Projekty mobilności osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego

Organizacje mogą wnioskować o dofinansowanie projektów mobilności osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w dwojaki sposób:

 • Każda uprawniona organizacja może wnioskować o dofinansowanie projektów mobilności osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego bez Karty jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego.
 • Organizacje posiadające udokumentowane osiągnięcia i ważną Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego mogą zastosować procedurę przyspieszoną, wnioskując o dofinansowanie projektów mobilności osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego z Kartą jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Każda uprawniona organizacja może wnioskować o dofinansowanie projektów mobilności osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego bez Karty jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Organizacje posiadające udokumentowane osiągnięcia i ważną Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego mogą zastosować procedurę przyspieszoną, wnioskując o dofinansowanie projektów mobilności osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego z Kartą jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Kwalifikowalność i kryteria przyznawania dla obu wspomnianych metod wnioskowania są opisane w odpowiednich podrozdziałach niniejszej akcji.

ErasmusPro: wsparcie długoterminowej mobilności osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego lub niedawnych absolwentów

W grudniu 2016 r. w komunikacie „Inwestowanie w młodzież Europy” ogłoszono inicjatywę ErasmusPro, która ma na celu zwiększenie długoterminowej mobilności zagranicznej osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym praktykantów lub niedawnych absolwentów. ErasmusPro jest odpowiedzią na apele Parlamentu Europejskiego oraz przedsiębiorstw i innych zainteresowanych podmiotów w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego o poprawę jakości i atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zdolności do zatrudnienia osób uczących się w ramach tego kształcenia i szkolenia zawodowego w drodze długoterminowych praktyk zawodowych za granicą.

Mobilność w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego wnosi wyraźną wartość dodaną, ponieważ przyczynia się do większej otwartości młodych ludzi i pomaga im poszerzyć umiejętności społeczne, zawodowe i przekrojowe, rozwinąć innowacyjność i zmysł inicjatywy oraz poczucie obywatelstwa europejskiego. Jest sposobem na poprawę ogólnych wyników działalności organizacji (zarówno organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego, jak i przedsiębiorstw) zaangażowanych w takie działania, ponieważ zapewnia trwałe strategie umiędzynarodowienia, a przy tym pomaga przedsiębiorstwom w znalezieniu pracowników o odpowiednich umiejętnościach potrzebnych do zwiększenia konkurencyjności. Długoterminowe praktyki zawodowe za granicą mają wyższą wartość dodaną dla osób uczących się pod względem rozwoju umiejętności odpowiednich dla danego miejsca pracy i jeszcze lepszej znajomości obcego języka, kultury i środowiska pracy, co zwiększa ich zdolność do zatrudnienia.

Projekt mobilności w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego może obejmować jedno z poniższych działań lub większą ich liczbę:

Mobilność osób uczących się:

 • Mobilność za granicą w podmiotach będących organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego lub w przedsiębiorstwach, trwająca od 2 tygodni do mniej niż 3 miesiące;
 • Długoterminowa mobilność za granicą w podmiotach będących organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego lub w przedsiębiorstwach (ErasmusPro), trwająca od 3 do 12 miesięcy.

Działania te są otwarte dla osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego (w tym praktykantów) w organizacjach kształcenia i szkolenia zawodowego (organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego). Aby zwiększyć zdolność do zatrudnienia osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz ułatwić im przejście na rynek pracy, uczestnictwo w tych działaniach umożliwia się również niedawnym absolwentom (mniej niż 12 miesięcy od zakończenia nauki). Działania te mogą mieć formę pełnych praktyk zawodowych, w przypadku których osoby uczące się odbywają praktykę w przedsiębiorstwie lub innej właściwej organizacji, bądź u organizatora kształcenia i szkolenia zawodowego (szkoła, instytut lub inna organizacja zapewniająca kształcenie i szkolenie zawodowe), oferujących połączenie nauki w szkole z mocnym komponentem uczenia się opartego na pracy (praktyki zawodowe). W przypadku mobilności długoterminowej (ErasmusPro), choć organizacją przyjmującą może być organizator kształcenia i szkolenia zawodowego, to działanie musi mieć wyraźny komponent uczenia się opartego na pracy – zwykle w formie praktyki zawodowej w przedsiębiorstwie.

Każde działanie w zakresie mobilności jest wpisane w ramy jakości, które zostały wcześniej uzgodnione przez organizacje wysyłające i przyjmujące, aby zapewnić wysoki poziom jakości danego działania, w tym „porozumienie o programie zajęć”.

Efekty uczenia się są oficjalnie uznawane i poświadczane na poziomie instytucjonalnym, a treści zajęć są w razie potrzeby dostosowywane, aby zapewnić właściwe skoordynowanie okresu mobilności za granicą do zajęć, w których praktykant/osoba ucząca się w trybie kształcenia i szkolenia zawodowego uczestniczy w swoim kraju.

W ramach działań ErasmusPro finansowane mogą być krótkie wizyty przygotowawcze kadry z organizacji wysyłających w organizacjach przyjmujących (organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego lub przedsiębiorstwa), aby ułatwić współpracę międzyinstytucjonalną, lepiej przygotować działania z zakresu mobilności oraz zapewnić ich wysoką jakość.

