneriate de schimb interșcolar: Numai școlile pot participa la acest tip de parteneriate strategice. Proiectele pot folosi oportunități de mobilitate pentru elevi și personal pentru a ajuta școlile participante să se dezvolte ca organizații și să-și dezvolte capacitatea de a lucra în cadrul unor proiecte internaționale. În plus, combinarea mobilității și a schimburilor fizice cu cooperarea virtuală prin eTwinning este puternic încurajată.
 • Inițiative transnaționale pentru tineret: Aceste parteneriate strategice pentru tineret își propun să încurajeze angajamentul social și spiritul antreprenorial al tinerilor. Caracteristica distinctivă a acestui format de parteneriate strategice este aceea că o inițiativă pentru tineret este inițiată, configurată și realizată de tinerii înșiși. 
Mai multe informații despre caracteristicile acestor formate de proiecte specifice sunt disponibile în secțiunea „Formate specifice de parteneriate strategice”

 

Indiferent de domeniul în care are impact proiectul, parteneriatele strategice sunt deschise pentru orice tip de organizație activă în orice domeniu al educației, al formării și al tineretului sau în alte sectoare socioeconomice, precum și pentru organizațiile care desfășoară activități care sunt transversale pentru diferite domenii (de exemplu, autorități locale și regionale, centre de recunoaștere și validare, camere de comerț, organizații profesionale, centre de orientare, organizații culturale). În funcție de prioritatea și de obiectivele abordate de proiect, parteneriatele strategice ar trebui să implice cea mai adecvată și mai diversificată gamă de parteneri, pentru a beneficia de experiențele și profilurile diferite și de expertiza specifică a acestora și pentru a produce rezultate relevante și de înaltă calitate în cadrul proiectului.

Pentru a beneficia de finanțare, parteneriatele strategice trebuie să abordeze fie a) cel puțin o prioritate orizontală, fie b) cel puțin o prioritate specifică relevantă pentru domeniul educației, al formării și al tineretului asupra căruia are cel mai mare impact, astfel cum este descris mai jos. Dintre aceste priorități, agenția națională poate acorda o mai mare atenție acelora care sunt relevante în special în contextul lor național („Priorități europene în context național”). Agențiile naționale trebuie să informeze în mod adecvat potențialii solicitanți prin site-urile lor web oficiale. 

 

Priorități orizontale

 • Susținerea persoanelor în ceea ce privește dobândirea și dezvoltarea de competențe de bază și competențe-cheie1, în scopul de a promova inserția profesională, dezvoltarea socio-educațională și personală, precum și participarea la viața civică și socială; într-o lume aflată în transformare rapidă, aceasta include și competențele lingvistice, gândirea antreprenorială, gândirea critică și creativitatea, precum și abilitățile de previzionare în domenii strategice pentru o dezvoltare economică și socială inteligentă. Această prioritate va include, printre altele, acțiuni pentru: dezvoltarea de parteneriate între instituțiile de învățământ, firme și organisme intermediare; susținerea învățării la locul de muncă; îmbunătățirea calității și a eficienței experiențelor de mobilitate educațională; susținerea unor pedagogii eficiente și inovatoare, a predării, a evaluării și a mediilor de învățare; aplicarea abordărilor bazate pe competențe și evaluarea calității, a impactului și a relevanței lor; promovarea cooperării interdisciplinare în știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică (STI(A)M); susținerea dezvoltării unor strategii privind competențele sectoriale la nivel național și internațional.  Aceasta poate contribui la o calitate mai ridicată a învățământului și a instruirii și poate susține permeabilitatea între diferitele orientări educaționale și din domeniul instruirii.
 • Incluziunea socială: se va acorda prioritate acțiunilor axate pe diversitate care promovează – în special prin abordări inovatoare și integrate – asumarea de valori comune, egalitatea, inclusiv egalitatea de gen, nediscriminarea și incluziunea socială, inclusiv pentru persoanele cu afecțiuni medicale, prin activități educative, sportive, de instruire și de tineret. Programul va susține proiecte care își propun să stimuleze dezvoltarea competențelor sociale, civice și interculturale, siguranța online și starea de bine în lumea digitală și să combată discriminarea, segregarea, rasismul, persecuțiile (inclusiv persecuțiile cibernetice), violența, știrile false și alte forme de dezinformare online. Programul va susține și va evalua, de asemenea, noi abordări pentru reducerea disparităților cu privire la accesarea și interacțiunea cu tehnologiile digitale, în învățământul formal și non-formal. Se va acorda o atenție specială abordării diferențelor de gen, în raport cu accesarea și utilizarea tehnologiilor digitale și cu implicarea studentelor în studii și cariere din domeniul TIC (Information and Communication Technology, tehnologia informațiilor și comunicațiilor).
 • Învățământul deschis și practicile inovatoare în era digitală: se va acorda prioritate acțiunilor care promovează pedagogii și metode inovatoare de predare, învățare și evaluare și care susțin profesorii și cursanții să utilizeze tehnologii digitale în moduri creative, eficiente și bazate pe colaborare2. Se va acorda prioritate susținerii instituțiilor de învățământ și instruire, pentru ca acestea să poată adopta tehnologiile digitale, astfel cum se prevede în Cadrul european pentru organizațiile de învățământ cu competențe digitale3 și în Planul de acțiune pentru educația digitală, ceea ce include, în special, utilizarea instrumentului de auto-reflecție SELFIE pentru educația generală și școlile VET de la toate nivelurile. O prioritate suplimentară va consta în a actualiza și elabora materiale și instrumente digitale de învățare, în special resurse educaționale deschise, manuale deschise și aplicații software educaționale gratuite și cu sursă deschisă, precum și în a sprijini utilizarea eficace a tehnologiilor digitale și a pedagogiilor deschise în activitățile educative, sportive și de formare. Aceasta include sprijinirea sinergiilor cu activitățile de cercetare și inovare și, prin urmare, include știința deschisă și promovarea noilor tehnologii ca factori ai îmbunătățirii politicilor și practicilor din domeniul educației, al formării și al tineretului. Programul va susține și noile metode și instrumente de predare, precum și utilizarea Cadrului european privind competențele digitale ale formatorilor, cetățenilor și organizațiilor.
 • SSusținerea formatorilor: se va acorda prioritate acțiunilor care consolidează procesul de recrutare, selecție și dezvoltare profesională a formatorilor (de ex., profesori, instructori, profesori universitari, tutori, mentori, specialiști în coaching), a lucrătorilor de tineret, a liderilor educaționali și a personalului de asistență (de ex., asistenți educaționali, consilieri de carieră, specialiștii de resurse umane din societăți), precum și acțiunilor care susțin predarea inovatoare și de înaltă calitate și levaluarea salariaților. Aceasta include dezvoltarea profesională pe teme precum comunicarea, colaborarea și schimburile între formatori, corelând educația cu cercetarea și inovația, învățarea informală și cea de la locul de muncă, abordarea abandonului școlar timpuriu, susținerea cursanților din medii defavorizate și abordarea aspectelor legate de diversitatea culturală și lingvistică.
 • Transparența și recunoașterea competențelor și a calificărilor: se va acorda prioritate acțiunilor de facilitare a mobilității pentru învățare și muncă și de facilitare a tranziției între diferitele niveluri și tipuri de educație și formare, între educație/formare și piața muncii, precum și între diferite locuri de muncă. Se va acorda prioritate acțiunilor de facilitare și promovare a recunoașterii reciproce automate, precum și a transparenței și a comparabilității calificărilor și rezultatelor învățării, inclusiv prin prestarea de servicii îmbunătățite și informarea/îndrumarea referitoare la competențe și calificări. Aceasta include promovarea unor soluții inovatoare pentru îmbunătățirea recunoașterii și susținerea validării – la nivel local, regional, național sau european/internațional – a competențelor dobândite prin învățarea informală și non-formală, inclusiv prin utilizarea ecusoanelor digitale și a tehnologiilor blockchain.
 • Investiția sustenabilă, calitatea și eficiența educației, a instruirii și a sistemelor pentru tineret: se va acorda prioritate acțiunilor care susțin implementarea Planului de investiții pentru Europa, inclusiv prin promovarea modelelor de finanțare ce atrag actorii și capitalul privat, precum Facilitatea europeană de garantare a împrumuturilor pentru studenți; dezvoltarea unor politici și reforme bazate pe fapte concrete, care au scopul de a oferi în mod mai eficient un învățământ și o instruire de calitate; explorarea de modalități inovatoare pentru a asigura o investiție sustenabilă în educație, instruire și tineret, care să includă finanțarea pe bază de performanță și partajarea costurilor, acolo unde este adecvat.
 • Valoarea socială și educațională a moștenirii culturale europene, contribuția sa la crearea de locuri de muncă, la dezvoltarea economică și la coeziunea socială: se va acorda prioritate acțiunilor care contribuie la evidențierea importanței patrimoniului cultural european prin intermediul educației, al învățării pe tot parcursul vieții, al învățării informale și non-formale, al tineretului și al sportului, inclusiv prin acțiuni de sprijinire a dezvoltării competențelor, a incluziunii sociale, a gândirii critice și a implicării tinerilor. Vor fi promovate noi abordări participative și interculturale privind patrimoniul, precum și inițiative educative menite să încurajeze dialogul intercultural care implică cadre didactice și elevi de la o vârstă fragedă.

