1. pályázati kategória: Mobilitási projektek

A támogatható tevékenységek

Ez a pályázati kategória a következő területeket támogatja:

 • mobilitási projektek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén;
 • Erasmus Mundus közös mesterképzések;
 • Erasmus+ mesterképzési diákhitelek. (2014-es pályázati útmutatóban: diákhitel-garancia mesterképzésben résztvevő hallgatóknak.)

Az 1. pályázati kategória keretében támogatott tevékenységekkel kapcsolatban elvárás, hogy hosszú távon kedvező hatással legyenek a résztvevőkre, a résztvevő intézményekre és a tevékenységek keretét képező szakpolitikai rendszerekre.

Az 1. pályázati kategória keretében támogatott mobilitási tevékenységektől a következő eredményeket várjuk a hallgatók, gyakornokok, szakiskolások, és fiatalok tekintetében:

 • a tanulási teljesítmény javulása;
 • a foglalkoztathatóság és a karrierlehetőségek javulása;
 • a kezdeményezőkészség és a vállalkozói kompetencia fejlődése;
 • nagyobb fokú önállóságra nevelés és az önértékelés javulása;
 • az idegen nyelvi kompetenciák fejlődése;
 • az interkulturális tudatosság fejlődése;
 • a társadalmi részvétel fokozódása;
 • az európai projekttel és az európai értékekkel kapcsolatos tudatosság növekedése;
 • a motiváltság növekedése a (formális/nem formális) oktatásban vagy képzésen való jövőbeli részvétel iránt a külföldi mobilitási időszak után.

Az 1. pályázati kategória keretében támogatott mobilitási tevékenységektől a következő eredményeket várjuk az oktatás, képzés és ifjúságügy terén tevékenykedő munkatársak/szakemberek/oktatók, ifjúságsegítők és szakemberek tekintetében:

 • a szakmai profillal (oktatás, képzés, ifjúsági munka stb.) kapcsolatos kompetenciák fejlődése;
 • a különböző országok oktatási, képzési vagy ifjúságügyi gyakorlatainak, szakpolitikáinak és munkarendszereinek jobb megértése;
 • a korszerűsítést és a nemzetközi nyitást célzó változások elindításához szükséges kapacitások növekedése a saját oktatási intézményeken belül;
 • a formális és nem formális oktatás, valamint a szakképzés és a munkaerőpiac közötti kapcsolatok jobb megértése;
 • a munka és a tevékenységek minőségének olyan javulása, ami a hallgatók, gyakornokok, szakiskolások, tanulók, felnőtt tanulók, fiatalok és önkéntesek javát szolgálja;
 • a társadalmi, nyelvi és kulturális sokféleség jobb megértése és az e területek iránti fogékonyság fejlesztése;
 • a hátrányos helyzetű személyek szükségleteinek kezeléséhez szükséges képesség fejlődése;
 • a Szakképzési tanulók mobilitása tevékenységek támogatásának és előmozdításának fokozódása;
 • a szakmai fejlődési lehetőségek és karrierlehetőségek bővülése;
 • az idegen nyelvi kompetenciák fejlődése;
 • a motiváció és elégedettség növekedése a hétköznapi munkatevékenységek során.

Az 1. pályázati kategória keretében támogatott tevékenységektől a következő eredményeket várjuk a résztvevő intézmények tekintetében:

 • az uniós/nemzetközi szintű tevékenységekhez szükséges kapacitások növekedése: a vezetői képességek és nemzetköziesedési stratégiák fejlődése; a más országbeli partnerekkel való együttműködés megerősödése; az uniós/nemzetközi projektekre elkülönített (nem uniós) források növelése; az uniós/nemzetközi projektek előkészítésének, megvalósításának, ellenőrzésének és utánkövetésének minőségi javulása;
 • a célcsoportok újszerű és fokozottabb módon történő megszólítása a tevékenységek megszervezése során, például a következők révén:a hallgatók, gyakornokok, szakiskolások, fiatalok és önkéntesek számára az igényeiknek és elvárásaiknak megfelelő, vonzóbb programok meghirdetése; az oktatásban és képzésben dolgozó munkatársak/szakemberek/oktatók képzettségének javítása; a külföldi tanulási időszakok során elsajátított kompetenciák elismerési és érvényesítési eljárásainak javítása; a helyi közösségek céljait szolgáló, hatékonyabb tevékenységek meghirdetése; az ifjúsági munka módszereinek és gyakorlatainak javítása a fiatalok aktív bevonása és/vagy a hátrányos helyzetű csoportok igényeinek figyelembevétele érdekében;
 • korszerűbb, dinamikusabb, elkötelezettebb és szakmailag magasabb szintű környezet kialakítása az intézményen belül: bevált gyakorlatok és új módszerek alkalmazása iránti fogékonyság a napi munkatevékenységek során; nyitottság a különböző szociális, oktatási és foglalkoztatási területeken tevékenykedő intézményekkel való szinergiák iránt; a munkatársszakemberek/oktatók szakmai fejlődésének stratégiai tervezése az egyéni igények és az intézményi célkitűzések figyelembevételével; valamint hogy adott esetben az intézmény képes legyen arra, hogy kiváló hallgatókat és felsőoktatási szakembereket vonzzon a világ minden részéről.

Az 1. pályázati kategória keretében támogatott több ezer projekt hosszú távú együttes hatása várhatóan az lesz, hogy olyan változások következnek be a résztvevő országok oktatási, képzési és ifjúságügyi rendszereiben, amelyek szakpolitikai reformokra ösztönöznek, és új forrásokat teremtenek az európai és Európán kívüli mobilitási lehetőségek számára.

Mobilitási projektek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén

A mobilitási projektek céljai

Az oktatás, a képzés és az ifjúsági tevékenységek fontos szerepet játszanak abban, hogy a különböző korú személyekhez eljussanak a munkaerő-piaci aktív részvételhez és általánosságban az aktív társadalmi szerepvállaláshoz szükséges eszközök. A tevékenységek ebbe a csoportjába tartoznak a tanulóknak (hallgatók, gyakornokok, szakiskolások, fiatalok) és a munkatárs/szakember/oktatónak (egyetemi tanárok, tanárok, oktatók, ifjúságsegítők és az oktatás, képzés és ifjúságügy terén tevékenykedő intézményekben dolgozók) szóló, programországokat érintő nemzetközi mobilitási tevékenységeket ösztönző projektek, amelyek a következő célokat szolgálják:

 • a tanulók támogatása a tanulási eredmények (tudás, készségek, hozzáállás és kompetenciák) elsajátításában személyes fejlődésük elősegítése, megfontolt és aktív állampolgárrá válásuk és az európai, illetve Európán kívüli munkaerőpiacon való foglalkoztathatóságuk javítása érdekében;
 • az oktatásban, a képzésben és az ifjúsági területen dolgozók szakmai fejlődésének támogatása az oktatás, a képzés és az ifjúsági munka egész Európára kiterjedő megújításának és fejlesztésének érdekében;
 • különösen a résztvevők idegen nyelvi kompetenciáinak javítása;
 • a résztvevők más kultúrákkal és országokkal kapcsolatos tudatosságának és megértésének növelése az aktív társadalmi szerepvállalás és az európai polgárság eszméjének, valamint az európai identitás iránti érzékenység fejlesztése érdekében, a nemzetközi kapcsolatépítés és hálózatépítés lehetőségének megteremtése a résztvevők számára;
 • oktatási, képzési és ifjúsági területen tevékenykedő intézmények kapacitásának növelése, vonzerejének és nemzetközi dimenziójának megerősítése annak érdekében, hogy olyan tevékenységeket és programokat szervezhessenek, amelyek – akár Európában, akár Európán kívül – jobban megfelelnek az egyéni igényeknek;
 • a formális és a nem formális oktatás, illetve a szakképzés, a foglalkoztatás és a vállalkozások közötti szinergiák és átjárási lehetőségek megerősítése;
 • a külföldi tanulási időszak során szerzett kompetenciák jobb elismerésének biztosítása.

A tevékenységek ebbe a csoportjába tartoznak a felsőoktatási és ifjúsági területen megvalósuló, a partnerországokból kiinduló vagy oda irányuló nemzetközi mobilitási tevékenységek is. Ez a tevékenység az Európai Unió és a támogatható partnerországok közötti együttműködést is előmozdítja, és tükrözi az Unió külső fellépéseinek célkitűzéseit, prioritásait és elveit:

 • az európai felsőoktatás vonzerejének növelése, az európai felsőoktatási intézmények versenyképesebbé tétele a világ felsőoktatási piacán;
 • az „Új európai konszenzus a fejlesztési politikáról””1 és „Az európai felsőoktatás a világban”2 közleményekben meghatározott prioritások támogatása;;
 • az Európán kívüli felsőoktatási intézmények nemzetköziesedésének és korszerűsítésének előmozdítása, vonzerejének növelése, illetve a felsőoktatáshoz való hozzáférés méltányosságának növelése, és ezáltal a partnerországok fejlődéséhez való hozzájárulás;
 • a fejlesztési és külpolitikai célkitűzések és elvek megvalósításának támogatása, a nemzeti felelősségvállalást, a társadalmi kohéziót, a méltányosságot, a valódi földrajzi kiegyenlítettséget és a sokféleséget is beleértve. Kiemelt figyelmet kapnak a legkevésbé fejlett országok, a rossz társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkező, hátrányos helyzetű diákok és a sajátos igényű diákok;
 • a nem formális tanulás és a partnerországokkal az ifjúsági területen való együttműködés ösztönzése.

Mi a mobilitási projekt?

Oktatási, képzési és az ifjúsági területen tevékenykedő intézmények/szervezetek finanszírozást kapnak az Erasmus+ programból a különböző típusú mobilitásokat támogató projektjeik kivitelezéséhez. A mobilitási projektek a következő szakaszokból állnak:

 • előkészítés (a gyakorlati lépéseket, a résztvevők kiválasztását, a partnerekkel és a résztvevőkkel való megállapodások megkötését, a résztvevők kiutazás előtti nyelvi/interkulturális/tanulási és feladatspecifikus felkészítését is beleértve);
 • mobilitási tevékenységek megvalósítása;
 • nyomon követés (többek között az önkéntes szolgálat keretében megvalósuló tevékenységek értékelése, adott esetben a résztvevők tevékenységek során elért tanulási eredményeinek ellenőrzése és formális elismerése, valamint a projekteredmények terjesztése és felhasználása révén).

A korábbi uniós programok által támogatott számos mobilitási tevékenységhez képest az Erasmus+ jelentős újítása, hogy nagyobb hangsúlyt fektet a mobilitási tevékenységben résztvevő személyek idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztésére mind a kiutazás előtt, mind a külföldi tartózkodás során. 2014-től kezdve az Európai Bizottság fokozatosan olyan Európai online nyelvi támogatási szolgáltatást (OLS) vezetett be, amely lehetővé teszi a hosszú távú mobilitási tevékenységek résztvevői számára nyelvtudásuk felmérését, valamint nyelvi kompetenciáik fejlesztése érdekében online nyelvtanfolyamon való részvételt is biztosít a számukra ahhoz a nyelvhez, amelyet külföldi tanulmányaik vagy munkájuk során használni fognak. Azok a résztvevők, akik az oktatás vagy munka fő nyelvében legalább B2 szintet érnek el, választhatnak egy a fogadó ország nyelvén folyó OLS tanfolyamot, amennyiben ez elérhető (a nyelvtanulás támogatásának további részletei az I. mellékletben találhatók).

Az Erasmus+ emellett a korábbi programokhoz képest nagyobb teret kínál azon mobilitási tevékenységek számára, amelyekben különböző hátterű és különböző területeken vagy különböző társadalmi-gazdasági ágazatokban tevékenykedő partnerintézmények/partnerszervezetek vesznek részt (például egyetemi hallgatók vagy szakképzésben tanulók szakmai gyakorlata vállalatoknál, nem kormányzati intézményeknél/szervezeteknél, közintézményeknél; iskolai tanárok részvétele vállalatoknál vagy képzési központokban szervezett szakmai továbbképző tanfolyamokon; üzleti szakértők által tartott órák vagy képzések felsőoktatási intézményekben stb.).

A mobilitási tevékenységek megújításának és minőségfejlesztésének harmadik fontos eleme, hogy az Erasmus+ programban résztvevő intézményeknek/szervezeteknek lehetőségük nyílik arra, hogy mobilitási tevékenységeiket átfogóbb stratégiai keretben gondolkodva és középtávra tervezve szervezzék meg. A mobilitási projekt koordinátora egyetlen, legfeljebb kétéves időszakra vonatkozó pályázat benyújtásával számos mobilitási tevékenység megszervezésére kaphat finanszírozást, ez pedig sok személy számára tesz lehetővé külföldi tartózkodást. Ennek köszönhetően az Erasmus+ pályázatot benyújtó intézmények/szervezetek a résztvevők igényeivel, ugyanakkor saját belső nemzetköziesedési, fejlesztési és korszerűsítési terveikkel összhangban tudják megtervezni projektjeiket.

Az Erasmus+ program 1. pályázati kategória keretében résztvevői profilok szerint a következő típusú mobilitási projektek támogathatók:

az oktatás és a képzés területén:

 • mobilitási projektek a felsőoktatásban tanuló hallgatók és a felsőoktatási munkatárs/szakember/oktatószámára;
 • mobilitási projektek a szakképzésben tanulók és a szakképzésben oktató munkatárs/szakember/oktatószámára;
 • mobilitási projektek iskolai személyzet számára;
 • mobilitási projektek felnőttoktatási munkatársak számára.

az ifjúsági területen:

 • mobilitási projektek fiatalok és ifjúságsegítők számára.

Munkatársak hosszú távú mobilitása, tanulók rövid és hosszú távú mobilitása, valamint a felnőtt tanulók vegyes típusú mobilitása a 2. pályázati kategória keretében, azon belül a stratégiai partnerségek keretében támogatható.

A következő szakaszokban a mobilitási projektek egyes típusaira vonatkozó kritériumok és feltételek részleteinek ismertetése olvasható.

A felsőoktatásban tanuló hallgatóknak és a felsőoktatási munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak szánt mobilitási projekt

Ezek a mobilitási projektek a következő tevékenységek legalább egyikét tartalmazhatják:

 

Hallgatói mobilitás:

Hallgatói mobilitásra bármilyen szakon vagy tudományterületen sor kerülhet. Színvonalas és a hallgatók számára a lehető leghatékonyabb mobilitási tevékenységek biztosítása érdekében a mobilitási tevékenységeknek meg kell felelniük a hallgató oklevéllel összefüggő tanulási és személyes fejlődési igényeinek.

A hallgatók az alábbiakban ismertetett tevékenységek egyikét vagy azok kombinációját is végrehajthatják:

 • felsőoktatási partnerintézményben töltött külföldi tanulmányi időszak;

A külföldi tanulmányi időszak szakmai gyakorlati időszakot is tartalmazhat. A tevékenységek kombinációja szinergiákat hoz létre a külföldön szerzett felsőoktatási és szakmai tapasztalat között, és kontextustól függően különféleképpen szervezhető meg: az egyik tevékenység követheti a másikat, vagy sor kerülhet egyszerre mindkettőre. A tevékenységek kombinációjára a tanulmányi célú mobilitás finanszírozási szabályai és minimális időtartama vonatkoznak.

 • külföldi szakmai gyakorlat vállalatnál vagy egyéb, gyakorlati helyet biztosító munkahelyen1. A külföldi munkahelyen teljesített szakmai gyakorlatokra rövid ciklusú, valamint első, második és harmadik ciklusú tanulmányok alatt, illetve programországokon belüli mobilitás esetén a hallgató oklevelének megszerzését követő legfeljebb egy éven belül jár támogatás. Ez a tanárjelöltek tanárasszisztensi tevékenységét is magában foglalja.

Annak hatékonyabb támogatása érdekében, hogy a hallgatók elsajátítsák a jövőjükhöz szükséges készségeket, az Erasmus+ és a Horizont 2020 program között partnerség jött létre. Ez a partnerség jövőbeli szakmai gyakorlati lehetőségeket fog biztosítani és előmozdítani azon hallgatók és friss diplomások számára, akik olyan digitális készségeket2 és kompetenciákat kívánnak elsajátítani, amelyek a folyamatos digitális átalakuláson átmenő gazdaságban és társadalomban történő munkavállaláshoz és boldoguláshoz szükségesek. Valamennyi tudományterületről kikerülő hallgatóknak és friss diplomásoknak érdemes szakmai gyakorlatra pályázniuk ezeken a területeken. Ezekre a szakmai gyakorlatokra várhatóan minden uniós tagállamban, valamint a Horizont 2020 programhoz társult országokban sor kerül.

Amennyiben lehetséges, a szakmai gyakorlatnak a hallgató tanulmányi programjának szerves részét kell képeznie.

 

Munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása:

 • Oktatási időszakok: ez a tevékenység lehetővé teszi, hogy felsőoktatási intézmények oktatói vagy vállalkozások alkalmazottai külföldi felsőoktatási partnerintézményben tanítsanak. A munkatársak/szakemberek/oktatók oktatási célú mobilitása bármilyen szak vagy tudományterület esetében támogatható.
 • Képzési időszakok: ez a tevékenység a felsőoktatási intézmények oktatóinak és egyéb munkatársainak a szakmai fejlesztését, valamint az érintett intézmények fejlesztését támogatja. Ez külföldi képzéseken (konferenciák kivételével), illetve külföldi felsőoktatási partnerintézménynél vagy más releváns külföldi szervezetnél töltött szakmai látogatáson/megfigyelési időszakon/képzésen történő részvétel formájában történhet.

A külföldön töltött időszak oktatási és képzési tevékenységeket egyaránt tartalmazhat.

A munkatársak/szakemberek/oktatók programországok közötti mobilitására szánt támogatások elosztása során a hangsúly a felsőoktatási oktatók olyan képzési időszakaira helyeződik, amelyek során pedagógiai és tanterv-kialakítási készségeiket fejleszthetik.

 

 

Az e cselekvésre elkülönített költségvetés jórészt a programországok közötti mobilitási tevékenységeket támogatja. Az e cselekvéshez rendelkezésre álló költségvetésből elkülönített korlátozott összegből a programországok és a világ bármely partnerországa (kivéve az 5. és a 12. régió országait – lásd a pályázati útmutató A. részének „Támogatható országok” című szakaszát) közötti nemzetközi tevékenységek támogathatók.

A program- és partnerországok közötti mobilitásra fordított támogatás több, külső együttműködést célzó európai uniós pénzügyi eszközből származik. Annak biztosítása érdekében, hogy ez a cselekvés igazodjon az EU külső prioritásaihoz, a Bizottság több célt és szabályt határozott meg a partnerországokkal való együttműködésre vonatkozóan. 

A program- és partnerországok közötti mobilitási projektek pályázóinak figyelembe kell venniük a világ különböző régióival bonyolított mobilitás céljára rendelkezésre álló költségvetést, valamint „A program- és partnerországok közötti mobilitásra vonatkozó kiegészítő információk” című szakaszban alább kifejtett prioritásokat.

A projektben résztvevő szervezetek szerepe

A mobilitási projektben résztvevő szervezetek/intézmények szerepe és feladatai a következők:

 • Programországbeli pályázó szervezet/intézmény: feladata a mobilitási projekt megpályázása, a támogatási megállapodás aláírása és igazgatása, valamint a beszámolás. A pályázó konzorciumkoordinátor is lehet: bármilyen típusú hallgatói mobilitás vagy munkatársak/szakemberek/oktatók bármilyen típusú mobilitásának megszervezésére hivatott, egyazon ország partnerszervezeteiből/-intézményeiből álló mobilitási konzorcium vezetője.
 • Küldő szervezet/intézmény: feladata a hallgatók, illetve a munkatársak/szakemberek/oktatók kiválasztása és külföldre kiszervezése. További feladatai: (programországbeli szervezetek/intézmények részére) támogatások kifizetése, a mobilitási időszak előkészítése, nyomon követése és elismerése.
 • Fogadó szervezet/intézmény: feladata a külföldi hallgatók, illetve munkatársak/szakemberek/oktatók fogadása, valamint tanulmányi/szakmai gyakorlati program vagy képzési tevékenységekből álló program, illetve oktatási tevékenység biztosítása számukra.
 • Közvetítő szervezet/intézmény: valamely programországban a munkaerőpiacon vagy az oktatás, a képzés és az ifjúságügy területén tevékenykedő szervezet/intézmény. Ilyen szervezet/intézmény lehet nemzeti mobilitási konzorciumon belüli partner, de nem lehet küldő szervezet/intézmény. Lehetséges szerepe: a küldő felsőoktatási intézmények igazgatási eljárásainak megosztása és elősegítése, valamint szakmai gyakorlatok esetében a hallgatók profiljának és a vállalkozások igényeinek jobb összehangolása és a résztvevők közös felkészítése.

Programországok és partnerországok közötti mobilitásra csak a programországbeli felsőoktatási intézmények pályázhatnak, és csak ezek az intézmények kezelhetik a bejövő és kimenő mobilitásra kiutalt kifizetéseket.

A mobilitási időszak kezdetét megelőzően a küldő és a fogadó szervezeteknek/intézményeknek, valamint a hallgatóknak tanulmányi megállapodást, a munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak pedig mobilitási megállapodást kell kötniük a vállalandó tevékenységekről. Ezek a megállapodások meghatározzák a külföldi tanulmányi időszak során elérendő tanulási eredményeket, a külföldi tanulmányi időszak formális elismerésének feltételeit, továbbá mindegyik fél jogait és kötelezettségeit. Ha a tevékenységre két felsőoktatási intézmény között kerül sor (hallgatói tanulmányi célú mobilitás vagy munkatársak/szakemberek/oktatók oktatási célú mobilitása), a küldő és a fogadó intézménynek a csereprogramok kezdete előtt intézményközi megállapodást kell kötnie.

Az Erasmus Felsőoktatási Charta aláírásával a felsőoktatási intézmények kötelezettséget vállalnak arra, hogy – a nyelvi felkészítést is beleértve – minden szükséges támogatást megadnak a mobilitási projektek résztvevőinek. Az intézmények támogatása érdekében a program során fokozatosan online nyelvi támogatást vezetnek be a programországok között megvalósuló, két hónapig vagy tovább tartó, hosszú távú mobilitási tevékenységekhez. Ezt a szolgáltatást az Európai Bizottság a részvételre jogosultak számára elérhetővé tette idegen nyelvi kompetenciáik felmérése érdekében, valamint azért, hogy szükség esetén a mobilitás előtt és/vagy során a legmegfelelőbb módon tanulhassanak nyelvet (ennek további részleteit lásd a pályázati útmutató I. mellékletében). Partnerországok felsőoktatási intézményei nem jogosultak az Erasmus Felsőoktatási Charta aláírására, ezért a mobilitás résztvevőinek felajánlott nyelvi támogatás részleteit az intézményközi megállapodásban kell konkrétan meghatározni.

A projekt értékelésének szempontjai

A felsőoktatási mobilitási projekteknek a következő formális szempontoknak kell megfelelniük, hogy Erasmus+ támogatásra lehessenek jogosultak:

 

A támogathatóság általános feltételei

Ki pályázhat?

 • Önálló felsőoktatási intézmény pályázata esetében: valamely programországban székhellyel rendelkező, Erasmus Felsőoktatási Chartával rendelkező felsőoktatási intézményei. (A Chartával kapcsolatos további információkért tanulmányozza alább az „Erasmus Felsőoktatási Charta” című szakaszt és a Pályázati útmutató I. mellékletét).
 • Nemzeti mobilitási konzorcium pályázata esetében: valamely programországban székhellyel rendelkező, felsőoktatási konzorciumi akkreditációval rendelkező koordináló szervezet/intézmény. Érvényes konzorciumi akkreditációval nem rendelkező szervezet/intézmény a mobilitási projekt támogatása iránti pályázat benyújtásával egyidejűleg pályázhat akkreditációra a mobilitási konzorcium nevében. A programban résztvevő támogatható országok valamennyi érintett felsőoktatási intézményének rendelkeznie kell Erasmus Felsőoktatási Chartával. E szervezetek/intézmények mobilitási projektje csak akkor támogatható, ha a mobilitási konzorciumi akkreditációs pályázata kedvező elbírálásban részesült.

A felsőoktatásban tanuló hallgatók és a felsőoktatásban foglalkoztatott munkatársak/szakemberek/oktatók nem pályázhatnak közvetlenül támogatásra: a mobilitási tevékenységben való részvétel kiválasztási szempontjait – a pályázati útmutató I. mellékletében előírt rendelkezéseknek megfelelően – az a felsőoktatási intézmény határozza meg, amelyben tanulnak vagy amely foglalkoztatja őket.

Támogatható tevékenységek

A felsőoktatási mobilitási projekteknek a következő tevékenységek közül legalább egyet tartalmazniuk kell:

 • hallgatók tanulmányi célú mobilitása;
 • hallgatók szakmai gyakorlati célú mobilitása;
 • munkatársak/szakemberek/oktatók oktatási célú mobilitása;
 • munkatársak/szakemberek/oktatók képzési célú mobilitása.

Támogatható országok

Programországok közötti mobilitás:

 • bármely programország

Program- és partnerországok közötti mobilitás:

 • bármely programország, valamint
 • a világ bármely partnerországa (kivéve az 5. és a 12. régió országait – lásd a pályázati útmutató A. részének „Támogatható országok” című szakaszát)

A résztvevő szervezetek/intézmények száma

A pályázati formanyomtatványon egy szervezetet/intézményt kell megjelölni (a pályázót). A pályázó egyetlen, programországban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmény vagy nemzeti mobilitási konzorciumkoordinátor lehet.

A mobilitási projekt megvalósítása során legalább két különböző programországbeli szervezetnek/intézménynek (legalább egy küldő és legalább egy fogadó szervezetnek/intézménynek) kell részt vennie. Partnerországok részvételével bonyolított mobilitási projektek esetében legalább egy programországbeli és egy támogatható partnerországbeli szervezetnek/intézménynek kell részt vennie.

A projekt időtartama

A pályázónak a pályázati szakaszban a projekt méretének és a tervezett tevékenységek típusának megfelelően kell kiválasztania a kívánt időtartamot.

programországok közötti mobilitás: 16 vagy 24 hónap.

Program- és partnerországok közötti mobilitás: 24 vagy 36 hónap.

Hová kell benyújtani a pályázatot?

A pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához.

Mikor kell benyújtani a pályázatot?

A pályázóknak a tárgyévben az alábbi dátumokon kezdődő projektekre február 5-éig (brüsszeli idő szerint déli 12 óráig) kell benyújtaniuk a támogatási pályázatukat:

 • A tárgyév június 1. napja a programországok közötti mobilitási projektek esetén
 • A tárgyév augusztus 1. napja a programországok és a partnerországok közötti mobilitási projektek esetén

Hogyan kell pályázni?

Ennek részleteit lásd a pályázati útmutató C. részében.

Egyéb feltételek

A felsőoktatási intézmények két csatornán pályázhatnak támogatásra az illetékes nemzeti irodánál:

 • közvetlenül, önálló felsőoktatási intézményként;
 • azon konzorcium közvetítésével, amelynek a tagjai.

A felsőoktatási intézmények önálló felsőoktatási intézményként és/vagy egy adott konzorcium tagjaként egy pályázati körben csak egyszer pályázhatnak programországok közötti mobilitási projektre. Ugyanaz a felsőoktatási intézmény azonban több különböző, egyszerre pályázó nemzeti mobilitási konzorcium tágja vagy koordinátora is lehet. Ugyanez vonatkozik a programországok és a partnerországok közötti mobilitási projektekre.

Mindkét csatorna (önálló pályázat és konzorciumi pályázat) igénybe vehető párhuzamosan. Azonban továbbra is a felsőoktatási intézmény/a tanszék felel a résztvevők kettős finanszírozásának elkerüléséért, ha a két csatornát igénybe veszik ugyanabban a tanévben.

 

A pályázó szervezetek/intézmények elbírálására a releváns kizárási és kiválasztási szempontok alapján kerül sor. További információkért tanulmányozza a pályázati útmutató C. részét.

 

A hallgatói mobilitás támogathatóságának további feltételei a megvalósítás során

Támogatható résztvevő szervezetek/intézmények

 • Hallgatók tanulmányi célú mobilitása:

A programországok valamennyi résztvevő (küldő és fogadó) szervezetének/intézményének rendelkeznie kell Erasmus Felsőoktatási Chartával. Valamennyi partnerországbeli szervezetnek/intézménynek az illetékes hatóságok által elismert felsőoktatási intézménynek kell lennie, amely a mobilitást megelőzően intézményközi megállapodást írt alá a programországbeli partnereivel.

 

 • Hallgatók szakmai gyakorlati célú mobilitása:

Programországok közötti mobilitás esetén a küldő szervezetnek/intézménynek Erasmus Felsőoktatási Chartával rendelkező felsőoktatási intézménynek kell lennie.
Programországok és partnerországok közötti mobilitás esetén a küldő szervezetnek/intézménynek Erasmus Felsőoktatási Chartával rendelkező, programországbeli felsőoktatási intézménynek vagy az illetékes hatóságok által elismert, partnerországbeli felsőoktatási intézménynek kell lennie, amely a mobilitást megelőzően intézményközi megállapodást írt alá a programországbeli partnereivel.

Fogadó szervezetek/intézmények a következők lehetnek3:

 • a munkaerőpiacon vagy az oktatás, a képzés és az ifjúságügy területén tevékenykedő állami vagy magánszektorbeli szervezetek/intézmények. Ilyen szervezetek/intézmények lehetnek például a következők:
  • állami vagy magánszektorbeli kis-, közép- vagy nagyvállalkozások (beleértve a szociális vállalkozásokat is);
  • helyi, regionális vagy nemzeti szintű közintézmények;
  • szociális partnerek vagy a munka világának más képviselői, beleértve a kereskedelmi kamarákat, a kézműves/szakmai szövetségeket és a szakszervezeteket is;
  • kutatóintézetek;
  • alapítványok;
  • iskolák/intézmények/oktatási központok (bármilyen szintűek, az iskola előtti neveléstől a felső középfokú oktatásig, a szakképzést és a felnőttoktatást is beleértve);
 • nonprofit szervezetek, egyesületek, nem kormányzati szervezetek;
 • pályaorientációs, pályaválasztási tanácsadó és tájékoztató szolgáltatást nyújtó szervek;
 • Erasmus Felsőoktatási Chartával rendelkező, programországbeli felsőoktatási intézmények.