 

Mobilność pracowników:

 • Prowadzenie zajęć/szkoleń: działanie to pozwala kadrze organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego na prowadzenie zajęć dydaktycznych w partnerskich podmiotach za granicą. Umożliwia ono również kadrze przedsiębiorstw prowadzenie szkoleń w podmiotach będących organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego za granicą.
 • Szkolenia kadry: działanie to wspiera doskonalenie zawodowe kadry zajmującej się kształceniem i szkoleniem zawodowym poprzez bywanie praktyk zawodowych lub udział w szkoleniach typu job shadowing/obserwacji pracy za granicą w przedsiębiorstwie lub jakimkolwiek innym podmiocie będących organizatorem kształcenia i szkolenia zawodowego.

Erasmus+ wspiera mobilność edukacyjną kadry, która:

 • jest ujęta w strategicznym podejściu organizacji uczestniczących (mającym na celu modernizację i umiędzynarodowienie ich misji);
 • odpowiada wyraźnie określonym potrzebom dotyczącym rozwoju kadry i której towarzyszy odpowiedni wybór, odpowiednie przygotowanie i działania po zakończeniu mobilności;
 • zapewnia odpowiednią uznawalność efektów kształcenia uczestniczącej kadry oraz zapewnia ich upowszechnianie i powszechne wykorzystywanie w ramach organizacji.

Działania te są również okazją dla kadry kształcenia i szkolenia zawodowego do zdobycia kompetencji w zakresie zaspokajania potrzeb uczniów ze środowisk defaworyzowanych. Biorąc pod uwagę obecną sytuację młodych imigrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl, szczególna uwaga zostanie zwrócona również na wspieranie projektów, które szkolą kadrę kształcenia i szkolenia zawodowego w takich obszarach jak szkolenie i kształcenie dzieci uchodźców, klasy interkulturowe, nauczanie uczniów w ich drugim języku, tolerancja i różnorodność w klasie.

Jaką rolę pełnią organizacje uczestniczące w tym projekcie?

Organizacje uczestniczące zaangażowane w projekt mobilności podejmują się następujących ról i zadań:

 • Organizacja wnioskująca: odpowiada za złożenie wniosku dotyczącego projektu mobilności, podpisanie umowy finansowej i zarządzanie nią oraz za sprawozdawczość. Wnioskodawcą może być również koordynator konsorcjum: stojący na czele krajowego konsorcjum w ramach projektu mobilności organizacji partnerskich z tego samego kraju, które ma na celu wysyłanie za granicę osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. Koordynator krajowego konsorcjum w ramach projektu mobilności może również, ale nie musi, działać w charakterze organizacji wysyłającej;
 • Organizacja wysyłająca: odpowiada za dokonywanie wyboru osób uczących się/kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego i wysyłanie ich za granicę;
 • Organizacja przyjmująca: odpowiada za przyjmowanie z zagranicy osób uczących się/kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz oferowanie im programu działań lub korzysta z zajęć dydaktycznych prowadzonych przez kadrę kształcenia i szkolenia zawodowego;
 • Organizacja pośrednicząca: to organizacja prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinach kształcenia, szkolenia i młodzieży, która nie jest organizacją wysyłającą, lecz jej wiedza fachowa umożliwia jej wspieranie wysyłających organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie procedur administracyjnych, praktycznych ustaleń, dopasowywania profili praktykantów/uczniów do potrzeb przedsiębiorstw w przypadku staży oraz przygotowania uczestników. Jeżeli organizacja pośrednicząca jest partnerem w krajowym konsorcjum w ramach projektu mobilności, jej wkład musi być jasno opisany jako część wniosku dotyczącego projektu. Jeżeli organizacja pośrednicząca nie jest częścią krajowego konsorcjum w ramach projektu mobilności, organizacje wnioskujące zachęca się do formalnego określenia zbioru praw i obowiązków w przypadku współpracy z taką organizacją pośredniczącą.

Organizacje wysyłające i przyjmujące wraz z osobami uczącymi się/pracownikami muszą uzgodnić działania podejmowane przez osoby uczące się – w „porozumieniu o programie zajęć” – lub przez pracowników – w „indywidualnym programie nauczania/szkolenia” – przed rozpoczęciem okresu mobilności. W takich porozumieniach określa się docelowe efekty kształcenia, które mają zostać osiągnięte podczas okresu nauki za granicą, definiuje się postanowienia dotyczące ich formalnego uznawania oraz przedstawia wykaz praw i obowiązków każdej ze stron.

Osoby uczące się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, wyjeżdżające na co najmniej 19 dni, kwalifikują się do otrzymania wsparcia językowego. W trakcie trwania programu stopniowo wdrażane jest wsparcie językowe on-line. Komisja Europejska udostępnia to wsparcie uprawnionym uczestnikom, aby mogli oni ocenić swoje kompetencje w zakresie języków obcych oraz aby w razie potrzeby otrzymali najbardziej odpowiednie szkolenie językowe przed rozpoczęciem mobilności lub w jej trakcie (więcej szczegółowych informacji można znaleźć w załączniku I do niniejszego przewodnika).

Projekty mobilności osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego bez Karty Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego

Jakie są kryteria stosowane do oceny takiego projektu?

Poniżej przedstawiono formalne kryteria, jakie musi spełnić projekt mobilności dotyczący kształcenia i szkolenia zawodowego, aby kwalifikować się do otrzymania dofinansowania w ramach programu Erasmus+.