 

 

Priorități specifice în funcție de domeniu 

În domeniul învățământului superior, se va acorda prioritate acțiunilor care consolidează internaționalizarea și mobilitatea, precum și legăturile dintre învățământ, cercetare și inovație, în concordanță cu provocările identificate în Agenda UE reînnoită privind învățământul superior, cu Recomandarea Consiliului privind monitorizarea absolvenților, cu Comunicatul privind consolidarea identității europene prin educație și cultură și cu Planul de acțiune privind educația digitală:

 • Promovarea internaționalizării, printre altele prin recunoașterea reciprocă automată a calificărilor și a rezultatelor învățării și prin susținerea instituțiilor de învățământ superior să implementeze principiile și instrumentele Bologna în scopul promovării mobilității pentru toți și al dezvoltării unui Spațiu Educațional European de succes;
  • Soluționarea lacunelor în materie de competențe și a discordanțelor prin: a) promovarea unor noi pedagogii inovatoare, pentru a crea și a dezvolta programe de învățământ care să îndeplinească necesitățile de învățare ale studenților, fiind în același timp relevante pentru piața muncii și nevoile societății, inclusiv prin utilizarea mai bună a învățării deschise, online, combinate, la locul de muncă și multidisciplinare; pentru a permite o învățare mai flexibilă, pentru a crește varietatea cursurilor și pentru a dezvolta competențele digitale ale formatorilor și studenților; b) activități care au ca scop extinderea adoptării de teme în care există lipsă de competențe și îmbunătățirea îndrumărilor de carieră; c) activități care susțin dobândirea unor abilități transferabile, antreprenoriale și digitale;
  • Promovarea și recompensarea excelenței în predare și în dezvoltarea competențelor, inclusiv prin: a) promovarea unor structuri eficiente de stimulare și a politicilor de resurse umane la nivel național și instituțional, b) încurajarea instruirii personalului academic și schimbul de bune practici (de exemplu, prin platforme de colaborare) în privința pedagogiilor noi și inovatoare, care includ abordări multidisciplinare, elaborarea de programe de învățământ și de metode de predare și evaluare noi; c) susținerea instituțiilor, pentru ca acestea să le poată oferi o varietate mai mare de cursuri (online) studenților care urmează cursuri de zi, cu frecvență redusă sau programe de învățare continuă; d) corelarea învățământului cu cercetarea și inovarea, stimularea unui sector al învățământului superior antreprenorial, deschis și inovator; și promovarea parteneriatelor de învățare și predare cu parteneri comerciali și necomerciali din sectorul privat;
 • Crearea unor sisteme de învățământ superior bazate pe incluziune, conectate la comunitățile din jur, prin promovarea accesului echitabil și prin majorarea ratelor de participare și absolvire în rândul grupurilor insuficient reprezentate și dezavantajate și al refugiaților; dezvoltarea, testarea și implementarea unui model flexibil și modular de cursuri (cu frecvență redusă, online sau combinate); promovarea responsabilității civice și sociale a studenților, a cercetătorilor și a universităților și reflectarea în rezultatele academice a muncii voluntare și a celei prestate în comunitate;
 • Consolidarea și îmbunătățirea colectării de date privind învățământul superior, prin măsurarea performanței politicilor, a sistemelor și a instituțiilor de învățământ superior; colectarea de date privind necesarul de competențe la nivelul economiei și al societății, prin anticiparea competențelor, monitorizarea absolvenților și studii previzionale, care includ susținerea dezvoltării ulterioare a sistemelor de monitorizare a absolvenților din țările participante la program, în conformitate cu Recomandarea Consiliului privind monitorizarea absolvenților și îmbunătățirea disponibilității de date comparabile privind rezultatele absolvenților la nivelul Europei;

 

 • Promovarea unor modele eficace și eficiente de finanțare și de guvernanță la nivel de sistem, care să recompenseze munca de calitate în ceea ce privește predarea, inovarea și relevanța pentru comunitate;

 

 • Susținerea implementării cardului european pentru studenți în scopul simplificării și al facilitării mobilității studenților în Europa, prin reducerea substanțială a poverii administrative din punct de vedere al timpului, al cheltuielilor și al efortului, asociată înscrierii fizice; asigurarea unui transfer securizat al datelor studenților între instituțiile de învățământ superior, de la selectarea studenților și până la recunoașterea creditelor lor ECTS, respectându-se în totalitate protecția datelor cu caracter personal.

 

În domeniul învățământului școlar, se va acorda prioritate:

 • consolidării profilurilor meseriilor profesorale, incluzând în special profesorii, directorii de școli și formatorii, de exemplu, luându-se măsuri pentru ca aceste cariere să fie mai atrăgătoare și mai diverse, consolidându-se procesele de selectare, recrutare și evaluare, îmbunătățind educația și dezvoltarea profesională a profesorilor și punând în legătură diversele sale faze, facilitând mobilitatea profesorilor, susținând profesorii pentru dezvoltarea de metode inovatoare de predare și evaluare și consolidând leadershipul în educație, inclusiv leadershipul distribuit și leadershipul profesorilor.
 • promovării unei abordări exhaustive asupra predării și a învățării limbilor străine, pornind de la diversitatea lingvistică din ce în ce mai mare care există în școli, de exemplu, prin: încurajarea învățării și a informării timpurii cu privire la limbile străine; dezvoltarea de opțiuni de predare bilingvă, în special pentru regiunile frontaliere și/sau în zonele în care locuitorii utilizează mai mult de o singură limbă; canalizarea utilizării noilor tehnologii pentru a susține învățarea limbilor străine; susținerea integrării dimensiunii lingvistice în programul educațional.
 • combaterii abandonului școlar timpuriu și a dezavantajelor acestuia, făcând posibilă reușita tuturor cursanților, inclusiv a copiilor care provin din rândul migranților, de exemplu, prin: consolidarea colaborării dintre toți actorii din școli, precum și cu familiile și alte părți interesate externe; îmbunătățirea tranziției dintre diferitele etape ale educației; sprijinirea colaborării în rețea a școlilor care promovează abordările holistice și bazate pe colaborare, în materie de predare și învățare; îmbunătățirea evaluării și a asigurării calității.
 • promovării accesului de înaltă calitate, cu costuri rezonabile, la educație și îngrijire a copiilor preșcolari și îmbunătățirea calității sistemelor și a prevederilor, pentru a sprijini o dezvoltare a copiilor adecvată vârstei, pentru a obține rezultate mai bune de învățare și pentru a asigura un start reușit în educație pentru toți, spre exemplu prin: îmbunătățirea cadrului de calitate al UE; prin asigurarea faptului că beneficiile educației copiilor preșcolari se mențin și la alte niveluri ale învățământului școlar; și prin dezvoltarea de noi modele de implementare, conducere și finanțare.
 • constituirii de capacități pentru organizarea și recunoașterea perioadelor de învățământ petrecute peste hotare, inclusiv recunoașterea educației formale și a competențelor transversale dezvoltate prin învățarea non-formală și informală, de exemplu, prin: dezvoltarea și diseminarea instrumentelor și mecanismelor de recunoaștere; partajarea și promovarea bunelor practici; consolidarea capacității administrative a școlilor, pentru a putea susține participarea elevilor la proiecte transnaționale și schimburi cu colegii; asigurarea standardelor de siguranță adecvate pentru elevii care participă la mobilitatea transnațională; și instituirea unor parteneriate sustenabile între organizațiile care organizează schimburi educaționale transfrontaliere în domeniul învățământului general.

 

În domeniul învățământului profesional și tehnic (inițial și continuu), se va acorda prioritate următoarelor acțiuni:

 • Dezvoltarea de parteneriate care să susțină crearea și implementarea unor strategii de internaționalizare pentru furnizorii VET 4, având ca scop instituirea mecanismelor necesare de asistență, precum și a cadrelor contractuale pentru promovarea unei mobilități de calitate a personalului și a cursanților VET 5, inclusiv recunoașterea rezultatelor lor de învățare; dezvoltarea unor servicii de asistență pentru studenți, în scopul de a promova internaționalizarea formării VET și mobilitatea cursanților, prin acțiuni orientate către informarea, motivarea, pregătirea și facilitarea integrării sociale a cursantului VET în țara gazdă, îmbunătățindu-i orientarea interculturală și atitudinea de cetățean activ;
 • Dezvoltarea de parteneriate orientate către promovarea învățării la locul de muncă, sub toate formele sale și, în special, pentru implementarea Recomandării Consiliului privind cadrul european pentru stagii de ucenicie eficiente și de calitate 6. Aceste parteneriate pot, de asemenea, să fie orientate către dezvoltarea de conținut educațional nou și a unor noi calificări VET comune, care să integreze perioade de învățare la locul de muncă, inclusiv oportunități de aplicare a cunoștințelor în situații profesionale practice și, de asemenea, care să integreze și experiența de mobilitate internațională, dacă este posibil;
 • Sporirea calității VET prin instituirea unor circuite de feedback în scopul adaptării punerii la dispoziție a VET, inclusiv prin instituirea sau testarea unor instrumente de monitorizare a absolvenților, ca parte a sistemelor de asigurare a calității, în conformitate cu Recomandarea Consiliului privind monitorizarea absolvenților și cu Recomandarea privind cadrul european de referință pentru asigurarea calității în învățământul profesional și tehnic (CERACIPT)7;
 • Promovarea accesului la instruire și calificare pentru toți, acordându-se o atenție specială persoanelor necalificate, prin proiecte de formare VET continuă, în special prin sporirea calității, a punerii la dispoziție și a accesibilității formării VET continue, prin validarea învățării non-formale și informale, prin promovarea învățării la locul de muncă și prin punerea la dispoziție a unor servicii de îndrumare eficiente și integrate și a unor orientări de învățare flexibile și permeabile; include dezvoltarea de parteneriate între microîntreprinderi, întreprinderile mici și cele medii și furnizorii de formare VET, orientate către promovarea centrelor comune de competențe, a rețelelor de învățare, către susținerea acumulării de resurse și către furnizarea de instruire inițială și/sau continuă către personalul acestora;
 • Consolidarea ulterioară a competențelor-cheie în formarea VET inițială și continuă (în special alfabetizarea, competențele numerice, competențele digitale și cunoștințele de limbi străine), care include metodologii comune pentru introducerea acelor competențe în programele de învățământ, precum și pentru obținerea, punerea la dispoziție și evaluarea rezultatelor de învățare ale acestor programe de învățământ;
 • Susținerea adoptării de abordări inovatoare și tehnologii digitale pentru predare și învățare, astfel cum se evidențiază în Planul de acțiune pentru educația digitală, ceea ce include utilizarea eficientă a instrumentului de auto-reflecție SELFIE, pentru a susține o abordare exhaustivă în privința inovării, precum și utilizarea tehnologiilor digitale, pentru realizarea unei schimbări la nivel pedagogic, administrativ, tehnic și organizațional;
 • Introducerea de abordări sistematice și de oportunități pentru dezvoltarea profesională și continuă a cadrelor didactice, a formatorilor și a mentorilor din domeniul educației și formării VET continue atât în școli, cât și la locul de muncă (inclusiv stagiile de ucenicie), inclusiv prin dezvoltarea unei educații și a unor pedagogii eficiente, digitale, deschise și inovatoare, precum și a unor instrumente practice;
 • Dezvoltarea de parteneriate sustenabile pentru stabilirea și/sau dezvoltarea ulterioară a unor organizații care să promoveze concursurile axate pe aptitudini, la nivel național, regional și sectorial, ca formă a promovării caracterului atrăgător și al excelenței în domeniul VET. Aceste parteneriate ar putea, de asemenea, să dezvolte și să susțină măsurile pentru pregătirea, instruirea și participarea cursanților și a formatorilor din domeniul VET la concursuri internaționale, naționale, regionale și sectoriale de aptitudini, colaborând îndeaproape cu societățile, furnizorii de formare VET, camerele de comerț și alte părți interesante relevante.