A tevékenység időtartama

Tanulmányi időszakok: 3–12 hónap4 (a kiegészítő szakmai gyakorlati időszakot is beleértve, amennyiben terveztek ilyet).

Szakmai gyakorlatok: 2–12 hónap.

Ugyanaz a hallgató legfeljebb 12 hónapig tartó mobilitási időszakon vehet részt 5 tanulmányi ciklusonként6, függetlenül a mobilitási tevékenységek számától és típusától. Az uniós forrásokból nyújtott támogatás nélküli részvétel beleszámít ebbe a maximális időtartamba:

 • az első tanulmányi ciklusban (alapképzésben vagy azzal egyenértékű képzésben), a rövid ciklusú képzést (az EKKR szerinti 5. és 6. szintet) is beleértve;
 • a második tanulmányi ciklusban (mesterképzésben vagy azzal egyenértékű képzésben – az EKKR szerinti 7. szinten), valamint
 • a harmadik ciklusban doktoranduszként (doktori szinten vagy az EKKR szerinti 8. szinten).

A friss diplomások szakmai gyakorlatának időtartama abban a ciklusban számítandó bele a maximális 12 hónapba, amely ciklusban a szakmai gyakorlatra pályáznak.

A tevékenység helyszíne(i)

A hallgatóknak a küldő szervezet/intézmény országától és a tanulmányaik alatti szálláshelyük országától eltérő programországban vagy partnerországban kell végrehajtaniuk a mobilitási tevékenységüket7.

Támogatható résztvevők

Felsőoktatási intézménybe felvett és olyan tanulmányi programra beiratkozott hallgatók, amely elismert oklevél vagy más elismert felsőfokú képesítés megszerzéséhez vezető képzést nyújt (a doktori szintig és a doktori szinttel bezárólag). Tanulmányi célú mobilitás esetén a hallgatónak legalább a felsőoktatási tanulmányok második évfolyamára beiratkozott hallgatónak kell lennie. Szakmai gyakorlat esetén ez a feltétel nem alkalmazandó. 

A friss diplomások részt vehetnek programországok közötti szakmai gyakorlaton. A friss diplomásokat a felsőoktatási intézményüknek kell kiválasztania a tanulmányaik utolsó évében, és az oklevelük megszerzésétől számított egy éven belül kell teljesíteniük és befejezniük a külföldi szakmai gyakorlatot.

 

A munkatársak mobilitása támogathatóságának további feltételei a megvalósítás során

Támogatható résztvevő szervezetek/intézmények

 • Munkatársak/szakemberek/oktatók oktatási célú mobilitása:

A fogadó szervezetnek/intézménynek Európai Felsőoktatási Chartával rendelkező, programországbeli felsőoktatási intézménynek vagy az illetékes hatóságok által elismert, partnerországbeli felsőoktatási intézménynek kell lennie, amely a mobilitást megelőzően intézményközi megállapodást írt alá a programországbeli küldő partnerrel.

A küldő szervezetnek/intézménynek a következők valamelyikének kell lennie:

 • Európai Felsőoktatási Chartával rendelkező, programországbeli felsőoktatási intézmény vagy az illetékes hatóságok által elismert, partnerországbeli felsőoktatási intézmény, amely a mobilitást megelőzően intézményközi megállapodást írt alá a programországbeli fogadó partnerrel, vagy
 • felsőoktatási intézményben való oktatás céljából meghívott munkatársak/szakemberek/oktatók esetében: a munkaerőpiacon vagy az oktatás, a képzés és az ifjúságügy területén tevékenykedő (Erasmus Felsőoktatási Chartával nem rendelkező) bármely állami vagy magánszektorbeli szervezet/intézmény. Ilyen szervezetek/intézmények lehetnek például a következők:
  • állami vagy magánszektorbeli kis-, közép- vagy nagyvállalkozások (beleértve a szociális vállalkozásokat is);
  • helyi, regionális vagy nemzeti szintű közintézmények;
  • szociális partnerek vagy a munka világának más képviselői, beleértve a kereskedelmi kamarákat, a kézműves/szakmai szövetségeket és a szakszervezeteket is;
  • kutatóintézetek;
  • alapítványok;
  • iskolák/intézmények/oktatási központok (bármilyen szintűek, az iskola előtti neveléstől a felső középfokú oktatásig, a szakképzést és a felnőttoktatást is beleértve);
  • nonprofit szervezetek, egyesületek, nem kormányzati szervezetek;
  • pályaorientációs, pályaválasztási tanácsadó és tájékoztató szolgáltatást nyújtó szervek;
 • Munkatársak képzési célú mobilitása:

A küldő szervezetnek/intézménynek Európai Felsőoktatási Chartával rendelkező, programországbeli felsőoktatási intézménynek vagy az illetékes hatóságok által elismert, partnerországbeli felsőoktatási intézménynek kell lennie, amely a mobilitást megelőzően intézményközi megállapodást írt alá a programországbeli fogadó partnerrel.

A fogadó szervezetnek/intézménynek a következők valamelyikének kell lennie:

 • Európai Felsőoktatási Chartával rendelkező, programországbeli felsőoktatási intézmény vagy az illetékes hatóságok által elismert, partnerországbeli felsőoktatási intézmény, amely a mobilitást megelőzően intézményközi megállapodást írt alá a programországbeli fogadó partnerrel, vagy
 • a munkaerőpiacon vagy az oktatás, a képzés és az ifjúságügy területén valamely programországban tevékenykedő, állami vagy magánszektorbeli szervezet/intézmény. Példák az előző oldalon találhatók.

A tevékenység időtartama

2 nap (partnerországokból kiinduló vagy oda irányuló mobilitás esetén 5 nap) és 2 hónap közötti, amelybe az utazással töltött idő nem számít bele. Programországok közötti mobilitás esetén a legalább 2 napnak egymást követő napnak kell lennie. A vállalkozásoktól meghívott munkatársak esetében, a minimális időtartam 1 nap, a programországok közötti mobilitási projektek esetén.

Az oktatási tevékenységnek hetente (vagy rövidebb tartózkodási idő esetén) legalább 8 óra oktatást kell magában foglalnia. Ha a mobilitás időtartama meghaladja az egy hetet, a nem teljes hét alatt megtartott minimális oktatási óraszámnak arányosnak kell lennie az adott hét időtartamával. A következő kivételek alkalmazandók:

 • A vállalkozásoktól meghívott munkatársak esetében, nincs minimális oktatási óraszám.
 • Ez a minimális óraszám nem vonatkozik a vállalkozások meghívott alkalmazottaira. Az oktatási tevékenység képzési tevékenységgel való ötvözése esetén egyetlen külföldi időszak során a minimális heti (vagy rövidebb tartózkodási idő alatti) oktatási óraszám 4 órára csökken.

A tevékenység helyszíne(i)

A munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak a küldő szervezet/intézmény országától és a munkatársak/szakemberek/oktatók állandó lakóhelye szerinti országtól eltérő program- vagy partnerországban kell végrehajtaniuk a mobilitási tevékenységüket.

Támogatható résztvevők

Munkatársak oktatási célú mobilitása:

 • program- vagy partnerországbeli felsőoktatási intézménynél dolgozó munkatársak/szakemberek/oktatók.
 • a munkaerőpiacon vagy az oktatás, a képzés és az ifjúságügy területén tevékenykedő (többek között doktoranduszokat foglalkoztató), bármely program- vagy partnerországbeli vállalkozás, (Európai Felsőoktatási Chartával nem rendelkező) állami vagy magánszektorbeli szervezet/intézmény felsőoktatási intézményben való oktatás céljából meghívott alkalmazottja.

Munkatársak képzési célú mobilitása: program- vagy partnerországbeli felsőoktatási intézménynél dolgozó munkatársak/szakemberek/oktatók.

 

A program- és partnerországok közötti mobilitásra vonatkozó kiegészítő információk

A program- és partnerországok közötti mobilitás céljára rendelkezésre álló költségvetés a világ különböző régiói között 12 költségvetési keretösszegben oszlik meg, és az egyes költségvetési keretösszegek mértéke eltérő. Az egyes költségvetési keretösszegekből rendelkezésre álló összegekre vonatkozó további információkat a nemzeti irodák honlapján teszik közzé.

Általánosságban elmondható, hogy a forrásokat földrajzi szempontból egyenletesen elosztva kell felhasználni. Az EU a földrajzi egyensúly és a prioritások kapcsán a program teljes időtartama alatt (2014–2020 között) európai szinten elérendő, több célt tűzött ki. A célokat nem az egyes felsőoktatási intézményeknek kell elérniük, a nemzeti irodák azonban figyelembe veszik ezeket a célokat rendelkezésre álló költségvetés elosztásához. Ezenfelül a felsőoktatási intézményeknek érdemes együttműködniük a legszegényebb és legkevésbé fejlett partnerországokkal.

A program- és partnerországok között megvalósuló mobilitás esetében meghatározott, uniós szinten 2020-ig teljesítendő földrajzi célkitűzések a következők:

 • Ázsia és Latin-Amerika fejlődő régiói esetében a források 25%-át a legszegényebb országokkal szervezett mobilitásra kell fordítani. Ezek az országok a következők:
  • Ázsia: Afganisztán, Banglades, Kambodzsa, Laosz, Nepál, Bhután és Mianmar;
  • Latin-Amerika: Bolívia, Salvador, Guatemala, Honduras, és Nicaragua;
 • Az Ázsia számára rendelkezésre álló költségvetésből legfeljebb 30% költhető Kínával és Indiával megvalósuló mobilitás céljára.
 • Ezenfelül a Latin-Amerika számára rendelkezésre álló költségvetésnek legfeljebb 35%-a költhető Brazíliával és Mexikóval megvalósuló mobilitás céljára.

Azon követelmény miatt, hogy a 6., 7., 8. 9., 10. és 11. régió országaival8 a fejlesztési segélyhez hozzájáruló mobilitási tevékenységeket kell végrehajtani, a rövid, az első és a második ciklust végző hallgatók mobilitására vonatkozó követelmény a partnerországokból programországokba irányuló bejövő mobilitásra korlátozódik9. Az e régiókba irányuló kimenő mobilitás csak a doktori képzésben résztvevők és a munkatársak/szakemberek/oktatók számára áll rendelkezésre.

Egyes programországok esetében azonban előfordulhatnak kivételek. Kérjük, ellenőrizze a nemzeti iroda honlapját. 

Emellett a felsőoktatási intézmények pályázhatnak 100%-ban munkatársakat/szakembereket/oktatókat érintő mobilitásra vagy 100%-ban hallgatókat érintő mobilitásra, vagy ezek bármely kombinációjára, amennyiben az megfelel a nemzeti iroda által előírt másodlagos szempontoknak (lásd az alábbi szakaszt).

 

A nemzeti irodák által a program- és a partnerországok közötti mobilitásra vonatkozóan meghatározott másodlagos szempontok

Amennyiben egy adott partnerrégió vagy -ország számára elkülönített költségvetési keretösszeg korlátozott, a nemzeti irodák dönthetnek úgy, hogy az alábbi listából egy vagy több másodlagos szemponttal kiegészítik a szempontjaikat. Amennyiben a nemzeti iroda másodlagos szempontok alkalmazása mellett dönt, ezt a döntést a határidő előtt közzé kell tenni, különösen a nemzeti iroda honlapján.

 • Az oklevél szintje (például a pályázatok mindössze egy vagy két ciklusra korlátozása – BA, MA vagy PhD);
 • kizárólag a munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitásának vagy csak a hallgatói mobilitásnak a támogatása;
 • a mobilitás időtartamának korlátozása (például a hallgatói mobilitás 6 hónapra, vagy a munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitásának 10 napra korlátozása).

 

Programországok közötti mobilitáshoz kapcsolódó odaítélési szempontok10

Nincs minőségi szempontú értékelés (a minőség értékelésére az Európai Felsőoktatási Chartával kapcsolatos pályázati szakaszban vagy a nemzeti mobilitási konzorcium kiválasztásakor sor került), ezért nincsenek tartalmi követelmények.

A támogatásra jogosult (a támogathatóság vizsgálatát követően támogathatónak bizonyult) támogatási pályázatok finanszírozásban részesülnek.

Az odaítélt támogatás maximális összege számos tényezőtől függ:

 • a megpályázott mobilitási időszakok száma és a megpályázott hónapok/napok száma;
 • a pályázó korábbi teljesítménye a mobilitási időszakok száma, a tevékenységek jó minőségben történő megvalósítása, valamint a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás tekintetében, amennyiben az elmúlt évek során a pályázó már részesült hasonló támogatásban;
 • az adott mobilitási cselekvésre elkülönített teljes nemzeti költségvetés.

 

Program- és partnerországok közötti mobilitási projekthez kapcsolódó odaítélési szempontok

A támogatható (azaz a támogathatóság vizsgálata során formailag megfelelő) támogatási pályázatok elbírálása a következő szempontok alapján történik:

A stratégia relevanciája

(maximum 30 pont)

Milyen mértékben releváns a tervezett mobilitási projekt az érintett (a program- és partnerországbeli) felsőoktatási intézmények nemzetköziesítési stratégiája szempontjából; a munkatársak/szakemberek/oktatók és/vagy a hallgatók mobilitására esett választás indokai.

Az együttműködési megállapodások minősége

(maximum 30 pont)

Milyen mértékben szerzett korábbi tapasztalatokat a pályázó szervezet/intézmény a partnerországbeli felsőoktatási intézményekkel/szervezetekkel közösen végrehajtott, hasonló projektek terén, és mennyire egyértelműen vannak meghatározva a partnerek feladatkörei, szerepkörei és feladatai.

A tevékenység tervének és megvalósításának minősége

(maximum 20 pont)

A résztvevők kiválasztására irányuló intézkedések teljessége és minősége, a résztvevőknek nyújtott támogatás és a résztvevők (különösen partnerországbeli) mobilitási időszakának elismerése.

Hatás és terjesztés

(maximum 20 pont)

a projekt által a résztvevőkre, a kedvezményezettekre, a partnerszervezetekre/-intézményekre helyi, regionális és nemzeti szinten kifejtett esetleges hatás; a mobilitási projekt eredményeinek kari és intézményi szintű (adott esetben szélesebb körű) a program- és a partnerországokon belüli terjesztésére irányuló intézkedések minősége.

 

A pályázónak ki kell fejtenie, hogy a projekt hogyan felel meg ennek a négy szempontnak a saját intézménye (illetve intézményei, amennyiben konzorciumi pályázatról van szó) és a partnerországbeli intézmények szempontjából.

A pályázatoknak legalább 60 pontot el kell érniük ahhoz, hogy finanszírozhatók legyenek, emellett legalább 15 pontot kell elérniük „A stratégia relevanciája” kategóriában.

Annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló költségvetést el lehessen különíteni az egyes régiók számára, az egyes partnerországokkal tervezett mobilitási tevékenységek régiók szerint kerülnek rangsorolásra.

A felsőoktatási intézménynek odaítélt támogatás tényleges összege számos tényezőtől függ:

 • a megpályázott mobilitási időszakok száma és a megpályázott hónapok/napok száma;
 • az országonként vagy régiónként elkülönített költségvetés;
 • egy adott régión vagy alrégión belüli földrajzi egyensúly.

A nemzeti iroda támogathat a regionális rangsorban alacsonyabban elhelyezkedő partnerországgal megvalósuló mobilitást, amennyiben ez a régión belüli – a fent említett földrajzi célkitűzésekben meghatározott – földrajzi egyensúly biztosításához szükséges.

A nemzeti iroda nem köteles egy adott partnerország által kérelmezett összes mobilitást finanszírozni, amennyiben a kérelmet túlzott mértékűnek ítéli meg a rendelkezésre álló költségvetéshez képest.

Amennyiben lehetséges, a rangsorra és a földrajzi egyensúlyra vonatkozó átfogó szempontokon felül a nemzeti iroda – annak elkerülése érdekében, hogy néhány felsőoktatási intézmény domináns szerephez jusson – arra fog törekedni, hogy a rendelkezésre álló költségvetést széles körben elossza. A nemzeti iroda arra fog törekedni, hogy a lehetséges mértékben inkluzív legyen, a lehető legnagyobb mértékűre növelje az érdekelt felek részvételét, ugyanakkor a megvalósíthatóság biztosítása érdekében ne veszélyeztesse az egyes mobilitási projektek minőségét, földrajzi egyensúlyát, illetve legkisebb kritikus méretét.

 

Milyen akkreditációra van szükségük a pályázóknak ehhez a mobilitási projekthez?

Erasmus Felsőoktatási Charta

A partnerországban székhellyel rendelkező valamennyi felsőoktatási intézmény számára, amelyek – akár önálló felsőoktatási intézményi minőségükben, akár nemzeti mobilitási konzorcium tagjaként – felsőoktatási mobilitási projektben kívánnak részt venni, előfeltétel, hogy rendelkezzenek Erasmus Felsőoktatási Chartával. Az Európai Bizottság – az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség közreműködésével – minden évben külön pályázati felhívást tesz közzé, amely részletesen meghatározza, hogy az Erasmus Felsőoktatási Charta odaítéléséhez mely feltételeknek és minőségi szempontoknak kell megfelelni. Ez a felhívás a Végrehajtó Ügynökség honlapján olvasható.

A partnerországbeli székhellyel rendelkező felsőoktatási intézményeket a megfelelő nemzeti akkreditációs szervezetnek kell akkreditálnia. Mivel nem jogosultak Erasmus Felsőoktatási Chartára, további követelményként a programországbeli partnerükkel (partnereikkel) létrejött, az Erasmus Felsőoktatási Charta alapelveit magában foglaló intézményközi megállapodással kell rendelkezniük.

 

Konzorciumok akkreditációja a felsőoktatásban

Egy-egy nemzeti mobilitási konzorcium nevében pályázó, programországbeli intézménynek érvényes konzorciumi akkreditációval kell rendelkeznie. Ezt az akkreditációt ugyanaz a nemzeti iroda ítéli oda, amely a felsőoktatási mobilitási projekt finanszírozására irányuló kérelmet elbírálja. Az akkreditációra irányuló kérelmeket a mobilitási projektek finanszírozására irányuló kérelmekkel egyidejűleg lehet benyújtani. Mindemellett csak az akkreditációs folyamatot sikeresen lezáró felsőoktatási intézmények és szervezetek/intézmények mobilitási projektjeire ítélnek oda támogatást. A konzorciumi akkreditáció megszerzéséhez a következő feltételeknek kell eleget tenni:

 

Támogathatósági kritériumok

Támogatható résztvevő szervezetek/intézmények

Felsőoktatási nemzeti mobilitási konzorcium a következő résztvevő szervezetekből/intézményekből állhat:

 • érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával rendelkező felsőoktatási intézmények (a Chartával kapcsolatos további információkért lásd az „Erasmus Felsőoktatási Charta” című fenti szakaszt és a pályázati útmutató I. mellékletét), valamint
 • a munkaerőpiacon vagy az oktatás, a képzés és az ifjúságügy területén tevékenykedő állami vagy magánszektorbeli szervezetek/intézmények (a támogatható résztvevő szervezetekre/intézményekre vonatkozó példák az előző oldalon találhatók).

Minden résztvevő szervezetnek/intézménynek ugyanabban a programországban kell székhellyel rendelkeznie.

Ki pályázhat?

Bármely támogatható résztvevő szervezet/intézmény eljárhat koordinátorként, emellett pályázhat a konzorciumot alkotó összes szervezet/intézmény nevében.

A résztvevő szervezetek/intézmények száma

A nemzeti mobilitási konzorciumnak legalább három támogatható résztvevő szervezetből/intézményből kell állnia, amelyek közül kettőnek küldő felsőoktatási intézménynek kell lennie.

A mobilitási konzorciumi akkreditációra irányuló pályázat benyújtásakor a nemzeti mobilitási konzorcium összes tagszervezetét/-intézményét meg kell nevezni.

A konzorciumi akkreditáció időtartama

Az összes egymást követő éves felhívás, legkésőbb 2020-ig.

Hová kell benyújtani a pályázatot?

A pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához.

Mikor kell benyújtani a pályázatot?

A pályázóknak a tárgyévben kezdődő projektekre február 5-éig (brüsszeli idő szerint déli 12 óráig) kell benyújtaniuk az akkreditációs pályázatukat.

Hogyan kell pályázni?

Ennek részleteit lásd a pályázati útmutató C. részében.

 

Odaítélési kritériumok

A nemzeti mobilitási konzorcium akkreditációs pályázatának elbírálása a következő szempontok alapján történik:

A konzorcium relevanciája

(maximum 30 pont)

 

A pályázat relevanciája a következő szempontok alapján:

 • a cselekvés célkitűzései (lásd „A mobilitási projektek céljai” című szakaszt);
 • a konzorciumban résztvevő szervezetek/intézmények és az egyéni résztvevők igényei és célkitűzései.

Milyen mértékben alkalmas a pályázat a következők megvalósítására:

 • kiváló tanulási eredmények biztosítása a résztvevők számára;
 • a konzorciumban résztvevő szervezetek/intézmények kapacitásainak és nemzetközi dimenziójának megerősítése;
 • uniós hozzáadott érték létrehozása olyan eredmények felmutatásával, amelyeket az egyes felsőoktatási intézmények által külön-külön végrehajtott tevékenységekkel nem lehetne elérni.

A konzorcium összetételének minősége és az együttműködési megállapodások minősége

(maximum 20 pont)

 

Mennyire:

 • megfelelő összetételű a konzorcium; a megfelelő összetételű konzorcium küldő felsőoktatási intézményeket, illetve adott esetben más társadalmi-gazdasági ágazatokban tevékenykedő, és a projekt valamennyi aspektusának sikeres megvalósításához szükséges profillal, tapasztalattal és szakértelemmel rendelkező, kiegészítő résztvevő szervezeteket/intézményeket foglal magában;
 • rendelkezik a konzorciumkoordinátor korábbi tapasztalattal a konzorcium-irányítás vagy hasonló projekttípus terén;
 • megfelelő a szerepkörök, a felelősségi körök és a feladatok/erőforrások meghatározása, illetve mennyire bizonyított az összes résztvevő szervezet/intézmény kötelezettségvállalása és aktív részvétele;
 • vonták össze és osztják meg a feladatokat/erőforrásokat;
 • egyértelműek a szerződésekkel kapcsolatos és a pénzügyi irányításra vonatkozó kérdéseket érintő felelősségi körök;
 • vonja be a konzorcium a cselekvés új résztvevőit.

A konzorcium tevékenységi tervének és megvalósításának minősége

(maximum 20 pont)

 

 • A mobilitási projekt valamennyi szakaszának (a mobilitási tevékenységek előkészítése, megvalósítása és utánkövetése) áttekinthetősége, teljessége és minősége.
 • A gyakorlati intézkedések, az irányítási és a támogatási módszerek (például fogadó szervezetek/intézmények felkutatása, küldő és fogadó szervezetek/intézmények társítása, tájékoztatás, nyelvi és interkulturális támogatás, nyomon követés) minősége.
 • A résztvevő szervezetek/intézmények közötti, valamint a más releváns érdekelt felekkel folytatott együttműködés, koordináció és kommunikáció minősége.
 • Amennyiben releváns, a résztvevők tanulási eredményeinek elismerésére és érvényesítésére irányuló intézkedések minősége, valamint az átláthatóságot és az elismerést támogató uniós eszközök következetes használata.
 • Adott esetben a mobilitási tevékenységek résztvevőinek kiválasztását, valamint a hátrányos helyzetű személyek mobilitási tevékenységekben való részvételének elősegítését célzó intézkedések alkalmassága.

Hatás és terjesztés

(maximum 30 pont)

 

 • A konzorcium által irányított tevékenységek eredményeinek értékelését célzó intézkedések minősége.
 • A projekt lehetséges hatása:
  • a résztvevőkre és a résztvevő szervezetekre/intézményekre a projekt időtartama alatt és azt követően;
  • a projektben közvetlenül résztvevő szervezetekre/intézményekre és magánszemélyekre gyakorolt hatáson túlmutató, azaz intézményi, helyi, regionális, nemzeti és/vagy európai szintű hatás.
 • A konzorcium által irányított tevékenységek eredményeinek a résztvevő szervezetek/intézmények és partnerek körében és azokon kívül történő terjesztését ösztönző intézkedések alkalmassága és minősége.

 

Az akkreditációra való kiválasztáshoz a pályázatoknak összesen legalább 60 pontot el kell érniük. Ezenfelül minden egyes odaítélési szempont esetén el kell érniük a maximális pontszám legalább felét.

 

Mit kell még tudni erről a cselekvésről?

Erre a cselekvésre vonatkozóan a pályázati útmutató I. mellékletében találhatók konkrétabb szabályok, feltételek és hasznos kiegészítő információk. Az érdekelt szervezeteknek/intézményeknek a pályázat benyújtása előtt érdemes figyelmesen áttanulmányozniuk e melléklet releváns szakaszait.

 

Finanszírozási szabályok

A felsőoktatásban tanuló hallgatóknak és a felsőoktatásban foglalkoztatott munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak szánt mobilitási projektekre pályázóknak a következő információkat kell megadniuk a pályázati formanyomtatványon:

 • a mobilitási tevékenységekben előreláthatólag résztvevő hallgatók és munkatársak/szakemberek/oktatók létszáma;
 • a tervezett mobilitási tevékenységek teljes időtartama;

A programországbeli nemzeti irodák ezek alapján ítélik oda támogatást a pályázóknak bizonyos számú mobilitási tevékenység finanszírozására (legfeljebb annyi tevékenységre, amennyit a pályázó kérelmezett).

Ha a pályázó partnerországokkal megvalósítandó mobilitási projekteket nyújt be, a partnerországokba irányuló vagy onnan kiinduló mobilitásra vonatkozó, külön pályázati formanyomtatványt kell kitöltenie.

A partnerországokkal megvalósítandó mobilitásra külön támogatást ítélnek oda.

E tevékenységek pénzügyi támogatására a következő szabályokat kell alkalmazni:

 

A) Valamennyi mobilitási tevékenységre alkalmazandó finanszírozási szabályok

Elszámolható költségek

Finanszírozási mechanizmus

Összeg

Juttatási szabály

Szervezési támogatás

A mobilitási tevékenységek megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek (kivéve a résztvevők ellátási és utazási költségeit)

Egységköltség-hozzájárulás

Programországok közötti mobilitás esetében: a 100. résztvevőig: 350 EUR/résztvevő, és a 100. résztvevőtől: 200 EUR/további résztvevő

Program- és partnerországok közötti mobilitás esetén: 350 EUR/ résztvevő

A mobilitásban résztvevők száma alapján

Sajátos igényű résztvevő(k) támogatása

Sajátos igényű résztvevőkhöz közvetlenül kapcsolódó járulékos költségek

Tényleges költségek

A nemzeti iroda által jóváhagyott elszámolható költségeknek akár 100%-a

Feltételhez kötött: a pénzügyi támogatás igénylését a résztvevők kiválasztása esetén külön pályázati formanyomtatványon kell megindokolni és megfelelően alá kell támasztani

Rendkívüli költségek

Pénzügyi garancia nyújtásának költségei, amennyiben a nemzeti iroda kéri.

Programországok közötti mobilitás esetében: a résztvevők magas utazási költségei

Tényleges költségek

Pénzügyi garancia költségei: az elszámolható költségek 75%-a

Magas utazási költségek: az elszámolható utazási költségek legfeljebb 80%-a

Feltételhez kötött: a pénzügyi támogatás igénylését a résztvevők kiválasztása esetén meg kell indokolni és megfelelően alá kell támasztani

 

A kedvezményezettek (felsőoktatási intézmények vagy konzorciumok) részére nyújtott szervezési támogatás:

A szervezési támogatás – a programországbeli Erasmus Felsőoktatási Chartának, valamint partnerországbeli intézmények esetén, az elfogadott intézményközi megállapodásokban foglalt elveinek betartása érdekében – azokhoz a költségekhez nyújtott hozzájárulás, amelyek az intézmények számára a bejövő és kimenő hallgatói mobilitást, illetve a munkatársak/szakemberek/oktatók bejövő és kimenő mobilitását támogató tevékenységekkel kapcsolatban merülnek fel. Például:

 • a partnerintézményekkel végrehajtott szervezési intézkedések, többek között a lehetséges partnereknél annak érdekében tett látogatások, hogy meg lehessen állapodni intézményközi megállapodások azon feltételeiről, amelyek a mobilitás résztvevőinek kiválasztására, felkészítésére, fogadására és integrálására vonatkoznak, továbbá naprakészen lehessen tartani ezeket az intézményközi megállapodásokat;
 • naprakész kurzuskatalógus elérhetővé tétele külföldi hallgatók számára;
 • a hallgatók és a munkatársak/szakemberek/oktatók tájékoztatása és segítségnyújtás számukra;
 • a hallgatók és a munkatársak/szakemberek/oktatók kiválasztása;
 • tanulmányi megállapodások kidolgozása a hallgatók által teljesítendő oktatási komponensek teljes körű elismerésének biztosítása érdekében; munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak szánt mobilitási megállapodások kidolgozása és elismerése;
 • bejövő és kimenő hallgatóknak, illetve munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak nyújtott nyelvi és interkulturális felkészítés az Erasmus+ online nyelvi támogatásának kiegészítéseként;
 • a bejövő mobilitási résztvevők felsőoktatási intézménybe való integrálódásának megkönnyítése;
 • a mobilitási résztvevők hatékony mentorálását és felügyeletét célzó intézkedések biztosítása;
 • a vállalkozásoknál teljesített hallgatói szakmai gyakorlatok minőségének biztosítására szolgáló konkrét intézkedések;
 • a teljesített oktatási komponensek és a kapcsolódó kreditek elismerésének biztosítása, a szükséges vizsgalapok és oklevélmellékletek kiállítása;
 • a mobilitási résztvevők visszailleszkedésének támogatása, valamint az általuk elsajátított új kompetenciák hasznosítása a felsőoktatási intézmény és partnerei javára.