 

Ogólne kryteria kwalifikowalności

Uprawnione działania

Projekt mobilności dotyczący kształcenia i szkolenia zawodowego musi obejmować jedno lub większą liczbę poniższych działań:

 • Mobilność za granicą w podmiotach będących organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego lub w przedsiębiorstwach, trwająca od 2 tygodni do mniej niż 3 miesiące;
 • Długoterminowa mobilność za granicą w podmiotach będących organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego lub w przedsiębiorstwach, trwająca od 3 do 12 miesięcy.
 • prowadzenie zajęć/szkoleń w zagranicznej instytucji;
 • szkolenia kadry za granicą.

Uprawnione organizacje uczestniczące

Organizacją uczestniczącą może być:

 • każda organizacja publiczna lub prywatna (lub jej organizacja zależna/oddział) prowadząca działalność w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (określana jako organizator kształcenia i szkolenia zawodowego); lub
 • każda organizacja publiczna lub prywatna prowadząca działalność na rynku pracy (określana jako przedsiębiorstwo).

Przykładowo takimi organizacjami mogą być:

 • szkoła/instytut/ośrodek prowadzący kształcenie zawodowe;
 • publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (w tym przedsiębiorstwa społeczne);
 • partner społeczny lub inny przedstawiciel świata pracy, w tym izby handlowe, rzemieślnicze/zawodowe i związki zawodowe;
 • organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym;
 • instytut badawczy;
 • fundacja;
 • szkoła/instytut/ośrodek edukacyjny (na każdym poziomie, począwszy od przedszkola, a skończywszy na kształceniu na poziomie średnim II stopnia, w tym również edukacja dorosłych);
 • organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa;
 • instytucja prowadząca poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi informacyjne;
 • organ odpowiedzialny za strategie polityczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Każda organizacja musi być ustanowiona w kraju programu.

Kto może złożyć wniosek?

 • Organizator kształcenia i szkolenia zawodowego (lub organizacja zależna/oddział) wysyłający osoby uczące się i kadrę za granicę;
 • koordynator krajowego konsorcjum w ramach projektu mobilności.

Osoby fizyczne nie mogą bezpośrednio występować z wnioskiem o dofinansowanie.

Liczba organizacji uczestniczących

Działanie w zakresie mobilności ma charakter transnarodowy i biorą w nim udział co najmniej dwie organizacje uczestniczące (przynajmniej jedna organizacja wysyłająca i jedna przyjmująca) z różnych krajów programu.

W przypadku projektów przedstawianych przez krajowe konsorcjum w ramach projektu mobilności wszyscy członkowie konsorcjum muszą pochodzić z tego samego kraju programu i muszą zostać określeni w momencie składania wniosku o dofinansowanie. W skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej trzech organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego.

Czas trwania projektu

Od roku do 2 lat. Wnioskodawca musi określić czas trwania projektu na etapie składania wniosku na podstawie celu projektu i rodzaju zaplanowanych działań.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do agencji narodowej kraju, w którym ma siedzibę organizacja wnioskująca.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wniosek o dofinansowanie do dnia 5 lutego do godz. 12.00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) dla projektów rozpoczynających się pomiędzy 1 czerwca a 31 grudnia tego samego roku.

Możliwy dodatkowy termin składania wniosków:

Jeżeli pozostaną niewykorzystane fundusze, agencje narodowe mogą zorganizować drugą rundę naboru wniosków, do której mają zastosowanie zasady określone w niniejszym przewodniku. Agencje narodowe poinformują o takiej możliwości na swoich stronach internetowych.

Jeśli zostanie zorganizowana druga runda naboru, wnioskodawcy muszą złożyć wniosek o dofinansowanie do dnia 1 października do godz. 12.00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) dla projektów rozpoczynających się pomiędzy 1 stycznia a 31 maja następnego roku.

Jak należy złożyć wniosek?

Informacje na temat sposobu składania wniosków znajdują się w części C niniejszego przewodnika.

Pozostałe kryteria

Organizator kształcenia i szkolenia zawodowego (lub organizacja zależna/oddział) lub krajowe konsorcjum w ramach projektu mobilności mogą składać wnioski tylko raz w każdej rundzie selekcyjnej. Organizator kształcenia i szkolenia zawodowego może jednak należeć do kilku różnych krajowych konsorcjów, które składają wnioski w tym samym czasie, lub je koordynować.

 

Dodatkowe kryteria kwalifikowalności w odniesieniu do mobilności osób uczących się

Czas trwania działania

 • Mobilność za granicą w podmiotach będących organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego lub w przedsiębiorstwach, trwająca od 2 tygodni (tj. dziesięć dni roboczych) do mniej niż 3 miesięcy, z wyłączeniem czasu na podróż;
 • Długoterminowa mobilność za granicą w podmiotach będących organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego lub w przedsiębiorstwach (ErasmusPro), trwająca od 3 do 12 miesięcy, z wyłączeniem czasu na podróż.

Miejsce (miejsca) działania

Uczestnicy muszą prowadzić swoje działania w zakresie mobilności za granicą w innym kraju programu.

