Tliet azzjonijiet ewlenin

L-Azzjonijiet fl-oqsma tal-edukazzjoni u t-taħriġ u ż-żgħażagħ se jkunu ppreżentati flimkien fit-taqsimiet li ġejjin, filwaqt li jitqies li:

 • dawn l-Azzjonijiet kollha huma organizzati f’qafas ibbażat fuq tliet Azzjonijiet Ewlenin;
 • bosta Azzjonijiet huma strumenti biex jappoġġjaw l-għanijiet kemm fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ kif ukoll fil-qasam taż-żgħażagħ;
 • il-Programm Erasmus+ jimmira li jippromwovi sinerġiji, kooperazzjoni u fertilizzazzjoni reċiproka bejn l-oqsma differenti.

Dan l-approċċ se jevita wkoll repetizzjonijiet żejda f’din il-Gwida.

 

Azzjoni ewlenija 1: mobilità fit-tagħlim tal-individwi

Liema azzjonijiet huma appoġġati?

Din l-Azzjoni Ewlenija tappoġġja:

 • Proġetti ta’ mobilità fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ;
 • Lawrji Master Konġunti tal-Erasmus Mundus;
 • Self għal Master tal-Erasmus+.

L-Azzjonijiet appoġġjati minn din l-Azzjoni Ewlenija huma mistennija jġibu effetti pożittivi u dejjiema fuq il-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet parteċipanti involuti, kif ukoll fuq is-sistemi tal-politika fejn l-attivitajiet ikunu inkwadrati.

F'dak li jirrigwarda studenti, ħarrieġa, apprendisti u żgħażagħ, l-attivitajiet tal-mobilità appoġġjati minn din l-Azzjoni Ewlenija huma maħsuba biex jipproduċu r-riżultati li ġejjin:

 • titjib fil-prestazzjoni tat-tagħlim;
 • tisħiħ tal-impjegabbiltà u titjib fil-prospetti tal-karriera;
 • sens ikbar ta' inizjattiva u intraprenditorija;
 • awtonomizzazzjoni u awtostima aħjar;
 • titjib fil-kompetenzi f'lingwi barranin;
 • tisħiħ tal-kuxjenza interkulturali;
 • parteċipazzjoni fis-soċjetà iktar attiva;
 • iktar għarfien dwar il-proġett Ewropew u l-valuri tal-UE;
 • motivazzjoni ikbar għall-parteċipazzjoni f'taħriġ jew edukazzjoni (formali/mhux formali) fil-ġejjieni wara l-perjodu ta' mobilità barra l-pajjiż.

Fir-rigward tal-persunal, dawk li jaħdmu maż-żgħażagħ u l-professjonisti involuti fl-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ, l-attivitajiet ta' mobilità huma mistennija li jipproduċu r-riżultati li ġejjin:

 • kompetenzi mtejba, marbutin mal-profili professjonali tagħhom (tagħlim, taħriġ, ħidma maż-żgħażagħ, eċċ);
 • fehim aħjar tal-prattiki, il-politiki u s-sistemi fl-edukazzjoni, it-taħriġ jew ħidma fost iż-żgħażagħ fil-pajjiżi;
 • kapaċità ikbar biex jitniedu bidliet f'termini ta' modernizzazzjoni u ftuħ internazzjonali fi ħdan l-organizzazzjonijiet edukattivi tagħhom;
 • fehim akbar tal-interkonnessjonijiet bejn l-edukazzjoni formali u dik mhux formali, it-taħriġ vokazzjonali u s-suq tax-xogħol rispettivament;
 • kwalità aħjar tax-xogħol u l-attivitajiet tagħhom favur l-istudenti, il-persuni f'taħriġ, l-apprendisti, l-istudenti tfal, l-istudenti adulti, iż-żgħażagħ u l-voluntiera;
 • fehim u rispons aħjar tad-diversità soċjali, lingwistika u kulturali;
 • żieda fil-kapaċità biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet ta' dawk żvantaġġjati;
 • żieda fl-appoġġ u l-promozzjoni ta' attivitajiet ta' mobilità għall-istudenti;
 • żieda fl-opportunitajiet għall-iżvilupp professjonali u tal-karriera;
 • titjib fil-kompetenzi f'lingwi barranin;
 • żieda fil-motivazzjoni u s-sodisfazzjon fix-xogħol ta' kuljum tagħhom.

Attivitajiet appoġġjati minn din l-Azzjoni huma mistennija jipproduċu wkoll ir-riżultati li ġejjin fuq l-organizzazzjonijiet li jipparteċipaw:

 • żieda fil-kapaċità biex jaħdmu fuq livell tal-UE/internazzjonali: ħiliet ta' ġestjoni u strateġiji ta' internazzjonalizzazzjoni mtejba; kooperazzjoni msaħħa ma' sħab minn pajjiżi oħrajn; allokazzjoni akbar ta' riżorsi finanzjarji (minbarra fondi tal-UE) biex jiġu organizzati proġetti tal-UE/internazzjonali; kwalità aħjar fit-tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u s-segwitu ta' proġetti tal-UE/internazzjonali;
 • mod innovattiv u mtejjeb ta' operazzjoni lejn il-gruppi ta' mira tagħhom, billi jiġu pprovduti pereżempju: programmi iktar attraenti għal studenti, persuni f'taħriġ, apprendisti, żgħażagħ u voluntiera b'mod konformi mal-ħtiġijiet u l-aspettattivi tagħhom; kwalifiki mtejba tal-persunal ta' tagħlim u taħriġ; proċessi mtejba ta' rikonoxximent u validazzjoni ta' kompetenzi miksuba matul perjodi ta' tagħlim barra l-pajjiż; attivitajiet iktar effettivi għall-benefiċċju tal-komunitajiet lokali, metodi u prattiki mtejba tal-ħidma maż-żgħażagħ sabiex jiġu involuti b'mod attiv iż-żgħażagħ u/jew jiġu indirizzati gruppi żvantaġġjati, eċċ;
 • ambjent aktar modern, dinamiku, impenjat u professjonali ġewwa l-organizzazzjoni: lest li jintegra prattiki tajba u metodi ġodda fl-attivitajiet ta' kuljum; miftuħ għal sinerġiji ma' organizzazzjonijiet attivi f'oqsma soċjali, edukattivi u ta' impjiegi differenti; l-ippjanar b'mod strateġiku tal-iżvilupp professjonali tal-persunal tagħhom b'rabta mal-ħtiġijiet individwali u l-għanijiet organizzattivi; jekk rilevanti, kapaċi li jiġbdu lejhom studenti u persunal akkademiku eċċellenti minn madwar id-dinja.

Fuq perjodu twil, l-effett ikkombinat tal-bosta eluf ta’ proġetti appoġġjati minn din l-Azzjoni Ewlenija huwa mistenni jħalli impatt fuq is-sistemi tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ fil-pajjiżi parteċipanti, biex b’hekk jistimola r-riformi tal-politika u jattira riżorsi ġodda għall-opportunitajiet ta’ mobilità fl-Ewropa u lil hinn minnha.

Proġetti ta’ mobilità fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ

X’inhuma l-miri ta’ proġett ta’ mobilità?

L-edukazzjoni, it-taħriġ u l-attivitajiet fil-qasam taż-żgħażagħ għandhom rwol ewlieni biex il-persuni ta' kull età jiġu pprovduti bil-mezzi meħtieġa ħalli jieħdu sehem b'mod attiv fis-suq tax-xogħol u fis-soċjetà b'mod ġenerali. Il-proġetti li jaqgħu taħt din l-azzjoni jippromwovu l-attivitajiet ta' mobilità transnazzjonali billi jimmiraw lejn il-persuni li qed jirċievu tagħlim (studenti, persuni f'taħriġ, apprendisti, żgħażagħ), u membri tal-persunal (professuri, għalliema, ħarrieġa, dawk li jaħdmu maż-żgħażagħ, u persuni li jaħdmu f'organizzazzjonijiet attivi fl-edukazzjoni, it-taħriġ u l-oqsma li jikkonċernaw iż-żgħażagħ) u l-objettiv tagħhom hu li:

 • jappoġġjaw lill-istudenti fil-kisba ta' riżultati mit-tagħlim (għarfien, ħiliet u kompetenzi) bl-għan li jittejbu l-iżvilupp personali, l-involviment tagħhom bħala ċittadini rispettużi u attivi fis-soċjetà u l-impjegabilità tagħhom fis-suq tax-xogħol Ewropew u lil hinn;
 • jappoġġjaw l-iżvilupp professjonali tal-persuni li jaħdmu fl-oqsma tal-edukazzjoni, tat-taħriġ u taż-żgħażagħ bl-għan li ssir innovazzjoni u tittejjeb il-kwalità tat-tagħlim, tat-taħriġ u tax-xogħol fost iż-żgħażagħ madwar l-Ewropa;
 • tittejjeb prinċipalment il-kompetenza tal-parteċipanti f'lingwi barranin;
 • jiżdied l-għarfien u l-fehim min-naħa tal-parteċipanti fuq kulturi u pajjiżi oħrajn, billi jingħataw l-opportunità li jibnu netwerks ta' kuntatti internazzjonali, jieħdu sehem b'mod attiv fis-soċjetà u jiżviluppaw sens ta' ċittadinanza u identità Ewropej;
 • jiżdiedu l-kapaċitajiet, l-attrattività u d-dimensjoni internazzjonali tal-organizzazzjonijet attivi fl-edukazzjoni, fit-taħriġ u fl-oqsma taż-żgħażagħ sabiex ikunu kapaċi joffru attivitajiet u programmi li jwieġbu aħjar għall-ħtiġijiet tal-individwi, kemm ġewwa kif ukoll lil hinn mill-Ewropa;
 • jissaħħu s-sinerġiji u t-tranżizzjonijiet bejn l-edukazzjoni formali, l-edukazzjoni mhux formali, it-taħriġ vokazzjonali, l-impjieg u l-intraprenditorija;
 • jiżguraw rikonoxximent ikbar tal-kompetenzi miksuba permezz tal-perjodi ta' tagħlim barra l- pajjiż.

Din l-Azzjoni tappoġġja wkoll l-attivitajiet ta' mobilità internazzjonali minn jew lejn Pajjiżi Sħab fl-oqsma tal-edukazzjoni għolja u ż-żgħażagħ. Din l-azzjoni tikkontribwixxi wkoll għal kooperazzjoni bejn l-UE u Pajjiżi Sħab eleġibbli u tirrifletti l-objettivi ta' azzjoni esterna tal-UE, il-prijoritajiet u l-prinċipji tagħha:

 • ittejjeb l-attraenza tal-edukazzjoni għolja fl-Ewropa u jiġu appoġġjati l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja Ewropej meta jikkompetu fis-suq tal-edukazzjoni għolja mad-dinja kollha;
 • tappoġġja l-prijoritajiet identifikati fil-"Kunsens Ewropew il-Ġdid dwar l-Iżvilupp"1u fil-Komunikazzjoni "L-Edukazzjoni Għolja Ewropea fid-Dinja"2
 • tappoġġa l-internazzjonalizzazzjoni, l-attraenza, il-kwalità, l-ekwità tal-aċċess u l-modernizzazzjoni tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja lil hinn mill-Ewropa bil-għan li jiġi promoss l-iżvilupp tal-Pajjiżi Sħab;
 • tippromwovi l-iżvilupp u l-objettivi u l-prinċipji tal-politika barranija inkluż is-sjieda nazzjonali, il-koeżjoni soċjali, l-ekwità, bilanċ ġeografiku xieraq u d-diversità. Sejra tingħata attenzjoni speċjali għall-inqas pajjiżi żviluppati kif ukoll għal studenti żvantaġġati minn sfondi soċjoekonomiċi foqra u għal studenti bi ħtiġijiet speċjali;

tippromwovi t-tagħlim mhux formali u l-kooperazzjoni fil-qasam taż-żgħażagħ mal-Pajjiżi Sħab.

X’inhu proġett ta’ mobilità?

L-organizzazzjonijet attivi fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ se jirċievu appoġġ mill-Programm Erasmus+ biex iwettqu proġetti li jippromwovu tipi differenti ta' mobilità. Proġett ta' mobilità se jikkonsisti fl-istadji li ġejjin:

 • It-tħejjija (inkluż l-arranġamenti prattiċi, l-għażla tal-parteċipanti, it-twaqqif ta' ftehimiet ma' sħab u parteċipanti, it-tħejjija lingwistika/interkulturali/relatata mat-tagħlim u l-kompiti speċifiċi tal-parteċipanti qabel it-tluq);
 • L-implimentazzjoni tal-attivitajiet ta' mobilità;
 • Segwitu (inkluż l-evalwazzjoni tal-attivitajiet, il-validazzjoni u r-rikonoxximent formali - fejn applikabbli - tar-riżultati tat-tagħlim tal-parteċipanti waqt l-attività, kif ukoll it-tixrid u l-użu tar-riżultati tal-proġett).

Innovazzjoni importanti introdotta f'Erasmus+ meta mqabbla ma' ħafna azzjonijiet ta' mobilità appoġġjati taħt programmi Ewropej tal-imgħoddi hija li Erasmus+ isaħħaħ l-appoġġ offrut lill-parteċipanti f'attivitajiet ta' mobilità fit-titjib tal-kompetenzi tagħhom f'lingwi barranin qabel u waqt is-soġġorn tagħhom f'pajjiż barrani. Servizz ta' appoġġ lingwistiku online Ewropew ġie introdott gradwalment mill-Kummissjoni Ewropea mis-sena 2014. Is-servizz sejjer jipprovdi lill-parteċipanti f'attivitajiet ta' mobilità fit-tul l-opportunità li jivvalutaw l-għarfien tagħhom tal-lingwa li jkunu se jużaw biex jistudjaw jew jaħdmu kif ukoll li jsegwu kors ta' lingwa onlajn biex itejbu l-kompetenzi tagħhom. Parteċipanti b'livell ta' mill-inqas B2 fil-lingwa ewlenija tat-tagħlim jew ix-xogħol jistgħu jagħżlu li jsegwu kors OLS fil-lingwa tal-pajjiż riċeventi, jekk disponibbli (aktar dettalji dwar l-appoġġ għat-tagħlim tal-lingwa jistgħu jinstabu fl-Anness I).

Barra minn hekk, Erasmus+, aktar milli fil-programmi preċedenti, joffri spazju għall-iżvilupp ta' attivitajiet ta' mobilità li jinvolvu organizzazzjonijiet sħab bi sfondi differenti u attivi f'oqsma differenti jew setturi soċjo-ekonomiċi (eż traineeships ta' studenti universitarji jew studenti tal-ETV f'intrapriżi, NGOs, korpi pubbliċi; għalliema fi skejjel wara korsijiet ta' żvilupp professjonali f'kumpaniji jew f'ċentri ta' taħriġ; esperti tan-negozju jagħtu lekċers jew taħriġ f'istituzzjonijiet tal-edukazzjoni ogħla, eċċ.).

It-tielet element importanti ta’ innovazzjoni u kwalità tal-attivitajiet ta’ mobilità huwa li l-organizzazzjonijiet parteċipanti f’Erasmus+ ikollhom il-possibilità li jorganizzaw attivitajiet ta’ mobilità fi ħdan qafas strateġiku usa’ u fuq perjodu ta’ żmien medju. Permezz ta’ applikazzjoni waħda għal għotja, li tkopri perjodu li jasal sa sentejn, il-koordinatur ta’ proġett ta’ mobilità se jkun jista’ jorganizza bosta attivitajiet ta’ mobilità, li bihom bosta individwi jkunu jistgħu jivvjaġġjaw lejn pajjiżi differenti. Bħala konsegwenza ta’ dan, b’Erasmus+ l-organizzazzjonijiet applikanti se jkunu jistgħu jfasslu l-proġett tagħhom f’konformità mal-ħtiġijiet tal-parteċipanti, iżda anki skont il-pjanijiet interni tagħhom għall-internazzjonalizzazzjoni, il-bini ta’ kapaċità u l-modernizzazzjoni.

Skont il-profil tal-parteċipanti involuti, it-tipi ta’ proġetti ta’ mobilità li ġejjin jiġu appoġġjati mill-Azzjoni Ewlenija 1 tal-Programm Erasmus+:

fil-qasam tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ:

 • proġett ta' mobilità għall-istudenti u l-persunal tal-edukazzjoni għolja;
 • proġett ta' mobilità għall-istudenti u l-persunal tal-ETV;
 • proġett ta' mobilità għall-persunal tal-iskejjel;
 • proġett ta' mobilità għall-persunal tal-edukazzjoni għall-adulti.

fil-qasam taż-Żgħażagħ

 • proġett ta' mobilità għaż-żgħażagħ u dawk li jieħdu ħsieb iż-żgħażagħ.

Il-mobilità fit-tul tal-persunal, il-mobilità għal perjodi qosra u fit-tul ta’ studenti kif ukoll il-mobilità mħallta ta’ studenti adulti se jkunu appoġġjati mill-Azzjoni Ewlenija 2 Sħubijiet Strateġiċi.

It-taqsimiet ta’ hawn taħt jipprovdu l-informazzjoni dettaljata dwar il-kriterji u l-kundizzjonijiet li japplikaw għal kull tipoloġija ta’ proġett ta’ mobilità.

Proġett ta' mobilità għall-istudenti u l-persunal tal-edukazzjoni għolja

Dan il-proġett ta' mobilità jista' jinkludi waħda jew aktar mill-attivitajiet li ġejjin:

Mobilità tal-istudenti:

Il-mobilità tal-istudenti tista' sseħħ fi kwalunkwe suġġett/dixxiplina akkademika. Sabiex tiżgura attivitajiet ta' mobilità ta' kwalità għolja bl-akbar impatt possibbli fuq l-istudenti, l-attività ta' mobilità għandha tkun kompatibbli mal-ħtiġijiet ta' tagħlim marbut mal-lawrja u l-iżvilupp personali tal-istudent.

L-istudenti jistgħu jwettqu attività waħda jew kombinazzjoni tal-attivitajiet deskritti hawn taħt:

 • perjodu ta' studju barra l-pajjiż f'istituzzjoni ta' edukazzjoni għolja sieħba (HEI);

Perjodu ta' studju barra l-pajjiż jista' jinkludi wkoll perjodu ta' traineeship. Kombinazzjoni bħal din toħloq sinerġiji bejn l-esperjenza akkademika u professjonali barra l-pajjiż u tista' tiġi organizzata b'modi differenti skont il-kuntest: jew attività waħda wara l-oħra jew it-tnejn fl-istess ħin. Il-kombinazzjoni ssegwi r-regoli dwar il-finanzjament u t-tul ta' żmien minimu tal-mobilità ta' studju.

 • traineeship ( kollokament fil-post tax-xogħol) barra l-pajjiż f'intrapriża jew fi kwalunkwe post tax-xogħol rilevanti ieħor . Dan jinkludi traineeships ta’ Opportunità Diġitali għall-istudenti u gradwati ġodda biex ikomplu jiżviluppaw jew jakkwistaw ħiliet diġitali1. It-traineeships barra l-pajjiż f'post tax-xogħol jiġu appoġġjati waqt l-istudji tal-ewwel ċiklu, tat-tieni ċiklu, tat-tielet ċiklu u, fil-każ tal-mobilità fil-Pajjiżi tal-Programm, fi żmien massimu ta' sena wara l-gradwazzjoni tal-istudent. Dan jinkludi wkoll il-"perjodu ta' assistenza" għall-istudenti għalliema.

Kull meta jkun possibbli, it-traineeships għandhom ikunu parti integrata tal-programm ta' studju tal-istudent.

Mobilità tal-persunal:

 • perjodi ta' tagħlim: din l-attività tippermetti li l-persunal tat-tagħlim tal-HEI jew il-persunal mill-intrapriżi jgħallem f'HEI sieħba barra l-pajjiż. Il-mobilità tal-persunal biex jgħallem tista' sseħħ fi kwalunkwe suġġett/dixxiplina akkademika.
 • perjodi ta' taħriġ: din l-attività tappoġġja l-iżvilupp professjonali tal-persunal tat-tagħlim u dak mhux tat-tagħlim tal-HEI kif ukoll l-iżvilupp tal-istituzzjonijiet involuti. Din tista' tieħu l-forma ta' avvenimenti ta' taħriġ barra l-pajjiż (bl-esklużjoni tal¬ konferenzi) u perjodi ta' monitoraġġ tal-impjieg/taħriġ f'HEI sieħba, jew f'organizzazzjoni rilevanti oħra barra l-pajjiż.

Perjodu barra mill-pajjiż jista' jikkombina attivitajiet ta' tagħlim u ta' taħriġ.

Fl-allokazzjoni ta' għotja għall-mobilità tal-persunal bejn il-Pajjiżi tal-Programm, l-enfażi se tkun fuq perjodi ta' taħriġ għall-persunal tat-tagħlim tal-HEI li jippermettilhom jiżviluppaw ħiliet pedagoġiċi u ta' tfassil tal-kurrikulu.

Il-parti l-kbira tal-baġit ta’ din l-Azzjoni se tappoġġja attivitajiet li jinvolvu l-mobilità bejn il-Pajjiżi tal-Programm. Madankollu, ammont limitat tal-baġit disponibbli għal din l-Azzjoni jista’ jiffinanzja attivitajiet internazzjonali bejn il-Pajjiżi tal-Programm u l-Pajjiżi Sħab kollha tad-dinja, għajr ir-reġjuni 5 u 12 (ara t-taqsima “pajjiżi eleġibbli” fil-Parti A ta’ din il-Gwida).

Il-finanzjament għall-mobilità bejn il-Pajjiżi tal-Programm u l-Pajjiżi Sħab ġej minn diversi strumenti finanzjarji tal-Unjoni Ewropea għall-kooperazzjoni esterna. Biex jiġi żgurat li din l-azzjoni ssegwi l-prijoritajiet esterni tal-UE, il-Kummissjoni stabbiliet numru ta’ miri u regoli għall-kooperazzjoni ma' Pajjiżi Sħab. 

L-applikanti għall-proġetti ta’ mobilità bejn il-Pajjiżi tal-Programm u l-Pajjiżi Sħab għandhom iqisu l-baġit disponibbli għall-mobilità ma' reġjuni differenti tad-dinja u l-prijoritajiet spjegati hawn taħt fit-taqsima “informazzjoni addizzjonali għall-mobilità bejn il-Pajjiżi tal-Programm u l-Pajjiżi Sħab”.

X’inhu r-rwol tal-organizzazzjonijiet parteċipanti f’dan il-proġett?

L-organizzazzjonijiet parteċipanti involuti fil-proġett ta’ mobilità jassumu r-rwoli u l-kompiti li ġejjin:

 • Organizzazzjoni applikanti minn Pajjiż tal-Programm: responsabbli mill-applikazzjoni għall-proġett ta’ mobilità, l-iffirmar u l-immaniġġjar tal-ftehim ta’ għotja u r-rapportar. L-applikant jista’ jkun koordinatur ta’ konsorzju: li jmexxi konsorzju ta’ mobilità ta’ organizzazzjonijiet sħab tal-istess pajjiż li jorganizza kull xorta ta’ mobilità tal-istudenti u tal-persunal.
 • Organizzazzjoni li tibgħat: inkarigata mill-għażla tal-istudenti/persunal u tibgħathom barra l-pajjiż. Dan jinkludi wkoll il-pagamenti tal-għotja (għal dawk fil-Pajjiżi tal-Programm), it-tħejjija, il-monitoraġġ u r-rikonoxximent marbutin mal-perjodu ta’ mobilità.
 • Organizzazzjoni li tilqa': inkarigata biex tilqa' lill-istudenti/persunal minn barra l-pajjiż u toffrilhom programm ta’ studju/traineeship jew programm ta’ attivitajiet ta’ taħriġ, jew li jibbenefikaw minn attività ta’ tagħlim.
 • Organizzazzjoni intermedjarja: din hi organizzazzjoni attiva fis-suq tax-xogħol jew fl-oqsma tal-edukazzjoni, tat-taħriġ u tal-ħidma fost iż-żgħażagħ fil-Pajjiż tal-Programm. Tista’ tkun sieħba f’konsorzju nazzjonali tal-mobilità, iżda ma tkunx organizzazzjoni li tibgħat. Ir-rwol tagħha jista’ jkun li taqsam u tiffaċilita l-proċeduri amministrattivi tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja li jibagħtu u li tqabbel aħjar il-profili tal-istudenti mal-ħtiġijiet tal-intrapriżi f’każ ta’ perjodi ta’ traineeships u tħejji b’mod konġunt lill-parteċipanti.

Għal mobilità bejn il-Pajjiżi tal-Programm u l-Pajjiżi Sħab, organizzazzjonijiet minn Pajjiżi tal-Programm biss jistgħu japplikaw u jamministraw il-pagamenti għal mobilità 'l ġewwa u 'l barra.

L-organizzazzjonijiet li jibagħtu u li jilqgħu, flimkien mal-istudenti/il-persunal, għandhom ikunu qablu fuq l-attivitajiet li se jitwettqu mill-istudenti - fi “Ftehim tat-Tagħlim” - jew minn membri tal-persunal - fi “Ftehim tal-Mobilità” - qabel ma jibda l-perjodu ta’ mobilità. Dawn il-ftehimiet jiddefinixxu l-eżiti tat-tagħlim fil-mira għall-perjodu ta’ tagħlim barra l-pajjiż, jispeċifikaw id-dispożizzjonijiet ta’ rikonoxximent formali u jelenkaw id-drittijiet u l-obbligi ta’ kull parti. Meta l-attività tkun bejn żewġ istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja (mobilità tal-istudenti għall-istudju u mobilità tal-persunal biex jgħallem), għandu jkun hemm stabbilit “ftehim interistituzzjonali” bejn l-istituzzjonijiet li jibagħtu u li jilqgħu qabel ma jkunu jistgħu jibdew l-iskambji.

Meta jiffirmaw il-Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja (ECHE), l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja jimpenjaw ruħhom li jipprovdu l-appoġġ kollu meħtieġ lill-parteċipanti mobbli, inkluża l-preparazzjoni lingwistika. Biex jiġu appoġġjati, qed jiġi implimentat b’mod gradwali appoġġ lingwistiku onlajn matul il-Programm għall-attivitajiet kollha ta’ mobilità fit-tul bejn il-Pajjiżi tal-Programm li jdumu xahrejn u aktar. Dan hu disponibbli mill-Kummissjoni Ewropea għall-parteċipanti eliġibbli biex jivverifikaw il-kompetenzi tagħhom fil-lingwi barranin u biex joffri, meta jkun meħtieġ, l-aktar tagħlim tal-lingwi xieraq qabel u/jew waqt il-mobilità (għal aktar dettalji, ara l-Anness I ta’ din il-Gwida). L-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja ta’ Pajjiż Sieħeb mhumiex eleġibbli biex jiffirmaw l-ECHE, għaldaqstant, id-dettalji tal-appoġġ lingwistiku offrut lill-parteċipanti mobbli għandu jkun espliċitu fil-ftehim interistituzzjonali.

X'inhuma l-kriterji użati biex jiġi vvalutat dan il-proġett?

Hawn taħt qed jiġu elenkati l-kriterji formali li proġett ta’ mobilità tal-edukazzjoni għolja għandu jirrispetta sabiex ikun eliġibbli għal għotja ta’ Erasmus+:

Kriterji ta' Eliġibilità Ġenerali

Min jista' japplika?

 • Għal applikazzjoni għal HEI individwali: l-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja stabbiliti f'Pajjiż tal-Programm u mogħtija Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja (ECHE). Għal aktar informazzjoni dwar il-Karta, ara t-taqsima "Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja" hawn taħt u l-Anness I ta' din il-Gwida).
 • Għal applikazzjoni bħala konsorzju tal-mobilità nazzjonali: l-organizzazzjonijiet li jikkoordinaw stabbiliti f'Pajjiż tal-Programm u li jikkoordinaw konsorzju mogħti akkreditazzjoni ta' konsorzju tal-edukazzjoni għolja. L-organizzazzjonijiet li ma jkollhomx akkreditazzjoni ta' konsorzju valida jistgħu japplikaw taħt l-istess sejħa kemm għal din l-akkreditazzjoni f'isem konsorzju tal-mobilità kif ukoll għal għotjiet għall-proġetti ta' mobilità. L-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja kollha involuti minn Pajjiżi tal-programm eleġibbli għandu jkollhom Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja (ECHE). Dawn l-organizzazzjonijiet se jkunu eliġibbli għal proġett ta' mobilità biss jekk l-applikazzjoni tagħhom għall-akkreditazzjoni ta' konsorzju tiġi aċċettata.

L-istudenti u l-persunal tal-edukazzjoni għolja ma jistgħux japplikaw direttament għal għotja; il-kriterji tal-għażla għal parteċipazzjoni fl-attivitajiet tal-mobilità huma definiti mill-istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja li fiha jistudjaw jew ikunu impjegati, skont id-dispożizzjonijiet previsti fl-Anness I ta' din il-Gwida.

Attivitajiet eliġibbli

Proġett ta' mobilità ta' edukazzjoni għolja għandu jinkludi attività waħda jew aktar minn dawn li ġejjin:

 • Mobilità tal-istudenti għall-finijiet ta' studju;
 • Mobilità tal-istudenti għal traineeships;
 • Mobilità tal-persunal biex jgħallem;
 • Mobilità tal-persunal għall-finijiet ta' taħriġ.

Pajjiżi eleġibbli

Mobilità bejn il-Pajjiżi tal-Programm:

 • kull Pajjiż tal-Programm

Mobilità bejn il-Pajjiżi tal-Programm u l-Pajjiżi Sħab:

 • kull Pajjiż tal-Programm; kif ukoll
 • kull Pajjiż Sieħeb tad-dinja, għajr ir-reġjuni 5 u 12 (ara t-taqsima "pajjiżi eleġibbli" fil-Parti A ta' din il-Gwida

Numru ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti

In-numru ta' organizzazzjonijiet fil-formola tal-applikazzjoni hu wieħed (l-applikant). Dan ikun jew HEI unika jew koordinatur ta' konsorzju tal-mobilità nazzjonali stabbilit f'Pajjiż tal-Programm. Waqt l-implimentazzjoni tal-proġett ta' mobilità, għandhom jiġu involuti minimu ta' żewġ organizzazzjonijiet (tal-anqas organizzazzjoni waħda li tibgħat u tal-anqas organizzazzjoni waħda li tilqa') minn Pajjiżi tal-Programm differenti. Għall-proġetti tal-mobilità li jinvolvu Pajjiżi Sħab, il-minimu hu waħda minn Pajjiż tal-Programm u waħda minn Pajjiż Sieħeb eleġibbli.

Tul ta' żmien tal-proġett

L-applikant għandu jagħżel it-tul ta' żmein fl-istadju tal-applikazzjoni, abbażi tal-iskala tal-proġett u tat-tip ta' attivitajiet ippjanati tul iż-żmien.

 • Mobilità bejn il-Pajjiżi tal-Programm: 16 jew 24 xahar.
 • Mobilità bejn il-Pajjiżi tal-Programm u l-Pajjiżi Sħab: 24 jew 36 xahar.

Fejn tapplika?

Mal-Aġenzija Nazzjonali tal-pajjiż li fih l-organizzazzjoni applikanti hi stabbilita.

Meta tapplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni għall-għotja tagħhom sal-5 ta' Frar f'12:00 (nofsinhar ħin ta' Brussell) għall-proġetti li jibdew fl-1 ta' Ġunju tal-istess sena.

 • L-1 ta' Ġunju tal-istess sena, għall-proġetti ta' mobilità bejn il-Pajjiżi tal-Programm
 • L-1 ta' Awwissu tal-istess sena, għall-proġetti ta' mobilità bejn il-Pajjiżi tal-Programm u l-Pajjiżi Sħab

Kif tapplika?

Jekk jogħġbok ara l-Parti Ċ ta' din il-Gwida għad-dettalji dwar kif wieħed għandu japplika.

Kriterji oħrajn

HEI tista' tapplika għall-għotjiet mal-Aġenzija Nazzjonali tagħha b'żewġ mezzi differenti:

 • direttament bħala HEI individwali,
 • permezz ta' konsorzju li tkun membru tiegħu.

HEI tista' tapplika darba biss għal kull rawnd tal-għażla għal proġett ta' mobilità bejn il-Pajjiżi tal-Programm bħala HEI individwali u/jew bħala membru ta' konsorzju partikulari. Madankollu, HEI tista' tkun parti minn jew tikkoordina diversi konsorzji ta' mobilità nazzjonali differenti li japplikaw fl-istess ħin. L-istess japplika għall-proġetti ta' mobilità bejn il-Pajjiżi tal-Programm u l-Pajjiżi Sħab

Iż-żewġ kanali (applikazzjoni individwali u applikazzjoni ta' konsorzju) jistgħu jintużaw fl-istess ħin. Madankollu, l-HEI/id-dipartiment jibqgħu responsabbli biex jevitaw il-finanzjament doppju ta' parteċipant meta ż-żewġ mezzi jintużaw fl-istess sena akkademika.

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla rilevanti. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida.

Kriterji ta’ Eliġibbiltà Addizzjonali waqt l-implimentazzjoni għall-Mobilità tal-Istudenti

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli

Mobilità tal-istudenti għall-finijiet ta' studju:

L-organizzazzjonijiet kollha parteċipanti tal-Pajjiż tal-Programm (kemm l-organizzazzjoni li tibgħat kif ukoll dik li tilqa') għandhom ikunu HEIs li jkunu ngħataw ECHE. L-organizzazzjonijiet kollha tal-Pajjiż Sieħeb għandhom ikunu HEIs rikonoxxuti mill-awtoritajiet kompetenti u għandhom ikunu ffirmaw ftehimiet interistituzzjonali mas-sħab tal-Pajjiż tal-Programm qabel isseħħ il-mobilità.

Mobilità tal-istudenti għall-finijiet ta' traineeships:

Fil-każ tal-mobilità bejn il-Pajjiżi tal-Programm, l-organizzazzjoni li tibgħat għandha tkun HEI li ingħatat ECHE.

Fil-każ tal-mobilità bejn il-Pajjiżi Sħab u tal-Programm, l-organizzazzjoni li tibgħat għandha tkun HEI ta' Pajjiż tal-Programm li ngħatat ECHE jew HEI ta' Pajjiż Sieħeb rikonoxxuta mill-awtoritajiet kompetenti li ffirmaw ftehimiet interistituzzjonali mas-sħab tal-Pajjiż tal-Programm tagħhom qabel ma sseħħ il-mobilità.

L-organizzazzjoni li tilqa' tista' tkun2.

 • kwalunkwe organizzazzjoni pubblika jew privata attiva fis-suq tax-xogħol jew fl-oqsma tal-edukazzjoni, tat-taħriġ u taż-żgħażagħ. Pereżempju, tali organizzazzjoni tista' tkun:
  • intrapriża pubblika jew privata, żgħira, ta' daqs medju jew kbira (inklużi l-intrapriżi soċjali);
  • korp pubbliku fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali;
  • sieħeb soċjali jew rappreżentant ieħor tal-ħajja tax-xogħol, inklużi kmamar tal-kummerċ, assoċjazzjonijiet tas-snajja'/professjonali u trade unions;
  • istitut tar-riċerka;
  • fondazzjoni;
  • skola/istitut/ċentru edukattiv (fi kwalunkwe livell, minn dak ta' qabel l-iskola għal-livell ta' edukazzjoni sekondarja għolja, u bl-inklużjoni tal-edukazzjoni vokazzjonali u l-edukazzjoni għall-adulti);
 • organizzazzjoni, assoċjazzjoni jew NGO mingħajr skop ta' qligħ;
 • korp li jipprovdi gwida dwar il-karrieri, il-konsulenza professjonali u s-servizzi ta' informazzjoni;

HEI ta' Pajjiż tal-Programm li ngħatat ECHE.

Tul ta’ żmien tal-attività

Perjodi ta' studju: minn 3 xhur3sa 12-il xahar (inkluż perjodu komplementari ta' traineeship, jekk ippjanat).

Traineeships: minn xahrejn sa 12-il xahar.

L-istess student jista' jipparteċipa f'perjodi ta' mobilità li jammontaw għal massimu ta' 12-il xahar4 għal kull ċiklu ta' studju5, inidpendentement min-numru u mit-tip ta' attivitajiet ta' mobilità. Il-parteċipazzjoni b'għotja żero mill-fondi tal-UE tgħodd ukoll għal dan it-tul ta' żmien massimu:

 • waqt l-ewwel ċiklu ta' studju (grad ta' Baċċelerat jew ekwivalenti) inkluż iċ-ċiklu l-qasir (il-livelli 5 u 6 tal-QEK);
 • waqt it-tieni ċiklu ta' studju (Master jew ekwivalenti - il-livell 7 tal-QEK); kif ukoll
 • waqt it-tielet ċiklu ta' studju bħala kandidat għal dottorat (livell ta' dottorat jew il-livell 8 tal-QEK).

It-tul ta' żmien tat-traineeships minn gradwati reċenti jgħodd lejn il-massimu ta' 12-il xahar taċ-ċiklu li matulu japplikaw għat-traineeship.

Post(ijiet) tal-attività

L-istudenti għandhom iwettqu l-attività ta' mobilità tagħhom f'Pajjiż tal-Programm jew Sieħeb differenti mill-pajjiż tal-organizzazzjoni li tibgħat u tal-pajjiż fejn l-istudent kellu l-akkomodazzjoni tiegħu matul l-istudji6.

Parteċipanti eliġibbli

L-istudenti reġistrati f'HEI u miktubin fi studji li jwasslu għal lawrja rikonoxxuta jew kwalifika ta' livell terzjarju rikonoxxuta oħra (sa u inkluż il-livell tad-dottorat). F'każ ta' mobilità għall-finijiet ta' studju, l-istudent għandu jkun reġistrat tal-anqas fit-tieni sena tal-istudji ta' edukazzjoni għolja. Għat-traineeships, din il-kundizzjoni ma tapplikax.

Gradwati reċenti b'lawrja f'edukazzjoni għolja jistgħu jipparteċipaw fi traineeship bejn il-Pajjiżi tal-Programm. Gradwati reċenti għandhom jintgħażlu mill-HEI tagħhom fl-aħħar sena ta' studju tagħhom u għandhom iwettqu u jlestu t-traineeships tagħhom barra l-pajjiż fi żmien sena minn meta jiggradwaw.

Kriterji ta’ Eliġibbiltà Addizzjonali waqt l-implimentazzjoni għall-Mobilità tal-Persunal

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli

Mobilità tal-persunal biex jgħallem:

L-organizzazzjoni li tilqa' għandha tkun HEI ta' Pajjiż tal-Programm li tkun ingħatat ECHE jew HEI ta' Pajjiż Sieħeb rikonoxxut mill-awtoritajiet kompetenti u li tkun iffirmat ftehim interistituzzjonali mas-sieħeb tal-Pajjiż tal-Programm li jibgħat qabel isseħħ il-mobilità.

L-organizzazzjoni li tibgħat għandha tkun:

 • HEI ta' Pajjiż tal-Programm li tkun ingħatat ECHE, jew HEI ta' Pajjiż Sieħeb rikonoxxuta mill-awtoritajiet kompetenti u li tkun iffirmat ftehim interistituzzjonali mas-sieħeb tal-Pajjiż tal-Programm li jilqa'; jew
 • fil-każ ta' persunal mistieden biex jgħallem fl-HEI; kwalunkwe organizzazzjoni pubblika jew privata (li ma ngħatatx ECHE) attiva fis-suq tax-xogħol jew fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ.Pereżempju, tali organizzazzjoni tista' tkun:
  • intrapriża pubblika jew privata, żgħira, ta' daqs medju jew kbira (inklużi l-intrapriżi soċjali);
  • korp pubbliku fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali;
  • sieħeb soċjali jew rappreżentant ieħor tal-ħajja tax-xogħol, inklużi kmamar tal-kummerċ, assoċjazzjonijiet tas-snajja'/professjonali u trade unions;
  • istitut tar-riċerka;
  • fondazzjoni;
  • skola/istitut/ċentru edukattiv (fi kwalunkwe livell, minn dak ta' qabel l-iskola għal-livell ta' edukazzjoni sekondarja għolja, u bl-inklużjoni tal-edukazzjoni vokazzjonali u l-edukazzjoni għall-adulti);
  • organizzazzjoni, assoċjazzjoni jew NGO mingħajr skop ta' qligħ;
  • korp li jipprovdi gwida dwar il-karrieri, il-konsulenza professjonali u s-servizzi ta' informazzjoni.

Mobilità tal-persunal għat-taħriġ:

L-organizzazzjoni li tibgħat għandha tkun HEI ta' Pajjiż tal-Programm li tkun ingħatat ECHE jew HEI ta' Pajjiż Sieħeb rikonuxxuta mill-awtoritajiet kompetenti u li tkun iffirmat ftehim interistituzzjonali mas-sieħeb tal-Pajjiż tal-Programm li jilqa' qabel isseħħ il-mobilità. L-organizzazzjoni li tilqa' għandha tkun:

 • HEI ta' Pajjiż tal-Programm li tkun ingħatat ECHE, jew HEI ta' Pajjiż Sieħeb rikonoxxuta mill-awtoritajiet kompetenti u li tkun iffirmat ftehim interistituzzjonali mas-sieħeb tal-Pajjiż tal-Programm li jilqa'; jew
 • kwalunkwe organizzazzjoni pubblika jew privata minn Pajjiż tal-Programm attiva fis-suq tax-xogħol jew fl-oqsma tal-edukazzjoni, tat-taħriġ u taż-żgħażagħ. Ara l-eżempji fil-paġna ta' qabel.

Tul ta' żmien tal-attività

Minn jumejn (5 ijiem minn u lejn Pajjiumejn (5 ijiem minn u bblika jew privata ien tal-ivvjaġġar. Fil-mobilità bejn il-Pajjiżi tal-Programm, il-minimu ta' jumejn għandhom ikunu konsekuttivi. Fil-każ ta' persunal mistieden minn intrapriżi, il-minimu tat-tul ta' żmien għall-mobilità bejn il-Pajjiżi tal-Programm huwa ta' ġurnata.

Attività ta' tagħlim għandha tinkludi minimu ta' 8 sigħat ta' tagħlim kull ġimgħa (jew kwalunkwe perjodu iqsar ta' soġġorn). Jekk il-mobilite perjodu qasir ta' waqfa) hu mnaqqas gll-ta' sigiżi.m kull ġimgħa (jew kwalunkwe perjodta għandu jkun proporzjonali għat-tul ta' dik il-ġimgk i L-eċċezzjonijiet li ġejjin japplikaw:

 • Ma hemmx numru minimu ta' sigħat ta' tagħlim għall-persunal mistieden mill-intrapriżi.
 • Jekk l-attività ta' tagħlim tingħaqad ma' attività ta' taħriġ matul perjodu wieħed barra l-pajjiż, in-numru minimu ta' sigħat ta' tagħlim kull ġimgħa (jew kwalunkwe perjodu iqsar ta' soġġorn) jitnaqqas għal 4 sigħat.

Post(ijiet) tal-attività

Il-membri tal-persunal għandhom iwettqu l-attività tagħhom fi kwalunkwe Pajjiż tal-Programm jew Pajjiż Sieħeb differenti mill-pajjiż tal-organizzazzjoni li tibgħat u l-pajjiż tar-residenza tal-persunal.

Parteċipanti eliġibbli

Mobilità tal-persunal biex jgħallem:

 • persunal li jaħdem f'HEI ta' Pajjiż tal-Programm jew ta' Pajjiż Sieħeb.
 • persunal mill-intrapriżi mistieden biex jgħallem f'HEI f'Pajjiż tal-Programm jew Sieħeb minn kwalunkwe intrapriża li taħdem f'pajjiż tal-programm jew sieħeb, organizzazzjoni pubblika jew privata (li ma ngħatatx ECHE) attiva fis-suq tax-xogħol jew fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ (inklużi kandidati impjegati li qed jagħmlu dottorat).

Mobilità tal-persunal għat-taħriġ: persunal li jaħdem f'HEI ta' Pajjiż tal-Programm jew ta' Pajjiż Sieħeb.

Informazzjoni Addizzjonali għall-Mobilità bejn il-Pajjiżi tal-Programm u l-Pajjiżi Sħab

Il-baġit disponibbli għall-mobilità bejn il-Pajjiżi tal-Programm u l-Pajjiżi Sħab hu maqsum bejn ir-reġjuni differenti tad-dinja fi 12-il pakkett baġitarju u d-daqs ta' kull pakkett baġitarju hu differenti. Aktar informazzjoni dwar l-ammonti disponibbli taħt kull pakkett baġitarju se jkunu ppubblikati fuq is-siti tal-Aġenziji Nazzjonali.

Ġeneralment il-fondi se jkollhom jintużaw b'mod ġeografikament bilanċjat. L-UE stabbiliet numru ta’ miri rigward il-bilanċ ġeografiku u l-prijoritajiet li għandhom jinkisbu fil-livell Ewropew matul il-perjodu kollu tal-programm (2014-2020). Il-miri ma għandhomx għalfejn jintlaħqu mill-istituzzjonijiet individwali tal-edukazzjoni għolja, iżda l-Aġenziji Nazzjonali se jqisu dawn il-miri sabiex jiġi allokat il-baġit disponibbli. Barra minn hekk, l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja huma mħeġġa biex jaħdmu ma' sħab fl-ifqar Pajjiżi Sħab u dawk l-anqas żviluppati.

Dawn huma l-miri ġeografiċi stabbiliti għall-mobilità bejn il-Pajjiżi tal-Programm u l-Pajjiżi Sħab fil-livell tal-UE sal-2020:

 • Fl-Ażja u l-Amerika Latina li Qed Jiżviluppaw, 25% tal-fondi għandhom jintużaw biex jorganizzaw il-mobilità mal-pajjiżi l-anqas żviluppati tar-reġjun. Dawn il-pajjiżi huma:
  • Għall-Ażja: l-Afganistan, il-Bangladesh, il-Kambodja, il-Laos, in-Nepal, il-Bhutan u l-Myanmar;
  • Għall-Amerika Latina: il-Bolivja, El Salvador, il-Gwatemala, il-Ħonduras u n-Nikaragwa;
 • Mhux aktar minn 30% tal-baġit disponibbli għall-Ażja għandhom jintefqu fuq il-mobilità maċ-Ċina u l-Indja;
 • U mhux aktar minn 35% disponibbli għall-Amerika Latina fuq il-Brażil u l-Messiku.

Minħabba r-rekwiżiti biex jitwettqu l-mobilitajiet mal-pajjiżi fir-reġjuni 6, 7, 8, 9, 10 u 117li jikkontribwixxi għall-assistenza għall-iżvilupp, il-mobilità għall-istudenti ta' ċiklu qasir, u tal-ewwel u tat-tieni ċiklu hi limitata għall-mobilità 'l ġewwa mill-Pajjiżi Sħab għall-Pajjiżi tal-Programm8. Il-mobilità 'l barra lejn dawn ir-reġjuni hi disponibbli biss fil-livell dottorali jew għall-persunal.

Madankollu se jkun hemm ftit eċċezzjonijiet għal ċerti Pajjiżi tal-Programm. Jekk jogħġbok iċċekkja s-sit tal-Aġenzija Nazzjonali tiegħek.

Fl-aħħar nett, l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja huma ħielsa li japplikaw għal 100% tal-mobilità tal-persunal jew 100% tal-mobilità tal-istudenti jew kwalunkwe kombinazzjoni tagħhom, sakemm dan ikun konformi ma' kwalunkwe kriterju sekondarju stabbilit mill-Aġenzija Nazzjonali (ara t-taqsima hawn taħt).

Kriterji Sekondarji għall-Mobilità bejn il-Pajjiżi tal-Programm u l-Pajjiżi Sħab stabbiliti mill-Aġenziji Nazzjonali

Fejn il-pakkett tal-baġit għal Reġjun jew Pajjiż Sieħeb partikulari hu limitat, Aġenzija Nazzjonali tista' tagħżel li żżid kriterju sekondarju wieħed jew aktar mil-lista t'hawn taħt. Fl-eventwalità li Aġenzija Nazzjonali tagħżel li tuża kriterji sekondarji din id-deċiżjoni se tkun ikkomunikata qabel id-data tal-għeluq, b'mod partikulari fis-sit web tal-Aġenzija Nazzjonali.

 • Il-livell tal-lawrja (pereżempju billi l-applikazzjonijiet jiġu limitati għal ċiklu wieħed jew tnejn biss – BA, MA jew PhD);
 • Tiġi pprivileġġata l-mobilità għall-persunal biss jew għall-istudenti biss;
 • Jiġi limitat it-tul ta' żmien tal-perjodi ta' mobilità (pereżempju tiġi limitata l-mobilità tal-istudenti għal sitt xhur, jew tiġi limitata l-mobilità tal-persunal għal għaxart ijiem).

Kriterji tal-għoti għal proġett tal-mobilità fi ħdan il-Pajjiżi tal-Programm9

Ma teżisti ebda valutazzjoni kwalitattiva (il-kwalità ġiet ivvalutata fil-fażi tal-applikazzjoni tal-ECHE jew meta kien qed jintgħażel konsorzju tal-mobilità nazzjonali) u għaldaqstant ma jeżistu ebda kriterji tal-għoti.

Kwalunkwe applikazzjoni għal għotja eliġibbli (wara li tkun għaddiet mill-verifika tal-eliġibbiltà) tingħata finanzjament.

L-ammont massimu tal-għotja jiddependi fuq numru ta' elementi:

 • in-numru ta' perjodi ta' mobilità u x-xhur/ġranet li saret applikazzjoni għalihom;
 • il-prestazzjoni tal-imgħoddi tal-applikant f'termini ta' numru ta' perjodi ta' mobilità, kwalità tajba fl-implimentazzjoni tal-attivitajiet u tal-immaniġġjar finanzjarju sod, f'każ li l-applikant ikun irċieva għotja simili fis-snin ta' qabel;
 • il-baġit nazzjonali totali allokat għall-Azzjoni tal-mobilità.

Kriterji tal-għotja għal proġett ta’ mobilità bejn il-Pajjiżi tal-Programm u l-Pajjiżi Sħab

L-applikazzjonijiet eliġibbli għall-għotja (wara li jkunu għaddew mill-verifika tal-eliġibbiltà) ikunu vvalutati abbażi tal-kriterji li ġejjin:

Rilevanza tal-istrateġija (massimu 30 punt)

Sa liema punt il-proġett ta’ mobilità ppjanat hu rilevanti għall-istrateġija ta’ internalizzazzjoni tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja involuti (kemm fil-Pajjiż tal-Programm kif ukoll fil-Pajjiż Sieħeb) u r-raġunament għall-għażla ta’ mobilità tal-persunal u/jew tal-istudenti.

Kwalità tal-arranġamenti ta' kooperazzjoni (massimu 30 punt)

L-ammont ta’ esperjenza preċedenti li l-organizzazzjoni li qed tapplika għandha fi proġetti simili ma’ istituzzjonijiet/organizzazzjonijiet għolja fil-Pajjiż Sieħeb u kemm tingħata deskrizzjoni ċara tar-responsabilitajiet, ir-rwoli u l-kompiti bejn is-sħab.

Kwalità tad-disinn u l-implimentazzjoni tal-attività (massimu 20 punt)

Il-kompletezza u l-kwalità tal-arranġamenti għall-għażla tal-parteċipanti, l-appoġġ li ngħatalhom u r-rikonoxximent tal-perjodu ta’ mobilità tagħhom (b’mod partikulari fil-Pajjiż Sieħeb).

Impatt u tixrid (massimu 20 punt)

L-impatt potenzjali tal-proġett fuq il-parteċipanti, il-benefiċjarji, l-organizzazzjonijiet sħab, fuq il-livelli lokali, reġjonali u nazzjonali, u l-kwalità tal-miżuri identifikati li jxerrdu r-riżultati tal-proġett ta’ mobilità fil-livelli ta’ fakultà u ta’ istituzzjoni, u lil hinn fejn applikabbli, kemm fil-pajjiżi tal-programm kif ukoll fil-pajjiżi sħab.

L-applikant se jispjega kif il-proġett jissodisfa dawn l-erba’ kriterji mill-perspettiva tal-istituzzjoni tiegħu stess (jew l-istituzzjonijiet fil-każ ta' applikazzjonijiet imressqa minn konsorzji) u l-istituzzjonijiet tal-Pajjiżi Sħab.

Biex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti jridu jiksbu tal-anqas 60 punt bħala total b’minimu ta’ 15-il punt għar-“rilevanza tal-istrateġija”.

Sabiex jiġi allokat il-baġit disponibbli għal kull reġjun, il-mobilitajiet ippjanati ma’ kull Pajjiż Sieħeb se jiġu elenkati f'ordni ta' mertu fil-klassifika reġjonali.

L-għotja mogħtija lill-istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja tiddependi minn numru ta' elementi:

 • in-numru ta' perjodi ta' mobilità u x-xhur/ġranet li saret applikazzjoni għalihom;
 • il-baġit allokat għal kull pajjiż jew reġjun;
 • il-bilanċ ġeografiku f'reġjun jew sottoreġjun partikulari.

L-Aġenzija Nazzjonali tista' tiffinanzja mobilitajiet ma' Pajjiż Sieħeb li hu kklassifikat aktar baxx fil-klassifika reġjonali, meta jkun meħtieġ li jiġi żgurat bilanċ ġeografiku fi ħdan dak ir-reġjun, kif definit mill-miri ġeografiċi msemmija hawn fuq.

L-Aġenzija Nazzjonali mhix obbligata li tiffinanzja l-mobilitajiet kollha mitluba għal Pajjiż Sieħeb partikulari jekk it-talba titqies bħala eċċessiva fir-rigward tal-baġit disponibbli.

Fejn ikun possibbli u b'żieda mal-kriterji ġenerali skont il-mertu u l-bilanċ ġeografiku, l-Aġenzija Nazzjonali se tfittex li xxerred il-baġit disponibbli b'mod wiesa' biex tiġi evitata dominanza ta' numru żgħir ta' HEIs. L-Aġenzija Nazzjonali se tagħmel ħilitha biex tkun inklużiva kemm jista' jkun biex b'hekk timmassimizza l-parteċipazzjoni tal-partijiet ikkonċernati mingħajr ma ddgħajjef il-kwalità, il-bilanċ ġeografiku jew id-daqs kritiku minimu għal kull proġett ta' mobilità biex tiġi żgurata l-fattibilità.

X'tip ta' akkreditazzjoni jeħtieġu l-applikanti għal dan il-proġett ta' mobilità?

Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja

L-għoti ta' Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja (ECHE) hu prerekwiżit għall-istituzzjonijiet kollha tal-edukazzjoni għolja stabbiliti f'Pajjiż tal-Programm li jixtiequ jipparteċipaw fi proġett ta' mobilità tal-Edukazzjoni Għolja jew bħala istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja waħdanija jew bħala membru ta' konsorzju tal-mobilità nazzjonali. Kull sena, il-Kummissjoni Ewropea - permezz tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura - tippubblika sejħa speċifika għal proposti li tistabbilixxi l-kundizzjonijiet dettaljati li għandhom jiġu segwiti u l-kriterji kwalitattivi li għandhom jintlaħqu sabiex jingħataw ECHE. Din is-sejħa hi disponibbli fuq is-sit tal-Aġenzija Eżekuttiva.

Għall-HEIs stabbiliti f'Pajjiż Sieħeb, l-HEI għandha tkun akkreditata mill-organizzazzjoni ta' akkreditazzjoni nazzjonali rilevanti. Minħabba li mhumiex eleġibbli biex jirċievu ECHE, huma għandhom, barra minn hekk, ikunu stabbilixxew ftehim interistituzzjonali mas-sieħeb/sħab tal-Pajjiż tal-Programm li jiġbor fi ħdanu l-prinċipji tal-ECHE.