 

În domeniul educației adulților, în conformitate cu prioritățile programului ET2020/Agendei europene pentru învățarea în rândul adulților8 și cu Recomandarea Consiliului privind parcursurile de perfecționare: „Noi oportunități pentru adulți”, se va acorda prioritate:

 
 • îmbunătățirii și extinderii ofertei de oportunități de învățare de înaltă calitate, adaptate nevoilor individuale ale cursanților adulți cu un nivel scăzut de competențe sau slab calificați, pentru ca aceștia să dezvolte competențe în domeniul scrisului, al cititului și al calculului, precum și competențe digitale, competențe-cheie și/sau progrese către obținerea unor calificări superioare, inclusiv prin validarea competențelor dobândite prin învățarea informală și non-formală sau progresul spre calificări superioare;
 • sprijinirii creării și a accesului la programe de perfecționare, prin asigurarea identificării și a selectării competențelor, prin crearea de oferte educaționale adaptate nevoilor individuale de învățare, prin recunoașterea unor modalități flexibile de învățare (de ex., cursurile MOOC) și prin validarea competențelor dobândite prin programele de învățare informale și non-formale;
 • îmbunătățirii cererii și a integrării prin strategii eficiente de informare, îndrumare și motivare care încurajează adulții slab calificați sau cu un nivel scăzut de competențe să își dezvolte și să își îmbunătățească competențele în domeniul scrisului, al cititului și al calculului, precum și competențele digitale și alte competențe-cheie și/sau să înregistreze progrese către calificări superioare;
 • extinderii și dezvoltării competențelor formatorilor și a altor membri ai personalului care susțin cursanții adulți, în special prin motivarea adulților să participe la învățare și la predarea efectivă a programelor de alfabetizare și de consolidare a competențelor numerice și digitale în rândul adulților cu competențe sau calificări reduse, inclusiv prin utilizarea eficientă a tehnologiilor digitale în scopul îmbunătățirii experienței de învățare;
 • dezvoltării unor mecanisme de monitorizare a eficacității politicilor în materie de învățare a adulților sau de urmărire și monitorizare a progresului cursanților adulți.
 

În domeniul tineretului, în conformitate cu Strategia UE pentru tineret 2019-2027, se va acorda prioritate:

 
 • proiectelor care contribuie la Agenda UE privind lucrul pentru tineret, prin promovarea calității, a inovației și a recunoașterii muncii pentru tineret. Se va acorda prioritate proiectelor care vizează:
  • sprijinirea consolidării capacităților în rândul lucrătorilor de tineret și în activitățile din domeniul tineretului; 
  • sprijinirea lucrătorilor de tineret în dezvoltarea și schimbul de metode eficace în folosul tinerilor marginalizați și în prevenirea rasismului și a intoleranței în rândul tinerilor, precum și în abordarea riscurilor, a oportunităților și a implicațiilor digitalizării; 
  • promovarea incluziunii și a inserției profesionale a persoanelor defavorizate (inclusiv a tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare - NEET), punând un accent special pe tinerii expuși riscului de marginalizare și pe tinerii care provin din rândurile migranților, incluzând migranții nou sosiți și tinerii refugiați;
  • promovarea dialogului intercultural și consolidarea cunoștințelor despre diversitatea în societate și a acceptării acesteia; 
  • deschiderea activităților pentru tineret către cooperarea transsectorială, care să permită sinergii mai puternice în toate domeniile de acțiune pentru tineri; 
  • o trecere mai ușoară a tinerilor la viața de adult, în special integrarea pe piața muncii; dezvoltarea competențelor acestora, stabilirea unor standarde de calitate și a unor coduri etice și profesionale; 
  • consolidarea legăturilor dintre politici, cercetare și practică; promovarea unei mai bune cunoașteri a situației tinerilor și a politicilor de tineret, a recunoașterii și a validării activităților pentru tineri, precum și a învățării informale și non-formale la nivel european, național, regional și local. 
 • promovării proiectelor orientate către implicarea, conectarea și susținerea tinerilor. Se va acorda prioritate proiectelor destinate consolidării cooperării transsectoriale care să permită sinergii mai puternice în toate domeniile de acțiune pentru tineri, cu accent special pe accesul la drepturi, autonomie, participare – inclusiv e-participarea – și pe cetățenia activă în rândul tinerilor, în special în rândul celor expuși riscului de excludere socială prin proiecte care vizează:
  • încurajarea unei participări mai active a tuturor tinerilor la viața democratică și civică din Europa, inclusiv în ceea ce privește alegerile europene din 2019; 
  • extinderea și aprofundarea participării politice și sociale a tinerilor la nivel local, regional, național, european sau mondial; 
  • încurajarea voluntariatului în rândul tinerilor; 
  • sporirea incluziunii sociale a tuturor tinerilor, luând în considerare valorile europene aflate la bază; 
  • promovarea diversității, a dialogului intercultural și interreligios, precum și a valorilor comune ale libertății, toleranței și respectării drepturilor omului, sociale și economice; 
  • optimizarea gândirii critice și a educației în domeniul mass-media în rândul tinerilor, pentru consolidarea democrației și combaterea manipulării, a propagandei și a știrilor false;
  • consolidarea spiritului de inițiativă al tinerilor, în special în domeniul social;
  • crearea unor oportunități de dialog între tineri și factori de decizie, administrații publice, grupuri de interese, organizații ale societății civile sau cetățeni individuali, precum și a unor pârghii prin care tinerii să poată influența procesele politice sau sociale care le afectează viața;
 • promovării educației antreprenoriale, a antreprenoriatului social și a activităților non-profit în rândul tinerilor. Se va acorda prioritate proiectelor sub forma inițiativelor transnaționale pentru tineret, care permit grupurilor de tineri să își pună în practică ideile, inclusiv prin întreprinderi sociale, și care abordează provocările și problemele identificate în viața lor de zi cu zi.

 

Care sunt activitățile sprijinite în cadrul unui parteneriat strategic?

Pe durata unui proiect și în funcție de tipul parteneriatului strategic, în cadrul proiectelor se pot realiza, în mod normal, o gamă largă de activități, de exemplu:

 • activități care consolidează cooperarea și activitățile în rețea între organizații;
 • testarea și/sau punerea în aplicare a unor practici inovatoare în domeniile educației, formării și tineretului;
 • activități care facilitează recunoașterea și validarea cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor dobândite prin învățarea formală, non-formală și informală;
 • activități de cooperare între autoritățile regionale pentru a promova dezvoltarea sistemelor de educație, formare și tineret și integrarea acestora în acțiunile de dezvoltare locală și regională;
 • activități de sprijinire a cursanților cu handicap/nevoi speciale pentru finalizarea ciclurilor educaționale și pentru facilitarea tranziției lor către piața forței de muncă, inclusiv prin combaterea segregării și a discriminării comunităților marginalizate în sectorul educației;
 • activități de îmbunătățire a pregătirii și a mobilizării specialiștilor din domeniul educației și formării pentru provocările legate de echitate, diversitate și incluziune din mediul de învățare;
 • activități pentru promovarea integrării refugiaților, solicitanților de azil și migranților nou-veniți și pentru sensibilizare cu privire la criza refugiaților în Europa;
 • inițiative transnaționale care promovează spiritul și aptitudinile antreprenoriale pentru încurajarea cetățeniei active și a antreprenoriatului activ (inclusiv antreprenoriatul social), derulate în comun de două sau multe grupuri de tineri din țări diferite.