Uprawnieni uczestnicy

Osoby uczące się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego (w tym praktykanci), których nauka zwykle obejmuje uczenie się w miejscu pracy, zamieszkałe w kraju organizacji wysyłającej. Osoby towarzyszące za granicą osobom uczącym się w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

W działaniu mogą uczestniczyć także niedawni absolwenci kształcenia i szkolenia zawodowego (w tym byli praktykanci). Muszą oni rozpocząć swój pobyt szkoleniowy za granicą w ciągu 12 miesięcy od zakończenia nauki. W przypadku państw, w których niedawni absolwenci muszą odbyć obowiązkową zasadniczą służbę wojskową lub cywilną po zakończeniu nauki, okres kwalifikowalności dla niedawnych absolwentów zostanie wydłużony o czas trwania tej służby.

Pozostałe kryteria

Wizyta przygotowawcza

W przypadku projektów obejmujących działania ErasmusPro wnioskodawcy mogą wnioskować o przeprowadzenie wizyty przygotowawczej przez pracowników zaangażowanych w organizację działań ErasmusPro we współpracy z organizacją wysyłającą lub członkiem konsorcjum (takich jak nauczyciele, osoby prowadzące szkolenie, pracownicy zajmujący się mobilnością międzynarodową itp.).

W ramach wizyty przygotowawczej należy przestrzegać następujących kryteriów kwalifikowalności:

 • czas obowiązywania: maksymalnie 3 dni robocze, z wyłączeniem czasu podróży;
 • każda wizyta przygotowawcza ogranicza się do jednego uczestnika;
 • organizacja przyjmująca może przeprowadzić tylko jedną wizytę przygotowawczą.

 

Dodatkowe kryteria kwalifikowalności dla mobilności pracowników

Czas trwania działania

Od 2 dni do 2 miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży.

Działanie musi trwać co najmniej dwa następujące po sobie dni.

Miejsce (miejsca) działania

Uczestnicy muszą prowadzić swoje działania w zakresie mobilności za granicą w innym kraju programu.

Uprawnieni uczestnicy

Pracownicy odpowiedzialni za kształcenie i szkolenie zawodowe (tacy jak nauczyciele, osoby prowadzące szkolenia, pracownicy zajmujący się mobilnością międzynarodową, kadra administracyjna lub zajmująca się doradztwem itp.) będący w stosunku pracy z organizacją wysyłającą (organizacjami wysyłającymi) oraz inni pracownicy zaangażowani w strategiczny rozwój organizacji.

W przypadku wyjazdów obejmujących nauczanie/szkolenie akcja jest także otwarta dla osób prowadzących szkolenia z przedsiębiorstw, organizacji sektora publicznego lub organizacji społecznych.

Dodatkowo w przypadku wyjazdów obejmujących nauczanie/szkolenie, akcja jest otwarta dla osób prowadzących szkolenia z przedsiębiorstw z innego kraju programu, które zostały zaproszone do prowadzenia zajęć dydaktycznych we wnioskującej organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego lub w organizacjach należących do konsorcjum.

 

Organizacje wnioskujące będą oceniane na podstawie odpowiednich kryteriów wyłączających oraz kryteriów wyboru. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

 

Kryteria przyznawania dofinansowania

Projekty będą oceniane według następujących kryteriów:

Adekwatność projektu

(maksymalnie 30 punktów)

 

 • Adekwatność wniosku w odniesieniu do:
  • celów danej akcji (zob. podrozdział „Jakie są cele projektu mobilności?”);
  • potrzeb i celów organizacji uczestniczących i poszczególnych uczestników, biorąc pod uwagę w szczególności to, co jest określone w Europejskim Planie Rozwoju.
 • Zakres, w jakim wniosek obejmuje mobilność długoterminową (ErasmusPro).
 • Zakres, w jakim wniosek jest odpowiedni do:
  • generowania wysokiej jakości efektów kształcenia uczestników;
  • wzmacniania potencjału i międzynarodowego zasięgu organizacji uczestniczących.
 • Zakres, w jakim wniosek:
  • dociera do grup docelowych o mniejszych szansach1;
  • angażuje organizacje po raz pierwszy uczestniczące w akcji.

Jakość planu projektu i jego realizacji

(maksymalnie 40 punktów)

 

 

 • Przejrzystość, kompletność i jakość wszystkich etapów przedstawionych we wniosku (przygotowanie, realizacja działań w zakresie mobilności i działania po zakończeniu projektu);
 • Przejrzystość planowania i wykonalność realizacji projektu mobilności długoterminowej (ErasmusPro) w stosownych przypadkach;
 • Spójność celów projektu i proponowanych działań;
 • Jakość Europejskiego Planu Rozwoju organizacji wnioskującej;
 • Jakość praktycznych ustaleń, procesów zarządzania i mechanizmów wsparcia;
 • Jakość przygotowania zapewnianego uczestnikom;
 • Jakość ustaleń dotyczących uznawania i poświadczania efektów kształcenia uczestników oraz spójnego stosowania unijnych narzędzi przejrzystości i uznawalności;
 • Odpowiedniość środków w odniesieniu do wyboru uczestników mobilności lub angażowania ich w takie działania;
 • W stosownych przypadkach jakość współpracy i komunikacji między organizacjami uczestniczącymi oraz z innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami.