A program- és partnerországbeli felsőoktatási intézmények kötelezettséget vállalnak arra, hogy megfelelnek a Charta minden olyan alapelvének, amely a magas színvonalú mobilitás biztosítására irányul, többek között a következőknek: „annak biztosítása, hogy a kimenő mobilitási résztvevők megfelelően felkészüljenek a mobilitásra, többek között a szükséges nyelvismeret elsajátítása terén is”, valamint „megfelelő nyelvi támogatás biztosítása a bejövő mobilitási résztvevőknek”. Ennek érdekében kihasználhatók az intézmények meglévő nyelvi képzési lehetőségeinek előnyei. Azok a felsőoktatási intézmények, amelyek alacsonyabb költségen tudnak – nyelvi támogatásra is kiterjedő – színvonalas mobilitást biztosítani a hallgatók és a munkatársak/szakemberek/oktatók számára (vagy azért, mert ezt nem uniós forrásokból finanszírozzák), lehetőséget kapnának arra, hogy a szervezési támogatás valamekkora hányadát további mobilitási tevékenységek finanszírozására csoportosítsák át. A támogatási megállapodás meghatározza az ezzel kapcsolatos rugalmasság mértékét.

A kedvezményezetteknek minden esetben szerződéses kötelezettségük, hogy kiváló szolgáltatásokat nyújtsanak; teljesítményüket a nemzeti irodák követik nyomon és ellenőrzik, figyelembe véve a hallgatók és a munkatársak Mobility Tool+ eszközön keresztül benyújtott, a nemzeti irodák, illetve a Bizottság számára közvetlenül hozzáférhető visszajelzéseit is.

Programországokon belüli mobilitás esetén a szervezési támogatás kiszámítása a támogatott kimenő mobilitási résztvevők (azokat a mobilitási résztvevőket is beleértve, akik a teljes mobilitási időszak során nem részesülnek uniós támogatásban, lásd alább) teljes létszáma, valamint a vállalkozásoktól bejövő és a kedvezményezett vagy nemzeti mobilitási konzorciumban résztvevő felsőoktatási intézményben oktató munkatársak/szakemberek/oktatók létszáma alapján történik. A teljes mobilitási időszak során uniós támogatásban nem részesülő mobilitási résztvevők is támogatott mobilitási résztvevőnek számítanak, mivel részesülnek a mobilitási keretrendszer és a szervezési tevékenységek előnyeiből. Szervezési támogatás ezért e résztvevők után is jár.

Program- és partnerországok közötti mobilitás esetén a szervezési támogatás kiszámítása a támogatott mobilitás száma alapján történik, amelybe beszámítandó a programországból kimenő támogatott mobilitási résztvevők létszáma, valamint a partnerországból bejövő támogatott mobilitási résztvevők létszáma. A teljes mobilitási időszak során uniós támogatásban nem részesülő mobilitási résztvevők is támogatott résztvevőnek számíthatnak, mivel részesülnek a mobilitási keretrendszer és a szervezési tevékenységek előnyeiből. Kivételt képeznek a résztvevőket a külföldi tevékenységük során, valamint az esetlegesen a költségvetési kategóriák közötti forrás-átcsoportosítással szervezett további mobilitási tevékenységek során kísérő személyek,

Nemzeti mobilitási konzorciumok esetében ez a hozzájárulás elosztható a konzorcium nemzeti tagjai között azon szabályok alapján, amelyekben a konzorcium tagjai egymás között megállapodtak. Partner- és programországok közötti mobilitás esetén a szervezési támogatást az érintett partnerek – a résztvevő intézmények által eldöntött és számukra kölcsönösen elfogadható szabályok alapján – elosztják egymás között.

Uniós forrásokból támogatásban nem részesülő mobilitási résztvevők

Az uniós forrásokból támogatásban nem részesülő hallgatók és munkatársak/szakemberek/oktatók olyan mobilitási résztvevők, akik utazási és ellátási célú uniós támogatásban nem részesülnek, de más tekintetben eleget tesznek a hallgatói mobilitás és a munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása valamennyi szempontjának, emellett az Erasmus+ hallgatók és munkatársak/szakemberek/oktatók minden előnyét élvezik. Ezek a résztvevők mobilitási költségeikre regionális, nemzeti vagy más típusú támogatásban részesülhetnek. A teljes mobilitási időszak során az uniós forrásokból támogatásban nem részesülő mobilitási résztvevők száma – programországokon belüli mobilitás, valamint program- és partnerországok közötti mobilitás esetében egyaránt – beszámít az uniós költségvetés országok közötti elosztásához alkalmazott teljesítménymutatóhoz használt statisztikákba.

Sajátos igényű résztvevő(k) támogatása

A sajátos igényű személy olyan potenciális résztvevő, akinek testi, szellemi vagy egészségügyi állapota miatt a projektben/mobilitási cselekvésben való részvétele járulékos pénzügyi támogatás nélkül nem lenne lehetséges. Azok a felsőoktatási intézmények, amelyek sajátos igényű hallgatókat és/vagy munkatársakat/szakembereket/oktatókat is kiválasztottak, kiegészítő támogatásra pályázhatnak a nemzeti irodánál a sajátos igényű személyek mobilitási tevékenységben való részvételéhez kapcsolódó járulékos költségek fedezésére. Sajátos igényű személyek esetében ezért a támogatás meghaladhatja az alábbiakban meghatározott, egy főre jutó maximális támogatási összeget. A felsőoktatási intézmények a honlapjukon ismertetik, hogy a sajátos igényű hallgatóik és munkatársaik/szakembereik/oktatóik hogyan igényelhetik ezt a kiegészítő támogatást.

A sajátos igényű hallgatók és munkatársak/szakemberek/oktatók járulékos költségeinek kiegészítő finanszírozása más – helyi, regionális és/vagy nemzeti szintű – forrásokból is megoldható.

A sajátos igényű hallgatókat és munkatársakat/szakembereket/oktatókat kísérő személyek a ténylegesen felmerülő költségek alapján hozzájárulásra jogosultak.

Az Erasmus Felsőoktatási Charta aláírásával a felsőoktatási intézmények kötelezettséget vállalnak arra, hogy a különböző hátterű résztvevőknek egyenlő hozzáférést és egyenlő esélyeket biztosítanak. Ennélfogva a sajátos igényű hallgatók és munkatársak/szakemberek/oktatók igénybe vehetik a fogadó intézmény által a helyi hallgatóknak és munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak biztosított támogatási szolgáltatásokat.

Rendkívüli költségek magas utazási költségeket fedező

Kizárólag a standard utazási támogatásra jogosult résztvevők jogosultak a költséges utazás rendkívüli költségeinek támogatására:

A mobilitási projektek kedvezményezettjei pénzügyi támogatást kérhetnek a résztvevők utazási költségeire a „Rendkívüli költségek” költségvetési sorban (az összes elszámolható költség legfeljebb 80%-áig; lásd „Finanszírozási szabályok”). Erre akkor van lehetőség, ha a kedvezményezettek igazolni tudják, hogy a szokásos támogatási szabályok (amelyek az utazási távolsági sávok szerint megállapított egységköltségeken alapulnak) nem fedezik a résztvevők utazási költségeinek legalább 70%-át. Ha megítélik, a magas utazási költségeket fedező rendkívüli költségek helyettesítik a szokásos utazási támogatást

Egyéb finanszírozási források

A hallgatók és a munkatársak/szakemberek/oktatók az uniós támogatáson felül, illetve (az uniós támogatásban nem részesülő mobilitási résztvevők) az uniós támogatás helyett regionális, nemzeti vagy egyéb típusú támogatásban részesülhetnek, amelyet a nemzeti irodától eltérő szervezet/intézmény (például minisztérium vagy regionális hatóság) kezel. Ezek az uniós költségvetésből származó finanszírozási forrásokból nyújtott támogatástípusok nem számítanak bele az e dokumentumokban meghatározott összegekbe, illetve minimális/maximális összegtartományokba.

 

B) A hallgatói mobilitás támogatása

A hallgatók uniós támogatásban részesülhetnek a külföldi tanulmányi vagy szakmai gyakorlati időszak során felmerülő utazási és ellátási költségeikhez való hozzájárulásként. Ezeket az összegeket a nemzeti irodák a nemzeti hatóságokkal és/vagy a felsőoktatási intézményekkel egyetértésben határozzák meg az alábbiakban ismertetett objektív és átlátható szempontok alapján. A pontos összegeket a nemzeti irodák és a felsőoktatási intézmények honlapján teszik közzé.

A programországok a következő három csoportra oszlanak:

1. csoport

Magasabb megélhetési költségekkel jellemzett programországok

Dánia, Finnország, Izland, Írország, Luxemburg, Svédország, Egyesült Királyság, Liechtenstein, Norvégia

2. csoport

Közepes megélhetési költségekkel jellemzett programországok

Ausztria, Belgium, Németország, Franciaország, Olaszország, Görögország, Spanyolország, Ciprus, Hollandia, Málta, Portugália

3. csoport

Alacsonyabb megélhetési költségekkel jellemzett programországok

Bulgária, Horvátország, Cseh Köztársaság, Észtország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szerbia, Szlovénia, Észak-Macedónia, Törökország

 

Programországokon belüli mobilitás – 1. szempont – A hallgatót küldő és fogadó ország

A hallgatóknak nyújtott uniós támogatás a mobilitásuk irányától függ, mégpedig a következőképpen:

 • hasonló megélhetési költségekkel jellemzett országba irányuló mobilitás: a hallgatók a közepes tartományba eső uniós támogatásban részesülnek;
 • magasabb megélhetési költségekkel jellemzett országba irányuló mobilitás: a hallgatók a magasabb tartományba eső uniós támogatásban részesülnek;
 • alacsonyabb megélhetési költségekkel jellemzett országba irányuló mobilitás: a hallgatók az alacsonyabb tartományba eső uniós támogatásban részesülnek.

A nemzeti irodák a következő minimális és maximális tartományban határozzák meg a konkrét összegeket:

 • Közepes tartományba eső uniós támogatás:havonta 220 és 470 EUR közötti, a közepes tartományba eső támogatás alkalmazandó a hasonló megélhetési költségekkel jellemzett országokba – az 1. csoport országaiból az 1. csoport országaiba, b) a 2. csoport országaiból a 2. csoport országaiba, valamint c) a 3. csoport országaiból a 3. csoport országaiba – irányuló mobilitásra.
 • Magasabb tartományba eső uniós támogatás:a nemzeti iroda által alkalmazott közepes tartománynak megfelelő támogatás, amelyhez hozzáadódik legalább 50 EUR és havonta 270 és 520 EUR közötti összeg. Ez a magasabb megélhetési költséggel jellemzett országokba irányuló – a) a 2. csoport országaiból az 1. csoport országaiba, valamint b) a 3. csoport országaiból az 1. és a 2. csoport országaiba – irányuló mobilitási tevékenységekre alkalmazandó.
 • Alacsonyabb tartományba eső uniós támogatás:a nemzeti iroda által alkalmazott közepes tartománynak megfelelő támogatás, amelyből ki kell vonni legalább 50 EUR-t és havonta 170 és 420 EUR közötti összeget. Ez az alacsonyabb megélhetési költséggel jellemzett országokba irányuló – a) az 1. csoport országaiból a 2. és a 3. csoport országaiba, valamint b) a 2. csoport országaiból a 3. csoport országaiba – irányuló mobilitási tevékenységekre alkalmazandó.

A nemzeti irodák az országuk kedvezményezettjei által alkalmazandó összegek meghatározásakor két konkrét szempontot vesznek figyelembe:

 • helyi, regionális vagy nemzeti szintű magánszektorbeli vagy állami szervek általi, az uniós támogatást kiegészítő társfinanszírozás elérhetősége és mértéke;
 • a külföldi tanulmányokban vagy képzésben részt venni szándékozó hallgatók átlagos igényszintje.

A nemzeti irodák dönthetnek úgy, hogy oly módon biztosítanak rugalmasságot a felsőoktatási intézményeik számára, hogy nemzeti szinten meghatározott összegek helyett összegtartományokat állapítanak meg. Ezt megfelelően meg kell indokolni, például azokban az országokban, ahol rendelkezésre áll regionális vagy intézményi szinten társfinanszírozás.

 

Programországokon belüli mobilitás – 2. szempont – Konkrét célcsoportok, tevékenységek és küldő országok/régiók támogatása

Hátrányos helyzetű hallgatók (a sajátos igényű hallgatóktól eltérő hallgatók)

Az egy adott programországban az Erasmus+ megvalósításáért felelős nemzeti hatóságok és nemzeti irodák dönthetnek úgy (önkéntes alapon, a nemzeti szinten már rendelkezésre bocsátott támogatástól függően), hogy az adott ország minden felsőoktatási intézményének havonta egyszer 100–200 EUR összeggel meg kell emelnie az uniós támogatásból a hátrányos helyzetű hallgatóknak (többek között a menekülteknek, a menedékkérőknek és a bevándorlóknak) nyújtott személyi támogatást. A havonta egyszer kifizethető pontos összeget és az alkalmazandó szempontokat a nemzeti hatóságok nemzeti szinten állapítják meg.

Szakmai gyakorlaton résztvevő hallgatók

A szakmai gyakorlaton résztvevő hallgatók havonta 100–200 EUR összegű kiegészítést kapnak az uniós támogatásból. A kiegészítés pontos mértékét a nemzeti irodák és/vagy felsőoktatási intézmények határozzák meg az igényszint és a mobilitás e típusára rendelkezésre álló társfinanszírozás mértéke alapján. Egyazon felsőoktatási intézményen belül minden hallgatónak minden esetben azonos mértékű kiegészítést kell adni, függetlenül attól, hogy a hallgató a fogadó vállalkozástól esetlegesen kiegészítő összegben és/vagy egyéb természetbeni hozzájárulásban részesül. A szakmai gyakorlaton résztvevő hátrányos helyzetű hallgatók a szakmai gyakorlatért járó kiegészítés helyett a hátrányos helyzetű hallgatókat megillető kiegészítésre jogosultak, amennyiben a szakmai gyakorlatért járó kiegészítés alacsonyabb összegű.

A programban résztvevő legkülső régiókból, valamint tengerentúli országokból és területekről származó hallgatók
A többi programországtól való távolságból fakadó korlátozások miatt a legkülső régiókból, Ciprusról, Izlandról, Máltáról, valamint a tengerentúli országokból és területekről (TOT) származó hallgatók a következő, személyi támogatásra szánt magasabb összegeket kapják:

Honnan

Hová

Összeg

Legkülső régiók, Ciprus, Izland és Málta, tengerentúli országok és területek

Az 1. csoport országai

770 EUR/hónap

A 2. csoport országai

720 EUR/hónap

A 3. csoport országai

670 EUR/hónap

 

A fent említett, személyi támogatásra szánt összegeken felül az ezekből az országokból származó hallgatók az utazási költségek fedezésének támogatása érdekében a következő kiegészítő összegeket kapják:

Távolságok11

Összeg

10–99 km között:

20 EUR/ résztvevő

100–499 km között:

180 EUR/ résztvevő

500–1999 km között:

275 EUR/ résztvevő

2000–2999 km között:

360 EUR/ résztvevő

3000–3999 km között:

530 EUR/ résztvevő

4000–7999 km között:

820 EUR/ résztvevő

8000 km vagy annál több:

1500 EUR/ résztvevő

 

Ebben az esetben nem alkalmazandó a szakmai gyakorlaton résztvevő vagy hátrányos helyzetű hallgatóknak járó kiegészítés.

A felsőoktatási intézmények által meghatározott pénzügyi támogatás mértéke

A felsőoktatási intézményeknek az uniós támogatások intézményükön belüli meghatározásakor és/vagy alkalmazásakor minden esetben figyelembe kell venniük a következő alapelveket és szempontokat:

 • Miután az intézmények meghatározták a támogatás mértékét, annak a mobilitási projekt teljes időtartama alatt változatlannak kell lennie. Ugyanazon a projekten belül nem csökkenthető, illetve nem növelhető a támogatások mértéke. 
 • A támogatások mértékét objektív és átlátható módon, a fent ismertetett alapelveket és módszereket figyelembe véve kell meghatározni és/vagy alkalmazni (azaz figyelembe véve a mobilitás irányát és a konkrét kiegészítő támogatást).
 • Az azonos csoporthoz tartozó országokba, azonos típusú mobilitási tevékenység (tanulmányi vagy szakmai gyakorlati mobilitás) céljából utazó összes hallgató számára ugyanakkora mértékű támogatást kell biztosítani (a hátrányos helyzetű, illetve a sajátos igényű hallgatók kivételével).

Program- és partnerországok közötti mobilitás 

A személyi támogatásra szánt összegek a következők:

Honnan

Hová

Összeg

Támogatható partnerországok

Az 1. csoportba tartozó programországok

900 EUR/hónap

A 2. csoportba tartozó programországok

850 EUR/hónap

A 3. csoportba tartozó programországok

800 EUR/hónap

Programországok

Partnerországok

700 EUR/hónap

 

 

Ezenfelül a partnerországokba utazó, illetve a partnerországokból érkező hallgatók az utazási költségeik fedezésének támogatására a következő kiegészítő összegeket kapják meg:

Távolságok12

Összeg

10–99 km között: 20 EUR/ résztvevő

100–499 km között:

180 EUR/ résztvevő

500–1999 km között:

275 EUR/ résztvevő

2000–2999 km között:

360 EUR/ résztvevő

3000–3999 km között:

530 EUR/ résztvevő

4000–7999 km között:

820 EUR/ résztvevő

8000 km vagy annál több:

1500 EUR/ résztvevő

Konkrét célcsoportok, tevékenységek és küldő országok/régiók támogatása

Hátrányos helyzetű hallgatók (a sajátos igényű hallgatóktól eltérő hallgatók)

Az egy adott programországban az Erasmus+ megvalósításáért felelős nemzeti hatóságok és nemzeti irodák dönthetnek úgy (önkéntes alapon, a nemzeti szinten már rendelkezésre bocsátott támogatástól függően), hogy az adott ország minden felsőoktatási intézményének havonta egyszer 100–200 EUR összeggel meg kell emelnie az uniós támogatásból a hátrányos helyzetű hallgatóknak (többek között a menekülteknek, a menedékkérőknek és a bevándorlóknak) nyújtott személyi támogatást. A havonta egyszer kifizethető pontos összeget és az alkalmazandó szempontokat a nemzeti hatóságok nemzeti szinten állapítják meg.

C) A munkatársak mobilitásának támogatása

A munkatársak/szakemberek/oktatók a külföldön töltött időszak során a következő összegű uniós támogatásban részesülnek az utazási és ellátási költségeikhez való hozzájárulásként:

Elszámolható költségek

Finanszírozási mechanizmus

Összeg

Juttatási szabály

Utazás

Az indulási helytől a tevékenység helyszínéig történő utazásra, illetve a visszaútra fizetett, a résztvevők utazási költségeihez való hozzájárulás

Egységköltség-hozzájárulás

10–99 km-es távolság esetén: 
20 EUR/ résztvevő

Az egyes résztvevők utazásának távolsága alapján. A távolságokat az Európai Bizottság által támogatott távolságkalkulátorral kell kiszámítani.13. A pályázónak az oda- és visszaút támogatására adható uniós támogatás összegének kiszámításához az egyirányú út távolságát kell feltüntetnie14.

 

100–499 km-es távolság esetén:

180 EUR/ résztvevő

500–1999 km-es távolság esetén:

275 EUR/ résztvevő

2000–2999 km-es távolság esetén:

360 EUR/ résztvevő

3000–3999 km-es távolság esetén:

530 EUR/ résztvevő

4000–7999 km-es távolság esetén:

820 EUR/ résztvevő

8000 km-es vagy nagyobb távolság esetén:

1500 EUR/résztvevő

Személyi támogatás

A résztvevők tevékenység alatti megélhetéséhez közvetlenül kapcsolódó költségek

Egységköltség-hozzájárulás

a tevékenység 14. napjáig: az A1.1 szerinti összeg programországok közötti mobilitás esetén, illetve az A1.2 szerinti összeg program- és partnerországok közötti mobilitás esetén (/nap/résztvevő)

+

a tevékenység 15–60. napja között: az A1.1 szerinti összeg 70%-a/nap/résztvevő programországok közötti mobilitás esetén, illetve az A1.2 szerinti összeg 70%-a/nap/résztvevő program- és partnerországok közötti mobilitás esetén

Az egyes résztvevők tartózkodási időtartama alapján (szükség esetén beszámítható a tevékenység megkezdése előtt és befejezése után is egy-egy utazási nap).

A. táblázat – Személyi támogatás (összegek euróban/nap)

Az összeg a fogadó országtól függ. A konkrét összeget az alábbi táblázatban megadott minimális és maximális összegtartományon belül kell meghatározni. A nemzeti irodák a nemzeti hatóságokkal egyeztetve az alábbi két konkrét szempontot veszik figyelembe az adott ország kedvezményezettjei által alkalmazandó összegek meghatározásakor:

 • helyi, regionális vagy nemzeti szintű magánszektorbeli vagy állami szervek általi, az uniós támogatást kiegészítő társfinanszírozás elérhetősége és mértéke;
 • a külföldön oktatni vagy képzésben részt venni szándékozó munkatársak/szakemberek/oktatók által általában igényelt összeg.

Az összegtartományon belül ugyanazt a százalékos arányt kell alkalmazni minden célország esetében: Ugyanaz az összeg nem adható meg az összes célországnál.

 

Programországokból érkező munkatársak

Partnerországokból érkező munkatársak

Fogadó ország

 

Min. összeg – max. összeg/nap

Összeg/nap

 

A1.1

A1.2

Norvégia, Dánia, Luxemburg, Egyesült Királyság, Izland, Svédország, Írország, Finnország, Liechtenstein

80–180

180

 Hollandia, Ausztria, Belgium, Franciaország, Németország, Olaszország, Spanyolország, Ciprus, Görögország, Málta, Portugália

70–160

160

Szlovénia, Észtország, Lettország, Horvátország, Szlovákia, Cseh Köztársaság, Litvánia, Törökország, Magyarország, Lengyelország, Románia, Bulgária, Észak-Macedónia, Szerbia

60–140

140

Partnerországok

180

Nem támogatható

 

Programországok közötti mobilitás esetén a nemzeti irodák dönthetnek úgy, hogy oly módon biztosítanak rugalmasságot a felsőoktatási intézményeik számára, hogy nemzeti szinten meghatározott összegek helyett összegtartományokat állapítanak meg. Ezt megfelelően meg kell indokolni, például azokban az országokban, ahol rendelkezésre áll regionális vagy intézményi szinten társfinanszírozás. A pontos összegeket a nemzeti irodák és a felsőoktatási intézmények honlapján teszik közzé.

 • 1. Felsőoktatási intézményeknél hallgatott kurzusok nem tekinthetők szakmai gyakorlatnak.
 • 2. „Digitális készségekre irányuló szakmai gyakorlatnak” minősül bármely olyan szakmai gyakorlat, amelynek során a gyakornok a következő tevékenységek legalább egyikét gyakorolja: digitális marketing (például közösségi média kezelése, webelemzés); digitális grafikai, gépészeti vagy architektúra-tervezés; appok, szoftverek, scriptek vagy honlapok fejlesztése; informatikai rendszerek és hálózatok telepítése, karbantartása és kezelése; kiberbiztonság; adatanalitika; adatbányászat és adatmegjelenítés; robotok és mesterségesintelligencia-alkalmazások programozása és azokkal kapcsolatos képzés. Az általános ügyféltámogatást, a megrendelés-teljesítést, az adatbevitelt, illetve az irodai feladatokat ez a kategória figyelmen kívül hagyja.
 • 3. A következő szervezet-/intézménytípusok nem jogosultak hallgatói szakmai gyakorlatra nyújtott támogatásra fogadó szervezetként/intézményként: uniós intézmények és az Unió más szervei, ideértve a szakosított ügynökségeket is (kimerítő felsorolásuk a https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_hu honlapon található); uniós programokat igazgató szervezetek/intézmények például az Erasmus+ nemzeti irodák (az esetleges összeférhetetlenség és/vagy a kettős finanszírozás elkerülése érdekében).
 • 4. A tanulmányi időszak minimális időtartama 3 hónap, illetve 1 félév vagy negyedév.
 • 5. Az Erasmus program egész életen át tartó tanulás programja keretében és/vagy az Erasmus Mundus ösztöndíjasaként szerzett korábbi tapasztalat tanulmányi ciklusonként beleszámít a 12 hónapba.
 • 6. Az orvostudományhoz hasonló, egyciklusú tanulmányi programok során a hallgatói mobilitás legfeljebb 24 hónapig tarthat.
 • 7. Az anyaintézménytől függő és ugyanazon Erasmus Felsőoktatási Chartával rendelkező felsőoktatási tagintézmény esetében az anyaintézmény helye szerinti ország minősül a küldő országnak. Ezért az ugyanazon Erasmus Felsőoktatási Chartával rendelkező felsőoktatási tagintézmények és anyaintézményük között nem lehet Erasmus+ mobilitási tevékenységeket szervezni.
 • 8. Csak tájékoztató jellegű. A felülvizsgált Cotonoui Partnerségi Megállapodásra és a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretre figyelemmel.
 • 9. Lásd a pályázati útmutató A. részének „Támogatható országok” című szakaszát).
 • 10. Mindkét irányban megvalósuló mobilitás
 • 11. Az egyes résztvevők utazásának távolsága alapján. A távolságokat az Európai Bizottság által támogatott távolságkalkulátorral kell kiszámítani (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hu). Az egyirányú út távolságát kell felhasználni az oda- és visszaútra szánt uniós támogatás összegének kiszámításához.
 • 12. Az egyes résztvevők utazásának távolsága alapján. A távolságokat az Európai Bizottság által támogatott távolságkalkulátorral kell kiszámítani (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hu). Az egyirányú út távolságát kell felhasználni az oda- és visszaútra szánt uniós támogatás összegének kiszámításához.
 • 13. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hu
 • 14. Ha például egy madridi (spanyolországi) személy Rómában (Olaszországban) szervezett mobilitási tevékenységben vesz részt, a) a pályázónak ki kell számítania a Madrid és Róma közötti távolságot (1365,28 km); b) ki kell választania az utazási távolságnak megfelelő sávot (amely az 500–1999 km közötti távolság), majd c) ennek alapján ki kell számítania a Madrid és Róma közötti oda- és visszaútra fizetendő költségeihez való hozzájárulásra adható uniós támogatást (275 EUR).

Mobilitási projekt a szakképzésben résztvevő tanulók és munkatársak számára

A szervezetek/intézmények kétféleképpen pályázhatnak mobilitási projektekre a szakképzésben résztvevő tanulók és munkatársak vonatkozásában:

 • Bármely támogatható szervezet/intézmény pályázhat mobilitási projektek támogatására Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvánnyal nem rendelkező, szakképzésben résztvevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók vonatkozásában.
 • Az érvényes Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvánnyal és bizonyítottan jó eredményekkel rendelkező szervezetek/intézmények gyorsított eljárás keretében pályázhatnak mobilitási projektek támogatására szakképzésben részt vevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók vonatkozásában. Bármely, Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvánnyal nem rendelkező, támogatható szervezet/intézmény pályázhat mobilitási projektek támogatására szakképzésben részt vevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók vonatkozásában. Az érvényes Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvánnyal és bizonyítottan jó eredményekkel rendelkező szervezetek/intézmények gyorsított eljárás keretében pályázhatnak mobilitási projektek támogatására szakképzésben résztvevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók vonatkozásában.

E két pályázati módra vonatkozó támogathatósági és odaítélési szempontok leírása a releváns szakaszokban olvasható.

ErasmusPro: a szakképzésben résztvevő tanulók vagy frissen végzett tanulók hosszú távú mobilitásának támogatása

2016 decemberében a „Befektetés az európai ifjúságba” közlemény elindította az „ErasmusPro” szakpolitikai kezdeményezést, amelynek célja a hosszú távú külföldi mobilitási tevékenységekben érintett, szakképzésben résztvevő tanulók – beleértve a tanulószerződéses gyakorlati képzésben résztvevő tanulókat, illetve a frissen végzett tanulókat – számának növelése. Az ErasmusPro az Európai Parlament, valamint a vállalatok és egyéb szakképzésben érdekelt felek kérésére reagálva hosszú távú külföldi szakmai gyakorlatok révén javítani kívánja a szakoktatás és -képzés minőségét, vonzóbbá kívánja tenni a szakoktatást és -képzést, illetve növelni kívánja a szakképzésben résztvevő tanulók foglalkoztathatóságát.

A szakképzési mobilitás egyértelműen hozzájárul a fiatalok látókörének szélesítéséhez, a szociális, szakmai és transzverzális készségeik fejlesztéséhez, valamint az innovációkészség, a kezdeményezőkészség és az európai polgársághoz tartozás érzésének kialakításához. A szakképzési mobilitás az ilyen gyakorlatokban érintett szervezetek/intézmények (mind a szakképzési szolgáltatók, mind a vállalatok) általános teljesítményének javítására szolgál fenntartható nemzetköziesítési stratégiák kidolgozásával, ugyanakkor segít a vállalkozásoknak a versenyképességük fokozásához szükséges készségek azonosításában. A hosszú távú külföldi szakmai gyakorlatok nagyobb hozzáadott értékkel bírnak a tanulók számára az egyes munkákra jellemző készségek kifejlesztése, valamint az idegen nyelvek, a kultúra és a munkakörnyezet jobb megismerése szempontjából, és így növelik a foglalkoztathatóság esélyeit.

A szakképzési mobilitási projektek az alábbi egy vagy több tevékenységből állhatnak:

Tanulói mobilitás:

 • Külföldi mobilitás szakképzési szolgáltatóknál és/vagy vállalatoknál, 2 hét és 3 hónap közötti időszakra;
 • Hosszú távú külföldi mobilitás szakképzési szolgáltatóknál és/vagy vállalatoknál (ErasmusPro), 3–12 hónap közötti időszakra.

Ezek a tevékenységek elérhetők a szakképzésben résztvevő tanulók (beleértve a tanulószerződéses gyakorlati képzésben résztvevő tanulókat) számára a szakoktatással és -képzéssel foglalkozó intézményekben (szakképzési szolgáltatók). A szakképzésben résztvevő tanulók foglalkoztathatóságának növelése és a munkaerőpiacra történő belépésük megkönnyítése érdekében a frissen (legfeljebb 12 hónapja) végzett tanulók is részt vehetnek ezekben a tevékenységekben. A tevékenységek ölthetik teljes szakmai gyakorlat formáját, melynek során a tanulók egy olyan vállalatnál vagy egyéb releváns szervezetnél/intézménynél vagy szakképzési szolgáltatónál (szakoktatással és -képzéssel foglalkozó iskolában, intézetnél vagy egyéb szervezetnél/intézménynél) töltik a mobilitási időszakot, amely lehetőséget biztosít számukra arra, hogy az iskolai alapú tanulást jelentős munkaalapú tapasztalatokkal ötvözzék a szakmai gyakorlat keretében. Hosszú távú mobilitás (ErasmusPro) esetében, jóllehet a fogadó intézmény lehet szakképzési szolgáltató, a tevékenységnek tartalmaznia kell egyértelműen munkaalapú tanulási összetevőt is, általában egy vállalatnál töltött szakmai gyakorlat formájában.

