Projekty mobilności w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży;

Jakie są cele projektu mobilności?

Kształcenie, szkolenie i działania na rzecz młodzieży odgrywają główną rolę w zapewnieniu osobom w różnym wieku środków potrzebnych do aktywnego uczestniczenia w rynku pracy i ogólnie w życiu społecznym. Projekty w ramach tej akcji wspierają mobilność międzynarodową wśród osób uczących się (studentów, stażystów, praktykantów, osób młodych) oraz kadry (nauczycieli akademickich, nauczycieli, osób prowadzących szkolenia, osób pracujących z młodzieżą i osób pracujących w organizacjach działających w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży) i mają na celu:

 • wspieranie osób uczących się w osiąganiu efektów kształcenia (wiedzy, umiejętności i kompetencji) w celu poszerzenia ich możliwości rozwoju osobistego, ich zaangażowania w roli świadomych i aktywnych członków społeczeństw oraz zwiększenia ich szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy i poza jego granicami;
 • wspieranie doskonalenia zawodowego osób pracujących w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży mające na celu wprowadzenie innowacji i ulepszenie jakości nauczania, prowadzenia szkoleń i pracy z młodzieżą w całej Europie;
 • znaczne zwiększenie znajomości języków obcych wśród uczestników;
 • podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów wśród uczestników, oferując im możliwość tworzenia sieci kontaktów międzynarodowych umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości;
 • zwiększenie zdolności, atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru organizacji działających w dziedzinie kształcenia, szkolenia i pracy z młodzieżą, aby były one w stanie oferować działania i programy, które lepiej odpowiadają potrzebom indywidualnych osób w Europie i poza nią;
 • wzmocnienie efektów synergii i procesu przejścia między kształceniem formalnym, pozaformalnym, szkoleniem zawodowym, zatrudnieniem i przedsiębiorczością;
 • zapewnienie lepszego uznawania kompetencji zdobytych podczas okresów nauki za granicą.

Akcja ta wspiera także mobilność międzynarodową do lub z krajów partnerskich w dziedzinach szkolnictwa wyższego i młodzieży. Akcja ta przyczynia się również do współpracy między UE a uprawnionymi krajami partnerskimi i odzwierciedla cele, priorytety i zasady działań zewnętrznych UE:

 • zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa wyższego w Europie i wspieranie europejskich instytucji szkolnictwa wyższego w konkurowaniu na światowym rynku szkolnictwa wyższego;
 • wsparcie priorytetów określonych w komunikatach „Nowy europejski konsensus w sprawie rozwoju”1 i „Europejskie szkolnictwo wyższe na świecie”2;
 • wspieranie umiędzynarodowienia, atrakcyjności, jakości, równości dostępu i modernizacji instytucji szkolnictwa wyższego poza Europą w celu promowania rozwoju krajów partnerskich;
 • promowanie rozwoju polityki zewnętrznej oraz jej celów i zasad, obejmujących przynależność narodową, spójność społeczną, równość, odpowiednią równowagę geograficzną i różnorodność. Szczególną uwagę poświęci się krajom najsłabiej rozwiniętym, a także studentom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz studentom o specjalnych potrzebach;
 • wspieranie uczenia się pozaformalnego i współpracy w dziedzinie młodzieży z krajami partnerskimi.

Czym jest projekt mobilności?

Organizacje działające w dziedzinach kształcenia, szkolenia i pracy z młodzieżą otrzymają wsparcie z programu Erasmus+ w celu realizacji projektów promujących różne rodzaje mobilności. Projekt mobilności będzie składał się z następujących etapów:

 • przygotowania (w tym praktycznych ustaleń, wyboru uczestników, zawierania umów z partnerami i uczestnikami, językowego/międzykulturowego/edukacyjnego i zadaniowego przygotowania uczestników przed wyjazdem);
 • realizacji działań w zakresie mobilności;
 • działań następczych (w tym oceny działań, potwierdzenia i formalnego uznawania – w stosownych przypadkach – efektów kształcenia uczestników w czasie działania oraz upowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektu).

Istotną innowacją wprowadzoną w programie Erasmus+, w porównaniu z wieloma działaniami w zakresie mobilności wspieranymi w ramach poprzednich programów europejskich, jest fakt, że program Erasmus+ wzmacnia wsparcie oferowane uczestnikom działań w zakresie mobilności, podnosząc ich znajomość języka obcego przed pobytem za granicą i w jego trakcie. Począwszy od 2014 r., Komisja Europejska stopniowo wprowadzała europejski internetowy serwis wsparcia językowego. Serwis zapewnia uczestnikom mobilności długoterminowej możliwość oceny swojej znajomości języka, z którego będą korzystać podczas nauki lub pracy zagranicą, oraz możliwość uczestniczenia w internetowych kursach językowych mających na celu podniesienie ich kompetencji językowych. Uczestnicy ze znajomością głównego języka, w jakim prowadzone są zajęcia lub jakiego używa się w miejscu pracy, na poziomie co najmniej B2 mogą zdecydować się na udział w kursie OLS w języku kraju przyjmującego, o ile będzie to możliwe (więcej informacji na temat wspierania nauki języka można znaleźć w załączniku I).

Co więcej, program Erasmus+ w większym zakresie niż poprzednie programy oferuje przestrzeń do rozwoju działań w zakresie mobilności, w które zaangażowane będą organizacje partnerskie o różnym zapleczu, działające w różnych dziedzinach lub sektorach społeczno-ekonomicznych (np. praktyki/staże studentów lub osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych, organach publicznych; nauczyciele szkolni uczestniczący w kursach doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach lub ośrodkach szkoleniowych; eksperci biznesowi prowadzący wykłady lub szkolenia w instytucjach szkolnictwa wyższego, itp.).

Trzecim istotnym elementem innowacji i jakości działań w zakresie mobilności jest fakt, że organizacje uczestniczące w programie Erasmus+ mają możliwość organizowania tych działań w szerszych ramach strategicznych i w perspektywie średnioterminowej. W ramach jednego wniosku o dofinansowanie, obejmującego okres do dwóch lat, koordynator projektu mobilności będzie mógł zorganizować szereg działań w zakresie mobilności, pozwalających wielu osobom fizycznym wyjechać do różnych krajów. W konsekwencji, dzięki programowi Erasmus+, organizacje wnioskujące będą w stanie dopasować swój projekt do potrzeb uczestników, jak również do swoich wewnętrznych planów dotyczących umiędzynarodowienia, budowania potencjału i modernizacji.

W zależności od profilu zaangażowanych uczestników w ramach Akcji 1 programu Erasmus+ wspierane są następujące rodzaje projektów mobilności:

w dziedzinie kształcenia i szkolenia:

 • projekty mobilności studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego;
 • projekty mobilności osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego;
 • projekty mobilności kadry edukacji szkolnej;
 • projekty mobilności kadry zajmującej się edukacją dorosłych;

w dziedzinie młodzieży:

 • projekty mobilności osób młodych i osób pracujących z młodzieżą.

Długoterminowa mobilność kadry, krótko- i długoterminowa mobilność uczniów oraz mobilność mieszana dorosłych słuchaczy może być wspierana za pomocą partnerstw strategicznych realizowanych w ramach Akcji 2.

W poniższych podrozdziałach przedstawiono szczegółowe informacje na temat kryteriów i warunków odnoszących się do każdego rodzaju projektu mobilności.