Wpływ i upowszechnianie

(maksymalnie 30 punktów)

 

 • Jakość środków służących do oceny rezultatów projektu;
 • Potencjalny wpływ projektu:
  • na uczestników i organizacje uczestniczące w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu;
  • na inne podmioty niż organizacje i osoby indywidualne bezpośrednio uczestniczące w projekcie na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim.
 • Odpowiedniość i jakość środków mających na celu upowszechnianie rezultatów projektu wśród organizacji uczestniczących i poza nimi.
 • Zakres, w jakim projekt promuje mobilność długoterminową (ErasmusPro) przez rozwijanie trwałej współpracy transgranicznej oraz struktur uznawania kwalifikacji, w stosownych przypadkach.

 

Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać przynajmniej 60 punktów. Ponadto muszą uzyskać co najmniej połowę maksymalnej liczby punktów w każdej kategorii wymienionych powyżej kryteriów przyznawania dofinansowania (tj. co najmniej 15 punktów w przypadku kryterium „Adekwatność projektu” i „Wpływ i upowszechnianie” oraz 20 punktów w kategorii „jakość planu projektu i jego realizacji”).

 

Przyznanie dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania przyznanego na wybrane projekty będzie zależała od szeregu elementów:

 • liczby i czasu trwania wnioskowanych okresów mobilności;
 • zakresu, w jakim wniosek obejmuje mobilność długoterminową trwającą od 3 do 12 miesięcy (ErasmusPro);
 • poprzednich rezultatów wnioskodawcy pod względem liczby okresów mobilności, dobrej jakości w odniesieniu do realizacji działań i należytego zarządzania finansami w przypadku, gdy wnioskodawca w latach poprzednich otrzymał podobne dofinansowanie;
 • całkowitego budżetu krajowego przyznanego na akcję w zakresie mobilności.

 

Co jeszcze trzeba wiedzieć o tej akcji?

Koszty nadzwyczajne związane z wysokimi kosztami podróży

Wnioskodawcy w projektach mobilności będą mogli wnioskować o dofinansowanie wysokich kosztów podróży uczestników w pozycji budżetowej „koszty nadzwyczajne” (do kwoty 80% całkowitych kosztów kwalifikowalnych: zob. „Jakie są zasady finansowania?”). Powyższy mechanizm będzie dozwolony pod warunkiem, że wnioskodawcy będą w stanie wykazać, iż standardowe zasady dofinansowania (oparte na kosztach jednostkowych przypadających na dany przedział odległości) nie pokrywają przynajmniej 70% kosztów podróży uczestników. W przypadku przyznania dofinansowania nadzwyczajne koszty związane z wysokimi kosztami podróży zastępują standardowe dofinansowanie podróży.

Pozostałe informacje

Więcej obowiązkowych kryteriów oraz dodatkowych użytecznych informacji dotyczących niniejszej akcji można znaleźć w załączniku I do niniejszego przewodnika. Zainteresowane organizacje zachęca się do dokładnego przeczytania odpowiednich rozdziałów powyższego załącznika przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Projekty mobilności osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego z Kartą jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego

Jakie są kryteria stosowane do oceny takiego projektu?

Poniżej podano kryteria formalne, które musi spełniać projekt mobilności w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego z Kartą jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, aby był uprawniony do otrzymania dofinansowania w ramach programu Erasmus+:

 

Ogólne kryteria kwalifikowalności

Kto może złożyć wniosek?

Organizacje indywidualne lub konsorcja ustanowione w kraju programu i posiadające Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego2.

 

Uprawnione działania

 

Projekt mobilności dotyczący kształcenia i szkolenia zawodowego musi obejmować jedno lub większą liczbę poniższych działań:

 • Mobilność za granicą w podmiotach będących organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego oraz w przedsiębiorstwach, trwająca od 2 tygodni do mniej niż 3 miesiące;
 • Długoterminowa mobilność za granicą w podmiotach będących organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego oraz w przedsiębiorstwach, trwająca od 3 do 12 miesięcy (ErasmusPro);
 • prowadzenie zajęć/szkoleń w zagranicznej instytucji;
 • szkolenia kadry za granicą.

Liczba organizacji uczestniczących

Mobilność ma charakter transnarodowy i obejmuje minimum dwie organizacje uczestniczące (przynajmniej jedną wysyłającą i jedną przyjmującą) z różnych krajów programu.

W przypadku projektów realizowanych przez krajowe konsorcja posiadające Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, organizacje wysyłająca i przyjmująca muszą pochodzić z różnych krajów programu.

Czas trwania projektu

Od roku do 2 lat. Wnioskodawca musi wybrać czas trwania na etapie składania wniosku.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do agencji narodowej kraju, w którym ma siedzibę organizacja wnioskująca.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wniosek o dofinansowanie do dnia 5 lutego do godz. 12.00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) dla projektów rozpoczynających się pomiędzy 1 czerwca a 31 grudnia tego samego roku.

 

Możliwy dodatkowy termin składania wniosków:

Jeżeli pozostaną niewykorzystane fundusze, agencje narodowe mogą zorganizować drugą rundę naboru wniosków, do której mają zastosowanie zasady określone w niniejszym przewodniku. Agencje narodowe poinformują o takiej możliwości na swoich stronach internetowych.

Jeśli zostanie zorganizowana druga runda naboru, wnioskodawcy muszą złożyć wniosek o dofinansowanie do dnia 1 października do godz. 12.00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) dla projektów rozpoczynających się pomiędzy 1 stycznia a 31 maja następnego roku.

Jak należy złożyć wniosek?