A tevékenységek magas minőségének biztosítása érdekében minden mobilitási tevékenységre a küldő és fogadó szervezetek/intézmények által előzetesen meghatározott minőségi keretrendszerben kerül sor, beleértve a tanulmányi megállapodások megkötését.

A tanulási eredményeket intézményi szinten formálisan elismerik és érvényesítik, a tanfolyamok tartalmát szükség esetén módosítják, hogy a külföldi mobilitási időszak jól illeszkedjen a kurzusba, amelyre a tanulószerződéses gyakorlati képzésben résztvevő tanuló vagy a szakképzésben résztvevő tanuló beiratkozott.

Az ErasmusPro tevékenységek esetében támogatás nyerhető a küldő szervezet/intézmény munkatársainak/szakembereinek/oktatóinak a fogadó szervezetnél/intézménynél (szakképzési szolgáltatóknál és/vagy vállalatoknál) tett rövid előkészítő látogatásaira, hogy elősegítsék az intézmények közötti együttműködést, jobban előkészítsék a mobilitást, illetve biztosítsák a mobilitási tevékenységek magas minőségét.

 

Munkatársak mobilitása:

 • Oktatási/képzési feladatok: ez a tevékenység lehetővé teszi, hogy a szakképző szolgáltatók munkatársa/szakembere/oktatója külföldi partnerszolgáltatóknál tanítson. Azt is lehetővé teszi, hogy a vállalatok munkatársai külföldi szakképzési szolgáltatóknál tartsanak képzéseket.
 • Munkatársak/szakemberek/oktatók képzése: ez a tevékenység támogatja a szakképzésben résztvevő munkatársak/szakemberek/oktatók szakmai fejlődését szakmai gyakorlat vagy szakmai látogatás (job shadowing) formájában valamely külföldi vállalatnál vagy szakképzési szolgáltatónál.

Az Erasmus+ program támogatja a munkatársak/szakemberek/oktatók tanulási célú mobilitását, amennyiben az:

 • illeszkedik a résztvevő szervezetek/intézmények (korszerűsítést és nemzetköziesítést ösztönző) stratégiai megközelítésébe;
 • megfelel a munkatársak/szakemberek/oktatók világosan meghatározott fejlesztési szükségleteinek, és megfelelő kiválasztási, előkészítő és utánkövetést célzó intézkedésekkel párosul;
 • biztosítja a résztvevő munkatársak/szakemberek/oktatók tanulási eredményeinek megfelelő elismerését, valamint a tanulási eredmények terjesztését és széles körben történő alkalmazását a szervezeten/intézményen belül.

Ezek a tevékenységek egyben lehetőséget biztosítanak a szakképzésben részt vevő munkatársak/szakemberek/oktatók számára, hogy olyan kompetenciákat sajátítsanak el, amelyekkel jobban ki tudják elégíteni a hátrányos helyzetű tanulók szükségleteit. A fiatal migránsokkal, menekültekkel és menedékkérőkkel kapcsolatos jelenlegi helyzet miatt emellett különös figyelmet kap az olyan projektek támogatása is, amelyek a szakképzésben részt vevő munkatársak/szakemberek/oktatók számára olyan területeken biztosítanak képzést, mint a menekült gyermekek oktatása, az interkulturális osztályok, a fiatalok második nyelven történő oktatása, illetve a tolerancia és sokféleség az osztályban.

A projektben résztvevő szervezetek/intézmények szerepe

A mobilitási projektben résztvevő szervezetek/intézmények szerepe és feladatai a következők:

 • A pályázó szervezet/intézmény feladata a mobilitási projekt megpályázása, a támogatási megállapodás aláírása és kezelése, valamint a beszámolás. A pályázó olyan konzorciumkoordinátor is lehet, amely az adott ország partnerszervezeteinek/partnerintézményeinek nemzeti mobilitási konzorciumát vezeti, amelynek célja a szakképzésben résztvevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók külföldre küldése. A nemzeti mobilitási konzorcium koordinátora – nem szükségszerűen ugyan, de – küldő szervezetként/intézményként is eljárhat.
 • A küldő szervezet/intézmény feladata a szakképzésben résztvevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók kiválasztása és külföldre utaztatása.
 • A fogadó szervezet/intézmény feladata a külföldi szakképzésben résztvevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók fogadása, a nekik szóló tevékenységek megszervezése, illetve az általuk nyújtott képzési tevékenység igénybevétele.
 • Közvetítő szervezet/intézmény: olyan, a munkaerőpiacon vagy a képzés, az oktatás és az ifjúságügy területén működő szervezet/intézmény, amely nem küldő szervezet/intézmény, de amelynek szakértelme lehetővé teszi, hogy segítséget nyújtson a küldő szakképzési szolgáltatóknak az adminisztratív eljárásokban, a gyakorlati intézkedésekben, gyakorlat esetén a tanulók vagy a tanulószerződéses gyakorlati képzésben résztvevő tanulók profiljának és a vállalati igényeknek az egyeztetésében, valamint a résztvevők felkészítésében. Ha a közvetítő szervezet/intézmény partner egy nemzeti mobilitási konzorciumban, a hozzájárulását egyértelműen ismertetni kell a pályázatban. Ha a közvetítő szervezet/intézmény nem partner egy nemzeti mobilitási konzorciumban, nyomatékosan ajánljuk, hogy a pályázó szervezetek/intézmények formálisan határozzák meg a jogokat és kötelezettségeket az ilyen közvetítő szervezetekkel/intézményekkel való együttműködés esetén.

A küldő és fogadó szervezeteknek/intézményeknek a tanulókkal és a munkatársakkal/szakemberekkel/oktatókkal együtt a mobilitási időszak kezdetét megelőzően – tanulmányi, illetve mobilitási megállapodásban – meg kell állapodniuk a tanulók, illetve a munkatársak/szakemberek/oktatók által végzett tevékenységekről. Ezek a megállapodások meghatározzák a külföldön töltött tanulmányi időszak célként kitűzött tanulási eredményeit, a formális elismerésre vonatkozó rendelkezéseket, valamint felsorolják az egyes felek jogait és kötelezettségeit.

19 napnál hosszabb mobilitási időszak esetén a szakképzésben résztvevő tanulók nyelvi támogatásra jogosultak. Az online nyelvi támogatás fokozatosan kerül bevezetésre a program során. Ezt a szolgáltatást az Európai Bizottság a részvételre jogosultak számára elérhetővé tette az idegen nyelvi kompetenciáik felmérése érdekében, valamint azért, hogy szükség esetén a mobilitás előtt és/vagy alatt a lehető legmegfelelőbb módon tanulhassák a nyelvet (az ezzel kapcsolatos további részletekért lásd a pályázati útmutató I. mellékletét).

Mobilitási projektek a szakképzésben résztvevő tanulók és munkatársak számára, amennyiben nem rendelkeznek Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvánnyal

A projektek értékelésének szempontjai

A szakképzési mobilitási projekteknek a következő formális szempontoknak kell megfelelniük, hogy az Erasmus+ program keretében támogathatók legyenek:

 

Általános támogathatósági szempontok

Támogatható tevékenységek

A szakképzési mobilitási projekteknek legalább az egyik tevékenységet tartalmazniuk kell a következők közül:

 • Külföldi mobilitás szakképzési szolgáltatóknál és/vagy vállalatoknál, 2 hét és 3 hónap közötti időszakra;
 • Hosszú távú külföldi mobilitás szakképzési szolgáltatóknál és/vagy vállalatoknál (ErasmusPro), 3–12 hónap közötti időszakra.
 • Külföldi oktatási/képzési feladatok;
 • Munkatársak/szakemberek/oktatók külföldi képzése.

Támogatható résztvevő szervezetek/intézmények

Résztvevő szervezet/intézmény lehet:

 • a szakoktatás és -képzés terén működő köz- vagy magánintézmény (vagy annak tagintézménye) (vagyis szakképzési szolgáltató); vagy
 • a munkaerőpiacon aktív bármely köz- vagy magánintézmény (vagyis vállalat).

Ilyen szervezetek/intézmények lehetnek például a következők:

 • szakoktatást és -képzést végző iskola/intézet/központ;
 • állami vagy magánkézben lévő kis-, közép- vagy nagyvállalkozás (beleértve a szociális vállalkozásokat is);
 • szociális partner vagy a munka világának egyéb képviselője, a kereskedelmi kamarákat, az ipari/szakmai egyesületeket és a szakszervezeteket is beleértve;
 • helyi, regionális vagy nemzeti szintű közintézmény;
 • kutatóintézet;
 • alapítvány;
 • iskola/intézet/oktatási központ (bármilyen szintű, az iskola előtti neveléstől a felső középfokú oktatásig, a felnőttoktatást is beleértve);
 • nonprofit szervezet, egyesület, nem kormányzati szervezet;
 • pályaorientációs, pályaválasztási tanácsadó és tájékoztató szolgáltatást nyújtó szerv;
 • a szakoktatási és -képzési szakpolitikákért felelős testület.

Mindegyik szervezetnek/intézménynek valamely programországban kell székhellyel rendelkeznie.

Ki pályázhat?

 • Tanulókat és munkatársakat/szakembereket/oktatókat külföldre küldő szakképzési szolgáltató (vagy annak tagintézménye);
 • Egy nemzeti mobilitási konzorcium koordinátora.

Magánszemélyek közvetlenül nem pályázhatnak támogatásra.

A résztvevő szervezetek/intézmények száma

A mobilitási tevékenység transznacionális tevékenység, amelyben legalább két (azaz legalább egy küldő és egy fogadó), különböző programországból származó szervezetnek/intézménynek kell részt vennie.

Nemzeti mobilitási konzorcium által benyújtott pályázatok esetében a konzorcium valamennyi tagjának ugyanabból a programországból kell származnia, és a pályázat benyújtásakor meg kell nevezni őket. A konzorcium legalább három szakképzési szolgáltatóból áll.

A projekt időtartama

1 vagy 2 év. A pályázónak a pályázati szakaszban a projekt célkitűzésének és a tervezett tevékenységek típusának megfelelően kell kiválasztania a kívánt időtartamot.

Hová kell benyújtani a pályázatot?

A pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához.

Mikor kell benyújtani a pályázatot?

A pályázóknak brüsszeli idő szerint február 5-én déli 12 óráig kell benyújtaniuk az ugyanabban az évben június 1. és december 31. között kezdődő projektekre vonatkozó pályázatot.

Esetleges póthatáridő:

A nemzeti irodák a finanszírozási források felhasználatlansága esetén második pályázati fordulót szervezhetnek, amelyre szintén az ebben a pályázati útmutatóban meghatározott szabályok vonatkoznak. A nemzeti irodák erről a lehetőségről a honlapjukon tesznek közzé tájékoztatást.

Amennyiben második pályázati fordulót hirdetnek meg, a pályázóknak brüsszeli idő szerint október 1-jén déli 12 óráig kell benyújtaniuk a következő évben január 1. és május 31. között kezdődő projektekre vonatkozó pályázatukat.

Hogyan kell pályázni?

Ennek részleteit a pályázati útmutató C. része tartalmazza.

Egyéb feltételek

Egy szakképzési szolgáltató (vagy tagintézmény) vagy nemzeti mobilitási konzorcium egy pályázati körben csak egyszer pályázhat. Ugyanaz a szakképzési szolgáltató azonban több különböző, egyidejűleg pályázó nemzeti mobilitási konzorciumnak is tagja lehet, vagy több ilyen konzorciumot is koordinálhat.

 

További támogathatósági szempontok tanulói mobilitás esetén

A tevékenység időtartama

 • Külföldi mobilitás szakképzési szolgáltatóknál és/vagy vállalatoknál, 2 hét (azaz tíz munkanap) és 3 hónap közötti időszakra, amelybe az utazással töltött idő nem számít bele;
 • Hosszú távú külföldi mobilitás szakképzési szolgáltatóknál és/vagy vállalatoknál (ErasmusPro), 3–12 hónap közötti időszakra, amelybe az utazással töltött idő nem számít bele;

A tevékenység helyszíne

A résztvevőknek külföldön, egy másik programországban kell végrehajtaniuk a mobilitási tevékenységet.

Támogatható résztvevők

Szakképzésben résztvevő tanulók (beleértve a tanulószerződéses gyakorlati képzésben résztvevő tanulókat), akik jellemzően olyan tanulmányokat folytatnak, amelyek munkaalapú tanulást is magukban foglalnak, és akik lakóhellyel rendelkeznek a küldő szervezet/intézmény országában. A szakképzésben résztvevő tanulókat külföldre kísérő személyek.

A szakképzési szolgáltatók frissen végzett tanulói (beleértve a tanulószerződéses gyakorlati képzésben résztvevő korábbi tanulókat) szintén részt vehetnek a tevékenységben. A frissen végzett tanulók külföldi szakmai gyakorlatára szükségszerűen a végzést követő 12 hónapon belül kerül sor. Olyan országok esetében, ahol a frissen végzett tanulóknak a végzést követően kötelező katonai vagy civil szolgálatot kell teljesíteniük, a frissen végzett tanulók támogathatósági időszaka meghosszabbodik az említett szolgálat időtartamával.

Egyéb feltételek

Előkészítő látogatás

Az ErasmusPro tevékenységeket tartalmazó projektek esetében a pályázó kérheti, hogy az ilyen tevékenységek megszervezésében érintett, illetve a küldő szervezetnél/intézménynél vagy a konzorcium tagjainál dolgozó személyek (például tanárok, oktatók, nemzetközi mobilitási munkatársak stb.) előkészítő látogatáson vegyenek részt.

Az előkészítő látogatás vonatkozásában a következő támogathatósági szempontoknak kell megfelelni:

 • időtartam: legfeljebb 3 munkanap, amelybe az utazással töltött idő nem számít bele;
 • mindegyik előkészítői látogatás egy résztvevőre korlátozódik;
 • az egyes fogadó szervezetek/intézmények csak egy előkészítő látogatást szervezhetnek.

 

További támogathatósági szempontok munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása esetén

A tevékenység időtartama

2 nap és 2 hónap között, amelybe az utazással töltött idő nem számít bele.

A minimum 2 napos tevékenységnek egymást követő napokon kell teljesülnie.

A tevékenység helyszíne

A résztvevőknek külföldön, egy másik programországban kell végrehajtaniuk a mobilitási tevékenységet.

Támogatható résztvevők

A küldő szervezetnél/intézménynél dolgozó, a szakoktatásban és -képzésben résztvevő személyek (tanárok, oktatók, nemzetközi mobilitási munkatársak, adminisztratív vagy tanácsadó munkatársak stb.), valamint a szervezet/intézmény stratégiai fejlesztéséért felelős egyéb személyek.

Az oktatási/képzési feladatok esetében a cselekvés a vállalatoktól, a magánszektorból és/vagy a civil társadalmi szervezetektől érkező személyek számára is elérhető.

Ezen kívül az oktatási/képzési feladatok esetében a cselekvés adott esetben a más programországokban működő vállalatok olyan oktatói számára is elérhető, akiket a pályázó szakképzési szolgáltatók és/vagy a konzorciumban résztvevő szervezetek/intézmények meghívtak előadónak.

 

A pályázó szervezetek/intézmények értékelése a releváns kizárási és kiválasztási szempontok alapján történik. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.

 

Odaítélési szempontok

A projektek értékelése a következő szempontok szerint történik:

A projekt relevanciája

(maximum 30 pont)

 

 • A pályázat relevanciája a következők szempontok alapján:
  • a cselekvés célkitűzései (lásd „A mobilitási projektek céljai” szakaszt);
  • a résztvevő szervezetek/intézmények és az egyéni résztvevők igényei és célkitűzései, különösen az európai fejlesztési tervben meghatározott igények és célkitűzések figyelembevételével.
 • Milyen mértékben integrálja a pályázat a hosszú távú mobilitást (ErasmusPro).
 • Milyen mértékben alkalmas a pályázat a következők megvalósítására:
  • a résztvevők kiváló tanulási eredményeinek elősegítése;
  • a résztvevő szervezetek/intézmények kapacitásainak és nemzetközi hatókörének megerősítése.
  • A pályázat milyen mértékben:
   • szólít meg hátrányos helyzetű célcsoportokat 1
   • von be olyan szervezeteket, akik a cselekvés új résztvevői

A projektterv és a megvalósítás minősége

(maximum 40 pont)

 

 

 • A pályázat egyes szakaszainak (előkészítés, a mobilitási tevékenységek megvalósítása és nyomon követése) áttekinthetősége, teljessége és minősége.
 • Adott esetben a hosszú távú mobilitás (ErasmusPro) megvalósításnak egyértelmű megtervezése és végrehajthatósága.
 • A projekt célkitűzései és a tervezett tevékenységek közötti összhang.
 • A pályázó szervezet/intézmény európai fejlesztési tervének minősége.
 • A gyakorlati intézkedések, valamint az irányítási és támogatási módszerek minősége.
 • A résztvevőknek nyújtott felkészítés minősége.
 • A résztvevők tanulási eredményeinek elismerésére és érvényesítésére irányuló intézkedések minősége, valamint az átláthatóságot és az elismerést támogató uniós eszközök következetes használata.
 • A résztvevők mobilitási tevékenységre való kiválasztására és/vagy mobilitási tevékenységbe való bevonására irányuló intézkedések alkalmassága.
 • Adott esetben a részt vevő szervezetek/intézmények és egyéb érdekelt felek közötti együttműködés és kommunikáció minősége.

Hatás és terjesztés

(maximum 30 pont)

 

 • A projekt eredményeinek értékelésére szolgáló intézkedések minősége.
 • A projekt várható hatása:
  • a résztvevőkre és a résztvevő szervezetekre/intézményekre a projekt időtartama alatt és azt követően;
  • a projektben közvetlenül résztvevő szervezetekre/intézményekre és személyekre gyakorolt hatáson túl, helyi, regionális, nemzeti és/vagy európai szinten.
 • A projekt eredményeinek a résztvevő szervezeteken/intézményeken belül és kívül történő terjesztésére irányuló intézkedések alkalmassága és minősége.
 • Adott esetben milyen mértékben támogatja a projekt a hosszú távú mobilitást (ErasmusPro) fenntartható, határokon átnyúló együttműködési és elismerési struktúrák kidolgozásával.

 

A pályázatoknak legalább 60 pontot el kell érniük ahhoz, hogy támogathatóak legyenek. Az odaítélési szempontok minden fent említett kategóriája esetében ezen kívül el kell érniük a maximálisan adható pontok legalább felét (azaz „A projekt relevanciája”, illetve a „Hatás és terjesztés” kategóriában legalább 15, „A projektterv és a megvalósítás minősége” kategóriában pedig legalább 20 pontot).

 

Az odaítélt támogatás

A kiválasztott projekteknek odaítélt támogatás maximális összege több tényezőtől függ:

 • a megpályázott mobilitási időszakok száma és időtartama;
 • milyen mértékben integrálja a pályázat a 3–12 hónapos hosszú távú mobilitást (ErasmusPro);
 • a pályázó korábbi teljesítménye a mobilitási időszakok számát, a tevékenységek minőségi végrehajtását, valamint a hatékony és eredményes pénzgazdálkodást tekintve, amennyiben a pályázó korábban hasonló támogatásban részesült;
 • a mobilitási cselekvés céljára elkülönített teljes nemzeti költségvetés.

 

Mit kell még tudni erről a cselekvésről?

Magas utazási költségeket fedező rendkívüli költségek

A mobilitási projektek pályázói pénzügyi támogatást kérhetnek a résztvevők jelentős utazási költségeire a „Rendkívüli költségek” költségvetési sorban (az összes elszámolható költség legfeljebb 80%-áig; lásd „Finanszírozási szabályok”). Erre akkor van lehetőség, ha a pályázók igazolni tudják, hogy a szokásos támogatási szabályok (amelyek az utazási távolsági sávok szerint megállapított egységköltségeken alapulnak) nem fedezik a résztvevők utazási költségeinek legalább 70%-át. Ha megítélik, a magas utazási költségeket fedező rendkívüli költségek helyettesítik a szokásos utazási támogatást.

További információ

Erre a cselekvésre vonatkozóan további kötelező feltételek és hasznos kiegészítő információk a pályázati útmutató I. mellékletében találhatók. Az érdeklődő szervezeteknek/intézményeknek javasoljuk, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőzően tanulmányozzák az I. melléklet idevágó szakaszait.

Mobilitási projektek a szakképzésben résztvevő, Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvánnyal rendelkező tanulók és munkatársak számára

A projektek értékelésének szempontjai

Az Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvánnyal rendelkező szakképzési mobilitási projekteknek a következő formális szempontoknak kell megfelelniük, hogy az Erasmus+ program keretében támogathatók legyenek:

 

Általános támogathatósági szempontok

Ki pályázhat?

Olyan szervezetek/intézmények vagy konzorciumok, amelyeknek valamely programországban van a székhelye, és amelyek Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvánnyal rendelkeznek2.

 

Támogatható tevékenységek

 

A szakképzési mobilitási projekteknek legalább az egyik tevékenységet tartalmazniuk kell a következők közül:

 • Külföldi mobilitás szakképzési szolgáltatóknál és vállalatoknál, 2 hét és 3 hónap közötti időszakra;
 • Hosszú távú külföldi mobilitás szakképzési szolgáltatóknál és vállalatoknál, 3–12 hónap közötti időszakra (ErasmusPro).
 • Külföldi oktatási/képzési feladatok;
 • Munkatársak/szakemberek/oktatók külföldi képzése.

A résztvevő szervezetek/intézmények száma

A mobilitási tevékenység transznacionális tevékenység, amelyben legalább két (azaz legalább egy küldő és egy fogadó), különböző programországokból származó szervezetnek/intézménynek kell részt vennie.

Az Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvánnyal rendelkező nemzeti mobilitási konzorciumok projektjei esetében a küldő és a fogadó szervezeteknek/intézményeknek különböző programországokból kell származniuk.

A projekt időtartama

1 vagy 2 év. A pályázónak a pályázati szakaszban kell kiválasztania a kívánt időtartamot.

Hová kell benyújtani a pályázatot?

A pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához.

Mikor kell benyújtani a pályázatot?

A pályázóknak brüsszeli idő szerint február 5-én déli 12 óráig kell benyújtaniuk az ugyanabban az évben június 1. és december 31. között kezdődő projektekre vonatkozó pályázatot.

 

Esetleges póthatáridő:

A nemzeti irodák a finanszírozási források felhasználatlansága esetén második pályázati fordulót szervezhetnek, amelyre szintén az ebben a pályázati útmutatóban meghatározott szabályok vonatkoznak. A nemzeti irodák erről a lehetőségről a honlapjukon tesznek közzé tájékoztatást.

Amennyiben második pályázati fordulót hirdetnek meg, a pályázóknak brüsszeli idő szerint október 1-jén déli 12 óráig kell benyújtaniuk a következő évben január 1. és május 31. között kezdődő projektekre vonatkozó pályázatukat.

Hogyan kell pályázni?

Ennek részleteit a pályázati útmutató C. része tartalmazza.

Egyéb feltételek

Egy szakképzési szolgáltató vagy nemzeti mobilitási konzorcium egy pályázati körben csak egyszer pályázhat. Ugyanaz a szakképzési szolgáltató azonban több különböző, egyidejűleg pályázó nemzeti mobilitási konzorciumnak is tagja lehet, vagy több ilyen konzorciumot is koordinálhat.

 

További támogathatósági szempontok tanulói mobilitás esetén

A tevékenység időtartama

 • Külföldi mobilitás szakképzési szolgáltatóknál és/vagy vállalatoknál, 2 hét (azaz tíz munkanap) és 3 hónap közötti időszakra, amelybe az utazással töltött idő nem számít bele;
 • Hosszú távú külföldi mobilitás szakképzési szolgáltatóknál és/vagy vállalatoknál (ErasmusPro), 3–12 hónap közötti időszakra, amelybe az utazással töltött idő nem számít bele;

A tevékenység helyszíne

A résztvevőknek külföldön, egy másik programországban kell végrehajtaniuk a mobilitási tevékenységet.

Támogatható résztvevők

Szakképzésben résztvevő tanulók (beleértve a tanulószerződéses gyakorlati képzésben résztvevő tanulókat), akik jellemzően olyan tanulmányokat folytatnak, amelyek munkaalapú tanulást is magukban foglalnak, és akik lakóhellyel rendelkeznek a küldő szervezet/intézmény országában. A szakképzésben résztvevő tanulókat külföldre kísérő személyek.

A szakképzési szolgáltatók frissen végzett tanulói (beleértve a tanulószerződéses gyakorlati képzésben résztvevő korábbi tanulókat) szintén részt vehetnek a tevékenységben. A frissen végzett tanulók külföldi szakmai gyakorlatára szükségszerűen a végzést követő 12 hónapon belül kerül sor. Olyan országok esetében, ahol a frissen végzett tanulóknak a végzést követően kötelező katonai vagy civil szolgálatot kell teljesíteniük, a frissen végzett tanulók támogathatósági időszaka meghosszabbodik az említett szolgálat időtartamával.

Egyéb feltételek

Előkészítő látogatás

Az ErasmusPro tevékenységeket tartalmazó projektek esetében a pályázó kérheti, hogy az ilyen tevékenységek megszervezésében érintett, illetve a küldő szervezetnél/intézménynél vagy a konzorcium tagjainál dolgozó személyek (például tanárok, oktatók, nemzetközi mobilitási munkatársak stb.) előkészítő látogatáson vegyenek részt.

Az előkészítő látogatás vonatkozásában a következő támogathatósági szempontoknak kell megfelelni:

 • időtartam: legfeljebb 3 munkanap, amelybe az utazással töltött idő nem számít bele;
 • mindegyik előkészítői látogatás egy résztvevőre korlátozódik;
 • az egyes fogadó szervezetek/intézmények csak egy előkészítő látogatást szervezhetnek.

 

További támogathatósági szempontok munkatársak mobilitása esetén

A tevékenység időtartama

2 nap és 2 hónap között, amelybe az utazással töltött idő nem számít bele.

A minimum 2 napos tevékenységnek egymást követő napokon kell teljesülnie.

A tevékenység helyszíne

A résztvevőknek külföldön, egy másik programországban kell végrehajtaniuk a mobilitási tevékenységet.

Támogatható résztvevők

A küldő szervezetnél/intézménynél dolgozó, a szakoktatásban és -képzésben résztvevő személyek (tanárok, oktatók, nemzetközi mobilitási munkatársak, adminisztratív vagy tanácsadó munkatársak stb.), valamint a szervezet/intézmény stratégiai fejlesztéséért felelős egyéb személyek. 

Az oktatási/képzési feladatok esetében a cselekvés a vállalatoktól, a magánszektorból és/vagy a civil társadalmi szervezetektől érkező személyek számára is elérhető.

Ezen kívül az oktatási/képzési feladatok esetében a cselekvés adott esetben a más programországokban működő vállalatok olyan oktatói számára is elérhető, akiket a pályázó szakképzési szolgáltatók és/vagy a konzorciumban résztvevő szervezetek/intézmények meghívtak előadónak.

 

A pályázó szervezetek/intézmények értékelése a releváns kizárási és kiválasztási szempontok alapján történik. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.

 

Odaítélési szempontok az Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvánnyal rendelkezők esetében

Nem kerül sor minőségi értékelésre (a minőség értékelése a szakképzési mobilitási tanúsítványra való pályázat szakaszában történik), így nincsenek odaítélési szempontok.

Bármely támogatható pályázat (a támogathatósági ellenőrzést követően) támogatásban részesül.

Az odaítélt támogatás maximális összege több tényezőtől függ:

 • a megpályázott mobilitási időszakok és hónapok/napok száma;
 • milyen mértékben integrálja a pályázat a 3–12 hónapos hosszú távú mobilitást (ErasmusPro);
 • a pályázó korábbi teljesítménye a mobilitási időszakok számát, a tevékenységek minőségi végrehajtását, valamint a hatékony és eredményes pénzgazdálkodást tekintve, amennyiben a pályázó korábban hasonló támogatásban részesült;
 • a mobilitási cselekvés céljára elkülönített teljes nemzeti költségvetés.

 

Milyen akkreditációra van szükségük a pályázóknak ehhez a mobilitási projekthez?

Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvány

Az Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvány célja az európai nemzetköziesítési stratégiák fejlesztése a szakoktatás és -képzés területén, a fenntarthatóságuk fokozása, és ezáltal a transznacionális szakképzési mobilitás minőségi és mennyiségi fejlesztése. A szakképzési mobilitási tanúsítvány odaítéléséről szóló felhívást évente teszik közzé a nemzeti irodák honlapján.

A szakképzési mobilitási tanúsítvány megszerzése lehetővé teszi a birtokosa számára, hogy egyszerűsített módon pályázzon az Erasmus+ 1. pályázati kategóriája (A szakképzésben résztvevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása) esetében.

 

Mit kell még tudni erről a cselekvésről?

Magas utazási költségeket fedező rendkívüli költségek

A mobilitási projektek pályázói pénzügyi támogatást kérhetnek a résztvevők jelentős utazási költségeire a „Rendkívüli költségek” költségvetési sorban (az összes elszámolható költség legfeljebb 80%-áig; lásd „Finanszírozási szabályok”). Erre akkor van lehetőség, ha a pályázók igazolni tudják, hogy a szokásos támogatási szabályok (amelyek az utazási távolsági sávok szerint megállapított egységköltségeken alapulnak) nem fedezik a résztvevők utazási költségeinek legalább 70%-át. Ha megítélik, a magas utazási költségeket fedező rendkívüli költségek helyettesítik a szokásos utazási támogatást.

 

További információ

Erre a cselekvésre vonatkozóan további kötelező feltételek és hasznos kiegészítő információk a pályázati útmutató I. mellékletében találhatók. Az érdeklődő szervezeteknek/intézményeknek javasoljuk, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőzően tanulmányozzák az I. melléklet idevágó szakaszait.

 

Finanszírozási szabályok

A mobilitási projekt költségvetését a következő finanszírozási szabályok alapján kell megtervezni (euróban):

A) Valamennyi mobilitási tevékenységre alkalmazandó finanszírozási szabályok

Elszámolható költség

Finanszírozási mechanizmus

Összeg

A kiszámítás módja

Utazás

Az indulási helytől a tevékenység helyszínéig történő utazásra, illetve a visszaútra fizetett, a résztvevők (így a kísérő személyek is) utazási költségeihez való hozzájárulás.