 

De asemenea, parteneriatele strategice pot organiza activități de învățare, predare și formare transnaționale destinate unor persoane fizice, în măsura în care acestea aduc o valoare adăugată pentru realizarea obiectivelor proiectului. Unele dintre aceste activități sunt relevante în special pentru unul sau mai multe domenii de educație, formare și tineret, după cum se arată în tabelul de mai jos. Pentru o descriere mai detaliată a activităților sprijinite, a se vedea anexa I.

Tipul de activitate

Relevante în special pentru

Mobilitate mixtă a cursanților

Toate domeniile educației, formării și tineretului

Schimburi pe termen scurt ale grupurilor de elevi

Învățământul școlar, educația și formarea profesională

Programe de studiu intensiv

Învățământul superior

Mobilitate de studiu a elevilor pe termen lung

Învățământul școlar

Misiuni de predare sau de formare pe termen lung

Învățământul superior, învățământul profesional și tehnic, învățământul școlar și învățământul pentru adulți

Acțiuni de mobilitate pe termen lung a lucrătorilor de tineret

Tineret

Evenimente comune de formare a personalului pe termen scurt

Toate domeniile educației, formării și tineretului

 

Cine poate participa la un parteneriat strategic?

Ca regulă generală, parteneriatele strategice vizează cooperarea între organizații stabilite în țările participante la program. Cu toate acestea, într-un parteneriat strategic pot fi implicate și organizații din țările partenere, în calitate de parteneri (nu de solicitanți), dacă participarea acestora aduce o valoare adăugată esențială proiectului.

Pe lângă organizațiile care participă oficial la proiect și care primesc fonduri UE, parteneriatele strategice pot, de asemenea, implica parteneri asociați din sectorul public sau privat care contribuie la executarea unor sarcini/activități specifice ale proiectului sau care sprijină diseminarea și durabilitatea proiectului. În ceea ce privește aspectele de gestionare contractuală, partenerii asociați nu sunt considerați drept parteneri în cadrul proiectelor și nu beneficiază de finanțare. Cu toate acestea, implicarea și rolul lor în proiect și în diferite activități trebuie descrise în mod clar.

 

Care sunt criteriile utilizate pentru a evalua un parteneriat strategic?

În continuare sunt prezentate criteriile formale pe care un parteneriat strategic trebuie să le îndeplinească pentru a fi eligibil în vederea acordării unui grant Erasmus+:

 

Criterii generale de eligibilitate

Organizații participante eligibile

O organizație participantă poate fi orice organizație publică sau privată, stabilită într-o țară participantă la program sau în orice țară parteneră din lume (a se vedea secțiunea „Țările eligibile” în partea A din prezentul ghid).

De exemplu, o astfel de organizație poate fi:

 • o instituție de învățământ superior;
 • o școală/un institut/un centru educațional (la orice nivel, de la învățământul preșcolar la cel secundar superior, inclusiv formarea profesională și educația adulților);
 • o organizație, o asociație, un ONG non-profit;
 • o întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată (inclusiv întreprinderile sociale);
 • un organism public la nivel local, regional sau național;
 • un partener social sau alt reprezentant al pieței muncii, inclusiv camere de comerț, industrie, asociații meșteșugărești/profesionale și sindicate;
 • un institut de cercetare;
 • o fundație;
 • un centru de formare inter-întreprinderi;
 • întreprinderi care asigură formare comună (formare în colaborare);
 • o organizație culturală, o bibliotecă, un muzeu;
 • un organism care oferă servicii de orientare profesională, consiliere profesională și informare;
 • un organism de validare a cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor dobândite prin învățare non-formală și informală;
 • un ONG european pentru tineret;
 • un grup de tineri implicați în activități pentru tineret, dar nu neapărat în contextul unei organizații de tineret (și anume, un grup informal de tineri).9.

Instituțiile de învățământ superior stabilite într-o țară participantă la program trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus (ECHE) valabilă. Instituțiile de învățământ superior participante din țările partenere nu au nevoie de o astfel de Cartă Universitară Erasmus, dar vor trebui să adere la principiile acesteia.

Cine poate depune cererea?

Orice organizație participantă stabilită într-o țară participantă la program poate depune o cerere de finanțare a unui parteneriat strategic. Organizația depune cererea de finanțare în numele tuturor organizațiilor participante implicate în proiect.

Numărul și profilul organizațiilor participante

Un parteneriat strategic este transnațional și implică minimum trei organizații din trei țări diferite participante la program. Nu există un număr maxim al organizațiilor participante. Cu toate acestea, bugetul pentru gestionarea și punerea în aplicare a proiectului este limitat (și echivalent a 10 organizații participante). Toate organizațiile participante trebuie să fie identificate la momentul solicitării unui grant.

În mod excepțional, se aplică reguli diferite pentru următoarele parteneriate strategice:
 • Parteneriatele strategice în domeniul tineretului trebuie să implice minimum două organizații din două țări diferite participante la program;
 • Parteneriatele de schimb interșcolar trebuie să implice cel puțin două și maximum șase școli din cel puțin două țări diferite participate la program10.

Locul (locurile) de desfășurare a activităților

Toate activitățile din cadrul unui parteneriat strategic trebuie să aibă loc în țările organizațiilor participante la proiect. Activitățile de învățare, predare și instruire a cursanților și activitățile pe termen lung pentru personal pot fi organizate doar în țările participante la program.
În plus, dacă acest lucru se justifică în mod corespunzător în raport cu obiectivele sau cu implementarea proiectului: 
 • Activitățile se pot desfășura și la sediul unei instituții a Uniunii Europene, chiar dacă în cadrul proiectului nu există organizații participante din țara care găzduiește instituția11
 • Evenimentele de multiplicare pot fi organizate în țara oricăruia dintre partenerii asociați implicați în parteneriatul strategic.

Durata proiectului

 • Parteneriate în învățământul superior: între 24 și 36 de luni;
 • Parteneriate în VET, învățământ școlar și educația adulților: între 12 și 36 de luni12;
 • Parteneriate pentru tineret: între 6 și 36 de luni.

Durata trebuie să fie aleasă în etapa de depunere a cererii, în funcție de obiectivul proiectului și de tipul de activități planificate în timp.

În cazuri excepționale, durata unui parteneriat strategic poate fi prelungită, la cererea beneficiarului și cu acordul agenției naționale, cu o perioadă de până la 6 luni și cu condiția ca durata totală să nu depășească 3 ani. În acest caz, valoarea totală a grantului nu se va modifica. În toate cazurile, proiectele trebuie încheiate până cel târziu la 31 august 2022.

Unde se depune cererea?

La agenția națională din țara în care este stabilită organizația solicitantă13.

Pentru fiecare termen limită, același consorțiu de parteneri poate depune o singură cerere și la o singură agenție națională.

Când se depune cererea?

 

 • Parteneriate în învățământul superior, VET, învățământul școlar și educația pentru adulți:
 • solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 21 martie, ora 12:00 (amiază, ora Belgiei), pentru proiectele care încep între data de 1 septembrie și data de 31 decembrie a aceluiași an.

 

 • Parteneriate pentru tineret:
 • solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la:

 

 • 5 februarie, ora 12:00 (amiază, ora Belgiei), pentru proiectele care încep între data de 1 iunie și data de 30 septembrie a aceluiași an;
 • 30 aprilie, ora 12:00 (amiază, ora Belgiei), pentru proiectele care încep între data de 1 septembrie și data de 31 ianuarie a următorului an;
 • 1 octombrie, ora 12:00 (amiază, ora Belgiei), pentru proiectele care încep între data de 1 februarie și data de 31 mai a anului următor.

 

În cazul parteneriatelor strategice pentru tineret, pentru fiecare din cele trei termene limită, agențiile naționale pot deschide termenul pentru ambele tipuri de parteneriate strategice (de exemplu, sprijin pentru inovare și sprijin pentru schimburile de bune practici) sau doar pentru un singur tip de proiecte. Pentru informații mai precise, solicitanții sunt invitați să verifice site-ul agenției lor naționale.

Cum se depune cererea?

Vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid pentru detalii cu privire la modul de depunere a cererii.

 

Criterii suplimentare de eligibilitate

În plus, dacă parteneriatul strategic prevede oricare dintre următoarele activități de învățare, predare și formare la nivel transnațional, trebuie respectate criterii de eligibilitate relevante suplimentare:

 

Evenimente comune de formare a personalului pe termen scurt

Participanți ELIGIBILI

Profesori, cadre didactice, formatori și personal didactic și administrativ care lucrează în cadrul unei organizații din țări participante la program și din țări partenere. Lucrători de tineret din țări participante la program și din țări partenere

Durata activității De la 3 zile la 2 luni, excluzând zilele de călătorie.
Programe de studiu intensiv

Participanți eligibili

 • Cursanți: Studenții înmatriculați la o instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program.
 • Cadre didactice: cadre didactice din instituții de învățământ superior din țări participante la program sau țări partenere.
 • Cadre didactice invitate: cadre didactice din instituții de învățământ superior neparticipante și experți/specialiști/profesioniști din cadrul unor întreprinderi sau al altor organizații din țări participante la program sau țări partenere. 

Durata activității

 • Cursanți: de la 5 zile la 2 luni, excluzând zilele de călătorie. 
 • Personalul didactic (inclusiv cadrele didactice invitate): de la 1 zi la 2 luni, excluzând timpul de călătorie.
Mobilitate mixtă pentru elevi, cursanți și tineri (mobilitate fizică pe termen scurt în combinație cu mobilitate virtuală)

PARTICIPANȚI ELIGIBILI

 • Ucenici, cursanți VET, studenți14, cursanți adulți și elevi din organizații participante din țările participante la program; Tineri din țări participante la program. 
DURATA ACTIVITĂȚII De la 5 zile la 2 luni, excluzând zilele de călătorie.