Akkreditazzjoni ta' konsorzju fl-Edukazzjoni Għolja

Organizzazzjoni minn Pajjiż tal-Programm, li tapplika f'isem konsorzju tal-mobilità nazzjonali, għandu jkollha akkreditazzjoni ta' konsorzju valida. Din l-akkreditazzjoni tingħata mill-istess Aġenzija Nazzjonali li tivvaluta t-talba għal finanzjament għal proġett ta' mobilità tal-edukazzjoni għolja. It-talbiet għal akkreditazzjoni u għal għotjiet għall-proġetti ta' mobilità jistgħu jsiru taħt l-istess sejħa. Madankollu, l-għotja għall-proġetti ta' mobilità tingħata biss lil dawk l-HEIs u organizzazzjonijiet li jkollhom suċċess fi tmiem il-proċess ta' akkreditazzjoni. Għall-ksib tal-akkreditazzjoni ta' konsorzju, għandhom jintlaħqu l-kundizzjonijiet li ġejjin:

Kriterji tal-Eliġibbiltà

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli

Konsorzju tal-mobilità nazzjonali fl-edukazzjoni għolja jista' jkun magħmul mill-organizzazzjonijiet parteċipanti li ġejjin:

 • istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja li jkollha Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja valida (għal aktar informazzjoni dwar il-Karta, ara t-taqsima "Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja" ta' hawn fuq u l-Anness I ta' din il-Gwida); kif ukoll
 • kwalunkwe organizzazzjoni pubblika jew privata attiva fis-suq tax-xogħol jew fl-oqsma tal-edukazzjoni, tat-taħriġ u taż-żgħażagħ (ara l-eżempji ta' organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli fil-paġna ta' qabel).

Kull organizzazzjoni parteċipanti għandha tkun stabbilita fl-istess Pajjiż tal-Programm.

Min jista' japplika?

Kwalunkwe organizzazzjoni parteċipanti eliġibbli tista' tagħmilha ta' koordinatur u tapplika f'isem l-organizzazzjonijiet kollha involuti fil-konsorzju.

Numru ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti

Konsorzju tal-mobilità nazzjonali jrid jinkludi minimu ta' tliet organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli, inklużi żewġ HEIs li jibagħtu.

L-organizzazzjonijiet membri kollha tal-konsorzju tal-mobilità nazzjonali jridu jiġu identifikati meta japplikaw għal akkreditazzjoni ta' konsorzju.

Tul ta' Żmien tal-akkreditazzjoni ta' konsorzju

Is-sejħiet annwali konsekuttivi kollha u mhux aktar tard minn sejħa 2020.

Fejn tapplika?

Mal-Aġenzija Nazzjonali tal-pajjiż li fih l-organizzazzjoni applikanti hi stabbilita.

Meta tapplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni għal akkreditazzjoni tagħhom sal-5 ta' Frar f'12:00 (nofsinhar ħin ta' Brussell) għall-proġetti li jibdew fl-istess sena.

Kif tapplika?

Jekk jogħġbok ara l-parti C ta' din il-Gwida għad-dettalji dwar kif wieħed għandu japplika.

Kriterji tal-Għoti

L-applikazzjoni għal akkreditazzjoni tkun ivvalutata skont il-kriterji li ġejjin:

Rilevanza tal-konsorzju

(massimu 30 punt)

 • Ir-rilevanza tal-proposta għal dan li ġej:
  • l-objettivi tal-Azzjoni (ara t-taqsima "X'inhuma l-miri ta' proġett ta' mobilità"):
  • il-ħtiġijiet u l-objettivi tal-organizzazzjonijiet parteċipanti fil-konsorzju u tal-parteċipanti individwali
 • Kemm il-proposta hi adattata:
  • għall-produzzjoni ta' eżiti tat-tagħlim ta' kwalità għolja għall-parteċipanti;
  • għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet u l-ambitu internazzjonali tal-organizzazzjonijiet parteċipanti fil-konsorzju;
 • għall-kisba ta' valur miżjud fil-livell tal-UE permezz ta' riżultati li ma jkunux jistgħu jinkisbu b'attivitajiet imwettqin minn kull HEI weħidha.

Kwalità tal-kompożizzjoni tal-konsorzju u l-arranġamenti tal-kooperazzjoni

(massimu 20 punt)

 • Kemm:
  • il-konsorzju jinvolvi kompożizzjoni xierqa ta' istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja li jibagħtu, fejn rilevanti, ma' organizzazzjonijiet komplementari parteċipanti minn setturi soċjoekonomiċi oħrajn bil-profil, l-esperjenza u l-kompetenza meħtieġa biex iwettqu b'suċċess l-aspetti kollha tal-proġett;
  • il-koordinatur tal-konsorzju għandu esperjenza preċedenti fl-immaniġġjar ta' konsorzju jew tip ta' proġett simili;
  • id-distribuzzjoni tar-rwoli, tar-responsabbiltajiet u tal-kompiti/riżorsi hi definita sew u turi l-impenn u l-kontribuzzjoni attiva tal-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha;
  • il-kompiti/ir-riżorsi jinġabru flimkien u jiġu kondiviżi;
  • ir-responsabbiltajiet huma ċari għall-kwistjonijiet tal-immaniġġjar kuntrattwali u finanzjarju;
 • il-konsorzju jinvolvi parteċipanti ġodda fl-Azzjoni.

Kwalità tad-disinn u l-implimentazzjoni tal-attività tal-konsorzju

(massimu 20 punt)

 • iċ-ċarezza, il-kompletezza u l-kwalità tal-fażijiet kollha ta' proġett ta' mobilità (it-tħejjija, l-implimentazzjoni tal-attivitajiet ta' mobilità, u s-segwitu);
 • il-kwalità tal-arranġamenti prattiċi, l-immaniġġjar u l-modalitajiet ta' appoġġ (eż. is-sejba ta' organizzazzjonijiet li jilqgħu, it-tlaqqigħ, l-informazzjoni, l-appoġġ lingwistiku u interkulturali, il-monitoraġġ);
 • Il-kwalità tal-kooperazzjoni, tal-koordinazzjoni u tal-komunikazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet parteċipanti, kif ukoll bejn partijiet ikkonċernati rilevanti oħrajn;
 • fejn rilevanti, il-kwalità tal-arranġamenti għar-rikonoxximent u l-validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim tal-parteċipanti, kif ukoll l-użu konsistenti tal-għodod Ewropej għat-trasparenza u r-rikonoxximent;
 • Jekk applikabbli, kemm il-miżuri huma xierqa biex jintgħażlu l-parteċipanti fl-attivitajiet ta' mobilità u biex jiġu promossi l-persuni żvantaġġati biex jipparteċipaw fl-attivitajiet ta' mobilità.

Impatt u tixrid

(massimu 30 punt)

 • Il-kwalità tal-miżuri għall-evalwazzjoni tal-eżiti tal-attivitajiet immexxijin mill-konsorzju;
 • L-impatt potenzjali tal-proġett:
  • fuq il-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet parteċipanti waqt u wara l-ħajja tal-proġett;
  • lil hinn mill-organizzazzjonijiet u l-individwi li jipparteċipaw b'mod dirett fil-proġett, fil-livell istituzzjonali, lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew internazzjonali.
 • L-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri mmirati lejn it-tixrid tal-eżiti tal-attivitajiet immexxijin mill-konsorzju fi ħdan u barra mill-organizzazzjonijet u s-sħab parteċipanti.

Biex jintgħażlu għall-akkreditazzjoni, il-proposti għandhom jiksbu tal-anqas 60 punt b’kollox. Barra minn hekk, huma għandhom iġibu nofs il-punti massimi għal kull kriterju tal-għoti.

X’għandek tkun taf aktar dwar din l-Azzjoni?

Tista' ssib aktar regoli u kriterji speċifiċi u informazzjoni addizzjonali siewja dwar din l-Azzjoni fl-Anness I ta’ din il-Gwida. L-organizzazzjonijiet interessati huma mistiedna jaqraw b’attenzjoni t-taqsimiet rilevanti ta’ dan l-Anness qabel japplikaw għal għajnuna finanzjarja.

X'inhuma r-regoli dwar il-finanzjament?

Fil-formola tal-applikazzjoni, l-applikanti għall-proġetti ta’ mobilità għall-istudenti u l-membri tal-persunal tal-edukazzjoni għolja jkollhom jipprovdu l-informazzjoni li ġejja:

 • in-numru ta' studenti u membri tal-persunal li hemm il-ħsieb li se jipparteċipaw fl-attivitajiet ta' mobilità;
 • it-tul ta' żmien totali tal-attività ta' mobilità ppjanata.

Abbażi ta’ dan, l-Aġenziji Nazzjonali tal-Pajjiż tal-Programm se jagħtu għotja lill-applikanti biex jappoġġjaw ċertu numru ta’ attivitajiet tal-mobilità, san-numru massimu mitlub mill-applikant.

Jekk l-applikant jissottometti proġetti tal-mobilità ma' Pajjiżi Sħab, hu għandu jimla formola tal-applikazzjoni separata ddedikata għall-mobilità lejn il-Pajjiżi Sħab u minnhom.

Se tingħata għotja separata għall-mobilitajiet ma’ Pajjiżi Sħab.

Ir-regoli li ġejjin se japplikaw biex tingħata għajnuna finanzjarja lil dawn l-attivitajiet:

A) Ir-regoli dwar il-finanzjament li japplikaw għall-attivitajiet ta’ mobilità kollha

Spejjeż eliġibbli

Mekkaniżmu ta’ finanzjament

Ammont

Regola tal-allokazzjoni

Appoġġ organizzazzjonali

Spejjeż marbuta b'mod dirett mal-implimentazzjoni ta' attivitajiet ta' mobilità (bl-esklużjoni tal-ispejjeż tas-sussistenza u l-ivvjaġġar għall-parteċipanti)

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

Fil-każ ta' mobilità bejn il-Pajjiżi tal-Programm: sal-100 parteċipant: EUR 350 għal kull parteċipant, u lil hinn mill-100 parteċipant: EUR 200 għal kull parteċipant addizzjonali

Fil-każ ta' mobilità bejn il-Pajjiżi tal-Programm u Sħab: EUR 350 għal kull parteċipant

Abbażi tan-numru ta’ parteċipanti fi proġetti ta’ mobilità

Appoġġ għall-bżonnijiet speċjali

Spejjeż addizzjonali relatati direttament mal-parteċipanti bi bżonnijiet speċjali

Spejjeż reali

Sa 100% tal-ispejjeż eliġibbli, kif approvati mill-Aġenzija Nazzjonali

Kundizzjonali: it-talba għal appoġġ finanzjarju trid tkun motivata u ġġustifika sew f’formola tal-applikazzjoni speċifika ladarba jkunu ntgħażlu l-parteċipanti

Spejjeż eċċezzjonali

Spejjeż għall-għoti ta' garanzija finanzjarja, jekk tintalab mill-Aġenzija Nazzjonali.

Fil-każ ta' mobilità bejn il-Pajjiżi tal-Programm: Spejjeż kbar tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti, inkluż l-użu ta’ mezzi tat-trasport aktar nodfa, b’emissjonijiet tal-karbonju aktar baxxi.

Spejjeż reali

Spejjeż għal garanzija finanzjarja: 75% tal-ispejjeż eleġibbli

Spejjeż kbar tal-ivvjaġġar: massimu sa 80% tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar eliġibbli

Kundizzjonali: it-talba għal appoġġ finanzjarju trid tkun motivata u ġġustifika sew ladarba jkunu ntgħażlu l-parteċipanti

Għotja għal appoġġ organizzazzjonali għall-benefiċjarju (istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja jew konsorzji):

L-għotja għal appoġġ organizzazzjonali hi kontribuzzjoni għal kwalunkwe spiża mġarrba mill-istituzzjonijiet b'rabta ma' attivitajiet ta' appoġġ għall-mobilità ta' studenti u membri tal-persunal, kemm dawk li ġejjin kif ukoll dawk li sejrin, biex tinżamm konformità mal-Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja f'Pajjiżi tal-Programm, u mal-prinċipji tal-ECHE kif riflessi fil-ftehimiet interistituzzjonali li sar qbil dwarhom fil-każ ta' istituzzjonijiet minn Pajjiżi Sħab. Pereżempju:

 • arranġamenti organizzazzjonali ma' istituzzjonijiet sħab, inklużi żjarat lejn sħab potenzjali, biex jintlaħaq qbil dwar il-ftehimiet interistituzzjonali għall-għażla, it-tħejjija, l-ospitabilità u l-integrazzjoni tal-parteċipanti mobbli; u biex dawn il-ftehimiet interistituzzjonali jinżammu aġġornati;
 • il-forniment ta' katalogi aġġornati tal-korsijiet għall-istudenti internazzjonali;
 • l-għoti ta' informazzjoni u għajnuna lill-istudenti u l-persunal;
 • l-għażla tal-istudenti u l-persunal;
 • it-tħejjija tal-ftehimiet tat-tagħlim biex jiġi żgurat ir-rikonoxximent sħiħ tal-komponenti edukattivi tal-istudenti; it-tħejjija u r-rikonoxximent tal-ftehimiet ta' mobilità għall-persunal;
 • it-tħejjija lingwistika u interkulturali pprovduta kemm lill-istudenti u lill-persunal deħlin u dawk ħerġin, komplementarja għall-Appoġġ Lingwistiku Onlajn ta' Erasmus+;
 • l-iffaċilitar tal-integrazzjoni ta' parteċipanti mobbli li jkunu ġejjin fl-HEI;
 • l-iżgurar ta' arranġamenti ta' mentoring u superviżjoni effiċjenti tal-parteċipanti mobbli;
 • arranġamenti speċifiċi biex tiġi żgurata l-kwalità tat-traineeships tal-istudenti fl-intrapriżi;
 • l-iżgurar tar-rikonoxximent tal-komponenti edukattivi u l-krediti relatati, bil-ħruġ ta' traskrizzjonijiet ta' rekords u supplimenti ta' diplomi;
 • l-appoġġ tal-integrazzjoni mill-ġdid tal-parteċipanti mobbli u li jkomplu jiġu żviluppati l-kompetenzi l-ġodda miksuba għall-benefiċċju tal-HEI u l-pari.

L-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja kemm fil-Pajjiżi tal-Programm kif ukoll fil-Pajjiżi Sħab jimpenjaw ruħhom li jikkonformaw mal-prinċipji kollha tal-Karta biex jiżguraw mobilità ta' kwalità għolja, inklużi dawn: "jiżguraw li l-parteċipanti mobbli li sejrin barra mill-pajjiż ikunu ppreparati sew għall-mobilità, inkluż l-iżgurar li kisbu l-livell meħtieġ ta' kompetenza lingwistika" u "jipprovdu appoġġ lingwistiku xieraq lill-parteċipanti mobbli li ġejjin fil-pajjiż". Jista' jittieħed vantaġġ minn faċilitajiet eżistenti fl-istituzzjonijiet għat-taħriġ fil-lingwi. Dawk l-HEIs li jkunu jistgħu jipprovdu mobilità ta' kwalità għolja lill-istudenti u lill-persunal, inkluż appoġġ lingwistiku, bi prezz irħas (jew għax hu ffinanzjat minn sorsi oħra li mhumiex finanzjament mill-UE) ikollhom il-possibbiltà li jittrasferixxu sehem tal-għotja tal-appoġġ organizzazzjonali ħalli jiffinanzjaw aktar attivitajiet ta' mobilità. Il-ftehim tal-għotja jispeċifika l-livell ta' flessibbiltà f'dan ir-rigward.

Fil-każijiet kollha, il-benefiċjarji se jkunu obbligati kuntrattwalment li jipprovdu dawn is-servizzi ta' kwalità għolja u l-prestazzjoni tagħhom se tkun issorveljata u kkontrollata mill-Aġenziji Nazzjonali, filwaqt li jitqies ukoll ir-rispons mogħti mill-istudenti u l-persunal permezz tal-Għodda ta' Mobilità+ u dak direttament aċċessibbli għall-Aġenziji Nazzjonali u għall-Kummissjoni.

Fil-każ ta' mobilità fi ħdan il-Pajjiżi tal-Programm, l-għotja tal-appoġġ organizzazzjonali hi kkalkulata fuq in-numru tal-parteċipanti mobbli appoġġjati kollha li sejrin (inklużi l-parteċipanti mobbli b'għotja żero mill-Fondi tal-UE għall-perjodu kollu tal-mobilità - ara hawn taħt) u tal-persunal li ġej minn intrapriżi ta' tagħlim f'HEI, li hi l-benefiċjarja jew membru tal-konsorzju ta' mobilità nazzjonali. Il-parteċipanti mobbli b'għotja żero mill-Fondi tal-UE għall-perjodu kollu tal-mobilità jgħoddu bħala parteċipanti mobbli peress li jibbenefikaw mill-qafas ta' mobilità u mill-attivitajiet organizzazzjonali. Għalhekk jitħallas ukoll appoġġ organizzazzjonali għal dawn il-parteċipanti mobbli.

Fil-każ ta' mobilità bejn il-Pajjiżi tal-Programm u l-Pajjiżi Sħab, l-għotja ta' appoġġ organizzattiv hi kkalkulata fuq in-numru tal-mobilitajiet mogħtijin inklużi l-parteċipanti kollha mobbli appoġġjati li jkunu ħerġin mill-Pajjiżi tal-Programm u l-parteċipanti kollha mobbli deħlin mill-Pajjiżi Sħab. Il-parteċipanti mobbli b'għotja żero mill-fondi tal-UE għall-perjodu kollu tal-mobilità jistgħu jgħoddu bħala parteċipanti mobbli peress li jibbenefikaw mill-qafas ta' mobilità u mill-attivitajiet organizzazzjonali.

Dan jeskludi l-persuni li jakkumpanjaw lill-parteċipanti matul l-attivitajiet tagħhom barra l-pajjiż, u mobilitajiet addizzjonali li jistgħu jkunu organizzati bit-trasferiment ta' fondi bejn kategoriji ta' baġits.

Fil-każ ta' konsorzji ta' mobilità nazzjonali, din l-għotja tista' tinqasam bejn il-membri nazzjonali kollha skont ir-regoli li jkunu qablu bejniethom. Għal mobilità bejn il-Pajjiżi Sħab u l-Pajjiżi tal-Programm, l-għotja tal-appoġġ organizzazzjonali se tkun kondiviża bejn is-sħab ikkonċernati fuq bażi aċċettabbli b'mod reċiproku li tkun ittieħdet deċiżjoni dwarha mill-istituzzjonijiet parteċipanti.

Parteċipanti mobbli b'għotja żero mill-fondi tal-UE

L-istudenti u l-persunal b'għotja żero mill-fondi tal-UE huma parteċipanti mobbli li ma jirċivux għotja tal-UE relatata mal-ivvjaġġar u s-sussistenza, iżda li jissodisfaw b'mod ieħor il-kriterji kollha ta' mobilità tal-istudenti u l-persunal u li jibbenefikaw mill-vantaġġi kollha billi huma studenti u persunal ta' Erasmus+. Huma jistgħu jirċievu tip ta' għotja reġjonali, nazzjonali jew oħra bħala kontribuzzjoni għall-ispejjeż ta' mobilità tagħhom. In-numru ta' parteċipanti mobbli b'għotja żero mill-fondi tal-UE għall-perjodu ta' mobilità kollu jgħodd fl-istatistika għall-indikatur tal-prestazzjoni użat biex jalloka l-baġit tal-UE bejn il-pajjiżi, kemm għall-mobilità fi ħdan il-Pajjiżi tal-Programm kif ukoll għall-mobilità bejn il-Pajjiżi tal-Programm u l-Pajjiżi Sħab.

Appoġġ għall-bżonnijiet speċjali

Persuna bi bżonnijiet speċjali hi parteċipant potenzjali li l-kundizzjoni fiżika, mentali jew relatata mas-saħħa individwali tagħha tkun tali li l-parteċipazzjoni tagħha fl-Azzjoni tal-proġett/mobilità ma tkunx possibbli mingħajr appoġġ finanzjarju supplimentari. L-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja li jkunu għażlu studenti u/jew persunal bi bżonnijiet speċjali jistgħu japplikaw għal appoġġ ta' għotja addizzjonali mal-Aġenzija Nazzjonali sabiex ikopru l-ispejjeż supplimentari għall-parteċipazzjoni tagħhom fl-attivitajiet ta' mobilità. Għalhekk, għall-persuni bi bżonnijiet speċjali, l-appoġġ ta' għotja jista' jkun ogħla mill-ammonti massimi ta' għotjiet individwali stipulati hawn taħt. L-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja se jiddeskrivu fuq is-sit tagħhom kif l-istudenti u l-persunal bi bżonnijiet speċjali jistgħu jitolbu tali appoġġ ta' għotja addizzjonali.

Finanzjament addizzjonali għall-istudenti u l-persunal bi bżonnijiet speċjali jista' jiġi pprovdut ukoll minn sorsi oħra fil-livell lokali, reġjonali u/jew nazzjonali.

Fil-waqt li persuni li jakkumpanjaw studenti u persunal bi bżonnijiet speċjali, huma intitolati li jirċievu kontribuzzjoni bbażata fuq l-ispejjeż reali.

Kull istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja, bl-iffirmar tal-Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja, timpenja ruħha li tiżgura aċċess u opportunitajiet ugwali għall-parteċipanti minn kull sfond. Għaldaqstant, l-istudenti u l-persunal bi bżonnijiet speċjali jistgħu jibbenefikaw mis-servizzi ta' appoġġ li l-istituzzjoni li tilqa' toffri lill-istudenti u lill-persunal lokali tagħha.

Spejjeż eċċezzjonali għal vjaġġar għoli

Il-parteċipanti eliġibbli biss għal għotja ta' vvjaġġar standard li qed jieħdu sehem f’mobilità bejn Pajjiżi tal-Programm huma eliġibbli għall-ispejjeż eċċezzjonali għall-ivvjaġġar għali:

Il-benefiċjarji tal-proġetti ta' mobilità se jitħallew jitolbu appoġġ finanzjarju għall-ispejjeż għolja tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti skont l-intestatura tal-baġit "spejjeż eċċezzjonali" (sa massimu ta' 80% tal-ispejjeż totali eliġibbli: ara "X'inhuma ir-regoli dwar il-finanzjament?"), inklużi każijiet fejn il-parteċipanti jagħżlu mezzi tat-trasport aktar nodfa, b’emissjonijiet tal-karbonju aktar baxxi (eż. tren), li jirriżultaw fi spejjeż tal-ivvjaġġar għoljin. Dan ikun permess sakemm il-benefiċjarji jkunu jistgħu jiġġustifikaw li r-regoli tal-finanzjament standard (ibbażati fuq il-kostijiet unitarji għal kull faxxa ta' distanza tal-ivvjaġġar) ma jkoprux tal-anqas 70% tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti. Jekk jingħataw, l-ispejjeż eċċezzjonali għall-ivvjaġġar għoli jissostitwixxu l-għotja tal-ivvjaġġar standard.

Sorsi oħrajn ta' finanzjament

Apparti l-għotja tal-UE, jew minflok l-għotja tal-UE (parteċipanti mobbli b'għotja żero mill-fondi tal-UE), l-istudenti u l-persunal jistgħu jirċievu għotja reġjonali, nazzjonali jew ta' kwalunkwe tip ieħor, immaniġġjata minn organizzazzjoni oħra li mhix l-Aġenzija Nazzjonali (eż. Ministeru jew awtoritajiet reġjonali). Dawn it-tipi ta' għotjiet ipprovduti minn sorsi oħra ta' finanzjament apparti l-baġit tal-UE mhumiex soġġetti għall-ammonti u l-meded minimi/massimi stabbiliti f'dan id-dokument.

B) Appoġġ ta' għotjiet għall-mobilità tal-istudenti

L-istudenti jistgħu jirċievu għotja mill-UE bħala kontribuzzjoni għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar u s-sussistenza tagħhom matul il-perjodu ta' studju jew it-traineeships barra l-pajjiż. Dawn l-ammonti se jiġu definiti mill-Aġenziji Nazzjonali bi qbil mal-Awtoritajiet Nazzjonali, u/jew l-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja abbażi ta' kriterji oġġettivi u trasparenti kif deskritti hawn taħt. L-ammonti eżatti se jiġu ppubblikati fuq is-siti web tal-Aġenziji Nazzjonali u tal-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja.

Il-Pajjiżi tal-Programm huma maqsumin fit-tliet gruppi li ġejjin:

Grupp 1

Pajjiżi tal-Programm b'għoli tal-ħajja ogħla

Id-Danimarka, il-Finlandja, l-Iżlanda, l-Irlanda, il-Lussemburgu, l-Iżvezja, ir-Renju Unit, il-Liechtenstein, in-Norveġja

Grupp 2

Pajjiżi tal-Programm b'għoli tal-ħajja medju

L-Awstrija, il-Belġju, il-Ġermanja, Franza, l-Italja, il-Greċja, Spanja, Ċipru, in-Netherlands, Malta, il-Portugall

Grupp 3

 Pajjiżi tal-Programm b'għoli tal-ħajja aktar baxx

Il-Bulgarija, il-Kroazja, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, il-Polonja, ir-Rumanija, is-Serbja, is-Slovakkja, is-Slovenja, ir-Repubblika tal-Maċedonja ta’ Fuq, it-Turkija

Mobilità fi ħdan il-Pajjiżi tal-Programm - Kriterju 1 - Pajjiżi li jibagħtu u li jilqgħu tal-istudent

L-għotja mill-UE pprovduta lill-istudenti se tiddependi fuq il-fluss tal-mobilità tagħhom, kif ġej:

 • il-mobilità lejn pajjiż b'għoli tal-ħajja simili: l-istudenti se jirċievu l-għotja tal-UE ta' medda medja;
 • il-mobilità lejn pajjiż b'għoli tal-ħajja ogħla: l-istudenti se jirċievu l-għotja tal-UE ta' medda ogħla;
 • il-mobilità lejn pajjiż b'għoli tal-ħajja aktar baxx: l-istudenti se jirċievu l-għotja tal-UE ta' medda baxxa.

L-ammonti definiti mill-Aġenziji Nazzjonali se jkunu stabbiliti fil-meded minimi u massimi li ġejjin:

 • Għotja tal-UE tal-medda medja: medda medja, bejn EUR 220 u EUR 470 fix-xahar, se tapplika għall-attivitajiet ta' mobilità lejn pajjiż b'għoli tal-ħajja simili: a) mill-Grupp 1 lejn il-Grupp 1, b) mill-Grupp 2 lejn il-Grupp 2 u c) mill-Grupp 3 lejn il-Grupp 3.
 • Għotja tal-UE tal-medda ogħla: tikkorrispondi mal-medda medja applikata mill-Aġenzija Nazzjonali flimkien ma' tal-anqas EUR 50 u bejn EUR 270 u EUR 520 kull xahar. Din tapplika għall-attivitajiet ta' mobilità lejn pajjiż b'għoli tal-ħajja ogħla: a) pajjiżi tal-Grupp 2 lejn il-Grupp 1 u b) pajjiżi tal-Grupp 3 lejn il-Grupp 1 u l-Grupp 2.
 • Għotja tal-UE ta' medda baxxa: tikkorrispondi mal-medda medja applikata mill-Aġenzija Nazzjonali jitnaqqsu tal-anqas EUR 50 u bejn EUR 170 u EUR 420 kull xahar. Din tapplika għall-attivitajiet ta' mobilità lejn pajjiż b'għoli tal-ħajja aktar baxx: a) pajjiżi mill-Grupp 1 lejn il-Grupp 2 u 3 u b) mill-Grupp 2 lejn il-Grupp 3.

Meta jiġu definiti l-ammonti li għandhom jiġu applikati mill-benefiċjarji f'pajjiżhom, l-Aġenziji Nazzjonali se jikkunsidraw żewġ kriterji speċifiċi:

 • id-disponibbiltà u l-livell ta' sorsi oħra ta' kofinanzjament minn korpi privati jew pubbliċi fuq livell lokali, reġjonali jew nazzjonali biex jissupplimentaw l-għotja tal-UE;
 • il-livell ġenerali tad-domanda tal-istudenti li beħsiebhom jistudjaw jew jirċievu taħriġ barra l- pajjiż.

L-Aġenziji Nazzjonali jistgħu jiddeċiedu li jagħtu flessibbiltà lill-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja tagħhom billi jistabbilixxu meded minflok ammonti fil-livell nazzjonali. Dan għandu jkun ibbażat fuq raġunijiet ġustifikati, pereżempju f'pajjiżi fejn il-kofinanzjament hu disponibbli fil-livell reġjonali jew istituzzjonali.

Mobilità fi ħdan Pajjiżi tal-Programm - Kriterju 2 - Appoġġ addizzjonali għall-gruppi fil-mira, attivitajiet u pajjiżi/reġjuni speċifiċi li jibagħtu

Studenti minn sfondi żvantaġġati (minbarra dawk bi bżonnijiet speċjali)

L-awtoritajiet nazzjonali flimkien mal-Aġenziji Nazzjonali responsabbli għall-implimentazzjoni ta' Erasmus+ f’Pajjiż tal-Programm partikulari jistgħu jiddeċiedu (abbażi ta’ għażla opt-in/opt-out, skont l-appoġġ diġà pprovdut fuq livell nazzjonali) li l-HEIs kollha fil-pajjiż tagħhom għandhom jissupplimentaw l-appoġġ individwali mill-għotja tal-UE tagħhom għall-istudenti minn sfondi żvantaġġati (inklużi refuġjati, applikanti għall-ażil u migranti), b’ammont uniku ta' bejn EUR 100 u EUR 200 fix-xahar. L-ammont preċiż uniku ta’ kull xahar u l-kriterji li għandhom jiġu applikati jkunu definiti fuq livell nazzjonali mill-awtoritajiet nazzjonali.

Studenti fi traineeships

L-istudenti fi traineeships se jirċievu suppliment addizzjonali mill-għotja tal-UE b’ammont bejn EUR 100 u EUR 200 fix-xahar. Il-livell preċiż se jiġi stabbilit mill-Aġenziji Nazzjonali u/jew l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja skont il-livell tad-domanda u l-livell ta’ kofinanzjament għal dan it-tip ta’ mobilità. Fil-każijiet kollha, l-istess livell għandu jingħata lill-istudenti kollha fl-istess istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja, indipendentement minn kwalunkwe suppliment u/jew kontribuzzjoni in natura li l-istudent jista’ jirċievi mill-intrapriża ospitanti. Studenti minn sfondi żvantaġġati li jieħdu sehem fit-traineeships huma intitolati li jirċievu supplimenti għall-istudenti minn sfondi żvantaġġati minflok is-suppliment għat-traineeships, f'każ li s-suppliment għat-traineeships ikun aktar baxx.

Studenti minn Pajjiżi tal-Programm u r-reġjuni l-aktar imbiegħda u mill-OCTs

Meta wieħed iqis ir-restrizzjonijiet imposti mill-bogħod minn Pajjiżi tal-Programm oħrajn, studenti mir-reġjuni l-aktar imbiegħda, Ċipru, l-Iżlanda, Malta u l-Pajjiżi u Territorji Extra-Ewropej (OCTs) se jirċievu dawn l-ammonti ogħla li ġejjin għall-appoġġ individwali:

Minn

Sa

Ammont

Reġjuni l-aktar imbiegħda, Ċipru, l-Iżlanda u Malta, Pajjiżi u TerritorjiExtra-Ewropej

pajjiżi tal-Grupp 1

EUR 770 fix-xahar

pajjiżi tal-Grupp 2

EUR 720 fix-xahar

pajjiżi tal-Grupp 3

EUR 670 fix-xahar

Barra mill-ammonti msemmija hawn fuq għal appoġġ individwali, l-istudenti minn dawn il-pajjiżi se jirċievu l-ammonti addizzjonali li ġejjin sabiex jappoġġjawhom biex ikopru l-ispejjeż tal-ivvjaġġar tagħhom:

Distanzi tal-ivvjaġġar10

Ammont

Bejn 10 u 99 KM:

EUR 20 għal kull parteċipant

Bejn 100 u 499 KM:

EUR 180 għal kull parteċipant

Bejn 500 u 1999 KM:

EUR 275 għal kull parteċipant

Bejn 2000 u 2999 KM:

EUR 360 għal kull parteċipant

Bejn 3000 u 3999 KM:

EUR 530 għal kull parteċipant

Bejn 4000 u 7999 KM:

EUR 820 għal kull parteċipant

8000 KM jew aktar:

EUR 1500 għal kull parteċipant

Supplimenti għat-traineeships jew sfondi żvantaġġati ma japplikawx f’dan il-każ.

Livell ta’ appoġġ finanzjarju definit mill-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja

Fil-każijiet kollha, l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja se jkunu meħtieġa jirrispettaw il-prinċipji u l-kriterji li ġejjin meta jiddefinixxu u/jew japplikaw ir-rati tal-UE fi ħdan l-istituzzjoni tagħhom:

 • Ladarba r-rati jkunu ġew definiti mill-istituzzjonijiet, huma għandhom jibqgħu l-istess matul it-tul ta’ żmien tal-proġett ta’ mobilità. Mhux possibbli li jnaqqsu jew iżidu l-livell ta’ għotjiet fl-istess proġett. 
 • Ir-rati jridu jiġu definiti u/jew applikati b’mod oġġettiv u trasparenti, filwaqt li jitqiesu l-prinċipji kollha u l-metodoloġija deskritta hawn fuq (jiġifieri b’kunsiderazzjoni tal-fluss tal-mobilità kif ukoll il-finanzjament addizzjonali speċifiku);
 • L-istess livell ta' għotja għandu jingħata lill-istudenti kollha li jmorru fl-istess grupp ta' pajjiżi għall-istess tip ta' mobilità - studji jew traineeships (ħlief studenti minn sfondi żvantaġġati jew bi bżonnijiet speċjali).

Mobilità bejn il-Pajjiżi tal-Programm u l-Pajjiżi Sħab

L-ammonti għall-appoġġ individwali huma stabbiliti kif ġej:

Minn

Sa

Ammont

Pajjiżi Sħab Eleġibbli

Pajjiżi tal-Programm ta’ Grupp 1

EUR 900 fix-xahar

Pajjiżi tal-Programm tal-Grupp 2

EUR 850 fix-xahar

Pajjiżi tal-Programm tal-Grupp 3

EUR 800 fix-xahar

Pajjiżi tal-Programm

Pajjiżi Sħab

EUR 700 fix-xahar

Barra minn hekk, l-istudenti li jkunu sejrin lejn/ġejjin lura mill-Pajjiżi Sħab se jirċievu l-ammonti addizzjonali li ġejjin sabiex jappoġġjawhom biex ikopru l-ispejjeż tal-ivvjaġġar tagħhom:

Distanzi tal-ivvjaġġar11

Ammont

Bejn 10 u 99 KM: EUR 20 għal kull parteċipant

Bejn 100 u 499 KM:

EUR 180 għal kull parteċipant

Bejn 500 u 1999 KM:

EUR 275 għal kull parteċipant

Bejn 2000 u 2999 KM:

EUR 360 għal kull parteċipant

Bejn 3000 u 3999 KM:

EUR 530 għal kull parteċipant

Bejn 4000 u 7999 KM:

EUR 820 għal kull parteċipant

8000 KM jew aktar:

EUR 1500 għal kull parteċipant

Appoġġ addizzjonali għall-gruppi fil-mira, attivitajiet u pajjiżi/reġjuni speċifiċi li jibagħtu

Studenti minn sfondi żvantaġġati (minbarra dawk bi bżonnijiet speċjali)

L-awtoritajiet nazzjonali flimkien mal-Aġenziji Nazzjonali responsabbli għall-implimentazzjoni ta' Erasmus+ f'Pajjiż tal-Programm partikulari jistgħu jiddeċiedu (abbażi ta' għażla opt-in/opt-out, skont l-appoġġ diġà pprovdut fuq livell nazzjonali) li l-HEIs kollha fil-pajjiż tagħhom għandhom jissupplimentaw l-appoġġ individwali mill-għotja tal-UE tagħhom għall-istudenti minn sfondi żvantaġġati (inklużi refuġjati, applikanti għall-ażil u migranti), b'ammont uniku ta' bejn EUR 100 u EUR 200 fix-xahar. L-ammont preċiż uniku ta' kull xahar u l-kriterji li għandhom jiġu applikati jkunu definiti fuq livell nazzjonali mill-awtoritajiet nazzjonali.

C) Appoġġ tal-Għotja għall-Mobilità tal-Persunal

Il-persunal se jirċievi għotja mill-UE bħala kontribut għall-ispejjeż tiegħu għall-ivvjaġġar u s-sussistenza matul il-perjodu barra mill-pajjiż kif ġej:

Spejjeż eliġibbli

Mekkaniżmu ta’ finanzjament

Ammont

Regola tal-allokazzjoni

Ivvjaġġar

Kontribuzzjoni għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti, mill-post ta' oriġini tagħhom għall-post tal-attività u lura

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 10 u 99 KM: EUR 20 għal kull parteċipant

Abbażi tad-distanza tal-ivvjaġġar għal kull parteċipant. Id-distanzi tal-ivvjaġġar iridu jiġu kkalkulati billi jintuża l-kalkolatur tad-distanza sostnut mill-Kummissjoni Ewropea12. L-applikant għandu jindika d-distanza ta’ vjaġġ bla ritorn biex jikkalkula l-ammont tal-għotja tal-UE li tkun se tappoġġja l-vjaġġ ’l hemm u lura 13

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 100 u 499 KM: EUR 180 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 500 u 1999 KM: EUR 275 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 2000 u 2999 KM: EUR 360 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 3000 u 3999 KM: EUR 530 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 4000 u 7999 KM: EUR 820 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar ta' 8000 KM jew aktar: EUR 1 500 għal kull parteċipant

Individwi

appoġġ

Spejjeż marbutin direttament mas-sussistenza tal-parteċipanti matul l-attività

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

sal-14-il jum tal-attività: A1.1, f'każ ta' mobilità bejn il-Pajjiżi tal-Programm jew A1.2 f'każ ta' mobilità bejn il-Pajjiżi tal-Programm u l-Pajjiżi Sħab, kull jum għal kull parteċipanti

+

bejn il-15 u s-60 jum tal-attività: 70% ta' A1.1, f'każ ta' mobilità bejn il-Pajjiżi tal-Programm jew A1.2 f'każ ta' mobilità bejn il-Pajjiżi tal-Programm u l-Pajjiżi Sħab, għal kull jum għal kull parteċipanti

Abbażi tat-tul tas-soġġorn għal kull parteċipant (jekk ikun hemm bżonn, inklużi wkoll jum ta' vvjaġġar wieħed qabel l-attività u jum ta' vvjaġġar ieħor wara l-attività).

Tabella A – Appoġġ Individwali (Ammonti f’Euro kull Jum)

L-ammonti jiddependu fuq il-pajjiż li jilqa'. Dawn l-ammonti jiġu stabbiliti fil-meded minimi u massimi pprovduti fit-tabella ta’ hawn taħt. Meta jiġu definiti l-ammonti li jridu jiġu applikati mill-benefiċjarji f’pajjiżhom, l-Aġenziji Nazzjonali, bi qbil mal-Awtoritajiet Nazzjonali, se jikkunsidraw żewġ kriterji speċifiċi:

 • id-disponibbiltà u l-livell ta' sorsi oħra ta' kofinanzjament minn korpi privati jew pubbliċi fuq livell lokali, reġjonali jew nazzjonali biex jissupplimentaw l-għotja tal-UE;
 • il-livell ġenerali tad-domanda tal-persunal li għandu l-ħsieb li jgħallem jew jirċievi taħriġ barra mill-pajjiż.

L-istess perċentwal fil-medda għandu jiġi applikat għall-pajjiżi destinatarji kollha. Mhux possibbli li jingħata l-istess ammont għall-pajjiżi destinatarji kollha.

Persunal mill-Pajjiżi tal-Programm

Persunal mill-Pajjiżi Sħab

Pajjiż li jilqa'

Min-Mass (kull jum)

Ammont (kull jum)

A1.1

A1.2

In-Norveġja, id-Danimarka, il-Lussemburgu, ir-Renju Unit, l-Iżlanda, l-Iżvezja, l-Irlanda, il-Finlandja, il-Liechtenstein

80-180

180

In-Netherlands, l-Awstrija, il-Belġju, Franza, il-Ġermanja, l-Italja, Spanja, Ċipru, il-Greċja, Malta, il-Portugall

70-160

160

Is-Slovenja, l-Estonja, il-Latvja, il-Kroazja, is-Slovakkja, ir-Repubblika Ċeka, il-Litwanja, it-Turkija, l-Ungerija, il-Polonja, ir-Rumanija, il-Bulgarija, ir-Repubblika tal-Maċedonja ta’ Fuq, is-Serbja

60-140

140

Pajjiżi Sħab

180

Mhux eliġibbli

Għall-attivitajiet ta’ mobilità bejn il-Pajjiżi tal-Programm, l-Aġenziji Nazzjonali jistgħu jiddeċiedu li jagħtu flessibbiltà lill-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja tagħhom billi jistabbilixxu meded minflok ammonti fil-livell nazzjonali. Dan għandu jkun ibbażat fuq raġunijiet ġustifikati, pereżempju f’pajjiżi fejn il-kofinanzjament hu disponibbli fil-livell reġjonali jew istituzzjonali. L-ammonti eżatti sejrin jiġu ppubblikati fuq is-sit web ta’ kull Aġenzija Nazzjonali u istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja.

 • 1. Kwalunkwe traineeship se jitqies bħala "traineeship f'ħiliet diġitali" meta trainee jipprattika waħda jew aktar mill-attivitajiet li ġejjin: is-suq diġitali (eż. l-immaniġġjar tal-media soċjali, l-analitika tal-web); id-disinn grafiku diġitali, mekkaniku jew arkitettorali; l-iżvilupp ta' apps, softwer, skripts, jew siti web; l-istallazzjoni, il-manutenzjoni u l-immaniġġjar tas-sistemi u tan-netwerks tal-IT; iċ-ċibersigurtà; l-analitika, il-mining u l-viżwalizzazzjoni tad-dejta; l-ipprogrammar u t-taħriġ tar-robots u l-applikazzjonijiet tal-intelliġenza artifiċjali. L-appoġġ ġeneriku tal-klijenti, it-twettiq tal-ordni, id-dħul tad-dejta u l-inkarigi tal-uffiċċju mhumiex ikkunsidrati f'din il-kategorija.
 • 2. It-tipi li ġejjin ta' organizzazzjonijiet mhumiex eliġibbli bħala organizzazzjonijiet li jilqgħu għat-traineeships tal-istudenti:
 • 3. It-tul ta' żmien minimu ta' perjodu ta' studju hu 3 xhur, jew term akkademiku wieħed jew trimester.
 • 4. L-esperjenza ta' qabel taħt Programm LLL-Erasmus u/jew bħala benefiċjarji ta' borża ta' studju Erasmus Mundus jitqiesu bħala parti mit-12-il xahar għal kull ċiklu ta' studju.
 • 5. Fi programmi ta' studju ta' ċiċklu wieħed, bħall-Mediċina, l-istudenti jistgħu jkunu mobbli sa 24 xahar.
 • 6. Fil-każ tal-fergħat ta' kampusijiet li huma dipendent mill-istituzzjoni prinċipali u koperti bl-istess ECHE, il-pajjiż li fih tinsab l-istituzzjoni prinċipali se jkun ikkunsidrat bħala l-pajjiż li jibgħat. Għalhekk, mhux possibbli li jiġu organizzati mobilitajiet ta' Erasmus+ bejn fergħat ta' kampusijiet u l-istituzzjoni prinċipali koperti mill-istess ECHE.
 • 7. Indikattivi biss. Soġġett għad-dispożizzjonijiet tal-Ftehim ta' Sħubija ta' Cotonou u tal-qafas finanzjarju multiannwali 2014-2020.
 • 8. Ara t-taqsima "pajjiżi eliġibbli" f'Parti A ta' dan il-Gwida.
 • 9. Mobilità fiż-żewġ direzzjonijiet
 • 10. Abbażi tad-distanza tal-ivvjaġġar għal kull parteċipant. Id-distanzi tal-ivjvaġġar iridu jiġu kkalkulati billi jintuża l-kalkulatur tad-distanza sostnut mill-Kummissjoni Ewropea (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_mt). Trid tintuża d-distanza ta' vjaġġ f'direzzjoni waħda biex jiġi kkalkulat l-ammont tal-għotja mill-UE li se jappoġġja l-vjaġġ bir-ritorn.
 • 11. Abbażi tad-distanza tal-ivvjaġġar għal kull parteċipant. Id-distanzi tal-ivvjaġġar iridu jiġu kkalkulati billi jintuża l-kalkulatur tad-distanza sostnut mill-Kummissjoni Ewropea (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_mt). Trid tintuża d-distanza ta' vjaġġ f'direzzjoni waħda biex jiġi kkalkulat l-ammont tal-għotja mill-UE li se jappoġġja l-vjaġġ bir-ritorn.
 • 12. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_mt
 • 13. Pereżempju, jekk persuna minn Madrid (Spanja) se tieħu sehem f'attività li se ssir f'Ruma (l-Italja), l-applikant a) se jikkalkula d-distanza minn Madrid sa Ruma (1365,28 KM); b) se jagħżel il-faxxa applikabbli tad-distanza tal-vjaġġ (jiġifieri bejn 500 u 1999 KM) u c) jikkalkula l-għotja mill-UE li se tikkontribwixxi għall-ispejjeż tal-vjaġġ tal-parteċipant minn Madrid sa Ruma u r-ritorn (EUR 275).

L- Proġett ta’ mobilità għall-istudenti u l-persunal tal-ETV

Organizzazzjonijiet jistgħu japplikaw għall-proġetti għall-istudenti u l-persunal tal-ETV b'żewġ modi:

 • Kwalunkwe organizzazzjoni eleġibbli tista’ tapplika għal finanzjament għall-Proġetti ta’ mobilità għall-istudenti u l-persunal tal-ETV mingħajr il-Karta ta' Mobilità tal-ETV ta' Erasmus+
 • Organizzazzjoni b’rekord ta’ twettiq ippruvat li għandha Karta ta’ Mobilità tal-ETV ta’ Erasmus+ valida tista’ tuża proċedura rapida biex tapplika għal finanzjament għall-proġetti ta’ Mobilità għall-istudenti u l-persunal bil-Karta ta' Mobilità tal-ETV ta' Erasmus+.

Il-kriterji tal-eleġibilità u tal-għoti għal dawn iż-żewġ modalitajiet ta' applikazzjoni huma deskritti fit-taqsimiet rilevanti ta’ din l-Azzjoni.

ErasmusPro: appoġġ għal Mobilità fit-Tul tal-istudenti jew tal-gradwati reċenti tal-ETV

F’Diċembru 2016, il-Komunikazzjoni “Ninvestu fiż-żgħażagħ tal-Ewropa” nediet “ErasmusPro”, inizjattiva ta’ politika mmirata lejn iż-żieda tal-mobilità fit-tul f’pajjiż barrani, għall-istudenti tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali, inklużi l-apprendisti u l-gradwati reċenti. ErasmusPro twieġeb għas-sejħiet kemm mill-Parlament Ewropew kif ukoll minn kumpaniji, u minn partijiet ikkonċernati tal-ETV oħrajn, biex tiżdied il-kwalità, il-ġibda, u l-impjegabilità tal-istudenti tal-ETV permezz ta’ kollokamenti fuq il-post tax-xogħol f’pajjiżi barranin.

Il-mobilità tal-ETV għandha valur ċar billi tgħin liż-żgħażagħ jiftħu moħħhom, iwessgħu l-ħiliet soċjali, professjonali u transversali tagħhom, jiżviluppaw ħajra għall-innovazzjoni u l-inizjattiva u sens ta’ ċittadinanza Ewropea. Hi mezz biex tittejjeb il-prestazzjoni ġenerali tal-organizzazzjonijiet (kemm il-fornituri u l-kumpaniji tal-ETV) involuti fi prattiki ta’ din ix-xorta, billi tiżviluppa strateġiji ta’ internazzjonalizzazzjoni sostnuti, filwaqt li tgħin ukoll in-negozji jsibu l-ħiliet adatti li jeħtieġu biex iżidu l-kompetittività tagħhom. Il-kollokamenti fuq il-post tax-xogħol fit-tul barra l-pajjiż għandhom valur miżjud ogħla għall-istudenti f’termini ta’ żvilupp ta’ ħiliet speċifiċi għal impieg u konoxxenza anki aħjar tal-lingwa, il-kultura u l-ambjent barranin, u b’hekk isaħħu l-impjegabilità tagħhom.

Proġett ta’ mobilità tal-ETV jista’ jinkludi attività waħda jew aktar minn dawn li ġejjin:

Il-mobilità tal-istudenti:

 • Mobilità f'fornituri u/jew kumpaniji tal-ETV barra l-pajjiż, minn ġimagħtejn għal anqas minn 3 xhur;
 • Mobilità fit-tul f'fornituri u/jew kumpaniji tal-ETV barra l-pajjiż (ErasmusPro), minn 3 sa 12-il xahar.

Dawn l-attivitajiet huma miftuħin għall-istudenti tal-ETV (inklużi l-apprendisti) fl-organizzazzjonijiet tat-taħriġ vokazzjonali (fornituri tal-ETV). Biex tissaħħaħ l-impjegabilità tal-istudenti tal-ETV u biex tkun faċilitata t-tranżizzjoni għas-suq tax-xogħol, gradwati reċenti (anqas minn 12-il xahar wara l­ gradwazzjoni), jistgħu jipparteċipaw ukoll f'dawn l-attivitajiet. L-attivitajiet jistgħu jieħdu forma ta' kollokamenti sħaħ fuq il-post tax-xogħol bl-istudenti ospitati f'kumpanija jew f'organizzazzjoni rilevanti oħra, jew f'fornitur tal-ETV (skola, istitut jew organizzazzjoni li tforni edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali) li joffru kombinazzjoni ta' tagħlim b'bażi skolastika u komponent ibbażat fuq ix-xogħol (kollokamenti fuq il-post tax-xogħol). Fil-każ ta' mobilitajiet fit-tul (ErasmusPro), filwaqt li l-korp ospitanti jista' jkun fornitur tal-ETV, l-attività għandu jkollha komponent ċar ta' tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol - ta' spiss f'forma ta' kollokament fuq il-post tax-xogħol f'kumpanija.

Kull attività ta' mobilità hi stabbilita fi ħdan qafas ta' kwalità miftiehem minn qabel mill-organizzazzjonijiet li jibagħtu u li jilqgħu sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' kwalità għall-attività, inkluż "Ftehim tat-Tagħlim".

L-eżiti tat-tagħlim huma rikonoxxuti u vvalidati formalment fuq livell istituzzjonali, il-kontenut tal-korsijiet hu adattat kif meħtieġ biex jiġi żgurat li l-perjodu ta' mobilità barra l-pajjiż ikun jaqbel mal-kors li fih ikun miktub l-apprendist/student tal-ETV.

Fil-qafas tal-attivitajiet ta' ErasmusPro, "Żjarat ta' Ppjanar Minn Qabel" (APV) qosra ta' persunal mill-organizzazzjonijiet li jibagħtu għal dawk li jilqgħu (fornituri u/jew kumpaniji tal-ETV) jistgħu jiġu ffinanzjati sabiex tkun faċilitata l-kooperazzjoni interistituzzjonali, jiġu ppreparati aħjar il-mobilitajiet u tiġi żgurata l-kwalità għolja tagħhom.

Il-mobilità tal-persunal:

 • Assignment ta' tagħlim/taħriġ; din l-attività tippermetti lill-persunal tal-fornituri tal-ETV biex jgħallmu f'fornitur sieħeb tal-ETV barra l-pajjiż. Din tippermetti wkoll lill-persunal ta' kumpaniji jipprovdi taħriġ f'fornitur tal-ETV barra l-pajjiż.
 • Taħriġ tal-persunal: din l-attività ssostni l-iżvilupp professjonali tal-persunal tal-ETV fl-għamla ta' kollokament fuq il-post tax-xogħol jew perjodu ta' monitoraġġ/osservazzjoni tal-impjieg barra mill-pajjiż f'kumpanija jew kwalunkwe fornitur ieħor tal-ETV.

Erasmus+ jappoġġja l-mobilità tat-tagħlim tal-persunal li:

 • hi inkwadrata f'approċċ strateġiku tal-organizzazzjonijiet parteċipanti (immirata biex timmodernizza u tinternazzjonalizza l-missjoni tagħhom);
 • twieġeb għall-ħtiġijiet tal-iżvilupp tal-persunal identifikati b'mod ċar u hu akkumpanjati minn miżuri għall-għażla, it-tħejjija u s-segwitu;
 • tiżgura li l-eżiti tat-tagħlim tal-persunal parteċipanti huma rikonoxxuti sew u tiżgura li l-eżiti tat-tagħlim huma mxerrda u użati b'mod wiesa' fl-organizzazzjoni.

Dawn l-attivitajiet huma wkoll opportunità għall-persunal tal-ETV biex jikseb kompetenzi fl-indirizzar tal-bżonnijiet ta' studenti bi sfond żvantaġġat. Minħabba l-kuntest attwali li jikkonċerna l-migranti, ir-refuġjati u applikanti għall-ażil ta' età żgħira, se tingħata wkoll attenzjoni partikulari wkoll biex jiġu appoġġjati proġetti li jħarrġu l-persunal tal-ETV f'oqsma bħat-taħriġ lil tfal refuġjati, klassijiet interkulturali, it-tagħlim lil żgħażagħ fit-tieni lingwa, it-tolleranza fil-klassi tagħhom u d-diversità.

X’inhu r-rwol tal-organizzazzjonijiet parteċipanti f’dan il-proġett?

L-organizzazzjonijiet parteċipanti involuti fil-proġett ta’ mobilità jassumu r-rwoli u l-kompiti li ġejjin:

 • Organizzazzjoni applikanti: responsabbli mill-applikazzjoni għall-proġett ta’ mobilità, l-iffirmar u l-immaniġġjar tal-ftehim tal-għotja u r-rapportar. L-applikant jista’ jkun koordinatur ta’ konsorzju: li jmexxi konsorzju tal-mobilità nazzjonali ta’ organizzazzjonijiet sħab mill-istess pajjiż bl-għan li jintbgħatu studenti u persunal tal-ETV għall- attivitajiet barra l-pajjiż. Il-koordinatur tal-konsorzju tal-mobilità nazzjonali jista’ - iżda mhux bilfors - jaġixxi bħala organizzazzjoni li tibgħat wkoll.
 • Organizzazzjoni li tibgħat: responsabbli mill-għażla tal-istudenti/persunal tal-ETV u li tibgħathom barra l-pajjiż.
 • Organizzazzjoni li tilqa': responsabbli li tilqa' studenti/persunal tal-ETV barranin u toffrilhom programm ta’ attivitajiet, jew biex jibbenefikaw minn attività ta’ taħriġ ipprovduta mill-persunal tal-ETV.
 • Organizzazzjoni intermedjarja: din hi organizzazzjoni attiva fis-suq tax-xogħol jew fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ li mhix organizzazzjoni li tibgħat, iżda li l-kompetenzi esperti tagħha jippermettulha li tassisti l-fornituri tal-ETV li jibagħtu bi proċeduri amministrattivi, arranġamenti prattiċi, it-tqabbil tal-profili tal-apprendist/tal-istudent mal-ħtiġijiet tal-kumpaniji f’każ ta’ traineeships, u fil-preparazzjoni tal-parteċipanti. Jekk l-organizzazzjoni intermedjarja hi sieħba f’konsorzju nazzjonali ta’ mobilità, il-kontribuzzjoni tagħha għandu jkun deskritt b’mod ċar bħala parti tal-applikazzjoni tal-proġett. F’każ li l-organizzazzjoni intermedjarja ma tagħmilx parti mill-konsorzju nazzjonali ta’ mobilità, l-organizzazzjonijiet applikanti qed jingħataw il-parir b’mod enfatiku li jiddefinixxu formalment sett ta’ drittijiet u ta’ obbligi meta jikkooperaw ma’ organizzazzjonijiet intermedjarji ta’ din ix-xorta.