Az ErasmusPro tevékenységek összefüggésében adott esetben az előkészítő látogatáshoz kapcsolódó utazási költségek.

Egységköltség-hozzájárulás

10–99 km közötti távolság esetén:

20 EUR/résztvevő

Az egyes résztvevők utazásának távolsága alapján. A távolságokat az Európai Bizottság által biztosított távolságkalkulátorral kell kiszámítani3. A pályázónak az oda- és visszaút támogatására adható uniós támogatás összegének kiszámításához az egyirányú út távolságát kell feltüntetnie4.

 

100–499 km közötti távolság esetén:

180 EUR/résztvevő

500–1999 km közötti távolság esetén:

275 EUR/résztvevő

2000–2999 km közötti távolság esetén:

360 EUR/résztvevő

3000–3999 km közötti távolság esetén:

530 EUR/résztvevő

4000–7999 km közötti távolság esetén:

820 EUR/résztvevő

8000 km és annál nagyobb távolság esetén:

1500 EUR/résztvevő

Szervezési támogatás

A mobilitási tevékenységek – a résztvevők (pedagógiai, interkulturális, nyelvi) felkészítését és a mobilitási tevékenység alatti nyomon követését és támogatását, valamint a tanulási eredmények érvényesítését és a terjesztésre irányuló tevékenységeket is beleértve – megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek (a résztvevők ellátási költségeinek kivételével).

Egységköltség-hozzájárulás

A 100. résztvevőig: 350 EUR/résztvevő

+

A 100. résztvevő fölött: 200 EUR/további résztvevő

A résztvevők száma alapján

Sajátos nevelési igények fedezésére adható támogatás

Fogyatékossággal élő résztvevőkhöz, valamint a kísérő személyekhez közvetlenül kapcsolódó járulékos költségek (ideértve az utazási és ellátási költségeket, amennyiben azok indokoltak, és amennyiben e résztvevőkre nem kérelmeztek támogatást az „Utazás” és a „Személyi támogatás” költségvetési sorban).

Tényleges költségek

Legfeljebb az elszámolható költség 100%-a

Feltételhez kötött: a sajátos nevelési igények fedezésére adható pénzügyi támogatás kérelmezését indokolni kell a pályázati formanyomtatványon.

Rendkívüli költségek

A hátrányos helyzetű tanulók részvételének támogatására szolgáló járulékos költségek (a résztvevők és a kísérő személyek utazási és személyi költségei nem tartoznak ide).

Pénzügyi garancia nyújtásának költségei, amennyiben a nemzeti iroda kéri.

 

A résztvevők magas utazási költségei (bővebben lásd a „Mit kell még tudni erről a cselekvésről?” szakaszt).

Tényleges költségek

Pénzügyi garancia költségei: az elszámolható költség 75%-a

Egyéb költségek: az elszámolható költség 100%-a

 

 

 

Magas utazási költségek: legfeljebb az elszámolható költség 80%-a

Feltételhez kötött: a rendkívüli költségek fedezésére szolgáló pénzügyi támogatás kérelmezését indokolni kell a pályázati formanyomtatványon.

 

B) A szakképzésben résztvevő tanulók mobilitására fordítandó kiegészítő támogatás

Elszámolható költség

Finanszírozási mechanizmus

Összeg

A kiszámítás módja

Személyi támogatás

A résztvevők és a kísérő személyek tevékenység alatti ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek.5

Egységköltség-hozzájárulás

a tevékenység 14. napjáig: A2.1 /résztvevő/nap

+

a tevékenység 15. napjától a 12. hónap végéig: az A2.1 összeg 70%-a/résztvevő/nap

Az egyes résztvevők tartózkodási időtartama alapján (ha szükséges, beleszámolható a tevékenység megkezdése előtt és befejezése után egy-egy utazási nap).

Az ErasmusPro tevékenységek összefüggésében adott esetben az előkészítő látogatás során a munkatársak/szakemberek/oktatók ellátásához kapcsolódó költségek.

A2.2 /résztvevő/nap

Az egyes résztvevők tartózkodási időtartama alapján (ha szükséges, beleszámolható a tevékenység megkezdése előtt és befejezése után egy-egy utazási nap).

Nyelvi támogatás

A résztvevőknek a nyelvtudásuk fejlesztése érdekében – a kiutazás előtt vagy a tevékenység során – rendelkezésre bocsátott támogatással kapcsolatos költségek annak a nyelvnek a fejlesztése céljából, amelyet a tevékenységhez kötődő tanulmányaik vagy képzés során használnak.

Egységköltség-hozzájárulás

Csak a 19 nap és 12 hónap közötti időtartamra szóló tevékenységekre:

150 EUR/nyelvi támogatásra szoruló résztvevő

Feltételhez kötött: a pályázónak kérnie kell a tevékenység nyelvéhez szükséges támogatást a résztvevő olyan nyelvhez kapcsolódó igényei alapján, amelyek nem elérhetők az Erasmus+ online nyelvi fejlesztési eszközében.

 

C) A szakképzésben résztvevő munkatársak mobilitására fordítandó kiegészítendő támogatás

Elszámolható költség

Finanszírozási mechanizmus

Összeg

A kiszámítás módja

Személyi támogatás

A résztvevők és a kísérő személyek ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek

Egységköltség-hozzájárulás

a tevékenység 14. napjáig: A2.2 /résztvevő/nap

+

a tevékenység 15–60. napja között: az A2.2 összeg 70%-a/résztvevő/nap

Az egyes résztvevők tartózkodási időtartama alapján (ha szükséges, beleszámolható a tevékenység megkezdése előtt és befejezése után egy-egy utazási nap).

 

1. táblázat – Személyi támogatás (EUR/nap)

Az összeg a tevékenység megvalósításának országától függ. Az adott országban benyújtott projektekre alkalmazandó összegeket – objektív és átlátható szempontok alapján – a nemzeti iroda határozza meg. A konkrét összeget a lenti táblázatban megadott alsó és felső értékhatárok között kell meghatározni. A pontos összegeket a nemzeti irodák honlapján teszik közzé.

 

Fogadó ország

Tanulási célú mobilitás

Munkatársak mobilitása

 

Min. – Max. (naponta)

Min. – Max. (naponta)

 

A2.1

A2.2

1. csoport:

Norvégia, Dánia, Luxemburg, Egyesült Királyság, Izland, Svédország, Írország, Finnország, Liechtenstein

30–120

80–180

2. csoport:

Hollandia, Ausztria, Belgium, Franciaország, Németország, Olaszország, Spanyolország, Ciprus, Görögország, Málta, Portugália

26–104

70–160

3. csoport:

Szlovénia, Észtország, Lettország, Horvátország, Szlovákia, Cseh Köztársaság, Litvánia, Törökország, Magyarország, Lengyelország, Románia, Bulgária, Észak-Macedónia, Szerbia

22–88

60–140

 

 • 1. A hátrányos helyzetű személyek pontosabb fogalommeghatározása a pályázati útmutató A. részében, a „Méltányosság és befogadás”  szakaszban található
 • 2. A tanúsítványra vonatkozó további információkért lásd „Az Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvány” szakaszt és a pályázati útmutató I. mellékletét.
 • 3. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hu
 • 4. Ha például egy madridi személy Rómában szervezett tevékenységben vesz részt, a) a pályázónak ki kell számítania a Madrid és Róma közötti távolságot (1365,28 km); b) ki kell választania az utazási távolságnak megfelelő sávot (500–1999 km közötti távolság), majd c) ennek alapján ki kell számítania a Madrid és Róma közötti oda-vissza út költségeihez való hozzájárulásra adható uniós támogatás összegét (275 EUR).
 • 5. A kísérő személyek esetében a szakképzésben részt vevő munkatársak/szakemberek/oktatók esetében alkalmazott ráták érvényesek. Lásd a költségvetés „Személyi támogatás” sorát a „C) A szakképzésben részt vevő munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitására fordítandó kiegészítendő támogatás” szakaszban. Kivételes esetben, ha a kísérő személynek több mint 60 napig kell külföldön tartózkodnia, a 60. nap utáni további ellátási költségek esetében támogatás biztosítandó a „Sajátos nevelési igények fedezésére adható támogatás” költségvetési sor értelmében.

Mobilitási projektek az iskolák munkatársai/szakemberei/oktatói számára

Az ilyen típusú mobilitási projektek az alábbi egy vagy több tevékenységből állhatnak:

Munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása:

 • oktatási feladatok: ez a tevékenység lehetővé teszi, hogy a tanárok vagy egyéb iskolai munkatársak/szakemberek/oktatók külföldi partneriskolákban tanítsanak;
 • szervezett külföldi tanfolyamok vagy képzések: a tanárok, iskolavezetők és egyéb iskolai munkatársak/szakemberek/oktatók szakmai fejlődésének elősegítése;
 • szakmai látogatások (job shadowing): lehetőséget nyújt a tanároknak, iskolavezetőknek és egyéb iskolai munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak, hogy bizonyos időszakot külföldön töltsenek egy partneriskolánál vagy egyéb érintett, az iskolai oktatás terén működő intézménynél.

Ezek a tevékenységek egyben lehetőséget biztosítanak a tanárok számára, hogy olyan kompetenciákat sajátítsanak el, amelyekkel jobban ki tudják elégíteni a hátrányos helyzetű tanulók szükségleteit. A fiatal migránsokkal, menekültekkel és menedékkérőkkel kapcsolatos jelenlegi helyzet miatt továbbá különös figyelmet kap az olyan projektek támogatása, amelyek a tanárok számára olyan területeken biztosítanak képzést, mint a menekült gyermekek oktatása, az interkulturális osztályok, a tanulók második nyelven történő oktatása, illetve a tolerancia és sokféleség az osztályban.

 

A projektben résztvevő szervezetek/intézmények szerepe

A mobilitási projektben résztvevő szervezetek/intézmények szerepe és feladatai a következők:

 • A pályázó szervezet/intézmény feladata a mobilitási projekt megpályázása, a támogatási megállapodás aláírása és kezelése, valamint a beszámolás. Ha a pályázó szervezet/intézmény egy iskola, akkor egyben ez a küldő szervezet/intézmény is. A pályázó olyan konzorciumkoordinátor is lehet, amely az adott ország partnerszervezeteinek/partnerintézményeinek nemzeti mobilitási konzorciumát vezeti, melynek célja az iskolai munkatársak/szakemberek/oktatók külföldre küldése.
 • A küldő szervezet/intézmény feladata a tanárok és egyéb iskolai munkatársak/szakemberek/oktatók kiválasztása és külföldre utaztatása.
 • A fogadó szervezet/intézmény feladata a tanárok és egyéb iskolai munkatársak/szakemberek/oktatók fogadása, a nekik szóló tevékenységek megszervezése, illetve az általuk nyújtott oktatási tevékenység igénybevétele.

A fogadó szervezet/intézmény konkrét szerepe a tevékenység típusától és a küldő szervezettel/intézménnyel való kapcsolattól függ. A fogadó szervezet/intézmény lehet:

 • képzésszervező (szervezett tanfolyamokon vagy képzésen való részvétel esetén);
 • partneriskola vagy egyéb érintett intézmény (például szakmai látogatás [job shadowing] vagy oktatási feladatok esetén). Ebben az esetben a küldő és a fogadó szervezetek/intézmények a résztvevőkkel közösen megállapodást dolgoznak ki a tevékenység megkezdése előtt. A megállapodás meghatározza a külföldön töltött időszak célkitűzéseit és tevékenységeit, valamint a felek jogait és kötelezettségeit.

Az Erasmus+ program támogatja a munkatársak/szakemberek/oktatók tanulási célú mobilitását, amennyiben az:

 • illeszkedik a küldő szervezet/intézmény (korszerűsítést és nemzetköziesítést ösztönző) európai fejlesztési tervébe;
 • megfelel a munkatársak/szakemberek/oktatók világosan meghatározott fejlesztési szükségleteinek;
 • megfelelő kiválasztási, előkészítő és utánkövetést célzó intézkedésekkel párosul;
 • biztosítja a résztvevő munkatársak/szakemberek/oktatók tanulási eredményeinek megfelelő elismerését;
 • biztosítja a tanulási eredmények terjesztését és széles körben történő alkalmazását a szervezeten/intézményen belül.

A projektek értékelésének szempontjai

A közoktatási mobilitási projekteknek a következő formális szempontoknak kell megfelelniük, hogy az Erasmus+ program keretében támogathatók legyenek:

 

Támogathatósági szempontok

Támogatható tevékenységek

Az iskolai oktatási mobilitási projekteknek legalább az egyik tevékenységet tartalmazniuk kell a következők közül:

 • oktatási feladatok;
 • szervezett külföldi tanfolyamok vagy képzések;
 • szakmai látogatások (job shadowing).

Támogatható résztvevő szervezetek/intézmények

Oktatási feladatok:

A küldő és fogadó szervezetnek/intézménynek iskolának (bármilyen szintű, az iskola előtti neveléstől a felső középfokú oktatásig általános oktatást, szakképzést vagy műszaki képzést nyújtó intézménynek) kell lennie1.

 

Szervezett tanfolyamok, képzések és szakmai látogatások (job shadowing):

A küldő szervezetnek iskolának vagy egy nemzeti mobilitási konzorcium koordinátorának kell lennie.

A fogadó szervezet/intézmény lehet:

 • iskola; vagy
 • a munkaerőpiacon vagy az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén működő állami vagy magánszervezet/-intézmény. Ilyen szervezetek/intézmények lehetnek például a következők:
  • szakképző vagy felnőttoktatást végző iskola/intézet/oktatási központ;
  • felsőoktatási intézmény;
  • köz- vagy magánkézben lévő kis-, közép- vagy nagyvállalkozás (beleértve a szociális vállalkozásokat is);
  • szociális partner vagy a munka világának egyéb képviselője, a kereskedelmi kamarákat, az ipari/szakmai egyesületeket és a szakszervezeteket is beleértve;
  • helyi, regionális vagy nemzeti szintű közintézmény;
  • nonprofit szervezet, egyesület, nem kormányzati szervezet;
  • kutatóintézet;
  • alapítvány;
  • pályaorientációs, pályaválasztási tanácsadó és tájékoztató szolgáltatást nyújtó szerv;
  • tanfolyamokat vagy képzéseket nyújtó szervezet/intézmény.

Nemzeti mobilitási konzorcium által benyújtott pályázat esetében: a jogosult koordináló szervezeteket a nemzeti hatóság határozza meg az adott országban 2, és ezek a következők lehetnek:

 • helyi vagy regionális oktatási hatóságok;
 • oktatási koordinációs szervek;
 • iskolák

A nemzeti mobilitási konzorciumot alkotó valamennyi többi szervezetnek/intézménynek iskolának kell lennie.

Ha a nemzeti mobilitási konzorcium koordinátora egy oktatási hatóság vagy koordinációs szerv, a konzorciumban résztvevő iskoláknak szervezetileg kapcsolódniuk kell a konzorcium koordinátorához. Ha a koordinátor egy iskola, akkor a konzorcium kialakításának indokolását szerepeltetni kell a projektpályázatban, és el kell magyarázni a konzorcium megalakulásának okait, valamint a koordinátornak a projekt vezetésére való alkalmasságát. Mindegyik résztvevő szervezetnek/intézménynek valamely programországban kell székhellyel rendelkeznie.

Ki pályázhat?

 • A munkatársakat/szakembereket/oktatókat külföldre küldő iskola (egyéni pályázat).
 • Egy nemzeti mobilitási konzorcium koordinátora (konzorcium által benyújtott pályázat).

Magánszemélyek közvetlenül nem pályázhatnak támogatásra.

A résztvevő szervezetek/intézmények száma

A mobilitási tevékenység transznacionális tevékenység, amelyben legalább két (azaz legalább egy küldő és egy fogadó), különböző országból származó szervezetnek/intézménynek kell részt vennie. A pályázat benyújtásakor a fogadó szervezeteket/intézményeket nem kell megnevezni.

A nemzeti mobilitási konzorcium által benyújtott pályázatok esetében a konzorcium valamennyi tagjának ugyanabból a programországból kell származnia, és a pályázat benyújtásakor meg kell nevezni őket. Egy konzorciumnak legalább három szervezetből/intézményből kell állnia (a koordinátor és legalább két további iskola).

A projekt időtartama

1 vagy 2 év. A pályázónak a pályázati szakaszban a projekt célkitűzésének és a tervezett tevékenységek típusának megfelelően kell kiválasztania a kívánt időtartamot.

A tevékenység időtartama

2 nap és 2 hónap között, amelybe az utazással töltött idő nem számít bele.

A minimum 2 napos tevékenységnek egymást követő napokon kell teljesülnie.

A tevékenység helyszíne

A mobilitási tevékenységet külföldön, egy másik programországban kell végrehajtani.

Támogatható résztvevők

A küldő iskolában vagy iskolákban dolgozó munkatársak/szakemberek/oktatók (oktatási és nem oktatási tevékenységet végző személyek, az iskolavezetőket, igazgatókat stb. is beleértve), valamint a küldő iskola vagy iskolák stratégiai fejlesztésében résztvevő egyéb munkatársak/szakemberek/oktatók (tanfelügyelők, iskolai tanácsadók, nevelési tanácsadók, pszichológusok stb.).

Nemzeti mobilitási konzorciumot vezető helyi vagy regionális iskolai hatóságok vagy iskolai koordinációs szervek olyan munkatársai, akik oktatáspolitikával, az iskolák fejlesztésével vagy az iskolai oktatási szektor számára stratégiai fontosságú egyéb tevékenységekkel foglalkoznak.

Minden résztvevőnek munkakapcsolatban kell lennie a küldő szervezettel.

Hová kell benyújtani a pályázatot?

A pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához3.

Mikor kell benyújtani a pályázatot?

A pályázóknak brüsszeli idő szerint február 5-én déli 12 óráig kell benyújtaniuk az ugyanabban az évben június 1. és december 31. között kezdődő projektekre vonatkozó pályázatot.

Esetleges póthatáridő:

A nemzeti irodák a finanszírozási források felhasználatlansága esetén második pályázati fordulót szervezhetnek, amelyre szintén az ebben a pályázati útmutatóban meghatározott szabályok vonatkoznak. A nemzeti irodák erről a lehetőségről a honlapjukon tesznek közzé tájékoztatást.

Amennyiben második pályázati fordulót hirdetnek meg, a pályázóknak brüsszeli idő szerint október 1-jén déli 12 óráig kell benyújtaniuk a következő évben január 1. és május 31. között kezdődő projektekre vonatkozó pályázatukat.

Hogyan kell pályázni?

Ennek részleteit a pályázati útmutató C. része tartalmazza.

Egyéb feltételek

Egy szervezet/intézmény vagy nemzeti mobilitási konzorcium egy pályázati körben csak egyszer pályázhat. Ugyanazon szervezet/intézmény azonban több különböző, egyidejűleg pályázó nemzeti mobilitási konzorciumnak is tagja lehet, vagy több ilyen konzorciumot is koordinálhat.

 

A pályázó szervezetek/intézmények értékelése a releváns kizárási és kiválasztási szempontok alapján történik. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.

 

Odaítélési szempontok

A projektek értékelése a következő szempontok szerint történik:

A projekt relevanciája

(maximum 30 pont)

 

 • A pályázat relevanciája a következők szempontok alapján:
  • a cselekvés célkitűzései (lásd „A mobilitási projektek céljai” szakaszt);
  • a résztvevő szervezetek/intézmények és az egyéni résztvevők európai fejlesztési tervben meghatározott szükségletei és célkitűzései.
 • Milyen mértékben alkalmas a pályázat a következők megvalósítására:
  • a résztvevők kiváló tanulási eredményeinek elősegítése;
  • a résztvevő szervezetek/intézmények kapacitásainak és nemzetközi hatókörének megerősítése.

A projektterv és a megvalósítás minősége

(maximum 40 pont)

 

 

 • A pályázat egyes szakaszainak (előkészítés, a mobilitási tevékenységek megvalósítása és nyomon követése) áttekinthetősége, teljessége és minősége.
 • A projekt célkitűzései és a tervezett tevékenységek közötti összhang.
 • A pályázó szervezet/intézmény európai fejlesztési tervének minősége.
 • A résztvevők mobilitási tevékenységre való kiválasztására és/vagy mobilitási tevékenységbe való bevonására irányuló intézkedések alkalmassága.
 • Nemzeti mobilitási konzorciumok esetében: a konzorcium összetételének megfelelősége, a konzorciumon belüli szinergiák lehetősége, és a koordinátor alkalmassága a projekt vezetésére.
 • A gyakorlati intézkedések, valamint az irányítási és támogatási módszerek minősége.
 • A résztvevőknek nyújtott felkészítés minősége.
 • A résztvevők tanulási eredményeinek elismerésére és érvényesítésére irányuló intézkedések minősége, valamint az átláthatóságot és az elismerést támogató uniós eszközök következetes használata.

Hatás és terjesztés

(maximum 30 pont)

 

 • A projekt eredményeinek értékelésére szolgáló intézkedések minősége.
 • A projekt várható hatása:
  • az egyéni résztvevőkre és a résztvevő szervezetekre/intézményekre a projekt időtartama alatt és azt követően;
  • a projektben közvetlenül résztvevő szervezetekre/intézményekre és személyekre gyakorolt hatáson túl, helyi, regionális, nemzeti és/vagy európai szinten.
 •  
 • A projekt eredményeinek a résztvevő szervezeteken/intézményeken belül és kívül történő terjesztésére irányuló intézkedések alkalmassága és minősége.

 

A pályázatoknak legalább 60 pontot el kell érniük ahhoz, hogy támogathatóak legyenek. Az odaítélési szempontok minden fent említett kategóriája esetében ezen kívül el kell érniük a maximálisan adható pontok legalább felét (azaz „A projekt relevanciája”, illetve a „Hatás és terjesztés” kategóriában legalább 15, „A projektterv és a megvalósítás minősége” kategóriában pedig legalább 20 pontot).

Mit kell még tudni erről a cselekvésről?

Magas utazási költségeket fedező rendkívüli költségek

A mobilitási projektek pályázói pénzügyi támogatást kérhetnek a résztvevők jelentős utazási költségeire a „Rendkívüli költségek” költségvetési sorban (az összes elszámolható költség legfeljebb 80%-áig; lásd „Finanszírozási szabályok”). Erre akkor van lehetőség, ha a pályázók igazolni tudják, hogy a szokásos támogatási szabályok (amelyek az utazási távolsági sávok szerint megállapított egységköltségeken alapulnak) nem fedezik a résztvevők utazási költségeinek legalább 70%-át. Ha megítélik, a magas utazási költségeket fedező rendkívüli költségek helyettesítik a szokásos utazási támogatást.

Egyéb információ

Erre a cselekvésre vonatkozóan további kötelező feltételek és hasznos kiegészítő információk a pályázati útmutató I. mellékletében találhatók. Az érdeklődő szervezeteknek/intézményeknek javasoljuk, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőzően tanulmányozzák az I. melléklet idevágó szakaszait.

 

Finanszírozási szabályok

A mobilitási projekt költségvetését a következő finanszírozási szabályok alapján kell megtervezni (euróban):

Elszámolható költség

Finanszírozási mechanizmus

Összeg

A kiszámítás módja

Utazás

Az indulási helytől a tevékenység helyszínéig történő utazásra, illetve a visszaútra fizetett, a résztvevők (beleértve a kísérő személyeket) utazási költségeihez való hozzájárulás.

Egységköltség-hozzájárulás

10–99 km közötti távolság esetén:

20 EUR/résztvevő

Az egyes résztvevők utazásának távolsága alapján. A távolságokat az Európai Bizottság által biztosított távolságkalkulátorral kell kiszámítani4. A pályázónak az oda- és visszaút támogatására adható uniós támogatás összegének kiszámításához az egyirányú út távolságát kell feltüntetnie5.

 

100–499 km közötti távolság esetén:

180 EUR/résztvevő

500–1999 km közötti távolság esetén:

275 EUR/résztvevő

2000–2999 km közötti távolság esetén:

360 EUR/résztvevő

3000–3999 km közötti távolság esetén:

530 EUR/résztvevő

4000–7999 km közötti távolság esetén:

820 EUR/résztvevő

8000 km és annál nagyobb távolság esetén:

1500 EUR/résztvevő

Szervezési támogatás

A mobilitási tevékenységek – a résztvevők (pedagógiai, interkulturális, nyelvi) felkészítését és a mobilitási tevékenység alatti ellenőrzését és támogatását, valamint a tanulási eredmények érvényesítését és a terjesztési tevékenységeket is beleértve – megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek (a résztvevők ellátási költségeinek kivételével).

Egységköltség-hozzájárulás

A 100. résztvevőig: 350 EUR/résztvevő

+

A 100. résztvevő fölött: 200 EUR/további résztvevő

A résztvevők száma alapján.

Személyi támogatás

A résztvevők és a kísérő személyek tevékenység alatti megélhetéséhez közvetlenül kapcsolódó költségek.

Egységköltség-hozzájárulás

A tevékenység 14. napjáig: A3.1 /résztvevő/nap

+

a tevékenység 15–60. napja között: az A3.1 összeg 70%-a/résztvevő/nap

Az egyes résztvevők tartózkodási időtartama alapján (ha szükséges, beleszámolható a tevékenység megkezdése előtt és befejezése után egy-egy utazási nap).

Képzési díjak

A tanfolyami beiratkozási díjak kifizetéséhez közvetlenül kapcsolódó költségek.

Egységköltség-hozzájárulás

70 EUR/résztvevő/nap

Maximum 700 EUR/résztvevő

Feltételhez kötött: a képzési díj, a sajátos nevelési igények és a rendkívüli költségek fedezésére adható pénzügyi támogatás kérelmezését indokolni kell a pályázati formanyomtatványon.

Sajátos nevelési igények fedezésére adható támogatás

Fogyatékossággal élő résztvevőkhöz, valamint a kísérő személyekhez közvetlenül kapcsolódó járulékos költségek (ideértve az utazási és ellátási költségeket, amennyiben azok indokoltak, és amennyiben e résztvevőkre nem kérelmeztek támogatást az „Utazás” és a „Személyi támogatás” költségvetési sorban).

Tényleges költségek

Az elszámolható költség 100%-a

Rendkívüli költségek

 

 

Pénzügyi garancia nyújtásának költségei, amennyiben a nemzeti iroda kéri.

 

 

 

A résztvevők magas utazási költségei (bővebben lásd a „Mit kell még tudni erről a cselekvésről?” szakaszt).

 

Tényleges költségek

Az elszámolható költség 75%-a

 

 

 

 

Magas utazási költségek: az elszámolható költség legfeljebb 80%-a

 

1. táblázat – Személyi támogatás (EUR/nap)

Az összeg a tevékenység megvalósításának országától függ. Az adott országban benyújtott projektekre alkalmazandó összegeket – objektív és átlátható szempontok alapján – a nemzeti iroda határozza meg. A konkrét összeget a lenti táblázatban megadott alsó és felső értékhatárok között kell meghatározni. A pontos összegeket a nemzeti irodák honlapján teszik közzé.

 

Fogadó ország

 

 

Munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása

Min. összeg – max. összeg/nap

A3.1

1. csoport:

Norvégia, Dánia, Luxemburg, Egyesült Királyság, Izland, Svédország, Írország, Finnország, Liechtenstein

80–180

2. csoport:

Hollandia, Ausztria, Belgium, Franciaország, Németország, Olaszország, Spanyolország, Ciprus, Görögország, Málta, Portugália

70–160

3. csoport:

Szlovénia, Észtország, Lettország, Horvátország, Szlovákia, Cseh Köztársaság, Litvánia, Törökország, Magyarország, Lengyelország, Románia, Bulgária, Észak-Macedónia, Szerbia

60–140

 

 • 1. Lásd az egyes országokban támogatható iskolák jegyzékét. További információkért vegye fel a kapcsolatot az adott ország nemzeti irodájával.
 • 2. Lásd az egyes országokban támogatható szervezetek jegyzékét. További információkért vegye fel a kapcsolatot az adott ország nemzeti irodájával.
 • 3. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a más ország nemzeti hatóságának felügyelete alatt álló iskoláknak (például lycée français, Deutsche Auslandsschulen, UK „Forces” schools) a felügyelő ország nemzeti irodájához kell benyújtaniuk pályázatukat.
 • 4. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hu
 • 5. Ha például egy madridi személy Rómában szervezett tevékenységben vesz részt, a) a pályázónak ki kell számítania a Madrid és Róma közötti távolságot (1365,28 km); b) ki kell választania az utazási távolságnak megfelelő sávot (500–1999 km közötti távolság), majd c) ennek alapján ki kell számítania a Madrid és Róma közötti oda-vissza út költségeihez való hozzájárulásra adható uniós támogatás összegét (275 EUR).

Mobilitási projektek a felnőttoktatásban dolgozó munkatársak/szakemberek/oktatók számára

Az ilyen típusú mobilitási projektek az alábbi egy vagy több tevékenységből állhatnak:

Munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása:

 • oktatási/képzési feladatok: ez a tevékenység lehetővé teszi, hogy a felnőttoktatási intézmény munkatársa/szakembere/oktatója külföldi partnerszervezetnél/partnerintézménynél tanítson vagy képzést nyújtson;
 • szervezett külföldi tanfolyamok vagy képzések: a felnőttoktatásban dolgozó munkatársak/szakemberek/oktatók szakmai fejlődésének elősegítése;
 • szakmai látogatás (job shadowing): lehetőséget nyújt a felnőttoktatásban dolgozó munkatársak/szakemberek/oktatók számára, hogy bizonyos időszakot külföldön töltsenek a felnőttoktatás terén működő bármely érintett intézménynél.

Ezek a tevékenységek egyben lehetőséget nyújtanak a felnőttoktatási intézmények munkatársai/szakemberei/oktatói számára, hogy olyan kompetenciákat sajátítsanak el, amelyekkel jobban ki tudják elégíteni a hátrányos helyzetű felnőtt tanulók szükségleteit. A fiatal migránsokkal, menekültekkel és menedékkérőkkel kapcsolatos jelenlegi helyzet miatt továbbá különös figyelmet kap az olyan projektek támogatása, amelyek a felnőttoktatási intézmények munkatársai/szakemberei/oktatói számára olyan területeken biztosítanak képzést, mint a felnőttoktatásban tanuló menekültek oktatása, az interkulturális osztályok, a felnőttoktatásban tanulók második nyelven történő oktatása, illetve a tolerancia és sokféleség az osztályban.