Schimburi pe termen scurt de grupuri de elevi (inclusiv cursanți VET)

PARTICIPANȚI ELIGIBILI Elevii și cursanții VET de orice vârstă înmatriculați la o școală participantă (incluzând organizațiile din domeniul VET) dintr-o țară participantă la program și însoțiți de membri ai personalului școlii.
DURATA ACTIVITĂȚII De la 3 zile la 2 luni, excluzând zilele de călătorie.
Misiuni de predare sau de formare pe termen lung
PARTICIPANȚI ELIGIBILI Profesori, cadre didactice, formatori și personal didactic și administrativ15 care lucrează în cadrul unei organizații participante din țări participante la program.
DURATA ACTIVITĂȚII între 2 și 12 luni
Mobilitate de studiu pe termen lung pentru elevi
PARTICIPANȚI ELIGIBILI Elevi în vârstă de cel puțin 14 ani, înmatriculați la o școală participantă într-o țară participantă la program. 
DURATA ACTIVITĂȚII între 2 și 12 luni
Mobilitate pe termen lung pentru lucrători de tineret
PARTICIPANȚI ELIGIBILI Lucrători de tineret din țări participante la program.
DURATA ACTIVITĂȚII Între 2 și 12 luni

 

Organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

 

Criterii de atribuire

În funcție de obiectivele proiectului, de organizațiile participante implicate, de impactul preconizat și de alte elemente, parteneriatele strategice pot fi de diferite dimensiuni și își adaptează activitățile în consecință. Cu alte cuvinte, acțiunea permite organizațiilor participante să dobândească experiență în cooperarea internațională și să își consolideze capacitățile, precum și să producă rezultate inovatoare, de înaltă calitate. Evaluarea calitativă a proiectului va fi proporțională cu obiectivele de cooperare și cu natura organizațiilor implicate.

Proiectele vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii:

Relevanța proiectului

(maximum 30 de puncte)

 

 • Relevanța propunerii pentru:
 • obiectivele și prioritățile acțiunii (a se vedea secțiunea „Care sunt obiectivele și prioritățile unui parteneriat strategic”).
 • Dacă propunerea se adresează priorității orizontale „incluziune in domeniile educației, formarii profesionale si tineretului”, va fi considerată foarte relevantă.
 • Dacă propunerea se referă la una sau mai multe „Priorități europene în context național”, astfel cum au fost anunțate de agenția națională, aceasta va fi considerată foarte relevantă.
 • Măsura în care:
 • propunerea se bazează pe o analiză reală și adecvată a nevoilor;
 • obiectivele sunt clar definite, realiste și abordează aspecte relevante pentru organizațiile participante și grupurile țintă;
 • propunerea este adecvată pentru a realiza sinergii între diferite domenii ale educației, formării și tineretului;
 • propunerea este inovatoare și/sau complementară cu celelalte inițiative deja desfășurate de organizațiile participante;
 • propunerea aduce valoare adăugată la nivelul UE prin rezultate care nu ar putea fi realizate prin activități desfășurate într-o singură țară.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului

(maximum 20 de puncte)

 

 

 • Claritatea, integralitatea și calitatea programului de lucru, inclusiv etape adecvate de pregătire, punere în aplicare, monitorizare, evaluare și diseminare;
 • Concordanța dintre obiectivele proiectului și activitățile propuse;
 • Calitatea și fezabilitatea metodologiei propuse;
 • Existența și relevanța măsurilor de control al calității pentru a asigura că punerea în aplicare a proiectului este de înaltă calitate și se încadrează în timp și în buget;
 • Măsura în care proiectul este eficient din punctul de vedere al costurilor și alocă resurse adecvate pentru fiecare activitate.
 • Dacă este cazul, utilizarea platformelor online Erasmus+ (și anume eTwinning, EPALE, School Education Gateway) ca instrumente de pregătire, punere în aplicare și urmărire a activităților proiectului.
 • Pentru parteneriatele de schimb interșcolar:
  • măsura în care proiectul se bazează pe proiecte eTwinning anterioare sau în curs;
  • măsura în care proiectul utilizează eTwinning, în combinație cu mobilitatea fizică, spre a crea schimburi mai îndelungate, mai frecvente și mai productive între elevii și profesorii din diferite țări (mobilitate combinată).

În cazul în care proiectul prevede activități de formare, predare sau învățare:

 • calitatea modalităților practice, a activităților de gestionare și de sprijin în activitățile de învățare, predare și formare;
 • măsura în care activitățile sunt adecvate pentru obiectivele proiectului și implică un număr corespunzător de participanți;
 • calitatea modalităților de recunoaștere și de validare a rezultatelor învățării participanților, în conformitate cu principiile și cu instrumentele de transparență și recunoaștere la nivel european.
Calitatea echipei de proiect și a modalităților de cooperare (maximum 20 de puncte)
 • Măsura în care:
 • proiectul implică o combinație adecvată de organizații participante complementare având profilul, experiența și expertiza necesare pentru a pune în aplicare cu succes toate aspectele proiectului;
 • repartizarea responsabilităților și a sarcinilor demonstrează angajamentul și contribuția activă a tuturor organizațiilor participante;
 • dacă este relevant pentru tipul de proiect, proiectul presupune participarea unor organizații din diferite domenii ale educației, formării și tineretului și din alte sectoare socio-economice16;
 • Măsura în care proiectul implică nou-veniți în cadrul acțiunii.
 • Pentru parteneriatele de schimb interșcolar: măsura în care proiectul implică școlile eTwinning și le creează oportunități de a promova bunele practici eTwinning și de a oferi servicii de mentorat altor școli care au mai puțină experiență în utilizarea eTwinning.
 • Existența unor mecanisme eficace de coordonare și de comunicare între organizațiile participante, precum și între acestea și alte părți interesate relevante.

Dacă este cazul, măsura în care implicarea unei organizații participante dintr-o țară parteneră aduce o valoare adăugată esențială proiectului (în cazul în care această condiție nu este îndeplinită, proiectul nu va fi luat în considerare pentru selecție).

Impact și diseminare (maximum 30 de puncte)
 • Calitatea măsurilor de evaluare a rezultatelor proiectului
 • Impactul potențial al proiectului:
 • asupra participanților și organizațiilor participante pe durata proiectului și ulterior;
 • în afara organizațiilor și persoanelor care participă direct la proiect, la nivel local, regional, național și/sau european.
 • Calitatea planului de diseminare: oportunitatea și calitatea măsurilor care vizează partajarea rezultatelor proiectului în interiorul și în afara organizațiilor participante
 • Dacă este relevant, măsura în care propunerea descrie modul în care materialele, documentele și instrumentele mediatice produse vor fi puse la dispoziție gratuit și vor fi promovate prin intermediul licențelor deschise și nu conține nicio limitare disproporționată.

Calitatea planurilor pentru asigurarea durabilității proiectului: capacitatea proiectului de a continua să aibă un impact și să producă rezultate după utilizarea grantului UE.

 

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte. De asemenea, acestea trebuie să acumuleze cel puțin jumătate din punctajul maxim la fiecare dintre categoriile de criterii de atribuire menționate mai sus (de exemplu, minimum 15 puncte pentru categoriile „Relevanța proiectului” și „Impact și diseminare”; 10 puncte pentru categoriile „Calitatea elaborării și a implementării proiectului” și „Calitatea echipei de proiect și a modalităților de cooperare”). Propunerile care nu abordează cel puțin una dintre prioritățile acțiunii nu vor fi finanțate.

 

Formate specifice de parteneriat strategic

Parteneriatele strategice sprijină o gamă largă și flexibilă de activități pentru punerea în aplicare de proiecte de înaltă calitate, promovarea dezvoltării și modernizării organizațiilor și sprijinirea elaborării de politici la nivel european, național și regional.

În funcție de obiectivele proiectului, de organizațiile participante implicate, de impactul preconizat și de alte elemente, parteneriatele strategice pot fi de diferite dimensiuni și își adaptează activitățile în consecință.

În cadrul marii varietăți de activități și formate de proiect, următoarele parteneriate strategice au caracteristici specifice.

 

Parteneriate de schimb interșcolar

Scopul principal al parteneriatelor de schimb interșcolar este de a consolida dimensiunea europeană în școlile participante și de a spori capacitatea acestora de cooperare transfrontalieră și abilitatea lor de a face față noilor provocări. Prin organizarea activităților de mobilitate pentru elevi, aceste parteneriate vor promova, de asemenea, valorile comune ale libertății, incluziunii, toleranței și nediscriminării, astfel cum se subliniază în Declarația de la Paris din martie 2015.