L-organizzazzjonijiet li jibagħtu u li jilqgħu, flimkien mal-istudenti/il-persunal, għandhom ikunu qablu fuq l-attivitajiet li se jitwettqu mill-istudenti - fi “Ftehim tat-Tagħlim” - jew minn membri tal-persunal - fi “Ftehim tal-Mobilità” - qabel ma jibda l-perjodu ta’ mobilità. Dawn il-ftehimiet jiddefinixxu l-eżiti tat-tagħlim fil-mira għall-perjodu ta’ tagħlim barra l-pajjiż, jispeċifikaw id-dispożizzjonijiet ta’ rikonoxximent formali u jelenkaw id-drittijiet u l-obbligi ta’ kull parti.

L-istudenti tal-ETV li jmorru fuq mobilità għal 19-il jum jew aktar huma eleġibbli biex jirċievu appoġġ lingwistiku. L-appoġġ lingwistiku online qiegħed jiġi implimentat gradwalment matul il-Programm. Dan hu magħmul disponibbli mill-Kummissjoni Ewropea għall-parteċipanti eleġibbli biex jivverifikaw il-kompetenzi tagħhom fil-lingwi barranin u biex joffri, meta jkun meħtieġ, l-aktar tagħlim tal-lingwi xieraq qabel u/jew waqt il-mobilità (għal aktar dettalji, ara l-Anness I ta’ din il-Gwida).

Il-proġett ta' mobilità għall-istudenti u l-persunal tal-ETV Mingħajr il-Karta ta' Mobilità tal-ETV ta' Erasmus+

X’inhuma l-kriterji użati biex jiġi vvalutat dan il-proġett?

Hawn taħt se jiġu elenkati l-kriterji formali li proġett ta’ mobilità tal-ETV għandu jirrispetta biex ikun eleġibbli għal għotja ta' Erasmus+:

Kriterji tal-Eleġibilità Ġenerali

Attivitajiet eliġibbli

Proġett tal-mobilità tal-ETV għandu jkun jinkludi attività waħda jew aktar minn dawn li ġejjin:

 • Mobilità f'fornituri u/jew kumpaniji tal-ETV barra l-pajjiż, minn ġimagħtejn għal anqas minn 3 xhur;
 • Mobilità fit-tul f'fornituri u/jew kumpaniji tal-ETV barra l-pajjiż (ErasmusPro), minn 3 sa 12-il xahar.
 • Assignment ta' tagħlim/taħriġ barra l-pajjiż;
 • Taħriġ għall-persunal barra l-pajjiż.

Organizzazzjonijiet parteċipanti eleġibbli

Organizzazzjoni parteċipanti eliġibbli tista' tkun:

 • kwalunkwe organizzazzjoni pubblika jew privata attiva (jew is-sussidjarja/il-fergħa tagħha) fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (hawnhekk imsejħa fornitur tal-ETV); jew
 • kwalunkwe organizzazzjoni pubblika jew privata attiva fis-suq tax-xogħol (hawnhekk imsejħa kumpanija)

Pereżempju, dawn l-organizzazzjonijiet jistgħu jkunu:

 • skola/istitut/ċentru tal-edukazzjoni vokazzjonali;
 • intrapriża pubblika jew privata, żgħira, ta' daqs medju jew kbira (inklużi l-intrapriżi soċjali);
 • sieħeb soċjali jew rappreżentant ieħor tal-ħajja tax-xogħol, inklużi kmamar tal-kummerċ, assoċjazzjonijiet tas-snajja'/professjonali u trade unions;
 • korp pubbliku fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali;
 • istitut tar-riċerka;
 • fondazzjoni;
 • skola/istitut/ċentru edukattiv (fi kwalunkwe livell, minn qabel l-iskola sal-edukazzjoni tas-sekondarja għolja, u inkluża l-edukazzjoni għall-adulti);
 • organizzazzjoni, assoċjazzjoni jew NGO mingħajr skop ta' qligħ;
 • korp li jipprovdi gwida dwar il-karrieri, konsulenza professjonali u servizzi ta' informazzjoni;
 • korp responsabbli għall-politiki fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali.

Kull organizzazzjoni għandha tkun stabbilita f'Pajjiż tal-Programm.

Min jista' japplika?

 • Fornitur tal-ETV (jew is-sussidjarja/il-fergħa tiegħu) li jibgħat studenti u persunal barra l-pajjiż;
 • Koordinatur ta' konsorzju tal-mobilità nazzjonali.

Individwi ma jistgħux japplikaw direttament għal għotja.

Numru ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti

Attività tal-mobilità hi transnazzjonali u tinvolvi minimu ta' żewġ organizzazzjonijiet parteċipanti (tal-anqas organizzazzjoni li tibgħat waħda u tal-anqas organizzazzjoni li tilqa' waħda) minn Pajjiżi tal-Programm differenti.

Fil-każ ta' proġetti ppreżentati minn konsorzju tal-mobilità nazzjonali, il-membri kollha tal-konsorzju għandhom ikunu mill-istess Pajjiż tal-Programm u jeħtieġ li jiġu identifikati meta ssir l-applikazzjoni għal għotja. Konsorzju jrid jinkludi tal-anqas 3 fornituri tal-ETV.

Tul ta' żmien tal-proġett

Minn sena sa sentejn. L-applikant għandu jagħżel it-tul ta' żmien fl-istadju tal-applikazzjoni, ibbażat fuq l-objettiv tal-proġett u fuq it-tipi ta' attivitajiet ippjanati.

Fejn tapplika?

Mal-Aġenzija Nazzjonali tal-pajjiż li fih l-organizzazzjoni applikanti hi stabbilita.

Meta tapplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni għall-għotja tagħhom sal-5 ta' Frar f'12:00 (nofsinhar ħin ta' Brussell) għall-proġetti li jibdew bejn l-1 ta' Ġunju u l-31 ta' Diċembru tal-istess sena.

Data tal-għeluq addizzjonali possibbli:

L-Aġenziji Nazzjonali jistgħu jorganizzaw rawnd ieħor ta' applikazzjonijiet jekk il-fondi ma jintużawx, li għalih japplikaw ukoll ir-regoli stabbiliti f'din il-Gwida. L-Aġenziji Nazzjonali se jagħtu informazzjoni dwar din il-possibbiltà permezz tas-sit web tagħhom.

Jekk jiġi organizzat rawnd ieħor, l-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tal-għotja tagħhom sal-1 ta' Ottubru f'12:00 (nofsinhar ħin ta' Brussell) għall-proġetti li jibdew bejn l-1 ta' Jannar u l-31 ta' Mejju tas-sena ta' wara.

Kif tapplika?

Jekk jogħġbok ara l-Parti C ta' din il-Gwida għad-dettalji dwar kif wieħed għandu japplika.

Kriterji oħrajn

Fornitur tal-ETV (jew is-sussidjarja/il-fergħa tiegħu) jew konsorzju tal-mobilità nazzjonali jista' japplika darba biss għal kull rawnd ta' għażliet. Madankollu, il-fornitur tal-ETV jista' jkun parti minn jew jikkoordina diversi konsorzji tal-mobilità nazzjonali differenti li japplikaw fl-istess ħin

Kriterji tal-Eliġibilità Addizzjonali għall-mobilità tal-istudenti

Tul ta’ żmien tal-attività

 • Mobilità f'fornituri u/jew kumpaniji tal-ETV barra l-pajjiż, minn ġimagħtejn (jiġifieri għaxart ijiem tax-xogħol) għal anqas minn 3 xhur, eskluż iż-żmien tal-ivvjaġġar;
 • Mobilità fit-tul f'fornituri u/jew kumpaniji tal-ETV barra l-pajiiż (ErasmusPro), minn 3 sa 12-il xahar, eskluż iż-żmien tal-ivvjaġġar.

Post(ijiet) tal-attività

Il-parteċipanti jridu jwettqu l-attività ta' mobilità tagħhom barra l-pajjiż, f'Pajjiż tal-Programm ieħor.

Parteċipanti eleġibbli

Studenti tal-ETV (inklużi apprendisti) li l-istudji tagħhom tipikament jinkludu tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol residenti fil-pajjiż tal-organizzazzjoni li tibgħat. Persuni li jakkumpanjaw studenti tal-ETV barra mill-pajjiż.

Gradwati reċenti ta' fornitur tal-ETV (inklużi dawk li kienu apprendisti) jistgħu jipparteċipaw fl-attività. Il-gradwati reċenti jridu jagħmlu l-kollokament tat-taħriġ tagħhom barra l-pajjż fi żmien 12-il xahar wara l-gradwazzjoni tagħhom. Għal dawk il-pajjiżi li fihom gradwati reċenti għandhom jinkitbu f'servizz militari jew ċivili obbligatorju wara l-gradwazzjoni, il-perjodu ta' eliġibbiltà għall-gradwati reċenti se jestendi bit-tul ta' dak is-servizz.

Kriterji oħrajn

Żjara ta' Ppjanar Minn Qabel (APV):

Għall-proġetti inklużi fl-attivitajiet ta' ErasmusPro, l-applikant jista' jitlob Żjarat ta' Ppjanar minn Qabel (APV) imwettqin minn persunal involut fl-organizzazzjoni tal-attivitajiet ta' ErasmusPro u f'relazzjoni ta' ħidma mal-organizzazzjoni li tibgħat jew mal-membru tal-konsorzju (bħall-għalliema, it-trainers, l-uffiċjali tal-mobilità internazzjonali, eċċ.) .

Fil-qafas ta' APV għandhom jiġu rrispettati l-kriterji għall-eliġibbiltà li ġejjin:

 • tul ta' żmien: massimu ta' 3 ijiem xogħol, eskluż iż-żmien tal-ivvjaġġar.
 • kull APV hi limitata għal parteċipant wieħed;
 • APV waħda biss tista' tiġi mwettqa għal kull organizzazzjoni ospitanti

Kriterji tal-Eleġibilità Addizzjonali għall-mobilità tal-persunal

Tul ta’ żmien tal-attività

Minn jumejn sa xahrejn, eskluż iż-żmien tal-ivvjaġġjar.

Il-minimu ta' jumejn iridu jkunu konsekuttivi.

Post(ijiet) tal-attività

Il-parteċipanti jridu jwettqu l-attività ta' mobilità tagħhom barra l-pajjiż, f'Pajjiż tal-Programm ieħor.

Parteċipanti eleġibbli

Persunal li jkun responsabbli għall-ETV (bħal għalliema, trainers, uffiċjali ta' mobilità internazzjonali, persunal b'funzjonijiet amministrattivi jew ta' gwida, eċċ) f'relazzjoni ta' ħidma mal-organizzazzjoni(jiet) li tibgħat (jibagħtu), kif ukoll persunal ieħor involut fl-iżvilupp strateġiku tal-organizzazzjoni.

Fil-każ ta' assignment ta' tagħlim/taħriġ, l-Azzjoni hi miftuħa wkoll għall-persuni mill-kumpaniji, mis-settur pubbliku u/jew minn organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili.

Barra minn hekk, għal assignment ta' għalliema/taħriġ, l-azzjoni hi miftuħa għal trainers minn kumpaniji f'Pajjiż tal-Programm ieħor li kienu mistiedna biex jgħallmu fl-fornituri applikanti tal-ETV u/jew fl-organizzazzjonijiet tal-konsorzju fejn rilevanti.

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla rilevanti. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida.

Kriterji tal-għoti

Il-proġetti se jiġu vvalutati skont il-kriterji li ġejjin:

Rilevanza tal-proġett

(massimu ta' 30 punt)

 • Ir-rilevanza tal-proposta għal dan li ġej:
  • l-objettivi tal-Azzjoni (ara t-taqsima "X'inhuma l-miri ta' proġett ta' mobilità"):
  • il-ħtiġijiet u l-objettivi tal-organizzazzjonijiet parteċipanti u tal-parteċipanti individwali, b'mod partikulari meta jitqies dak li hu speċifikat fil-Pjan ta' Żvilupp Ewropew.
 • Kemm il-proposta tintegra l-mobilità fit-tul (ErasmusPro).
 • Kemm il-proposta hi adattata għal dan li ġej:
  • il-produzzjoni ta' eżiti tat-tagħlim ta' kwalità għolja għall-parteċipanti;
  • it-tisħiħ tal-kapaċitajiet u l-ambitu internazzjonali tal-organizzazzjonijiet parteċipanti. 
 • Il-limitu safejn il-proposta:
  • tilħaq il-gruppi fil-mira li għandhom anqas opportunitajiet1
  • tinvolvi organizzazzjonijiet li huma ġodda għall-Azzjoni;

Kwalità tat-tfassil u tal-implimentazzjoni tal-proġett

(massimu ta' 40 punt)

 • Iċ-ċarezza, il-kompletezza u l-kwalità tal-fażijiet kollha tal-proposta tal-proġett (tħejjija, implimentazzjoni ta' attivitajiet ta' mobilità, u segwitu);
 • Iċ-ċarezza tal-ippjanar u tal-fattabilità tal-implimentazzjoni ta' mobilità fit-tul (ErasmusPro), jekk applikabbli.
 • Il-konsistenza bejn l-objettivi tal-proġett u l-attivitajiet proposti;
 • Il-Kwalità tal-Pjan Ewropew għall-Iżvilupp tal-organizzazzjoni applikanti;
 • Il-kwalità tal-arranġamenti prattiċi, l-immaniġġjar u l-modalitajiet ta' appoġġ;
 • Il-kwalità tal-preparazzjoni pprovduta lill-parteċipanti;
 • Il-kwalità tal-arranġamenti għar-rikonoxximent u l-validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim tal-parteċipanti kif ukoll l-użu konsistenti ta' għodod ta' trasparenza u rikonoxximent Ewropej;
 • L-adegwatezza tal-miżuri għall-għażla u/jew l-involviment tal-parteċipanti fl-attivitajiet ta' mobilità;
 • Jekk applikabbli, il-kwalità tal-kooperazzjoni u l-komunikazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet parteċipanti, kif ukoll ma' partijiet ikkonċernati rilevanti oħrajn

Impatt u tixrid

(massimu ta' 30 punt)

 • Il-kwalità tal-miżuri għall-evalwazzjoni tal-eżiti tal-proġett;
 • L-impatt potenzjali tal-proġett:
  • fuq il-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet parteċipanti waqt u wara l-ħajja tal-proġett;
  • barra l-organizzazzjonijiet u l-individwi li jipparteċipaw direttament fil-proġett, fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew Ewropew.
 • L-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri mmirati lejn it-tixrid tal-eżiti tal-proġett fi ħdan u barra l-organizzazzjonijiet parteċipanti.
 • Kemm il-proġett jippromwovi l-mobilità fit-tul (ErasmusPro) bl-iżvilupp sostenibbli ta' kooperazzoni transfruntiera u ta' strutturi ta' rikonoxximent, jekk applikabbli.

Sabiex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti għandhom jiksbu tal-anqas 60 punt. Barra minn hekk, għandhom jiksbu tal-anqas nofs il-punti massimi f’kull waħda mill-kategoriji tal-kriterji għall-għotjiet imsemmija hawn fuq (jiġifieri tal-anqas 15-il punt għall-kategoriji “rilevanza tal-proġett” u “impatt u tixrid”; 20 punt għall-kategorija “kwalità tat-tfassil u tal-implimentazzjoni tal-proġett”).

L-għoti tal-għotja

L-ammont massimu tal-għotja għall-proġetti magħżulin jiddependi fuq numru ta' elementi:

 • in-numru u t-tul ta' żmien tal-perjodi ta' mobilità li tkun saret applikazzjoni għalihom;
 • kemm il-proposta tintegra l-mobilità fit-tul minn 3 għal 12-il xahar (ErasmusPro);
 • il-prestazzjoni mgħoddija tal-applikant f'termini ta' numru ta' perjodi ta' mobilità, kwalità tajba fl-implimentazzjoni tal-attivitajiet u tal-immaniġġjar finanzjarju sod, f'każ li l-applikant ikun irċieva għotja simili fis-snin ta' qabel;
 • il-baġit nazzjonali totali allokat għall-Azzjoni tal-mobilità.

X’għandek tkun taf aktar dwar din l-Azzjoni?

Spejjeż eċċezzjonali għall-ivvjaġġar għoli

L-applikanti għal proġetti ta' mobilità se jitħallew jitolbu appoġġ finanzjarju għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar għoli tal-parteċipanti skont l-intestatura tal-baġit "spejjeż eċċezzjonali" (sa massimu ta' 80% tal-ispejjeż totali eliġibbli: ara "X'inhuma ir-regoli tal-finanzjament?"), inklużi każijiet fejn il-parteċipanti jagħżlu mezzi tat-trasport aktar nodfa, b’emissjonijiet tal-karbonju aktar baxxi (eż. tren), li jirriżultaw fi spejjeż tal-ivvjaġġar għoljin. Dan ikun permess sakemm l-applikanti jkunu jistgħu jiġġustifikaw li r-regoli tal-finanzjament standard (ibbażati fuq il-kostijiet unitarji għal kull faxxa ta' distanza tal-ivvjaġġar) ma jkoprux tal-anqas 70% tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti. Jekk jingħataw, l-ispejjeż eċċezzjonali għall-ivvjaġġar għoli jissostitwixxu l-għotja tal-ivvjaġġar standard.

Informazzjoni oħra

Tista' ssib aktar kriterji obbligatorji u informazzjoni siewja addizzjonali rigward din l-Azzjoni fl-Anness I ta' din il-Gwida. L-organizzazzjonijiet interessati huma mistiedna jaqraw b'attenzjoni t-taqsimiet rilevanti ta' dan l-Anness qabel japplikaw għal għajnuna finanzjarja.

Proġett ta' mobilità għall-istudenti u l-persunal tal-ETV bil-Karta ta' Mobilità tal-ETV ta' Erasmus+

X'inhuma l-kriterji użati biex jiġi vvalutat dan il-proġett?

Hawn taħt se jiġu elenkati l-kriterji formali li l-proġett ta' mobilità tal-ETV b'Karta ta' Mobilità tal-ETV ta' Erasmus+ għandu jirrispetta biex ikun eliġibbli għal għotja ta'Erasmus+:

Kriterji tal-Eliġibilità Ġenerali

Min jista' japplika?

Organizzazzjonijiet individwali jew konsorzji, stabbiliti f'Pajjiż tal-Programm, li għandhom Karta tal-Mobilità tal-ETV ta' Erasmus+2.

Attivitajiet eleġibbli

Proġett tal-mobilità tal-ETV għandu jkun jinkludi attività waħda jew aktar minn dawn li ġejjin:

 • Mobilità f'fornituri u f'kumpaniji tal-ETV barra l-pajjiż, minn ġimagħtejn għal anqas minn 3 xhur;
 • Mobilità fit-tul f'fornituri u f'kumpaniji tal-ETV barra l-pajjiż, minn 3 sa 12-il xahar (ErasmusPro).
 • Assignment ta' tagħlim/taħriġ barra l-pajjiż;
 • Taħriġ għall-persunal barra l-pajjiż.

Numru ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti

Attività tal-mobilità hi transnazzjonali u tinvolvi minimu ta' żewġ organizzazzjonijiet parteċipanti (tal-anqas organizzazzjoni li tibgħat waħda u tal-anqas organizzazzjoni li tilqa' waħda) minn Pajjiżi tal-Programm differenti.

Fil-każ ta' proġetti minn konsorzji nazzjonali ta' mobilità li jkollhom Karta ta' Mobilità tal-ETV ta' Erasmus+, l-organizzazzjonijiet li jibagħtu u li jilqgħu għandhom ikunu minn Pajjiżi tal-Programm differenti.

Tul ta' żmien tal-proġett

Minn sena sa sentejn. L-applikant għandu jagħżel it-tul ta' żmien fil-fażi tal-applikazzjoni.

Fejn tapplika?

Mal-Aġenzija Nazzjonali tal-pajjiż li fih l-organizzazzjoni applikanti hi stabbilita.

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni għall-għotja tagħhom sal-5 ta' Frar f'12:00 (nofsinhar tal-ħin ta' Brussell) għall-proġetti li jibdew bejn l-1 ta' Ġunju u l-31 ta' Diċembru tal-istess sena.

Meta tapplika?

Data tal-għeluq addizzjonali possibbli:

L-Aġenziji Nazzjonali jistgħu jorganizzaw rawnd ieħor ta' applikazzjonijiet jekk il-fondi ma jintużawx, li għalih japplikaw ukoll ir-regoli stabbiliti f'din il-Gwida. L-Aġenziji Nazzjonali se jagħtu informazzjoni dwar din il-possibbiltà permezz tas-sit web tagħhom.

Jekk jiġi organizzat rawnd ieħor, l-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tal-għotja tagħhom sal-1 ta' Ottubru f'12:00 (nofsinhar ħin ta' Brussell) għall-proġetti li jibdew bejn l-1 ta' Jannar u l-31 ta' Mejju tas-sena ta' wara.

Kif tapplika?

Jekk jogħġbok ara l-Parti C ta' din il-Gwida għad-dettalji dwar kif wieħed għandu japplika.

Kriterji oħrajn

Fornitur jew konsorzju tal-mobilità nazzjonali tal-ETV jista' japplika darba biss għal kull rawnd ta' għażliet. Madankollu, il-fornitur tal-ETV jista' jkun parti minn jew jikkoordina diversi konsorzji tal-mobilità nazzjonali differenti li japplikaw fl-istess ħin.

Kriterji tal-Eliġibilità Addizzjonali għall-mobilità tal-istudenti

Tul ta’ żmien tal-attività

 • Mobilità f'fornituri u/jew kumpaniji tal-ETV barra l-pajjiż, minn ġimagħtejn (jiġifieri għaxart ijiem tax-xogħol) għal anqas minn 3 xhur, eskluż iż-żmien tal-ivvjaġġar;
 • Mobilità fit-tul f'fornituri u/jew kumpaniji tal-ETV barra l-pajjiż (ErasmusPro), minn 3 sa 12-il xahar, eskluż iż-żmien tal-ivvjaġġar.

Post(ijiet) tal-attività

Il-parteċipanti jridu jwettqu l-attività ta' mobilità tagħhom barra l-pajjiż, f'Pajjiż tal-Programm ieħor.

Parteċipanti eleġibbli

Studenti tal-ETV (inklużi apprendisti) li l-istudji tagħhom tipikament jinkludu tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol residenti fil-pajjiż tal-organizzazzjoni li tibgħat. Persuni li jakkumpanjaw studenti tal-ETV barra l-pajjiż.

Gradwati reċenti ta' fornitur tal-ETV (inklużi dawk li kienu apprendisti) jistgħu jipparteċipaw fl-attività. Il-gradwati reċenti jridu jagħmlu l-kollokament tat-taħriġ tagħhom barra l-pajjiż fi żmien 12-il xahar wara l-gradwazzjoni tagħhom. Għal dawk il-pajjiżi li fihom gradwati reċenti għandhom jinkitbu f'servizz militari jew ċivili obbligatorju wara l-gradwazzjoni, il-perjodu ta' eliġibbiltà għall-gradwati reċenti se jestendi bit-tul ta' dak is-servizz.

Kriterji oħrajn

Żjara ta' Ppjanar Minn Qabel (APV):

Għall-proġetti inklużi fl-attivitajiet ta' ErasmusPro, l-applikant jista' jitlob Żjarat ta' Ppjanar minn Qabel (APV) imwettqin minn persunal involut fl-organizzazzjoni tal-attivitajiet ta' ErasmusPro u f'relazzjoni ta' ħidma mal-organizzazzjoni li tibgħat jew mal-membru tal-konsorzju (bħall-għalliema, it-trainers, l-uffiċjali tal-mobilità internazzjonali, eċċ.) .

Fil-qafas ta' APV għandhom jiġu rrispettati l-kriterji għall-eliġibbiltà li ġejjin:

 • tul ta' żmien: massimu ta' 3 ijiem xogħol, eskluż iż-żmien tal-ivvjaġġar;
 • kull APV hi limitata għal parteċipant wieħed;
 • APV waħda biss tista' tiġi mwettqa għal kull organizzazzjoni ospitanti

Kriterji tal-Eliġibbiltà Addizzjonali għall-mobilità tal-persunal

Tul ta’ żmien tal-attività

 • Minn jumejn sa xahrejn, eskluż iż-żmien tal-ivvjaġġjar.
 • Il-minimu ta' jumejn iridu jkunu konsekuttivi.

Post(ijiet) tal-attività

Il-parteċipanti jridu jwettqu l-attività ta' mobilità tagħhom barra l-pajjiż, f'Pajjiż tal-Programm ieħor.

Parteċipanti eleġibbli

Persunal li jkun responsabbli għall-ETV (bħal għalliema, trainers, uffiċjali ta' mobilità internazzjonali, persunal b'funzjonijiet amministrattivi jew ta' gwida, eċċ) f'relazzjoni ta' ħidma mal-organizzazzjoni(jiet) li tibgħat (jibagħtu), kif ukoll persunal ieħor involut fi żvilupp strateġiku tal-organizzazzjoni.

Fil-każ ta' assignment ta' tagħlim/taħriġ, l-Azzjoni hi miftuħa wkoll għall-persuni mill-kumpaniji, mis-settur pubbliku u/jew minn organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili.

Barra minn hekk, għal assignment ta' għalliema/taħriġ, l-azzjoni hi miftuħa għal trainers minn kumpaniji f'Pajjiż tal-Programm ieħor li kienu mistiedna biex jgħallmu fl-fornituri applikanti tal-ETV u/jew fl-organizzazzjonijiet tal-konsorzju fejn rilevanti.

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla rilevanti. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida.

Kriterji tal-għoti għall-applikazzjoni minn Detenturi ta’ Karta ta’ Mobilità tal-ETV.

Ma teżisti ebda valutazzjoni kwalitattiva (il-kwalità ġiet ivvalutata fil-fażi tal-applikazzjoni għall-Karta ta’ Mobilità tal-ETV innifisha) u għaldaqstant ma jeżistu ebda kriterji tal-għoti.

Kwalunkwe applikazzjoni għal għotja eleġibbli (wara li tkun għaddiet mill-verifika tal-eleġibilità) tingħata finanzjament.

L-ammont massimu tal-għotja jiddependi fuq numru ta' elementi:

 • in-numru ta' perjodi ta' mobilità u x-xhur/ġranet li saret applikazzjoni għalihom;
 • kemm il-proposta tintegra l-mobilità fit-tul minn 3 għal 12-il xahar (ErasmusPro);
 • il-prestazzjoni tal-imgħoddi tal-applikant f'termini ta' numru ta' perjodi ta' mobilità, kwalità tajba fl-implimentazzjoni tal-attivitajiet u tal-immaniġġjar finanzjarju sod, f'każ li l-applikant ikun irċieva għotja simili fis-snin ta' qabel;
 • il-baġit nazzjonali totali allokat għall-Azzjoni tal-mobilità.

X’tip ta’ akkreditazzjoni jeħtieġu l-applikanti għal dan il-proġett ta’ mobilità?

Il-Karta ta’ Mobilità tal-ETV ta' Erasmus+

Il-Karta ta’ Mobilità tal-ETV ta' Erasmus+ timmira li ttejjeb l-istrateġiji ta’ internazzjonalizzazzjoni Ewropej fil-qasam tal-ETV u tagħmilhom aktar sostenibbli, biex b'hekk jittejbu l-kwalità u l-kwantità tal-mobilità tal-ETV transnazzjonali. Is-sejħiet għall-għoti tal-Karta ta’ Mobilità tal-ETV jiġu ppubblikati annwalment fuq is-siti tal-Aġenziji Nazzjonali.

Il-ksib ta’ Karta ta’ Mobilità tal-ETV tagħti lid-detenturi ta’ Karta ta’ Mobilità tal-ETV il-possibbiltà li japplikaw b'mod simplifikat taħt l-Azzjoni Ewlenija 1 ta' mobilità Erasmus+ għall-istudenti u l-persunal tal-ETV.

X'għandek tkun taf aktar dwar din l-Azzjoni?

Spejjeż eċċezzjonali għall-ivvjaġġar għoli

L-applikanti għal proġetti ta' mobilità se jitħallew jitolbu appoġġ finanzjarju għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar għoli tal-parteċipanti skont l-intestatura tal-baġit "spejjeż eċċezzjonali" (sa massimu ta' 80% tal-ispejjeż totali eliġibbli: ara "X'inhuma ir-regoli tal-finanzjament?"), inklużi każijiet fejn il-parteċipanti jagħżlu mezzi tat-trasport aktar nodfa, b’emissjonijiet tal-karbonju aktar baxxi (eż. tren), li jirriżultaw fi spejjeż tal-ivvjaġġar għoljin. Dan ikun permess sakemm l-applikanti jkunu jistgħu jiġġustifikaw li r-regoli tal-finanzjament standard (ibbażati fuq il-kostijiet unitarji għal kull faxxa ta' distanza tal-ivvjaġġar) ma jkoprux tal-anqas 70% tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti. Jekk jingħataw, l-ispejjeż eċċezzjonali għall-ivvjaġġar għoli jissostitwixxu l-għotja tal-ivvjaġġar standard.

Informazzjoni Oħra

Tista' ssib aktar kriterji obbligatorji u informazzjoni siewja addizzjonali rigward din l-Azzjoni fl-Anness I ta' din il-Gwida. L-organizzazzjonijiet interessati huma mistiedna jaqraw b'attenzjoni t-taqsimiet rilevanti ta' dan l-Anness qabel japplikaw għal għajnuna finanzjarja.

X'inhuma r-regoli dwar il-finanzjament?

Il-baġit tal-proġett ta’ mobilità jrid jiġi abbozzat skont ir-regoli dwar il-finanzjament li ġejjin (f’euro):

A) Regoli dwar il-finanzjament li japplikaw għall-attivitajiet ta’ mobilità kollha

Spejjeż eliġibbli

Mekkaniżmu ta’ finanzjament

Ammont

Regola ta’ allokazzjoni

Ivvjaġġar

Kontribuzzjoni għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti, inklużi l-persuni li jakkumpanjaw, mill-post ta' oriġini tagħhom sal-post tal-attività u lura.

Fil-qafas tal-attivitajiet ta' ErasmusPro, l-ispejjeż tal-ivvjaġġar għal Żjara ta' Ppjanar Minn Qabel, jekk applikabbli.

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 10 u 99KM: EUR 20 għal kull parteċipant

Abbażi tad-distanza tal-ivvjaġġar għal kull parteċipant. Id-distanzi tal-ivvjaġġar iridu jiġu kkalkulati billi jintuża l-kalkulatur tad-distanza sostnut mill-Kummissjoni Ewropea3. L-applikant għandu jindika d-distanza ta’ vjaġġ bla ritorn biex jikkalkula l-ammont tal-għotja tal-UE li tkun se tappoġġja l-vjaġġ ’l hemm u lura 4.

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 100 u 499 KM: EUR 180 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 500 u 1999 KM: EUR 275 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 2000 u 2999 KM: EUR 360 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 3000 u 3999 KM: EUR 530 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 4000 u 7999 KM: EUR 820 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar ta' 8000 KM jew aktar: EUR 1 500 għal kull parteċipant

Appoġġ Organizzazzjonali

Spejjeż marbutin direttament mal-implimentazzjoni ta’ attivitajiet ta’ mobilità (bl-esklużjoni tas-sussistenza għall-parteċipanti), inklużi t-tħejjija (pedaġoġika, interkulturali, lingwistika), il-monitoraġġ u l-appoġġ tal-parteċipanti waqt il-mobilità, il-validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim, attivitajiet ta’ tixrid.

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

sal-100 parteċipant: EUR 350 għal kull parteċipant

+

lil hinn mill-100 parteċipant: EUR 200 għal kull parteċipant addizzjonali

Abbażi tan-numru ta’ parteċipanti

Appoġġ għall- bżonnijiet speċjali

Spejjeż addizzjonali marbutin direttament ma' parteċipanti b'diżabilità u ma' persuni li jkunu qed jakkumpanjaw (inklużi spejjeż relatati mal-ivvjaġġar u sussistenza, jekk iġġustifikat u diment li ma tintalabx għotja għal dawn il-parteċipanti permezz tal-kategoriji tal-baġit marbuta mal-"ivvjaġġar" u l-"appoġġ individwali").

Spejjeż reali

Sa 100 % tal-ispejjeż eleġibbli

Kundizzjonali: it-talba għal appoġġ finanzjarju biex ikopri l-appoġġ għall-bżonnijiet speċjali għandha tkun motivata fil-formola tal-applikazzjoni.

Spejjeż eċċezzjonali

Spejjeż addizzjonali bħala appoġġ għall-parteċipazzjoni ta' studenti b'anqas opportunitajiet (eskluż l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u appoġġ individwali għall-parteċipanti u l-persuni li jakkumpanjaw). Spejjeż għall-għoti ta' garanzija finanzjarja, jekk tintalab mill-Aġenzija Nazzjonali.

Spejjeż kbar tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti inkluż l-użu ta’ mezzi tat-trasport aktar nodfa, b’emissjonijiet tal-karbonju aktar baxxi (għad-dettalji, ara t-taqsima "x'għandek tkun taf aktar dwar din l-azzjoni").

Spejjeż reali

Spejjeż għal garanzija finanzjarja: 75% tal-ispejjeż eleġibbli

Spejjeż oħrajn: 100 % tal-ispejjeż eleġibbli

Spejjeż kbar tal-ivvjaġġar: massimu sa 80% tal-ispejjeż eleġibbli

Kundizzjonali: it-talba għal appoġġ finanzjarju biex ikopri l-ispejjeż eċċezzjonali għandha tkun motivata fil-formola tal-applikazzjoni.

B) Finanzjament addizzjonali li japplika għall-mobilità tal-istudenti tal-ETV

Spejjeż eleġibbli

Mekkaniżmu ta’ finanzjament

Ammont

Regola ta’ allokazzjoni

Appoġġ individwali

Spejjeż marbutin direttament mas-sussistenza tal-parteċipanti, inkluż persuni li jakkumpanjaw5, matul l-attività.

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

sal-14-il jum tal-attività: A2.1 għal kull jum għal kull parteċipant

+

bejn il-15 jum ta' attività u sa 12-il xahar: 70% ta' A2.1 kull jum għal kull parteċipant

Abbażi tat-tul ta' żmien tas-soġġorn għal kull parteċipant (jekk ikun hemm bżonn, inklużi wkoll jum ta' vvjaġġar wieħed qabel l-attività u jum ta' vvjaġġar ieħor wara l-attività).

Fil-qafas tal-attivitajiet ta' ErasmusPro, l-ispejjeż konnessi mas-sussistenza tal-persunal parteċipant fi Żjara ta' Pjanar Minn Qabel, jekk applikabbli.

A2.2 għal kull jum għal kull parteċipant

Abbażi tat-tul ta' żmien tas-soġġorn għal kull parteċipant (jekk ikun hemm bżonn, inklużi wkoll jum ta' vvjaġġar wieħed qabel l-attività u jum ta' vvjaġġar ieħor wara l-attività).

Appoġġ lingwistiku

Spejjeż marbutin mal-appoġġ offrut lill-parteċipanti - qabel it-tluq jew matul l-attività - sabiex itejbu l-għarfien tal-lingwa li se jużaw sabiex jistudjaw jew jirċievu taħriġ waqt l-attività tagħhom.

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

Għall-attivitajiet li jdumu bejn 19-il jum u 12-il xahar biss:

EUR 150 għal kull parteċipant li jeħtieġ appoġġ lingwistiku

Kundizzjonali: l-applikanti jridu jitolbu l-appoġġ fil-lingwa tal-istruzzjoni tal-attività, abbażi tal-ħtiġijiet tal-parteċipanti għal-lingwi mhux offruti mill-Appoġġ Lingwistiku Online ta' Erasmus+.

C) Finanzjament addizzjonali li japplika għall-mobilità tal-persunal tal-ETV

Spejjeż eliġibbli

Mekkaniżmu ta’ finanzjament

Ammont

Regola ta’ allokazzjoni

Appoġġ individwali

Spejjeż marbutin direttament mas-sussistenza tal-parteċipanti, inkluż persuni li jakkumpanjaw

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

sal-14-il jum tal-attività: A2.2 għal kull jum għal kull parteċipant

+

bejn il-15 u s-60 jum tal-attività: 70% ta' A2.2 kull jum għal kull parteċipant

Abbażi tat-tul ta' żmien tas-soġġorn għal kull parteċipant (jekk ikun hemm bżonn, inklużi wkoll jum ta' vvjaġġar wieħed qabel l-attività u jum ta' vvjaġġar ieħor wara l-attività).

Tabella 1 – Appoġġ individwali (ammonti f’euro kull jum)

L-ammonti jiddependu fuq il-pajjiż fejn isseħħ l-attività. Kull Aġenzija Nazzjonali tiddefinixxi – abbażi ta’ kriterji oġġettivi u trasparenti – l-ammonti applikabbli għall-proġetti sottomessi f’pajjiżha. Dawn l-ammonti jiġu stabbiliti fil-firxiet minimi u massimi pprovduti fit-tabella ta’ hawn taħt. L-ammonti preċiżi jiġu ppubblikati fuq is-sit web ta’ kull Aġenzija Nazzjonali.

Pajjiż li jilqa'

Mobilità tal-istudenti

Mobilità tal-persunal

Min-Mass (kull jum)

Min-Mass (kull jum)

A2.1

A2.2

Grupp 1:

In-Norveġja, id-Danimarka, il-Lussemburgu, ir-Renju Unit, l-Iżlanda, l-Iżvezja, l-Irlanda, il-Finlandja, il-Liechtenstein

30-120

80-180

Grupp 2:

In-Netherlands, l-Awstrija, il-Belġju, Franza, il-Ġermanja, l-Italja, Spanja, Ċipru, il-Greċja, Malta, il-Portugall

26-104

70-160

Grupp 3:

Is-Slovenja, l-Estonja, il-Latvja, il-Kroazja, is-Slovakkja, ir-Repubblika Ċeka, il-Litwanja, it-Turkija, l-Ungerija, il-Polonja, ir-Rumanija, il-Bulgarija, il-Maċedonja ta’ Fuq, is-Serbja

22-88

60-140

 • 1. Għal definizzjoni aktar dettaljata ta' persuni b'anqas opportunitajiet ara Parti A ta' din il-Gwida - taqsima "Ekwità u inklużjoni"
 • 2. Għal aktar informazzjoni dwar il-Karta, ara t-taqsima "Karta tal-Mobilità tal-ETV ta' Erasmus+" u l-Anness I ta' din il-Gwida.
 • 3. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_mt
 • 4. Pereżempju, jekk persuna minn Madrid (Spanja) se tieħu sehem f'attività li se ssir f'Ruma (l-Italja), l-applikant a) se jikkalkula d-distanza minn Madrid sa Ruma (1365,28 KM); b) se jagħżel il-faxxa applikabbli tad-distanza tal-vjaġġ (jiġifieri bejn 500 u 1999 KM) u c) jikkalkula l-għotja mill-UE li se tikkontribwixxi għall-ispejjeż tal-vjaġġ tal-parteċipant minn Madrid sa Ruma u r-ritorn (EUR 275).
 • 5. Fil-każ ta' persuni li jakkumpanjaw, japplikaw ir-rati għall-persunal tal-ETV. Ara l-intestatura tal-baġit "Appoġġ individwali" fit-taqsima C) Finanzjament addizzjonali li japplika għall-mobilità tal-persunal tal-ETV. F'każijiet eċċezzjonali, meta l-persuna li takkumpanja tkun teħtieġ li tibqa' barra l-pajjiż għal aktar minn 60 jum, l-ispejjeż żejda tas-sussistenza li jinqalgħu wara s-60 jum se jkunu sostnuti mill-intestatura baġitarja "Appoġġ għall-bżonnijiet speċjali "

Proġett ta’ mobilità għall-persunal tal-edukazzjoni fl-iskejjel

Dan il-proġett ta' mobilità jista' jinkludi attività waħda jew aktar minn dawn li ġejjin

Il-mobilità tal-persunal:

 • assignment ta' tagħlim: din l-attività tippermetti lill-għalliema jew lil persunal ieħor tal-edukazzjoni fl-iskejjel biex jgħallmu fi skola sieħba barra l-pajjiż.
 • korsijiet strutturati jew avvenimenti ta' taħriġ barra l-pajjiż: jappoġġjaw l-iżvilupp professjonali tal-għalliema, il-mexxejja tal-iskola jew persunal ieħor tal-edukazzjoni;
 • monitoraġġ tal-impjiegi: jipprovdi opportunità għall-għalliema, mexxejja tal-iskejjel jew persunal ieħor tal-iskola li jqattgħu perjodu barra l-pajjiż fi skola sieħba jew organizzazzjoni rilevanti oħra attiva fil-qasam tal-edukazzjoni fl-iskejjel.

Dawn l-attivitajiet huma wkoll opportunitexxejja tal-iskejjel jew persunal ieħor tal-iskola li jqattgħu perjodu barra l-pajjiż fi skola sieħba jew organizzazzjoni rilevanti oħra attiva fil-qasam tal-edukaz ir-refuġjati u l-applikanti għall-ażil ta' età żgħira, se tingħata wkoll attenzjoni partikulari biex jiġu appoġġjati proġetti li jħarrġu l-għalliema f'oqsma bħat-taħriġ lil tfal refuġjati, klassijiet interkulturali, it-tagħlim lil tfal tal-iskola fit-tieni lingwa, it-tolleranza fil-klassi tagħhom u d-diversità.

X'inhu r-rwol tal-organizzazzjonijiet parteċipanti f'dan il-proġett?

L-organizzazzjonijiet parteċipanti involuti fil-proġett ta' mobilità jassumu r-rwoli u l-kompiti li ġejjin:

 • Organizzazzjoni applikanti: responsabbli mill-applikazzjoni għall-proġett ta' mobilità, l-iffirmar u l-immaniġġjar tal-ftehim tal-għotja u r-rapportar. Jekk l-organizzazzjoni applikanti hi skola, taġixxi wkoll bħala organizzazzjoni li tibgħat. L-applikant jista' jkun koordinatur ta' konsorzju: mexxej ta' konsorzju tal-mobilità nazzjonali ta' organizzazzjonijiet sħab tal-istess pajjiż immirat sabiex jibgħat persunal tal-edukazzjoni fl-iskejjel għall-attivitajiet barra mill-pajjiż.
 • Organizzazzjoni li tibgħat: responsabbli milli tagħżel għalliema u persunal ieħor tal-edukazzjoni fl-iskejjel u tibgħathom barra mill-pajjiż.
 • Organizzazzjoni li tilqa': inkarigata biex tilqa' għalliema u persunal ieħor tal-edukazzjoni fl-iskejjel u toffrilhom programm ta' attivitajiet, jew biex jibbenefikaw minn attività ta' tagħlim ipprovduta minnhom.

Ir-rwol speċifiku tal-organizzazzjoni li tilqa' jiddependi fuq it-tip ta' attività u r-relazzjoni mal-organizzazzjoni li tibgħat. L-organizzazzjoni li tilqa' tista' tkun:

 • fornitur ta' kors (fil-każ ta' parteċipazzjoni f'kors strutturat jew avveniment ta' taħriġ);
 • skola sieħba jew organizzazzjoni rilevanti oħra (fil-każ ta' eż. monitoraġġ tal-impjiegi jew assignment ta' tagħlim). F'dan il-każ, l-organizzazzjonijiet li jibagħtu u li jilqgħu, flimkien mal-parteċipanti, għandhom jistabbilixxu ftehim qabel il-bidu tal-attività. Dan il-ftehim għandu jiddefinixxi l-objettivi u l-attivitajiet għall-perjodu barra l-pajjiż, u jispeċifika d-drittijiet u l-obbligi ta' kull parti.

Erasmus+ jappoġġja l-mobilità tat-tagħlim tal-persunal li:

 • hi inkwadrata fi Pjan Ewropew għall-Iżvilupp għall-organizzazzjoni li tibgħat (immirata biex timmodernizza u tinternazzjonalizza l-missjoni tagħhom);
 • twieġeb għall-ħtiġijiet tal-iżvilupp tal-persunal identifikati b'mod ċar;
 • hi akkumpanjata minn għażla, preparazzjoni u miżuri ta' segwitu xierqa;
 • tiżgura li l-eżiti tat-tagħlim tal-persunal parteċipanti huma rikonoxxuti sew;
 • tiżgura li l-eżiti tat-tagħlim huma mxerrda u użati b'mod wiesa' fl-organizzazzjoni.

X'inhuma l-kriterji użati biex jiġi vvalutat dan il-proġett?

Hawn taħt hawn elenkati l-kriterji formali li proġett ta' mobilità tal-edukazzjoni fl-iskejjel għandu jirrispetta sabiex ikun eliġibbli għal għotja finanzjarja ta' Erasmus+:

Kriterji tal-Eliġibbiltà

Attivitajiet eliġibbli

Proġett ta' mobilità tal-iskola jinkludi waħda mill-attivitajiet li ġejjin jew iżjed minn waħda:

 • assignment ta' tagħlim;
 • korsijiet strutturati jew avvenimenti ta' taħriġ barra l-pajjiż;
 • monitoraġġ tal-impjiegi.

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli

Assignment ta' tagħlim:

L-organizzazzjonijiet li jibagħtu u li jilqgħu għandhom ikunu skejjel (jiġifieri istituzzjonijiet li jipprovdu edukazzjoni ġenerali, vokazzjonali jew teknika fi kwalunkwe livell minn edukazzjoni ta' qabel l-età tal-iskola għal edukazzjoni sekondarja superjuri)1.

Korsijiet strutturati, avvenimenti ta' taħriġ u monitoraġġ tal-impjiegi:

L-organizzazzjoni li tibgħat għandha tkun skola jew il-koordinatur ta' konsorzju nazzjonali tal-mobilità.

L-organizzazzjoni li tilqa' tista' tkun:

 • skola; jew
 • kwalunkwe organizzazzjoni pubblika jew privata attiva fis-suq tax-xogħol jew fl-oqsma tal-edukazzjoni, tat-taħriġ u taż-żgħażagħ. Pereżempju, tali organizzazzjoni tista' tkun:
  • ċentru edukattiv tal-ETV jew ta' skola/istitut ta' edukazzjoni għall-adulti;
  • istituzzjoni ta' edukazzjoni għolja;
  • intrapriża pubblika jew privata żgħira, ta' daqs medju jew kbira (inklużi intrapriżi soċjali);
  • sieħeb soċjali jew rappreżentant ieħor tal-ħajja tax-xogħol, inklużi kmamar tal-kummerċ, assoċjazzjonijiet tas-snajja'/professjonali u trade unions;
  • korp pubbliku fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali;
  • organizzazzjoni, assoċjazzjoni jew NGO mingħajr skop ta' qligħ;
  • istitut tar-riċerka;
  • fondazzjoni;
  • korp li jipprovdi gwida dwar il-karrieri, konsulenza professjonali u servizzi ta' informazzjoni;
  • organizzazzjoni li tipprovdi korsijiet jew taħriġ.

Għal applikazzjonijiet ippreżentati minn konsorzju nazzjonali tal-mobilità, l-organizzazzjonijiet koordinatriċi eliġibbli huma definiti mill-Awtorità Nazzjonali fil-pajjiż2 u jistgħu jinkludu:

 • awtoritajiet ta' skejjel lokali jew reġjonali;
 • korpi ta' koordinazzjoni tal-iskejjel;
 • skejjel

L-organizzazzjonijiet l-oħra kollha involuti fil-konsorzju nazzjonali tal-mobilità għandhom ikunu skejjel.

Jekk il-koordinatur tal-konsorzju nazzjonali tal-mobilità huwa awtorità skolastika jew korp ta' koordinazzjoni, l-iskejjel fil-konsorzju għandhom ikunu marbuta mal-koordinatur tal-konsorzju mill-aspett organizzattiv. Jekk il-koordinatur huwa skola, il-ġustifikazzjoni għall-formazzjoni ta' konsorzju għandha tiġi inkluża fl-applikazzjoni tal-proġett, fejn tispjega r-raġunijiet għall-formazzjoni tal-konsorzju u l-kapaċità tal-koordinatur biex imexxi l-proġett.

Kull organizzazzjoni parteċipanti għandha tkun stabbilita f'Pajjiż tal-Programm.

Min jista' japplika?

 • Skola li tibgħat lill-persunal tagħha barra l-pajjiż (applikazzjoni individwali);
 • Il-koordinatur ta' konsorzju tal-mobilità nazzjonali (applikazzjoni minn konsorzju)

Individwi ma jistgħux japplikaw direttament għal għotja.

Numru ta' organizzazzjonijiet parteċipanti

Attività tal-mobilità hi transnazzjonali u tinvolvi minimu ta' żewġ organizzazzjonijiet parteċipanti (tal-anqas organizzazzjoni li tibgħat waħda u għall-anqas organizzazzjoni li tilqa' waħda) minn pajjiżi differenti. Organizzazzjonijiet li jliqgħu ma għandhomx bżonn jiġu identifikati meta ssir l-applikazzjoni għal għotja.

Fil-każ ta' proġetti ppreżentati minn konsorzju tal-mobilità nazzjonali, il-membri kollha tal-konsorzju għandhom ikunu mill-istess Pajjiż tal-Programm u jridu jiġu identifikati meta ssir l-applikazzjoni għal għotja. Konsorzju għandu jkun magħmul minn għall-anqas 3 organizzazzjonijiet (il-koordinatur u għall-anqas żewġ skejjel oħra).

Tul ta' żmien tal-proġett

Minn sena sa sentejn. L-applikant għandu jagħżel it-tul ta' żmien fl-istadju tal-applikazzjoni, ibbażat fuq l-objettiv tal-proġett u fuq it-tipi ta' attivitajiet ippjanati matul iż-żmien.

Tul ta' żmien tal-attività

Minn jumejn sa xahrejn, eskluż iż-żmien għall-ivvjaġġjar.

Minimu ta' jumejn konsekuttivi.

Post(ijiet) tal-attività

L-Attivitajiet ta' Mobilità jridu jsiru barra l-pajjiż, f'pajjiż ieħor tal-Programm.

Parteċipanti eliġibbli

Persunal responsabbli għall-edukazzjoni fl-iskejjel (ta' tagħlim u mhux ta' tagħlim, inklużi maniġers tal-iskola, kapijiet tal-iskola, eċċ), kif ukoll persunal ieħor fil-qasam tal-edukazzjoni (spetturi tal-iskejjel, counsellors fl-iskejjel, konsulenti pedagoġiċi, psikologi, eċċ.) involuti fl-iżvilupp strateġiku tal-iskola (skejjel) li tibgħat (jibagħtu).

Il-persunal ta' awtoritajiet skolastiċi lokali jew reġjonali jew korpi ta' koordinazzjoni tal-iskejjel li jmexxu konsorzju nazzjonali tal-mobilità li huma involuti fil-politika tal-iskejjel, l-iżvilupp tal-iskejjel, jew f'attivitajiet oħra ta' importanza strateġika għas-settur edukattiv tal-iskejjel.

Il-parteċipanti kollha għandhom ikunu f'relazzjoni ta' ħidma mal-organizzazzjoni li tibgħat

Fejn tapplika?

Mal-Aġenzija Nazzjonali tal-pajjiż li fih l-organizzazzjoni applikanti hi stabbilita3.

Meta tapplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni għall-għotja tagħhom sal-5 ta' Frar f'12:00 (nofsinhar ħin ta' Brussell) għall-proġetti li jibdew bejn l-1 ta' Ġunju u l-31 ta' Diċembru tal-istess sena.

Data tal-għeluq addizzjonali possibbli:

L-Aġenziji Nazzjonali jistgħu jorganizzaw rawnd ieħor ta' applikazzjonijiet jekk il-fondi ma jintużawx, li għalih japplikaw ukoll ir-regoli stabbiliti f'din il-Gwida. L-Aġenziji Nazzjonali se jagħtu informazzjoni dwar din il-possibbiltà permezz tas-sit web tagħhom.

Jekk jiġi organizzat rawnd ieħor, l-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tal-għotja tagħhom sal-1 ta' Ottubru f'12:00 (nofsinhar ħin ta' Brussell) għall-proġetti li jibdew bejn l-1 ta' Jannar u l-31 ta' Mejju tas-sena ta' wara.

Kif tapplika?

Jekk jogħġbok ara l-Parti C ta’ din il-Gwida għad-dettalji dwar kif wieħed għandu japplika.

Kriterji oħrajn

Organizzazzjoni jew konsorzju tal-mobilità nazzjonali jista’ japplika biss darba kull rawnd tal-għażla. Madankollu, organizzazzjoni tista’ tkun parti minn jew tikkoordina diversi konsorzji tal-mobilità nazzjonali differenti li japplikaw fl-istess ħin.

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla rilevanti. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida.

Kriterji tal-għoti

Il-proġetti se jiġu vvalutati skont il-kriterji li ġejjin:

Rilevanza tal-proġett

(massimu 30 punt)

 • Ir-rilevanza tal-proposta għal dan li ġej:
  • l-objettivi tal-Azzjoni (ara t-taqsima "X'inhuma l-miri ta' proġett ta' mobilità"):
  • il-ħtiġijiet u l-objettivi tal-organizzazzjonijiet parteċipanti u tal-parteċipanti individwali kif speċifikat fil-Pjan ta' Żvilupp Ewropew.
 • Kemm il-proposta hi adattata għal dan li ġej:
  • il-produzzjoni ta' eżiti tat-tagħlim ta' kwalità għolja għall-parteċipanti;
 • it-tisħiħ tal-kapaċitajiet u l-ambitu internazzjonali tal-organizzazzjonijiet parteċipanti.

Kwalità tat-tfassil u tal-implimentazzjoni tal-proġett

(massimu 40 punt)

 • Iċ-ċarezza, il-kompletezza u l-kwalità tal-fażijiet kollha tal-proposta tal-proġett (tħejjija, implimentazzjoni ta' attivitajiet ta' mobilità u segwitu);
 • Il-konsistenza bejn l-objettivi tal-proġett u l-attivitajiet proposti;
 • Il-Kwalità tal-Pjan Ewropew għall-Iżvilupp tal-organizzazzjoni applikanti;
 • L-adegwatezza tal-miżuri għall-għażla u/jew l-involviment tal-parteċipanti fl-attivitajiet ta' mobilità;
 • Il-kwalità tal-arranġamenti prattiċi, l-immaniġġjar u l-modalitajiet ta' appoġġ;
 • F'każ ta' konsorzji nazzjonali tal-mobilità: il-kompożizzjoni xierqa tal-konsorzju, il-potenzjal għal sinerġiji fil-konsorzju, u l-kapaċità tal-koordinatur biex imexxi l-proġett;
 • Il-kwalità tal-preparazzjoni pprovduta lill-parteċipanti;
 • Il-kwalità tal-arranġamenti għar-rikonoxximent u l-validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim tal-parteċipanti kif ukoll l-użu konsistenti ta' għodod ta' trasparenza u rikonoxximent Ewropej;

Impatt u tixrid

(massimu 30 punt)

 • Il-kwalità tal-miżuri għall-evalwazzjoni tal-eżiti tal-proġett;
 • L-impatt potenzjali tal-proġett:
  • fuq il-parteċipanti individwali u fuq l-organizzazzjonijiet parteċipanti matul u wara l-ħajja tal-proġett;
  • barra l-organizzazzjonijiet u l-individwi li jipparteċipaw direttament fil-proġett, fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew Ewropew.
 • L-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri mmirati lejn it-tixrid tal-eżiti tal-proġett fi ħdan u barra l-organizzazzjonijiet parteċipanti.