 

A projektben résztvevő szervezetek/intézmények szerepe

A mobilitási projektben résztvevő szervezetek/intézmények szerepe és feladatai a következők:

 • A pályázó szervezet/intézmény feladata a mobilitási projekt megpályázása, a támogatási megállapodás aláírása és kezelése, valamint a beszámolás. A pályázó olyan konzorciumkoordinátor is lehet, amely az adott ország partnerszervezeteinek/partnerintézményeinek nemzeti mobilitási konzorciumát vezeti, melynek célja az felnőttoktatásban dolgozó munkatársak/szakemberek/oktatók külföldre küldése. A konzorciumkoordinátor – nem szükségszerűen ugyan, de – küldő szervezetként/intézményként is eljárhat.
 • A küldő szervezet/intézmény feladata a felnőttoktatás terén tevékenykedő munkatársak/szakemberek/oktatók kiválasztása és külföldre utaztatása. A küldő szervezet/intézmény a pályázó szervezet/intézmény vagy a nemzeti mobilitási konzorciumban résztvevő partner.
 • A fogadó szervezet/intézmény feladata a külföldi felnőttoktatásban dolgozó munkatársak/szakemberek/oktatók fogadása, a nekik szóló tevékenységek megszervezése, illetve az általuk nyújtott képzési tevékenység igénybevétele.

A fogadó szervezet/intézmény konkrét szerepe a tevékenység típusától és a küldő szervezettel/intézménnyel való kapcsolattól függ. A fogadó szervezet/intézmény lehet:

 • képzésszervező (szervezett tanfolyamokon vagy képzésen való részvétel esetén);
 • partner vagy egyéb, felnőttoktatással foglalkozó releváns szervezet/intézmény (például szakmai látogatás [job shadowing] vagy oktatási feladatok esetén). Ebben az esetben a küldő szervezet/intézmény még a tevékenység megkezdése előtt, a résztvevőkkel közösen meghatározza a külföldön töltött időszak célkitűzéseit és tevékenységeit, valamint a felek jogait és kötelezettségeit.

Az Erasmus+ program támogatja a munkatársak/szakemberek/oktatók tanulási célú mobilitását, amennyiben az:

 • illeszkedik a küldő szervezetek/intézmények (korszerűsítést és nemzetköziesítést ösztönző) európai fejlesztési tervébe;
 • megfelel a munkatársak/szakemberek/oktatók világosan meghatározott fejlesztési szükségleteinek;
 • megfelelő kiválasztási, előkészítő és utánkövetést célzó intézkedésekkel párosul;
 • biztosítja a résztvevő munkatársak/szakemberek/oktatók tanulási eredményeinek megfelelő elismerését; és
 • biztosítja a tanulási eredmények terjesztését és széles körben történő alkalmazását a szervezeten/intézményen belül.

A projektek értékelésének szempontjai

A felnőttoktatási mobilitási projekteknek a következő formális szempontoknak kell megfelelniük, hogy az Erasmus+ program keretében támogathatók legyenek:

 

Támogathatósági szempontok

Támogatható tevékenységek

A felnőttoktatási mobilitási projekteknek legalább az egyiket tartalmazniuk kell a következő tevékenységek közül:

 • oktatási feladatok;
 • szervezett külföldi tanfolyamok vagy képzések;
 • szakmai látogatások (job shadowing).

Támogatható résztvevő szervezetek/intézmények

Résztvevő szervezet/intézmény lehet:

 •  a nem szakmai felnőttoktatás terén működő állami vagy magánintézmény (a fogalommeghatározás szerint felnőttoktatási szervezet)

vagy

 • a munkaerőpiacon vagy az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén működő állami vagy magánszervezet/-intézmény.

Ilyen szervezetek/intézmények lehetnek például a következők:

 • felnőttoktatást végző iskola/intézet/központ;
 • sajátos nevelési igényű személyek felnőttoktatási intézményei;
 • felsőoktatási intézmény (többek között felnőttoktatási lehetőségeket nyújtó intézmény);
 • állami vagy magánkézben lévő kis-, közép- vagy nagyvállalkozás (beleértve a szociális vállalkozásokat is);
 • szociális partner vagy a munka világának egyéb képviselője, a kereskedelmi kamarákat, az ipari/szakmai egyesületeket és a szakszervezeteket is beleértve;
 • helyi, regionális vagy nemzeti szintű közintézmény;
 • kutatóintézet;
 • alapítvány;
 • iskola/intézet/oktatási központ;
 • nonprofit szervezet, egyesület, nem kormányzati szervezet;
 • kulturális intézmény, könyvtár, múzeum;
 • pályaorientációs, pályaválasztási tanácsadó és tájékoztató szolgáltatást nyújtó szerv.

Mindegyik szervezetnek/intézménynek valamely programországban kell székhellyel rendelkeznie.

Ki pályázhat?

 • A munkatársat/szakembert/oktatót külföldre küldő nem szakmai felnőttoktatási intézmény.
 • Nem szakmai felnőttoktatási intézmények nemzeti mobilitási konzorciumának koordinátoraként fellépő, nem szakmai felnőttoktatási intézmény.

Magánszemélyek közvetlenül nem pályázhatnak támogatásra.

A résztvevő szervezetek/intézmények száma

A pályázat benyújtásakor csak a küldő szervezetet/intézményt kell megnevezni.

A nemzeti mobilitási konzorcium által benyújtott pályázatok esetében azonban a konzorcium valamennyi tagjának ugyanabból a programországból kell származnia, és a pályázat benyújtásakor meg kell nevezni őket. Egy konzorciumnak legalább három felnőttoktatási intézményből kell állnia.

A mobilitási projekt megvalósítási szakaszában legalább két (azaz legalább egy küldő és egy fogadó), különböző programországból származó szervezetnek/intézménynek kell részt vennie.

A projekt időtartama

1 vagy 2 év. A pályázónak a pályázati szakaszban a projekt célkitűzésének és a tervezett tevékenységek típusának megfelelően kell kiválasztania a kívánt időtartamot.

A tevékenység időtartama

2 nap és 2 hónap között, amelybe az utazással töltött idő nem számít bele.

A minimum 2 napos tevékenységnek egymást követő napokon kell teljesülnie.

A tevékenység helyszíne

A résztvevőknek külföldön, egy másik programországban kell végrehajtaniuk a mobilitási tevékenységet.

Támogatható résztvevők

A küldő felnőttoktatási intézményben vagy intézményekben dolgozó munkatársak/szakemberek/oktatók, valamint a szervezet/intézmény stratégiai fejlesztéséért felelős munkatársak/szakemberek/oktatók.

Hová kell benyújtani a pályázatot?

A pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához.

Mikor kell benyújtani a pályázatot?

A pályázóknak brüsszeli idő szerint február 5-én déli 12 óráig kell benyújtaniuk az ugyanabban az évben június 1. és december 31. között kezdődő projektekre vonatkozó pályázatot.

 

Esetleges póthatáridő:

A nemzeti irodák a finanszírozási források felhasználatlansága esetén második pályázati fordulót szervezhetnek, amelyre szintén az ebben a pályázati útmutatóban meghatározott szabályok vonatkoznak. A nemzeti irodák erről a lehetőségről a honlapjukon tesznek közzé tájékoztatást.

Amennyiben második pályázati fordulót hirdetnek meg, a pályázóknak brüsszeli idő szerint október 1-jén déli 12 óráig kell benyújtaniuk a következő évben január 1. és május 31. között kezdődő projektekre vonatkozó pályázatukat.

Hogyan kell pályázni?

Ennek részleteit a pályázati útmutató C. része tartalmazza.

Egyéb feltételek

Egy felnőttoktatási intézmény vagy a felnőttoktatási intézmények nemzeti mobilitási konzorciuma egy pályázati körben csak egyszer pályázhat. A felnőttoktatási intézmény azonban több különböző, egyidejűleg pályázó konzorciumnak is tagja lehet, vagy több ilyen konzorciumot is koordinálhat.

 

A pályázó szervezetek/intézmények értékelése a releváns kizárási és kiválasztási szempontok alapján történik. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.

 

Odaítélési szempontok

A projektek értékelése a következő szempontok szerint történik:

A projekt relevanciája

(maximum 30 pont)

 

 • A pályázat relevanciája a következők szempontok alapján:
  • a cselekvés célkitűzései (lásd „A mobilitási projektek céljai” szakaszt);
  • a résztvevő szervezetek/intézmények és az egyéni résztvevők szükségletei és célkitűzései.
 • Milyen mértékben alkalmas a pályázat a következők megvalósítására:
  • a résztvevők kiváló tanulási eredményeinek elősegítése;
  • a résztvevő szervezetek/intézmények kapacitásainak és nemzetközi hatókörének megerősítése.

A projektterv és a megvalósítás minősége

(maximum 40 pont)

 

 

 • A pályázat egyes szakaszainak (előkészítés, a mobilitási tevékenységek megvalósítása és nyomon követése) áttekinthetősége, teljessége és minősége.
 • A projekt célkitűzései és a tervezett tevékenységek közötti összhang.
 • A pályázó szervezet/intézmény európai fejlesztési tervének minősége.
 • A gyakorlati intézkedések, valamint az irányítási és támogatási módszerek minősége.
 • A résztvevőknek nyújtott felkészítés minősége.
 • A résztvevők tanulási eredményeinek elismerésére és érvényesítésére irányuló intézkedések minősége, valamint az átláthatóságot és az elismerést támogató uniós eszközök következetes használata.
 • A résztvevők mobilitási tevékenységre való kiválasztására és/vagy mobilitási tevékenységbe való bevonására irányuló intézkedések alkalmassága.
 • Adott esetben a résztvevő szervezetek/intézmények és egyéb érdekelt felek közötti együttműködés és kommunikáció minősége.

Hatás és terjesztés

(maximum 30 pont)

 

 • A projekt eredményeinek értékelésére szolgáló intézkedések minősége.
 • A projekt várható hatása:
  • a résztvevőkre és a résztvevő szervezetekre/intézményekre a projekt időtartama alatt és azt követően;
  • a projektben közvetlenül résztvevő szervezetekre/intézményekre és személyekre gyakorolt hatáson túl, helyi, regionális, nemzeti és/vagy európai szinten.
 • A projekt eredményeinek a résztvevő szervezeteken/intézményeken belül és kívül történő terjesztésére irányuló intézkedések alkalmassága és minősége (adott esetben beleértve az európai felnőttképzés elektronikus platformjának [EPALE] használatát).

 

A pályázatoknak legalább 60 pontot el kell érniük ahhoz, hogy támogathatóak legyenek. Az odaítélési szempontok minden fent említett kategóriája esetében ezen kívül el kell érniük a maximálisan adható pontok legalább felét (azaz „A projekt relevanciája”, illetve a „Hatás és terjesztés” kategóriában legalább 15, „A projektterv és a megvalósítás minősége” kategóriában pedig legalább 20 pontot).

 

Mit kell még tudni erről a cselekvésről?

Magas utazási költségeket fedező rendkívüli költségek

A mobilitási projektek pályázói támogatást kérhetnek a magas utazási költségeikre a „Rendkívüli költségek” költségvetési sorban (az összes elszámolható költség legfeljebb 80%-ának fedezésére; lásd „Finanszírozási szabályok”). Erre akkor van lehetőség, ha a pályázók igazolni tudják, hogy a szokásos támogatási szabályok (amelyek a távolsági sávok szerint megállapított egységköltségen alapulnak) nem fedezik a résztvevők utazási költségeinek legalább 70%-át. Ha megítélik, a magas utazási költségeket fedező rendkívüli költségek helyettesítik a szokásos utazási támogatást.

 

Egyéb információ

Erre a cselekvésre vonatkozóan további kötelező feltételek és hasznos kiegészítő információk a pályázati útmutató I. mellékletében találhatók. Az érdeklődő szervezeteknek/intézményeknek javasoljuk, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőzően tanulmányozzák az I. melléklet idevágó szakaszait.

 

Finanszírozási szabályok

A mobilitási projekt költségvetését a következő finanszírozási szabályok alapján kell megtervezni (euróban):

Elszámolható költség

Finanszírozási mechanizmus

Összeg

A kiszámítás módja

Utazás

Az indulási helytől a tevékenység helyszínéig történő utazásra, illetve a visszaútra fizetett, a résztvevők (beleértve a kísérő személyeket) utazási költségeihez való hozzájárulás.

Egységköltség-hozzájárulás

10–99 km közötti távolság esetén:

20 EUR/résztvevő

Az egyes résztvevők utazásának távolsága alapján. A távolságokat az Európai Bizottság által biztosított távolságkalkulátorral kell kiszámítani1. A pályázónak az oda- és visszaút támogatására adható uniós támogatás összegének kiszámításához az egyirányú út távolságát kell feltüntetnie2.

 

100–499 km közötti távolság esetén:

180 EUR/résztvevő

500–1999 km közötti távolság esetén:

275 EUR/résztvevő

2000–2999 km közötti távolság esetén:

360 EUR/résztvevő

3000–3999 km közötti távolság esetén:

530 EUR/résztvevő

4000–7999 km közötti távolság esetén:

820 EUR/résztvevő

8000 km és annál nagyobb távolság esetén:

1500 EUR/résztvevő

Szervezési támogatás

A mobilitási tevékenységek – a résztvevők (pedagógiai, interkulturális, nyelvi) felkészítését és a mobilitási tevékenység alatti ellenőrzését és támogatását, valamint a tanulási eredmények érvényesítését és a terjesztési tevékenységeket is beleértve – megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek (a résztvevők ellátási költségeinek kivételével).

Egységköltség-hozzájárulás

A 100. résztvevőig: 350 EUR/résztvevő

+

A 100. résztvevő fölött: 200 EUR/további résztvevő

A résztvevők száma alapján.

Személyi támogatás

A résztvevők és a kísérő személyek tevékenység alatti megélhetéséhez közvetlenül kapcsolódó költségek.

Egységköltség-hozzájárulás

a tevékenység 14. napjáig: A4.1 /résztvevő/nap

+

a tevékenység 15–60. napja között: az A4.1 összeg 70%-a/résztvevő/nap

Az egyes résztvevők tartózkodási időtartama alapján (ha szükséges, beleszámolható a tevékenység megkezdése előtt és befejezése után egy-egy utazási nap).

Képzési díjak

A tanfolyami beiratkozási díjak kifizetéséhez közvetlenül kapcsolódó költségek.

Egységköltség-hozzájárulás

70 EUR/résztvevő/nap

Maximum 700 EUR/résztvevő

Feltételhez kötött: a képzési díj, a sajátos nevelési igények és a rendkívüli költségek fedezésére adható pénzügyi támogatás kérelmezését indokolni kell a pályázati formanyomtatványon.

 

Sajátos nevelési igények fedezésére adható támogatás

Fogyatékossággal élő résztvevőkhöz, valamint a kísérő személyekhez közvetlenül kapcsolódó járulékos költségek (ideértve az utazási és ellátási költségeket, amennyiben azok indokoltak, és amennyiben e résztvevőkre nem kérelmeztek támogatást az „Utazás” és a „Személyi támogatás” költségvetési sorban).

Tényleges költségek

Az elszámolható költség 100%-a

Rendkívüli költségek

Pénzügyi garancia nyújtásának költségei, amennyiben a nemzeti iroda kéri.

 

A résztvevők magas utazási költségei (bővebben lásd a „Mit kell még tudni erről a cselekvésről?” szakaszt).

Tényleges költségek

Az elszámolható költség 75%-a

 

 

 

Magas utazási költségek: az elszámolható költség legfeljebb 80%-a

 

1. táblázat – Személyi támogatás (EUR/nap)

Az összeg a tevékenység megvalósításának országától függ. Az adott országban benyújtott projektekre alkalmazandó összegeket – objektív és átlátható szempontok alapján – a nemzeti iroda határozza meg. A konkrét összeget a lenti táblázatban megadott alsó és felső értékhatárok között kell meghatározni. A pontos összegeket a nemzeti irodák honlapján teszik közzé.

 

Munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása

Fogadó ország

 

Min. összeg – max. összeg/nap

 

A4.1

1. csoport:

Norvégia, Dánia, Luxemburg, Egyesült Királyság, Izland, Svédország, Írország, Finnország, Liechtenstein

80–180

2. csoport:

Hollandia, Ausztria, Belgium, Franciaország, Németország, Olaszország, Spanyolország, Ciprus, Görögország, Málta, Portugália

70–160

3. csoport:

Szlovénia, Észtország, Lettország, Horvátország, Szlovákia, Cseh Köztársaság, Litvánia, Törökország, Magyarország, Lengyelország, Románia, Bulgária, Észak-Macedónia, Szerbia

60–140

 

 • 1. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hu
 • 2. Ha például egy madridi személy Rómában szervezett tevékenységben vesz részt, a) a pályázónak ki kell számítania a Madrid és Róma közötti távolságot (1365,28 km); b) ki kell választania az utazási távolságnak megfelelő sávot (500–1999 km közötti távolság), majd c) ennek alapján ki kell számítania a Madrid és Róma közötti oda-vissza út költségeihez való hozzájárulásra adható uniós támogatás összegét (275 EUR).

Fiataloknak és ifjúságsegítőknek szánt mobilitási projekt

2019-ben a projektek kiválasztása során a hangsúly a következőkre helyeződik1:

 • a perifériára szorult fiatalok megszólítása, a sokszínűségnek, a kultúrák közötti és a vallások közötti párbeszédnek, a szabadság közös értékeinek, a toleranciának és az emberi jogok tiszteletben tartásának a támogatása, továbbá a médiaműveltséget, a kritikus gondolkodást és a fiatalok kezdeményezőkészségét fokozó projektek, valamint
 • az ifjúságsegítők olyan kompetenciáinak fejlesztése, illetve számukra olyan szakmai fejlődést elősegítő módszerek átadása, ideértve a digitális ifjúsági munkát, amelyek a társadalmunk közös alapvető értékeinek az átadásához (különösen a nehezen megszólítható fiatalok számára), továbbá a fiatalok erőszakos radikalizálódásának megelőzéséhez szükségesek.

E tekintetben – figyelembe véve a kritikus európai helyzetet, valamint azt a tényt, hogy az ifjúsági munka, a nem formális tanulás jelentősen hozzájárulhat a menekültek, a menedékkérők és a migránsok igényeinek figyelembevételéhez és/vagy az e problémára irányuló figyelemfelkeltéshez – különös figyelem irányul a menekültek/menedékkérők vagy migránsok részvételével zajló vagy rájuk összpontosító ifjúsági mobilitási projektek támogatására is.

 

A mobilitási projektek az alábbi tevékenységek közül egyet vagy többet tartalmazhatnak:

Fiatalok mobilitása: Ifjúsági csereprogramok:

Az ifjúsági csereprogramok lehetővé teszik, hogy legalább két különböző országból származó fiatalok találkozzanak, és legfeljebb 21 napot együtt töltsenek. A résztvevők – csoportvezetők támogatásával – ennek során közösen hajtanak végre olyan (műhelyfoglalkozásokból, gyakorlatokból, vitákból, szerepjátékokból, szimulációkból, szabadtéri tevékenységekből stb. összeálló) munkaprogramot, amelyet az ifjúsági csere előtt közösen terveztek meg és készítettek elő. Az ifjúsági csereprogramoknak köszönhetően a fiataloknak lehetőségük van kompetenciáik fejlesztésére; a társadalmi szempontból fontos témák/témakörök tudatosítására; új kultúrák, szokások és életstílusok felfedezésére, főleg a társaiktól való tanulás révén; valamint olyan értékek megerősítésére, mint a szolidaritás, a demokrácia, a barátság stb. Az ifjúsági csereprogramok során a tanulási folyamat nem formális oktatási módszerekre épül. Az ifjúsági csereprogramra jellemző rövid távú tevékenység megfelelő lehetőséget biztosít a hátrányos helyzetű fiatalok részvételére, mivel egy ifjúsági csere folyamán a résztvevő a csoport által biztosított környezetben tud tapasztalatot szerezni, amit a csoportvezetők munkájukkal segítenek. Egy ifjúsági csereprogram megfelelő teret ad a társadalmi bevonásról és sokszínűségről való gondolkodásra, tanulásra. Az ilyen programok legalább két, különböző uniós és Unión kívüli országokból származó résztvevő szervezet közötti, nemzetközi együttműködésen alapulnak.

Az ifjúsági csereprogramok finanszírozása keretében a következő tevékenységek nem támogathatók: felsőoktatási tanulmányutak; profitszerzésre irányuló cseretevékenységek; turizmusnak minősíthető cseretevékenységek; fesztiválok; nyaralás; előadás céljából történő utazás.

Ifjúságsegítők mobilitása:

Ez a tevékenység a következők révén járul hozzá az ifjúságsegítők szakmai fejlődéséhez: nemzetközi szemináriumok, tanfolyamok, kapcsolatépítési események, tanulmányi látogatások stb.; és külföldi szakmai látogatás az ifjúságügy területén tevékenykedő intézményeknél, szervezeteknél. Mindezek a tevékenységek testreszabhatók és kombinálhatók a projekt szervezésében résztvevő szervezetek által feltárt igények kielégítésére és kívánt hatások elérésére. A résztvevő ifjúságsegítők szakmai fejlődésének hozzá kell járulnia a szervezetük minőségi ifjúsági munkára való alkalmasságának fokozásához, és egyértelmű hatással kell lennie a résztvevő ifjúságsegítők fiatalokkal folytatott rendszeres munkájára. A tanulási eredményeket – beleértve az anyagokat és az innovatív módszereket és eszközöket – tovább kell terjeszteni az ifjúsági területen, hogy hozzájáruljanak az ifjúsági munka minőségének javításához és/vagy az ifjúságpolitika fejlesztéséhez és az együttműködéshez.

 

A projektben résztvevő szervezetek/intézmények szerepe

A mobilitási projektben résztvevő szervezetek/intézmények szerepe és feladatai a következők:

 • Ifjúsági mobilitási projekt koordinátora: valamennyi partnerszervezet/-intézmény nevében pályázatot nyújt be az egész projektre.
 • Küldő szervezet/intézmény: feladata a fiatalok és az ifjúságsegítők külföldre küldése (feladatai többek között a következők: a gyakorlati intézkedések megszervezése; a résztvevők kiutazás előtti felkészítése; a résztvevők támogatása a projekt valamennyi szakaszában).
 • Fogadó szervezet/intézmény: feladata a tevékenység házigazdai szervezése, a résztvevőknek szánt tevékenységekhez kapcsolódó programoknak a résztvevőkkel és partnerszervezetekkel/-intézményekkel együttműködésben történő kidolgozása, valamint a résztvevők támogatása a projekt valamennyi szakaszában.

 

A projekt értékelésének szempontjai

Az alábbiakban találhatók a mobilitási projektek által az Erasmus+ támogatásra való jogosultság érdekében teljesítendő formai követelmények:

 

A támogathatóság általános feltételei

Támogatható tevékenységek

Az ifjúsági mobilitási projekteknek legalább az egyiket tartalmazniuk kell a következő tevékenységek közül:

 • ifjúsági csereprogramok;
 • ifjúságsegítők mobilitása.

Támogatható résztvevő szervezetek/ intézmények

Résztvevő szervezet/intézmény lehet:

 • nonprofit szervezet, egyesület, nem kormányzati szervezet;
 • európai ifjúsági nem kormányzati szervezet;
 • szociális vállalkozás;
 • helyi szintű közintézmény;
 • fiatalok olyan csoportjai, akik ifjúsági munkát végeznek, de ezt nem feltétlenül ifjúsági szervezet keretében teszik (vagyis fiatalok informális csoportjai);

valamint:

 • regionális vagy nemzeti szintű közintézmény2;
 • régiók szövetsége;
 • európai területi együttműködési csoportosulás;
 • a vállalati társadalmi felelősségvállalás iránt elkötelezett profitorientált szervezetek,

amelyek székhelye valamely programországban vagy az Unióval szomszédos partnerországban található (1–4. régió; lásd a pályázati útmutató A. részének „Támogatható országok” című szakaszát).

Ki pályázhat?

Pályázó bármely programországban székhellyel rendelkező résztvevő szervezet/intézmény vagy csoport lehet3. Ez a szervezet/intézmény pályázik az adott projektben érintett összes résztvevő szervezet/intézmény nevében.

Az ifjúsági mobilitási projektre különleges finanszírozási szabályok érvényesek (lásd a „Finanszírozási szabályok” című szakaszt), ha a pályázó:

 • nemzeti vagy regionális szintű közintézmény4;
 • régiók szövetsége;
 • európai területi együttműködési csoportosulás;
 • a vállalati társadalmi felelősségvállalás iránt elkötelezett profitorientált szervezet.

A résztvevő szervezetek/intézmények száma és profilja

A mobilitási tevékenység olyan transznacionális tevékenység, amelyben legalább két (azaz legalább egy küldő és egy fogadó), különböző programországokból származó szervezet/intézmény vesz részt. Ha az ifjúsági mobilitási projekt csak egy tevékenységet irányoz elő, a koordinátornak küldő vagy fogadó szervezetként/intézményként is el kell járnia. Ha az ifjúsági mobilitási projekt egynél több tevékenységet irányoz elő, a koordinátor – nem kötelező jelleggel, de – eljárhat küldő vagy fogadó szervezetként/intézményként. A koordinátor semmi esetre sem lehet az Unióval szomszédos partnerországban működő szervezet/intézmény.

Programországokon belüli tevékenységek: valamennyi résztvevő szervezetnek/intézménynek programországból kell származnia.

Az Unióval szomszédos partnerországokkal közös tevékenységek: a tevékenységben legalább egy olyan szervezetnek/intézménynek kell részt vennie, amely programországban működik, illetve egy másik olyan szervezetnek/intézménynek, amely az Unióval szomszédos partnerországban működik.

A projekt időtartama

3–24 hónap.

Hová kell benyújtani a pályázatot?

A pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához.

Mikor kell benyújtani a pályázatot?

A pályázóknak a következő határidőkig kell benyújtaniuk a támogatás iránti kérelmüket:

 • az ugyanazon év május 1-je és szeptember 30-a között kezdődő projektekre február 5-éig (brüsszeli idő szerint déli 12 óráig);
 • az ugyanazon év augusztus 1-je és december 31-e között kezdődő projektekre április 30-ig (brüsszeli idő szerint déli 12 óráig);
 • a következő év január 1-je és május 31-e között kezdődő projektekre október 1-ig (brüsszeli idő szerint déli 12 óráig).

Hogyan kell pályázni?

Ennek részleteit lásd a pályázati útmutató C. részében.

Egyéb feltételek

A pályázati formanyomtatványhoz a projekt során tervezett minden egyes ifjúsági csereprogram és az ifjúságsegítők mobilitási tevékenységére vonatkozóan ütemtervet kell csatolni.

A pályázati formanyomtatványhoz csatolni kell a jogi képviselő nyilatkozatát.

 

A támogathatóság további feltételei ifjúsági csereprogramok esetében

A tevékenység időtartama

5–21 nap, amelybe az utazással töltött idő nem számít bele.

A tevékenység helyszíne(i)

A tevékenységet a tevékenységben résztvevő szervezetek/intézmények egyikének országában kell végrehajtani. 

Támogatható résztvevők

13 és 30 év közötti fiatalok5

A küldő vagy a fogadó szervezet/intézmény országában kell lakóhellyel rendelkezniük. Az ifjúsági csereprogramban résztvevő csoportvezetőknek legalább 18 évesnek kell lenniük.6.

Az egyes országok résztvevőinek száma és csoportjainak összetétele

Legalább 16, legfeljebb 60 résztvevő (csoportvezető(k) nélkül) tevékenységeként.

Csoportonként legalább 4 résztvevő (csoportvezető(k) nélkül) tevékenységenként.

Minden ország csoportjának élén lennie kell legalább egy csoportvezetőnek.

A fogadó szervezet/intézmény országának résztvevőiből álló csoportnak minden egyes tevékenységben részt kell vennie. 

Egyéb feltételek

A nemzeti iroda székhelye szerinti országgal való áttekinthető kapcsolat fenntartása érdekében minden tevékenység esetében legalább egy küldő vagy fogadó szervezetnek/intézménynek a pályázatot befogadó nemzeti iroda országában kell működnie.

Előkészítő látogatás:

Ha a pályázat előirányoz előkészítő látogatást, a következő formai követelményeknek kell megfelelni:

 • az előkészítő látogatás időtartama: legfeljebb 2 nap (az utazással töltött napok kivételével);
 • a résztvevők száma: csoportonként7 1 résztvevő. A létszám csoportonként 2 főre emelhető azzal a feltétellel, hogy a második résztvevő a tevékenységben résztvevő olyan fiatal, aki nem csoportvezetői vagy oktatói szerepet tölt be.

 

A támogathatóság további feltételei ifjúságsegítők esetében

A tevékenység időtartama

2 nap és 2 hónap között, amelybe az utazással töltött idő nem számít bele.

A legalább 2 napos tevékenységnek egymást követő napokon kell teljesülnie.

A tevékenység helyszíne(i)

A tevékenységet a tevékenységben résztvevő szervezetek/intézmények egyikének országában kell végrehajtani.

Támogatható résztvevők

Nincs korhatár. Az oktatók és a facilitátorok kivételével a résztvevőknek a küldő vagy a fogadó szervezet/intézmény országában kell lakóhellyel rendelkezniük.

Résztvevők száma

A projekt minden egyes tevékenységében legfeljebb 50 résztvevő (adott esetben az oktatókat és a facilitátorokat is beleértve).

A fogadó szervezet/intézmény országából származó résztvevőknek minden egyes tevékenységben részt kell venniük.

Egyéb feltételek

A nemzeti iroda székhelye szerinti országgal való áttekinthető kapcsolat fenntartása érdekében minden tevékenység esetében legalább egy küldő vagy fogadó szervezetnek/intézménynek a pályázatot befogadó nemzeti iroda országában kell működnie.

 

A pályázó szervezetek/intézmények elbírálására a releváns kizárási és kiválasztási szempontok alapján kerül sor. További információkért tanulmányozza a pályázati útmutató C. részét.