 

Parteneriatele de schimb interșcolar pot pune în aplicare diferite activități pentru schimbul de personal și elevi:

 

 • Schimburile de grupuri de elevi pe termen scurt (de la 3 zile la 2 luni): elevi din diferite țări pot colabora în activități legate de obiectivele parteneriatului. Activitățile de schimb pe termen scurt sunt concepute pentru a oferi elevilor experiențe de învățare internaționale, pentru a le permite acestora să își dezvolte înțelegerea diversității culturilor și limbilor europene și pentru a-i sprijini să dobândească competențele sociale, civice și interculturale necesare pentru dezvoltarea lor personală.
 • Mobilitate pe termen lung pentru elevi (de la 2 până la 12 luni): elevii cu vârsta de cel puțin 14 ani pot petrece o perioadă la o școală gazdă și la o familie gazdă din străinătate. Se așteaptă ca școlile de trimitere și cele gazdă să asigure rezultate de învățare de înaltă calitate, să asigure recunoașterea adecvată a muncii elevilor implicați și să îi susțină constant pe aceștia în timpul perioadei de mobilitate. Solicitanții de parteneriate de schimb interșcolar se pot concentra în întregime asupra organizării mobilității elevilor pe termen lung ca instrument de dezvoltare a potențialului internațional de cooperare al școlilor implicate.
 • Evenimente comune de instruire a personalului pe termen scurt (de la 3 zile până la 2 luni): personalul didactic și personalul non-didactic pot colabora pentru a face schimb de experiență și know-how sau pentru a beneficia de activități de formare comune.
 • Misiuni de predare sau formare pe termen lung (de la 2 până la 12 luni): printr-o detașare de durată mai lungă într-o școală parteneră, această activitate permite membrilor personalului să își dezvolte cunoștințele despre sistemele de educație și formare din alte țări și înțelegerea acestora și îi ajută să împărtășească și să dobândească competențe, metode și practici profesionale.

eTwinning în parteneriatele de schimb interșcolar

Combinarea mobilității și a schimburilor fizice cu cooperarea virtuală poate fi un element important al parteneriatelor de schimb interșcolar. În special, proiectele sunt încurajate ferm să utilizeze eTwinning pentru a lucra împreună înaintea, în timpul și ulterior activităților de proiect.

Pentru a demonstra punctele forte ale propunerii lor, din punct de vedere al utilizării eTwinning, candidații ar trebui să explice elementele relevante din cererea lor de proiect. Printre elementele deosebit de importante se numără:

 • Implicarea în proiect a școlilor ce poartă însemnul școlar eTwinning17 și crearea de oportunități pentru ca ele să poată promova bunele practici în eTwinning și să ofere mentorat altor școli, care au mai puțină experiență în utilizarea eTwinning.
 • Prezentarea unor planuri concrete care să pornească de la proiecte eTwinning anterioare sau în derulare;
 • Utilizarea eTwinning, în combinație cu mobilitatea fizică, spre a crea schimburi mai îndelungate, mai frecvente și mai productive între elevii și profesorii din diferite țări (mobilitate combinată).

Criteriile specifice de eligibilitate aplicabile parteneriatelor de schimb interșcolar

În comparație cu alte parteneriate strategice, acestui format i se vor aplica următoarele reguli specifice:

 

 • Parteneriatele trebuie să implice cel puțin două și maximum șase școli18.
 • Pot participa numai școli din țările participante la program;
 • Ca regulă generală, proiectele vor avea o durată cuprinsă între 12 și 24 de luni. Numai proiectele care organizează activități de mobilitate pe termen lung a elevilor pot avea o durată de până la 36 de luni, dacă sunt justificate prin planul lor de lucru;
 • Se oferă fonduri pentru activitățile de mobilitate a personalului și a elevilor (inclusiv pentru cadrele didactice însoțitoare sau alte persoane calificate), precum și pentru costurile generale de gestionare și implementare a proiectelor. Nu se oferă fonduri dedicate pentru rezultate intelectuale, evenimente de multiplicare și reuniuni transnaționale de proiect. Se pot solicita fonduri suplimentare pentru susținerea participanților cu nevoi speciale, precum și pentru costuri excepționale, dacă acestea sunt justificate. Pentru detalii, consultați secțiunea „Care sunt regulile de finanțare?” de mai jos;
 • Finanțarea va fi limitată la maximum 16 500 de euro pe an și per școală participantă. Această limitare se va aplica la nivel de proiect19. Fondurile pentru susținerea participanților cu nevoi speciale, precum și pentru cheltuieli de deplasare excepționale și costisitoare nu vor fi luate în calcul în raport cu acest plafon.

Parteneriatele de schimb interșcolar utilizează vor utiliza un model specific de contractare în comparație cu alte parteneriate strategice. În faza de depunere a cererii, școala solicitantă preia conducerea proiectului și depune cererea de finanțare în numele tuturor școlilor participante. Totuși, odată ce parteneriatul este selectat, fiecare școală participantă va semna un acord de finanțare separat cu agenția națională din țara sa. Școala solicitantă ocupă în continuare un rol de coordonare pe întreaga durată a proiectului și va fi responsabilă pentru raportarea rezultatelor generale ale proiectului, în timp ce școlile partenere raportează doar cu privire la cheltuielile lor specifice.

 

Inițiativele transnaționale pentru tineret20

Aceste parteneriate strategice pentru tineret își propun să încurajeze angajamentul social și spiritul antreprenorial al tinerilor. De exemplu, aceste inițiative pot viza:

 • crearea de (rețele de) întreprinderi sociale, asociații, cluburi, ONG-uri;
 • dezvoltarea și furnizarea de cursuri și activități de formare privind educația antreprenorială (în special antreprenoriatul social și utilizarea tehnologiilor informației);
 • informarea, dezvoltarea de competențe media, acțiuni de sensibilizare sau acțiuni de stimulare a angajamentului civic în rândul tinerilor (de exemplu, dezbateri, conferințe, evenimente, consultări, inițiative referitoare la teme europene etc.);
 • acțiuni în beneficiul comunităților locale (de exemplu, sprijin pentru grupurile vulnerabile, cum ar fi persoanele în vârstă, minoritățile, migranții, persoane cu dizabilități etc.);
 • inițiative artistice și culturale (piese de teatru, expoziții, spectacole de muzică, forumuri de discuții etc.).

Caracteristica distinctivă a acestui format de parteneriate strategice este aceea că o inițiativă pentru tineret este inițiată, configurată și realizată de tinerii înșiși.

 

Ce altceva trebuie să știți despre acțiune?

Sprijinirea cooperării regionale în domeniul învățământului școlar

Parteneriatele strategice din domeniul învățământului școlar au posibilitatea de a depune o cerere pentru proiecte bazate pe cooperarea transfrontalieră dintre regiuni și municipalități din diferite țări. Aspectul distinctiv al acestor parteneriate este implicarea strategică a autorităților școlare locale și/sau regionale. Pentru a depune o propunere de proiect care să aibă șanse de succes, autoritățile locale sau regionale trebuie să-și asume un rol de conducere în planificarea activităților care se referă la un aspect comun prin implicarea organizațiilor din sectorul civil și din cel privat alături de școlile din comunitatea lor.

Costuri excepționale pentru deplasările costisitoare
Celor care depun propuneri de proiecte de parteneriat strategic prin care se organizează activități de învățare, predare și instruire li se va permite să solicite sprijin financiar din capitolul bugetar „costuri excepționale” (până la maximum 80% din totalul costurilor eligibile: a se vedea „Care sunt regulile de finanțare?”). Acest lucru va fi permis cu condiția ca respectivii candidați să poată justifica faptul că normele de finanțare standard (pe baza contribuției la costurile unitare pe intervalul de distanță parcurs) nu acoperă cel puțin 70% din costurile de deplasare ale participanților. Dacă sunt aprobate, costurile excepționale pentru deplasări costisitoare vor înlocui grantul standard de deplasare.

Alte informații

Pe lângă informațiile furnizate mai sus, în Anexa I la prezentul ghid pot fi consultate criterii cu caracter obligatoriu și informații suplimentare utile, precum și exemple de proiecte legate de această acțiune. Organizațiile interesate sunt invitate să citească cu atenție secțiunile relevante din anexă înainte de a depune cererea de sprijin financiar.

 

Care sunt regulile de finanțare?

Parteneriatele strategice vor varia de la proiecte de cooperare destul de simple între organizații la scară mică (cum ar fi școlile sau grupurile informale de tineri) la proiecte destul de sofisticate și la scară largă, concentrându-se pe dezvoltarea și pe schimbul de rezultate inovatoare în toate domeniile educației, formării și tineretului. Cheltuielile suportate pentru diferitele tipuri de proiecte vor varia în consecință.

Prin urmare, modelul de finanțare propus constă într-un meniu de elemente de cost din care solicitanții vor alege în funcție de activitățile pe care doresc să le întreprindă și de rezultatele pe care doresc să le obțină. Primul element, „gestionarea și implementarea proiectului”, este un element de cost pe care îl pot solicita toate tipurile de parteneriate strategice, acesta fiind menit să contribuie la costurile pe care le va ocaziona orice proiect. Cu excepția parteneriatelor de schimb interșcolar, parteneriatele strategice pot solicita, de asemenea, fonduri specifice pentru a organiza „reuniuni transnaționale de proiect”. Celelalte elemente de cost pot fi selectate doar de proiecte care vor urmări mai multe obiective substanțiale în ceea ce privește rezultatele/produsele intelectuale, diseminarea sau predarea, formarea și activități de învățare integrate. De asemenea, pot fi acoperite costuri excepționale și costuri pentru participarea persoanelor cu nevoi speciale, dacă acest lucru este justificat de activitățile/rezultatele proiectului.

Valoarea totală a grantului acordat pentru un proiect este o sumă variabilă, definită prin înmulțirea sumei de 12 500 de euro cu durata proiectului (în luni) și limitată la 450 000 de euro pentru un proiect cu durata de 36 de luni. În mod excepțional, pentru parteneriatele de schimb interșcolar se va aplica un plafon de 16 500 de euro pe an și per școală participantă la nivel de proiect. Fondurile pentru susținerea participanților cu nevoi speciale, precum și pentru cheltuieli de deplasare excepționale și costisitoare nu vor fi luate în calcul în raport cu acest plafon pentru parteneriatele de schimb interșcolar.