Sabiex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti għandhom jiksbu tal-anqas 60 punt. Barra minn hekk, għandhom jiksbu tal-anqas nofs il-punti massimi f’kull waħda mill-kategoriji tal-kriterji għall-għoti msemmija hawn fuq (jiġifieri tal-anqas 15-il punt għall-kategoriji “rilevanza tal-proġett” u “impatt u tixrid”; 20 punt għall-kategorija “kwalità tat-tfassil tal-proġett u l-implimentazzjoni”).

X’għandek tkun taf aktar dwar din l-Azzjoni?

Spejjeż eċċezzjonali għall-ivvjaġġar għoli

L-applikanti għal proġetti ta' mobilità se jitħallew jitolbu appoġġ finanzjarju għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar għoli tal-parteċipanti skont l-intestatura tal-baġit "spejjeż eċċezzjonali" (sa massimu ta' 80% tal-ispejjeż totali eliġibbli: ara "X'inhuma ir-regoli tal-finanzjament?"), inklużi każijiet fejn il-parteċipanti jagħżlu mezzi tat-trasport aktar nodfa, b’emissjonijiet aktar baxxi (eż. tren), li jirriżultaw fi spejjeż tal-ivvjaġġar għoljin. Dan ikun permess sakemm l-applikanti jkunu jistgħu jiġġustifikaw li r-regoli tal-finanzjament standard (ibbażati fuq il-kostijiet unitarji għal kull faxxa ta' distanza tal-ivvjaġġar) ma jkoprux tal-anqas 70% tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti. Jekk jingħataw, l-ispejjeż eċċezzjonali għall-ivvjaġġar għoli jissostitwixxu l-għotja tal-ivvjaġġar standard.

Informazzjoni oħra

Tista' ssib aktar kriterji obbligatorji u informazzjoni siewja addizzjonali rigward din l-Azzjoni fl-Anness I ta' din il-Gwida. L-organizzazzjonijiet interessati huma mistiedna jaqraw b'attenzjoni t-taqsimiet rilevanti ta' dan l-Anness qabel japplikaw għal għajnuna finanzjarja.

X'inhuma r-regoli dwar il-finanzjament?

Il-baġit tal-proġett ta’ mobilità jrid jiġi abbozzat skont ir-regoli dwar il-finanzjament li ġejjin (f’euro):

Spejjeż eliġibbli

Mekkaniżmu ta’ finanzjament

Ammont

Regola tal-allokazzjoni

Ivvjaġġar

Kontribuzzjoni għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti, inklużi l-persuni li jakkumpanjaw, mill-post ta' oriġini tagħhom sal-post tal-attività u lura

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 10 u 99KM: EUR 20 għal kull parteċipant

Abbażi tad-distanza tal-ivvjaġġar għal kull parteċipant. Id-distanzi tal-ivvjaġġar iridu jiġu kkalkulati billi jintuża l-kalkulatur tad-distanza sostnut mill-Kummissjoni Ewropea4. L-applikant għandu jindika d-distanza ta’ vjaġġ bla ritorn biex jikkalkula l-ammont tal-għotja tal-UE li tkun se tappoġġja l-vjaġġ ’l hemm u lura 5.

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 100 u 499 KM: EUR 180 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 500 u 1999 KM: EUR 275 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 2000 u 2999 KM: EUR 360 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 3000 u 3999 KM: EUR 530 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 4000 u 7999 KM: EUR 820 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar ta' 8000 KM jew aktar: EUR 1 500 għal kull parteċipant

Appoġġ Organizzazzjonali

Spejjeż marbutin direttament mal-implimentazzjoni ta' attivitajiet ta' mobilità (bl-esklużjoni tas-sussistenza għall-parteċipanti), inkluża t-tħejjija (pedaġoġika, interkulturali, lingwistika), il-monitoraġġ u l-appoġġ tal-parteċipanti waqt il-mobilità, il-validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim, l-attivitajiet ta' tixrid.

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

sal-100 parteċipant: EUR 350 għal kull parteċipant

+

lil hinn mill-100 parteċipant: EUR 200 għal kull parteċipant addizzjonali

Abbażi tan-numru ta’ parteċipanti

Appoġġ individwali

Spejjeż marbutin direttament mas-sussistenza tal-parteċipanti, inklużi persuni li jakkumpanjaw, matul l-attività

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

sal-14-il jum tal-attività: A3.1 għal kull jum għal kull parteċipant

+

bejn il-15 u s-60 jum tal-attività: 70% ta' A3.1 kulljum għal kull parteċipant

Abbażi tat-tul ta' żmien tas-soġġorn għal kull parteċipant (jekk ikun hemm bżonn, inklużi wkoll jum ta' vvjaġġar wieħed qabel l-attività u jum ta' vvjaġġar ieħor wara l-attività).

Tariffi tal-kors

Spejjeż marbutin b'mod dirett mal-pagament ta' tariffi għall-iskrizzjoni fil-korsijiet

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

EUR 70 gzzjoni għall-kostijiet unit
Massimu ta' EUR 700 gkostijiet unitarjient ta' tariffi għall-iskri

Kundizzjonali: it-talba għal appoġġ finanzjarju biex jiġu koperti t-tariffi tal-korsijiet, appoġġ għall-bżonnijiet speċjali u spejjeż eċċezzjonali trid tkun motivata fil-formola tal-applikazzjoni

Appoġġ għall-Bżonnijiet speċjali

Spejjeż addizzjonali marbutin direttament ma’ parteċipanti b’diżabilità u ma’ persuni li jkunu qed jakkumpanjaw (inklużi spejjeż relatati mal-ivvjaġġar u s-sussistenza, jekk ġustifikat u diment li ma tintalabx għotja għal dawn il-parteċipanti permezz tal-kategoriji tal-baġit marbuta mal-”ivvjaġġar” u l-“appoġġ individwali”).

Spejjeż reali

100% tal-ispejjeż eliġibbli

Spejjeż eċċezzjonali

Spejjeż għall-għoti ta' garanzija finanzjarja, jekk tintalab mill-Aġenzija Nazzjonali.

Spejjeż kbar tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti, inkluż l-użu ta’ mezzi tat-trasport aktar nodfa, b’emissjonijiet tal-karbonju aktar baxxi (għad-dettalji, ara t-taqsima "X'għandek tkun taf aktar dwar din l-azzjoni").

Spejjeż reali

75% tal-ispejjeż eliġibbli

Spejjeż kbar tal-ivvjaġġar: massimu sa 80% tal-ispejjeż eliġibbli

Tabella 1 - Appoġġ individwali (ammonti f'euro kull jum)

L-ammonti jiddependu fuq il-pajjiż fejn isseħħ l-attività. Kull Aġenzija Nazzjonali tiddefinixxi – abbażi ta’ kriterji oġġettivi u trasparenti – l-ammonti applikabbli għall-proġetti sottomessi f’pajjiżhom. Dawn l-ammonti jiġu stabbiliti fil-meded minimi u massimi pprovduti fit-tabella ta’ hawn taħt. L-ammonti preċiżi jiġu ppubblikati fuq is-sit web ta’ kull Aġenzija Nazzjonali.

Pajjiż li jilqgħu

Mobilità tal-persunal

Min-Mass (kulljum)

A3.1

Grupp 1:

In-Norveġja, id-Danimarka, il-Lussemburgu, ir-Renju Unit, l-Iżlanda,

l-Iżvezja, l-Irlanda, il-Finlandja, il-Liechtenstein

80-180

Grupp 2:

In-Netherlands, l-Awstrija, il-Belġju, Franza, il-Ġermanja, l-Italja, Spanja,

Ċipru, il-Greċja, Malta, il-Portugall

70-160

Grupp 3:

Is-Slovenja, l-Estonja, il-Latvja, il-Kroazja, is-Slovakkja, ir-Repubblika Ċeka,

il-Litwanja, it-Turkija, l-Ungerija, il-Polonja, ir-Rumanija, il-Bulgarija, il-Maċedonja ta’ Fuq, is-Serbja

60-140

 • 1. Jekk jogħġbok irreferi għal-lista tal-organizzazzjonijiet eliġibbli f'kull pajjiż. Għal aktar tagħrif, ikkuntattja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-pajjiż.
 • 2. Jekk jogħġbok irreferi għal-lista tal-organizzazzjonijiet eliġibbli f'kull pajjiż. Għal aktar tagħrif, ikkuntattja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-pajjiż.
 • 3. Jekk jogħġbok innota li: skejjel taħt is-superviżjoni tal-awtoritajiet nazzjonali ta' pajjiż ieħor (eż. lycee frangais, skejjel Ġermaniżi, skejjel tal-"Forzi" tar-Renju Unit) japplikaw mal-Aġenzija Nazzjonali tal-pajjiż superviżur.
 • 4. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_mt
 • 5. Pereżempju, jekk persuna minn Madrid (Spanja) se tieħu sehem f'attività li se ssir f'Ruma (l-Italja), l-applikant a) se jikkalkula d-distanza minn Madrid sa Ruma (1365,28 KM); b) se jagħżel il-faxxa applikabbli tad-distanza tal-vjaġġ (jiġifieri bejn 500 u 1999 KM) u c) jikkalkula l-għotja mill-UE li se tikkontribwixxi għall-ispejjeż tal-vjaġġ tal-parteċipant minn Madrid sa Ruma u r-ritorn (EUR 275).

Proġett ta’ mobilità għall-persunal tal-edukazzjoni għall-adulti

 

Dan il-proġett ta' mobilità jista' jinkludi attività waħda jew aktar minn dawn li li ġejjin:

Mobilità tal-persunal:

 • assignment ta' tagħlim/taħriġ: din l-attività tippermetti lill-persunal ta' organizzazzjonijiet ta' edukazzjoni għall-adulti biex jgħallem jew jipprovdi taħriġ f'organizzazzjoni sieħba barra l-pajjiż.
 • korsijiet strutturati jew avvenimenti ta' taħriġ barra l-pajjiż: jappoġġjaw l-iżvilupp professjonali tal-persunal tal-edukazzjoni għall-adulti;
 • Monitoraġġ tal-impjiegi: jipprovdi opportunità għall-persunal tal-edukazzjoni għall-adulti li jqatta' perjodu barra l-pajjiż fi kwalunkwe organizzazzjoni rilevanti attiva fil-qasam tal-edukazzjoni għall-adulti.

Dawn l-attivitajiet huma wkoll opportunitersunal-persunal ta' organizzazzjonijiet tal-edukazzjoni gi għall-adulti li jqatta' perjodu barra l-pajjiż fi kwalunkwe organizzazzjoni rilevanti attiva fil-qasam tal-edukazzjoni għall-adulti.jikkonunal ta' organizzazzjonijietu applikanti għall-ażil ta' età żgħira, se tingta' organizzazzjonijietu applikanti għall-ażil ta' età żgħijqatta' perjodu barra l-pajjiż fi kwalunkwe organizzazzjoni rilevanti attiva fil-qasam tal-edukazzjoni għall-adulti.lti refuingta' organizzazzjonijietturali, it-tagħlim lil studenti adulti fit-tieni lingwa tagazzjonijietturali, it-tagħlim lil studenti aduljqatta

 

X’inhu r-rwol tal-organizzazzjonijiet li jipparteċipaw f’dan il-proġett?

L-organizzazzjonijiet parteċipanti involuti fil-proġett ta' mobilità jassumu r-rwoli u l-kompiti li ġejjin:

 • Organizzazzjoni applikanti: responsabbli mill-applikazzjoni għall-proġett ta' mobilità, l-iffirmar u l-immaniġġjar tal-ftehim tal-għotja u r-rapportar. L-applikant jista' jkun koordinatur ta' konsorzju: li jmexxi konsorzju ta' mobilità nazzjonali ta' organizzazzjonijiet sħab tal-istess pajjiż bl-għan li jibagħtu lil persunal tal-edukazzjoni għall-adulti f'attivitajiet barra l-pajjiż. Il-koordinatur tal-konsorzju jista' - iżda mhux bilfors - jaġixxi bħala organizzazzjoni li tibgħat wkoll.
 • Organizzazzjoni li tibgħat: responsabbli biex tagħżel persunal u professjonisti attivi fil-qasam tal-edukazzjoni għall-adulti u tibgħathom barra l-pajjiż. L-organizzazzjoni li tibgħat hi jew l-organizzazzjoni applikanti jew sieħeb fil-konsorzju ta' mobilità nazzjonali.
 • Organizzazzjoni li tilqa': inkarigata biex tilqa' għalliema barranin tal-edukazzjoni għall-adulti u toffrilhom programm ta' attivitajiet, jew biex jibbenefikaw minn attività ta' tagħlim ipprovduta minnhom.

Ir-rwol speċifiku tal-organizzazzjoni li tilqa' jiddependi fuq it-tip ta' attività u r-relazzjoni mal-organizzazzjoni li tibgħat. L-organizzazzjoni li tilqa' tista' tkun:

 • fornitur ta’ kors (fil-każ ta’ parteċipazzjoni f’kors strutturat jew avveniment ta’ taħriġ);
 • sieħba jew kwalunkwe organizzazzjoni rilevanti oħra attiva fil-qasam tal-edukazzjoni għall-adulti (fil-każ ta’ eż. monitoraġġ tal-impjiegi jew assignment ta’ tagħlim). F’dan il-każ, l-organizzazzjoni li tibgħat, flimkien mal-parteċipanti, għandha tistabbilixxi l-objettivi u l-attivitajiet għall-perjodu barra l-pajjiż, u tispeċifika d-drittijiet u l-obbligi ta’ kull parti qabel il-bidu tal-attività.

Erasmus+ jappoġġja l-mobilità tat-tagħlim tal-persunal li:

 • hi inkwadrata fi Pjan Ewropew għall-Iżvilupp għall-organizzazzjoni li tibgħat (immirata biex timmodernizza u tinternazzjonalizza l-missjoni tagħhom);
 • twieġeb għal ħtiġijiet tal-iżvilupp tal-persunal identifikati b'mod ċar;
 • hi akkumpanjata minn għażla, preparazzjoni u miżuri ta' segwitu xierqa;
 • tiżgura li l-eżiti tat-tagħlim tal-persunal li jieħu sehem huma rikonoxxuti sew u
 • tiżgura li l-eżiti tat-tagħlim huma mxerrda u użati b'mod wiesa' fl-organizzazzjoni.

 

X'inhuma l-kriterji użati biex jiġi vvalutat dan il-proġett?

Hawn isfel se jiġu elenkati l-kriterji formali li proġett ta' mobilità tal-edukazzjoni għall-adulti għandu jirrispetta sabiex ikun eliġibbli għal għotja finanzjarja ta' Erasmus+:

 

Kriterji tal-Eliġibbiltà

Attivitajiet eliġibbli

Proġett ta' mobilità tal-edukazzjoni għall-adulti għandu jinkludi attività waħda jew aktar minn dawn li ġejjin:

 • assignment ta' tagħlim;
 • korsijiet strutturati jew avvenimenti ta' taħriġ barra l-pajjiż;
 • monitoraġġ tal-impjiegi.

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli

Organizzazzjoni parteċipanti eliġibbli tista' tkun:

 • kwalunkwe organizzazzjoni pubblika jew privata attiva fil-qasam tal-edukazzjoni mhux vokazzjonali għall-adulti (definita bħala organizzazzjoni tal-edukazzjoni għall-adulti)

jew

 • kwalunkwe organizzazzjoni pubblika jew privata attiva fis-suq tax-xogħol jew fl-oqsma tal-edukazzjoni, tat-taħriġ u taż-żgħażagħ.

Pereżempju, dawn l-organizzazzjonijiet jistgħu jkunu:

 • skola/istitut/ċentru tal-edukazzjoni għall-adulti;
 • stabbiliment għall-istudenti adulti bi ħtiġijiet speċjali;
 • istituzzjoni ta' edukazzjoni għolja (inklużi dawk li jipprovdu opportunitajiet edukattivi għall-adulti);
 • intrapriża pubblika jew privata, żgħira, ta' daqs medju jew kbira (inklużi l-intrapriżi soċjali);
 • sieħeb soċjali jew rappreżentant ieħor tal-ħajja tax-xogħol, inklużi kmamar tal-kummerċ, assoċjazzjonijiet tas-snajja'/professjonali u trade unions;
 • korp pubbliku fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali;
 • istitut tar-riċerka;
 • fondazzjoni;
 • skola/istitut/ċentru edukattiv;
 • organizzazzjoni, assoċjazzjoni jew NGO mingħajr skop ta' qligħ;
 • organizzazzjoni kulturali, librerija, mużew;
 • korp li jipprovdi gwida dwar il-karrieri, konsulenza professjonali u servizzi ta' informazzjoni.

Kull organizzazzjoni għandha tkun stabbilita f'Pajjiż tal-Programm.

Min jista' japplika?

 • Organizzazzjoni mhux vokazzjonali tal-edukazzjoni għall-adulti li tibgħat il-persunal tagħha barra l-pajjiż;
 • Organizzazzjoni mhux vokazzjonali tal-edukazzjoni għall-adulti li taġixxi bħala koordinatur ta' konsorzju ta' mobilità nazzjonali ta' organizzazzjonijiet mhux vokazzjonali tal-edukazzjoni għall-adulti.

Individwi ma jistgħux japplikaw direttament għal għotja.

Numru ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti

L-organizzazzjoni li tibgħat biss trid tiġi identifikata meta ssir l-applikazzjoni għal għotja finanzjarja.

Madankollu, fil-każ ta' proġetti ppreżentati minn konsorzju ta' mobilità nazzjonali, il-membri kollha tal-konsorzju għandhom ikunu mill-istess Pajjiż tal-Programm u għandhom jiġu identifikati meta ssir l-applikazzjoni għal għotja finanzjarja. Konsorzju għandu jinkludi tal-anqas tliet organizzazzjonijiet tal-edukazzjoni għall-adulti.

Matul l-istadju ta' implimentazzjoni tal-proġett ta' mobilità, għandhom jiġu involuti minimu ta' żewġ organizzazzjonijiet (tal-anqas organizzazzjoni waħda li tibgħat u tal-anqas organizzazzjoni waħda li tilqa') minn Pajjiżi tal-Programm differenti.

Tul ta' żmien tal-proġett

Minn sena sa sentejn. L-applikant għandu jagħżel it-tul ta' żmien fl-istadju tal-applikazzjoni, ibbażat fuq l-objettiv tal-proġett u fuq it-tip ta' attivitajiet ippjanati matul iż-żmien.

Tul ta' żmien tal-attività

Minn jumejn sa xahrejn, eskluż iż-żmien għall-ivvjaġġjar.

Dan għandu jkun minimu ta' jumejn konsekuttivi.

Post(ijiet) tal-attività

Il-parteċipanti għandhom iwettqu l-attività ta' mobilità tagħhom barra l-pajjiż, f'Pajjiż ieħor tal-Programm.

Parteċipanti eliġibbli

Il-persunal responsabbli għall-edukazzjoni għall-adulti, f'relazzjoni ta' ħidma mal-organizzazzjoni(jiet) li tibgħat (jibagħtu) tal-edukazzjoni għall-adulti, kif ukoll il-persunal tagħhom involut fl-iżvilupp strateġiku tal-organizzazzjoni.

Fejn tapplika?

Mal-Aġenzija Nazzjonali tal-pajjiż li fih l-organizzazzjoni applikanti hi stabbilita.

Meta tapplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni għall-għotja tagħhom sal-5 ta' Frar f'12:00 (nofsinhar ħin ta' Brussell) għall-proġetti li jibdew bejn l-1 ta' Ġunju u l-31 ta' Diċembru tal-istess sena.

Data tal-għeluq addizzjonali possibbli:

L-Aġenziji Nazzjonali jistgħu jorganizzaw rawnd ieħor ta' applikazzjonijiet jekk il-fondi ma jintużawx, li għalih japplikaw ukoll ir-regoli stabbiliti f'din il-Gwida. L-Aġenziji Nazzjonali se jagħtu informazzjoni dwar din il-possibbiltà permezz tas-sit web tagħhom.

Jekk jiġi organizzat rawnd ieħor, l-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tal-għotja tagħhom sal-1 ta' Ottubru f'12:00 (nofsinhar ħin ta' Brussell) għall-proġetti li jibdew bejn l-1 ta' Jannar u l-31 ta' Mejju tas-sena ta' wara.

Kif tapplika?

Jekk jogħġbok ara l-Parti C ta' din il-Gwida għad-dettalji dwar kif wieħed għandu japplika.

Kriterji oħrajn

Organizzazzjoni tal-edukazzjoni għall-adulti jew konsorzju ta' mobilità nazzjonali ta' organizzazzjonijiet tal-edukazzjoni għall-adulti jista' japplika darba biss għal kull rawnd tal-għażla. Madankollu organizzazzjoni tal-edukazzjoni għall-adulti tista' tkun parti minn jew tikkoordina diversi konsorzji differenti li japplikaw fl-istess ħin.

 

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla rilevanti. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida.

 

Kriterji tal-għoti

Il-proġetti se jiġu vvalutati skont il-kriterji li ġejjin:

Rilevanza tal-proġett

(massimu 30 punt)

 

 • Ir-rilevanza tal-proposta għal dan li ġej:
  • l-objettivi tal-Azzjoni (ara t-taqsima "X'inhuma l-miri ta' proġett ta' mobilità"):
  • il-ħtiġijiet u l-objettivi tal-organizzazzjonijiet parteċipanti u tal-parteċipanti individwali.
 • Kemm il-proposta hi adattata għal dan li ġej:
  • il-produzzjoni ta' eżiti tat-tagħlim ta' kwalità għolja għall-parteċipanti;
 • bit-tisħiħ tal-kapaċitajiet u l-ambitu internazzjonali tal-organizzazzjonijiet parteċipanti.

Kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett (massimu 40 punt)

 

 

 • Iċ-ċarezza, il-kompletezza u l-kwalità tal-fażijiet kollha tal-proposta tal-proġett (tħejjija, implimentazzjoni ta' attivitajiet ta' mobilità u segwitu);
 • Il-konsistenza bejn l-objettivi tal-proġett u l-attivitajiet proposti;
 • Il-Kwalità tal-Pjan Ewropew għall-Iżvilupp tal-organizzazzjoni applikanti;
 • Il-kwalità tal-arranġamenti prattiċi, l-immaniġġjar u l-modalitajiet ta' appoġġ;
 • Il-kwalità tal-preparazzjoni pprovduta lill-parteċipanti;
 • Il-kwalità tal-arranġamenti għar-rikonoxximent u l-validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim tal-parteċipanti kif ukoll l-użu konsistenti ta' għodod ta' trasparenza u rikonoxximent Ewropej;
 • L-adegwatezza tal-miżuri għall-għażla u/jew l-involviment tal-parteċipanti fl-attivitajiet ta' mobilità;
 • Jekk applikabbli, il-kwalità tal-kooperazzjoni u l-komunikazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet parteċipanti, kif ukoll ma' partijiet ikkonċernati rilevanti oħrajn

Impatt u tixrid (massimu 30 punt)

 

 • Il-kwalità tal-miżuri għall-evalwazzjoni tal-eżiti tal-proġett;
 • L-impatt potenzjali tal-proġett:
  • fuq il-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet parteċipanti waqt u wara l-ħajja tal-proġett;
  • barra l-organizzazzjonijiet u l-individwi li jipparteċipaw direttament fil-proġett, fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew Ewropew.
 • L-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri mmirati lejn it-tixrid tal-eżiti tal-proġett fi ħdan u barra l-organizzazzjonijiet parteċipanti. (inkluż l-użu tal-EPALE, kull meta rilevanti).

 

Sabiex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti għandhom jiksbu tal-anqas 60 punt. Barra minn hekk, għandhom jiksbu tal-anqas nofs il-punti massimi f’kull waħda mill-kategoriji tal-kriterji għall-għotjiet imsemmija hawn fuq (jiġifieri minimu ta’ 15-il punt għall-kategoriji “rilevanza tal-proġett” u “impatt u tixrid”; 20 punt għall-kategorija “kwalità tat-tfassil tal-proġett u l-implimentazzjoni”).

 

X’għandek tkun taf aktar dwar din l-Azzjoni?

Spejjeż eċċezzjonali għall-ivvaġġar għoli

L-applikanti għal proġetti ta' mobilità se jitħallew jitolbu appoġġ finanzjarju għall-ispejjeż għaljin tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti skont l-intestatura tal-baġit "spejjeż eċċezzjonali" (sa massimu ta' 80% tal-ispejjeż totali eliġibbli: ara "X'inhuma ir-regoli dwar il-finanzjament?"), inklużi każijiet fejn il-parteċipanti jagħżlu mezzi tat-trasport aktar nodfa, b’emissjonijiet tal-karbonju aktar baxxi (eż. tren), li jirriżultaw fi spejjeż tal-ivvjaġġar għoljin. Dan ikun permess sakemm l-applikanti jkunu jistgħu jiġġustifikaw li r-regoli tal-finanzjament standard (ibbażati fuq il-kostijiet unitarji għal kull faxxa ta' distanza tal-ivvjaġġar) ma jkoprux tal-anqas 70% tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti. Jekk jingħataw, l-ispejjeż eċċezzjonali għall-ivvjaġġar għoli jissostitwixxu l-għotja tal-ivvjaġġar standard.

Informazzjoni oħra

Tista' ssib aktar kriterji obbligatorji u informazzjoni siewja addizzjonali rigward din l-Azzjoni fl-Anness I ta' din il-Gwida. L-organizzazzjonijiet interessati huma mistiedna jaqraw b'attenzjoni t-taqsimiet rilevanti ta' dan l-Anness qabel japplikaw għal għajnuna finanzjarja.

 

X'inhuma r-regoli dwar il-finanzjament?

Il-baġit tal-proġett ta’ mobilità għandu jiġi abbozzat skont ir-regoli dwar il-finanzjament li ġejjin (f’euro):

Spejjeż eliġibbli

Mekkaniżmu ta’ finanzjament

Ammont

Regola tal-allokazzjoni

Ivvjaġġar

Kontribuzzjoni għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti, inklużi l-persuni li jakkumpanjawhom, mill-post ta' oriġini tagħhom sal-post tal-attività u lura

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 10 u 99KM: EUR 20 għal kull parteċipant

Abbażi tad-distanza tal-ivvjaġġar għal kull parteċipant. Id-distanzi tal-ivvjaġġar iridu jiġu kkalkulati billi jintuża l-kalkulatur tad-distanza sostnut mill-Kummissjoni Ewropea1. L-applikant għandu jindika d-distanza ta’ vjaġġ bla ritorn biex jikkalkula l-ammont tal-għotja tal-UE li tkun se tappoġġja l-vjaġġ ’l hemm u lura 2.

 

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 100 u 499 KM: EUR 180 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 500 u 1999 KM: EUR 275 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 2000 u 2999 KM: EUR 360 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 3000 u 3999 KM: EUR 530 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 4000 u 7999 KM: EUR 820 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar ta' 8000 KM jew aktar: EUR 1 500 għal kull parteċipant

Appoġġ Organizzazzjonali

Spejjeż marbutin direttament mal-implimentazzjoni ta' attivitajiet ta' mobilità (bl-esklużjoni tas-sussistenza għall-parteċipanti), inklużi t-tħejjija (pedaġoġika, interkulturali, lingwistika), il-monitoraġġ u l-appoġġ tal-parteċipanti waqt il-mobilità, il-validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim, l-attivitajiet ta' tixrid.

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

sal-100 parteċipant: EUR 350 għal kull parteċipant

+

lil hinn mill-100 parteċipant: EUR 200 għal kull parteċipant addizzjonali

Abbażi tan-numru ta’ parteċipanti

Appoġġ individwali

Spejjeż marbutin direttament mas-sussistenza tal-parteċipanti, inkluż persuni li jakkumpanjaw, matul l-attività

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

sal-14-il jum tal-attività: A4.1 għal kull jum għal kull parteċipant

+

bejn il-15 u s-60 jum tal-attività: 70% ta' A4.1 għal kull jum għal kull parteċipant

Abbażi tat-tul ta' żmien tas-soġġorn għal kull parteċipant (jekk ikun hemm bżonn, inklużi wkoll jum ta' vvjaġġar wieħed qabel l-attività u jum ta' vvjaġġar ieħor wara l-attività).

Tariffi tal-kors

Spejjeż marbutin b'mod dirett mal-pagament ta' tariffi għall-iskrizzjoni fil-korsijiet

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

EUR 70 għal kull parteċipant kull jum

Massimu ta' EUR 700 għal kull parteċipant fil-proġett

ta' mobilità

Kundizzjonali: it-talba għal appoġġ finanzjarju biex jiġu koperti t-tariffi tal-korsijiet, appoġġ għall-ħtiġijiet speċjali u spejjeż eċċezzjonali trid tkun motivata fil-formola tal-applikazzjoni

 

Appoġġ għall-ħtiġijiet speċjali

Spejjeż addizzjonali marbutin direttament ma’ parteċipanti b’diżabilità u ma’ persuni li jkunu qed jakkumpanjawhom (inklużi spejjeż relatati mal-ivvjaġġar u sussistenza, jekk ġustifikati u diment li ma tintalabx għotja għal dawn il-parteċipanti permezz tal-kategoriji tal-baġit marbuta mal-”ivvjaġġar” u l-“appoġġ individwali”).

Spejjeż reali

100% tal-ispejjeż eliġibbli

Spejjeż eċċezzjonali

Spejjeż għall-għoti ta' garanzija finanzjarja, jekk tintalab mill-Aġenzija Nazzjonali.


Spejjeż kbar tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti, inkluż l-użu ta’ mezzi tat-trasport aktar nodfa, b’emissjonijiet tal-karbonju aktar baxxi (għad-dettalji, ara t-taqsima "x'għandek tkun taf aktar dwar din l-azzjoni").

Spejjeż reali

75% tal-ispejjeż eliġibbli

 

 

 

Spejjeż kbar tal-ivvjaġġar: massimu sa 80% tal-ispejjeż eliġibbli

 

Tabella 1 - Appoġġ individwali (ammonti f'euro kull jum)

L-ammonti jiddependu fuq il-pajjiż fejn isseħħ l-attività. Kull Aġenzija Nazzjonali tiddefinixxi – abbażi ta’ kriterji oġġettivi u trasparenti – l-ammonti applikabbli għall-proġetti sottomessi f’pajjiżhom. Dawn l-ammonti jiġu stabbiliti fil-meded minimi u massimi pprovduti fit-tabella ta’ hawn taħt. L-ammonti preċiżi jiġu ppubblikati fuq is-sit web ta’ kull Aġenzija Nazzjonali.

 

Mobilità tal-persunal

Pajjiż li jilqa'

Min-Mass (kull jum)

 

A4.1

Grupp 1:

In-Norveġja, id-Danimarka, il-Lussemburgu, ir-Renju Unit, l-Iżlanda,

l-Iżvezja, l-Irlanda, il-Finlandja, il-Liechtenstein

80-180

Grupp 2:

In-Netherlands, l-Awstrija, il-Belġju, Franza, il-Ġermanja, l-Italja, Spanja,

Ċipru, il-Greċja, Malta, il-Portugall

70-160

Grupp 3:

Is-Slovenja, l-Estonja, il-Latvja, il-Kroazja, is-Slovakkja, ir-Repubblika Ċeka,

il-Litwanja, it-Turkija, l-Ungerija, il-Polonja, ir-Rumanija, il-Bulgarija, il-Maċedonja ta’ Fuq, is-Serbja

60-140

 • 1. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_mt
 • 2. Pereżempju, jekk persuna minn Madrid (Spanja) se tieħu sehem f'attività li se ssir f'Ruma (l-Italja), l-applikant a) se jikkalkula d-distanza minn Madrid sa Ruma (1365,28 KM); b) se jagħżel il-faxxa applikabbli tad-distanza tal-vjaġġ (jiġifieri bejn 500 u 1999 KM) u c) jikkalkula l-għotja mill-UE li se tikkontribwixxi għall-ispejjeż tal-vjaġġ tal-parteċipant minn Madrid sa Ruma u r-ritorn (EUR 275).

Proġett ta’ Mobilità għaż-żgħażagħ u l-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ

Fl-2019, fl-għażla tal-proġetti, l-enfasi se jkun fuq:

 • li jintlaħqu ż-żgħażagħ marġinalizzati, il-promozzjoni tad-diversità, tad-djalogu interkulturali u interreliġjuż, il-valuri komuni tal-liberta, it-tolleranza u r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem kif ukoll fuq proġetti li jsaħħu l-litteriżmu fil-media, il-ħsieb kritiku u s-sens ta' inizjattiva taż-żgħażagħ, kif ukoll
 • l-għoti ta' kompetenzi u metodi lill-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ għall-iżvilupp professjonali tagħhom, inkluż għall-ħidma diġitali fost iż-żgħażagħ, li huma meħtieġa sabiex il-valuri fundamentali komuni tas-soċjetà tagħna jiġu trasferiti b'mod partikolari għaż-żgħażagħ li mhux faċli li jintlaħqu kif ukoll għall-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni vjolenti taż-żgħażagħ

F'dan ir-rigward, filwaqt li jitqies il-kuntest kritiku fl-Ewropa - u meta jitqies il-fatt li l-ħidma fost iż-żgħażagħ, l-attivitajiet ta' tagħlim mhux formali jistgħu jikkontribwixxu b'mod sinifikanti biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet tar-refuġjati, l-applikanti għall-ażil u l-migranti u/jew biex tiżdied il-kuxjenza dwar din il-kwistjoni fil-komunitajiet lokali - għandha tingħata attenzjoni partikolari wkoll lill-appoġġ ta' proġetti ta' mobilità taż-żgħażagħ li jinvolvu jew li jiffokaw fuq ir-refuġjati/l-applikanti għall-ażil u l-migranti.

Proġett ta' mobilità jista' jikkombina waħda jew aktar mill-attivitajiet ta' hawn taħt:

 • Il-mobilità taż-żgħażagħ: Skambji taż-Żgħażagħ

L-Iskambji taż-Żgħażagħ jippermettu li gruppi ta' żgħażagħ minn mill-inqas żewġ pajjiżi differenti jiltaqgħu u jgħixu flimkien għal perjodu li jista' jasal sa 21 jum. Waqt Skambju taż-Żgħażagħ, il­ parteċipanti, bl-appoġġ tal-mexxejja tal-grupp, iwettqu b'mod konġunt programm ta' ħidma (taħlita ta' workshops, eżerċizzji, dibattiti, logħob ta' rwol, simulazzjonijiet, attivitajiet fuq barra, eċċ.) imfassla u mħejjija minnhom qabel l-Iskambju. L-Iskambji taż-Żgħażagħ jippermettu li ż-żgħażagħ: jiżviluppaw kompetenzi; isiru konxji ta' suġġetti/oqfsa tematiċi soċjalment rilevanti; jiskopru kulturi, użanzi u stili ta' ħajja ġodda, prinċipalment permezz ta' tagħlim bejn il-pari; isaħħu l-valuri bħas-solidarjetà, id-demokrazija, il-ħbiberija, eċċ. Il-proċess ta' tagħlim fl-Iskambji ta' Żgħażagħ jiġi stimulat b'metodi ta' edukazzjoni mhux formali. Minħabba d-durata pjuttost qasira, l-involviment taż-żgħażagħ b'anqas opportunitajiet huwa wieħed adegwat; bħala tali l-Iskambju taż-Żgħażagħ joffri esperjenza ta' mobilità internazzjonali fis-sikurezza ta' grupp bil-possibbiltà li jkun hemm numru adegwat ta' mexxejja tal-grupp biex jieħdu ħsieb il-parteċipanti. L-Iskambju taż-Żgħażagħ jista' jkun ambjent tajjeb għad-diskussjoni u t-tagħlim dwar il-kwistjonijiet ta' inklużjoni u diversità. L-Iskambji taż-Żgħażagħ huma bbażati fuq kooperazzjoni transnazzjonali bejn żewġ organizzazzjonijiet parteċipanti jew aktar minn pajjiżi differenti fl-Unjoni Ewropea u lil hinn minnha.

L-attivitajiet li ġejjin mhumiex eliġibbli għal għotjiet fi ħdan l-Iskambji taż-Żgħażagħ: il-vjaġġi għal studji akkademiċi; l-attivitajiet ta' skambju li l-mira tagħhom tkun li jsir profitt finanzjarju; l-attivitajiet ta' skambju li jistgħu jitqiesu bħala turiżmu; festivals; ivvjaġġar għal btala; mawriet ta' prestazzjoni.

 

 • Il-mobilità tal-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ

Din l-attività ssostni l-iżvilupp professjonali tal-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ permezz tal-implimentazzjoni ta' attivitajiet bħal seminars transnazzjonali/internazzjonali, korsijiet ta' taħriġ, avvenimenti biex jinħolqu kuntatti, żjarat ta' studju, eċċ. jew perjodi ta' monitoraġġ/osservazzjoni tal-impjieg barra l-pajjiż f'organizzazzjoni attiva fil-qasam taż-żgħażagħ. Dawn l-attivitajiet kollha jistgħu jitfasslu u jingħaqdu biex jindirizzaw il-ħtiġijiet u l-impatt mixtieq identifikati mill-organizzazzjonijiet parteċipanti meta jkunu qed isiru l-arranġamenti tal-proġett. L-iżvilupp professjonali tal-ħaddiema żgħażagħ parteċipanti għandu jikkontribwixxi għall-bini tal-kapaċità għal ħidma ta' kwalità fil-qasam taż-żgħażagħ fl-organizzazzjoni tagħhom u għandu jkollu impatt ċar fuq il-ħidma regolari maż-żgħażagħ tal-ħaddiema żgħażagħ parteċipanti. L-eżiti tat-tagħlim, inkluż kwalunkwe materjal u metodi u għodod innovattivi, għandhom jiġu mxerrda aktar fil-qasam taż-żgħażagħ biex jikkontribwixxu għal titjib fil-kwalità tal-ħidma taż-żgħażagħ u/jew irawmu l-iżvilupp u l-kooperazzjoni ta' politika għaż-żgħażagħ.

 

X’inhu r-rwol tal-organizzazzjonijiet parteċipanti f’dan il-proġett?

L-organizzazzjonijiet parteċipanti involuti fil-proġett ta' mobilità jassumu r-rwoli u l-kompiti li ġejjin:

 • Organizzazzjoni li tikkoordina proġett ta' mobilità taż-żgħażagħ: li tapplika għall-proġett kollu f'isem l-organizzazzjonijiet sħab kollha.
 • Organizzazzjoni li tibgħat: responsabbli li tibgħat żgħażagħ u persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ barra l-pajjiż (dan jinkludi: l-organizzazzjoni ta' arranġamenti prattiċi; il-preparazzjoni tal-parteċipanti qabel it-tluq; l-għoti ta' appoġġ lill-parteċipanti matul il-fażijiet kollha tal-proġett).
 • Organizzazzjoni li tilqa': responsabbli li tospita l-attività, tiżviluppa programm ta' attivitajiet għall-parteċipanti f'kooperazzjoni mal-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet sħab u tagħti appoġġ lill-parteċipanti waqt il-fażijiet kollha tal-proġett.

 

X’inhuma l-kriterji użati għall-valutazzjoni ta’ dan il-proġett?

Hawn taħt hawn elenkati l-kriterji formali li l-proġett ta' mobilità għandu jirrispetta sabiex ikun eliġibbli għal għotja ta' Erasmus+:

Kriterji ta’ Eliġibbiltà ġenerali

Attivitajiet eliġibbli

Proġett ta' mobilità għaż-żgħażagħ għandu jinkludi attività waħda jew iktar minn dawn li ġejjin:

 • Skambji ta' Żgħażagħ;
 • Mobilità tal-Persuni li Jaħdmu maż-Żgħażagħ

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli

Organizzazzjoni parteċipanti eliġibbli tista' tkun:

 • organizzazzjoni, assoċjazzjoni jew NGO mingħajr skop ta' qligħ;
 • NGO Ewropea għaż-Żgħażagħ;
 • intrapriża soċjali;
 • korp pubbliku fil-livell lokali;
 • grupp ta' żgħażagħ attivi fil-ħidma fost iż-żgħażagħ iżda mhux bilfors fil-kuntest ta' organizzazzjoni taż-żgħażagħ (jiġifieri grupp informali ta' żgħażagħ).

l kif ukoll:

 • korp pubbliku fil-livell reġjonali jew nazzjonali1;
 • assoċjazzjoni tar-reġjuni;
 • Raggruppament Ewropew ta' Kooperazzjoni Territorjali;
 • korp bi skop ta' qligħ attiv fir-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva.

stabbilita f'Pajjiż tal-Programm jew f'Pajjiż Sieħeb ġar tal-UE (ir-reġjuni 1 sa 4; ara t-taqsima "Pajjiżi Eleġibbli" fil-Parti A ta' din il-Gwida).

Min jista' japplika?

Kwalunkwe organizzazzjoni jew grupp parteċipanti2 stabbilit f'Pajjiż tal-Programm jista' jkun l-applikant. Din l-organizzazzjoni tapplika f'isem l-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha involuti fil-proġett.

Proġett ta' mobilità taż-żgħażagħ jiġi ffinanzjat b'mod speċifiku (ara t-taqsima "regoli dwar il-finanzjament") jekk l-applikant ikun:

 • korp pubbliku fil-livell reġjonali jew nazzjonali3;
 • assoċjazzjoni tar-reġjuni;
 • Raggruppament Ewropew ta' Kooperazzjoni Territorjali;
 • korp bi skop ta' qligħ attiv fir-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva.

Numru u profil tal-organizzazzjonijiet parteċipanti

L-attività ta' mobilità hija transnazzjonali u tinvolvi tal-inqas żewġ organizzazzjonijiet parteċipanti (organizzazzjoni li tibgħat u organizzazzjoni li tilqa') minn pajjiżi differenti. Jekk proġett tal-mobilità taż-żgħażagħ ibassar attività waħda biss, il-koordinatur għandu jaġixxi wkoll bħala organizzazzjoni li tibgħat jew li tilqa'. Jekk proġett tal-mobilità taż-żgħażagħ ibassar aktar minn attività waħda, il-koordinatur tal-proġett jista' - iżda mhux bilfors ikollu - jaġixxi bħala l-organizzazzjoni li tibgħat jew l-organizzazzjoni li tilqa'. Fil-każijiet kollha, il-koordinatur ma jistax ikun organizzazzjoni minn Pajjiż Sieħeb ġar tal-UE.

Attivitajiet fil-Pajjiżi tal-Programm: l-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha għandhom ikunu minn Pajjiż tal-Programm.

Attivitajiet ma' Pajjiżi Sħab ġirien tal-UE: l-attività għandha tinvolvi tal-inqas organizzazzjoni parteċipanti waħda minn Pajjiż tal-Programm u organizzazzjoni parteċipanti waħda minn Pajjiż Sieħeb ġar tal-UE.

Tul ta' żmien tal-proġett

Minn 3 xhur sa 24 xahar.

Fejn tapplika?

Mal-Aġenzija Nazzjonali tal-pajjiż li fih hi stabbilita l-organizzazzjoni applikanti.

Meta tapplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni għal għotja tagħhom sad-dati li ġejjin:

 • il-5 ta' Frar f'12:00 (nofsinhar ħin ta' Brussell) għall-proġetti li jibdew bejn l-1 ta' Mejju u t-30 ta' Settembru tal-istess sena;
 • it-30 ta' April f'12:00 (nofsinhar, ħin ta' Brussell) għall-proġetti li jibdew bejn l-1 ta' Awwissu u l-31 ta' Diċembru tal-istess sena;
 • l-1 ta' Ottubru f'12:00 (nofsinhar, ħin ta' Brussell) għall-proġetti li jibdew bejn l-1 ta' Jannar u l-31 ta' Mejju tas-sena ta' wara.

Kif tapplika?

Jekk jogħġbok ara l-Parti C ta' din il-Gwida għad-dettalji dwar kif tapplika.

Kriterji oħrajn

Mal-formola tal-applikazzjoni jrid ikun hemm annessa skeda ta' żmien għal kull waħda mill-attivitajiet ippjanata fil-proġett tal-Iskambji taż-Żgħażagħ u tal-Mobilità tal-Persuni li jaħdmu fost iż-Żgħażagħ.

Mal-formola tal-applikazzjoni jrid ikun hemm annessa Dikjarazzjoni fuq l-Unur tar-rappreżentant legali.

 

Kriterji ta’ Eliġibbiltà addizzjonali għall-Iskambji ta’ Żgħażagħ

Tul ta' żmien tal-attività

Minn 5 sa 21 jum, eskluż iż-żmien tal-ivvjaġġar.

Post(ijiet) tal-attività

L-attività trid issir fil-pajjiż ta' waħda mill-organizzazzjonijiet parteċipanti fl-attività.

Parteċipanti eliġibbli

Żgħażagħ ta' bejn it-30 u t-13 sena4 residenti fil-pajjiż tal-organizzazzjoni li tibgħat jew tal-organizzazzjoni li tilqa'. Il-mexxejja tal-grupp5involuti fl-Iskambju taż-Żgħażagħ irid ikollhom tal-inqas 18-il sena.

 

Numru ta’ parteċipanti u kompożizzjoni tal-gruppi nazzjonali

Minimu ta' 16 u massimu ta' 60 parteċipant (minbarra l-mexxej(ja) tal-grupp) għal kull attività.

Minimu ta' 4 parteċipanti għal kull grupp (minbarra l-mexxej(ja) tal-grupp) għal kull attività.

Kull grupp nazzjonali għandu jkollu tal-inqas mexxej tal-grupp wieħed.

F'kull attività għandu jkun involut grupp ta' parteċipanti mill-pajjiż tal-organizzazzjoni li tilqa'.

Kriterji oħrajn

Sabiex tinżamm rabta ċara mal-pajjiż fejn hija bbażata l-Aġenzija Nazzjonali, tal-inqas waħda mill-organizzazzjonijiet li tibgħat jew mill-organizzazzjonijiet li tilqa' f'kull attività għandha tkun mill-pajjiż tal-Aġenzija Nazzjonali li lilha tiġi sottomessa l-applikazzjoni. Żjara ta' Ppjanar Minn Qabel (APV):

Jekk il-proġett jipprevedi APV, allura għandhom jiġu rispettati l-kriterji ta' eliġibbiltà li ġejjin:

 • tul ta' żmien tal-APV: massimu ta' jumejn (minbarra l-jiem ta' vjaġġar);
 • numru ta' parteċipanti: parteċipant wieħed għal kull grupp6. In-numru ta' parteċipanti jista' jiżdied għal tnejn bil-kundizzjoni li t-tieni parteċipant ikun żagħżugħ li se jieħu sehem fl-attività mingħajr ma jkollu rwol ta' mexxej tal-grupp jew trainer.

 

Kriterji ta’ Eliġibbiltà addizzjonali għall-mobilità tal-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ

Tul ta' żmien tal-attività

Bejn jumejn u xahrejn, minbarra ż-żmien tal-ivvjaġġar. Il-minimu ta' jumejn iridu jkunu konsekuttivi.

Post(ijiet) tal-attività

L-attività trid issir fil-pajjiż ta' waħda mill-organizzazzjonijiet parteċipanti fl-attività.

Parteċipanti eliġibbli

Ebda limitu ta' età. Il-parteċipanti, bl-eċċezzjoni tat-trainers u l-faċilitaturi, iridu jkunu residenti fil-pajjiż tal-organizzazzjoni li tibgħat jew tal-organizzazzjoni li tilqa'.

Numru ta’ parteċipanti

Sa 50 parteċipant (inkluż, fejn rilevanti, trainers u faċilitaturi) f'kull attività ppjanata mill-proġett.

F'kull attività għandhom ikunu involuti parteċipanti mill-pajjiż tal-organizzazzjoni li tilqa'.

Kriterji oħrajn

Sabiex tinżamm rabta ċara mal-pajjiż fejn hija bbażata l-Aġenzija Nazzjonali, tal-inqas waħda mill-organizzazzjonijiet li tibgħat jew mill-organizzazzjonijiet li tilqa' f'kull attività għandha tkun mill-pajjiż tal-Aġenzija Nazzjonali li lilha tiġi sottomessa l-applikazzjoni

 

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla rilevanti. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta' din il-Gwida.

 

Kriterji tal-għotja

Il-proġetti se jiġu vvalutati skont il-kriterji li ġejjin:

Rilevanza tal-proġett

(massimu 30 punt)

 

 • Ir-rilevanza tal-proposta għal dan li ġej:
  • l-objettivi tal-Azzjoni (ara t-taqsima "X'inhuma l-miri ta' proġett ta' mobilità");
  • il-ħtiġijiet u l-objettivi tal-organizzazzjonijiet parteċipanti u tal-parteċipanti individwali.
 • Kemm il-proposta hija adattata għal dan li ġej:
  • biex tilħaq liż-żgħażagħ b'inqas opportunitajiet inklużi r-refuġjati, applikanti għall-ażil u l-migranti;
  • il-promozzjoni tad-diversità, id-djalogu interkulturali u interreliġjuż, il-valuri komuni tal-libertà, it-tolleranza u r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem kif ukoll fuq proġetti li jtejbu l-litteriżmu fil-media, il-ħsieb kritiku u s-sens ta' inizjattiva taż-żgħażagħ;
  • l-għoti ta' kompetenzi u metodi meħtieġa lill-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ għall-iżvilupp professjonali tagħhom, inkluż għall-ħidma diġitali fost iż-żgħażagħ, sabiex jittrasferixxu l-valuri fundamentali komuni tas-soċjetà tagħna partikolarment liż-żgħażagħ li jkun diffiċli li jintlaħqu u għall-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni vjolenti taż-żgħażagħ.
 • Kemm il-proposta hija adattata għal dan li ġej:
  • għall-produzzjoni ta' eżiti tat-tagħlim ta' kwalità għolja għall-parteċipanti;
  • biex issaħħaħ il-kapaċitajiet u l-ambitu internazzjonali tal-organizzazzjonijiet parteċipanti;
  • li twassal għal titjib fil-kwalità fil-ħidma taż-żgħażagħ tal-organizzazzjonijiet parteċipanta.
 • Kemm il-proposta tinvolvi li min ikun għadu dieħel fil-pajjiż fl-Azzjoni.

Kwalità tat-tfassil u tal-implimentazzjoni tal-proġett

(massimu 40 punt)

 

 

 • Iċ-ċarezza, il-kompletezza u l-kwalità tal-fażijiet kollha tal-proposta tal-proġett (it-tħejjija, l-implimentazzjoni tal-attivitajiet ta' mobilità, u s-segwitu);
 • Il-konsistenza bejn il-ħtiġijiet identifikati, l-objettivi tal-proġett, il-profili tal-parteċipanti u l-kontenut tat-tagħlim tal-attivitajiet proposti;
 • Il-kwalità tal-arranġamenti prattiċi, l-immaniġġjar u l-modalitajiet ta' appoġġ;
 • Il-kwalità tal-preparazzjoni mogħtija lill-parteċipanti;
 • Il-kwalità tal-metodi ta' tagħlim parteċipattiv mhux formali proposti;
 • Sa liema punt iż-żgħażagħ jew il-persuni li jaħdmu fost iż-żgħażagħ huma involuti b'mod attiv fil-livelli kollha tal-proġett;
 • Il-kwalità tal-arranġamenti għar-rikonoxximent u l-validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim tal-parteċipanti, kif ukoll l-użu konsistenti ta' għodod ta' trasparenza u rikonoxximent Ewropej;
 • L-adegwatezza tal-miżuri għall-għażla u/jew l-involviment tal-parteċipanti fl-attivitajiet ta' mobilità;
 • Fil-każ ta' attivitajiet mal-Pajjiżi Sħab ġirien tal-UE, ir-rappreżentazzjoni bbilanċjata ta' organizzazzjonijiet minn Pajjiżi tal-Programm u Pajjiżi Sħab;
 • II-kwalità tal-kooperazzjoni u l-komunikazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet parteċipanti, kif ukoll ma' partijiet interessati rilevanti oħrajn.

Impatt u Tixrid

(massimu 30 punt)

 

 • Il-kwalità tal-miżuri għall-evalwazzjoni tal-eżiti tal-proġett.
 • L-impatt potenzjali tal-proġett:
  • fuq il-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet parteċipanti waqt u wara l-ħajja tal-proġett;
  • barra l-organizzazzjonijiet u l-individwi li pparteċipaw direttament fil-proġett, fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew Ewropew.
 • L-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri mmirati lejn it-tixrid tal-eżiti tal-proġett fi ħdan u barra l-organizzazzjonijiet parteċipanti.

 

Sabiex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti għandhom jiksbu tal-inqas 60 punt. Barra minn hekk, għandhom jiksbu tal-inqas nofs il-punti massimi f’kull waħda mill-kategoriji tal-kriterji tal-għotja msemmija hawn fuq (jiġifieri tal-inqas 15-il punt għall-kategoriji “rilevanza tal-proġett” u “impatt u tixrid”; 20 punt għall-kategorija “kwalità tat-tfassil u tal-implimentazzjoni tal-proġett”)

 

X'għandek tkun taf aktar dwar din l-Azzjoni?

Spejjeż eċċezzjonali għall-ivvjaġġar għoli

L-applikanti għal proġetti ta' mobilità se jitħallew jitolbu appoġġ finanzjarju għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar għoli tal-parteċipanti skont l-intestatura tal-baġit "spejjeż eċċezzjonali" (sa massimu ta' 80% tal-ispejjeż totali eliġibbli: ara "X'inhuma ir-regoli tal-finanzjament?"), inklużi każijiet fejn il-parteċipanti jagħżlu mezzi tat-trasport aktar nodfa, bemissjonijiet tal-karbonju aktar baxxi (eż. tren), li jirriżultaw fi spejjeż tal-ivvjaġġar għoljin. Dan ikun permess sakemm l-applikanti jkunu jistgħu jiġġustifikaw li r-regoli tal-finanzjament standard (ibbażati fuq il-kostijiet unitarji għal kull faxxa ta' distanza tal-ivvjaġġar) ma jkoprux tal-anqas 70% tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti. Jekk jingħataw, l-ispejjeż eċċezzjonali għall-ivvjaġġar għoli jissostitwixxu l-għotja tal-ivvjaġġar standard.

Informazzjoni oħra

Tista' ssib aktar kriterji obbligatorji u informazzjoni siewja addizzjonali rigward din l-Azzjoni fl-Anness I ta' din il-Gwida. L-organizzazzjonijiet interessati huma mistiedna jaqraw b'attenzjoni t-taqsimiet rilevanti ta' dan l-Anness qabel japplikaw għal għajnuna finanzjarja.

 

X'inhuma r-regoli dwar il-finanzjament?

Il-baġit tal-proġett ta' mobilità jrid jiġi abbozzat skont ir-regoli dwar il-finanzjament li ġejjin (f'euro):

A) Skambji taż-żgħażagħ

Spejjeż eleġibbli

Mekkaniżmu ta’ finanzjament

Ammont

Regola tal-allokazzjoni

Ivvjaġġar

Kontribuzzjoni għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti, inklużi l-mexxejja tal-grupp u l-persuni li jakkumpanjawhom, mill-post ta' oriġini tagħhom sal-post tal-attività u lura.