 

Odaítélési szempontok

A pályázatok értékelése a következő szempontok szerint történik:

A projekt relevanciája

(maximum 30 pont)

 

 • A pályázat relevanciája a következő szempontok alapján:
  • a cselekvés célkitűzései (lásd „A mobilitási projekt céljai” című szakaszt);
  • a résztvevő szervezetek/intézmények és az egyéni résztvevők igényei és célkitűzései.
 • Milyen mértékben alkalmas a pályázat a következők megvalósítására:
  • hátrányos helyzetű fiatalok megszólítása, ideértve a menekülteket, a menedékkérőket, valamint a migránsokat is.
  • a sokszínűségnek, a kultúrák közötti és a vallások közötti párbeszédnek, a szabadság közös értékeinek, a toleranciának és az emberi jogok tiszteletben tartásának a támogatása, továbbá a médiaműveltséget, a kritikus gondolkodást és a fiatalok kezdeményezőkészségét fokozó projektek;
  • az ifjúságsegítők olyan kompetenciáinak fejlesztése, illetve szakmai fejlődésük – beleértve a digitális ifjúsági munkát is – érdekében számukra olyan módszerek átadása, amelyek a társadalmunk közös alapvető értékeinek - különösen a nehezen megszólítható fiatalok számára - történő átadásához, továbbá a fiatalok erőszakos radikalizálódásának megelőzéséhez szükségesek.
 • Milyen mértékben alkalmas a pályázat a következők megvalósítására:
  • kiváló tanulási eredmények biztosítása a résztvevők számára;
  • a résztvevőrésztvevő szervezetek/intézmények kapacitásainak és nemzetközi hatókörének megerősítése;
  • a résztvevő szervezetek ifjúsági munkájának minőségi javulását eredményezni
 • A pályázat milyen mértékben vonja be a cselekvés új résztvevőit.

A projektterv és a megvalósítás minősége

(maximum 40 pont)

 

 

 • A projektpályázat egyes szakaszainak (előkészítés, a mobilitási tevékenységek megvalósítása és nyomon követése) áttekinthetősége, teljessége és minősége.
 • Az azonosított szükségletek, projektcélkitűzések, résztvevői profilok és a javasolt tevékenységek tananyagának összhangja.
 • A gyakorlati intézkedések, az irányítási és támogatási módszerek minősége.
 • A résztvevőknek nyújtott felkészítés minősége.
 • A nem formális tanulásra vonatkozóan a pályázatban leírt participatív módszerek minősége.
 • A fiatalok vagy az ifjúságsegítők mennyire aktívan vesznek részt a projekt minden szintjén.
 • A résztvevők tanulási eredményeinek elismerésére és érvényesítésére irányuló lépések minősége, valamint az átláthatóságot és az elismerést támogató uniós eszközök következetes alkalmazása.
 • A résztvevők mobilitási tevékenységekre való kiválasztására és/vagy mobilitási tevékenységekbe való bevonására irányuló lépések alkalmassága.
 • Az Unióval szomszédos partnerországokkal megvalósuló tevékenységek esetében a partner- és programországok szervezeteinek/intézményeinek kiegyensúlyozott részvétele.
 • A résztvevőrésztvevő szervezetek/intézmények és más érdekeltek közötti együttműködés és kommunikáció minősége.

Hatás és terjesztés

(maximum 30 pont)

 

 • A projekt eredményeinek értékelésére szolgáló intézkedések minősége.
 • A projekt lehetséges hatása:
  • A résztvevőkre és a résztvevő szervezetekre/intézményekre a projekt időtartama alatt és azt követően.
  • A projektben közvetlenül résztvevő szervezetekre/intézményekre és magánszemélyekre gyakorolt hatáson túlmutató, azaz helyi, regionális, nemzeti és/vagy európai szintű hatás.
 • A projekt eredményeinek a résztvevő szervezetek/intézmények körében és azokon kívül történő terjesztését ösztönző intézkedések alkalmassága és minősége.

 

A pályázatoknak legalább 60 pontot el kell érniük ahhoz, hogy támogathatóak legyenek. Minden értékelési szempont esetében ezen kívül legalább a maximálisan megadható pontok felét (azaz „A projekt relevanciája” és a „Hatás és terjesztés” kategóriában legalább 15. „A projektterv és a megvalósítás minősége” kategóriában pedig legalább 20 pontot) el kell érniük.

Mit kell még tudni erről a cselekvésről?

Magas utazási költségeket fedező rendkívüli költségek

A mobilitási projektek pályázói támogatást kérhetnek az utazási költségeikre a „Rendkívüli költségek” költségvetési sorban (az összes elszámolható költség legfeljebb 80%-ának fedezésére; lásd „Finanszírozási szabályok”). Erre akkor van lehetőség, ha a pályázók igazolni tudják, hogy a szokásos támogatási szabályok (amelyek a távolsági sávok szerint megállapított egységköltség- hozzájáruláson alapulnak) nem fedezik a résztvevők utazási költségeinek legalább 70%-át. Ha megítélik, a magas utazási költségeket fedező rendkívüli költségek helyettesítik a szokásos utazási támogatást

Egyéb információ

Erre a cselekvésre vonatkozóan további kötelező feltételek és hasznos kiegészítő információk a pályázati útmutató I. mellékletében találhatók. Az érdeklődő szervezeteknek/intézményeknek javasoljuk, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőzően tanulmányozzák az I. melléklet idevágó szakaszait.

Finanszírozási szabályok

A mobilitási projekt költségvetését a következő finanszírozási szabályok alapján kell megtervezni (euróban):

Ifjúsági csereprogramok

Elszámolható költségek

Finanszírozási mechanizmus

Összeg

Juttatási szabály

Utazás

Az indulási helytől a tevékenység helyszínéig történő utazásra, illetve a visszaútra fizetett, a résztvevők (többek között a kísérő személyek) utazási költségeihez való hozzájárulás.

 

Ezenfelül adott esetben egy lehetséges előkészítő látogatás utazási költségei

Egységköltség-hozzájárulás

10–99 km-es távolság esetén:

20 EUR/ résztvevő

Az egyes résztvevők utazásának távolsága alapján. A távolságokat az Európai Bizottság által biztosított távolságkalkulátorral kell kiszámítani8. A pályázónak az oda- és visszaút támogatására adható uniós támogatás összegének kiszámításához az egyirányú út távolságát kell feltüntetnie.9.

 

100–499 km-es távolság esetén:

180 EUR/ résztvevő

500–1999 km-es távolság esetén:

275 EUR/ résztvevő

2000–2999 km-es távolság esetén:

360 EUR/ résztvevő

3000–3999 km-es távolság esetén:

530 EUR/ résztvevő

4000–7999 km-es távolság esetén:

820 EUR/ résztvevő

8000 km-es és nagyobb távolság esetén:

1500 EUR/ résztvevő

Szervezési támogatás

A mobilitási tevékenységek megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek (beleértve a résztvevők felkészítését és a mobilitási tevékenység alatti ellenőrzését és támogatását, valamint a tanulási eredmények ellenőrzésének támogatását és a terjesztési tevékenységeket is).

Egységköltség-hozzájárulás

A5. 1/tevékenység napjainak száma/résztvevő10

Az egyes résztvevők tevékenységének időtartama alapján (ha szükséges, beszámítható a tevékenység megkezdése előtt és befejezése után egy-egy utazási nap).

Sajátos nevelési igényű résztvevők támogatása

Fogyatékossággal élő résztvevőkhöz, valamint az őket kísérő személyekhez közvetlenül kapcsolódó járulékos költségek (ideértve az utazási és ellátási költségeket, amennyiben azok indokoltak, és amennyiben e résztvevők számára nem kérelmeztek támogatást az „Utazás” és a „Szervezési támogatás” költségvetési kategóriákon keresztül).

Tényleges költségek

Az elszámolható költségek 100%-a

Feltételhez kötött: a sajátos nevelési igények miatt és a rendkívüli költségek fedezésére adható pénzügyi támogatás kérelmezését meg kell indokolni a pályázati formanyomtatványon.

Rendkívüli költségek

Vízumköltségek és vízummal kapcsolatos költségek, tartózkodási engedélyek, védőoltások, orvosi igazolások.

A hátrányos helyzetű fiatalok egyenlő részvételi feltételeinek támogatására szolgáló költségek (kivéve a résztvevők utazási és szervezési támogatási költségeit).

Az előkészítő látogatás során a résztvevők elszállásolásához és ellátásához kapcsolódó költségek.
Pénzügyi garancia nyújtásának költségei, amennyiben a nemzeti iroda kéri.

A résztvevők magas utazási költségei (bővebben lásd a „Mit kell még tudni erről cselekvésről” című szakaszt).

Tényleges költségek

Pénzügyi garancia költségei: az elszámolható költségek 75%-a

 

Magas utazási költségek: az elszámolható költségek legfeljebb 80%-a

 

Egyéb költségek: Az elszámolható költségek 100%-a

 

 

Ifjúságsegítők mobilitása

Elszámolható költségek

Finanszírozási mechanizmus

Összeg

Juttatási szabály

Utazás

Az indulási helytől a tevékenység helyszínéig történő utazásra, illetve a visszaútra fizetett, a résztvevők (többek között a kísérő személyek) utazási költségeihez való hozzájárulás.

 

Ezenfelül adott esetben egy lehetséges előkészítő látogatás utazási költségei

Egységköltség-hozzájárulás

10–99 km-es távolság esetén:

20 EUR/ résztvevő

Az egyes résztvevők utazásának távolsága alapján. A távolságokat az Európai Bizottság által biztosított távolságkalkulátorral kell kiszámítani11. A pályázónak az oda- és visszaút támogatására adható uniós támogatás összegének kiszámításához az egyirányú út távolságát kell feltüntetnie.12.

 

100–499 km-es távolság esetén:

180 EUR/ résztvevő

500–1999 km-es távolság esetén:

275 EUR/ résztvevő

2000–2999 km-es távolság esetén:

360 EUR/ résztvevő

3000–3999 km-es távolság esetén:

530 EUR/ résztvevő

4000–7999 km-es távolság esetén:

820 EUR/ résztvevő

8000 km-es és nagyobb távolság esetén:

1500 EUR/ résztvevő

Szervezési támogatás

A mobilitási tevékenységek megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek (beleértve a résztvevők felkészítését és a mobilitási tevékenység alatti ellenőrzését és támogatását, valamint a tanulási eredmények ellenőrzésének támogatását és a terjesztési tevékenységeket is).

Egységköltség-hozzájárulás

 

A5. 2/nap/önkéntes13

Legfeljebb 1 100 EUR/résztvevő14

Az egyes résztvevők tartózkodási időtartama alapján (szükség esetén beszámítható a tevékenység megkezdése előtt és befejezése után egy-egy utazási nap).

Sajátos nevelési igényű résztvevők támogatása

Fogyatékossággal élő résztvevőkhöz, valamint az őket kísérő személyekhez közvetlenül kapcsolódó járulékos költségek (ideértve az utazási és ellátási költségeket, amennyiben azok indokoltak, és amennyiben e résztvevők számára nem kérelmeztek támogatást az „Utazás” és a „Szervezési támogatás” költségvetési kategóriákon keresztül).

Tényleges költségek

Az elszámolható költségek 100%-a

Feltételhez kötött: a sajátos nevelési igények miatt és a rendkívüli költségek fedezésére adható pénzügyi támogatás kérelmezését meg kell indokolni a pályázati formanyomtatványon.

Rendkívüli költségek

Vízumköltségek és vízummal kapcsolatos költségek, tartózkodási engedélyek, védőoltások.

Pénzügyi garancia nyújtásának költségei, amennyiben a nemzeti iroda kéri.

A résztvevők magas utazási költségei (bővebben lásd a „Mit kell még tudni erről cselekvésről” című szakaszt).

A hátrányos helyzetű ifjúságsegítők egyenlő részvételi feltételeinek támogatására szolgáló költségek (kivéve a résztvevők utazási és szervezési támogatási költségeit).

Tényleges költségek

 

Pénzügyi garancia költségei: az elszámolható költségek 75%-a

Magas utazási költségek: az elszámolható költségek legfeljebb 80%-a

Egyéb költségek: az elszámolható költségek 100%-a

 

 

 

Szervezési támogatás

Az összeg a mobilitási tevékenység megvalósításának helyszínétől függ. A következők által benyújtott projektek esetén: regionális vagy nemzeti szintű közintézmény; régiók szövetsége; európai területi együttműködési csoportosulás; a vállalati társadalmi felelősségvállalás iránt elkötelezett profitorientált szervezet, az alábbi összegek 50%-kal csökkennek.

 

 

Ifjúsági csereprogramok (EUR/nap)

 

Ifjúságsegítők mobilitása

(EUR/nap)

 

 

A5.1

A5.2

Belgium

42

65

Bulgária

32

53

Cseh Köztársaság

32

54

Dánia

45

72

Németország

41

58

Észtország

33

56

Írország

49

74

Görögország

38

71

Spanyolország

34

61

Franciaország

38

66

Horvátország

35

62

Olaszország

39

66

Ciprus

32

58

Lettország

34

59

Litvánia

34

58

Luxemburg

45

66

Magyarország

33

55

Málta

39

65

Hollandia

45

69

Ausztria

45

61

Lengyelország

34

59

Portugália

37

65

Románia

32

54

Szlovénia

34

60

Szlovákia

35

60

Finnország

45

71

Svédország

45

70

Egyesült Királyság

45

76

Észak-Macedónia​

28

45

Izland

45

71

Liechtenstein

45

74

Norvégia

50

74

Törökország

32

54

Szerbia

29 48

Partnerország

29

48

 • 1. Ezen mobilitási projektek elsődleges költségvetését a programországok szervezeteit és résztvevőit érintő transznacionális tevékenységek támogatásához rendelik. A rendelkezésre álló költségvetésnek megközelítőleg 25%-ából azonban programországokat és az EU-val szomszédos partnerországokat (1–4. régió; lásd a pályázati útmutató A. részének „Támogatható országok” című szakaszát) érintő nemzetközi tevékenységek is finanszírozhatók
 • 2. Ebben az összefüggésben nemzeti vagy regionális szintű közintézmény alatt olyan közintézmény értendő, amely 1) az ország vagy a régió egész területére kiterjedő szolgáltatásokat nyújt, vagy az ország vagy a régió egész területére kiterjedő közigazgatási hatáskörrel rendelkezik, és b) monopolhelyzetben van, azaz az adott országban vagy régióban nincs más olyan testület, amely ugyanazt a feladatkört látja el (jellemző példák: minisztériumok, állami ügynökségek, regionális hatóságok stb.). Ebben az összefüggésben az iskolák, egyetemek és egyéb szervek nem nemzeti vagy regionális szintű, hanem helyi szintű közintézménynek minősülnek még abban az esetben is, ha egyébként a nemzeti jog szerint jöttek létre.
 • 3. Informális csoport esetében a csoport egyik – legalább 18 éves – tagja vállalja a képviselő szerepét, és a csoport nevében felelősséget vállal.
 • 4. Lásd az előző lábjegyzetet
 • 5. Kérjük, vegyék figyelembe a következőket: 
  • Alsó korhatár: a résztvevőknek a tevékenység kezdő időpontjáig be kell tölteniük az alsó korhatárként megadott életkort.
  • Felső korhatár: a résztvevők a pályázati határidő napján nem lehetnek idősebbek a felső korhatárként megadott életkornál.
 • 6. A csoportvezető az ifjúsági csereprogramban részt vevő fiatalokat kísérő felnőtt, aki a fiatalok hatékony tanulásáért, védelméért és biztonságáért felel.
 • 7. A résztvevő lehet csoportvezető, oktató vagy a tevékenységben résztvevő, csoportvezetői vagy oktatói szerepkör nélküli fiatal
 • 8. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hu
 • 9. Ha például egy madridi (spanyolországi) személy Rómában (Olaszországban) szervezett mobilitási tevékenységben vesz részt, a) a pályázónak ki kell számítania a Madrid és Róma közötti távolságot (1365,28 km); b) ki kell választania az utazási távolságnak megfelelő sávot (amely az 500–1999 km közötti távolság), majd c) ennek alapján ki kell számítania a Madrid és Róma közötti oda- és visszaútra fizetendő költségeihez való hozzájárulásra adható uniós támogatást (275 EUR).
 • 10. A csoportvezetőket és a kísérő személyeket is beleértve.
 • 11. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hu
 • 12. Ha például egy madridi (spanyolországi) személy Rómában (Olaszországban) szervezett mobilitási tevékenységben vesz részt, a) a pályázónak ki kell számítania a Madrid és Róma közötti távolságot (1365,28 km); b) ki kell választania az utazási távolságnak megfelelő sávot (amely az 500–1999 km közötti távolság), majd c) ennek alapján ki kell számítania a Madrid és Róma közötti oda- és visszaútra fizetendő költségeihez való hozzájárulásra adható uniós támogatást (275 EUR).
 • 13. Az oktatókat, a facilitátorokat és a kísérő személyeket is beleértve.
 • 14. Az oktatókat, a facilitátorokat és a kísérő személyeket is beleértve.

Erasmus Mundus közös mesterképzések

Az Erasmus Mundus közös mesterképzések célja

Az Erasmus Mundus közös mesterképzések célja:

 • a minőségfejlesztés, az innováció, a kiválóság és a nemzetköziesítés előmozdítása a felsőoktatási intézményekben;
 • az európai felsőoktatási térség minőségének javítása és vonzerejének növelése, illetve az Unió felsőoktatásbeli külső fellépéseinek támogatása azáltal, hogy a mesterképzésben résztvevő legjobb hallgatóknak világszerte ösztöndíjat kínálnak a mesterképzés teljes idejére;
 • a mesterképzést végzettek kompetencia- és készségszintjének javítása, különös tekintettel a közös mesterképzések munkaerőpiaci relevanciájára, ami a munkáltatók fokozott bevonásával valósítható meg.

Ebben az összefüggésben az Erasmus Mundus közös mesterképzések várhatóan hozzájárulnak az Európa 2020 stratégia, illetve az oktatási és képzési stratégiai keret 2020 (Oktatás és képzés 2020) célkitűzéseinek megvalósításához, az említett szakpolitikákban megállapított megfelelő referenciaértékek teljesítését is beleértve.

A bolognai folyamat keretében valamennyi Erasmus+ programország elkötelezte magát a minőségbiztosítás közös normái és irányelvei, valamint a közös képzési struktúra és kreditrendszer iránt.  Ezek célja a felsőoktatási rendszerekbe vetett kölcsönös bizalom biztosítása, a hallgatók és diplomások nemzetközi mobilitásának elősegítése, az egyetemek határokon átnyúló együttműködése, valamint a külföldi képesítések és tanulmányi időszakok kölcsönös elismerése.  Az Európai Bizottság „Az európai identitás megerősítése az oktatás és a kultúra révén” című közleményében 2025-ig vázolta fel az európai oktatási térségre vonatkozó elképzelését: „olyan Európa, amelyben semmilyen határ nem szab gátat a tanulásnak és a kutatásnak”. A határokon átnyúló minőségbiztosítás kulcsfontosságú eleme az európai oktatási térség felé való törekvésnek. Így különösen, a bolognai rendszerről szóló jereváni miniszteri konferencián 2015-ben elfogadott „A közös programok minőségbiztosítására vonatkozó európai megközelítés 1” célja ezen programok külső minőségbiztosítási terhének csökkentése: olyan szabványokat határoz meg, amelyek az EHEA elfogadott eszközein alapulnak, további nemzeti kritériumok alkalmazása nélkül.  Ez várhatóan megkönnyíti a közös programok minőségbiztosításának integrált megközelítését, ami valóban tükrözni fogja azok közös jellegét.

Az Erasmus Mundus közös mesterképzések szervezőit felkérjük arra, hogy a közös programok minőségbiztosítására vonatkozó európai megközelítést vegyék alapul a tanfolyamuk külső minőségbiztosításához, ha ezt a nemzeti jogszabályok lehetővé teszik.

Az Erasmus Mundus közös mesterképzések hozzájárulnak az európai felsőoktatási térség vonzerejének növeléséhez világszerte, valamint az európai felsőoktatási intézmények által nyújtott közös tanulmányi programok kiválóságának és magas szintű integritásának bemutatásához.

Ez a cselekvés továbbá számos különböző szempontból támogatja az Unió külső felsőoktatási fellépéseit, célkitűzéseit és prioritásait.

Partnerség az Erasmus Mundus és a Japán Oktatási, Kulturális, Sport-, Tudományos és Technológiai Minisztérium (MEXT) egyetemközi csereprogramja (IUEP) között

A partnerség 3-4 olyan projektet támogat, amelyek keretében Erasmus+ programországokban működő legalább 3 felsőoktatási intézményből és legalább 1 japán felsőoktatási intézményből álló konzorciumokban közös mesterképzések nyújtása révén elősegítik az innovációt és a kiválóságot. Az alábbiakban leírt valamennyi feltétel a partnerség által társfinanszírozott projektekre vonatkozik, ettől eltérő rendelkezés hiányában.

A japán felsőoktatási intézménynek mesterképzést nyújtó intézménynek kell lennie, és a közös vagy többes oklevele(ke)t legalább egy programországbeli, mesterképzést nyújtó felsőoktatási intézménnyel együtt kell kiadnia.

 

Mit jelent az Erasmus Mundus közös mesterképzés?

Az Erasmus Mundus 2 közös mesterképzés olyan, magas szinten integrált, 60, 90 vagy 120 ECTS szerinti kreditpontnak megfelelő nemzetközi tanulmányi program, amelyet különböző országok felsőoktatási intézményeinek nemzetközi konzorciuma és adott esetben egyéb olyan oktatási és/vagy nem oktatással foglalkozó partnerek nyújtanak, amelyek speciális szakértelemmel és érdekekkel rendelkeznek a közös program által érintett tanulmányi/szakmai területeken. Jellemzőjük a magas szintű összekapcsolódás/integráció3, továbbá hogy kiváló oktatási tartalmat és módszereket kínálnak. A tudományterületekre vonatkozóan nincs korlátozás. Az Erasmus+ keretében finanszírozott közös programok listája megtalálható a Végrehajtó Ügynökség honlapján. 4.

A programországokban székhellyel rendelkező résztvevő felsőoktatási intézményeknek jogosultsággal kell rendelkezniük mesterképzéshez kapcsolódó oklevelek kiállítására., Az Erasmus Mundus közös mesterképzési program sikeres elvégzése közös oklevél (különböző programországok legalább két felsőoktatási intézménye nevében kiállított egyetlen olyan oklevél) vagy többes oklevél (különböző programországok két felsőoktatási intézménye által kiállított legalább két oklevél) kiállítását eredményezi. Amennyiben a nemzeti jog erre lehetőséget ad, előnyben kell részesíteni a tanulási és oktatási folyamat teljes integrációjáról tanúskodó közös okleveleket. A programországok oklevelet kiállító felsőoktatási intézményein kívül a közös vagy többes oklevelek kiállításában a partnerországok egyéb felsőoktatási partnerintézményei is részt vehetnek.

Az Erasmus Mundus közös mesterképzésre vonatkozó pályázatoknak a pályázati szakaszban teljes mértékben kidolgozott, a pályázaton történő kiválasztást követően azonnal, bárhol a világon elindítható és meghirdethető közös tanulmányi programokat kell bemutatniuk. Mindebből az is következik, hogy a kiválasztási eljárás nagyon szigorú lesz, és csak a legjobb pályázatok kaphatnak támogatást.

A kiválasztott Erasmus Mundus közös mesterképzések viszont jelentős összegű, négy évfolyamot lefedő támogatásban részesülnek, hogy világszerte növelhessék láthatóságukat, és megerősíthessék fenntarthatósággal kapcsolatos kilátásaikat.

A következő szakaszok az újonnan kiválasztott Erasmus Mundus közös mesterképzések jellegét, valamint kiválasztási és finanszírozási feltételeit ismertetik.

 

Mely tevékenységek támogathatók ennek a cselekvésnek a keretében?

Ez a cselekvés a következő tevékenységeket támogatja:

 • 60, 90 vagy 120 ECTS kreditpontnak megfelelő Erasmus Mundus közös mesterképzési programok, amelyeket a felsőoktatási intézmények nemzetközi konzorciuma szervez oktatási, képzési és/vagy kutatási célból meghívott tanárok (vendégelőadók) részvételével;
 • az Erasmus Mundus közös mesterképzési programok egyikében való részvételt biztosító ösztöndíjak odaítélése a kiválóan teljesítő hallgatók számára világszerte.

 

Az Erasmus Mundus közös mesterképzésben résztvevő szervezetek/intézmények feladata

Az Erasmus Mundus közös mesterképzési programokat felsőoktatási intézmények nemzetközi konzorciumai és adott esetben az Erasmus Mundus közös mesterképzés megvalósításához hozzájáruló, más típusú szervezetek/intézmények (vállalkozások, közintézmények, kutatószervezetek stb.) nyújtják.

Az Erasmus Mundus közös mesterképzést szervező konzorcium a következő résztvevőkből áll:

 • Pályázó/koordinátor: az a programországbeli felsőoktatási intézmény, amely valamennyi partner nevében benyújtja a pályázatot. Ha az Erasmus Mundus közös mesterképzés támogatást kap, akkor a pályázó/koordinátor lesz az uniós támogatás fő kedvezményezettje, és az Erasmus Mundus közös mesterképzést szervező konzorcium nevében ő írja alá a több kedvezményezettre vonatkozó támogatási megállapodást. Koordinátori szerepe a következő kötelezettségekkel jár:
  • képviseli a résztvevő szervezetek/intézmények csoportját az Európai Bizottság előtt, és eljár a nevükben;
  • pénzügyi és jogi felelősséget vállal az egész projekt megfelelő operatív, adminisztratív és pénzügyi megvalósításáért;
  • a többi projektpartnerrel együttműködve koordinálja az Erasmus Mundus közös mesterképzést.
 • Partnerek: olyan felsőoktatási intézmények, amelyeket a székhelyüknek megfelelő programország vagy partnerország illetékes hatóságai oklevelek kiállítására jogosultnak ismernek el, valamint minden olyan állami vagy magánszervezet/magánintézmény, amely aktívan hozzájárul az Erasmus Mundus közös mesterképzés előkészítéséhez, megvalósításához és értékeléséhez. Minden partnernek felhatalmazást kell aláírnia, amelyben az aláíró felek felhatalmazzák a koordinátort, hogy a projekt megvalósítása során a nevükben és helyettük eljárjon.
 • Társult partnerek (opcionális): az Erasmus Mundus közös mesterképzés tanulmányi programjában társult partnerek is részt vehetnek. Ezek a szervezetek/intézmények közvetetten járulnak hozzá konkrét feladatok/tevékenységek megvalósításához és/vagy az Erasmus Mundus közös mesterképzéssel kapcsolatos terjesztési tevékenységek és az Erasmus Mundus közös mesterképzés fenntarthatóságának támogatásához. Erre például a tudás- és készségtranszfer, a kiegészítő kurzusok szervezése vagy a kirendelés/szakmai gyakorlat lehetőségeinek megteremtése formájában kerülhet sor. A szerződésekkel kapcsolatos irányítás szempontjából a társult partnerek nem minősülnek az Erasmus Mundus közös mesterképzést szervező konzorcium részének, mivel – eseti felkérésük következtében – korlátozottabb szerepet játszanak az Erasmus Mundus közös mesterképzés megvalósításában.
 • Kapcsolt jogalanyok (opcionális): olyan szervezetek/intézmények, amelyek hozzájárulnak a projekt célkitűzéseinek eléréséhez és a projekttevékenységek megvalósításához. A kapcsolt jogalanyokat meg kell nevezni a pályázatban, és eleget kell tenniük a pályázati útmutató III. mellékletében (Fogalmak magyarázata) foglalt követelményeknek.

A programországok felsőoktatási intézményeinek (és az EU és a MEXT által társfinanszírozott konzorciumokban résztvevő japán felsőoktatási intézményeknek) képesnek kell lenniük az Erasmus Mundus közös mesterképzésben résztvevő hallgatók fizikai fogadására, és annak lehetővé tételére, hogy az intézményben töltött tanulmányi időszak vonatkozásában legalább a minimálisan megszerzendő ECTS szerinti kreditpontokat (vagy az ezzel egyenértékű japán keretrendszert) megkaphassák.

A programországokban vagy partnerországokban működő valamennyi partnerszervezet azonosítását el kell végezni a támogatási pályázat benyújtásakor.

Annak érdekében, hogy az Erasmus Mundus közös mesterképzések megfelelő intézményi kerettel és háttérrel rendelkezzenek, az Erasmus Mundus közös mesterképzést szervező konzorciumot alkotó valamennyi szervezetnek/intézménynek biztosítania kell az érdekelt feleket a szükséges intézményi kötelezettségvállalásról azt megelőzően, hogy az első hallgatók beiratkoznak a közös mesterképzésre. Az említett intézményi kötelezettségvállalás fő eszköze az Erasmus Mundus közös mesterképzés konzorciumára vonatkozó megállapodás (az iránymutatások és a megállapodásminták elérhetők a Végrehajtó Ügynökség honlapján), amelyet az első ösztöndíjpályázat elindítását és a kiválasztási folyamatot megelőzően minden partnerszervezetnek/partnerintézménynek alá kell írnia. Az Erasmus Mundus közös mesterképzés konzorciumára vonatkozó megállapodásnak lehetőség szerint minél pontosabban ki kell térnie az Erasmus Mundus közös mesterképzés megvalósításával és a közös mesterképzésben rendelkezésre álló ösztöndíjak kezelésével kapcsolatos valamennyi tanulmányi, működési, adminisztratív és pénzügyi szempontra, ideértve az EU és a MEXT által társfinanszírozott konzorciumokat is.

 

Az Erasmus Mundus közös mesterképzések értékelésének szempontjai

Az Erasmus Mundus közös mesterképzéseknek a következő formai szempontoknak kell megfelelniük, hogy az Erasmus+ program keretében támogathatók legyenek:

 

Támogathatósági szempontok

Támogatható résztvevő szervezetek/intézmények

Résztvevő szervezet/intézmény lehet bármely olyan állami vagy magánszervezet/magánintézmény – és (adott esetben) a kapcsolt jogalanyok –, amelynek valamely programországban vagy partnerországban van a székhelye, és közvetlenül és tevékenyen hozzájárul az Erasmus Mundus közös mesterképzés megvalósításához.

Ilyen szervezetek/intézmények lehetnek például a következők:

 • felsőoktatási intézmény;
 • állami vagy magánkézben lévő kis-, közép- vagy nagyvállalkozás (beleértve a szociális vállalkozásokat is);
 • helyi, regionális vagy nemzeti szintű közintézmény;
 • nonprofit szervezet, egyesület, nem kormányzati szervezet;
 • kutatóintézet.