Bugetul proiectului trebuie să fie elaborat în conformitate cu următoarele reguli de finanțare (în euro):

Grantul maxim acordat:

o sumă variabilă, determinată prin înmulțirea sumei de 12 500 de euro cu durata proiectului (în luni) și care nu poate depăși 450 000 de euro pentru proiecte cu durata de 36 de luni

(Excepție: pentru parteneriatele de schimb interșcolar: un maxim de 16 500 de euro pe an și per școală participantă, aplicat la nivel de proiect, excluzând sprijinul pentru nevoile speciale și costurile excepționale pentru deplasări costisitoare)

Unele dintre sumele maxime indicate în tabelele de mai sus sunt limitate pe lună și sunt calculate pe baza unei metode proporționale, astfel încât subvenția acordată împărțită la numărul de luni are ca rezultat maxim suma de 12 500 de euro. Cu toate acestea, beneficiarii pot utiliza în totalitate suma subvenției UE primite pentru proiect în modul cel mai flexibil, oricând pe toată durata sa și în conformitate cu modul în care activitățile trebuie să fie puse în aplicare cronologic în planul de lucru.

Costuri eligibile

Mecanism de finanțare

Sumă

Regula de alocare

Gestionarea și implementarea proiectului

Gestionarea proiectului (de exemplu, planificarea, finanțarea, coordonarea și comunicarea între parteneri etc.); materiale de învățare/predare/formare la scară mică, instrumente, abordări etc. Cooperarea virtuală și activitățile locale ale proiectului (de exemplu, activitate de proiect în sala de clasă cu elevii, activități pentru tineret, organizarea și îndrumarea activităților de formare/învățare integrate etc.); informare, promovare și diseminare (de exemplu, broșuri, pliante, informații pe pagini web etc.). 

Costuri legate de punerea în aplicare a unor inițiative transnaționale pentru tineret și a unor parteneriate de schimb interșcolar.

 

Contribuție la costurile unitare

Contribuție la activitățile organizației coordonatoare:

 

500 EUR pe lună

Maximum 2 750 EUR pe lună

 

 

 

În funcție de durata parteneriatului strategic și de numărul de organizații implicate

Contribuție la costurile unitare

Contribuție la activitățile altor organizații participante:

 

250 EUR per organizație pe lună

Reuniuni transnaționale de proiect

Participarea la reuniuni între partenerii de proiect găzduite de una dintre organizațiile participante în scopuri de punere în aplicare și de coordonare. Contribuția la cheltuielile de deplasare și de ședere

Acest element bugetar nu este disponibil pentru parteneriatele de schimb interșcolar.

 

 

Contribuție la costurile unitare

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 100 și 1 999 KM:

 

575 EUR per participant pe reuniune

 

 

Pentru distanțele de călătorie de 2 000 KM sau mai mari:

 

760 EUR per participant pe reuniune

 

 

 

 

Condiție: solicitanții trebuie să justifice necesitatea reuniunilor în ceea ce privește numărul reuniunilor și al participanților implicați. Distanțele de călătorie trebuie să fie calculate folosind calculatorul de distanțe agreat de Comisia Europeană.

Costuri excepționale

Contribuție la costurile reale legate de subcontractarea sau de achiziționarea de bunuri și servicii.

Costuri pentru furnizarea unei garanții financiare, în cazul în care agenția națională solicită o astfel de garanție.

Costuri reale

75 % din costurile eligibile

Maximum 50 000 EUR per proiect (excluzând costurile aferente furnizării unei garanții financiare)

Condiție: subcontractarea trebuie să fie legată de servicii care nu pot fi furnizate direct de către organizațiile participante din motive justificate în mod corespunzător. Termenul „echipamente” nu se poate referi la echipamente de birou normale sau la echipamente utilizate în mod normal de către organizațiile participante.

Sprijin pentru nevoi speciale

Costuri suplimentare direct legate de participanții cu handicap21

Costuri reale

100 % din costurile eligibile

Condiție: solicitarea de a acoperi aceste costuri trebuie să fie motivată în cererea de finanțare.

 

Finanțare suplimentară pentru parteneriatele strategice care sprijină inovarea în domeniul educației, al formării și al tineretului

Rezultate intelectuale

Rezultate intelectuale/rezultate tangibile ale proiectului [cum ar fi programe de învățământ, materiale de lucru pedagogice și pentru tineret, resurse educaționale deschise, instrumente informatice, analize, studii, metode de învățare reciprocă etc.]

Contribuție la costurile unitare

B1.1 per administrator pe zi de lucru la proiect

Condiție: costurile cu personalul pentru manageri și pentru personalul administrativ se așteaptă să fie deja acoperite sub rubrica „gestionarea și implementarea proiectului”. Pentru a preveni orice eventuale suprapuneri cu un astfel de element, solicitanții vor trebui să justifice tipul și volumul cheltuielilor cu personalul solicitate în legătură cu fiecare rezultat propus.

Pentru a fi eligibile pentru acest tip de grant, rezultatele trebuie să fie substanțiale în ceea ce privește calitatea și cantitatea. Rezultatele trebuie să își demonstreze potențialul de utilizare și exploatare la scară mai mare, precum și de impact.

B1.2 per cercetător/cadru didactic/formator/lucrător de tineret pe zi de lucru la proiect

B1.3 per tehnician pe zi de lucru la proiect

B1.4 per membru al personalului administrativ pe zi de lucru la proiect

Evenimente de multiplicare

Contribuția la costurile legate de organizarea de conferințe, seminare, evenimente la nivel național și transnațional care vizează schimbul și diseminarea rezultatelor intelectuale realizate prin proiect (excluzând cheltuielile de deplasare și de ședere a reprezentanților organizațiilor participante implicate în proiect).

Contribuție la costurile unitare

100 EUR per participant local

(adică participanți din țara în care are loc evenimentul)

Maximum 30 000 EUR per proiect

Condiție: sprijinul pentru evenimentele de multiplicare este acordat numai în relație directă cu rezultatele intelectuale ale proiectului. Un proiect care nu primește granturi pentru rezultate intelectuale nu poate primi sprijin pentru organizarea de evenimente de multiplicare.

200 EUR per participant internațional (participanți din alte țări)

 

Reguli de finanțare pentru activități transnaționale de învățare, predare și formare desfășurate în cadrul parteneriatului strategic (finanțare opțională)

Costuri eligibile

Mecanism de finanțare

Sumă

Regula de alocare

Transport

Contribuția la cheltuielile de deplasare a participanților, inclusiv a însoțitorilor, de la locul de origine la locul de desfășurare a activității și retur

Contribuție la costurile unitare

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 10 și 99 KM:

20 EUR per participant

Condiție: solicitanții trebuie să justifice faptul că activitățile de mobilitate sunt necesare pentru a atinge obiectivele și rezultatele proiectului.

Distanțele de călătorie trebuie să fie calculate folosind calculatorul de distanțe agreat de Comisia Europeană22. Solicitantul trebuie să indice distanța unei călătorii dus pentru a calcula valoarea grantului UE care va sprijini călătoria dus-întors23

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 100 și 499 KM:

180 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 500 și 1 999 KM:

275 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 2 000 și 2 999 KM:

360 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 3 000 și 3 999 KM:

530 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 4 000 și 7 999 KM:

820 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie de 8 000 KM sau mai mari:

1 500 EUR per participant

Sprijin pentru persoane fizice

Costul unitar pe zi care acoperă șederea participanților, inclusiv a însoțitorilor, pe durata activității

Contribuție la costurile unitare

Misiuni de predare sau de formare pe termen lung

 

Mobilitate pe termen lung pentru lucrători de tineret

până în a 14-a zi de activitate: B1.5 pe zi per participant

+

între a 15-a și a 60-a zi de activitate: B1.6 pe zi per participant

+

între a 61-a zi de activitate și până la 12 luni: B1.7 pe zi per participant

Evenimente de formare comună a personalului pe termen scurt

 

Predare sau furnizare de expertiză în cadrul programelor de studiu intensiv

 

Însoțirea persoanelor în toate activitățile24

până în a 14-a zi de activitate: 106 EUR pe zi per participant

+

între a 15-a și a 60-a zi de activitate: 74 EUR pe zi per participant

Mobilitate pe termen lung pentru elevi

B1.8 pe lună per participant

Activități pentru cursanți pe termen scurt

(mobilitate mixtă, mobilitate pe termen scurt pentru elevi, programe de studiu intensiv):

până în a 14-a zi de activitate: 58 EUR pe zi per participant

+

între a 15-a și a 60-a zi de activitate: 42 EUR pe zi per participant

Sprijin lingvistic

Costurile legate de sprijinul oferit participanților în vederea îmbunătățirii cunoștințelor lingvistice necesare pentru studii sau pentru muncă 

Contribuție la costurile unitare

Doar pentru activitățile cu o durată cuprinsă între 2 și 12 luni:

150 EUR per participant care are nevoie de sprijin lingvistic

Condiție: solicitarea unei contribuții la costurile sprijinului lingvistic trebuie să fie motivată în cererea de finanțare.

Costuri excepționale

Cheltuielile de deplasare costisitoare ale participanților (pentru detalii, a se vedea secțiunea „Ce altceva trebuie să știți despre acțiune”).

Costuri reale

Cheltuielile de deplasare costisitoare: maximum 80 % din costurile eligibile

Condiție: solicitarea sprijinului pentru acoperirea costurilor excepționale trebuie să fie motivată în cererea de finanțare

 

Tabelul A – Rezultate intelectuale (sume în euro pe zi)

Această finanțare poate fi utilizată doar pentru costurile cu personalul ale organizațiilor participante la proiect pentru producerea de rezultate intelectuale.25. Sumele depind de: a) profilul personalului implicat în proiect și b) țara organizației participante al cărei personal este implicat.