Barra minn hekk, jekk applikabbli, l-ispejjeż tal-ivvjaġġar għal Żjara ta' Ppjanar Minn Qabel possibbli.

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 10 u 99 KM:

EUR 20 għal kull parteċipant

Abbażi tad-distanza tal-ivvjaġġar għal kull parteċipant. Id-distanzi tal-ivvjaġġar għandhom jiġu kkalkulati permezz tal-kalkulatur tad-distanza appoġġjat mill-Kummissjoni Ewropea7. L-applikant għandu jindika d-distanza ta' vjaġġ bla ritorn biex jikkalkula l-ammont tal-għotja tal-UE li se tappoġġja l-vjaġġ 'l hemm u lura8

 

Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 100 u 499 KM:

EUR 180 għal kull parteċipant

Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 500 u 1999 KM:

EUR 275 għal kull parteċipant

Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 2000 u 2999 KM:

EUR 360 għal kull parteċipant

Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 3000 u 3999 KM:

EUR 530 għal kull parteċipant

Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 4000 u 7999 KM:

EUR 820 għal kull parteċipant

Għal distanzi tal-ivvjaġġar ta' 8000 KM jew iktar:

EUR 1500 għal kull parteċipant

Appoġġ Organizzazzjonali

Spejjeż marbutin b'mod dirett mal-implimentazzjoni ta' attivitajiet ta' mobilità ((inkluż il-preparazzjoni, il-monitoraġġ u l-appoġġ tal-parteċipanti waqt il-mobilità, l-appoġġ għal validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim, it-tixrid tal-attivitajiet).

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarju

A5.1 għal kull jum ta' attività għal kull parteċipant 9

Abbażi tat-tul ta' żmien tal-attività għal kull parteċipant (jekk ikun hemm bżonn, inkluż ukoll jum ta' vvjaġġar wieħed qabel l-attività u jum ta' vvjaġġar wieħed wara l-attività).

Appoġġ għall-bżonnijiet speċjali

Spejjeż addizzjonali marbutin direttament mal-parteċipanti b'diżabilità u mal-persuni li jkunu qed jakkumpanjawhom (inklużi spejjeż relatati mal-ivvjaġġar u sussistenza, jekk iġġustifikat u dment li ma tintalabx għotja għal dawn il-parteċipanti permezz tal-kategoriji tal-baġit marbuta "ivvjaġġar" u "appoġġ organizzazzjonali").

Spejjeż reali

100% tal-ispejjeż eliġibbli

Kundizzjonali: it-talba għal appoġġ finanzjarju biex jiġu koperti l-appoġġ għall-bżonnijiet speċjali u l-ispejjeż eċċezzjonali trid tkun motivata fil-formola tal-applikazzjoni

Spejjeż eċċezzjonali

Spejjeż tal-viża u marbuta mal-viża, permessi ta' residenza, tilqim, ċertifikazzjonijiet mediċi.

Spejjeż għall-appoġġ tal-parteċipazzjoni ta' żgħażagħ b'inqas opportunitajiet b'mod ugwali bħall-oħrajn (minbarra l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u tal-appoġġ organizzazzjonali għal parteċipanti u persuni li jakkumpanjawhom).

 

Spejjeż marbutin mal-akkomodazzjoni tal-parteċipanti waqt Żjara ta' Ppjanar Minn Qabel. Spejjeż għall-għoti ta' garanzija finanzjarja, jekk tintalab mill-Aġenzija Nazzjonali.

 

Spejjeż kbar tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti, inkluż l-użu ta’ mezzi tat-trasport aktar nodfa, b’emissjonijiet tal-karbonju aktar baxxi (għad-dettalji, ara t-taqsima "x'għandek tkun taf iktar dwar din l-azzjoni").

Spejjeż reali

Spejjeż għal garanzija finanzjarja: 75% tal-ispejjeż eliġibbli

 

Spejjeż kbar tal-ivvjaġġar: massimu sa 80% tal-ispejjeż eliġibbli

 

Spejjeż oħrajn: 100% tal-ispejjeż eliġibbli

 

 

Mobilità tal-Persuni li Jaħdmu maż-Żgħażagħ:

Spejjeż eleġibbli

Mekkaniżmu ta’ finanzjament

Ammont

Regola tal-allokazzjoni

Vjaġġar

Kontribuzzjoni għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti, inklużi dawk li jħarrġu, il-faċilitaturi u l-persuni li jakkumpanjawhom, mill-post ta' oriġini tagħhom sal-post tal-attività u lura

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 10 u 99 KM: EUR 20 għal kull parteċipant

Abbażi tad-distanza tal-ivvjaġġar għal kull parteċipant. Id-distanzi tal-ivvjaġġar għandhom jiġu kkalkulati permezz tal-kalkulatur tad-distanza appoġġjat mill-Kummissjoni Ewropea10. L-applikant għandu jindika d-distanza ta' vjaġġ bla ritorn biex jikkalkula l-ammont tal-għotja tal-UE li se tappoġġja l-vjaġġ 'l hemm u lura11

 

Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 100 u 499 KM:

EUR 180 għal kull parteċipant

Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 500 u 1999 KM:

EUR 275 għal kull parteċipant

Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 2000 u 2999 KM:

EUR 360 għal kull parteċipant

Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 3000 u 3999 KM:

EUR 530 għal kull parteċipant

Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 4000 u 7999 KM:

EUR 820 għal kull parteċipant

Għal distanzi tal-ivvjaġġar ta' 8000 KM jew iktar:

EUR 1500 għal kull parteċipant

Appoġġ Organizzazzjonali

Spejjeż marbuta direttament mal-implimentazzjoni ta' attivitajiet ta' mobilità (inkluż il-preparazzjoni, il-monitoraġġ u l-appoġġ tal-parteċipanti waqt il-mobilità, l-appoġġ għal validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim, it-tixrid tal-attivitajiet).

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

 

A5.2 għal kull jum ta' attività għal kull voluntier12

Massimu ta' EUR 1 100 għal kull parteċipant13

Abbażi tat-tul ta' żmien tas-soġġorn għal kull parteċipant (jekk ikun hemm bżonn, inkluż ukoll jum ta' vjaġġar wieħed qabel l-attività u jum ta' vjaġġar ieħor wara l-attività).

Appoġġ għall-bżonnijiet speċjali

Spejjeż addizzjonali marbutin direttament mal-parteċipanti b'diżabilità u mal-persuni li jkunu qed jakkumpanjawhom (inklużi spejjeż relatati mal-ivvjaġġar u sussistenza, jekk iġġustifikat u dment li ma tintalabx għotja għal dawn il-parteċipanti permezz tal-kategoriji tal-baġit marbuta "ivvjaġġar" u "appoġġ organizzazzjonali")

Spejjeż reali

100% tal-ispejjeż eliġibbli

Kundizzjonali: it-talba għal appoġġ finanzjarju biex jiġu koperti l-appoġġ għall-bżonnijiet speċjali u l-ispejjeż eċċezzjonali trid tkun motivata fil-formola tal-applikazzjoni

Spejjeż eċċezzjonali

Spejjeż tal-viża u marbuta mal-viża, permessi ta' residenza, tilqim.
 
Spejjeż għall-għoti ta' garanzija finanzjarja, jekk tintalab mill-Aġenzija Nazzjonali.
Spejjeż għolja tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti, inkluż l-użu ta’ mezzi tat-trasport aktar nodfa, b’emissjonijiet tal-karbonju aktar baxxi (għad-dettalji, ara t-taqsima "x'għandek tkun taf iktar dwar din l-azzjoni").
Spejjeż għall-appoġġ tal-parteċipazzjoni ta' ħaddiema żgħażagħ b'inqas opportunitajiet b'mod ugwali bħall-oħrajn (minbarra l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u tal-appoġġ organizzazzjonali għall-parteċipanti)

 

Spejjeż reali

 

Spejjeż għal garanzija finanzjarja: 75% tal-ispejjeż eliġibbli

Spejjeż kbar tal-ivvjaġġar: massimu sa 80% tal-ispejjeż eliġibbli

Spejjeż oħrajn: 100% tal-ispejjeż eliġibbli

 

 

 

 1. Appoġġ Organizzazzjonali

L-ammonti jiddependu mill-pajjież eliġibbli al-ispejjeż eliġibbli nqas opportunitajiet b'mossi minn: korp pubbliku fil-livell rel re eliġibbli al-ispejjeż eliġibbli nqas opportunitajiet b'mossi wali bħall-oħrajn (minbarra l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u tal-appoġġ organizzazzjonali għall-parteċipanti) ma tintalabx għotja għal dawn il-parteċipanti pe

 

 

Skambji ta' ddependu
 (euro kull jum)

 

 

Mobilità tal-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ

(euro kull jum)

 

 

A5.1

A5.2

Il-Belġju

42

65

Il-Bulgarija

32

53

Ir-Repubblika Ċeka

32

54

Id-Danimarka

45

72

Il-Ġermanja

41

58

L-Estonja

33

56

L-Irlanda

49

74

Il-Greċja

38

71

Spanja

34

61

Franza

38

66

Il-Kroazja

35

62

L-Italja

39

66

Ċipru

32

58

Il-Latvja

34

59

Il-Litwanja

34

58

Il-Lussemburgu

45

66

L-Ungerija

33

55

Malta

39

65

In-Netherlands

45

69

L-Awstrija

45

61

Il-Polonja

34

59

Il-Portugall

37

65

Ir-Rumanija

32

54

Is-Slovenja

34

60

Is-Slovakkja

35

60

Il-Finlandja

45

71

L-Iżvezja

45

70

Ir-Renju Unit

45

76

ir-Repubblika tal-Maċedonja ta’ Fuq

28

45

L-Iżlanda

45

71

Il-Liechtenstein

45

74

In-Norveġja

50

74

It-Turkija

32

54

Is-Servja 29 48

Pajjiż Sieħeb

29

48

 • 1. F'dan il-kuntest, korp pubbliku fil-livell nazzjonali jew reġjonali jitqies bħala korp pubbliku li 1) jipprovdi servizzi jew għandu żona amministrattiva ta' kompetenza li tkopri t-territorju nazzjonali jew reġjonali sħiħ u b) għandu monopolju, fis-sens li ma hemm ebda korp ieħor li jwettaq l-istess funzjonijiet fil-pajjiż jew fir-reġjun (eżempji tipiċi: Ministeri, Aġenziji tal-Istat, Awtoritajiet pubbliċi reġjonali, eċċ.). F'dan is-sens, l-iskejjel, l-universitajiet jew korpi oħrajn, anki jekk twaqqfu mil-liġi nazzjonali, huma esklużi minn din il-kategorija u jikkwalifikaw bħala korpi pubbliċi fil-livell lokali.
 • 2. Fil-każ ta' grupp informali, wieħed mill-membri tal-grupp li għandu tal-inqas 18-il sena jassumi r-rwol ta'rappreżentant u jieħu r-responsabbiltà f'isem il-grupp).
 • 3. Ara n-nota preċedenti
 • 4. Jekk jogħġbok ikkunsidra dan li ġej:
  • limiti baxxi tal-età - il-parteċipanti jridu jkunu laħqu l-età minima fid-data tal-bidu tal-attività.
  • limiti għolja tal-età - il-parteċipanti ma jistgħux ikunu ikbar mill-età massima indikata fid-data tal-għeluq tal-applikazzjoni.
 • 5. Il-mexxej ta' grupp huwa adult li jingħaqad maż-żgħażagħ li jieħdu sehem fi Skambju ta' Żgħażagħ sabiex jara li jingħataw tagħlim, protezzjoni u sikurezza effettivi.
 • 6. Il-parteċipant jista’ jkun mexxej tal-grupp, trainer jew persuna żagħżugħa li qed tieħu sehem fl-attività mingħajr ma għandha rwol bħala mexxej tal-grupp jew trainer.
 • 7. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_mt
 • 8. Pereżempju, jekk persuna minn Madrid (Spanja) se tieħu sehem f'attività li se ssir f'Ruma (l-Italja), l-applikant se a) jikkalkula d-distanza minn Madrid sa Ruma (1365,28 KM); b) jagħżel il-faxxa applikabbli tad-distanza tal-vjaġġ (jiġifieri bejn 500 u 1999 KM) u c) jikkalkula l-għotja mill-UE li se tikkontribwixxi għall-ispejjeż tal-vjaġġ tal-parteċipant minn Madrid sa Ruma u r-ritorn (EUR 275).
 • 9. Inklużi mexxejja tal-gruppi u persuni li jakkumpanjaw.
 • 10. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_mt
 • 11. Pereżempju, jekk persuna minn Madrid (Spanja) se tieħu sehem f'attività li se ssir f'Ruma (l-Italja), l-applikant se a) jikkalkula d-distanza minn Madrid sa Ruma (1365,28 km); b) jagħżel il-faxxa applikabbli tad-distanza tal-vjaġġ (jiġifieri bejn 500 u 1999 km) u c) jikkalkula l-għotja mill-ue li se tikkontribwixxi għall-ispejjeż tal-vjaġġ tal-parteċipant minn madrid sa Ruma u r-ritorn (eur 275).
 • 12. lnklużi trainers, faċilitaturi u persuni li jakkumpanjaw.
 • 13. lnklużi trainers, faċilitaturi u persuni li jakkumpanjaw.

Lawrji Master Konġunti tal-Erasmus Mundus

X’inhuma l-miri ta’ Lawrja Master Konġunta tal-Erasmus Mundus?

Il-Lawrji Master Konġunti tal-Erasmus Mundus (EMJMD) għandhom l-għan li:

 • irawmu t-titjib fil-kwalità, l-innovazzjoni, l-eċċellenza u l-internazzjonalizzazzjoni fl-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja (HEI);
 • iżidu l-kwalità u l-attraenza taż-Żona Ewropea ta' Edukazzjoni Għolja (EHEA) u jappoġġjaw l-azzjoni esterna tal-UE fil-qasam tal-edukazzjoni għolja, billi joffru boroż ta' studju sħaħ għal lawrja lill-aqwa studenti tal-Master madwar id-dinja;
 • itejbu l-livell ta' kompetenzi u ħiliet tal-gradwati tal-Master, u b'mod partikulari r-rilevanza tal-Master Konġunt għas-suq tax-xogħol, permezz ta' involviment akbar tal-impjegaturi.

F’dan ir-rigward, l-EMJMDs huma mistennija li jikkontribwixxu għall-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020 u tal-qafas strateġiku tal-2020 għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ (ET 2020), inklużi l-parametri referenzjarji korrispondenti stabbiliti f’dawk il-politiki.

Il-Pajjiżi kollha tal-Programm Erasmus+ impenjati fil-Proċess ta' Bolonja għal standards u linji gwida komuni fl-assigurazzjoni tal-kwalità, kif ukoll struttura ta' lawrji u sistema tal-kreditu komuni. Dawn għandhom l-għan li jiżguraw fiduċja reċiproka fis-sistemi tal-edukazzjoni għolja, jiffaċilitaw il-mobilità internazzjonali tal-istudenti u l-gradwati, il-kooperazzjoni bejn l-universitajiet f'pajjiżi diversi kif ukoll ir-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki u l-perjodi ta' studju barra l-pajjiż. Fil-Komunikazzjoni "It-tisħiħ tal-identità Ewropea permezz tal-edukazzjoni u l-kultura", il-Kummissjoni Ewropea ddeskriviet il-viżjoni tagħha għaż-żona Ewropea tal-Edukazzjoni sal-2025, għal "Ewropa li fiha t-tagħlim, l-istudju u r-riċerka ma jkunux imfixkla bil-fruntieri. L-assigurazzjoni tal-kwalità bejn il-fruntieri hija element ewlieni biex taħdem lejn Żona Ewropea tal-Edukazzjoni. B'mod partikolari, l-"Approċċ Ewropew għall-Assigurazzjoni tal-Kwalità ta' Programmi Konġunti"1, adottat fil-Konferenza Ministerjali ta' Bolonja f'Yerevan, fl-2015, ġie żviluppat biex jiffaċilita l-assigurazzjoni tal-kwalità esterna ta' dawn il-programmi: hu jiddefinixxi standards ibbażati fuq l-għodod miftiehma tal-EHEA, mingħajr ma jiġu applikati kriterji nazzjonali addizzjonali. Dan mistenni jiffaċilita approċċi integrati għall-assigurazzjoni tal-kwalità ta' programmi konġunti, li jirriflettu ġenwinament il-karattru konġunt tagħhom.

L-EMJMDs huma mistiedna jieħdu l-Approċċ Ewropew għall-Assigurazzjoni tal-Kwalità ta' Programmi Konġunti bħala bażi għall-assigurazzjoni tal-kwalità esterna tal-kors tagħhom, jekk permessi mil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

L-EMJMDs għandhom jikkontribwixxu biex tiżdied l-attrazzjoni tal-EHEA madwar id-dinja u juru l-eċċellenza u l-livell għoli ta' integrazzjoni tal-programmi ta' studju konġunti mwassla mill-HEIs Ewropej.

Din l-Azzjoni tappoġġja wkoll l-azzjonijiet esterni, l-objettivi u l-prijoritajiet tal-UE fil-qasam tal-edukazzjoni għolja fl-aspetti varji tagħhom.

X'inhi Lawrja Master Konġunta tal-Erasmus Mundus?

EMJMD hu programm ta' studju internazzjonali integrat ta' livell għoli ta' 60, 90 jew 120 kredit tal-ECTS, mogħti minn konsorzju internazzjonali ta' HEIs minn pajjiżi differenti u - fejn ikun rilevanti -sħab edukattivi u/jew mhux edukattivi oħra b'għarfien speċifiku u interess fl-oqsma professjonali/ta' studju koperti mill-programm konġunt. L-ispeċifiċità tagħhom tinsab fil-grad għoli ta' konġuntività/integrazzjoni2 u l-kontenut u l-metodoloġija akkademika eċċellenti li joffru. Ma hemm ebda limitu f'termini ta' dixxiplina. Il-lista ta' programmi konġunti ffinanzjati taħt il-programm Erasmus+ tista' tinstab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Eżekuttiva3

L-HEIs parteċipanti kollha li huma stabbiliti f'Pajjiż tal-Programm iridu jkunu istituzzjonijiet li joħorġu lawrji ta' Master. It-tlestija b'suċċess ta' programm ta' Master konġunt EMJMD għandha twassal għall-għoti ta' lawrja konġunta (jiġifieri diploma waħda maħruġa tal-anqas f'isem żewġ HEIs minn Pajjiżi tal-Programm differenti) jew lawrji multipli (jiġifieri tal-anqas żewġ diplomi maħruġa minn żewġ istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja minn Pajjiżi tal-Programm differenti). Jekk il-leġiżlazzjoni nazzjonali tippermetti, il-lawrji konġunti huma mħeġġin, minħabba li jirrappreżentaw integrazzjoni sħiħa tal-proċess tat-tagħlim. Minbarra l-HEIs li joħorġu lawrji minn Pajjiżi tal-Programm, jistgħu jkunu involuti HEIs oħrajn minn Pajjiżi Sħab fl-għoti ta' lawrji konġunti jew multipli.

Il-proposti tal-EMJMD fl-istadju ta' applikazzjoni għandhom jippreżentaw programmi ta' studju konġunti żviluppati bis-sħiħ, li huma lesti biex jintużaw u jiġu reklamati madwar id-dinja minnufih wara li jintgħażlu. F'dan il-kuntest, il-proċess ta' għażla tal-EMJMD se jkun ferm selettiv bl-għan li jappoġġja biss l-aqwa proposti.

Min-naħa tagħhom, l-EMJMDs magħżula se jirċievu livelli għoljin ta' finanzjament għal erba' intakes ta' studenti biex ikunu jistgħu jżidu l-viżibbiltà tagħhom madwar id-dinja u jsaħħu l-prospetti ta' sostenibbiltà tagħhom.

It-taqsimiet ta' hawn taħt jiddeskrivu n-natura, l-għażla u l-kundizzjonijiet ta' finanzjament tal-EMJMDs magħżulin b'mod ġdid.

Liema Attivitajiet huma appoġġjati minn din l-Azzjoni?

Din l-Azzjoni se tappoġġja l-attivitajiet li ġejjin:

 • l-għoti ta’ programm tal-EMJMD li jikkorrispondi għal 60, 90 jew 120 kredit tal-ECTS, organizzat permezz ta’ konsorzju internazzjonali ta’ HEIs inkluż il-parteċipazzjoni ta’ studjużi mistiedna (lekċerers mistiedna) għall-finijiet ta’ tagħlim, taħriġ u/jew riċerka;
 • l-għoti ta’ boroż ta’ studju lil studenti eċċellenti madwar id-dinja għall-parteċipazzjoni tagħhom f’wieħed minn dawn il-programmi tal-EMJMD.

X’inhu r-rwol tal-organizzazzjonijiet parteċipanti f’Lawrja Master Konġunta tal-Erasmus Mundus?

Il-programmi tal-EMJMD huma pprovduti minn konsorzju internazzjonali ta' HEIs u - fejn ikun rilevanti - minn tipi oħra ta’ organizzazzjonijiet (intrapriżi, korpi pubbliċi, organizzazzjonijiet ta’ riċerka, eċċ.) li jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tal-EMJMD.

Il-konsorzju tal-EMJMD hu magħmul minn:

 • Applikant/koordinatur: HEI stabbilita f'Pajjiż tal-Programm li tissottometti l-proposta għal proġett f'isem is-sħab kollha. Meta tingħata l-EMJMD, l-applikant/koordinatur se jsir il-benefiċjarju ewlieni tal-għotja tal-UE u se jiffirma ftehim ta' għotja għal ħafna benefiċjarji f'isem il-konsorzju tal-EMJMD. Ir-rwol ta' koordinazzjoni tiegħu jinkludi d-dmirijiet li ġejjin:
  • jirrappreżenta u jaġixxi f'isem il-grupp ta' organizzazzjonijiet parteċipanti vis-à-vis il- Kummissjoni Ewropea;
  • jerfa' r-responsabbiltà finanzjarja u legali għall-implimentazzjoni operattiva, amministratittiva u finanzjarja xierqa tal-proġett kollu;
  • jikkoordina l-EMJMD flimkien mas-sħab l-oħra kollha fil-proġett.
 • Sħab: HEIs li jagħtu l-lawrji rikonoxxuti bħala tali mill-awtoritajiet rilevanti tal-Pajjiż Sieħeb jew tal-Programm fejn ikunu stabbiliti u kwalunkwe organizzazzjoni privata jew pubblika li tikkontribwixxi b’mod attiv fit-tħejjija, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-EMJMD. Kull sieħeb għandu jiffirma mandat li permezz tiegħu l-firmatarju jagħti prokura lill-koordinatur biex jaġixxi f’ismu u akkont tiegħu matul l-implimentazzjoni tal-proġett.
 • Sħab assoċjati (fakultattivi): barra minn hekk, il-programm ta’ studju tal-EMJMD jista’ jibbenefika wkoll mill-involviment ta’ sħab assoċjati. Dawn l-organizzazzjonijiet jikkontribwixxu b’mod indirett għall-implimentazzjoni ta’ kompiti/attivitajiet speċifiċi u/jew jappoġġjaw it-tixrid u s-sostenibbiltà tal-EMJMD. Din il-kontribuzzjoni tista’ pereżempju tieħu l-forma ta’ trasferiment ta’ għarfien u ħiliet, il-forniment ta’ korsijiet kumplimentari jew l-għoti ta’ appoġġ għal possibbiltajiet għal sekondment jew kollokament. Għall-kwistjonijiet ta’ mmaniġġjar kuntrattwali, is- "sħab assoċjati" mhumiex ikkunsidrati bħala parti mill-konsorzju tal-EMJMD minħabba li għandhom rwol aktar limitat fl-implimentazzjoni tal-EMJMD, minħabba li wieħed jirrikorri għall-għarfien espert tagħhom fuq bażi ad-hoc.
 • Entitajiet affiljati (fakultattivi): organizzazzjonijiet li jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-objettivi tal-proġett u l-attivitajiet. L-entitajiet affiljati għandhom ikunu identifikati fl-applikazzjoni tal-għotja u jissodisfaw ir-rekwiżiti kif deskritt fl-Anness III (Glossarju ta’ termini) ta’ din il-Gwida tal-Programm.

L-HEIs mill-Pajjiżi tal-Programm għandhom ikunu f'pożizzjoni li jospitaw fiżikament studenti tal-EMJMD u jagħtu mill-anqas in-numru minimu ta' krediti tal-ECTS għall-perjodu ta' studju li jkunu qattgħu fl-istituzzjoni tagħhom.

L-organizzazzjonijiet sħab kollha mill-Pajjiżi tal-Programm jew mill-Pajjiżi Sħab għandhom jiġu identifikati meta japplikaw għal għotja.

Qabel ir-reġistrazzjoni tal-ewwel studenti tal-EMJMD, għandu jiġi żgurat l-impenn istituzzjonali meħtieġ min-naħa tal-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha fil-konsorzju tal-EMJMD sabiex jiġu żgurati inkorporazzjoni u appoġġ istituzzjonali solidu. Il-Ftehim dwar il-Konsorzju tal-EMJMD (ara l-linji gwida u l-mudelli disponibbli fuq is-sit tal-Aġenzija Eżekuttiva) se jkun strument ewlieni għal dan il-għan u se jkollu jiġi ffirmat mill-istituzzjonijiet sħab kollha qabel it-tnedija tal-ewwel applikazzjoni għal borża ta' studju u proċedura tal-għażla. Dan il-Ftehim dwar il-Konsorzju tal-EMJMD se jkollu jkopri b'mod kemm jista' jkun preċiż l-aspetti akkademiċi, operattivi, amministrattivi u finanzjarji kollha relatati mal-implimentazzjoni tal-EMJMD u l-immaniġġjar tal-boroż ta' studju għal EMJMD.

X’inhuma l-kriterji użati biex tiġi vvalutata Lawrja Master Konġunta tal-Erasmus Mundus?

Hawn taħt hawn elenkati l-kriterji formali li EMJMD għandha tirrispetta sabiex tkun eliġibbli għal għotja Erasmus+:

Kriterji tal-Eliġibbiltà

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli

Organizzazzjoni parteċipanti tista' tkun kwalunkwe organizzazzjoni, bl-entitajiet affiljati tagħha (jekk jeżistu) pubblika jew privata, stabbilita f'Pajjiż tal-Programm jew f'Pajjiż Sieħeb li tikkontribwixxi direttament u b'mod attiv għall-għoti tal-EMJMD.

Pereżempju, organizzazzjoni bħal din tista' tkun:

 • istituzzjoni ta' edukazzjoni għolja (HEI);
 • intrapriża pubblika jew privata, żgħira, ta' daqs medju jew kbira (inklużi l-intrapriżi soċjali);
 • korp pubbliku fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali;
 • organizzazzjoni, assoċjazzjoni jew NGO mingħajr skop ta' qligħ;
 • istitut ta' riċerka.

L-HEIs stabbiliti f'Pajjiż tal-Programm għandu jkollhom Karta għal Edukazzjoni Għolja ta' Erasmus (ECHE) valida. L-ECHE mhix meħtieġa għall-HEIs parteċipanti f'Pajjiżi Sħab.

L-HEIs stabbiliti f'Pajjiż tal-Programm għandhom ikunu jistgħu juru li fl-istadju tal-applikazzjoni huma kienu jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-QA (Quality Assurance – Assigurazzjoni tal-Kwalità) esterni tal-ġurisdizzjoni tagħhom (eż. akkreditazzjoni jew valutazzjoni) għall-programm konġunt. Dan jista' jirriżulta jew billi jkunu implimentaw b'suċċess l-Approċċ Ewropew għall-Assigurazzjoni tal-Kwalità tal-Programmi Konġunti (jekk il-leġiżlazzjoni nazzjonali tippermetti), jew ikunu bbażati fuq id-deċiżjonijiet ta' akkreditazzjoni individwali għal kull komponent nazzjonali li abbażi tagħhom l-EMJMD huwa kompost.

Min jista' japplika?

HEI stabbilita f'Pajjiż tal-Programm. L-HEI tapplika f'isem konsorzju tal-EMJMD. Fergħat ta' HEIs f'Pajjiżi Sħab stabbiliti f'Pajjiż tal-Programm jew fergħat ta' HEIs ta' Pajjiż tal-Programm stabbiliti f'Pajjiż Sieħeb mhumiex eliġibbli biex japplikaw.

Numru u profil tal-organizzazzjonijiet parteċipanti

EMJMD hi transnazzjonali u tinvolvi bħala sħab HEIs minn tal-anqas tliet Pajjiżi tal-Programm differenti.

Numru ta' parteċipanti

L-għotja tal-EMJMD se tiffinanzja massimu ta' 60 borża ta' studju tal-istudenti għall-erba' intakes. Barra minn hekk, il-konsorzji tal-EMJMD jistgħu japplikaw għal massimu ta' 28 borża ta' studju addizzjonali għall-erba' intakes għal reġjuni/pajjiżi tad-dinja fil-mira.

Post(ijiet)

Il-perjodu ta' studju tal-EMJMD għandu jsir f'tal-anqas tnejn mill-Pajjiżi tal-Programm rappreżentati fil-konsorzju (jiġifieri tal-inqas żewġ perjodi ta' mobilità għall-istudenti kollha, differenti mill-pajjiż tar-residenza tal-istudent).

Tul ta' żmien tal-proġett

Skont it-tul ta' żmien tal-EMJMD (minn sena sa sentejn akkademiċi) u jekk il-konsorzju jagħżel li jwettaq sena preparatorja, il-konsorzju se jirċievi ftehim ta' għotja għal tul ta' żmien minimu ta' 4 snin u massimu ta' 6 snin akkademiċi biex jiffinanzjaw 4 intakes ta' studenti konsekuttivi.

F'każijiet eċċezzjonali, it-tul ta' żmien tal-EMJMD jista' jiġi estiż sa massimu ta' 12-il xahar, fuq talba mill-applikant/koordinatur u bi qbil mal-Aġenzija Eżekuttiva. F'każ bħal dan, it-total tal-għotja mhux se jinbidel.

Tul ta' żmien tal-attività

Sena preparatorja fakultattiva: sena akkademika.

Implimentazzjoni tal-programm tal-EMJMD: 4 proċessi ta' intakes konsekuttivi ta' sena sa sentejn akkademiċi (60/90/120 kredit tal-ECTS).

Fejn tapplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura, li tinsab fi Brussell.

Meta tapplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni għal għotja tagħhom sat-13 ta' Frar fil-17:00 (ħin ta' Brussell) għall-proġetti li jibdew bejn l-1 ta' Awwissu u l-31 ta' Ottubru tal-istess sena.

Kif tapplika?

Jekk jogħġbok ara l-Parti C ta’ din il-Gwida għad-dettalji dwar kif wieħed għandu japplika.

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati wkoll skont il-kriterji ta’ esklużjoni u għażla. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida.

Kriterji ta’ Eliġibbiltà Addizzjonali għall-Boroż ta’ Studju għall-Istudenti

Parteċipanti eliġibbli

L-istudenti fil-livell ta' Master li jkunu kisbu l-ewwel lawrja ta' edukazzjoni għolja jew li juru livell ekwivalenti ta' tagħlim rikonoxxut skont il-leġiżlazzjoni u l-prattiki nazzjonali fil-pajjiżi li jagħtu l-lawrji huma eliġibbli.

L-istudenti li qabel ikunu kisbu borża ta' studju tal-EMJMD jew borża ta' studju ta' Kors ta' Master Erasmus Mundus/Dottorat Konġunt mhumiex eliġibbli biex japplikaw għal borża ta' studju addizzjonali taħt l-azzjoni tal-EMJMD.

Id-detenturi ta' borża ta' studju tal-EMJMD ma jistgħux jibbenefikaw minn skema ta' boroż ta' studju oħra ffinanzjata mill-UE sabiex isegwu l-istess kors tal-EMJMD u dan għall-perjodu kollu tal-kors.

Minimu ta' 75% tal-boroż ta' studju tal-EMJMD4 se jiġu indikati għall- kandidati minn Pajjiżi Sħab.

L-istudenti se japplikaw għal borża ta' studju direttament mal-konsorzju tal-EMJMD tal-għażla tagħhom u jgħaddu minn proċess tal-għażla kompetittiv organizzat mill-HEIs tal-konsorzju. 

L-għażla, ir-reklutaġġ u l-monitoraġġ tal-istudenti individwali jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-konsorzju tal-EMJMD.

Tul ta' żmien tal-attività

Il-borża ta' studju għall-istudenti tingħata esklużivament għal reklutaġġ full-time f'wieħed mill-korsijiet ta' Master u se tkopri t-tul ta' żmien sħiħ tal-programm ta' studju tal-EMJMD.

Post(ijiet) Perjodi ta' studju (eż. tagħlim, riċerka, kollokament, preparazzjoni tat-teżi) lil hinn mill-minimu mitlub jistgħu jsiru f'organizzazzjonijiet parteċipanti oħra minn Pajjiżi tal-Programm jew tal-Imsieħba bil-kundizzjoni li l-attivitajiet ikkonċernati jiġu implimentati taħt is-superviżjoni diretta ta' waħda mill-HEIs sħab fil-konsorzju.

Eżiti tat-tagħlim

L-istudenti se jkollhom jiksbu l-kredits tal-ECTS kollha koperti mill-EMJMD (60, 90 jew 120). Barra minn hekk, għal kull wieħed mill-perjodi ta' studju mandatorji tagħhom f'tal-anqas żewġ Pajjiżi tal-Programm, se jkollhom jiksbu tal-anqas 20 kredit tal-ECTS (għal programmi ta' studju ta' 60 kredit tal-ECTS) jew 30 kredit tal-ECTS (għall-programmi ta' studju ta' 90 jew 120 kredit tal-ECTS).

Il-perjodi ta' mobilità ma jistgħux jiġu ssostitwiti b'mobilità virtwali (tagħlim mill-bogħod), dan jimplika li l-preżenza fiżika tal-istudenti hi meħtieġa waqt il-programm tal-Master kollu. Barra minn hekk, ma jistgħux iseħħu f'istituzzjoniijet barra mill-konsorzju tal-EMJMD (jiġifieri sħab u/jew sħab assoċjati).

Kriterji addizzjonali tal-eliġibilità għal Persunal/studenti/lekċerers mistednin

Parteċipanti eliġibbli
 1. Persunal tal-organizzazzjonijiet parteċipanti;
 2. Studjużi mistednin (/lekċerers mistiedna) minn Pajjiżi tal-Programm u Pajjiżi Sħab. Mill-inqas 4 studjużi mistiedna/lekċerers mistiedna għal kull intake, għandhom ikunu mpenjati fl-attivitajiet tal-EMJMD għal total ta' mill-inqas 8 ġimgħat

L-istudjużi/lekċerers mistiedna għandhom jiġu magħżula skont il-kriterji speċifiċi tal-għażla tal-konsorzju għall-istudjużi u jġibu magħhom valur miżjud konkret għat-twassil tal-EMJMD.

Kriterji tal-għoti

Il-proġetti se jiġu vvalutati skont il-kriterji li ġejjin:

Rilevanza tal-proġett

(massimu 40 punt)

 • L-elementi tal-proposta ta' "konġuntività'Vintegrazzjoni, tfassil u struttura huma mfassla u effettivi biex jintlaħqu l-miri u l-objettivi tal-EMJMD;
 • Il-proposta tiddeskrivi kif l-EMJMD hi integrata fil-katalgi tal-lawrji tas-sieħeb u tiddefinixxi l-lawrja(i) li hemm il-ħsieb li tingħata, speċjalment l-għoti ta' lawrja akkademika konġunta tal-EMJMD, jekk il-leġiżlazzjoni nazzjonali tkun tippermetti;
 • L-EMJMD proposta tirrispondi għall-ħtiġijiet fil-qasam akkademiku identifikati b'mod ċar;
 • Il-proposta tiddefinixxi kif l-EMJMD timmira li żżid l-attrazzjoni taż-Żona Ewropea ta' Edukazzjoni Għolja, u biex titrawwem l-eċċellenza, l-innovazzjoni u l-kompetittività f'termini tal-oqsma akkademiċi/suġġetti mmirati;
 • Il-konsorzju tal-EMJMD propost hu rilevanti ħafna fir-rigward tal-internazzjonalizzazzjoni fl-edukazzjoni għolja u kien maħsub biex jimmassimizza l-benefiċċji tal-mobilità tal-istudenti u l-persunal.

Kwalità tat-tfassil u tal-implimentazzjoni tal-proġett

(massimu 20 punt)

 • Il-proposta tiddefinixxi l-programm akkademiku u l-eżiti tat-tagħlim u dettalji kif l-eċċellenza fil-kontenut akkademiku eċċellenti se tiġi żgurata;
 • Il-proposta tiddeskrivi s-sett ta' metodi ta' evalwazzjoni interna u esterna tal-EMJMD, kif se jiddaħħlu fis-seħħ u jintużaw biex jissorveljaw, jaġġornaw u jtejbu l-kwalità tal-kors;
 • Il-proposta tiddefinixxi kif inhi organizzata l-mobilità tal-istudenti u kif din hi strumentali għall-objettivi tal-kors, u tippreżenta abbozz ta' strateġija/ippjanar għall-involviment effettiv tal-istudjużi/lekċerers mistiedna;
 • Il-proposta tispjega fid-dettall l-informazzjoni kollha rilevanti pprovduta lill-istudenti/ il-persunal akkademiku qabel l-iskrizzjoni għall-kors, u s-servizzi offruti f'termini ta' appoġġ għall-akkomodazzjoni, it-taħriġ fil-lingwa, il-formalitajiet amministrattivi (eż. appoġġ għal viża), u l-assigurazzjoni;
 • Il-proposta tiddeskrivi biċ-ċar ir-regoli tal-kors, u d-drittijiet u l-obbligi tal-istudenti fir-rigward tal-aspetti akkademiċi, amministrattivi u finanzjarji tal-implimentazzjoni tal-EMJMD;
 • Il-proposta tiddeskrivi l-attivitajiet/il-faċilitajiet previsti biex tiġi żgurata l-integrazzjoni/in-netwerking effettiv tal-istudenti tal-EMJMD fi ħdan l-ambjent soċjokulturali u professjonali tagħhom
 • Il-proposta tiddeskrivi b'mod ċar l-interazzjoni bejn l-EMJMD u l-atturi mhux edukattivi fl-implimentazzjoni tal-kors.

Kwalità tat-tim tal-proġett u tal-arranġamenti ta’ koperazzjoni

(massimu 20 punt)

 • Il-proposta turi biċ-ċar kif l-oqsma ta' għarfien espert tas-sħab/persunal involut u kemm huma komplementari u ta' valur miżjud għall-implimentazzjoni tal-EMJMD. Fejn applikabbli, il-proposta tiddeskrivi kif ftehimiet ta' kooperazzjoni eżistenti ġew imtejba sabiex jissodisfaw l-objettivi tal-EMJMD;
 • Il-proposta tiddeskrivi l-impenn istituzzjonali ta' kull sieħeb, tispeċifika r-rwol u l-kompiti tagħhom fl-implimentazzjoni tal-EMJMD, u tiddeskrivi l-mekkaniżmi ta' ħidma tal-korpi governattivi u l-għodod ta' mmaniġġjar fis-seħħ;
 • Il-proposta tiddeskrivi, inter alia, il-kriterji konġunti, il-prinċipji u r-rekwiżiti għall-applikazzjoni tal-istudenti, ir-rekwiżiti ta' għażla u ta' ammissjoni, l-eżami tal-istudenti u l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni;
 • Il-proposta tispjega kif ġew ikkalkolati l-ispejjeż għall-parteċipazzjoni tal-istudenti, u tipprovdi deskrizzjoni dwar kif ir-riżorsi finanzjarji inkluż il-finanzjament komplementari se jiġu mobilizzati, allokati u mmaniġġjati fi ħdan is-sħubija

Impatt u tixrid (massimu ta' 20 punt)

 • Il-proposta toffri strateġija ta' żvilupp/sostenibilità konvinċenti fuq terminu medju u twil u tagħmel previżjonijiet realistiċi lil hinn mill-perjodu ta' finanzjament tal-UE, u l-modi kif jiġu mmobilizzati sorsi ta' finanzjament oħra għall-boroż ta' studju u studenti li jiffinanzjaw lilhom infushom;
 • il-proposta tispjega kif l-EMJMD se tiġġenera impatt fil-livell istituzzjonali (fakultà/università), u kif se ssaħħaħ l-istrateġija ta' internazzjonalizzazzjoni tas-sħab tal-konsorzju lejn partijiet ikkonċernati rilevanti fil-livell nazzjonali/Ewropew/internazzjonali.
 • Il-proposta tiddeskrivi kif l-EMJMD proposta tinkuraġġixxi l-intraprenditorija u sens ta' inizjattiva, tiddeskrivi kif impjegaturi se jkunu involuti fl-implimentazzjoni tal-kors sabiex jittejbu l-kompetenzi u l-ħiliet tal-istudenti u b'hekk tittejjeb l-impjegabilità tal-gradwati;
 • Il-proposta tiddeskrivi t-tipi u l-metodi tal-mekkaniżmi ta' promozzjoni/tixrid, il-gruppi fil-mira tagħha, u l-kompiti konkreti tas-sħab fl-istrateġija ta' sensibilizzazzjoni dwar il-EMJMD. Hi tispjega kif tippjana li tattira studenti eċċellenti minn madwar id-dinja;
 • Jekk ikun rilevanti, il-proposta tiddeskrivi kif il-materjali, id-dokumenti u l-media prodotti se jitqiegħdu għad-dispożizzjoni mingħajr ħlas u jiġu promossi permezz ta' liċenzji miftuħa, u li ma jkunx fihom limitazzjonijiet sproporzjonati.

Biex jiġu kkunsidrati għal finanzjament, il-proposti għandhom jiksbu tal-anqas 70 punt minn total ta' 100. Barra minn hekk, għandhom iġibu tal-anqas 75% tal-punti massimi allokati taħt il-kriterju tal-għotja "rilevanza tal-proġett" (jiġifieri minimu ta' 30 punt minn 40). Fil-każ ta' ex aequo, għandha tingħata prijorità lill-proġetti bl-ogħla punteġġ taħt il-kriterju "Rilevanza tal-proġett".

Boroż ta' studju addizzjonali għal studenti minn reġjuni tad-dinja fil-mira

L-applikanti jistgħu japplikaw għall-boroż ta' studju addizzjonali għal reġjuni ta' Pajjiżi Sħab tad-dinja permezz tal-istrumenti ta' finanzjament estern tal-UE li ġejjin:

 • Strument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA)5
 • Strumenti tal-Kooperazzjoni għall-iżvilupp (DCI)6
 • Strument Ewropew ta' Viċinat (ENI)7
 • Strument ta' Sħubija (PI)8
 • Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ)

L-EMJMDs proposti għall-finanzjament jistgħu jirċievu sa 28 borża ta' studju tal-studenti addizzjonali għat-tul kollu tal-kors tal-Master (erba' intakes). Dawn il-boroż addizzjonali huma offruti biex jirrispondu għall-prijoritajiet tal-politika esterna tal-UE fir-rigward tal-edukazzjoni għolja u jqisu l-livelli differenti ta' żvilupp ekonomiku u soċjali fil-Pajjiżi Sħab rilevanti. Huma ffinanzjati abbażi tad-disa' pakketti finanzjarji reġjonali ta' hawn taħt:

 • Il-Balkani tal-Punent (Reġiun l)9
 • Il-Pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant (Reġjun 2);
 • Il-Pajjiżi tan-Nofsinhar tal-Mediterran (Reġjun 3);
 • L-Asja (Reġjun 6) b'allokazzjoni ta' boroż ta' studju speċifiċi għall-Pajjiżi l-Anqas Żviluppati10;
 • L-Asja Ċentrali (Reġjun 7) b'allokazzjoni ta' boroż ta' studju speċifiċi għall-Pajjiżi b'Introjtu Baxx jew Medju Baxx11;
 • L-Amerika Latina (Reġjun 8) b'allokazzjoni ta' boroż ta' studju speċifiċi għall-Pajjiżi b'Introjtu Medju Baxx12 u allokazzjoni massima għall-Brażil/il-Messiku;
 • L-Afrika t'Isfel (Reġjun 10);
 • Il-Pajjiżi Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (Reġjun 11); u
 • Il-Pajjiżi tal-Kooperazzjoni tal-Golf (Reġjun 12).

Il-boroż ta' studju se jiġu allokati lill-EMJMD magħżul għal finanzjament skont il-klassifikazzjoni tagħhom mill-kbir saż-żgħir, u jitqies il-baġit disponibbli. Mill-proposta li tkun ġiet ikklassifikata l-ewwel, in-numru totali ta' boroż ta' studju addizzjonali se jiġi allokat prorata tal-pakketti baġitarji reġjonali u fil-limitu tal-fondi disponibbli.

Kriterju addizzjonali tal-għoti

Il-proposti li jgħaddu l-livell minimu taħt il-kriterju tal-għoti "Rilevanza tal-proġett" u u jiksbu tal-anqas total ta' 70 punt (limitu globali għall-finanzjament) se jiġu vvalutati biex jirċievu boroż ta' studju addizzjonali għal reġjuni mmirati skont il-kriterju addizzjonali li ġej.

Rilevanza tal-proġett fir-reġjuni fil-mira (Iva/Le)

 • Il-proposta tiddeskrivi l-metodi użati sabiex jiġu attirati studenti b'talent kbir mir-reġjuni fil-mira
 • Il-proposta tħeġġeġ il-kooperazzjoni mal-HEIs u/jew organizzazzjoni parteċipanti eleġibbli oħra minn Pajjiżi Sħab fir-reġjuni fil-mira. Il-valur miżjud ta' kooperazzjoni ta' din ix-xorta għall-EMJMD hu spjegat b'mod ċar.

X’għandek tkun taf aktar dwar din l-Azzjoni?

Il-valur miżjud ta’ kooperazzjoni bħal din għall-EMJMD hu spjegat b’mod ċar. L-Anness jinkludi:

 • il-kundizzjonijiet relatati mat-tfassil tal-Lawrja tal-Master Konġunta tal-Erasmus Mundus;
 • il-kundizzjonijiet relatati mal-istudenti tal-Master
 • il-kundizzjonijiet relatati mas-sorveljanza u l-assigurazzjoni tal-kwalità;
 • il-proċedura tal-għażla tal-konsorzji tal-EMJMD.

L-organizzazzjonijiet interessati huma mistiedna jaqraw b’attenzjoni t-taqsimiet rilevanti ta’ dan l-Anness qabel japplikaw għal għajnuna finanzjarja.

Katalgu tal-Lawrji Master Konġunti tal-Erasmus Mundus

Sabiex jikkontribwixxu għall-promozzjoni, il-viżibbiltà u l-aċċessibbiltà tal-boroż ta' studju ta' Erasmus+ li se jiġu offruti lill-aqwa studenti tal-Master minn madwar id-dinja permezz tal-EMJMDs li jkunu għaddejjin, l-EMJMDs se jiġu inklużi f'katalgu online ospitat fuq is-sit web tal-Aġenzija Eżekuttiva.

Il-katalgu tal-EMJMD se jagħti pubbliċità lill-programmi tal-Master konġunti li joffru boroż ta' studju ta' Erasmus+ għas-sena akkademika li jmiss. Il-katalgu se jippermetti lill-istudenti potenzjali jagħżlu l-EMJMDs tal-għażla tagħhom u li japplikaw għal borża ta' studju ta' Erasmus+ direttament mal-konsorzji kkonċernati.

X'inhuma r-regoli dwar il-finanzjament?

L-EMJMDs magħżulin se jkunu appoġġjati permezz ta' ftehim tal-għotja li tkopri sena preparatorja waħda (jekk l-applikant ikun għażel li japplika għas-sena ta' tħejjija) u erba' intakes ta' studenti konsekuttivi.

L-għotja tal-EMJMD hi kkalkolata skont il-prinċipji ta' finanzjament li ġejjin:

 • għotja għat-tariffi tal-immaniġġjar tal-konsorzju u l-mobilità tal-persunal akkademiku;
 • numru varjabbli ta' boroż ta' studju għal studenti ta' massimu ta' EUR 25 000 kull sena;
 • numru varjabbli ta' boroż ta' studju addizzjonali għal studenti ta' massimu ta' EUR 25 000 kull sena għal reġjuni tad-dinja fil-mira.

Fid-dettall, il-baġit tal-EMJMD għandu jiġi abbozzat skont ir-regoli dwar il-finanzjament li ġejjin (f'euro):

A) Immaniġġjar tal-Lawrja Master Konġunta tal-Erasmus Mundus:

Il-kontribuzzjoni għall-ispejjeż tal-immaniġġjar tal-konsorzju u l-ispejjeż 13 għall-istudjużi u l-lekċerers mistiedna

EUR 20 000 għas-sena preparatorja fakultattiva.

EUR 50 000 għal kull intake tal-EMJMD.

B) Boroż ta' studju għall-istudenti tal-Lawrji Master Konġunti tal-Erasmus Mundus:

Il-boroż ta' studju għall-istudenti tal-EMJMD se jinkludu l-ispejjeż ta' parteċipazzjoni tal-istudenti (inklużi t-tariffi għat-tagħlim, koperatura ta' assigurazzjoni sħiħa u kwalunkwe spiża obbligatorja oħra relatata mal-parteċipazzjoni tal-istudenti fil-kors), kontribuzzjoni għall-ivvjaġġar tal-istudenti u l-ispiża ta' rilokazzjoni u konċessjoni għas-sussistenza għat-tul ta' żmien sħiħ tal-programm ta' studju tal-EMJMD. Id-dettalji dwar l-ammonti ta' boroż ta' studju għall-istudenti tal-EMJMD huma mogħtija fit-tabella ta' hawn taħt:

Kontribuzzjoni għall-ispejjeż ta’ parteċipazzjoni

 • sa EUR 9 000 kull sena għal kull detentur ta' borża ta' studju minn Pajjiż Sieħeb14
 • sa EUR 4 500 kull sena għal kull detentur ta' borża ta' studju minn Pajjiż tal-Programm
 • Kwalunkwe ammont li jaqbeż dawn il-kontribuzzjonijiet massimi għandu jkun kopert mill-organizzazzjonijiet parteċipanti u ma jistax jiġi ddebitat lid-detentur ta' borża ta' studju.

Kontribuzzjoni għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar u tar-rilokazzjoni

 • EUR 1 000 kull sena għal kull detentur ta' borża ta' studju residenti f'Pajjiż tal-Programm għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar
 • EUR 2 000 kull sena għall-ispejjeż tal-ivvjaġġjar + EUR 1 000 għall-ispejjeż ta' rilokazzjoni għad-detentur ta' borża ta' studju residenti f'Pajjiż Sieħeb anqas minn 4 000 KM 'il bogħod mill-HEI li tikkoordina l-EMJMD.
 • EUR 3 000 kull sena għall-ispejjeż tal-ivvjaġġjar + EUR 1 000 għall-ispejjeż ta' rilokazzjoni għad-detentur ta' borża ta' studju residenti f'Pajjiż Sieħeb 4 000 KM 'il bogħod jew aktar mill-HEI li tikkoordina l-EMJMD.

Kontribuzzjoni għall-ispejjeż ta' sussistenza

EUR 1 000 fix-xahar għat-tul ta' żmien kollu tal-programm ta' studju tal-EMJMD (massimu ta' 24 xahar). Mhux se tingħata kontribuzzjoni għall-ispejjeż ta' sussistenza lid-detenturi ta' borża ta' studju għall-perjodi tal-EMJMD (studju/kollokament/preparazzjoni għat-teżi) mgħoddijin fil-pajjiż ta' residenza tagħhom, u lanqas lid-detenturi ta' boroż ta' studju minn Pajjiż Sieħeb għall-perjodi tal-EMJMD li jaqbżu trimestru wieħed (jiġifieri tliet xhur jew l-ekwivalenti ta' 15-il kredit tal-ECTS) mgħoddijin fi kwalunwke Pajjiż Sieħeb.

Għoti tal-għotja

L-ammont attwali tal-boroż ta' studju individwali, rispettivament l-ammont massimu tal-għotja għall-proġetti magħżula jiddependi fuq numru ta' elementi:

a) it-tul tal-EMJMD (60, 90 jew 120 tal-kredit ECTS);

b) l-ispejjeż ta' parteċipazzjoni tal-EMJMD definiti mill-konsorzji

c) l-implimentazzjoni tas-sena preparatorja fakultattiva;

d) in-numru ta' boroż ta' studju ta' pajjiż tal-Programm/Sieħeb;

Abbażi ta' dawn il-parametri, l-għotja tal-EMJMD għas-sena preparatorja u erba' intakes ta' studenti jammontaw għal massimu ta' EUR 4532 miljun15.

 • 1. Adottat mill-Ministri tal-Edukazzjoni Ewropej matul il-Konferenza Ministerjali ta' Yerevan fl-14-15 ta' Mejju 2015.
 • 2. L-EMJMDs huma mistennija jkunu waqqfu kurrikulu akkademiku mfassal b'mod konġunt u integrat bis-sħiħ bi proċeduri ta' implimentazzjoni komuni, eż. regoli konġunti dwar l-applikazzjoni, l-għażla, l-ammissjoni u l-eżaminar ta' studenti, kif ukoll b'mekkaniżmi kondiviżi ta' assigurazzjoni tal-kwalità.
 • 3. https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/emjmd-catalogue_en
 • 4. Dan jirreferi għan-numru ġenerali ta' boroż ta' studju ffinanzjati, inklużi dawk disponibbli għal wieħed jew aktar mir-reġjuni/pajjiżi tad-dinja li għandhom prijorità.
 • 5. IR-REGOLAMENT (UE) Nru 231/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tal-11 ta' Marzu 2014 li jistabbilixxi Strument għal Għajnuna ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA II): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0231&from=EN
 • 6. IR-REGOLAMENT (UE) Nru 233/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tal-11 ta' Marzu 2014 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp għall-perjodu 2014-2020:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0044:0076:MT:PDF
 • 7. IR-REGOLAMENT (UE) Nru 232/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tal-11 ta' Marzu 2014 li jistabbilixxi Strument Ewropew tal-Viċinat:
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:MT:PDF
 • 8. IR-REGOLAMENT (UE) Nru 234/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tal-11 ta' Marzu 2014 li jistabbilixxi Strument ta' Sħubija għal kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0077:0084:MT:PDF
 • 9. IR-REGOLAMENT (UE) Nru 231/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tal-11 ta' Marzu 2014 li jistabbilixxi Strument għal Għajnuna ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA II):https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0231
 • 10. l-Afganistan, il-Bangladesh, il-Bhutan, il-Kambodja, il-Laos, il-Mjanmar, in-Nepal
 • 11. Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan
 • 12. Il-Bolivja, El Salvador, il-Gwatemala, il-Honduras, in-Nikaragwa
 • 13. L-ispejjeż magħmulin minn sħab assoċjati jistgħu jiġu rimborżati mill-konsorzju tal-EMJMD mill-"kontribuzzjoni għall-ispejjeż tal-immaniġġjar tal-konsorzju" tal-UE biss (somma f'daqqa).
 • 14. L-istudenti li mhumiex residenti u ma wettqux l-attività ewlenija tagħhom (studji, taħriġ jew xogħol) għal aktar minn total ta' 12-il xahar fuq dawn l-aħħar ħames snin f'Pajjiż tal-Programm. Il-perjodu ta' referenza ta' ħames snin għal din ir-regola ta' 12-il xahar hu kkalkolat b'lura mid-data tal-għeluq għas-sottomissjoni definita mill-konsorzji ta' applikazzjoni għal borża ta' studju għall-istudenti tal-EMJMD.
 • 15. L-ammont massimu teoretiku hu miksub bl-applikazzjoni tar-rati massimi għall-boroż ta' studju u billi wieħed jassumi li proġett kien se jingħata n-numru massimu ta' boroż ta' studju (eż. 60 + 28).