A programországok felsőoktatási intézményeinek érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük. A partnerországok résztvevő felsőoktatási intézményeinek nem kell Chartával rendelkezniük.

A programországok felsőoktatási intézményeinek képesnek kell lenniük a pályázati szakaszban bizonyítani, hogy teljesítették a közös programhoz az országukban előírt külső minőségbiztosítási követelményeket (például akkreditációt vagy értékelést).  Ez származhat abból, hogy sikeresen bevezették a közös programok minőségbiztosítására vonatkozó európai megközelítést (ha a nemzeti jogszabályok megengedik), vagy alapulhat azon - egyes nemzeti összetevőkre vonatkozó - egyedi akkreditációs döntéseken, amelyek alapján az Erasmus Mundus közös mesterképzést összeállították.  

Ki pályázhat?

A valamely programországban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmény. A felsőoktatási intézmény pályázik az Erasmus Mundus közös mesterképzési konzorcium nevében, beleértve az EU és a MEXT által társfinanszírozott konzorciumokat is. Nem pályázhatnak partnerországok felsőoktatási intézményeinek programországban működő tagintézményei, illetve programországok felsőoktatási intézményeinek partnerországban működő tagintézményei.

A résztvevő szervezetek/intézmények száma és profilja

Az Erasmus Mundus közös mesterképzés transznacionális tanulmányi program, amelyben legalább három különböző programország felsőoktatási intézményei működnek közre partnerként.

résztvevő

Az EU és a MEXT által társfinanszírozott konzorciumok esetében, a kötelező programországbeli koordinátor (pályázó) mellett legalább egy további japán partner felsőoktatási intézményt kötelezően be kell vonni és a japán fél koordinátoraként kell kijelölni.

Résztvevők száma

Az Erasmus Mundus közös mesterképzési támogatás legfeljebb 60 hallgatói ösztöndíjat finanszíroz a négy évfolyam esetén. Az Erasmus Mundus közös mesterképzési konzorciumok emellett, a négy évfolyamon legfeljebb 28 további ösztöndíjra pályázhatnak, amelyeket a világ célzott régiói/országai vonatkozásában kell kiosztani.

Az EU és a MEXT által társfinanszírozott konzorciumok esetében, legfeljebb 32 ösztöndíjat finanszíroz az EU, és 32 ösztöndíjat finanszíroz a MEXT. Ezek a konzorciumok nem jogosultak további ösztöndíjakra pályázni a világ célzott régiói/országai vonatkozásában.

Helyszín

Az Erasmus Mundus közös mesterképzés tanulmányi időszakát legalább két különböző, a konzorciumban magát képviseltető programországban kell eltölteni (ez minden hallgatóra nézve legalább két mobilitási időszakot jelentrésztvevő, a hallgató lakóhelye szerinti országtól eltérő országban).

Az EU és a MEXT által társfinanszírozott konzorciumok esetében, a legalább két mobilitási időszak egyikét Japánban kell eltölteni, a másik időszakot pedig a konzorciumban magát képviseltető egyik programországban.

A projekt időtartama

Az Erasmus Mundus közös mesterképzés időtartamától (1 vagy 2 egyetemi tanév) függően, illetve annak függvényében, hogy a konzorcium az előkészítő év mellett dönt-e, a konzorcium legalább 4, legfeljebb 6 egyetemi tanévre szóló támogatási megállapodást köt, amely 4 egymást követő évfolyam finanszírozására nyújt lehetőséget.

Kivételes esetben, az Erasmus Mundus közös mesterképzés időtartama a pályázó/koordinátor kérésére és a Végrehajtó Ügynökség beleegyezésével legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható. Ebben az esetben, a támogatás teljes összege nem változik.

A tevékenység időtartama

Választható előkészítő év: 1 egyetemi tanév.

Az Erasmus Mundus közös mesterképzési program megvalósítása: 4 egymást követő évfolyam felvétele 1 vagy 2 egyetemi tanévre (60/90/120 ECTS szerinti kreditpont).

Hová kell benyújtani a pályázatot?

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (Brüsszel).

Mikor kell benyújtani a pályázatot?

A pályázóknak brüsszeli idő szerint február 14-én déli 12 óráig kell benyújtaniuk az ugyanabban az évben augusztus 1. és október 31. között kezdődő projektekre vonatkozó pályázatot.

Kivétel:

Az EU-MEXT partnerség alapján társfinanszírozott pályázatok esetén, a pályázóknak brüsszeli idő szerint április 1-én déli 12 óráig kell benyújtaniuk az ugyanabban az évben augusztus 1. és október 31. között kezdődő projektekre vonatkozó pályázatukat. Ezzel párhuzamosan, a japán koordinátor elérhetővé teszi ugyanazt a pályázatot a Japán Tudományos Társaság (JSPS) részére.

Hogyan kell pályázni?

Ennek részleteit a pályázati útmutató C. része tartalmazza.

 

A pályázó szervezetek/intézmények értékelésére kizárási és kiválasztási szempontok alapján is sor kerül. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.

 

További támogathatósági szempontok hallgatók esetében

Támogatható résztvevők

Mesterszintű képzés hallgatói jogosultak, akik már megszerezték első felsőfokú végzettségüket, vagy igazolni tudják az oklevelet kiállító ország nemzeti jogszabályai és gyakorlatai értelmében ennek megfelelő szintű tanulmányok elvégzését.

Azok a hallgatók, akik korábban már kaptak ösztöndíjat Erasmus Mundus közös mesterképzésre vagy Erasmus Mundus mesterképzésre/közös doktori képzésre, nem pályázhatnak újabb ösztöndíjra az Erasmus Mundus közös mesterképzés keretében.

Az Erasmus Mundus közös mesterképzés ösztöndíjas hallgatói ugyanazon Erasmus Mundus közös mesterképzési tanulmányi program elvégzésének támogatására nem részesülhetnek másik uniós finanszírozású ösztöndíjban, és ez a kikötés a mesterképzés teljes időtartamára vonatkozik.

Az Erasmus Mundus közös mesterképzések 5 ösztöndíjainak legalább 75%-át a partnerországok pályázói számára különítik el. Ez a szabály nem vonatkozik az EU és a MEXT által társfinanszírozott konzorciumokra.

A hallgatók közvetlenül a választásuk szerinti Erasmus Mundus közös mesterképzés konzorciumához pályáznak ösztöndíjért, és a konzorcium részét képző felsőoktatási intézmények által szervezett, versenyen alapuló kiválasztási folyamatban vesznek részt.

Az egyes hallgatók kiválasztása, toborzása és felügyelete az Erasmus Mundus közös mesterképzés konzorciumának felelősségi körébe tartozik.

A tevékenység időtartama Hallgatói ösztöndíj kizárólag nappali tagozatos mesterképzésre történő beiratkozás esetén adható, és az Erasmus Mundus közös mesterképzés tanulmányi programjának teljes időtartamát fedezi.
Helyszín(ek) Kiegészítő tanulmányi időszakokra (pl. kutatás, szakmai gyakorlat vagy szakdolgozatírás céljából) a szükséges minimumon túl, a programországok vagy partnerországok egyéb résztvevő szervezeteinél is sor kerülhet azzal a feltétellel, hogy az ezeknél végrehajtott tevékenységeket a konzorcium valamely partner felsőoktatási intézménye közvetlenül felügyeli.

Tanulási eredmények

A hallgatóknak az Erasmus Mundus közös mesterképzéshez tartozó összes, ECTS szerinti kreditpontot meg kell szerezniük (60, 90 vagy 120 kreditpont). Továbbá minden egyes, legalább két programországban (illetve adott esetben, egy adott programországban és Japánban, az EU és a MEXT által társfinanszírozott konzorciumok esetében) töltött kötelező tanulmányi időszak alatt (60 ECTS-kredites tanulmányi program esetén) legalább 20 ECTS szerinti kreditpontot, illetve (90 vagy 120 ECTS-kredites tanulmányi program esetén) 30 ECTS szerinti kreditpontot kell szerezniük.

A mobilitási időszakok nem helyettesíthetők virtuális mobilitással (távoktatással), tehát a hallgatók fizikai jelenléte a teljes mesterképzés alatt kötelező. Ezen kívül a mobilitási időszakok nem tölthetők olyan intézményekben, amelyek nem képezik az Erasmus Mundus közös mesterképzés konzorciumának részét (azaz nem partnerek és/vagy társult partnerek).

TOVÁBBI TÁMOGATHATÓSÁGI SZEMPONTOK MUNKATÁRSAK/OKTATÓK/VENDÉGELŐADÓK SZÁMÁRA

Támogatható résztvevők

     
 1. A résztvevő szervezetek munkatársai;
 2. A program országokból és partnerországokból érkezett meghívott oktatók (/vendégelőadók). Az Erasmus Mundus közös mesterképzési program évfolyamonként legalább 4 meghívott előadó/vendégelőadó részvételét finanszírozza, akik összességében legalább 8 héten át vesznek részt az Erasmus Mundus közös mesterképzési program tevékenységében.

A meghívott oktatókat/vendégelőadókat a konzorcium által elfogadott kiválasztási kritériumok alapján kell kiválasztani, és egyértelmű hozzáadott értéket kell képviselniük az Erasmus Mundus közös mesterképzési program végrehajtását illetően.

Odaítélési szempontok

A projektek értékelése a következő szempontok szerint történik:

A projekt relevanciája

(maximum 40 pont)

 • A pályázat „összekapcsolódásra”/integrációra, tervezésre és szerkezeti felépítésre vonatkozó elemei megfelelőek és hatékonyak az Erasmus Mundus közös mesterképzés céljainak és célkitűzéseinek eléréséhez.
 • A pályázat ismerteti, hogy az Erasmus Mundus közös mesterképzés miként lesz a partnerek képzési kínálatának része, és bemutatja a megszerezhető oklevelet vagy okleveleket, különös tekintettel az Erasmus Mundus közös mesterképzés elvégzéséért járó közös oklevélre, amennyiben a nemzeti jogszabályok ezt lehetővé teszik.
 • A pályázat tárgyát képező Erasmus Mundus közös mesterképzés választ kínál az adott tudományterületen egyértelműen azonosított szükségletekre.
 • A pályázat meghatározza, hogyan kívánja növelni az Erasmus Mundus közös mesterképzés az európai felsőoktatási térség vonzerejét, és hogyan kívánja támogatni a kiválóságot, az innovációt és a versenyképességet az adott tudományterület/téma vonatkozásában.
 • A pályázat tárgyát képező Erasmus Mundus közös mesterképzés konzorciuma a felsőoktatás nemzetköziesítése szempontjából kiemelt jelentőségű, és úgy tervezték meg, hogy a hallgatók és a munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitásában rejlő lehetőségeket maximálisan kiaknázza.

A projektterv és a megvalósítás minősége

(maximum 20 pont)

 • A pályázat meghatározza az oktatási programot és a várható tanulási eredményeket, és részletezi, hogyan biztosítják az oktatási tartalmak kiválóságát.
 • A pályázat leírja az Erasmus Mundus közös mesterképzés külső és belső értékelési módszereit, valamint ezek gyakorlati megvalósítását a kurzus minőségének nyomon követése és fejlesztése érdekében.
 • A pályázat meghatározza a hallgatói mobilitás megszervezésének módját, bemutatja, hogyan járul hozzá a hallgatói mobilitás a képzés célkitűzéseihez, illetve ismerteti a meghívott tanárok/vendégelőadók hatékony bevonására irányuló stratégiatervet/tervezetet.
 • A pályázat részletesen bemutatja a hallgatókkal/felsőoktatási munkatársakkal/szakemberekkel/oktatókkal a képzésre való beiratkozást megelőzően ismertetett összes releváns információt, valamint az elhelyezés, a nyelvi képzés, az adminisztratív követelmények (például vízumügyintézés) és a biztosítás tekintetében nyújtott támogatás keretében kínált szolgáltatásokat.
 • A pályázat egyértelműen meghatározza a képzésre vonatkozó szabályokat, valamint a hallgatók jogait és kötelezettségeit az Erasmus Mundus közös mesterképzés megvalósításának tanulmányi, adminisztratív és pénzügyi szempontjai vonatkozásában.
 • A pályázat leírja azokat a tervezett tevékenységeket/lehetőségeket, amelyek célja az Erasmus Mundus közös mesterképzésben résztvevő hallgatók hatékony integrációjának/hálózatépítésének biztosítása a társadalmi-kulturális és a szakmai környezetükben.
 • A pályázat egyértelműen bemutatja az Erasmus Mundus közös mesterképzés és a nem oktatási szereplők közötti együttműködést a kurzus megvalósítása kapcsán.

A projektcsapat és az együttműködési megállapodások minősége

(maximum 20 pont)

 • A pályázat pontosan ismerteti, hogy a résztvevőrésztvevő partnerek/munkatársak/szakemberek/ oktatók szakterületei hogyan egészítik ki egymást, és milyen hozzáadott értékkel bírnak az Erasmus Mundus közös mesterképzés megvalósítása szempontjából. Adott esetben a pályázat leírja, hogyan erősítették meg a már meglévő együttműködési megállapodásokat az Erasmus Mundus közös mesterképzés célkitűzéseinek való megfelelés érdekében.
 • A pályázat bemutatja az egyes partnerek intézményi elkötelezettségét, leírja, hogy milyen szerepet töltenek be, és milyen feladatokat látnak el az Erasmus Mundus közös mesterképzés megvalósítása során, illetve ismerteti az irányító szervek munkamechanizmusait és az alkalmazott irányítási eszközöket.
 • A pályázat bemutatja többek között a hallgatói jelentkezésekre, a kiválasztási és felvételi követelményekre, valamint a vizsgákra és a teljesítmény értékelésére vonatkozó közös kritériumokat, alapelveket és elvárásokat.
 • A pályázat ismerteti a hallgatók részvételi költségeinek kiszámítási módját, valamint bemutatja, hogyan fogják a partnerségen belül mobilizálni, elkülöníteni és kezelni a pénzügyi forrásokat, a kiegészítő finanszírozást is beleértve.

Hatás és terjesztés (maximum 20 pont)

 • A pályázat meggyőző középtávú/hosszú távú fejlesztési/fenntarthatósági stratégiát tartalmaz, és az uniós támogatási időszakot követő időszak vonatkozásában is reális tervekkel rendelkezik, azokat a módszereket is beleértve, amelyekkel egyéb finanszírozási források mozgósíthatók az ösztöndíjak és az önfinanszírozó státuszú hallgatók esetében.
 • A pályázat bemutatja, hogyan fog hatást elérni az Erasmus Mundus közös mesterképzés intézményi (kari/egyetemi) szinten, és hogyan fog hozzájárulni a konzorciumban résztvevő partnerek nemzetköziesítési stratégiájához a nemzeti/európai/nemzetközi szintű érdekelt felek tekintetében.
 • A pályázat bemutatja, hogyan segíti elő a pályázat tárgyát képező Erasmus Mundus közös mesterképzés a vállalkozókészséget és kezdeményezőkészséget, illetve leírja, hogyan vesznek részt a munkáltatók a kurzus megvalósításában annak érdekében, hogy a hallgatók kompetenciáit és készségeit fejlesszék, valamint ezen keresztül elősegítsék a diplomások foglalkoztathatóságát.
 • A pályázat bemutatja a népszerűsítési/terjesztési mechanizmusok típusait, módszereit és célcsoportjait, valamint a partnerek konkrét feladatait az Erasmus Mundus közös mesterképzés ismertségének növelését szolgáló stratégia keretében. A pályázat bemutatja, hogyan kínálhat a program világszerte vonzó lehetőségeket a kiválóan teljesítő hallgatóknak.
 • A pályázat adott esetben leírja, hogyan teszik szabadon elérhetővé a létrehozott anyagokat, dokumentumokat és médiaanyagokat, és hogyan támogatják nyílt licenccel és aránytalan korlátozások nélkül ezek elérhetőségét.

 

A pályázatoknak a 100 pontból legalább 70 pontot el kell érniük ahhoz, hogy támogathatók legyenek. „A projekt relevanciája” szempont esetében továbbá a maximális pontszám legalább 75%-át el kell érniük (vagyis a 40 pontból legalább 30-at). Egyenlő pontszám esetén prioritást kapnak azok a projektek, amelyek a legmagasabb pontszámot érték el „A projekt relevanciája” kategóriában.

Az EU-Japán közös felhívásra benyújtott pályázatok esetében, az alkalmazandó odaítélési kritériumra vonatkozó további iránymutatás a pályázók és szakértők rendelkezésére áll, és az erre kijelölt „EMJMD-Japán partnerség” felhívási oldalon megtalálható6

Kiegészítő ösztöndíjak a világ célzott régióiból érkező hallgatók számára

A pályázók olyan kiegészítő ösztöndíjakra is pályázhatnak, amelyeket a partnerországok régiói vonatkozásában kívánnak kiosztani, és amelyeket a következő uniós külső finanszírozási eszközökből támogatnak:

 • Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA)7
 • Fejlesztési Együttműködési Finanszírozási Eszköz8;
 • Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI) 9;
 • Partnerségi Eszköz10;
 • Európai Fejlesztési Alap (EFA).

A támogatásra pályázó Erasmus Mundus közös mesterképzések legfeljebb 28 kiegészítő hallgatói ösztöndíjat kaphatnak a mesterkurzus teljes időtartamára (négy évfolyam). Ezek a kiegészítő ösztöndíjak megfelelnek az EU külső felsőoktatási szakpolitikai prioritásainak, és figyelembe veszik az érintett partnerországok különböző gazdasági és társadalmi fejlettségi szintjét. Ezek finanszírozása az alábbi kilenc regionális keretösszeg alapján történik:

 • Nyugat-balkáni országok (1. régió)11

 • a keleti partnerség országai (2. régió);
 • dél-mediterrán országok (3. régió);
 • Ázsia (6. régió), speciális ösztöndíjakkal a legkevésbé fejlett országokból12 érkező hallgatók számára;
 • Közép-Ázsia (7. régió), speciális ösztöndíjakkal az alacsony jövedelmű vagy a közepes jövedelmű országok alsó sávjához tartozó országokból13 érkező hallgatók számára;
 • Latin-Amerika (8. régió), speciális ösztöndíjakkal a közepes jövedelmű országok alsó sávjához tartozó országokból14 érkező hallgatók számára, és a Brazíliának/Mexikónak odaítélt ösztöndíjak maximális összegének korlátozásával;
 • Dél-Afrika (10. régió);
 • afrikai, karibi és csendes-óceáni országok (11. régió); és
 • az Öböl-menti Együttműködési Tanács országai (12. régió).

Az ösztöndíjaknak a kiválasztott Erasmus Mundus közös mesterképzésekhez finanszírozás céljából való kiosztása rangsorolásuknak megfelelően csökkenő sorrendben történik, figyelembe véve a rendelkezésre álló költségkeretet.

További odaítélési szempontok

Azoknak a pályázatoknak, amelyek „A projekt relevanciája” kategóriában megfelelnek a minimális odaítélési szempontoknak és legalább 70 pontot érnek el (a támogatás minimum feltétele), további ösztöndíjak ítélhetők oda a célzott régiók vonatkozásában a következő kiegészítő feltétel alapján. Ez nem vonatkozik az EU és a MEXT által társfinanszírozott konzorciumokra, amelyek nem jogosultak további ösztöndíjakra pályázni.

A projekt relevanciája a célzott régiókban

(Igen/Nem)

 • A pályázat leírja, milyen módszereket kívánnak alkalmazni annak érdekében, hogy a célzott régiók kiemelkedően tehetséges hallgatói vonzónak találják az ösztöndíjat.
 • A pályázat ösztönzi a régiók partnerországainak felsőoktatási intézményeivel és/vagy egyéb támogatható résztvevő szervezeteivel/ intézményeivel való együttműködést. A pályázat világosan bemutatja, milyen hozzáadott értéket jelent ez az együttműködés az Erasmus Mundus közös mesterképzés számára.

 

Mit kell még tudni erről a cselekvésről?

Erre a cselekvésre vonatkozóan további kötelező feltételek és hasznos kiegészítő információk a pályázati útmutató I. mellékletében találhatók. A melléklet a következőket tartalmazza:

 • az Erasmus Mundus közös mesterképzés megtervezésére vonatkozó feltételek;
 • a mesterképzésben résztvevő hallgatókra vonatkozó feltételek;
 • az ellenőrzésre és a minőségbiztosításra vonatkozó feltételek;
 • az Erasmus Mundus közös mesterképzési konzorciumok kiválasztási eljárása.

Az érdeklődő szervezeteknek/intézményeknek javasoljuk, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőzően tanulmányozzák az I. melléklet idevágó szakaszait.

 

Az Erasmus Mundus közös mesterképzések katalógusa

Az Erasmus+ hallgatói ösztöndíjak – amelyeket a folyamatban levő Erasmus Mundus közös mesterképzésekben való részvétel céljából világszerte a mesterképzésekben résztvevő legjobb hallgatók kapnak – népszerűsítéséhez, láthatóságához és hozzáférhetőségéhez való hozzájárulás érdekében a Végrehajtó Ügynökség honlapján közzéteszik az Erasmus Mundus közös mesterképzések online katalógusát.

Az Erasmus Mundus közös mesterképzések katalógusa azokat a közös mesterképzési programokat tartalmazza és népszerűsíti, amelyekre a következő egyetemi tanévre vonatkozóan Erasmus+ ösztöndíjat kínálnak.

A katalógus lehetővé teszi, hogy a potenciális hallgatók kiválasszák a nekik megfelelő Erasmus Mundus közös mesterképzéseket, majd közvetlenül az érintett konzorciumnál pályázzanak Erasmus+ ösztöndíjra.

 

Finanszírozási szabályok

A kiválasztott Erasmus Mundus közös mesterképzések támogatására támogatási megállapodást kötnek, amely egy előkészítő év (amennyiben erre pályáztak), majd négy egymást követő évfolyam finanszírozását biztosítja. Az EU-MEXT partnerség keretében társfinanszírozandó pályázatok esetében, a projektszintű részletes költségvetési allokáció – beleértve az ösztöndíj és a konzorciumi kezelési díj összegét – a társfinanszírozás forrása (EU vagy MEXT) szerint változik.

Az Erasmus Mundus közös mesterképzésre adott támogatás összegét a következő finanszírozási alapelvek alapján számítják ki:

 • támogatás a konzorcium igazgatási díjaira és a felsőoktatási munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitására;
 • maximum évi 25 000 EUR hallgatói ösztöndíjakra (a hallgatói ösztöndíjak száma változhat);
 • maximum évi 25 000 EUR a világ célzott régiói vonatkozásában kiosztandó kiegészítő hallgatói ösztöndíjakra (a kiegészítő hallgatói ösztöndíjak száma változhat).

Az Erasmus Mundus közös mesterképzés költségvetésének részleteit a következő finanszírozási szabályok alapján kell megtervezni (euróban):

 

A) Az Erasmus Mundus közös mesterképzés igazgatása:

Hozzájárulás a konzorcium igazgatási költségeihez, valamint a meghívott tanárok és vendégelőadók költségeihez15.

20 000 EUR az opcionális előkészítő évre.

az Erasmus Mundus közös mesterképzésre felvett évfolyamonként 50 000 EUR.

 

B) Az Erasmus Mundus közös mesterképzés részeként nyújtott hallgatói ösztöndíjak:

Az Erasmus Mundus közös mesterképzés részeként nyújtott hallgatói ösztöndíjak tartalmazzák a hallgatói részvételi költségeket (a tandíjakat, a teljes biztosítást és a hallgató képzésben való részvételével kapcsolatos minden egyéb kötelező költséget is beleértve), illetve a hallgató utazási és berendezkedési költségeihez, valamint az Erasmus Mundus közös mesterképzési tanulmányi program teljes időtartamára vonatkozó ellátási költségeihez adott hozzájárulást. Az Erasmus Mundus közös mesterképzés részeként nyújtott hallgatói ösztöndíjak összegével kapcsolatos részletek az alábbi táblázatban találhatók:

Hozzájárulás a részvételi költségekhez

Maximum 9000 EUR/partnerország ösztöndíjas hallgatója/év16.

 

Maximum 4 500 EUR/programország ösztöndíjas hallgatója/év.

 

A hozzájárulás itt megadott felső értékét meghaladó összeget a résztvevő szervezeteknek/intézményeknek kell fedezniük, és nem fizettethetik meg az ösztöndíjas hallgatóval.

Hozzájárulás az utazási és berendezkedési költségekhez

1000 EUR/programországban lakóhellyel rendelkező ösztöndíjas hallgató/év utazási költségekre.

 

2000 EUR/év utazási költségekre + 1000 EUR berendezkedési költségre olyan ösztöndíjas hallgatók esetében, akiknek partnerországi lakóhelye legfeljebb 4000 km távolságra található az Erasmus Mundus közös mesterképzést koordináló felsőoktatási intézménytől.

 

3000 EUR/év utazási költségekre + 1000 EUR berendezkedési költségre olyan ösztöndíjas hallgatók esetében, akiknek partnerországi lakóhelye legalább 4000 km távolságra található az Erasmus Mundus közös mesterképzést koordináló felsőoktatási intézménytől.

Hozzájárulás az ellátási költségekhez

1000 EUR/hónap az Erasmus Mundus közös mesterképzési tanulmányi program teljes időtartamára (legfeljebb 24 hónapra). Nem folyósítható ellátási költségekhez való hozzájárulás olyan ösztöndíjas hallgatók számára, akik az Erasmus Mundus közös mesterképzés időszakát (tanulmányok/kutatás/szakmai gyakorlat/szakdolgozat elkészítése) a lakóhelyüknek megfelelő országban töltik, sem olyan partnerországbeli ösztöndíjas hallgatók számára, akik esetében a bármely partnerországban töltött Erasmus Mundus közös mesterképzés időszaka meghaladja az egy trimesztert (azaz 3 hónapot vagy 15 ECTS-kredittel egyenértékű időszakot).

Kivétel: az EMJMD-IUEP keretében a partnerországbeli ösztöndíjas hallgatókra a 3 hónapos szabály nem vonatkozik.

 

Az odaítélt támogatás

Az egyes ösztöndíjak tényleges összege – és ennek következtében a kiválasztott projekteknek juttatott támogatás maximális mértéke – több tényezőtől függ:

 1. az Erasmus Mundus közös mesterképzés időtartamától (ECTS szerinti 60, 90 vagy 120 kreditpont);
 2. az Erasmus Mundus közös mesterképzésnek a konzorcium által meghatározott részvételi költségeitől;
 3. az opcionális előkészítő év végrehajtásától;
 4. a programországok/partnerországok ösztöndíjainak számától.

A fenti paramétereket alapul véve az előkészítő évre és a négy évfolyam finanszírozására adható Erasmus Mundus közös mesterképzési támogatás összege legfeljebb 4,4 millió EUR.17Az EU és a MEXT által társfinanszírozott konzorciumok esetében, az ösztöndíjak maximális száma 64, és nincsenek további ösztöndíjak, amelyek a világ egyes régióit céloznák meg.  Ennek következtében, a támogatás indikatív maximális összege 3,4 millió euró lesz, amelyet 50%-ban az Erasmus+, valamint 50%-ban a MEXT társfinanszíroz.

Erasmus+ mesterképzési hallgatói hitelek

Azok a felsőoktatásban tanuló hallgatók, akik a mesterképzés teljes tanulmányi programját egy másik programországban akarják elvégezni, a költségeikhez való hozzájárulás céljából igényelhetnek az EU által garantált hitelt.

Az Erasmus+ mesterképzési diákhitel lehetővé teszi, hogy a mesterképzésben esetlegesen résztvevő hallgatók az Erasmus+ program időtartama alatt külföldi tanulmányaikat hitelfelvétellel finanszírozzák (a hitelt a résztvevőrésztvevő bankok vagy egyetemek nyújtják, és arra az EU garanciát vállal partnere, az Európai Beruházási Alap közreműködésével), hogy ezáltal halasztva fizethessék ki tandíjukat és lakhatási költségeiket. Az erre a célra elkülönített uniós költségvetés többszörös tőkeáttételes finanszírozást tesz lehetővé a banki szektorból vagy a felsőoktatási intézmények részéről a mesterképzésben résztvevőrésztvevő hallgatóknak nyújtott hitelek (vagy ezzel egyenértékű szolgáltatások) finanszírozására.

A hitelprogram 2015-ben került bevezetésre, és az Erasmus+ mesterképzési hallgatói hitele az évek során egyre több országban és egyre több hallgató számára válik elérhetővé.

A hitelprogramra és a résztvevő pénzügyi intézményekre vonatkozóan további információk az Európai Bizottság honlapján találhatók: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node/11_hu

A hitelek összege és felhasználása

Egyéves mesterképzési program esetében legfeljebb 12 000 EUR, kétéves mesterképzési program esetében pedig legfeljebb 18 000 EUR hitel vehető fel, amely az Erasmus+ programban résztvevő 33 ország bármelyikében felhasználható a megélhetés, a tandíj és egyéb tanulmányi költségek fedezésére.

A legfontosabb szociális biztosítékok között szerepel, hogy sem a szülőknek, sem a hallgatónak nem kell biztosítékot szolgáltatnia, kedvező a kamatláb és a visszafizetési feltételek.

Támogathatósági szempontok

A hitel igénylésére való jogosultság érdekében a hallgatóknak:

 • az Erasmus+ valamely programországában kell lakóhellyel rendelkezniük;
 • a felsőoktatási tanulmányok első képzési ciklusát (az alapképzést vagy az azzal egyenértékű képzést) sikeresen el kell végezniük;
 • felvételt kell nyerniük Erasmus Felsőoktatási Chartával rendelkező, elismert felsőoktatási intézmény második képzési ciklusán belüli tanulmányi programra (mesterképzésre vagy azzal egyenértékű képzésre).
 • Az általuk elvégezni szándékozott mesterképzésnek (vagy azzal egyenértékű képzésnek) a következő feltételeknek kell megfelelnie: 
 • a hallgató lakóhelye szerinti országtól és az alapképzésben megszerzett oklevél (vagy a mesterképzésre való felvételre jogosító egyenértékű oklevél) megszerzésének országától eltérő országban kerül megszervezésre;
 • (mesterképzésben vagy azzal egyenértékű képzésben) szerzett oklevél megszerzésével végződő teljes képzési program.

Hová kell benyújtani a pályázatot?

Közvetlenül a résztvevő bankokhoz, felsőoktatási intézményekhez vagy hallgatói hitelt nyújtó vállalkozásokhoz.