 

Manager

Cadru didactic/formator/cercetător/

Lucrător de tineret

Tehnician

Personal administrativ

 

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

Danemarca, Irlanda, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, Suedia, Liechtenstein, Norvegia

294

241

190

157

 

Belgia, Germania, Franța, Italia, Finlanda, Regatul Unit, Islanda

 

280

214

162

131

 

Republica Cehă, Grecia, Spania, Cipru, Malta, Portugalia, Slovenia

 

164

137

102

78

 

Bulgaria, Estonia, Croația, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Republica Macedonia de Nord, Turcia

 

88

74

55

39

 

Tabelul B – Rezultate intelectuale (sume în euro pe zi)

Această finanțare poate fi utilizată doar pentru costurile cu personalul ale organizațiilor participante la proiect pentru producerea de rezultate intelectuale.26. Sumele depind de: a) profilul personalului implicat în proiect și b) țara organizației participante al cărei personal este implicat.

 

Manager

Cadru didactic/formator/cercetător/

Lucrător de tineret

Tehnician

Personal administrativ

 

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

Australia, Canada, Kuweit, Macao, Monaco, Qatar, San Marino, Elveția, Statele Unite ale Americii

294

241

190

157

Andorra, Brunei, Japonia, Noua Zeelandă, Singapore, Emiratele Arabe Unite, Statul Vatican

280

214

162

131

Bahamas, Bahrain, Hong Kong, Israel, Coreea (Republica), Oman, Arabia Saudită, Taiwan

164

137

102

78

Afganistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua și Barbuda, Argentina, Armenia, Azerbaidjan, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia și Herțegovina, Botswana, Brazilia, Burkina Faso, Burundi, Cambodgia, Camerun, Capul Verde, Republica Centrafricană, Ciad, Chile, China, Columbia, Comore, Congo, Republica Democrată Congo, Insulele Cook, Costa Rica, Cuba, Djibouti, Dominica, Republica Dominicană, Ecuador, Egipt, El Salvador, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Etiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guineea, Guineea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonezia, Iran, Irak, Republica Côte d'Ivoire, Jamaica, Iordania, Kazahstan, Kenya, Kiribati, Republica Populară Democrată Coreeană, Kosovo, Kârgâzstan, Laos, Liban, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldive, Mali, Insulele Marshall, Mauritania, Mauritius, Mexic, Statele Federale ale Microneziei, Republica Moldova, Mongolia, Muntenegru, Maroc, Mozambic, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Pakistan, Palau, Palestina, Panama, Papua Noua Guinee, Paraguay, Peru, Filipine, Rwanda, Saint Kitts și Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent și Grenadine, Samoa, Săo Tomé și Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Insulele Solomon, Somalia, Africa de Sud, Sudanul de Sud, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Siria, Tadjikistan, Tanzania, teritoriul Rusiei, astfel cum este recunoscut de dreptul internațional, teritoriul Ucrainei, astfel cum este recunoscut de dreptul internațional, Thailanda, Republica Democrată Timorul de Est, Togo, Tonga, Trinidad și Tobago, Tunisia, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

 

88

74

55

39

 

Tabelul C – Costuri de ședere pentru participanții la activități transnaționale de învățare, predare și formare (în euro pe zi/lună)

Baremele contribuției la costurilor unitare se modifică în funcție de: a) tipul de mobilitate și b) țara în care se desfășoară activitatea:

 

Misiuni de predare sau de formare pe termen lung - mobilitatea lucrătorilor de tineret

(euro pe zi)

Activități pe termen lung pentru elevi

(euro pe lună)

 

B1.5

B1.6

B1.7

B1.8

Grup 1:

Norvegia, Danemarca, Luxemburg, Regatul Unit, Islanda, Suedia, Irlanda, Finlanda, Liechtenstein

125

88

63

168

Grup 2:

Țările de Jos, Austria, Belgia, Franța, Germania, Italia, Spania, Cipru, Grecia, Malta, Portugalia

110

77

55

147

Grup 3:

Slovenia, Estonia, Letonia, Croația, Slovacia, Republica Cehă, Lituania, Turcia, Ungaria, Polonia, România, Bulgaria, Republica Macedonia de Nord, Serbia

90

63

45

105

 • 1. Se aliniază Recomandării Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind competențele-cheie pentru învățarea continuă. Această Recomandare a fost revizuită în 2016 și 2017, conducând la elaborarea unei propuneri pentru o Recomandare revizuită a Consiliului. A se vedea: Propunerea pentru o recomandare a Consiliului privind competențele-cheie pentru învățarea continuă (COM(2018) 24 final).
 • 2. În conformitate cu Planul de acțiune privind educația digitală din 17 ianuarie 2018 (COM(2018) 22 final).
 • 3. A se vedea: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg.
 • 4. A se vedea documentul orientativ „Internaționalizarea: ghid practic privind internaționalizarea strategică în domeniul VET”, http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac....
 • 5. Ar trebui să se aplice normele și informațiile specifice activităților de mobilitate a cursanților VET, astfel cum sunt descrise în anexa I la ghidul programului.
 • 6. Propunerea de recomandare a Consiliului privind cadrul european pentru stagii de ucenicie eficiente și de calitate (COM(2017) 563 final).
 • 7. JO C 155, 8.7.2009, pag. 1–10
 • 8. Rezoluției Consiliului privind o agendă europeană pentru învățarea în rândul adulților, JO C 372/1, 20.12.2011.
 • 9. În cazul unui grup informal, unul dintre membrii grupului își asumă rolul de reprezentant și, prin urmare, responsabilitatea în numele grupului.
 • 10. În funcție de țara în care este înregistrată școala, o definiție specifică a școlilor eligibile se aplică pentru acest tip de parteneriate. Definiția și/sau lista de școli eligibile este publicată pe site-ul web al fiecărei agenții naționale. În plus, rețineți faptul că modelul de contract pentru parteneriatele de schimb interșcolar diferă față de alte parteneriate strategice și se bazează pe acorduri de finanțare cu beneficiar unic. Pentru detalii suplimentare, consultați partea C din prezentul ghid sau contactați agenția națională de la nivel local
 • 11. Sedii ale instituțiilor Uniunii Europene se află la Bruxelles, Frankfurt, Luxemburg, Strasbourg și Haga
 • 12. Pentru formatul specific „Parteneriate de schimb interșcolar” se aplică criterii suplimentare. A se vedea secțiunea „Parteneriate de schimb interșcolar”.
 • 13. De reținut: școlile aflate sub supravegherea autorităților naționale ale unei alte țări (de exemplu, lycée français, școlile germane, școlile „forțelor armate” britanice) vor depune cererea la autoritatea națională din țara de supraveghere.
 • 14. Studenții trebuie să fie înmatriculați la o instituție de învățământ superior participantă și să fie înscriși la un program de studii la absolvirea căruia li se va acorda o diplomă recunoscută sau altă calificare recunoscută de nivel superior, până la doctorat inclusiv.
 • 15. În domeniul educației școlare, aceasta include personalul didactic care acționează în școli, cum ar fi inspectorii școlari, consilierii școlari, consilierii pedagogici, psihologii, etc.
 • 16. Aceste criterii nu sunt relevante pentru Parteneriatele de schimb interșcolar.
 • 17. Puteți găsi mai multe informații despre marca școlară eTwinning la adresa: https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/the-etwinning-school-label---.htm
 • 18. În funcție de țara în care este înregistrată școala, pentru acest tip de parteneriate se aplică o definiție specifică a școlilor eligibile. Definiția și/sau lista de școli eligibile este publicată pe site-ul web al fiecărei agenții naționale. Pentru detalii suplimentare, consultați partea C din prezentul ghid sau contactați agenția națională de la nivel local
 • 19. De exemplu, trei școli care au în derulare un parteneriat pentru doi ani pot primi maximum 99.000 EUR pentru întregul proiect. Aceste fonduri pot fi împărțite în orice mod între cele trei școli.
 • 20. Inițiatorii proiectelor de tip Inițiative transnaționale pentru tineret trebuie să depună cererea la categoria Parteneriate strategice care sprijină schimburile de bune practici.
 • 21. Inclusiv costuri legate direct de participanții cu nevoi speciale și de însoțitorii care participă la activități transnaționale de învățare, predare și formare. Aceste costuri pot include cheltuieli legate de deplasare și de ședere, dacă sunt justificate și câtă vreme nu se solicită un grant pentru acești participanți prin intermediul categoriilor bugetare „transport” și „sprijin pentru persoane fizice”.
 • 22. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_ro.htm
 • 23. De exemplu, dacă o persoană din Madrid (Spania) participă la o activitate care are loc în Roma (Italia), solicitantul a) va calcula distanța de la Madrid la Roma (1 365,28 KM); b) va selecta intervalul aplicabil al distanței de călătorie (între 500 și 1 999 KM) și c) va calcula grantul UE care va asigura o contribuție la cheltuielile de deplasare a participantului de la Madrid la Roma și retur (275 EUR).
 • 24. Însoțitorii au dreptul de a primi aceeași rată, indiferent dacă activitățile la care participă sunt activități pe termen scurt sau pe termen lung. În cazuri excepționale, dacă însoțitorul este nevoit să rămână în străinătate pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, costurile de ședere suplimentare pentru perioada care urmează celei de a 60-a zi vor fi încadrate la linia bugetară „Sprijin pentru nevoi speciale”.
 • 25. În cazul instituțiilor de învățământ superior, costurile pentru personalul angajat de facultățile universităților beneficiare acreditate ECHE sunt eligibile în categoria de costuri „rezultate intelectuale”
 • 26. În cazul instituțiilor de învățământ superior, costurile pentru personalul angajat de facultățile universităților beneficiare acreditate ECHE sunt eligibile în categoria de costuri „rezultate intelectuale”