Self għall-Master ta’ Erasmus+

Studenti ta' edukazzjoni għolja li jixtiequ jtemmu programm ta' studju sħiħ fil-livell ta' Master f'Pajjiż ieħor tal-Programm ikunu jistgħu japplikaw għal self iggarantit tal-UE biex jikkontribwixxi għall-ispejjeż tagħhom.

Is-Self għal-Lawrji Master ta' Erasmus+ jippermetti lill-istudenti tal-Master potenzjali jiksbu aċċess għal self jew jibbenefikaw minn ħlas bin-nifs tal-ispejjeż tat-tagħlim u tal-akkomodazzjoni (ipprovdut mill-banek u l-universitajiet parteċipanti u ggarantit mill-UE, permezz tal-imsieħeb tagħha l-Fond Ewropew tal-Investiment) biex jappoġġja l-istudji tagħhom barra l-pajjiż matul il-perjodu tal-Programm Erasmus+. L-allokazzjoni tal-baġit tal-UE se tiġġenera ammont multiplu fil-finanzjament mis-settur bankarju jew minn istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja għas-self (jew servizzi ekwivalenti) lill-istudenti mobbli tal-master.

L-iskema tnediet fl-2015 u s-self għal Master ta' Erasmus+ se jsir disponibbli b'mod inkrementali f'aktar pajjiżi u għal aktar studenti matul is-snin.

Aktar informazzjoni dwar l-Iskema u l-istituzzjonijiet finanzjarji parteċipanti hi disponibbli fis-sit web tal-Kummissjoni Ewropea: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node/11_en

Ammonti u għan

tas-self

Is-self hu sa EUR 12,000 għal programm ta' Master ta' sena u sa EUR 18,000 għal Master ta' massimu ta' sentejn u jista' jkopri l-ispejjeż tal-għajxien, tat-tagħlim u spejjeż oħra marbuta mal-istudju fi kwalunkwe wieħed mit-34 Pajjiż tal-Programm ta' Erasmus+.

Is-salvagwardji soċjali ewlenin jinkludu ebda kollaterali mill-istudenti jew il-ġenituri, rata ta' mgħax favorevoli, termini ta' ripagament favorevoli.

Kriterji tal-eleġibilità

Biex ikunu eleġibbli sabiex japplikaw l-istudenti għandhom:

 • Ikunu residenti ta' wieħed mill-Pajjiżi tal-Programm Erasmus+.
 • Ikunu temmew b'suċċess l-istudji tal-ewwel ċiklu tal-edukazzjoni għolja (Baċellerat jew ekwivalenti)
 • Ikunu ġew aċċettati għat-tieni programm taċ-ċiklu (Master jew ekwivalenti) f'istituzzjoni ta' edukazzjoni għolja rikonoxxuta (HEI) li tkun detentriċi ta' Karta Erasmus għal Edukazzjoni Għolja (ECHE).

Il-Master (jew ekwivalenti) li huma jkollhom l-intenzjoni li jistudjaw għandu:

 • Jingħata f'pajjiż ta' residenza differenti mill-pajjiż ta' residenza tagħhom u minn fejn huma jkunu kisbu l-lawrja ta' Baċellerat tagħhom (jew il-lawrja ekwivalenti li tagħtihom aċċess għall-programm tal-Master)
 • Ikun programm sħiħ li jwassal għal lawrja (Master jew ekwivalenti). Fejn napplika?

Fejn tapplika?

Direttament ma' banek parteċipanti, istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja jew ma' kumpaniji ta' self lill-istudenti

Azzjoni ewlenija 2: Koperazzjoni għall-innovazzjoni u l-iskambju ta’ prattiki tajba

Liema azzjonijiet huma appoġġati?

Din l-Azzjoni Ewlenija tappoġġja:

 • Sħubijiet Strateġiċi fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ;
 • Alleanzi tal-Għarfien;
 • Alleanzi tal-Ħiliet Settorjali;
 • Bini tal-Kapaċità fil-qasam tal-edukazzjoni għolja;
 • Bini ta’ Kapaċità fil-qasam taż-żgħażagħ.

L-Azzjonijiet appoġġjati minn din l-Azzjoni Ewlenija huma mistennija li jġibu effetti pożittivi u dejjiema fuq l-organizzazzjonijiet parteċipanti, fuq is-sistemi politiċi fejn isiru t-tali Azzjonijiet kif ukoll fuq l-organizzazzjonijiet u l-persuni direttament jew indirettament involuti fl-attivitajiet organizzati.

Din l-Azzjoni Ewlenija hija mistennija li tirriżulta fl-iżvilupp, it-trasferiment u/jew l-implimentazzjoni ta’ prattiki innovattivi fil-livell organizzazzjonali, lokali, reġjonali, nazzjonali jew Ewropew.

Għall-organizzazzjonijiet parteċipanti, il-proġetti appoġġjati minn din l-Azzjoni Ewlenija huma maħsuba li jipproduċu r-riżultati li ġejjin:

 • approċċi innovattivi biex jindirizzaw il-gruppi fil-mira tagħhom, billi jipprovdu pereżempju: programmi ta’ edukazzjoni u taħriġ aktar attraenti, f’konformità mal-bżonnijiet u l-istennijiet tal-individwi; l-użu ta’ approċċi parteċipatorji u metodoloġiji bbażati fuq l-ICT; proċessi ġodda jew imtejba tar-rikonoxximent u l-validazzjoni ta’ kompetenzi; effettività akbar tal-attivitajiet għall-benefiċċju tal-komunitajiet lokali; prattiki ġodda jew imtejba biex jilqgħu għall-bżonnijiet ta’ gruppi żvantaġġati u li jitrattaw differenzi fir-riżultati tat-tagħlim marbuta mad-differenzi ġeografriċi u soċjoekonomiċi; approċċi ġodda biex jindirizzaw id-diversità razzjali, etnika, lingwistika u kulturali; approċċi ġodda sabiex jappoġġaw aħjar il-kompetittività u l-impjiegi b’mod partikolari fuq livell reġjonali u lokali; rikonoxximent ta’ eċċellenza fit-tagħlim tal-lingwa jew ta' tagħlim permezz taċ-Ċertifikat tal-Lingwa Ewropew;
 • ambjent aktar modern, dinamiku u professjonali ġewwa l-organizzazzjoni: lest li jintegra prattiki tajba u metodi ġodda fl-attivitajiet ta’ kuljum; miftuħ għas-sinerġiji ma’ organizzazzjonijiet attivi f’oqsma differenti jew f’setturi soċjoekonomiċi; l-ippjanar strateġiku tal-iżvilupp professjonali għall-persunal f’konformità mal-ħtiġijiet individwali u l-objettivi organizzazzjonali;
 • żieda fil-kapaċità u l-professjonaliżmu biex isir xogħol fil-livell tal-UE/internazzjonali: kompetenzi ta’ ġestjoni mtejba u strateġiji ta’ internazzjonalizzazzjoni; tisħiħ fil-kooperazzjoni mas-sħab minn pajjiżi oħra, oqsma oħra ta’ edukazzjoni, taħriġ u żgħażagħ u/jew setturi soċjoekonomiċi oħra; żieda fl-allokazzjoni ta’ riżorsi finanzjarji (minbarra fondi tal-UE) biex jiġu organizzati proġetti tal-UE/internazzjonali fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ; żieda fil-kwalità fil-preparazzjoni, l-implimentazzjoni, is-sorveljanza u s-segwitu tal-proġetti tal-UE/internazzjonali.

Il-proġetti ffinanzjati minn din l-Azzjoni Ewlenija x’aktarx li jkollhom ukoll impatt pożittiv fuq il-persuni direttament jew indirettament involuti fl-attivitajiet, bħal:

 • sens ikbar ta’ inizjattiva u intraprenditorija;
 • żieda fil-kompetenza f’lingwi barranin;
 • żieda fil-livell ta’ kompetenza diġitali;
 • fehim u rispons aħjar tad-diversità soċjali, etnika, lingwistika u kulturali;
 • titjib fil-livelli ta’ ħiliet għall-impjegabbiltà u l-ħolqien ta’ negozji ġodda (inkluż intrapenditorija soċjali);
 • parteċipazzjoni fis-soċjetà iktar attiva;
 • attitudni iktar pożittiva lejn il-proġett Ewropew u l-valuri tal-UE;
 • fehim aħjar u rikonoxximent tal-ħiliet u l-kwalifiki fl-Ewropa u lil hinn;
 • kompetenzi mtejba, marbutin mal-profili professjonali (tagħlim, taħriġ, ħidma maż-żgħażagħ, eċċ);
 • fehim aħjar tal-prattiki, il-politiki u s-sistemi fl-edukazzjoni, it-taħriġ jew iż-żgħażagħ fil-pajjiżi;
 • fehim aħjar tar-rabtiet bejn l-edukazzjoni formali, mhux formali, it-taħriġ vokazzjonali, forom oħra ta’ tagħlim u s-suq tax-xogħol rispettivament;
 • żieda fl-opportunitajiet għall-iżvilupp professjonali;
 • żieda fil-motivazzjoni u s-sodisfazzjon fix-xogħol ta’ kuljum.

Fil-livell sistemiku, huma mistennija li jikkawżaw il-modernizzazzjoni u jsaħħu r-reazzjoni tas-sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ u politiki taż-żgħażagħ għall-isfidi ewlenin tad-dinja tal-lum: l-impjiegi, l-istabbiltà ekonomika u t-tkabbir, iżda wkoll il-ħtieġa li tiġi promossa l-kompetenzi soċjali, ċiviċi u interkulturali, id-djalogu interkulturali, il-valuri demokratiċi u d-drittijiet fundamentali, l-inklużjoni soċjali, in-nondiskriminazzjoni u ċ-ċittadinanza attiva, il-ħsieb kritiku u l-litteriżmu medjatiku.

Għalhekk, l-impatt ta’ din l-Azzjoni Ewlenija huwa maħsub li jkun:

 • żieda fil-kwalità tal-edukazzjoni u t-taħriġ u ż-żgħażagħ fl-Ewropa u lil hinn: l-użu flimkien ta’ livelli ta’ eċċellenza u attrazzjoni ogħla b’żieda fl-opportunitajiet għal kulħadd, inkluż dawk fi żvantaġġ;
 • is-sistemi ta’ edukazzjoni, ta’ taħriġ u taż-żgħażagħ li huma allinjati aħjar mal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol u l-opportunitajiet li joffri, u rabtiet aktar mill-qrib man-negozji u l-komunità;
 • provvediment u valutazzjoni mtejba tal-ħiliet bażiċi u trażversali, b'mod partikolari: l-intraprenditorija, il-kompetenzi soċjali, ċiviċi, interkulturali u lingwistiċi, il-ħsieb kritiku, il-ħiliet diġitali u l-litteriżmu medjatiku;
 • żieda fis-sinerġiji u r-rabtiet u titjib fit-tranżizzjoni bejn is-setturi differenti ta’ edukazzjoni, ta’ taħriġ u taż-żgħażagħ fil-livell nazzjonali, b’titjib fl-użu tal-għodod ta’ referenza Ewropej għar-rikonoxximent, il-validazzjoni u t-trasparenza tal-kompetenzi u l-kwalifiki;
 • użu akbar ta’ riżultati ta’ tagħlim meta jiġu deskritti u ddefiniti l-kwalifiki, parti mill-kwalifiki u l-kurrikuli, bħala appoġġ għat-tagħlim u fil-valutazzjoni;
 • kooperazzjoni interreġjonali u transfruntiera ġdida u msaħħa bejn l-awtoritajiet pubbliċi fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ;
 • użu aktar strateġiku u integrat tal-ICTs u riżorsi edukattivi miftuħa (OER) mis-sistemi tal-edukazzjoni, t-taħriġ u ż-żgħażagħ;
 • żieda fil-motivazzjoni għat-tagħlim ta’ lingwi permezz ta’ metodi ta’ tagħlim innovattivi jew rabtiet aħjar mal-użu prattiku tal-ħiliet lingwistiċi meħtieġa mis-suq tax-xogħol;
 • interazzjoni msaħħa bejn il-prattika, ir-riċerka u l-politika.

Sħubijiet Strateġiċi fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ

X'INHUMA L-GĦANIJIET U L-PRIJORITAJIET TAS-SĦUBIJIET STRATEĠIĊI?

Is-Sħubijiet Strateġiċi għandhom l-għan li jappoġġjaw l-iżvilupp, it-trasferiment u/jew l-implimentazzjoni ta' prattiki innovattivi kif ukoll l-implimentazzjoni ta' inizjattivi konġunti li jippromwovu l-kooperazzjoni, it-tagħlim bejn il-pari u l-iskambji ta' esperjenza fil-livell Ewropew.

Il-proġetti jistgħu jkunu ta' żewġ tipi, skont l-objettivi u l-kompożizzjoni tas-Sħubija Strateġika:

 • Sħubijiet Strateġiċi li jappoġġjaw l-innovazzjoni:

Il-proġetti huma mistennija li jiżviluppaw ħruġ innovattivi, u/jew jinvolvu ruħhom f'attivitajiet ta' tixrid u sfruttament intensivi ta' prodotti eżistenti u li għadhom kif ġew prodotti jew ideat innovattivi. L-applikanti għandhom il-possibbiltà li jitolbu baġit iddedikat għall-Ħruġ Intelletwali u l-Avvenimenti Multiplikaturi sabiex tingħata tweġiba b'mod dirett għall-aspett ta' innovazzjoni tal-Azzjoni. Dawn it-tipi ta' proġetti huma miftuħa għall-oqsma kollha tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ.

 • Sħubijiet Strateġiċi li jappoġġjaw l-iskambju ta' prattiki tajbin:

L-għan primarju hu li l-organizzazzjonijiet ikunu jistgħu jiżviluppaw u jsaħħu n-netwerks, iżidu l-kapaċità tagħhom biex joperaw fuq livell transnazzjonali, jaqsmu u jikkonfrontaw ideat, prattiki u metodi. Il-proġetti magħżula jistgħu wkoll jipproduċu ħruġ tanġibbli u huma mistennija li jxerrdu r-riżultati tal-attivitajiet tagħhom, għalkemm b'mod li hu proporzjonali għall-għan u l-ambitu tal-proġett. Dawn ir-riżultati u l-attivitajiet se jkunu kofinanzjati mill-baġit standard għall-immaniġġjar u l-implimentazzjoni tal-proġett. Is-Sħubijiiet Strateġiċi rilevanti għall-qasam tal-edukazzjoni għolja mhux se jappoġġjaw dawn it-tipi ta' proġetti Barra minn hekk, xi formati ta' Sħubijiet Strateġiċi jistgħu jitwettqu taħt dawn it-tipi ta' sħubijiet:

 • Sħubijiet għall-Iskambji fl-Iskejjel: Skejjel biss jistgħu jipparteċipaw f'dawn it-tipi ta' Sħubijiet Strateġiċi. Il-proġetti jistgħu jużaw opportunitajiet ta' mobilità għat-tfal tal-iskola u persunal biex jgħinu l-iskejjel parteċipanti jiżviluppaw bħala organizzazzjonijiet u jżidu l-kapaċità tagħhom li jaħdmu fi proġetti internazzjonali. Barra dan, it-tgħaqqid tal-mobilità u l-iskambji fiżiċi ma’ kooperazzjoni virtwali permezz tal-Ġemellaġġ elettroniku huwa mħeġġeġ bis-sħiħ.
 • Inizjattivi Transnazzjonali taż-Żgħażagħ: Dawn is-Sħubijiet Strateġiċi fil-qasam taż-żgħażagħ għandhom l-għan li jrawmu l-impenn soċjali u l-ispirtu intraprenditorjali taż-żgħażagħ. Il-karatteristika distintiva ta' dan il-format ta' Sħubijiet Strateġiċi hu li Inizjattiva taż-Żgħażagħ tinbeda, tiġi stabbilita u titwettaq miż-żgħażagħ infushom.

Aktar informazzjoni dwar il-karatteristiċi ta' dawn il-formati ta' proġetti speċifiċi jistgħu jinstabu taħt it-taqsima "Formati Speċifiċi ta' Sħubijiet Strateġiċi"

Irrispettivament mill-qasam milqut mill-proġett, is-Sħubijiet Strateġiċi huma miftuħin għal kwalunkwe tip ta' organizzazzjoni attiva fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ jew setturi soċjoekonomiċi oħrajn kif ukoll għal organizzazzjonijiet li jwettqu attivitajiet mifruxa f'oqsma differenti (eż. awtoritajiet lokali u reġjonali, ċentri ta' rikonoxximent u validazzjoni, kmamar tal-kummerċ, organizzazzjonijiet kummerċjali, ċentri ta' gwida, organizzazzjonijiet kulturali). Skont il-prijorità u l-għanijiet indirizzati mill-proġett, is-Sħubijiet Strateġiċi għandhom jinvolvu l-firxa l-aktar adegwata u varjata ta' sħab biex jibbenefikaw mill-esperjenzi, il-profili u l-ħila speċifika differenti tagħhom u biex jipproduċu riżultati tal-proġett rilevanti u ta' kwalità għolja.

Biex ikunu ffinanzjati, is-Sħubijiet Strateġiċi għandhom jindirizzaw jew a) tal-anqas prijorità orizzontali waħda jew b) tal-anqas prijorità speċifika waħda rilevanti għall-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ li hi l-aktar milquta, kif deskritt hawn taħt. Fost dawn il-prijoritajiet, l-Aġenziji Nazzjonali jistgħu jagħtu aktar attenzjoni lil dawk li huma speċjalment rilevanti fil-kuntest nazzjonali tagħhom ("Prijoritajiet Ewropej fil-kuntest nazzjonali"). L-Aġenziji Nazzjonali għandhom jinfurmaw kif xieraq lill-applikanti potenzjali permezz tas-siti web uffiċjali tagħhom.

Prijoritajiet orizzontali

 • Opportunitajiet t’appoġġ għal kulħadd biex jiġu akkwistati u żviluppati l-kompetenzi ewlenin, inklużi ħiliet bażiċi: Sabiex jitrawmu l-impjegabbiltà, l-edukazzjoni soċjali u l-iżvilupp personali, kif ukoll il-parteċipazzjoni fil-ħajja ċivika u soċjali. Se tingħata prijorità lil proġetti li jappoġġjaw u jirrinforzaw l-iżvilupp ta’ kompetenzi ewlenin għall-individwi kollha minn età bikrija u tul il-ħajja. F’dinja li qed tinbidel b’mod mgħaġġel, dan jinkludi kompetenzi multilingwi, inklinazzjoni intraprenditorjali, il-ħsieb kritiku u l-kreattività, il-kooperazzjoni fl-oqsma tax-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija, l-arti u l-matematika (STE(A)M), kif ukoll ħiliet f’oqsma bħall-azzjoni klimatika, l-intelliġenza artifiċjali, iżda wkoll kompetenzi soċjali u ta’ tagħlim dwar kif titgħallem. Dan jinkludi azzjonijiet ta’ kooperazzjoni mal-atturi fis-settur tar-riċerka u l-innovazzjoni, is-soċjetà ċivili kif ukoll fis-settur privat u pubbliku. 
 • Inklużjoni soċjali: L-inklużjoni soċjali hija prijorità ewlenija għas-setturi kollha tal-programm. Tippromwovi - b'mod partikolari permezz ta' approċċi innovattivi u integrati - il-pussess ta' valuri komuni, l-ugwaljanza, l-inklużjoni soċjali, id-diversità u n-nondiskriminazzjoni. Se tingħata prijorità lil proġetti li jappoġġjaw u jivvalutaw onlajnonlajnapproċċi ġodda biex inaqqas id-disparitajiet fl-aċċess u l-impenn mal-edukazzjoni formali u mhux formali, kif ukoll proġetti li jindirizzaw id-diskriminazzjoni, is-segregazzjoni u r-razziżmu. Il-programm se jappoġġja l-integrazzjoni tan-nies ma’ dawk bi sfondi ta’ migranti inklużi l-ġbir u t-tixrid ta’ prattiċi tajba dwar il-kwistjoni. Se tingħata priorità lil proġetti li jinkoraġixxu l-istabbiliment ta’ rabtiet sostenibbli bejn l-organizzazzjonijiet attivi fl-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport u s-soċjetà ġenerali, inkluż il-livell lokali u reġjonali.
 • Valuri komuni, impennċiviku u parteċipazzjoni: Il-Programm se jappoġġja ċ-ċittadinanza u l-etika attivi fit-tagħlim ta’ matul il-ħajja; dan se jrawwem l-iżvilupp tal-kompetenzi soċjali u interkulturali, il-ħsieb kritiku u l-litteriżmu fil-media. Se tingħata prijorità wkoll lil proġetti li joffru opportunitajiet għal parteċipazzjoni tan-nies fil-ħajja demokratika, l-impenn soċjali u ċiviku permezz ta’ attivitajiet ta’ tagħlim formali u mhux formali. Il-fowkus se jkun wkoll fuq il-qawmien ta’ kuxjenza u l-fehim tal-kuntest tal-Unjoni Ewropea, notevolment fir-rigward tal-valuri komuni tal-UE, il-prinċipji tal-unità u tad-diversità, kif ukoll il-wirt soċjali, kulturali u storiku.
 • Miri ambjentali u tal-klima: il-programm għandu l-għan li jappoġġja, il-qawmien ta’ kuxjenza dwar l-isfidi ambjentali u t-tibdil fil-klima fis-setturi kollha. Se tingħata prijorità lil proġetti li għandhom l-għan li jiżviluppaw kompetenzi f’setturi varji b’rilevanza ta’ sostenibbiltà, jiżviluppaw metodoloġiji u strateġiji ta’ ħiliet settorjali ħodor, kif ukoll kurrikuli orjentati lejn il-futur li jissodisfaw aħjar il-ħtiġijiet tal-individwi. Il-programm se jappoġġja wkoll l-ittestjar ta’ prattiċi innovattivi biex jipprepara l-għalliema, il-persunal u l-ħaddiema żgħażagħ isiru fatturi veri tal-bidla (eż. jissejvjaw ir-riżorsi, inaqqsu l-użu tal-enerġija u l-iskart, jikkompensaw l-emissjonijiet tal-marka tal-karbonju, jagħmlu għażliet ta’ ikel u ta’ mobbiltà sostenibbli eċċ.). Se tingħata prijorità wkoll lil proġetti li – permezz tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-attivitajiet tal-isport - jippermettu bidliet fl-imġiba għal preferenzi individwali, drawwiet ta’ konsum u stili ta’ ħajja.
 • Prattiċi innovattivi f’era diġitali: Il-programm se jappoġġja l-adozzjoni tat-teknoloġiji diġitali u l-pedagoġiji innovattivi u miftuħa fl-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport. Se tingħata attenzjoni partikolari lil promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi u l-indirizzar tad-differenzi fir-relazzjoni bejn l-aċċess u l-użu minn gruppi li mhumiex rappreżentati biżżejjed. Il-programm se jappoġġja wkoll l-użu tal-oqfsa Ewropej dwar il-kompetenzi diġitali tal-edukaturi, iċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet, inklużi l-iżvilupp u l-użu ta’ riżorsi edukattivi miftuħa, kotba tal-iskola b’aċċess miftuħ, u softwer edukattiv b’sors miftuħ u bla ħlas. Se tingħata prijorità lil azzjonijiet li jippromwovu metodi u għodod innovattivi għat-tagħlim, it-taħtriġ, it-tagħlim u l-valutar bħala l-muturi ta’ titjib fit-tagħlim ta’ matul il-ħajja.
 • Appoġġ għall-edukaturi, persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ, mexxejja edukattivi u persunal ta’ appoġġ: Se tingħata prijorità lill-azzjonijiet li jsaħħu r-reklutaġġ, l-għażla u l-iżvilupp professjonali tal-edukaturi (eż. għalliema, trainers, professuri, tuturi, mentors, kowċijiet, persunal fl-edukazzjoni u l-kura tat-tfal f’età bikrija), persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ, mexxejja edukattivi (eż. kapijiet ta' skejjel, retturi, kapijiet ta' dipartimenti) u persunal ta' appoġġ (eż. assistenti tal-għalliema, kunsillieri tal-karriera, speċjalisti tar-riżorsi umani fil-kumpaniji). Se tingħata attenzjoni partikolari lil azzjonijiet li jippermettu kif wieħed jittratta mal-inklużjoni u d-diversità inkluża dik kulturali u lingwistika permezz tal-użu ta’ stili ta’ tagħlim, taħriġ u ħidma maż-żgħażagħ aktar diversi u aktar adattati. 
 • Trasparenza u rikonoxximent tal-ħiliet u l-kwalifiki: Se tingħata prijorità lill-azzjonijiet li jappoġġjaw il-mobilità tat-tagħlim u tax-xogħol, azzjonijiet li jiffaċilitaw tranżizzjonijiet bejn livelli u tipi differenti ta' tagħlim, tranżizzjonijiet lejn id-dinja tax-xogħol, kif ukoll tranżizzjonijiet bejn impjiegi differenti. Il-programm se jappoġġja b’mod partikolari servizzi u informazzjoni aħjar jew gwida għall-istudenti, jesplora t-teknoloġiji diġitali biex jiffaċilita r-rikonoxximent reċiproku awtomatiku u l-validazzjoni - fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali, Ewropew jew internazzjonali - tal-kompetenzi miksuba permezz ta' tagħlim informali u mhux formali.. Il-programm se jappoġġja wkoll it-tnedija u l-implimentazzjoni effettiva tal-qafas Europass il-ġdid u l-aċċess għal għodod u servizzi għal ħiliet u kwalifiki. 
 • Investiment sostenibbli, kwalità u effiċjenza tas-sistemi tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ: Se tingħata prijorità lill-azzjonijiet li jippromwovu mudelli ta’ finanzjament sostenibbli inkluż l-esplorar ta’ approċċi innovattivi biex jiżguraw investiment adegwat u sostenibbli fl-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ, inkluż finanzjament ibbażat fuq il-prestazzjoni u qsim ta' spejjeż, fejn xieraq.
 • Valur edukattiv u soċjali tal-wirt kulturali Ewropew, il-kontribuzzjoni tiegħu għall-ħolqien tal-impjiegi, it-tkabbir ekonomiku u l-koeżjoni soċjali: se tingħata prijorità lill-azzjonijiet li jikkontribwixxu biex jitqajjem għarfien dwar l-importanza tal-wirt kulturali tal-Ewropa permezz tal-edukazzjoni, it-tagħlim tul il-ħajja, it-tagħlim informali u mhux formali, iż-żgħażagħ kif ukoll l-isport, inklużi l-azzjonijiet sabiex jiġu appoġġjati l-iżvilupp tal-ħiliet, l-inklużjoni soċjali, il-ħsieb kritiku u l-involviment taż-żgħażagħ. Se jiġu promossi kemm approċċi parteċipatorji u interkulturali ġodda għall-wirt, kif ukoll inizjattivi edukattivi mmirati lejn it-trawwim ta' djalogu interkulturali li jinvolvi l-għalliema u t-tfal tal-iskola minn età bikrija.

Prijoritajiet ta' oqsma speċifiċi

Fil-qasam tal-edukazzjoni għolja, se tingħata prijorità lill-azzjonijiet li huma ewlenin biex jintlaħħqu l-objettivi taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni, notevolment l-inizjattiva l-ġdida tal-Universitajiet Ewropej u l-kard Ewropea tal-Istudenti. Dan iffisser inter alia t-tisħiħ tal-internazzjonalizzazzjoni u l-mobilità, it-tisħiħ tar-rabtiet bejn l-edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni fejn huwa rilevanti, kif ukoll l-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent reċiproku u awtomatiku tal-kwalifiki. Skont l-isfidi identifikati fl-Aġenda mġedda tal-UE għall-edukazzjoni għolja, se jiġu appoġġjati inizjattivi biex titjieb il-prestazzjoni tas-sistemi tal-edukazzjoni għolja tal-Ewropa, inkluża l-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar is-segwitu tal-gradwati u l-Pjan ta’

Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali. Il-Programm se jappoġġja wkoll l-implimentazzjoni tal-Communique Ministerjali tal-Proċess ta’ Bolonja.  

 • Promozzjoni tal-internazzjonalizzazzjoni: Il-programm se jkollu l-għan li jsaħħaħ il-kooperazzjoni strateġika u strutturata bejn l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja permezz ta’: a) appoġġ għat-tipi ta’ mudelli varji ta’ kooperazzjoni inklużi dawk l-aktar ambizzjużi bħall-Universitajiet Ewropej; b) kontribut għat-tneħħija tal-ostakli għall-mobilità billi jiġi implimentat ir-rikonoxximent reċiproku awtomatiku tal-kwalifiki u l-eżiti tat-tagħlim, u billi l-mobilità tiġi integrata fil-kurrikuli; c) appoġġ għall-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja biex jimplimentaw il-prinċipji u l-għodod ta' Bolonja biex titjieb il-mobilità għal kulħadd u tiġi żviluppata Żona Ewropea tal-Edukazzjoni multilingwi b'suċċess sal-2025;
 • Indirizzar ta' nuqqasijiet u spariġġ fil-ħiliet permezz ta’: a) appoġġ għall-iżvilupp ta’ kurrikuli orjentati għall-eżiti tat-tagħlim li jissodisfaw aħjar il-ħtiġijiet tat-tagħlim tal-istudenti, filwaqt li jkunu wkoll rilevanti għas-suq tax-xogħol u l-ħtiġijiet tas-soċjetà ġenerali; b) implimentazzjoni ta’ approċċi transdixxiplinari u pedagoġiji innovattivi bħal tagħlim iffukat fuq l-istudent, inverted learning u tagħlim ibbażat fuq ir-riċerkaonlajn li jappoġġjaw l-akkwist ta' ħiliet trasferibbli li jħarsu ‘l quddiem; c) l-iżvilupp, l-ittestjar u l-implimentazzjoni tat-tfassil ta’ kors modulari u flessibbli (part-time, onlajn jew imħallat) u modi ta’ vvalutar xierqa; d) żieda fl-attrazzjoni u r-riforma tal-kurrikuli għal STEM b’approċċ STEAM inklużi applikazzjonijiet li jintużaw fid-dinja reali, tagħlim ibbażat fuq l-induttività u arrikkit bit-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni, prattiċi kollaborattivi, inkluża l-kooperazzjoni bejn l-universitajiet u n-negozji. 
 • Ippremjar tal-eċċellenza fit-tagħlim u l-iżvilupp tal-ħiliet, permezz ta’ a) l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji u kultura ta’ kwalità biex tippremja u tinċentiva l-eċċellenza fit-tagħlim; b) it-taħriġ ta' akkademiċi f'pedagoġiji ġodda u innovattivi, inklużi approċċi transdixxiplinari, it-tfassil ta' kurrikulu ġdid, il-metodi ta' twettiq u valutazzjonionlajn li jorbtu l-edukazzjoni mar-riċerka u l-innovazzjoni fejn ikun rilevanti; c) it-trawwim ta' settur tal-edukazzjoni għolja innovattiv u miftuħ, intraprenditorjali bil-promozzjoni ta' sħubijiet ta' tagħlim ma’ organizzazzjonijiet imsieħba kummerċjali u mhux kummerċjali fis-settur privat; e) l-iżvilupp ta’ prattiċi ġodda bbażati fuq ir-riċerka edukattiva u l-kreattività.
 • Bini ta' sistemi ta' edukazzjoni għolja inklużivi. Il-programm se jrawwem approċċi inklużivi għall-attivitajiet ta’ mobilità u kooperazzjoni bħal a) żieda fir-rati tal-aċċess, il-parteċipazzjoni u t-tkomplija ta’ gruppi b’rappreżentanza baxxa u żvantaġġjati; b) żvilupp u implimentazzjoni ta’ forom ta’ mobilità flessibbli (qosra, virtwali u mħallta); c) appoġġ attiv lill-parteċipanti mobbli li ġejjin, matul il-proċess tat-tfittxija tal-akkomodazzjoni, inkluż permezz ta’ kollaborazzjoni mal-partijiet interessati rilevanti għal provvista ta’ akkomodazzjoni xierqa u affordabbli. Se tingħata attenzjoni partikolari għal kisba xierqa ta’ bilanċ bejn is-sessi.onlajn
 • Trawwim ta’ involviment ċiviku: il-promozzjoni tar-responsabbiltà ċivika u soċjali tal-istudenti, ir-riċerkaturi u l-universitajiet inkluż permezz ta’ attivitajiet ekstra-kurrikulari u r-rikonoxximent ta’ xogħol volountarju u komunitarju fir-riżultati akkademiċi fejn xieraq. 
 • L-appoġġ għall-implimentazzjoni tal-kard tal-istudenti Ewropea hija inizjattiva li ssir permezz ta’ trasferiment elettroniku sikur tad-data tal-istudenti bejn istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja, filwaqt li tiġi rrispettata l-protezzjoni tad-data personali u torbot fejn ikun possibbli mal-Europass il-ġdid. L-objettiv hu li tippermetti lill-istudenti jimmaniġġjaw is-sett ta’ stadji amministrattivi tal-mobilità tagħhom kollu onlajn (mill-għażla tal-istudenti sar-rikonoxximent tal-krediti tal-ECTS tagħhom), waqt li fl-istess ħin tiffaċilita aċċess aktar faċli għal firxa wiesgħa ta’ servizzi tal-istudenti – inklużi libreriji, catering u akkomodazzjoni - meta jkunu fuq il-kampus barra l-pajjiż. Il-komponenti ewlenin tal-inizjattiva tal-Kard Ewropea tal-Istudenti qed jiġu żviluppati permezz tal-proġetti ta’ Erasmus+ iffinanzjati taħt l-Azzjoni Ewlenija 2: Sħubijiet strateġiċi u Azzjoni Ewlenija 3: Proġetti li jħarsu ‘l quddiem.
 • Konsolidazzjoni u aktar żvilupp ta’ għodod u sorsi tad-data tal-edukazzjoni għolja1  biex jiġi mmonitorjat il-progress lejn il-kisba tal-objettivi taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni u tal-Aġenda mġedda tal-UE għal edukazzjoni għolja.  
 • Trawwim effettiv u effiċjenti fil-livell tas-sistemi ta’ mudelli tal-finanzjament u tal-governanza sostenibbli, li jippremjaw it-tagħlim eċċellenti, l-innovazzjoni u r-rilevanza komunitarja. 

Fil-qasam tal-edukazzjoni fl-iskejjel, se tingħata prijorità lil:

 • Rinforzar tal-iżvilupp tal-kompetenzi ewlenin (skont ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-kompetenzi ewlenin għat-tagħlim ta’ matul il-ħajja) pereżempju bil-promozzjoni ta’ kollaborazzjoni transkurrikulari, approċċi u ambjenti ta’ tagħlim kreattiv u innovattiv, kooperażzzjoni ma’ partijiet interessati fil-komunitajiet lokali u barra l-pajjiż, appoġġ għall-għalliema fit-tagħlim ibbażat fuq il-kompetenzi u l-iżvilupp ta’ kompetenzi ewlenin ta’ vvalutar u validazzjoni. 
 • Tisħiħ tal-profili tal-professjoni tat-tagħlim, inkluż għalliema, mexxejja tal-iskejjel u edukaturi, pereżempju billi: il-karrieri jkunu aktar attraenti u diversi; jissaħħu l-għażla, ir-reklutaġġ u l-evalwazzjoni (mudelli ta’ evalwazzjoni tal-persunal, ivvalutar u feedback); titjieb l-edukazzjoni inizjali tal-għalliema u l-iżvilupp professjonali kontinwu u l-irbit tal-fażijiet differenti tagħha; tiġi ffaċilitata u tiżdied b’mod sinifikanti l-mobilità tal-għalliema inkluż billi jingħelbu l-ostakli li jifdal; l-għalliema jiġu appoġġjati fl-iżvilupp ta' metodi innovattivi ta' tagħlim u ta’ valutazzjoni, speċjalment biex jiġi promoss it-tagħlim orjentat lejn il-kompetenza; tissaħħaħ it-tmexxija fl-edukazzjoni, inklużi t-tmexxija mqassma u t-tmexxija tal-għalliema.
 • Promozzjoni ta' approċċ komprensiv għat-tagħlim tal-lingwi (skont ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar it-tagħlim tal-lingwi), li tibni fuq iż-żieda ta' diversità lingwistika fl-iskejjel, pereżempju billi jitħeġġeġ it-tagħlim u l-għarfien bikri tal-lingwi; jiġu żviluppati opzjonijiet għat-tagħlim bilingwi, speċjalment għal reġjuni mal-fruntiera u/jew f'żoni fejn l-abitanti jużaw aktar minn lingwa waħda; l-integrazzjoni tal-użu ta' teknoloġiji ġodda biex jappoġġjaw it-tagħlim tal-lingwa; l-appoġġ għall-integrazzjoni tad-dimensjoni tal-lingwa fil-kurrikuli kollha; iffukar biex jintlaħqu livelli ta’ kompetanza xierqa sat-tmiem i l-perjodu ta’ edukazzjoni obbligatorja; promozzjoni tal-ħolqien ta’ skejjel li huma konxji tal-lingwi2 .
 • Żieda fil-livelli ta’ kisbiet u ta’ interess fix-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija, u l-matematika (STEM). Din il-prijorità se tinkludi, fost l-oħrajn: il-promozzjoni tal-iżvilupp ta’ strateġiji nazzjonali STEM; l-iżvilupp ta’ sħubijiet bejn skejjel, negozji, istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja, istituzzjonijiet tar-riċerka, u s-soċjetà ġenerali; il-promozzjoni ta’ pedagoġiji effettivi u innovattivi u valutar; il-promozzjoni tal-approċċ STE(A)M għall-edukazzjoni permezz ta’ tagħlim interdixxiplinarju ta’ STEM fil-kultura, l-ambjent, l-ekonomija, id-disinn u kuntesti oħra, bl-involviment tad-dixxiplini akkademiċi kollha. 
 • Indirizzar tat-tluq bikri mill-iskola u tal-iżvantaġġ, li jippermetti suċċess għall-istudenti kollha, inklużi t-tfal minn ambjent tal-migranti, pereżempju billi: isaħħaħ il-kollaborazzjoni fost l-atturi kollha fl-iskejjel, kif ukoll mal-familji, u partijiet interessati esterni oħra; itejjeb it-tranżizzjonijiet bejn l-istadji differenti tal-edukazzjoni; irawwem approċċi preventivi u ta’ intervent bikri; jappoġġja n-netwerking ta’ skejjel li jippromwovu approċċi kollaborattivi u olistiċi għat-tagħlim; itejjeb l-valutazzjoni u l-assigurazzjoni tal-kwalità.
 • Żvilupp ta’ sistemi ta’ edukazzjoni bikrija u kura tat-tfal ta' kwalità għolja, (skont ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill ECEC), pereżempju billi: jappoġġja l-iżvilupp professjonali inizjali u kontinwu tal-persunal kollu involut fl-organizzazzjoni, it-tmexxija u l-forniment ta’ edukazzjoni bikrija u kura tat-tfal; joħloq, jittestja jew jimplimenta strateġiji u prattiċi biex titrawwem il-parteċipazzjoni tat-tfal kollha fl-edukazzjoni bikrija u fil-kura tat-tfal, inklużi tfal bi ħtieġa ta’ appoġġ speċjali (eż. tfal b’diżabbiltajiet, jew tfal minn ambjenti soċjo-ekonomiċi żvantaġġjati, tfal minn ambjent ta’ migranti); jippromwovi l-implimentazzjoni tal-oqfsa ta’ kwalità tal-UE għall-kwalità fl-edukazzjoni bikrija u kura tat-tfal.
 • Bini tal-kapaċità għall-promozzjoni u l-iffaċilitar tar-rikonoxximent ta' perjodi ta' tagħlim barra l-pajjiż, (inkluż is-segwitu tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent reċiproku awtomatiku), inklużi l-promozzjoni tar-rikonoxximent tal-edukazzjoni formali u l-kompetenzi trasversali żviluppati permezz ta' tagħlim mhux formali u informali, pereżempju billi: tinbena l-kapaċità amministrattiva tal-iskejjel biex tiġi appoġġjata l-parteċipazzjoni ta’ tfal tal-iskola fi proġetti transnazzjonali u skambji bejn il-pari, inkluż billi jiġi esplorat il-potenzjal ta’ korpi intermedjarji li jippuljaw il-kapaċità ta’ ħafna skejjel; jistabbilixxu sħubijiet sostenibbli bejn organizzazzjonijiet li jwaqqfu skambji ta’ tagħlim transkonfinali fl-edukzzjoni ġenerali; jiġu promossi skambji ta’ klassijiet integrati jew il-mobilità ta’ tfal tal-iskola fi programmi tal-iskejjel; jiġu żgurati standards xierqa ta’ sigurtà għat-tfal tal-iskola li jipparteċipaw f’mobilità transnazzjonali; jiġu żviluppati u mxerrda għodod u mekkaniżmi għal preparazzjoni, monitoraġġ u rikonoxximent ta’ perjodi barra l-pajjiż; u l-kodiviżjoni u l-promozzjoni ta’ prattiċi tajbin. 
 • Żvilupp ta’ sistemi ta’ assigurazzjoni tal-kwalità b’saħħithom biex tinkiseb edukazzjoni inklużiva ta’ kwalità għolja u tissaħħaħ il-fiduċja fost il-pajjiżi f’dak li għandu x’jaqsam mal-kwalità tas-sistemi edukattivi rispettivi, pereżempju billi: jappoġġjaw pajjiżi fl-iżvilupp ta’ sinerġiji bejn l-evalwazzjonijiet interni u esterni, fl-involviment ta’ partijiet interessati fil-proċessi tal-assigurazzjoni tal-kwalità, jew fit-tfassil tal-istrateġiji tal-assigurazzjoni tal-kwalità tagħhom b’metodi li jappoġġjaw l-iżvilupp ta’ kompetenzi wiesgħin.

Fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (kemm fil-bidu u kemm kontinwu), se tingħata prijorità:

 • L-iżvilupp ta' sħubijiet li jappoġġjaw it-twaqqif u l-implimentazzjoni ta' strateġiji ta' internazzjonalizzazzjoni għal fornituri tal-ETV3 , bil-għan li jwaqqfu l-mekkaniżmi ta' appoġġ meħtieġa kif ukoll oqfsa kuntrattwali biex jippromwovu l-mobilità ta' kwalità tal-persunal u l-istudenti tal-ETV4 , inkluża l-promozzjoni u r-rikonoxximent reċiproku awtomatiku tal-kwalifiki u tal-eżiti tat-tagħlim; jiżviluppaw servizzi ta' appoġġ għall-istudenti biex irawmu l-internazzjonalizzazzjoni tal-ETV u l-mobilità tal-istudenti, permezz ta' azzjonijiet immirati biex jinformaw, jimmotivaw, jippreparaw u jiffaċilitaw l-integrazzjoni soċjali tal-istudenti tal-ETV fil-pajjiż ospitant, filwaqt li jtejbu l-għarfien interkulturali tagħhom u ċ-ċittadinanza attiva;
 • L-iżvilupp ta' sħubijiet immirati lejn il-promozzjoni ta' tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol fil-forom kollha tiegħu, għaż-żgħażagħ u/jew għall-adulti u b'mod partikolari għall-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar Qafas Ewropew għal Apprendistati ta' Kwalità u Effettivi5 . Dawn is-sħubijiet jistgħu jimmiraw ukoll għall-iżvilupp ta' kontenut ta' taħriġ ġdid u kwalifiki tal-ETV konġunti), li jintegraw perjodi ta' tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol, inklużi opportunitajiet fejn l-għarfien jiġi applikat f'sitwazzjonijiet prattiċi fuq il-post tax-xogħol, u li jintegra esperjenza ta' mobilità internazzjonali kull meta jkun possibbli;
 • Tiżdied il-kwalità tal-ETV permezz tal-istabbiliment ta' ċirkwiti ta' feedback biex jadattaw il-forniment tal-ETV inkluż bl-istabbiliment jew l-ittestjar tal­arranġamenti għall-monitoraġġ ta' gradwati bħala parti mis-sistemi ta' assigurazzjoni tal-kwalità b'konformità mar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-monitoraġġ ta' gradwati, u r-Rakkomandazzjoni dwar il-Qafas ta' Referenza Ewropew għall-Assigurazzjoni tal-Kwalità għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali (EQAVET)6 ;
 • Titjib tal-aċċess għat-taħriġ u l-kwalifiki għal kulħadd, b'attenzjoni partikolari għal dawk b'ħiliet limitati, permezz ta' kontinwazzjoni tal-ETV, notevolment billi tiżdied il-kwalità, il-provvista u l-aċċessibbiltà tal-kontinwazzjoni tal-ETV, il-validazzjoni tat-tagħlim mhux formali u informali, il-promozzjoni ta' tagħlim fuq il-post tax-xogħol, jiġu pprovduti servizzi ta' gwida integrati u flessibbli u perkorsi ta' tagħlim permeabbli; inkluż l-iżvilupp ta' sħubijiet bejn kumpaniji ta' daqs mikro, żgħar u medji u fornituri tal-ETV bil-għan li jippromwovu ċentri ta' kompetenza konġunti, netwerks ta' tagħlim, appoġġ għal ġbir tar-riżorsi, u li jiġi pprovdut taħriġ inizjali u/jew kontinwu lill-persunal tagħhom;
 • Aktar tisħiħ tal-kompetenzi ewlenin fl-ETV inizjali u kontinwi (b'mod speċjali l-litteriżmu, in-numeriżmu, il-ħiliet diġitali, l-intraprenditorija, kif ukoll il-lingwi, inklużi metodoloġiji komuni għall-introduzzjoni ta' dawn il-kompetenzi fil-kurrikuli, kif ukoll għall-akkwist, it-twassil u l-valutazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim ta' dawk il-kurrikuli; 
 • L-appoġġ għall-użu ta’ approċċi innovattivi u teknoloġiji diġitali għat-tagħlim, kif spjegat fil-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali, inkluż l-użu effettiv tal-għodda ta’ awtoriflessjoni SELFIE biex jiġi appoġġjat approċċ komprensiv għall-innovazzjoni, u l-użu tat-teknoloġiji diġitali għal bidla pedgoġika, amministrattiva, teknika u organizzativa;
 • L-introduzzjoni ta' approċċi sistematiċi u opportunitajiet għall-iżvilupp professjonali inizjali u kontinwu tal-għalliema, it-trainers u l-mentors tal-ETV kemm f'ambjenti tal-iskola u kif ukoll dawk ibbażati fuq ix-xogħol (inklużi l-apprendistati), kif ukoll permezz tal-iżvilupp ta' edukazzjoni u pedagoġiji effettivi, diġitali, miftuħin u innovattivi, kif ukoll għodod prattiċi; tiżdied l-attrazzjoni tal-professjonijiet għall-għalliema, it-trainers, il-mentors u l-mexxejja tal ETV. 
 • L-iżvilupp ta' sħubijiet sostenibbli biex jiġu stabbiliti u/jew żviluppati aktar organizzazzjonijiet ta' kompetizzjonijiet tal-ħiliet nazzjonali, reġjonali u settorjali, b'mod li jgħollu l-attrazzjoni u l-eċċellenza tal-ETV. Dawn is-sħubijiet jistgħu wkoll jiżviluppaw u jappoġġjaw l-arranġamenti prattiċi għall-preparazzjoni, it-taħriġ u l-parteċipazzjoni tal-istudenti tal-ETV u l-persunal f'kompetizzjonijiet tal-ħiliet internazzjonali, nazzjonali, reġjonali u settorjali, filwaqt li jaħdmu mill-qrib flimkien man-negozji, il-fornituri tal-ETV, il-kmamar tal-kummerċ u l-partijiet interessati rilevanti oħra.

Fil-qasam tal-edukazzjoni għall-adulti se tingħata prijorità biex:

 • Jittejjeb u jiġi estiż il-forniment ta' opportunitajiet tat-tagħlim ta' kwalità għolja għall-adulti billi jkun hemm offerti ta’ tagħlim flessibbli disponibbli adattati għal ħtiġijiet tat-tagħlim tagħhom (eż. tagħlim imħallat, applikazzjonijiet ta’ tagħlim diġitali), u permezz tal-validazzjoni ta' ħiliet miksubin minn tagħlim informali u mhux formali.
 • Appoġġ għall-istabbiliment u l-aċċess għal perkorsi ta' titjib tal-ħiliet għall-adulti b’livell ta’ ħiliet, għarfien u kompetenzi baxxi li jippermettulhom itejjbu l-kompetenzi tagħhom fl-litteriżmu, in-numeriżmu u l-kompetenzi diġitali kif ukoll kompetenzi ewlenin oħra, u biex jipprogressaw għal kwalifiki ogħla, inkluż permezz tal-identifikazzjoni, l-iskrutinju jew l-adattament ta’ offerti ta’ tagħlim tal-ħiliet. OnlajnOnlajn
 • Tiżdied id-domanda u l-adozzjoni tat-tagħlim permezz ta' strateġiji effettivi ta' sensibilizzazzjoni, gwida u motivazzjoni li jappoġġjaw il-Perkorsi ta’ Titjib fil-Ħiliet billi jinkoraġixxu u jappoġġjaw adulti b'livell baxx ta' ħiliet u/jew ta’ kwalifiki jew billi jiżviluppaw gwida bħala servizz biex jiżguraw li l-adulti jkollhom aċċess għal tagħlim rilevanti matul il-ħajja.;
 • Jiġu estiżi u żviluppati l-kompetenzi tal-edukaturi u persunal ieħor li jappoġġja lil studenti adulti, b’mod partikolari fil-valutazzjoni tal-għarfien u l-ħiliet tagħhom ta’ qabel u li jimmotivawhom biex jitgħallmu; jittejbu l-metodi u l-għodod tat-tagħlim permezz tal-użu effettiv ta’ soluzzjonijiet innovattivi u teknoloġiji diġitali.
 • Jiġu żviluppati mekkaniżmi li jissorveljaw l-effettività u jtajbu l-assigurazzjoni tal-kwalità tal-politiki dwar it-tagħlim tal-adulti u l-forniment tiegħu u biex jiġi ttraċċjat il-progress tal-istudenti adulti.
 • Jiġi promoss l-Erasmus+ fost iċ-ċittadini u l-ġenerazzjonijiet kollha, inkluż billi jiġu offruti attivitajiet ta’ edukazzjoni u skambji ta’ esperjenzi lill-anzjani, bil-ħsieb li tinbena u tiżdied is-solidità mal-identità Ewropea.

Fil-qasam taż-żgħażagħ, b'konformità mal-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ , se tingħata prijorità għal:

 • l-involviment, il-konnessjoni u t-tisħiħ taż-żgħażagħ: tisaħħaħ il-kooperazzjoni transssettorjali, li tippermetti sinerġiji akbar madwar l-oqsma ta’ azzjoni differenti li jirrigwardjaw iż-żgħażagħ. Se jkun hemm fowkus speċjali fuq il-parteċipazzjoni – inklużi forom ta’ parteċipazzjoni alternattivi u innovattivi – u ċ-ċittadinanza attiva taż-żgħazagħ, notevolement dawk li jinvolvu ż-żgħażagħ f’riskju tal-esklużjoni soċjali.

Se tingħata prijorità lil proġetti biex:

 • Itejbu l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ kollha fil-ħajja demokratika u civika fl-Ewropa;
 • Jgħinu liż-żgħażagħ jagħmlu konnessjoni ma’, jesprimu l-veduti tagħhom u jinstemgħu minn dawk li jagħmlu l-politika, l-amministraturi pubbliċi, il-gruppi interessati, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jew l-individwi attivi fil-politika jew proċessi soċjali li jaffettwawlhom ħajjithom;
 • Itejbu l-ħsieb kritiku u l-litteriżmu tal-media fost iż-żgħażagħ biex tissaħħaħ id-demokrazija u jingħelbu l-manipulazzjoni, il-propoganda u d-disinformazzjoni;
 • Iwessgħu u japprofondixxu l-parteċipazzjoni ċivika, soċjali taż-żgħażagħ fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali, Ewropew jew globali;
 • Irawmu ċittadinanza attiva u notevolment jivvolontarjaw u b’solidarjetà fost iż-żgħażagħ;
 • Iżidu l-inklużjoni soċjali għaż-żgħażagħ kollha, u jibnu fuq il-valuri Ewropej;
 • Jippromwovu d-djalogu interkulturali u jippromwovu l-għarfien dwar u l-aċċettazzjoni tad-diversità u t-tolleranza fis-soċjetà;
 • Isaħħu s-sens ta’ inizjattiva taż-żgħażagħ notevolment fil-qasam soċjali u jappoġġjaw il-komunitajiet tagħhom;
 • Jirrinforzaw rabtiet bejn il-politika, ir-riċerka u l-prattika u jippromwovu għarfien aħjar dwar is-sitwazzjoni taż-żgħażagħ u l-politiki taż-żgħażagħ.

 

 • jikkontribwixxu għall-kwalità u l-innovazzjoni ta’ dawk li jaħdmu maż-Żgħażagħ u r-rikonoxximent tagħhom

Se tingħata prijorità lil proġetti li:

 • Jappoġġjaw il-bini tal-kapaċità tal-persuni li aħdmu maż-żgħażagħ u l-prattiċi tal-ħidma fost iż-żgħażagħ;
 • Jappoġġjaw il-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ fl-iżvilupp u l-qsim am’ oħrajn ta' metodi effettivi biex jilħqu lil żgħażagħ emarġinati, fil-prevenzjoni tar-razziżmu u l-intolleranza fost iż-żgħażagħ, u fl-indirizzar tar-riskji, l-opportunitajiet u l-implikazzjonijiet ta' diġitalizzazzjoni;
 • Irawmu l-inklużjoni u l-impjegabbiltà taż-żgħażagħ b'anqas opportunitajiet (inklużi l-NEETs), b'enfasi partikolari fuq iż-żgħażagħ f'riskju ta' marġinalizzazzjoni u dawk bi sfond ta' migranti.
 • Iwessgħu l-ħidma fost iż-żgħażagħ għall-kooperazzjoni transsettorjali u b'hekk jippermettu sinerġiji akbar fl-oqsma kollha ta' azzjoni li jindirizzaw it-tħassib taż-żgħażagħ;
 • Jiffaċilitaw it-tranżizzjoni taż-żgħażagħ miż-żgħożija sa meta jsiru adulti, inkluż l-appoġġ għall-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol billi jindirizzaw il-kompetenzi ewlenin u appoġġ organizzattiv li l-ħidma fost iż-żgħażagħ tista’ ġġib;
 • Jippromwovu r-rikonoxximent u l-validazzjoni tal-ħidma taż-żgħażagħ u t-tagħlim informali u mhux formali fil-livelli Ewropej, nazzjonali, reġjonali u lokali.

 

 • promozzjoni tal-intraprenditorija u t-tagħlim kreattiv u l-intraprenditorija soċjali fost iż-żgħażagħ. 

Se tingħata prijorità llil proġetti fil-forma ta' inizjattivi transnazzjonali taż-żgħażagħ li jippermettu gruppi ta' żgħażagħ li jbiddlu l-ideat fi prattika, anki permezz tal-intrapriżi soċjali, u b'hekk jindirizzaw sfidi u problemi identifikati fil-ħajja tagħhom ta' kuljum.

 

X'inhuma l-attivitajiet appoġġjati fi Sħubija Strateġika?