Informacje na temat sposobu składania wniosków znajdują się w części C niniejszego przewodnika.

Pozostałe kryteria

Organizator kształcenia i szkolenia zawodowego oraz krajowe konsorcjum mogą złożyć wniosek tylko raz w rundzie selekcyjnej. Organizator kształcenia i szkolenia zawodowego może jednak należeć do kilku różnych krajowych konsorcjów, które składają wnioski w tym samym czasie, lub je koordynować.

 

Dodatkowe kryteria kwalifikowalności w odniesieniu do mobilności osób uczących się

Czas trwania działania

 • Mobilność za granicą w podmiotach będących organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego lub w przedsiębiorstwach, trwająca od 2 tygodni (tj. dziesięć dni roboczych) do mniej niż 3 miesięcy, z wyłączeniem czasu na podróż;
 • Długoterminowa mobilność za granicą w podmiotach będących organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego lub w przedsiębiorstwach (ErasmusPro), trwająca od 3 do 12 miesięcy, z wyłączeniem czasu na podróż.

Miejsce (miejsca) działania

Uczestnicy muszą prowadzić swoje działania w zakresie mobilności za granicą w innym kraju programu.

Uprawnieni uczestnicy

Osoby uczące się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego (w tym praktykanci), których nauka zwykle obejmuje uczenie się w miejscu pracy, zamieszkałe w kraju organizacji wysyłającej. Osoby towarzyszące za granicą osobom uczącym się w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

W działaniu mogą uczestniczyć także niedawni absolwenci kształcenia i szkolenia zawodowego (w tym byli praktykanci). Muszą oni rozpocząć swój pobyt szkoleniowy za granicą w ciągu 12 miesięcy od zakończenia nauki. W przypadku państw, w których niedawni absolwenci muszą odbyć obowiązkową zasadniczą służbę wojskową lub cywilną po zakończeniu nauki, okres kwalifikowalności dla niedawnych absolwentów zostanie wydłużony o czas trwania tej służby.

Pozostałe kryteria

Wizyta przygotowawcza

W przypadku projektów obejmujących działania ErasmusPro wnioskodawcy mogą wnioskować o przeprowadzenie wizyty przygotowawczej przez pracowników zaangażowanych w organizację działań ErasmusPro we współpracy z organizacją wysyłającą lub członkiem konsorcjum (takich jak nauczyciele, osoby prowadzące szkolenie, pracownicy zajmujący się mobilnością międzynarodową itp.).

W ramach wizyty przygotowawczej należy przestrzegać następujących kryteriów kwalifikowalności:

 • czas obowiązywania: maksymalnie 3 dni robocze, z wyłączeniem czasu podróży;
 • każda wizyta przygotowawcza ogranicza się do jednego uczestnika;
 • organizacja przyjmująca może przeprowadzić tylko jedną wizytę przygotowawczą.

 

Dodatkowe kryteria kwalifikowalności dla mobilności pracowników

Czas trwania działania

Od 2 dni do 2 miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży.

Działanie musi trwać co najmniej dwa następujące po sobie dni.

Miejsce (miejsca) działania

Uczestnicy muszą prowadzić swoje działania w zakresie mobilności za granicą w innym kraju programu.

Uprawnieni uczestnicy

Pracownicy odpowiedzialni za kształcenie i szkolenie zawodowe (tacy jak nauczyciele, osoby prowadzące szkolenia, pracownicy zajmujący się mobilnością międzynarodową, kadra administracyjna lub zajmująca się doradztwem itp.) będący w stosunku pracy z organizacją wysyłającą (organizacjami wysyłającymi) oraz inni pracownicy zaangażowani w strategiczny rozwój organizacji. 

W przypadku wyjazdów obejmujących nauczanie/szkolenie akcja jest także otwarta dla osób prowadzących szkolenia z przedsiębiorstw, organizacji sektora publicznego lub organizacji społecznych.

Dodatkowo w przypadku wyjazdów obejmujących nauczanie/szkolenie, akcja jest otwarta dla osób prowadzących szkolenia z przedsiębiorstw z innego kraju programu, które zostały zaproszone do prowadzenia zajęć dydaktycznych we wnioskującej organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego lub w organizacjach należących do konsorcjum.

 

Organizacje wnioskujące będą oceniane na podstawie odpowiednich kryteriów wyłączających oraz kryteriów wyboru. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

 

Kryteria przyznawania dofinansowania dla wniosków pochodzących od posiadaczy Karty jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego

Nie przeprowadza się oceny jakościowej (jakość została oceniona na etapie wnioskowania o Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego) i dlatego nie ma kryteriów przyznawania dofinansowania.

Finansowanie otrzyma każdy kwalifikujący się wniosek o dofinansowanie (po sprawdzeniu jego kwalifikowalności).

Maksymalna kwota przyznanego dofinansowania będzie zależała od szeregu elementów:

 • liczby okresów mobilności oraz wnioskowanych miesięcy/dni;
 • zakresu, w jakim wniosek obejmuje mobilność długoterminową trwającą od 3 do 12 miesięcy (ErasmusPro);
 • poprzednich rezultatów wnioskodawcy pod względem liczby okresów mobilności, dobrej jakości w odniesieniu do realizacji działań i należytego zarządzania finansami w przypadku, gdy wnioskodawca w latach poprzednich otrzymał podobne dofinansowanie;
 • całkowitego budżetu krajowego przyznanego na akcję w zakresie mobilności.