Matul il-ħajja ta' proġett, u skont it-tip ta' Sħubija Strateġika, il-proġetti jistgħu tipikament iwettqu firxa wiesgħa ta' attivitajiet, pereżempju:

 

 • attivitajiet li jsaħħu l-kooperazzjoni u n-netwerking bejn l-organizzazzjonijiet;
 • ittestjar u/jew implimentazzjoni ta' prattiki innovattivi fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ;
 • attivitajiet li jiffaċilitaw ir-rikonoxximent u l-validazzjoni tal-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi miksuba permezz tat-tagħlim formali, mhux formali u informali;
 • attivitajiet ta' kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet reġjonali biex jiġi promoss l-iżvilupp tas-sistemi tal-edukazzjoni, tat-taħriġ u taż-żgħażagħ u l-integrazzjoni tagħhom f'azzjonijiet ta' żvilupp lokali u reġjonali;
 • attivitajiet sabiex jappoġġjaw lill-istudenti b'diżabilità/bi bżonnijiet speċjali sabiex itemmu ċ-ċikli ta' edukazzjoni u jiffaċilitaw it-transazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol, inkluż billi jiġġieldu s-segregazzjoni u d-diskriminazzjoni fl-edukazzjoni għall-komunitajiet marġinalizzati;
 • attivitajiet sabiex iħejju aħjar u jużaw aħjar il-professjonisti fil-qasam tal-edukazzjoni u tat-taħriġ għall-isfidi tal-ekwità, id-diversità u l-inklużjoni fl-ambjent tat-tagħlim;
 • attivitajiet sabiex jippromwovu l-integrazzjoni tar-refuġjati, applikanti għall-ażil u l-migranti li jkunu għadhom jaslu u jqajmu kuxjenza dwar il-kriżi tar-refuġjati fl-Ewropa;
 • inizjattivi transnazzjonali li jrawmu l-mentalità u l-ħiliet intraprenditorjali, biex jitħeġġu ċ-ċittadinanza attiva u l-intraprenditorija (inkluża l-intraprenditorija soċjali), imwettqa b'mod konġunt minn żewġ gruppi jew aktar ta' żgħażagħ minn pajjiżi differenti.

Is-Sħubijiet Strateġiċi jistgħu jorganizzaw ukoll attivitajiet ta' tagħlim u taħriġ transnazzjonali tal-individwi, diment li jġibu magħhom valur miżjud fl-ilħuq tal-objettivi tal-proġett. Uħud minn dawn l-attivitajiet huma partikularment rilevanti f'qasam wieħed jew aktar tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ, kif iddikjarat fit-tabella hawn taħt. Għal deskrizzjoni aktar dettaljata tal-attivitajiet appoġġjati, ara l-Anness I.

Tip ta’ attività

Rilevanti b’mod partikulari għal

Mobilità mħallta tal-istudenti

Oqsma kollha tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ

Skambji għal perjodu qasir ta' gruppi ta' tfal tal-iskola

Edukazzjoni fl-iskejjel, ETV

Programmi ta' Studju Intensiv

Edukazzjoni għolja

Mobilità tal-istudju għal perjodu twil għat-tfal tal-iskola

Edukazzjoni fl-iskejjel

Assignment ta' tagħlim jew taħriġ għal perjodu twil

Edukazzjoni għolja, ETV, Edukazzjoni fl-iskejjel u għall-Adulti

Mobilità għal perjodu twil tal-ħaddiema fost iż-żgħażagħ

Żgħażagħ

Avvenimenti ta' taħriġ konġunti għal perjodu qasir għall-persunal

Oqsma kollha tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ

 

Min jista’ jieħu sehem fi Sħubija Strateġika?

Bħala regola ġenerali, is-Sħubijiet Strateġiċi għandhom fil-mira l-kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet stabbiliti fil-Pajjiżi tal-Programm. Madankollu, l-organizzazzjonijiet mill-Pajjiżi Sħab jistgħu jkunu involuti fi Sħubija Strateġika, bħala sħab (mhux bħala applikanti), jekk il-parteċipazzjoni tagħhom iġġib magħha valur miżjud essenzjali għall-proġett.

Barra mill-organizzazzjonijiet li jipparteċipaw b'mod formali fil-proġetti u jirċievu l-fondi tal-UE, is-Sħubijiet Strateġiċi jistgħu jinvolvu wkoll sħab assoċjati mis-settur pubbliku jew privat li jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tal-attivitajiet u tal-kompiti tal-proġett speċifiku jew jappoġġjaw it-tixrid u sostenibbiltà tal-proġett. Għall-kwistjonijiet ta' mmaniġġjar kuntrattwali, is-sħab assoċjati mhumiex ikkunsidrati bħala parti mis-sħab tal-proġett u ma jirċivux finanzjament. Madankollu, l-involviment tagħhom u r-rwol tagħhom fil-proġett u f’attivitajiet differenti għandu jiġi deskritt b’mod ċar.

 

X’inhuma l-kriterji użati biex tiġi vvalutata Sħubija Strateġika?

Hawn taħt hawn elenkati l-kriterji formali li Sħubija Strateġika għandha tħares sabiex tkun eliġibbli għal għotja Erasmus+:

 

Kriterji tal-Eliġibilità Ġenerali

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli

Organizzazzjoni parteċipanti tista' tkun organizzazzjoni pubblika jew privata, stabbilita f'Pajjiż tal-Programm jew f'Pajjiż Sieħeb tad-dinja (ara t-taqsima "Pajjiżi Eliġibbli" fil-Parti A ta' din il-Gwida). Pereżempju, tali organizzazzjoni tista' tkun:

 • istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja;
 • skola/istitut/ċentru edukattiv (fi kwalunkwe livell, minn dak ta' qabel l-iskola għal livell ta' edukazzjoni sekondarja għolja, u bl-inklużjoni tal-edukazzjoni vokazzjonali u l-edukazzjoni għall-adulti);
 • organizzazzjoni, assoċjazzjoni jew NGO mingħajr skop ta' qligħ;
 • intrapriża pubblika jew privata, żgħira, ta' daqs medju jew kbira (inklużi l-intrapriżi soċjali);
 • korp pubbliku fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali;
 • sieħeb soċjali jew rappreżentant ieħor tal-ħajja tax-xogħol, inklużi il-kmamar tal-kummerċ, l-industrija, l-assoċjazzjonijiet professjonali/tal-artiġjanat u t-trade unions;
 • istitut tar-riċerka;
 • fondazzjoni;
 • ċentru ta' taħriġ imħaddem bejn kumpaniji;
 • intrapriżi li jipprovdu taħriġ kondiviż (taħriġ kollaborattiv);
 • organizzazzjoni kulturali, librerija, mużew;
 • korp li jipprovdi gwida dwar il-karrieri, konsulenza professjonali u servizzi ta' informazzjoni;
 • korp li jivvalida l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi miksuba permezz ta' tagħlim mhux formali u informali;
 • NGO Ewropea għaż-Żgħażagħ;
 • grupp ta' żgħażagħ attivi fil-ħidma fost iż-żgħażagħ iżda mhux neċessarjament fil-kuntest ta' organizzazzjoni taż-żgħażagħ (jiġifieri grupp informali ta' żgħażagħ)7.

L-stituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja (HEIs) stabbiliti f'Pajjiż tal-Programm għandu jkollhom Karta għal Edukazzjoni Għolja ta' Erasmus (ECHE). L-HEIs f'Pajjiżi Sħab ma jeħtiġux ECHE, iżda se jkollhom jikkonformaw mal-prinċipji tagħha.

Min jista' japplika?

L-applikant jista' jkun kwalunkwe organizzazzjoni parteċipanti stabbilita f'Pajjiż tal-Programm. Din l-organizzazzjoni tapplika f'isem l-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha involuti fil-proġett.

Numru u profil tal-organizzazzjonijiet parteċipanti

Sħubija Strateġika hi transnazzjonali u tinvolvi tal-anqas tliet organizzazzjonijiet minn tliet Pajjiżi tal-Programm differenti. Ma hemm ebda numru massimu ta' organizzazzjonijiet parteċipanti. Madankollu, il-baġit għall-immaniġġjar u l-implimentazzjoni tal-proġett għandu massimu (u ekwivalenti għal 10 organizzazzjonijiet parteċipanti). L-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha għandhom jiġu identifikati meta ssir l-applikazzjoni għal għotja.

B'mod eċċezzjonali, japplikaw regoli differenti għas-Sħubijiet Strateġiċi li ġejjin:

 • Sħubijiet Strateġiċi fil-qasam taż-żgħażagħ għandhom jinvolvu tal-anqas żewġ organizzazzjonijiet minn żewġ Pajjiżi tal-Programm differenti;
 • Sħubijiet għall-Iskambji fl-Iskejjel għandhom jinvolvu minimu ta' żewġ skejjel u massimu ta' sitt skejjel minn tal-anqas żewġ Pajjiżi tal-Programm differenti8.

Post(ijiet) tal-attivitajiet

L-attivitajiet kollha ta' Sħubija Strateġika għandhom isiru fil-pajjiżi tal-organizzazzjonijiet li jkunu qed jipparteċipaw fil-proġett. L-attivitajiet ta' tagħlim u taħriġ għall-istudenti kif ukoll attivitajiet għal perjodu twil għall-persunal jistgħu jiġu organizzati biss fil-Pajjiżi tal-Programm

Barra minn hekk, jekk iġġustifikat b'mod xieraq f'relazzjoni mal-objettivi jew l-implimentazzjoni tal-proġett:

 • L-attivitajiet jistgħu jsiru wkoll fis-sit ta' Istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea, anke jekk fil-proġett ma jkunx hemm organizzazzjonijiet parteċipanti mill-pajjiż li jospita l-Istituzzjoni9
 • L-avvenimenti multiplikaturi jistgħu jiġu ospitati fil-pajjiż ta' kwalunkwe sieħeb assoċjat involut fis-Sħubija Strateġika.

Tul ta' żmien tal-proġett

 • Sħubijiet fil-qasam tal-edukazzjoni għolja: bejn 24 u 36 xahar;
 • Sħubijiet fil-qasam tal-ETV, l-edukazzjoni fl-iskejjel u l-edukazzjoni għall-adulti: bejn 12 u 36 xahar10;
 • Sħubijiet fil-qasam taż-żgħażagħ: bejn 6 xhur u 36 xahar.

 

It-tul ta' żmien għandu jintgħażel fl-istadju ta' applikazzjoni, abbażi tal-objettiv tal-proġett u t-tipi ta' attivitajiet ippjanati maż-żmien.

F'każijiet eċċezzjonali, it-tul ta' żmien ta' Sħubija Strateġika jista' jiġi estiż, fuq talba mill-benefiċjarju u bi qbil mal-Aġenzija Nazzjonali, b'mhux aktar minn 6 xhur u diment li t-tul ta' żmien sħiħ ma jaqbiżx it-3 snin. F'tali każ, l-għotja totali mhux se tinbidel. Fil-każijiet kollha, il-proġetti jridu jintemmu mhux aktar tard mill-31 ta' Awwissu 2023.

 

Fejn tapplika?

Mal-Aġenzija Nazzjonali tal-pajjiż li fih l-organizzazzjoni applikanti hi stabbilita11.

Skont id-data tal-għeluq, l-istess konsorzju ta' sħab jista' jissottometti applikazzjoni waħda biss u lil Aġenzija Nazzjonali waħda biss.

Meta tapplika?

 

 • Sħubijiet fl-oqsma tal-Edukazzjoni Għolja, ETV, Edukazzjoni fl-Iskejjel u Edukazzjoni għall-Adulti:
  • L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni għal għotja tagħhom sal-24 ta' Marzu f'12:00 (nofsinhar ħin ta' Brussell) għall-proġetti li jibdew bejn l-1 ta' Settembru u l-31 ta' Diċembru tal-istess sena.
 • Sħubijiet fil-qasam taż-żgħażagħ:l-applikanti jridu jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja:
  • sal-5 ta' Frar f'12:00 (nofsinhar ħin ta' Brussell) għall-proġetti li jibdew bejn l-1 ta' Ġunju u t-30 ta' Settembru tal-istess sena;
  • sat-30 ta' April f'12:00 (nofsinhar ħin ta' Brussell) għall-proġetti li jibdew bejn l-1 ta' Settembru tal-istess sena u l-31 ta' Jannar tas-sena ta' wara;
  • sal-1 ta' Ottubru f'12:00 (f'nofsinhar ħin ta' Brussell) għall-proġetti li jibdew bejn l-1 ta' Frar u l-31 ta' Mejju tas-sena ta' wara.

Għas-Sħubijiet Strateġiċi fil-qasam taż-żgħażagħ: għal kull wieħed mit-tliet dati tal-għeluq, l-Aġenziji Nazzjonali jistgħu jiftħu d-data tal-għeluq għaż-żewġ tipi ta' Sħubijiiet Strateġiċi (jiġifieri li jappoġġjaw l-innovazzjoni u l-appoġġ l-iskambji ta' prattiki tajba) jew għal tip wieħed biss ta' proġetti. L-applikanti huma mistiedna jiċċekkjaw is-sit elettroniku tal-Aġenzija Nazzjonali tagħhom għal informazzjoni aktar preċiża.

Kif tapplika?

Jekk jogħġbok ara l-Parti C ta' din il-Gwida għad-dettalji dwar kif wieħed għandu japplika.

 

Kriterji Addizzjonali tal-Eliġibilità

Barra minn hekk, jekk is-Sħubija Strateġika tipprevedi kwalunkwe waħda mill-attivitajiet transnazzjonali ta' tagħlim u taħriġ li ġejjin, għandhom jiġu rispettati l-kriterji tal-eliġibilità addizzjonali rilevanti:

 

Avvenimenti ta' taħriġ konġunti għal perjodu qasir għall-persunal.

Parteċipanti ELIĠIBBLI

Il-professuri, l-għalliema, it-trainers, il-persunal edukattiv u amministrattiv12 li jaħdem fl-organizzazzjonijiet parteċipanti fil-Pajjiżi tal-Programm u fil-Pajjiżi Sħab. Ħaddiema fost iż-żgħażagħ mill-Pajjiżi tal-Programm u mill-Pajjiżi Sħab.

Tul ta' Żmien tal-Attività Minn 3 ijiem sa xahrejn; esklużi l-ġranet għall-ivvjaġġar
Programmi ta’ Studju Intensiv

Parteċipanti Eliġibbli

 • Studenti: Studenti tal-edukazzjoni għolja reġistrati f'HEI parteċipanti f'Pajjiż tal-Programm.
 • Persunal li jgħallem: persunal li jgħallem minn HEIs parteċipanti f'Pajjiżi tal-Programm jew f'Pajjiżi Sħab.
 • Għalliema mistiedna: persunal li jgħallem minn HEIs mhux parteċipanti, u esperti/speċjalisti/professjonisti minn intrapriżi jew organizzazzjonijiet oħra tal-Pajjiżi tal-Programm jew tal-Pajjiżi Sħab.

Tul ta' Żmien tal-Attività

 • Studenti: minn 5 ijiem sa xahrejn; esklużi l-ġranet għall-ivvjaġġar
 • Persunal li jgħallem (inklużi għalliema mistednin): Minn jum wieħed sa xahrejn; esklużi l-ġranet għall-ivvjaġġar

Mobilità mħallta ta' tfal tal-iskola, studenti u żgħażagħ (il-mobilità fiżika għal perjodu qasir flimkien ma' mobilità virtwali)

parteċipanti eliġibbli

 • L-apprendisti, l-istudenti tal-ETV, l-istudenti ta' edukazzjoni għolja13, l-istudenti adulti, u t-tfal tal-iskola li ġejjin minn organizzazzjonijiet parteċipanti f'Pajjiżi tal-Programm. Żgħażagħ mill-Pajjiżi tal-Programm.
tul ta' żmien tal-attività Minn 5 ijiem sa xahrejn; esklużi l-ġranet għall-ivvjaġġar

Skambji għal perjodu qasir ta' gruppi ta' tfal tal-iskola (inklużi studenti tal-ETV)

Parteċipanti eliġibbli It-tfal tal-iskola u studenti tal-ETC ta' kull età reġistrati fi skola parteċipanti (inklużi organizzazzjonijiet tal-ETV) f'Pajjiż tal-Programm u akkumpanjati minn persunal tal-iskola.
Tul ta' żmien tal-attività Minn 3 ijiem sa xahrejn; esklużi l-ġranet għall-ivvjaġġar

Assignment ta' tagħlim jew taħriġ għal perjodu twil

Parteċipanti eliġibbli Il-professuri, l-għalliema, il-trainers, il-persunal edukattiv u amministrattiv li jaħdem fl-organizzazzjonijiet parteċipanti f'Pajjiżi tal-Programm.
Tul ta' żmien tal-attività Minn xahrejn sa 12-il xahar

Mobilità tal-istudju għal perjodu twil għat-tfal tal-iskola

Parteċipanti eliġibbli Tfal tal-iskola li għandhom 14-il sena jew aktar, reġistrati fi skola parteċipanti f'Pajjiż tal-Programm.
Tul ta' żmien tal-attività Minn xahrejn sa 12-il xahar

Mobilità għal perjodu twil tal-ħaddiema fost iż-żgħażagħ

Parteċipanti eliġibbli Ħaddiema fost iż-żgħażagħ mill-Pajjiżi tal-Programm.
Tul ta' żmien tal-attività Minn xahrejn sa 12-il xahar

 

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla rilevanti. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida.

 

Kriterji tal-għoti

Skont l-objettivi tal-proġett, l-organizzazzjonijiet parteċipanti involuti, l-impatt mistenni, u elementi oħra, is-Sħubijiet Strateġiċi jistgħu jkunu ta’ daqsijiet differenti, u jadattaw għall-attivitajiet tagħhom kif xieraq. F’termini simplifikati, din l-azzjoni tippermetti lill-organizzazzjonijiet parteċipanti jiksbu esperjenza fil-kooperazzjoni internazzjonali u jsaħħu l-kapaċitajiet tagħhom, kif ukoll jipproduċu riżultati tanġibbli innovattivi ta’ kwalità għolja. Il-valutazzjoni kwalitattiva tal-proġett se tkun proporzjonata għall-objettivi tal-kooperazzjoni u n-natura tal-organizzazzjonijiet involuti.

Il-proġetti se jiġu vvalutati skont il-kriterji li ġejjin:

Rilevanza tal-proġett

(massimu 30 punt)

 

Ir-rilevanza tal-proposta għal dan li ġej:

 • l-objettivi u l-prijoritajiet tal-Azzjoni (ara t-taqsima "X'inhuma l-għanijiet u l-prijoritajiet ta' Sħubija Strateġika")
 • Jekk il-proposta tindirizza l-prijorità orizzontali "inklużjoni soċjali", din għandha titqies bħala rilevanti ħafna.
 • Jekk il-proposta tindirizza waħda jew aktar mill-"Prijoritajiet Ewropej fil-kuntest nazzjonali", kif imħabbar mill-Aġenzija Nazzjonali, din għandha titqies bħala rilevanti ħafna.

Kemm:

 • il-proposta hi bbażata fuq analiżi ġenwina u xierqa tal-bżonnijiet;
 • l-objettivi huma ddefiniti b'mod ċar, realistiċi u jindirizzaw kwistjonijiet rilevanti għall-organizzazzjonijiet parteċipanti u l-gruppi fil-mira;
 • il-proposta hi xierqa biex issawwar sinerġiji bejn l-oqsma differenti tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ;
 • il-proposta hi innovattiva u/jew komplementari għal inizjattivi oħra li diġà twettqu mill-organizzazzjonijiet parteċipanti;
 • il-proposta ġġib valur miżjud fil-livell tal-UE permezz ta' riżultati li ma kinux jinkisbu minn attivitajiet imwettqa f'pajjiż wieħed.

Kwalità tat-tfassil u tal-implimentazzjoni tal-proġett

(massimu 20 punt)

 

 

 • Iċ-ċarezza, il-kompletezza u l-kwalità tal-programm ta' ħidma, inklużi fażijiet xierqa għat-tħejjija, l-implimentazzjoni, is-sorveljanza, l-evalwazzjoni u t-tixrid;
 • Il-konsistenza bejn l-objettivi tal-proġett u l-attivitajiet proposti;
 • Il-kwalità u l-fattibbiltà tal-metodoloġija proposta;
 • L-eżistenza u r-rilevanza tal-miżuri ta' kontroll tal-kwalità biex jiġi żgurat li l-implimentazzjoni tal-proġett hi ta' kwalità, titlesta fil-ħin u skont il-baġit;
 • Kemm il-proġett hu kosteffettiv u jalloka riżorsi xierqa għal kull attività.
 • Jekk applikabbli, l-użu tal-pjattaformi online ta' Erasmus+ (eż. l-eTwinning; l-EPALE; is-School Education Gateway) bħala għodda għall-preparazzjoni, l-implimentazzjoni u s-segwitu tal-attivitajiet tal-proġett.
 • Għal Sħubijiet għall-Iskambji fl-Iskejjel:
  • kemm il-proġetti qed jibnu fuq proġetti ta' eTwinning ta' qabel jew li għadhom għaddejjin;
  • kemm il-proġett qed juża l-eTwinning flimkien mal-mobilità fiżika biex joħloq  skambji itwal, aktar frekwenti u aktar rikki bejn tfal tal-iskola u għalliema f'pajjiżi differenti (mobilità mħallta).

Jekk il-proġett jippjana attivitajiet ta' taħriġ jew tagħlim:

 • Il-kwalità tal-arranġamenti prattiċi, tal-mmaniġġjar u tal-modalitajiet ta' appoġġ fil-attivitajiet tat-tagħlim u t-taħriġ;
 • Kemm dawn l-attivitajiet huma xierqa għall-miri tal-proġett u jinvolvu n-numru xieraq ta' parteċipanti;
 • Il-kwalità tal-arranġamenti għar-rikonoxximent u l-validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim tal-parteċipanti, b'konformità mal-għodod u l-prinċipji Ewropej ta' trasparenza u rikonoxximent.

   

Kwalità tat-tim tal-proġett u tal-arranġamenti ta’ koperazzjoni

(massimu 20 punt)

 

 

 • Kemm:
  • il-proġett jinvolvi taħlita xierqa ta' organizzazzjonijiet parteċipanti komplementari bil-profil, l-esperjenza u l-għarfien espert meħtieġa biex jitlestew b'suċċess l-aspetti kollha tal-proġett;
  • id-distribuzzjoni tar-responsabbiltajiet u l-kompiti turi l-impenn u l-kontribuzzjoni attiva tal-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha;
  • jekk ikun rilevanti għat-tip ta' proġett, il-proġett jinvolvi l-parteċipazzjoni ta' organizzazzjonijiet minn oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ differenti u setturi soċjoekonomiċi oħra14;
 • Kemm il-proġett jinvolvi parteċipanti ġodda għall-Azzjoni.
 • Għal Sħubijiet ta' Skambji Skolastiċi: kemm il-proġett jinvolvi skejjel u l-eTwinning u joħloq opportunitajiet għalihom biex jippromwovu l-aħjar prattiki fl-eTwinning u jipprovdi mentorship għal skejjel oħra li għandhom inqas esperjenzi fl-użu tal-eTwinning.
 • L-eżistenza ta' mekkaniżmi effettivi għall-koordinazzjoni u l-komunikazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet parteċipanti, kif ukoll partijiet rilevanti oħra.
 • Jekk ikun applikabbli, kemm l-involviment ta' organizzazzjoni parteċipanti minn Pajjiż Sieħeb iġib valur miżjud għall-proġett (jekk din il-kundizzjoni ma tiġix sodisfatta, il-proġett mhux se jiġi kkunsidrat għall-għażla).

Impatt u tixrid (massimu 30 punt)

 

 • Il-kwalità tal-miżuri għall-evalwazzjoni tal-eżiti tal-proġett
 • L-impatt potenzjali tal-proġett:
  • fuq il-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet parteċipanti waqt u wara l-ħajja tal-proġett;
  • barra l-organizzazzjonijiet u l-individwi li qed jipparteċipaw direttament fil-proġett, fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew Ewropew.
 • Il-kwalità tal-pjan ta' tixrid: l-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri mmirati lejn il-kondiviżjoni tal-eżiti tal-proġett fi ħdan l-organizzazzjonijiet parteċipanti u barra minnhom;
 • Jekk ikun rilevanti, kemm il-proposta tiddeskrivi kif il-materjali, id-dokumenti u l-media prodotti se jitqiegħdu għad-dispożizzjoni mingħajr ħlas u jiġu promossi permezz ta' liċenzji miftuħa, u ma jkunx fihom limitazzjonijiet sproporzjonati;
 • Il-kwalità tal-pjanijiet biex tiġi żgurata s-sostenibbiltà tal-proġett: il-kapaċita tiegħu li jibqa' jkollu impatt u jipproduċi riżultati wara li tkun intużat l-għotja tal-UE.

 

Sabiex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti għandhom jiksbu tal-anqas 60 punt. Barra minn hekk, għandhom jiksbu tal-anqas nofs il-punti massimi f'kull waħda mill-kategoriji tal-kriterji tal-għoti msemmija hawn fuq (jiġifieri tal-anqas 15-il punt għall-kategoriji "rilevanza tal-proġett" u "impatt u tixrid"; 10 punti għall-kategoriji "kwalità tat-tfassil u tal-implimentazzjoni tal-proġett", u "kwalità tat-tim tal-proġett u tal-arranġamenti ta' kooperazzjoni"). Proposti li ma jindirizzawx tal-anqas prijorità waħda tal-Azzjoni ma jiġux iffinanzjati.

Formati Speċifiċi ta' Sħubija Strateġika

Is-Sħubijiet Strateġiċi jappoġġjaw firxa wiesgħa u flessibbli ta' attivitajiet sabiex jimplimentaw proġetti ta' kwalità għolja, jippromwovu l-iżvilupp u l-modernizzazzjoni tal-organizzazzjonijiet, u jappoġġjaw żviluppi ta' politika fil-livell Ewropew, nazzjonali u reġjonali.

Skont l-objettivi tal-proġett, l-organizzazzjonijiet parteċipanti involuti, l-impatt mistenni, u elementi oħra, is-Sħubijiet Strateġiċi jistgħu jkunu ta' daqsijiet differenti, u jadattaw għall-attivitajiet tagħhom kif xieraq.

Fost il-varjetà kbira ta' attivitajiet u formati ta' proġetti, is-Sħubijiet Strateġiċi li ġejjin għandhom karatteristiċi speċifiċi.

Sħubijiet għall-Iskambji tal-Iskejjel

L-għan ewlieni tas-Sħubijiet għall-Iskambji fl-Iskejjel hu li tissaħħaħ id-dimensjoni Ewropea fl-iskejjel parteċipanti, biex jibnu l-kapaċità tagħhom għal kooperazzjoni transkonfinali u l-kapaċità tagħhom li jlaħħqu ma' sfidi ġodda. Bl-organizzazzjoni ta' attivitajiet ta' mobilità għat-tfal tal-iskola, dawn is-sħubijiet se jippromwovu wkoll il-valuri komuni tal-libertà, l-inklużjoni, it-tolleranza u n-nondiskriminazzjoni kif enfasizzat fid-Dikjarazzjoni ta' Pariġi ta' Marzu 2015.

Is-Sħubijiet għall-Iskambji fl-Iskejjel jistgħu jimplimentaw attivitajiet differenti għal skambju ta' persunal u tfal tal-iskola:

 • Skambji għal perjodu qasir ta' gruppi ta' tfal tal-iskola (minn 3 ijiem sa xahrejn): tfal tal-iskola minn pajjiżi differenti jistgħu jaħdmu flimkien f'attivitajiet konnessi mal-għanijiet tas-sħubija. L-attivitajiet ta' skambju għal perjodu qasir huma mfasslin biex joffru esperjenzi internazzjonali ta' tagħlim lit-tfal tal-iskola, biex jiżviluppawlhom il-fehim tagħhom dwar id-diversità tal-kulturi u tal-lingwi Ewropej, u biex jgħinuhom jiksbu kompetenzi soċjali, ċiviċi u interkulturali għall-iżvilupp personali tagħhom.
 • Mobilità tal-istudju għal perjodu twil tat-tfal tal-iskola (minn xahrejn sa 12-il xahar): it-tfal tal-iskola li għandhom tal-anqas 14-il sena jistgħu jqattgħu perjodu fi skola li tilqa' u f'familja ospitanti barra l-pajjiż. L-iskejjel li jibagħtu u li jospitaw mistennija li jiżguraw eżiti tat-tagħlim ta' kwalità għolja, li jipprovdu rikonoxximent adatt għat-tfal tal-iskola involuti, u li jappoġġjawhom b'mod konsistenti matul il-perjodu ta' mobilità tagħhom. L-applikanti għal Sħubijiet għall-Iskambji fl-Iskejjel jistgħu jiffokaw kompletament fuq l-organizzazzjoni ta' mobilità għal perjodu twil ta' tfal tal-iskola bħala għodda biex jiġi żviluppat il-potenzjal għall-kooperazzjoni internazzjonali tal-iskejjel involuti.
 • Avvenimenti konġunti ta' taħriġ tal-persunal għal perjodu qasir (minn 3 ijiem sa xahrejn): persunal li jgħallem u li ma jgħallimx jistgħu jaħdmu flimkien biex jaqsmu l-esperjenza u l-għarfien, jew sabiex jirċievu taħriġ konġunt.
 • Assignment ta' tagħlim jew taħriġ għal perjodu twil (minn xahrejn sa 12-il xahar); permezz ta' stazzjonar aktar fit-tul fi skola sieħba, din l-attività tippermetti lill-persunal sabiex jiżviluppa l-għarfien u l-fehim tiegħu tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ ta' pajjiżi oħrajn, u tgħinhom jaqsmu u jiksbu kompetenzi, metodi u prattiki professjonali.

 

L-eTwinning fi Sħubijiet ta' Skambji tal-Iskejjel

Il-kombinament tal-mobilità u l-iskambji fiżiċi mal-kooperazzjoni virtwali jistgħu jkunu element importanti fis-Sħubijiet tal-Iskambji tal-Iskejjel. B'mod partikolari, il-proġetti huma mħeġġa bi sħiħ biex jużaw l-eTwinning sabiex jaħdmu flimkien qabel, matul u wara l-attivitajiet tal-proġett.

Biex juru s-saħħa tal-proposti tagħhom f'termini ta' użu tal-eTwinning, l-applikanti għandhom jispjegaw l-elementi rilevanti fl-applikazzjoni tal-proġett tagħhom. L-elementi partikolarment importanti jinkludu:

 • L-involviment ta' skejjel li għandhom tikketta tal-iskola tal-eTwinning15 fil-proġett u joħolqu opportunitajiet għalihom biex jippromwovu l-aħjar prattiki fil-eTwinning u jipprovdu mentorship lil skejjel oħra li għandhom inqas esperjenza fl-użu tal- eTwinning;
 • Preżentazzjoni ta' pjanijiet konkreti għal bini fuq proġetti tal- eTwinning ta' qabel jew li għadhom għaddejjin;
 • L-użu tal- eTwinning b'kombinament ma' mobilità fiżika biex jinħolqu skambji itwal, aktar frekwenti u aktar rikki bejn tfal tal-iskola u għalliema f'pajjiżi differenti (mobilità mħallta).

 

Kriterji tal-eliġibilità speċifiċi li japplikaw għal sħubijiet għall-iskambji tal-iskejjel

Imqabblin ma' Sħubijiet Strateġiċi oħrajn, ir-regoli speċifiċi li ġejjin se japplikaw għal dan il-format:

 • Is-sħubijiet għandhom jinvolvu minimu ta' żewġ skejjel u massimu ta' sitt skejjel16;
 • Jistgħu jipparteċipaw biss skejjel mill-Pajjiżi tal-Programm;
 • Bħala regola ġenerali, il-proġetti jdumu bejn 12 u 24 xahar. Jekk iġġustifikat mill-pjan tax-xogħol tagħhom, huma biss il-proġetti li jorganizzaw mobilità għal perjodu twil ta' tfal tal-iskola biss jistgħu jdumu sa 36 xahar;
 • Il-fondi huma pprovduti għall-attivitajiet ta' mobilità ta' persunal u tfal tal-iskola (inklużi l-għalliema jew persuni kkwalifikati oħra li jakkompanjawhom), kif ukoll l-immaniġġjar ġenerali tal-proġetti u l-ispejjeż ta' implimentazzjoni. Il-finanzjament iddedikat mhuwiex ipprovdut għall-Outputs Intellettwali, l-Avvenimenti Multiplikaturi u l-Laqgħat Transnazzjonali tal-Proġett. Jistgħu jintalbu fondi addizzjonali kemm għall-appoġġ lill-parteċipanti bi bżonnijiet speċjali, kif ukoll għal Spejjeż eċċezzjonali, jekk iġġustifikati. Għad-dettalji, jekk jogħġbok ikkonsulta it-taqsima "X'inhuma ir-regoli dwar il-finanzjament?", hawn taħt:
 • Il-finanzjament se jkun limitat għal massimu ta' EUR 16 500 fis-sena u għal kull skola parteċipanti. Dan il-limitu massimu se japplika fil-livell ta' proġett.17Kemm il-fondi għall-appoġġ lill-parteċipanti bi bżonnijiet speċjali, kif ukoll l-ispejjeż kbar Eċċezzjonali għall-ivvjaġġar mhumiex se jitqiesu għal dan il-limitu.

Is-Sħubijiet għall-Iskambji fl-Iskejjel li jkollhom suċċess jużaw mudell kontraenti speċifiku mqabbel ma' modi oħrajn ta' Sħubijiet Strateġiċi. Fl-istadju tal-applikazzjoni, l-iskola applikanti tmexxi l-proġett u tapplika f'isem l-iskejjel parteċipanti kollha. Madankollu, meta tintgħażel is-sħubija, kull skola parteċipanti tiffirma ftehim tal-għotja separat mal-Aġenzija Nazzjonali stabbilita f'pajjiżha. L-iskola applikanti tibqa' żżomm ir-rwol ta' koordinazzjoni għat-tul ta' żmien tal-proġett u se tkun responsabbli għar-rapportar dwar ir-riżultati ġenerali tal-proġett, filwaqt li l-iskejjel sħab jirrapportaw biss dwar l-ispejjeż speċifiċi tagħhom.

Inizjattivi Transnazzjonali taż-Żgħażagħ18

Dawn is-Sħubijiet Strateġiċi fil-qasam taż-żgħażagħ għandhom l-għan li jrawmu l-impenn soċjali u l-ispirtu intraprenditorjali taż-żgħażagħ. Pereżempju, dawn l-inizjattivi jistgħu jikkonċernaw:

 • l-istabbiliment ta' (netwerks ta') intrapiżi soċjali, assoċjazzjonijiet, għaqdiet, NGOs,
 • l-iżvilupp u l-għoti ta' korsijiet u taħriġ dwar l-edukazzjoni intraprenditorjali (b'mod partikulari l-intraprenditorja soċjali u l-użu tal-ICTs);
 • l-informazzjoni, il-litteriżmu fil-media, l-azzjonijiet ta' sensitizzazzjoni, jew l-azzjonijiet li jistimolaw l-impenn ċiviku fost iż-żgħażagħ (eż. dibattiti, konferenzi, avvenimenti, konsultazzjonijiet, inizjattivi b'rabta ma' suġġetti Ewropej, eċċ.);
 • l-azzjonijiet għall-benefiċċju tal-komunitajiet lokali (eż. l-appoġġ għall-gruppi vulnerabbli bħall-anzjani, il-minoranzi, il-migranti, il-persuni b'diżabilità, eċċ.);
 • l-inizjattivi artistiċi u kulturali (drammi teatrali, wirjiet, wirjiet mużikali, fora ta' diskussjoni, eċċ.).

Il-karatteristika distintiva ta' dan il-format ta' Sħubijiet Strateġiċi hu li Inizjattiva taż-Żgħażagħ tinbeda, tiġi stabbilita u titwettaq miż-żgħażagħ infushom.

X'għandek tkun taf aktar dwar din l-Azzjoni?

Appoġġ għall-kooperazzjoni reġjonali fl-edukazzjoni fl-iskejjel

Is-Sħubijiet Strateġiċi fil-qasam tal-edukazzjoni fl-iskejjel għandhom l-opportunità li japplikaw għall-proġetti bbażati madwar il-kooperazzjoni transfruntiera bejn ir-reġjuni u l-muniċipalitajiet min pajjiżi differenti. L-aspett distintiv ta' dawn is-sħubijiet hu l-involviment strateġiku tal-awtoritajiet lokali u/jew reġjonali tal-iskola. Sabiex tinħoloq applikazzjoni li tirnexxi, l-awtoritajiet lokali jew reġjonali għandhom jieħdu rwol ta' tmexxija fl-ippjanar tal-attivitajiet li jindirizzaw kwistjoni komuni permezz tal-involviment tal-organizzazzjonijiet mis-settur ċivili u dak privat flimkien ma' skejjel fil-komunità tagħhom.

Spejjeż eċċezzjonali

L-applikanti ta' Sħubijiet Strateġiċi li jorganizzaw l-attivitajiet tat-tagħlim u tat-taħriġ se jitħallew jitolbu finanzjament taħt l-intestatura tal-baġit "spejjeż eċċezzjonali" (sa massimu ta' 80% tal-ispejjeż eliġibbli totali: ara "X'inhuma ir-regoli dwar il-finanzjament?"), inklużi każijiet fejn il-parteċipanti jagħżlu mezzi tat-trasport aktar nodfa b’emissjonijiet tal-karbonju aktar baxxi (eż. tren) li jirriżultaw fi spejjeż tal-ivvjaġġar aktar għoljin. Dan ikun permess sakemm l-applikanti jkunu jistgħu jiġġustifikaw li r-regoli dwar il-finanzjament standard (ibbażati fuq l-kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji għal kull faxxa ta' distanza tal-ivvjaġġar) ma jkoprux tal-anqas 70% tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti. Jekk tingħataw, l-ispejjeż eċċezzjonali għall-ivvjaġġar għoli jissostitwixxu l-għotja tal-ivvjaġġar standard.

SĦUBIJIET STRATEĠIĊI B’REAZZJONI GĦAS-SITWAZZJONI TAL-COVID-19

X’INHUMA L-GĦANIJIET U L-PRIJORITAJIET TA’ SĦUBIJA STRATEĠIKA B’REAZZJONI GĦAS-SITWAZZJONI TAL-COVID-19? 

Il-pandemija tal-COVID-19 mhux biss poġġiet limiti fil-mod kif in-nies jistgħu jirrelataw ma’ xulxin u jwettqu l-kompiti l-aktar bażiċi tagħhom ta’ kuljum, iżda kellha wkoll impatt sinifikanti fuq it-twassil regolari tal-politiki dwar l-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ. Fi żmien tant kritiku għas-soċjetajiet tagħna, l-aċċess għall-edukazzjoni qed jirriżulta, aktar minn qatt qabel, li huwa essenzjali biex jiġi żgurat irkupru malajr, filwaqt li jiġu promossi opportunitajiet indaqs fost in-nies ta’ kull sfond. 

Fid-dawl ta’ dawn iċ-ċirkostanzi eċċezzjonali, il-Programm Erasmus+ jilqa’ l-isfida biex jikkonferma r-rwol tiegħu bħala l-istrument ewlieni tal-UE li jappoġġja l-innovazzjoni fl-edukazzjoni, fit-taħriġ, fiż-żgħażagħ u fl-isport kif ukoll li jipprovdi opportunitajiet għall-iżvilupp personali, soċjoedukattiv u professjonali tan-nies fl-Ewropa u lil hinn minnha, bil-għan li ħadd ma jitħalla jaqa’ lura. 

Sabiex ikun hemm rispons għaċ-ċirkostanzi maħluqa mill-pandemija tal-COVID-19, fl-2020, il-programm Erasmus+ se jappoġġja b’mod eċċezzjonali:

 • Sħubijiet għat-Tħejjija tal-Edukazzjoni Diġitali (fl-oqsma tal-edukazzjoni skolastika, l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, u l-edukazzjoni għolja): dawn il-proġetti għandhom l-għan li jgħammru s-sistemi tal-edukazzjoni u tat-taħriġ biex jiffaċċjaw l-isfidi ppreżentati mill-bidla reċenti u f’daqqa għal apprendiment online u mill-bogħod, inkluż l-appoġġ għall-għalliema biex jiżviluppaw kompetenzi diġitali u jissalvagwardjaw in-natura inklużiva tal-opportunitajiet ta’ tagħlim.

  Il-kriżi attwali tal-COVID-19 ħaffet ħafna l-ħtieġa għall-modernizzazzjoni u t-trasformazzjoni diġitali tas-sistemi tal-edukazzjoni u tat-taħriġ madwar l-Ewropa. L-għan huwa li tissaħħaħ il-kapaċità tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u tat-taħriġ li jipprovdu edukazzjoni diġitali ta’ kwalità għolja u inklużiva. L-enfasi se tkun fuq il-bini tal-kapaċità biex jiġi implimentat tagħlim u apprendiment online, imħallat u mill-bogħod; biex jiġu żviluppati kompetenzi pedagoġiċi diġitali tal-edukaturi, li jippermettulhom iwasslu edukazzjoni diġitali inklużiva ta’ kwalità għolja; u biex jiġi żviluppat u/jew jintuża kontenut diġitali ta’ kwalità għolja bħal riżorsi u għodod online innovattivi. Is-sħubijiet se jippromwovu n-networking tal-istituzzjonijiet madwar l-UE, il-kondiviżjoni tar-riżorsi u l-għarfien espert, u l-kollaborazzjoni mal-fornituri tat-teknoloġija diġitali u l-esperti fit-teknoloġiji edukattivi u l-prattika pedagoġika rilevanti, biex jiġu żviluppati soluzzjonijiet imfassla apposta adattati għall-isfidi u għar-realtajiet lokali.
   
 • Sħubijiet għall-Kreattività (fl-oqsma taż-żgħażagħ, tal-edukazzjoni fl-iskejjel u tal-edukazzjoni għall-adulti): Il-kriżi tal-COVID-19 laqtet partikolarment ħażin lis-setturi kulturali u kreattivi. Is-Sħubijiet għall-Kreattività għandhom l-għan li jinvolvu lill-organizzazzjonijiet fl-oqsma tal-edukazzjoni formali, informali u mhux formali, flimkien ma’ dawk mis-setturi kreattivi u kulturali biex jistimulaw l-għarfien Ewropew u jagħtu s-setgħa lin-nies tal-ġenerazzjonijiet attwali u futuri – irrispettivament mill-isfond soċjali u kulturali – biex ikunu innovaturi ta’ suċċess fl-ambjent lokali tagħhom. Wieħed mill-għanijiet huwa wkoll li ż-żgħażagħ u l-adulti jiġu mgħammra bl-għodod u bil-kompetenzi meħtieġa biex joħorġu b'soluzzjonijiet kreattivi u innovattivi biex jiffaċċjaw riskji bla preċedent, u sfidi tas-soċjetà, kif ukoll biex jidentifikaw opportunitajiet li jistgħu jiġu mfittxija f’kuntest kritiku. Din l-azzjoni għandha l-għan li ttejjeb l-iżvilupp tal-ħiliet u l-kompetenzi li jsaħħu l-kreattività, kif ukoll li tagħti spinta lill-kwalità, lill-innovazzjoni u lir-rikonoxximent tal-ħidma taż-żgħażagħ li jappoġġjaw il-potenzjal kreattiv taż-żgħażagħ, u b’hekk tikkontribwixxi għar-reżiljenza tal-irkupru tas-setturi kulturali u kreattivi. 

  Dawn il-proġetti jsaħħu l-kooperazzjoni transsettorjali b’enfasi fuq il-kreattività, iċ-ċittadinanza Ewropea u l-għarfien kulturali taċ-ċittadini kollha; permezz ta’ din l-azzjoni, il-Programm jista’ wkoll itejjeb l-inklużjoni soċjali permezz tal-arti, billi jrawwem approċċi innovattivi ta’ djalogu parteċipattiv u interkulturali li jorbtu lill-partijiet interessati fl-edukazzjoni, fit-taħriġ u fiż-żgħażagħ mal-organizzazzjonijiet ta’ bażi tas-settur kulturali u kreattiv.  

  Sħubijiet mas-settur tal-edukazzjoni formali, informali u mhux formali li jiffokaw fuq iż-żgħażagħ u fuq il-professjonisti jistgħu jgħinu biex jiġu indirizzati kemm l-isfidi soċjali ewlenin li qed jiffaċċjaw is-setturi kulturali u kreattivi fid-dawl ta’ din il-kriżi globali kif ukoll l-opportunitajiet għalihom li l-kriżi għamlet evidenti. Fl-aħħar mill-aħħar, din il-kooperazzjoni transsettorjali għandha tikkomplementa l-isforzi biex tgħin lis-setturi kulturali u kreattivi jirkupraw mill-kriżi f’termini ta’ rkupru ekoloġiku, aktar diġitali u reżiljenti, u b’hekk tikkontribwixxi wkoll għall-prijoritajiet strateġiċi tal-UE.

X’INHUMA L-GRUPPI FIL-MIRA U L-PRIJORITAJIET INDIRIZZATI MIS-SĦUBIJA STRATEĠIKA B’REAZZJONI GĦAS-SITWAZZJONI TAL-COVID-19? 

Irrispettivament mill-qasam milqut mill-proġett, Sħubijiet Strateġiċi huma miftuħin għal kwalunkwe tip ta’ organizzazzjoni attiva fi kwalunkwe qasam tal-edukazzjoni, tat-taħriġ u taż-żgħażagħ jew setturi soċjoekonomiċi oħrajn kif ukoll għal organizzazzjonijiet li jwettqu attivitajiet li huma trasversali għal oqsma differenti (eż. awtoritajiet lokali u reġjonali, ċentri ta’ rikonoxximent u validazzjoni, kmamar tal-kummerċ, organizzazzjonijiet kummerċjali, ċentri ta’ gwida, organizzazzjonijiet kulturali). Skont il-prijorità u l-objettivi indirizzati mill-proġett, is-Sħubijiet Strateġiċi għandhom jinvolvu l-iktar firxa adegwata u differenti ta’ sħab biex jibbenefikaw mill-esperjenzi, il-profili u l-għarfien espert speċifiku differenti tagħhom u biex jipproduċi riżultati relevanti u ta’ kwalità għolja tal-proġett. 

Biex jiġu ffinanzjati, il-proġetti iridu jindirizzaw wieħed mill-prijoritajiet li ġejjin:

 • Prattiki innovattivi f’era diġitali: Il-Programm Erasmus+ se jappoġġja l-adozzjoni ta’ teknoloġiji diġitali u ta’ pedagoġiji innovattivi u miftuħa fl-edukazzjoni, fit-taħriġ, fiż-żgħażagħ u fl-isport. Se tingħata attenzjoni partikolari għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u għall-indirizzar tad-differenzi fir-rigward tal-aċċess u l-użu minn gruppi sottorappreżentati. Il-Programm se jappoġġja wkoll l-użu tal-oqfsa Ewropej dwar il-kompetenzi diġitali tal-edukaturi, iċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet, inkluż l-iżvilupp u l-użu ta’ riżorsi edukattivi miftuħa, kotba tal-iskola b'aċċess miftuħ, u software edukattiv b’xejn u b’sors miftuħ. Se tingħata prijorità lil azzjonijiet li jippromwovu metodi u għodod innovattivi għat-tagħlim, it-taħriġ, l-apprendiment u l-valutazzjoni bħala xprunaturi għat-titjib fit-tagħlim tul il-ħajja. L-Erasmus+ irid ikompli jiġi mmobilizzat biex jappoġġja l-proċess ta’ rkupru mill-pandemija tal-COVID-19 u juri r-rispons, l-adattabbiltà u l-flessibbiltà. Għalhekk, se tingħata prijorità lill-azzjonijiet li jikkontribwixxu għall-bini tat-tħejjija tal-edukazzjoni diġitali u għall-mitigazzjoni tal-impatt tal-kriżi fuq uħud mis-setturi li ntlaqtu l-aktar.
   
 • L-iżvilupp tal-ħiliet u l-inklużjoni permezz tal-kreattività u l-arti. Se tingħata prijorità lill-attivitajiet edukattivi u t-tagħlim tul il-ħajja, it-tagħlim informali u mhux formali u l-ħidma fost iż-żgħażagħ (inkluż il-ħidma diġitali fost iż-żgħażagħ) b’komponent kulturali u kreattiv li jgħin lill-ġenerazzjonijiet żgħażagħ u lill-professjonisti jiksbu ħiliet u kompetenzi, inkluż kompetenzi diġitali, li jsaħħu l-kreattività fl-edukazzjoni, kif ukoll li jagħtu spinta lill-kwalità, l-innovazzjoni u r-rikonoxximent tal-ħidma fost iż-żgħażagħ li jappoġġjaw il-potenzjal kreattiv taż-żgħażagħ, u b’hekk jikkontribwixxu għar-reżiljenza tas-setturi kulturali u kreattivi. Se tingħata prijorità lill-azzjonijiet li jistgħu jikkontribwixxu għall-ħolqien tal-impjiegi, l-iżvilupp sostenibbli u l-inklużjoni soċjali permezz tal-arti, billi jitrawmu approċċi innovattivi ta’ djalogu parteċipattiv u interkulturali li jorbtu l-partijiet interessati fl-edukazzjoni, fit-taħriġ u fiż-żgħażagħ mal-organizzazzjonijiet fis-setturi kulturali u kreattivi.

Barra minn hekk, il-proġetti jistgħu jiffukaw fuq prijoritajiet orizzontali jew speċifiċi għas-settur oħrajn, definiti fit-taqsima preċedenti “Sħubijiet Strateġiċi fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ - X’inhuma l-għanijiet u l-prijoritajiet ta’ Sħubija Strateġika”.

X’INHUMA L-ATTIVITAJIET APPOĠĠJATI FI SĦUBIJA STRATEĠIKA B’REAZZJONI GĦAS-SITWAZZJONI TAL-COVID-19? 

Matul il-ħajja ta’ proġett, u skont it-tip ta’ Sħubija Strateġika, il-proġetti jistgħu tipikament iwettqu firxa wiesgħa ta’ attivitajiet, pereżempju:

 • attivitajiet li jsaħħu l-kooperazzjoni u n-networking bejn l-organizzazzjonijiet;
 • l-ittestjar u/jew l-implimentazzjoni ta’ prattiki innovattivi fil-qasam tal-edukazzjoni, tat-taħriġ u taż-żgħażagħ; 
 • attivitajiet li jiffaċilitaw ir-rikonoxximent u l-validazzjoni tal-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi akkwistati permezz tat-tagħlim formali, mhux formali u informali;
 • attivitajiet ta’ kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet reġjonali biex jiġi promoss l-iżvilupp tas-sistemi ta’ edukazzjoni, ta’ taħriġ u taż-żgħażagħ u l-integrazzjoni tagħhom f’azzjonijiet ta’ żvilupp lokali u reġjonali;
 • attivitajiet sabiex l-edukazzjoni u t-taħriġ tal-professjonisti jiġu mħejjija aħjar u jintużaw għall-isfidi tal-ekwità, tad-diversità u tal-inklużjoni fl-ambjent tat-tagħlim

Bħala reazzjoni għas-sitwazzjoni tal-COVID-19, huwa partikolarment rilevanti li s-Sħubijiet Strateġiċi jimplimentaw l-attivitajiet li ġejjin (lista mhux eżawrjenti):  

Sħubijiet għat--Tħejjija tal-Edukazzjoni Diġitali:  

 • attivitajiet biex jintużaw għodod u metodi diġitali biex tingħata edukazzjoni ta’ kwalità u inklużiva permezz ta’ mezzi online/virtwali, inkluż tagħlim, taħriġ u apprendiment imħallat;
 • attivitajiet li jappoġġjaw lill-istudenti, lill-għalliema u lil min iħarreġ biex jadattaw għall-apprendiment online/ mill-bogħod;
 • attivitajiet biex jiġi mgħallem u promoss użu aktar sikur u aktar responsabbli tat-teknoloġija diġitali;
 • attivitajiet biex ikun mifhum kif l-aħjar tiġi inkorporata t-teknoloġija diġitali online f’tagħlim, taħriġ u apprendiment speċifiku għas-suġġett, inkluż it-tagħlim imsejjes fuq ix-xogħol.

“Sħubijiet għall-Kreattività”:

 • attivitajiet relatati mat-tisħiħ tal-aspetti kollha tal-kreattività fl-edukazzjoni mhux formali u formali, billi jissaħħaħ l-iżvilupp tal-ħiliet u l-kompetenzi;
 • miżuri biex titħaffef it-trasformazzjoni diġitali u l-użu ta’ mezzi diġitali biex ikun hemm adattament għall-mod kif jinħolqu, jiġu ġestiti, imxerrda, aċċessati u kkunsmati l-prodotti kreattivi, l-oġġetti u l-avvenimenti kulturali;
 • attivitajiet li jippromwovu ċittadinanza attiva u inklużjoni soċjali permezz tal-arti, speċjalment fost iż-żgħażagħ;
 • attivitajiet li jikkoltivaw it-talenti u jrawmu l-intraprenditorija (inkluż l-intraprenditorija soċjali) f’oqsma kulturali u kreattivi; 
 • għodod u riżorsi ta’ tagħlim, materjali, korsijiet u moduli ta’ taħriġ biex jiġu mrawma l-kreattività, il-kultura u l-multikulturaliżmu; 
 • inizjattivi artistiċi u kulturali b’dimensjoni edukattiva jew immirati biex iqajmu kuxjenza dwar kwistjonijiet tas-soċjetà u kwistjonijiet Ewropej (teatru, wirjiet, wirjiet tal-mużika, fora ta’ diskussjoni, eċċ.); 
 • attivitajiet biex jiġu stabbiliti jew imsaħħa networks u mudelli ġodda ta’ kollaborazzjoni (b’mod partikolari permezz ta’ mezzi virtwali) li jistimulaw l-impenn interkulturali u li jiffjorixxu mentalità kreattiva fost iċ-ċittadini, b’mod partikolari ż-żgħażagħ;
 • attivitajiet ta’ mobbiltà minn pajjiż għall-ieħor li jippromwovu opportunitajiet ta’ tagħlim fi spazji kreattivi u siti tal-wirt kulturali, inkluż residenzi kreattivi għall-artisti u l-kreaturi fl-oqsma tal-edukazzjoni mhux formali/formali u l-ħidma fost iż-żgħażagħ.

L-opportunitajiet ta’ kooperazzjoni virtwali huma kruċjali għal Sħubijiet ta’ suċċess fil-kuntest tal-COVID-19. B’mod partikolari, il-proġetti fil-qasam tal-edukazzjoni fl-iskejjel u l-edukazzjoni għall-adulti huma mħeġġa bil-qawwa biex jużaw il-Pjattaformi ta’ eTwinning, School Education Gateway u EPALE biex jaħdmu flimkien qabel, matul u wara l-attivitajiet tal-proġett. 

Is-sħubijiet jistgħu jorganizzaw ukoll attivitajiet ta’ apprendiment, tagħlim u taħriġ transnazzjonali tal-individwi (inkluż mobilità mħallta), diment li jġibu magħhom valur miżjud fl-ilħuq tal-objettivi tal-proġett.  Uħud minn dawn l-attivitajiet huma partikolarment rilevanti f’qasam wieħed jew iktar tal-edukazzjoni, tat-taħriġ u taż-żgħażagħ. Għal deskrizzjoni aktar dettaljata tal-attivitajiet appoġġjati, ara l-Anness I.

MIN JISTA’ JIEĦU SEHEM FI SĦUBIJA STRATEĠIKA B’REAZZJONI GĦAS-SITWAZZJONI TAL-COVID-19?

Bħala regola ġenerali, is-Sħubijiet Strateġiċi għandhom fil-mira l-kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet stabbiliti fil-Pajjiżi tal-Programm. Madankollu, l-organizzazzjonijiet mill-Pajjiżi Sieħba jistgħu jkunu involuti fi Sħubija Strateġika, bħala sħab (mhux bħala applikanti), jekk il-parteċipazzjoni tagħhom iġġib magħha valur miżjud essenzjali għall-proġett.