 

Jaka akredytacja jest potrzebna wnioskodawcom do tego projektu mobilności?

Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego

Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego ma na celu udoskonalenie europejskich strategii umiędzynarodowienia w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczynienie ich bardziej trwałymi i podniesienie w ten sposób jakości oraz zwiększenie skali mobilności transnarodowej w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. Zaproszenia do składania wniosków o przyznanie Karty są publikowane corocznie na stronach internetowych agencji narodowych.

Uzyskanie Karty jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego daje jej posiadaczom możliwość składania wniosków w uproszczony sposób w ramach Akcji 1 programu Erasmus+ w zakresie dotyczącym mobilności uczniów i pracowników w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

 

Co jeszcze trzeba wiedzieć o tej akcji?

Koszty nadzwyczajne związane z wysokimi kosztami podróży

Wnioskodawcy w projektach mobilności będą mogli wnioskować o dofinansowanie wysokich kosztów podróży uczestników w pozycji budżetowej „koszty nadzwyczajne” (do kwoty 80% całkowitych kosztów kwalifikowalnych: zob. „Jakie są zasady finansowania?”). Powyższy mechanizm będzie dozwolony pod warunkiem, że wnioskodawcy będą w stanie wykazać, iż standardowe zasady dofinansowania (oparte na kosztach jednostkowych przypadających na dany przedział odległości) nie pokrywają przynajmniej 70% kosztów podróży uczestników. W przypadku przyznania dofinansowania nadzwyczajne koszty związane z wysokimi kosztami podróży zastępują standardowe dofinansowanie podróży.

 

Pozostałe informacje

Więcej obowiązkowych kryteriów oraz dodatkowych użytecznych informacji dotyczących niniejszej akcji można znaleźć w załączniku I do niniejszego przewodnika. Zainteresowane organizacje zachęca się do dokładnego przeczytania odpowiednich rozdziałów powyższego załącznika przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

 

Jakie są zasady finansowania?

Budżet projektu mobilności należy opracować według następujących zasad finansowania (w euro):

A) Zasady finansowania mające zastosowanie do wszystkich działań w zakresie mobilności

Koszty kwalifikowalne

Mechanizm finansowania

Kwota

Zasada alokacji

Podróż

Dofinansowanie kosztów podróży uczestników, w tym osób towarzyszących, z miejsca zamieszkania do miejsca działania i z powrotem.

W ramach działań ErasmusPro w stosownych przypadkach – koszty podróży związane z wizytą przygotowawczą.

Dofinansowanie kosztów jednostkowych

W przypadku odległości wynoszących od 10 do 99 km:

20 EUR na uczestnika.

Na podstawie odległości, jaką musi pokonać uczestnik. Odległości należy obliczać korzystając z kalkulatora odległości dostępnego na stronach Komisji Europejskiej3. Aby obliczyć kwotę dofinansowania UE na podróż w obie strony, wnioskodawca musi określić odległość podróży w jedną stronę4

 

W przypadku odległości wynoszących od 100 do 499 km:

180 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 500 do 1 999 km:

275 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 2 000 do 2 999 km:

360 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 3 000 do 3 999 km:

530 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 4 000 do 7 999 km:

820 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących 8 000 km i więcej:

1500 EUR na uczestnika

Wsparcie organizacyjne

Koszty bezpośrednio związane z realizacją działań w zakresie mobilności (z wyłączeniem kosztów utrzymania uczestników), w tym koszty przygotowania (pedagogicznego, międzykulturowego, językowego), monitorowania i wspierania uczestników w trakcie okresu mobilności, koszty uznawania efektów kształcenia oraz działania upowszechniające.

Dofinansowanie kosztów jednostkowych

Do setnego uczestnika: 350 EUR na uczestnika

+

Powyżej setnego uczestnika: 200 EUR na każdego dodatkowego uczestnika

Na podstawie liczby uczestników.

Wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami

Koszty dodatkowe bezpośrednio związane z niepełnosprawnymi uczestnikami i osobami towarzyszącymi (w tym koszty związane z podróżą i utrzymaniem, o ile są uzasadnione i o ile nie wnioskowano o pokrycie ich z pozycji budżetu „Podróż” i „Wsparcie indywidualne”).

Koszty rzeczywiste

Do 100% kosztów kwalifikowalnych

Warunek: wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na pokrycie kosztów związanych ze specjalnymi potrzebami należy uzasadnić w formularzu wniosku.

Koszty nadzwyczajne

Koszty dodatkowe związane ze wsparciem uczestnictwa osób uczących się o mniejszych szansach (z wyłączeniem kosztów podróży i wsparcia indywidualnego dla uczestników i osób towarzyszących).

Koszty dotyczące udzielenia zabezpieczenia finansowego, w przypadku gdy zażąda go agencja narodowa.

 

Wysokie koszty podróży uczestników (szczegóły – patrz rozdział „Co jeszcze trzeba wiedzieć o tej akcji”).

Koszty rzeczywiste

Koszty dotyczące zabezpieczenia finansowego: 75% kosztów kwalifikowalnych

Inne koszty: 100 % kosztów kwalifikowalnych

 

 

 

Wysokie koszty podróży: maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych

Warunek: wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na pokrycie kosztów nadzwyczajnych należy uzasadnić w formularzu wniosku.

 

B) Dodatkowe zasady finansowania mające zastosowanie do mobilności osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego

Koszty kwalifikowalne

Mechanizm finansowania

Kwota

Zasada alokacji

Wsparcie indywidualne

Koszty bezpośrednio związane z utrzymaniem uczestników, w tym osób towarzyszących5, w trakcie trwania działania.

Dofinansowanie kosztów jednostkowych

Do 14. dnia działania: A2.1 na dzień na uczestnika

+

od 15. dnia działania i do 12 miesięcy: 70% z A2.1 na dzień na uczestnika

W zależności od długości pobytu uczestnika (w stosownych przypadkach z uwzględnieniem również jednego dnia podróży przed rozpoczęciem działania i jednego dnia podróży następującego po działaniu).

W ramach działań ErasmusPro w stosownych przypadkach – koszty utrzymania pracowników uczestniczących w wizycie przygotowawczej.

A2.2 na dzień na uczestnika

W zależności od długości pobytu uczestnika (w stosownych przypadkach z uwzględnieniem również jednego dnia podróży przed rozpoczęciem działania i jednego dnia podróży następującego po działaniu).

Wsparcie językowe

Koszty związane z wsparciem oferowanym uczestnikom – przed wyjazdem lub w trakcie trwania działania – w celu poprawy znajomości języka, jakim będą się posługiwali podczas nauki, lub odbycia szkolenia podczas działania.

Dofinansowanie kosztów jednostkowych

Wyłącznie w przypadku działań trwających od 19 dni do 12 miesięcy:

150 EUR na uczestnika potrzebującego wsparcia językowego.

Warunek: wnioskodawcy muszą złożyć wniosek o przyznanie wsparcia w języku, w jakim prowadzone będzie działanie, na podstawie zapotrzebowania uczestników na naukę języków nieoferowanych w ramach Wsparcia Językowego Online Erasmus+.

 

C) Dodatkowe zasady finansowania mające zastosowanie do mobilności kadry kształcenia i szkolenia zawodowego

Koszty kwalifikowalne

Mechanizm finansowania

Kwota

Zasada alokacji

Wsparcie indywidualne

Koszty bezpośrednio związane z utrzymaniem uczestników, w tym osób towarzyszących

Dofinansowanie kosztów jednostkowych

Do 14. dnia działania: A2.2 na dzień na uczestnika

+

od 15. do 60. dnia działania: 70% z A2.2 na dzień na uczestnika.

W zależności od długości pobytu uczestnika (w stosownych przypadkach z uwzględnieniem również jednego dnia podróży przed rozpoczęciem działania i jednego dnia podróży następującego po działaniu).

 

Tabela 1 – Wsparcie indywidualne (kwoty w euro na dzień)

Kwoty zależą od kraju, w którym odbywa się dane działanie. Każda agencja narodowa określa – na podstawie obiektywnych i przejrzystych kryteriów – kwoty mające zastosowanie do projektów składanych w ich kraju. Kwoty te muszą mieścić się w przedziałach określających wartości minimalne i maksymalne, przedstawionych w poniższej tabeli. Dokładne kwoty zostaną opublikowane na stronach internetowych każdej agencji narodowej.

 

Kraj przyjmujący

Mobilność osób uczących się

Mobilność kadry

 

Min.–maks. (na dzień)

Min.–maks. (na dzień)

 

A2.1

A2.2

Grupa 1

Norwegia, Dania, Luksemburg, Zjednoczone Królestwo, Islandia, Szwecja, Irlandia, Finlandia, Liechtenstein

30-120

80-180

Grupa 2

Niderlandy, Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Cypr, Grecja, Malta, Portugalia

26-104

70-160

Grupa 3

Słowenia, Estonia, Łotwa, Chorwacja, Słowacja, Republika Czeska, Litwa, Turcja, Węgry, Polska, Rumunia, Bułgaria, Republika Macedonii Północnej, Serbia

22-88

60-140

 • 1. Bardziej szczegółową definicję osób o mniejszych szansach można znaleźć w części A niniejszego przewodnika w podrozdziale „Równość i włączenie społeczne”.
 • 2. Dodatkowe informacje dotyczące Karty można znaleźć w rozdziale „Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego” oraz w załączniku I do niniejszego przewodnika.
 • 3. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_pl
 • 4. Na przykład jeżeli osoba z Madrytu (Hiszpania) bierze udział w działaniu odbywającym się w Rzymie (Włochy), wnioskodawca a) oblicza odległość z Madrytu do Rzymu (1 365,28 km); b) wybiera odpowiedni przedział odległości podróży (tj. między 500 a 1 999 km) i c) oblicza dofinansowanie UE, które będzie stanowiło wkład w koszty podróży uczestnika z Madrytu do Rzymu i z powrotem (275 EUR).
 • 5. W przypadku osób towarzyszących obowiązują stawki dla kadry kształcenia i szkolenia zawodowego. Zob. pozycja budżetowa „Wsparcie indywidualne” w części C. Dodatkowe zasady finansowania mające zastosowanie do mobilności kadry kształcenia i szkolenia zawodowego. W wyjątkowych przypadkach, gdy osoba towarzysząca musi zostać za granicą dłużej niż 60 dni, dodatkowe koszty utrzymania po upływie 60. dnia będą dofinansowywane w ramach pozycji budżetowej „Wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami”.