Minbarra l-organizzazzjonijiet li jieħdu sehem b’mod formali fil-proġett u li jirċievu fondi tal-UE, is-Sħubijiet Strateġiċi jistgħu jinvolvu wkoll sħab assoċjati mis-settur pubbliku jew privat li jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tal-kompiti/attivitajiet tal-proġett speċifiku jew jappoġġjaw it-tixrid u s-sostenibbiltà tal-proġett. Għal kwistjonijiet ta’ ġestjoni kuntrattwali, is-sħab assoċjati mhumiex ikkunsidrati bħala parti mis-sħab tal-proġett u ma jirċivux finanzjament. Madankollu, l-involviment u r-rwol tagħhom fil-proġett u f’attivitajiet differenti għandu jiġi deskritt b’mod ċar. 

X’INHUMA L-KRITERJI UŻATI BIEX TIĠI VVALUTATA SĦUBIJA STRATEĠIKA B’REAZZJONI GĦAS-SITWAZZJONI TAL-COVID-19? 

Hawn taħt hawn elenkati l-kriterji formali li Sħubija Strateġika fil-kuntest tal-COVID-19 trid tirrispetta biex tkun eliġibbli għal għotja tal-Erasmus+:

KRITERJI TA’ ELIĠIBBILTÀ ĠENERALI

 

L-organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli

Organizzazzjoni parteċipanti tista’ tkun kwalunkwe organizzazzjoni pubblika jew privata, stabbilita f’Pajjiż tal-Programm jew fi kwalunkwe Pajjiż Sieħeb tad-dinja (ara t-taqsima “Pajjiżi Eliġibbli” fil-Parti A ta’ din il-Gwida).

Pereżempju, tali organizzazzjoni tista’ tkun:

 • istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja;
 • skola/istitut/ċentru edukattiv (fi kwalunkwe livell, mill-edukazzjoni preprimarja sa edukazzjoni sekondarja tat-tieni livell, u bl-inklużjoni tal-edukazzjoni vokazzjonali u l-edukazzjoni għall-adulti);
 • organizzazzjoni, assoċjazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ, NGO;
 • intrapriża pubblika jew privata, żgħira, ta’ daqs medju jew kbira (inkluż l-intrapriżi soċjali);
 • korp pubbliku fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali;
 • sieħeb soċjali jew rappreżentant ieħor tal-ħajja tax-xogħol, inkluż il-kmamar tal-kummerċ, l-industrija, l-assoċjazzjonijiet tal-artiġjanat/professjonali u t-trade unions;
 • istitut tar-riċerka;
 • fondazzjoni;
 • ċentru ta’ taħriġ imħaddem bejn kumpaniji;
 • intrapriżi li jipprovdu taħriġ kondiviż (taħriġ kollaborattiv);
 • organizzazzjoni kulturali, librerija, mużew;
 • korp li jipprovdi gwida għall-karriera, servizzi ta’ konsulenza professjonali u ta’ informazzjoni;
 • korp li jivvalida l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi miksuba permezz ta’ tagħlim mhux formali u informali;
 • NGO Ewropea għaż-Żgħażagħ;
 • grupp ta’ żgħażagħ attivi fil-ħidma fost iż-żgħażagħ iżda mhux bilfors fil-kuntest ta’ organizzazzjoni taż-żgħażagħ (jiġifieri grupp informali ta’ żgħażagħ19). 

L-Istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja (HEIs) stabbiliti f’Pajjiż tal-Programm irid ikollhom Karta għall-Edukazzjoni Għolja tal-Erasmus (ECHE). Mhix meħtieġa ECHE f’HEIs parteċipanti f’Pajjiżi Sieħba, iżda dawn se jkollhom jikkonformaw mal-prinċipji tagħha.
Għas-Sħubijiet għall-Kreattività, is-sejħa hija miftuħa b’mod partikolari għal organizzazzjonijiet attivi fis-setturi kulturali u kreattivi, li jfisser is-setturi kollha li l-attivitajiet tagħhom huma bbażati fuq valuri kulturali u/jew espressjonijiet artistiċi u espressjonijiet kreattivi oħra, kemm jekk dawn l-attivitajiet huma orjentati lejn is-suq kif ukoll jekk mhumiex orjentati lejn is-suq, ikun xi jkun it-tip ta’ struttura li twettaqhom, u irrispettivament minn kif tiġi ffinanzjata din l-istruttura. Dawn l-attivitajiet jinkludu l-iżvilupp, il-ħolqien, il-produzzjoni, it-tixrid u l-preservazzjoni ta’ oġġetti u servizzi li jinkorporaw l-espressjonijiet kulturali, artistiċi jew espressjonijiet kreattivi oħrajn, kif ukoll il-funzjonijiet relatati bħall-edukazzjoni jew il-ġestjoni.

Min jista’ japplika?

L-applikant jista’ jkun kwalunkwe organizzazzjoni parteċipanti stabbilita f’Pajjiż tal-Programm. Din l-organizzazzjoni tapplika f’isem l-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha involuti fil-proġett.

Numru u profil tal-organizzazzjonijiet parteċipanti

Sħubija Strateġika hija transnazzjonali u tinvolvi mill-inqas tliet organizzazzjonijiet minn tliet Pajjiżi tal-Programm differenti. Ma hemm ebda numru massimu ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti. Madankollu, il-baġit għall-ġestjoni u l-implimentazzjoni tal-proġett għandu massimu (u huwa ekwivalenti għal 10 organizzazzjonijiet parteċipanti). L-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha jridu jiġu identifikati meta ssir l-applikazzjoni għal għotja.

Post(ijiet) tal-attivitajiet

L-attivitajiet fiżiċi jridu jsiru fil-pajjiżi tal-organizzazzjonijiet parteċipanti fil-proġett. L-attivitajiet ta’ apprendiment, tagħlim u taħriġ għall-istudenti u l-attivitajiet fit-tul għall-persunal jistgħu jiġu organizzati biss fil-pajjiżi tal-Programm

Barra minn hekk, jekk ikun debitament iġġustifikat fir-rigward tal-objettivi jew tal-implimentazzjoni tal-proġett: 

 • Jistgħu jsiru wkoll attivitajiet fis-sede ta’ Istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea, anke jekk fil-proġett ma jkunx hemm organizzazzjonijiet parteċipanti mill-pajjiż li jospita l-Istituzzjoni20
 • L-avvenimenti multiplikaturi jistgħu jiġu ospitati fil-pajjiż ta’ kwalunkwe wieħed mis-sħab assoċjati involuti fis-Sħubija Strateġika.

Durata tal-proġett

Sħubijiet fl-oqsma tal-edukazzjoni u tat-taħriġ: bejn 12-il xahar u 24 xahar. 

Sħubijiet fil-qasam taż-żgħażagħ: bejn 6 xhur u 24 xahar. 

Id-durata trid tintgħażel fl-istadju ta’ applikazzjoni, abbażi tal-objettiv tal-proġett u t-tip ta’ attivitajiet ippjanati maż-żmien. 

F’każijiet eċċezzjonali, id-durata ta’ Sħubija Strateġika tista’ tiġi estiża, fuq talba mill-benefiċjarju u bi qbil mal-Aġenzija Nazzjonali, sa 6 xhur. F’każ bħal dan, l-għotja totali mhix se tinbidel. Fil-każijiet kollha, il-proġetti jridu jintemmu sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2023. 

Fejn napplika? 

Mal-Aġenzija Nazzjonali tal-pajjiż li fih tkun stabbilita l-organizzazzjoni applikanti21.

Skont l-iskadenza, l-istess konsorzju ta’ sħab jista’ jissottometti applikazzjoni waħda biss u lil Aġenzija Nazzjonali waħda biss.

Meta napplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni għal għotja tagħhom sad-29 ta’ Ottubru f’12:00 (nofsinhar tal-ħin ta’ Brussell) għal proġetti li jibdew bejn l-1 ta’ Marzu u t-30 ta’ Ġunju tas-sena ta’ wara.

Kif napplika?

Jekk jogħġbok ara l-Parti Ċ ta’ din il-Gwida għad-dettalji dwar kif tista’ tapplika.

KRITERJI ADDIZZJONALI TA’ ELIĠIBBILTÀ

Barra minn hekk, jekk is-Sħubija Strateġika tipprevedi xi waħda mill-attivitajiet transnazzjonali ta’ apprendiment, tagħlim u taħriġ li ġejjin, il-kriterji addizzjonali rilevanti ta’ eliġibbiltà indikati fit-taqsima “Liema huma l-kriterji użati biex tiġi vvalutata Sħubija Strateġika – Kriterji addizzjonali ta’ eliġibbiltà” ta’ din il-Gwida jridu jiġu rispettati.

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla rilevanti. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti Ċ ta’ din il-Gwida. 

KRITERJI TAL-GĦOTI 

Skont l-objettivi tal-proġett, l-organizzazzjonijiet parteċipanti involuti, l-impatt mistenni, u elementi oħra, is-Sħubijiet Strateġiċi jistgħu jkunu ta’ daqsijiet differenti, u jadattaw l-attivitajiet tagħhom kif xieraq. F’termini simplifikati, din l-azzjoni tippermetti lill-organizzazzjonijiet parteċipanti jiksbu esperjenza fil-kooperazzjoni internazzjonali u li jsaħħu l-kapaċitajiet tagħhom, iżda anki jipproduċu riżultati innovattivi ta’ kwalità għolja. Il-valutazzjoni kwalitattiva tal-proġett se tkun proporzjonata għall-objettivi tal-kooperazzjoni u n-natura tal-organizzazzjonijiet involuti.  
Il-proġetti se jiġu vvalutati skont il-kriterji li ġejjin: 

Rilevanza tal-proġett
(massimu ta’ 30 punt)

 • Ir-rilevanza tal-proposta għal:
  • l-objettivi u l-prijoritajiet tal-Azzjoni (ara t-taqsima “X’inhuma l-miri u l-prijoritajiet ta’ Sħubija Strateġika b’reazzjoni għas-sitwazzjoni tal-COVID-19”). 
  • Jekk il-proposta tindirizza “Prijorità Ewropea fil-kuntest nazzjonali” waħda jew aktar, kif imħabbar mill-Aġenzija Nazzjonali, din se titqies bħala rilevanti ħafna.
 • Il-punt sa fejn:
  • il-proposta hija bbażata fuq analiżi ġenwina u xierqa tal-bżonnijiet;
  • l-objettivi huma ddefiniti b’mod ċar, huma realistiċi u jindirizzaw kwistjonijiet rilevanti għall-organizzazzjonijiet parteċipanti u l-gruppi fil-mira;
  • il-proposta hija xierqa biex issawwar sinerġiji bejn l-oqsma differenti tal-edukazzjoni, tat-taħriġ u taż-żgħażagħ;
  • il-proposta hija innovattiva u/jew kumplimentari għal inizjattivi oħra li diġà twettqu mill-organizzazzjonijiet parteċipanti;
  • il-proposta ġġib valur miżjud fil-livell tal-UE permezz ta’ riżultati li ma kinux jinkisbu minn attivitajiet imwettqa f’pajjiż wieħed.

Il-kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett
(massimu ta’ 20 punt)

 • Iċ-ċarezza, il-kompletezza u l-kwalità tal-programm ta’ ħidma, inkluż fażijiet xierqa għat-tħejjija, għall-implimentazzjoni, għas-sorveljanza, għall-evalwazzjoni u għat-tixrid;
 • Il-konsistenza bejn l-objettivi tal-proġett u l-attivitajiet proposti;
 • Il-kwalità u l-fattibbiltà tal-metodoloġija proposta;
 • L-eżistenza u r-rilevanza tal-miżuri ta’ kontroll tal-kwalità biex jiġi żgurat li l-implimentazzjoni tal-proġett hija ta’ kwalità għolja, titlesta fil-ħin u skont il-baġit;
 • Kemm il-proġett huwa kosteffettiv u jalloka riżorsi xierqa għal kull attività.
 • Jekk applikabbli, l-użu ta’ pjattaformi online ta’ Erasmus+ (jiġifieri eTwinning; EPALE; School Education Gateway) bħala għodod għat-tħejjija, għall-implimentazzjoni u għas-segwitu tal-attivitajiet tal-proġett.

Jekk il-proġett jippjana attivitajiet ta’ taħriġ, tagħlim jew apprendiment:

 • Il-kwalità tal-arranġamenti prattiċi, il-ġestjoni u l-modalitajiet ta’ appoġġ fl-attivitajiet ta’ apprendiment, tagħlim u taħriġ;
 • Kemm dawn l-attivitajiet huma xierqa għall-għanijiet tal-proġett u jinvolvu n-numru xieraq ta’ parteċipanti;
 • Il-kwalità tal-arranġamenti għar-rikonoxximent u l-validazzjoni tar-riżultati ta’ tagħlim tal-parteċipanti, f’konformità mal-għodod u l-prinċipji Ewropej ta’ trasparenza u rikonoxximent.

Il-kwalità tat-tim tal-proġett u l-arranġamenti ta’ koperazzjoni
(massimu ta’ 20 punt)

 • Il-punt sa fejn:
  • il-proġett jinvolvi taħlita xierqa ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti komplimentari bil-profil, l-esperjenza u l-għarfien espert meħtieġ biex jitlestew b’suċċess l-aspetti kollha tal-proġett;
  • id-distribuzzjoni tar-responsabbiltajiet u tal-kompiti turi l-impenn u l-kontribuzzjoni attiva tal-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha;
  • jekk ikun rilevanti għat-tip ta’ proġett, il-proġett jinvolvi l-parteċipazzjoni ta’ organizzazzjonijiet minn oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ differenti u setturi soċjoekonomiċi oħra.
 • Kemm il-proġett jinvolvi lil min ikun għadu dieħel fl-Azzjoni.  
 • L-eżistenza ta’ mekkaniżmi effettivi għall-koordinazzjoni u l-komunikazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet parteċipanti, kif ukoll partijiet interessati rilevanti oħrajn. 
 • Jekk ikun applikabbli, il-punt sa fejn l-involviment ta’ organizzazzjoni parteċipanti minn Pajjiż Sieħeb iġib valur miżjud essenzjali għall-proġett (jekk din il-kundizzjoni ma tiġix issodisfata, il-proġett mhux se jiġi kkunsidrat għall-għażla).

Impatt u tixrid (massimu ta’ 30 punt)

 • Il-kwalità tal-miżuri għall-evalwazzjoni tar-riżultati tal-proġett. 
 • L-impatt potenzjali tal-proġett:
  • fuq il-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet parteċipanti waqt u wara l-ħajja tal-proġett;
  • barra l-organizzazzjonijiet u l-individwi li ħadu sehem direttament fil-proġett, fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew Ewropew.
 • Il-kwalità tal-pjan ta’ tixrid: l-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri mmirati lejn il-kondiviżjoni tar-riżultati tal-proġett fi ħdan l-organizzazzjonijiet parteċipanti u barra minnhom;
 • Jekk ikun rilevanti, kemm il-proposta tiddeskrivi kif il-materjali, id-dokumenti u l-midja prodotti se jitqiegħdu għad-dispożizzjoni mingħajr ħlas u jiġu promossi permezz ta’ liċenzji miftuħin, u ma jkunx fihom limitazzjonijiet mhux proporzjonati;
 • Il-kwalità tal-pjanijiet biex tiġi żgurata s-sostenibbiltà tal-proġett: il-kapaċità tiegħu li jibqa’ jkollu impatt u jipproduċi riżultati wara li tkun intużat l-għotja tal-UE.

Biex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti jridu jilħqu punteġġ ta’ mill-inqas 60 punt. Barra minn hekk, iridu jiksbu mill-inqas nofs il-punti massimi f’kull waħda mill-kategoriji tal-kriterji tal-għoti msemmija hawn fuq (jiġifieri tal-inqas 15-il punt għall-kategoriji “rilevanza tal-proġett” u “impatt u tixrid”; 10 punti għall-kategoriji “kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett”, u “kwalità tat-tim tal-proġett u l-arranġamenti ta’ koperazzjoni”). Il-proposti li ma jindirizzawx mill-inqas prijorità waħda tal-Azzjoni, mhux se jiġu ffinanzjati.

X’INHUMA R-REGOLI TA’ FINANZJAMENT? 

Is-Sħubijiet Strateġiċi b’reazzjoni għas-sitwazzjoni tal-COVID-19 se jiġu ffinanzjati skont l-istess regoli ddefiniti għas-Sħubijiet Strateġiċi standard (ara t-taqsima “Sħubijiet Strateġiċi fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ - X’inhuma r-regoli ta’ finanzjament”). L-għotjiet għall-proġetti għas-Sħubijiet Strateġiċi b’reazzjoni għas-sitwazzjoni tal-COVID-19 huma limitati għal EUR 300.000 għall-proġetti b’tul ta’ 24 xahar. 

Informazzjoni oħra

Minbarra l-informazzjoni pprovduta hawn fuq, aktar kriterji obbligatorji u informazzjoni siewja addizzjonali, kif ukoll eżempji tal-proġett relatati ma' din il-Azzjoni huma disponibbli fl-Anness I ta' din il-Gwida. L-organizzazzjonijiet interessati huma mistiedna jaqraw b'attenzjoni t-taqsimiet rilevanti ta' dan l-Anness qabel japplikaw għal għajnuna finanzjarja.

X'inhuma r-regoli dwar il-finanzjament?

Is-Sħubijiet Strateġiċi se jvarjaw minn proġetti ta' kooperazzjoni pjuttost sempliċi bejn organizzazzjonijiet fuq skala żgħira (bħal skejjel jew gruppi informali ta' żgħażagħ) sa proġetti kemxejn sofistikati u fuq skala kbira li jiffokaw fuq l-iżvilupp u l-iskambju ta' ħruġ innovattivi fl-oqsma kollha tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ. L-ispejjeż imġarrba mit-tipi differenti ta' proġetti bilfors se jvarjaw skont dan.
B'konsegwenza, il-mudell ta' finanzjament propost jikkonsisti minn għażla ta' elementi ta' kost li minnha l-applikanti se jagħżlu skont l-attivitajiet li jridu jwettqu u r-riżultati li jridu jilħqu. L-ewwel element, "immaniġġjar u implimentazzjoni tal-proġett" hu element ta' spiża li jistgħu japplikaw għalih it-tipi ta' Sħubijiet Strateġiċi kollha, peress li huma mistennija li jikkontribwixxu għall-ispejjeż li se jkollu kwalunkwe proġett. Bl-eċċezzjoni ta' Sħubijiet għall-Iskambji fl-Iskejjel, is-Sħubijiet Strateġiċi jistgħu wkoll japplikaw għal finanzjament speċifiku biex jorganizzaw il-"laqgħat transnazzjonali dwar il-proġett". L-elementi ta' kost l-oħra jistgħu jintgħażlu minn proġetti li se jsegwu objettivi aktar sostanzjali f'termini ta' ħruġ/prodotti intellettwali, it-tixrid jew l-inkorporazzjoni, it-taħriġ u l-attivitajiet ta' tagħlim. Barra minn hekk, jekk ikun iġġustifikat mill-attivitajiet/ħruġ tal-proġett, jistgħu jkunu koperti l-ispejjeż eċċezzjonali u l-ispejjeż għall-parteċipazzjoni ta' persuni bi bżonnijiet speċjali.
L-għotja totali tal-proġett hi ta' ammont varjabbli, iddefinit billi jiġu mmultiplikati EUR 12 500 bit-tul ta' żmien tal-proġett (f'xhur), u b'limitu ta' EUR 450 000 għall-proġetti ta' tul ta' 36 xahar. B'mod eċċezzjonali, fil-każ ta' Sħubijiet għall-Iskambji fl-Iskejjel se japplika ammont massimu ta' EUR 16 500 kull sena u għal kull skola. Kemm il-fondi għal appoġġ lill-parteċipanti bi bżonnijiet speċjali, kif ukoll l-Ispejjeż eċċezzjonali li jkopru l-ispejjeż kbar tal-ivvjaġġar ħafna mhux se jgħoddu mal-finanzjament għal Sħubijiet għall-Iskambji tal-Iskejjel.

Il-baġit tal-proġett irid jiġi abbozzat skont ir-regoli dwar il-finanzjament li ġejjin (f'euro):

Għotja massima mogħtija:

ammont varjabbli, iddefinit bil-multiplikazzjoni ta' EUR 12 500 bit-tul ta' żmien tal-proġett (f'xhur), u sa EUR 450 000 għall-proġetti ta' tul ta' żmien ta' 36 xahar

(Eċċezzjoni: għal Sħubijiet għall-Iskambji fl-Iskejjel: massimu ta' EUR 16 500 għal kull sena u għal kull skola parteċipanti, applied at project level, and li jeskludi l-Appoġġ għall-Bżonnijiet Speċjali u l-ispejjeż kbar Eċċezzjonali għall-ivvjaġġar)

Uħud mill-ammonti massimi indikati fit-tabelli ta' hawn fuq jkunu limitati għal kull xahar u jiġu kkalkulati skont approċċ pro-rata, b'tali mod li l-għotja mogħtija diviża bin-numru ta' xhur tirriżulta f'massimu ta' EUR 12 500. Madankollu, il-benefiċjarji jistgħu jużaw l-għotja totali tal-UE li jkunu rċevew għall-proġett bl-aktar mod flessibbli, sakemm idum il-proġett u skont il-mod li l-attivitajiet għandhom jiġu implimentati b'mod kronoloġiku fil-pjan ta' ħidma.

Spejjeż eliġibbli

Mekkaniżmu ta’ finanzjament

Ammont

Regola tal-allokazzjoni

Immaniġġjar u implimentazzjoni tal-proġett

L-immaniġġjar tal-proġett (eż. l-ippjanar, il-finanzi, il-koordinazzjoni u l-komunikazzjoni bejn is-sħab, eċċ.); materjali, għodod, approċċi ta' tagħlim/taħriġ fuq skala żgħira eċċ. L-attivitajiet ta' kooperazzjoni virtwali u tal-proġetti lokali (eż. xogħol ta' proġett fil-klassi mal-istudenti, attivitajiet ta' ħidma fost iż-żgħażagħ, organizzazzjoni u mentoring tal-attivitajiet inkorporati ta' tagħlim/taħriġ, eċċ.); informazzjoni, promozzjoni u tixrid (eż. opuskoli, fuljetti, informazzjoni fuq il-web, eċċ.).

Spejjeż marbutin mal-implimentazzjoni tal-Inizjattivi Transnazzjonali taż-Żgħażagħ u tas-Sħubijiet għall-Iskambji fl-Iskejjel.

 

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

Kontribuzzjoni għallattivitajiet ta' organizzazzjoni li tikkoordina:

EUR 500 fix-xahar

Massimu ta'
EUR 2 750 fix-xahar

 

 

 

Abbażi tat-tul ta' żmien tas-Sħubija Strateġika u abbażi tan-numru tal-organizzazzjonijiet parteċipanti involuti

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

Kontribuzzjoni għall-attivitajiet tal-organizzazzjonijiet parteċipanti l-oħra:

 

EUR 250 għal kull organizzazzjoni fix-xahar

Laqgħat transnazzonali dwar il-proġetti

Il-parteċipazzjoni fil-laqgħat bejn is-sħab tal-proġett u ospitati mill-organizzazzjonijiet parteċipanti għal finijiet ta' implimentazzjoni u koordinazzjoni. Il-kontribuzzjoni għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar u s-sussistenza.

Din il-linja baġitarja mhix disponibbli għal Sħubijiet għall-Iskambji fl-Iskejjel.

 

 

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 100 u 1999 KM:

 

EUR 575 għal kull parteċipant għal kull laqgħa

 

 

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 2000 KM jew aktar:

 

EUR 760 għal kull parteċipant għal kull laqgħa

 

 

 

 

Kundizzjonali: l-applikanti jridu jiġġustifikaw il-ħtieġa għal-laqgħat f’termini ta’ numru ta’ laqgħat u parteċipanti involuti. Id-distanzi tal-ivvjaġġar għandhom jiġu kkalkulati permezz tal-kalkulatur tad-distanza appoġġjat mill-Kummissjoni Ewropea.

Spejjeż eċċezzjonali

Il-kontribuzzjoni għall-ispejjeż reali relatati mas-sottokuntrattar jew ix-xiri ta' prodotti jew servizzi. Spejjeż għall-għoti ta' garanzija finanzjarja, jekk tintalab mill-Aġenzija Nazzjonali titlob.

Spejjeż reali

75% tal-ispejjeż eleġibbli

Massimu ta' EUR 50,000 għal kull proġett

(esklużi l-ispejjeż għall-għoti ta' garanzija

finanzjarja)

Kundizzjonali: is-sottokuntrattar għandu jkun relatat ma' servizzi li ma jistgħux jiġu pprovduti direttament mill-organizzazzjonijiet parteċipanti għal raġunijiet iġġustifikati kif xieraq. It-tagħmir ma jistax jikkonċerna tagħmir tal-uffiċċju normali jew tagħmir li normalment jintuża mill-organizzazzjonijiet parteċipanti.

Appoġġ għallbżonnijiet

speċjali

Spejjeż addizzjonali relatati direttament mal-parteċipanti b'diżabbiltajie22

Spejjeż reali

100% tal-ispejjeż eleġibbli

Kundizzjonali: it-talba għal dawn l-ispejjeż għandha tkun immotivata fil-formola ta’ applikazzjoni.

 

Finanzjament addizzjonali għal Sħubijiet Strateġiċi li jappoġġjaw l-innovazzjoni fil-qasam tal-edukazzjoni,
it-taħriġ u ż>-żgħażagħ

Outputs intellettwali

Outputs intellettwali/ riżultati tanġibbli tal-proġett (bħal kurrikuli, materjali pedagoġiċi u tal-ħidma fost iż-żgħażagħ, riżorsi edukattivi miftuħa (OER), għodod tal-IT, analiżijiet, studji, metodi ta’ tagħlim bejn il-pari, eċċ.)

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

B1.1 għal kull maniġer għal kull jum ta' xogħol fuq il-proġett

Kundizzjonali: spejjeż tal-persunal għall-maniġers u l-persunal amministrattiv huma mistennija li diġà jkunu koperti taħt il-"Immaniġġjar u implimentazzjoni tal-proġett". Biex tiġi evitata soprapożizzjoni potenzjali ma' tali element, l-applikanti se jkollhom jiġġustifikaw it-tip u l-volum ta' spejjeż tal-persunal applikati fir-rigward ta' kull output propost. L-outputs għandhom ikunu sostanzjati fil-kwalità u l-kwantità biex jikkwalifikaw għal dan it-tip ta' appoġġ b'għotja. L-outputs għandhom jagħtu prova tal-potenzjal tagħhom għal użu u sfruttament usa', kif ukoll għall-impatt.

B1.2 għal kull riċerkatur/ għalliem/ trainer/ħaddiem fost iż-żgħażagħ għal kull jum ta' xogħol fuq il-proġett

B1.3 għal kull teknixin għal kull jum ta' xogħol fuq il-proġettt

B1.4 għal kull membru tal-persunal amministrattiv għal kull jum ta' xogħol fuq il-proġett

Avvenimenti multiplikaturi

Il-kontribuzzjoni għall-ispejjeż marbuta mal-organizzazzjoni ta' konferenzi/seminars/avvenimenti nazzjonali u transnazzjonali mmirati lejn il-kondiviżjoni u t-tixrid tal-outputs intellettwali mwettqa mill-proġett (esklużi l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u tas-sussistenza ta' rappreżentanti ta' organizzazzjonijiet parteċipanti involuti fil-proġett).

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

100 EUR għal kull parteċipant lokali

(jiġifieri parteċipanti mill-pajjiż fejn ikun qiegħed isir l-avveniment)

Massimu ta' EUR 30 000 għal kull proġett

Kundizzjonali: l-appoġġ għall-avvenimenti multiplikaturi jingħata biss jekk ikunu marbutin b'mod dirett mal-outputs intellettwali tal-proġett. Proġett mingħajr appoġġ b'għotja għall-outputs intellettwali ma jistax jirċievi appoġġ għall-organizzazzjoni ta' avvenimenti multiplikaturi.

EUR 200 għal kull parteċipant internazzjonali (jiġifieri parteċipanti minn pajjiżi oħra)

 

Regoli dwar il-finanzjament għall-istudju, it-tagħlim u t-taħriġ transnazzjonali imwettqa fi ħdan is-Sħubija Strateġika (finanzjament fakultattiv)

Spejjeż eliġibbli

Mekkaniżmu ta’ finanzjament

Ammont

Regola tal-allokazzjoni

Iwjaġġar

Kontribuzzjoni għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti, inklużi l-persuni li jakkumpanjawhom, mill-post ta’ oriġini tagħhom sal-post tal-attività u lura

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 10 u 99 KM: EUR 20 għal kull parteċipant

Kundizzjonali: l-applikanti se jkollhom jiġġustifikaw il-ħtieġa tal-attivitajiet ta' mobilità biex jintlaħqu l-objettivi u r-riżultati tal-proġett.

Id-distanzi tal-ivvjaġġar iridu jiġu kkalkuati billi jintuża l-kalkulatur tad-distanza sostnut mill-Kummissjoni Ewropea23. L-applikant għandu jindika d-distanza ta' vjaġġ bla ritorn biex jikkalkula l-ammont tal-għotja tal-UE li tkun se tappoġġja l-vjaġġ 'l hemm u lura 24

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 100 u 499 KM: EUR 180 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 500 u 1999 KM: EUR 275 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 2000 u 2999 KM: EUR 360 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 3000 u 3999 KM: EUR 530 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 4000 u 7999 KM: EUR 820 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar ta' 8000 KM jew aktar: EUR 1 500 għal kull parteċipant

Appoġġ individwali

Il-kostijiet unitarji għal kull jum li jkopru s-sussistenza tal-parteċipanti, inklużi l-persuni li jkunu qed jakkumpanjawhom, matul l-attività

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

Assignment fit-tul ta' tagħlim jew taħriġ

 

Mobilità fit-tul ta' persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ

sal-14-il jum tal-attività: B1.5 għal kull jum għal kull parteċipant

+

bejn il-15 u s-60 jum tal-attività: B1.6 għal kull jum għal kull parteċipant

+

bejn il-61 jum ta’ attività u sa 12-il xahar: B1.7 għal kull jum għal kull parteċipant

Avvenimenti ta' taħriġ konġunti għal żmien qasir

għall-persunal, Tagħlim jew l-għoti ta' għarfien espert fi Programmi ta' Studju Intensiv persuni li jakkumpanjaw flattivitajiet kollha25

sal-14-il jum tal-attività:

EUR 106 kull jum għal kull parteċipant

+

bejn il-15 u s-60 jum talattività: EUR 74 kull jum għal kull parteċipant

Mobilità fit-tul tat-tfal taliskola

B1.8 kull xahar għal kull parteċipant

Attivitajiet għal żmien qasir għall-istudenti (mobilità mħallta, mobilità tat-tfal tal-iskola għal żmien qasir, programmi ta' studju intensiv):

sal-14-il jum tal-attività: EUR 58 kull jum għal kull parteċipant

+

bejn il-15 u s-60 jum talattività: EUR 42 kull jum għal kull parteċipant

Appoġġ lingwistiku L-ispejjeż marbuta mal-appoġġ offrut lill-parteċipanti sabiex itejbu l-għarfien tal-lingwa tal-istruzzjoni jew tal-ħidma Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

Għall-attivitajiet biss li jdumu minn xahrejn sa 12-il xahar:

EUR 150 għal kull parteċipant li jeħtieġ appoġġ lingwistiku

Kundizzjonali: it-talba għal dan l-appoġġ finanzjarju għandha tkun immotivata fil-formola ta' applikazzjoni.

Spejjeż Eċċezzjonali

Spejjeż kbar tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti, inkluż l-użu ta’ mezzi tat-trasport aktar nodfa b’emissjonijiet tal-karbonju aktar baxxi (għad-dettalji, ara t-taqsima "x'għandek tkun taf aktar dwar din l-azzjoni").

Spejjeż Reali

Spejjeż kbar tal-ivvjaġġar: massimu sa 80% tal-ispejjeż eliġibbli

Kundizzjonali: it-talba għal appoġġ finanzjarju biex ikopri l-ispejjeż eċċezzjonali għandha tkun motivata fil-formola tal-applikazzjoni.

Tabella A - Outputs intellettwali (ammonti f'euro kull jum)

Dan il-finanzjament jista' jintuża biss għall-ispejjeż tal-persunal ta' organizzazzjonijiet parteċipanti fil-proġett għall-produzzjoni ta' Outputs intellettwali26 L-ammonti jiddependu fuq: a) il-profil tal-persunal involut fil-proġett u b) il-pajjiż tal-organizzazzjoni parteċipanti li l-persunal tagħha hu involut.

 

 

Maniġer

Għalliem/Trainer/Riċerkatur Persuna li taħdem maż-żgħażagħ

Teknixin

Persunal amministrattiv

 

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

Id-Danimarka, l-Irlanda, il-Lussemburgu, in-Netherlands, l-Awstrija, l-Iżvezja, il-Liechtenstein, in-Norveġja

294

241

190

157

 

Il-Belġju, il-Ġermanja, Franza, l-Italja, il-Finlandja, ir-Renju Unit, l-Iżlanda

 

280

214

162

131

 

Ir-Repubblika Ċeka, il-Ġreċja, Spanja, Ċipru, Malta, il-Portugall, is-Slovenja

 

164

137

102

78

 

Il-Bulgarija, l-Estonja, il-Kroazja, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, il-Polonja, ir-Rumanija, is-Serbja, is-Slovakkja, il-Maċedonja ta’ Fuq, it-Turkija

 

88

74

55

39

Tabella B - Outputs intellettwali (ammonti f'euro kull jum)

Dan il-finanzjament jista' jintuża biss għall-ispejjeż tal-persunal ta' organizzazzjonijiet parteċipanti fil-proġett għall-produzzjoni ta' Outputs intellettwali27. L-ammonti jiddependu fuq: a) il-profil tal-persunal involut fil-proġett u b) il-pajjiż tal-organizzazzjoni parteċipanti li l-persunal tagħha hu involut.

 

Maniġer

Għalliem/Trainer/Riċerkatur

Persuna li taħdem maż-żgħażagħ

Teknixin

Persunal amministrattiv

 

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

L-Awstralja, il-Kanada, il-Kuwajt, il-Macao, Monaco, il-Qatar, San Marino, l-Iżvizzera, l-Istati Uniti tal-Amerika

294

241

190

157

Andorra, il-Brunej, il-Ġappun, in-New Zealand, Singapor, l-Emirati Għarab Magħquda, l-Istat tal-Belt tal-Vatikan

280

214

162

131

Il-Bahamas, il-Bahrain, Hong Kong, l-Iżrael, Korea (ir-Repubblika tal-), l-Oman, l-Għarabja Sawdija, it-Tajwan

164

137

102

78

L-Afganistan, l-Albanija, l-Alġerija, l-Angola, Antigwa u Barbuda, l-Arġentina, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Bangladesh, Barbados, il-Belarussja, il-Belize, il-Benin, il-Bhutan, il-Bolivja, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Botswana, il-Brażil, il-Burkina Faso, il-Burundi, il-Kambodja, il-Kamerun, Cape Verde, ir-Repubblika Ċentru-Afrikana, iċ-Ċhad, iċ-Ċili, iċ-Ċina, il-Kolombja, Comoros, il-Kongo -ir-Repubblika Demokratika tal-, il-Gżejjer Cook, il-Costa Rica, Kuba, il-Djibouti, Dominica, ir-Repubblika Dominicana, l-Ekwador, l-Eġittu, El Salvador, l-Eritrea, l-Eswatini, l-Etjopja, Fiġi, il-Gabon, il-Gambja, il-Georgia, il-Ghana, Grenada, il-Gwatemala, il-Guinea, il-Guinea-Bissau, il-Guyana, il-Haiti, il-Honduras, l-Indja, l-Indoneżja, l-Iran, l-Iraq, ir-Repubblika tal-Kosta tal-Avorju, il-Ġamajka, il-Ġordan, il-Każakistan, il-Kenja, Kiribati, il-Korea (DPR), il-Kosovo, il-Kirgiżistan, il-Laos, il-Libanu, il-Lesoto, il-Liberja, il-Libja, Madagascar, il-Malawi, il-Malasja, il-Maldivi, il-Mali, il-Gżejjer Marshall, il-Mauritania, Mauritius, il-Messiku, il-Mikroneżja - l-Istati Federali tal-, il-Moldova, il-Mongolja, il-Montenegro, il-Marokk, il-Możambique, il-Myanmar, in-Namibja, Nauru, in-Nepal, in-Nikaragwa, in-Niġer, in-Niġerja, Niue, il-Pakistan, Palau, il-Palestina, il-Panama, Papua New Guinea, il-Paragwaj, il-Perù, il-Filippini, ir-Rwanda, Saint Kitts And Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent u l-Grenadini, Samoa, Sào Tome u Principe, is-Senegal, is-Seychelles, Sierra Leone, il-Gżejjer Solomon, is-Somalja, l-Afrika t'Isfel, is-Sudan t'Isfel, is-Sri Lanka, is-Sudan, is-Suriname, is-Sirja, it-Taġikistan, it-Tanzanija, it-Territorju tar-Russja kif rikonoxxut bil-liġi internazzjonali, it-Territorju tal-Ukrajna kif rikonoxxut bil-liġi internazzjonali, it-Tajlandja, Timor Lest - ir-Repubblika Demokratika tat-Togo, Tonga, Trinidad u Tobago, it-Tuneżija, it-Turkmenistan, Tuvalu, l-Uganda, l-Urugwaj, l-Użbekistan, Vanuatu, il-Venezwela, il-Vjetnam, il-Jemen, iż-Żambja, iż-Żimbabwe

 

88

74

55

39

Tabella C - Sussistenza tal-parteċipanti fl-attivitajiet transnazzjonali ta' tagħlim u tagħriġ (f'euro kull jum/fix-xahar)

L-iskali tal-kontribuzzjonijiet tal-kostijiet unitarji jinbidlu skont: a) it-tip ta' mobilità u b) il-pajjiż fejn issir l-attività:

 

Assignment ta' tagħlim jew taħriġ għal perjodu twil - mobilità ta' persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ

(f'euro kull jum)

Attivitajiet tat-tfal tal-iskola fuq żmien twil

(f'euro fix-xahar)

 

B1.5

B1.6

B1.7

B1.8

Grupp 1:

In-Norveġja, id-Danimarka, il-Lussemburgu, ir-Renju Unit, l-Iżlanda, l-Iżvezja, l-Irlanda, il-Finlandja, il-Liechtenstein

125

88

63

168

Grupp 2:

In-Netherlands, l-Awstrija, il-Belġju, Franza, il-Ġermanja, l-Italja, Spanja, Ċipru, il-Greċja, Malta, il-Portugall

110

77

55

147

Grupp 3:

Is-Slovenja, l-Estonja, il-Latvja, il-Kroazja, is-Slovakkja, ir-Repubblika Ċeka, il-Litwanja, it-Turkija, l-Ungerija, il-Polonja, ir-Rumanija, il-Bulgarija, il-Maċedonja ta’ Fuq, is-Serbja

90

63

45

105

 • 1. Peres://ec: U-Multirank https://www.umultirank.org/; ETER https://www.eter-project.com/#/home; Graduate Tracking  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0249; HEInnovate https://heinnovate.eu/en
 • 2. SKONT IR-RAKKOMANDAZZJONI TAL-KUNSILL DWAR APPROĊĊ KOMPRENSIV GĦAT-TAGĦLIM TAL-LINGWI {SWD(2018) 174 final} https://eur-lex.europa.eu/LEGAL-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A272%3AFIN
 • 3. Ara d-dokument gwida "Isiru internazzjonali:Linji Gwida Prattiċi dwar l-Internazzjonalizzazzjoni Strateġika fl-ETV", http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/eac-a06-...
 • 4. Għandhom jiġu applikati r-regoli speċifiċi u l-informazzjoni relatata mal-attivitajiet ta' mobilità tal-istudenti tal-ETV, kif deskritt fl-Anness I tal-Linji gwida tal-Programm;
 • 5. Proposta għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar Qafas Ewropew għal Apprendistati ta' Kwalità u Effettivi (COM(2017) 563 final).
 • 6. ĠU C 155, 8.7.2009, p. 1–10
 • 7. Fil-każ ta' grupp informali, wieħed mill-membri tal-grupp jassumi r-rwol ta' rappreżentant u jieħu r-responsabbiltà f'isem il-grupp.
 • 8. Skont il-pajjiż fejn l-iskola hi reġistrata, tapplika definizzjoni speċifika ta' skejjel eliġibbli għal din ix-xorta ta' sħubija. Id-definizzjoni u/jew lista ta' skejjel eliġibbli hi pubblikata fuq is-sit web ta' kull Aġenzija Nazzjonali. Barra minn hekk, jekk jogħġbok innota li l-mudell kontraenti għas-Sħubijiet għall-Iskambji fl-Iskejjel hu differenti minn Sħubijiet Strateġiċi oħra u hu bbażat fuq Ftehimiet tal-Għotja monobenefiċjarji. Għal aktar dettalji, jekk jogħġbok ara l-Parti C ta' din il-Gwida jew ikkuntattja l-Aġenzija Nazzjonali tiegħek.
 • 9. Siti tal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea huma fi Brussell, Frankfurt, il-Lussemburgu, Strasburgu, u The Hague.
 • 10. Japplikaw kriterji addizzjonali għall-format speċifiku "Sħubijiet għall-Iskambji fl-Iskejjel". Jekk jogħġbok ara t-taqsima "Sħubijiet għall-Iskambji fl-Iskejjel".
 • 11. Jekk jogħġbok innota li: l-iskejjel taħt is-superviżjoni tal-awtoritajiet nazzjonali ta' pajjiż ieħor (eż. Lycee français, Skejjel Ġermaniżi, skejjel tal-"Forzi" tar-Renju Unit) japplikaw mal-Aġenzija Nazzjonali tal-pajjiż superviżur.
 • 12. Fil-qasam tal-edukazzjoni fl-iskejjel, dan jinkludi persunal fl-edukazzjoni li jintervieni fl-iskejjel, bħal spetturi tal-iskola, counsellors tal-iskola, konsulenti pedagoġiċi, psikologi, eċċ.
 • 13. L-istudenti tal-edukazzjoni għolja għandhom ikunu reġistrati f'HEI parteċipanti u reġistrati fi studji li jwasslu għal lawrja rikonoxxuta jew kwalifika rikonoxxuta oħra ta' livell terzjarju, sal-livell tad-dottorat u inkluż id-dottorat
 • 14. Dawn il-kriterji mhumiex rilevanti għal Sħubijiet ta' Skambji Skolastiċi.
 • 15. Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar it-tikketta tal-iskola eTwinning fuq: https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/the-etwinning-school-label---.htm
 • 16. Skont il-pajjiż fejn l-iskola hi reġistrata, tapplika definizzjoni speċifika ta' skejjel eliġibbli għal dawn it-tipi ta' sħubijiet. Id-definizzjoni u/jew lista ta' skejjel eliġibbli hi pubblikata fuq is-sit web ta' kull Aġenzija Nazzjonali. Għal aktar dettalji, jekk jogħġbok ara l-Parti C ta' din il-Gwida jew ikkuntattja l-Aġenzija Nazzjonali tiegħek.
 • 17. Pereżempju, tliet skejjel li jkollhom sħubija li tibqa' għaddejja għal sentejn tista' tirċievi massimu ta' EUR 99,000 għall-proġett kollu. Dawn il-fondi jistgħu jinqasmu fi kwalunkwe mod bejn it-tliet skejjel.
 • 18. Promoturi tal-proġett li japplikaw għal Inizjattivi Transnazzjonali taż-Żgħażagħ għandhom japplikaw taħt Sħubijiet Strateġiċi li jappoġġjaw skambji ta' prattiki tajba.
 • 19. Fil-każ ta’ grupp informali, wieħed mill-membri tal-grupp jassumi r-rwol ta’ rappreżentant u jieħu r-responsabbiltà f’isem il-grupp.
 • 20. Is-Sedi tal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea huma Brussell, Frankfurt, il-Lussemburgu, Strasburgu u The Hague.
 • 21. Jekk jogħġbok innota: skejjel taħt is-superviżjoni tal-awtoritajiet nazzjonali ta’ pajjiż ieħor (eż. Lycée français, skejjel Ġermaniżi, skejjel tal-“Forzi Armati” tar-Renju Unit) japplikaw għand in-NA tal-pajjiż sorveljenti.
 • 22. Inklużi l-ispejjeż relatati direttament mal-parteċipanti bi bżonnijiet speċjali u mal-persuni li jakkumpanjawhom li jipparteċipaw f'attivitajiet transnazzjonali ta' tagħlim u taħriġ. Dan jista' jinkludi spejjeż relatati mal-ivvjaġġar u s-sussitenza, jekk iġġustifikat u diment li ma tintalabx għotja għal dawn il-parteċipanti permezz ta' kategoriji tal-baġit marbuta mal-"ivvjaġġar" u l-"appoġġ individwali".
 • 23. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_mt
 • 24. Pereżempju, jekk persuna minn Madrid (Spanja) se tieħu sehem f'attività li se ssir f'Ruma (l-Italja), l-applikant a) se jikkalkula d-distanza minn Madrid sa Ruma (1365,28 KM); b) se jagħżel il-faxxa applikabbli tad-distanza tal-vjaġġ (jiġifieri bejn 500 u 1999 KM) u c) jikkalkula l-għotja mill-UE li se tikkontribwixxi għall-ispejjeż tal-vjaġġ tal-parteċipant minn Madrid sa Ruma u r-ritorn (EUR 275).
 • 25. Il-persuni li jakkumpanjaw huma intitolati li jirċievu l-istess rata, indipendentement jekk l-attivitajiet li jieħdu sehem fihom humiex għal perjodu qasir jew twil. F'każijiet eċċezzjonali, fejn il-persuna li takkumpanja jeħtiġilha li toqgħod barra l-pajjiż għal aktar minn 60 jum, spejjeż supplimentari ta' sussistenza lil hinn minn 60 jum se jkunu appoġġjati taħt l-intestatura tal-baġit "Appoġġ għall-bżonnijiet speċjali".
 • 26. Fil-każ tal-Edukazzjoni Għolja, l-ispejjeż tal-persunal impjegat mill-fakultajiet ta' universitajiet akkreditati u benefiċjarji tal-ECHE huma eliġibbli taħt il-kategorija tal-ispejjeż "outputs intellettwali"
 • 27. Fil-każ tal-Edukazzjoni Għolja, l-ispejjeż tal-persunal impjegat mill-fakultajiet ta' universitajiet akkreditati u benefiċjarji tal-ECHE huma eliġibbli taħt il-kategorija tal-ispejjeż "outputs intellettwali"

Universitajiet Ewropej

Il-kapijiet ta' stati u gvernijiet fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-14 ta’ Diċembru 20171 dwar l-Istati Membri, il-Kunsill u l-Kummissjoni Ewropea talbu li jipproċedu bil-ħidma biex “jiġi inkoraġġit li sal-2024 jinbtu madwar għoxrin “Università Ewropea”, li jikkonsistu minn netwerks ta’ universitajiet madwar l-UE kkaratterizzati minn approċċ minn isfel għal fuq, li ser jippermettu lill-istudenti jiksbu lawrja billi jikkombinaw l-istudji f’diversi pajjiżi tal-UE u jikkontribwixxu għall-kompetittività internazzjonali tal-universitajiet Ewropej”.

Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-Edukazzjoni tat-22 ta’ Mejju 20182 

enfasizza aktar il-potenzjal tal-“Universitajiet Ewropej” li “jtejbu sostanzjalment il-mobilità u jrawmu kwalità għolja u eċċellenza fl-edukazzjoni u r-riċerka, billi jsaħħu l-ħolqa bejn it-tagħlim, ir-riċerka u l-innovazzjoni u t-trasferiment tal-għarfien, billi juru l-benefiċċji ta’ tagħlim multilingwi, ir-rikonoxximent tal-kwalifiki u billi jiżviluppaw programmi u proġetti konġunti ta’ edukazzjoni u riċerka.”  Enfasizzaw ukoll li l-Universitajiet Ewropej “jista’ jkollhom rwol prominenti fil-ħolqien ta’ Żona Ewropea tal-Edukazzjoni b’mod ġenerali”.

Biex jinkiseb dan l-objettiv, il-Kummissjoni Ewropea pproponiet inizjattiva mingħajr paragun li teħtieġ qabża kwalitattiva fil-kooperazzjoni bejn it-tipi kollha tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja mir-reġjuni kollha fl-Ewropa u fil-livelli kollha tal-organizzazzjoni, madwar iż-żoni kollha tal-attività, mit-tagħlim sar-riċerka u l-innovazzjoni.

 

X’inhuma l-għanijiet u l-prijoritajiet tal-UNIVERSITAJIET EWROPEJ?

L-“Universitajiet Ewropej” għandhom mandat ambizzjuż li jagħtu bidu għal-livelli ta’ kooperazzjoni istituzzjonalizzata bla preċedent u jagħmluha sistematika, strutturata u sostenibbli: bħala tali, l-Universitajiet Ewropej għandhom l-għan li jilħqu ż-żewġ objettivi li ġejjin:

 • Il-promozzjoni tal-valuri komuni Ewropej kif minquxa fl-artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u identità Ewropea msaħħa billi jġibu flimkien ġenerazzjoni ta’ Ewropej, li kapaċi jikkooperaw u jaħdmu f’kulturi Ewropej u globali differenti, f’lingwi differenti, u bejn fruntieri, setturi u dixxiplini akkademiċi.
 • Li tintlaħaq qabża sostanzjali fil-kwalità, il-prestazzjoni, l-attrazzjoni u l-kompetittività internazzjonali tal-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja u li tikkontribwixxi għall-ekonomija Ewropea bbażata fuq l-għarfien, ix-xogħol, il-kultura , l-involviment ċiviku u l-benesseri billi tagħmel l-aħjar użu tal-pedagoġiji innovattivi u tħabbrek biex tagħmel it-triangolu tal-għarfien3 realtà. L-“Universitajiet Ewropej” se jkunu l-motivaturi ewlenin li jagħtu spinta lill-kwalità tal-edukazzjoni għolja u fejn ikun possibbli jsaħħu r-rabta mar-riċerka u x-xenarju tal-innovazzjoni fl-Ewropa u s-sensibilizzazzjoni lejn is-soċjetà u l-ekonomija.

X’inhuma l-UNIVERSITAJIET EWROPEJ?

It-terminu “Universitajiet” għandu jinftiehem fl-aktar sens wiesa’ tiegħu, inklużi t-tipi kollha ta’ Istituzzjonijiet ta’ Edukazzjoni Għolja. L-inizjattiva tal-Universitajiet Ewropej tirrispondi għal viżjoni fit-tul li għandha l-potenzjal li tittrasforma
l-kooperazzjoni istituzzjonali bejn l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja u twassalha għal-livell li jmiss.

F’dan il-kuntest, ‘l-Universitajiet Ewropej’ se jilħqu l-objettivi ta’ hawn fuq billi jimplimentaw gradwalment l-elementi ewlenin li ġejjin sal-2025:

 • Strateġija konġunta, fit-tul, integrata, komuni għal edukazzjoni, fejn hu possibbli, b’rabtiet mar-riċerka u l-innovazzjoni u s-soċjetà inġenerali li tmur lil hinn minn kwalunkwe kooperazzjoni multilaterali u bilaterali eżistenti potenzjali:
  • Abbażi tal-viżjoni u l-valuri komuni, biex jiġi segwit livell għoli ta’ kooperazzjoni mtejba, sostenibbli mal-livelli varji tal-organizzazzjoni, u madwar żoni differenti ta’ attività, li jibnu fuq is-saħħa kumplimentari tagħhom u fejn l-istudenti u l-persunal fil-livelli kollha tal-organizzazzjonijiet parteċipanti għandhom is-setgħa jimplimentaw din il-viżjoni.
  • Implimentata minn strutturi konġunti li jippuljaw l-għarfien espert, il-pjattaformi, id-data u r-riżorsi flimkien.
 • “Kampus” interuniversitarju Ewropew ta’ edukazzjoni għolja fejn tipikament:
  • Studenti, kandidati għal dottorat u persunal jistgħu jiċċaqilqu bla xkiel (fiżikament jew virtwalment) biex jistudjaw, jitħarrġu, jgħallmu, jagħmlu riċerka, jaħdmu jew jaqsmu s-servizzi bi kwalunkwe mod tal-istituzzjoni msieħba. L-istudenti jadattaw l-għażla ta’ fejn u x’jistudjaw fil-konfini ta’ programmi ta’ studju strutturati b’mod loġiku u pedagoġikament sodi bejn l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja differenti u membri oħra tal-alleanza.
  • Mobilità inkorporata fil-livelli kollha, inklużi fil-livelli ta’ Baċellerat, Master u Dottorat, hija karatteristika standard. Mill-anqas 50% tal-istudenti fl-alleanza għandhom jibbenefikaw minn mobilità bħal dik, kemm jekk hija fiżika, virtwali jew imħallta.
  • Kurrikuli ġodda, konġunti u flessibbli jiġu pprovduti fejn huwa rilevanti, fit-tliet ċikli (Baċellerat, Master u Dottorat), ibbażati fuq approċċi transdixxiplinari/multidixxiplinari u transsettorjali, li jintegraw pedagoġiji innovattivi, inkluż l-użu tal-aħħar teknoloġiji diġitali. Filwaqt li l-kontenut huwa personalizzat, il-kooperazzjoni hija globali.
  • Esperjenza prattika u/jew ibbażata fuq ix-xogħol tiġi pprovduta minn mentors esterni biex titrawwen mentalità intraprenditorjali u tiżviluppa involviment ċiviku;
  • Il-korp tal-istudenti jirrifletti d-diversità tal-popolazzjoni (f’termini ta’ aspetti soċjali, ekonomiċi u kulturali),inklużi studenti li jibqgħu jitgħallmu tul ħajjithom, studenti part-time u studenti mhux tradizzjonali.  L-aċċess, il-parteċipazzjoni u t-tkomplija ta’ gruppi sottorappreżentati u żvantaġġjati huma żgurati.  
 • Timijiet Ewropej li joħolqu l-għarfien (“approċċ ibbażat fuq l-isfidi”) ta’ studenti u akkademiċi, possibbilment flimkien ma’ riċerkaturi, negozji, atturi reġjonali u atturi tas-soċjetà ċivili – skont l-istrateġija ġenerali u l-viżjoni tal-alleanza – jindirizzaw flimkien l-isfidi tas-soċjetà u sfidi oħra tal-għażla tagħhom f’approċċ multidixxiplinari permezz ta’:
  • tagħlim u taħriġ innovattiv li jgħammar lill-istudenti u r-riċerkaturi b’livell għoli ta’ ħiliet intraprenditorjali, ta’ Xjenza Miftuħa u trasferibbli għal suq tax-xogħol li qed jinbidel b’mod mgħaġġel u ekonomija bbażata fuq l-għarfien u s-soċjetà, inkluż permezz tat-trasferiment tar-riżultati tar-riċerka lura fl-edukazzjoni
  • ħolqien ta’ soluzzjonijiet innovattivi adattati għal reġjuni differenti fl-Ewropa

Barra minn hekk, l-“Universitajiet Ewropej” għandhom jibnu l-kapaċità tagħhom b’mod progressiv biex jaġixxu bħala mudelli ta’ prattika tajbabiex iżidu aktar b’mod progressiv il-kwalità, il-kompetittività internazzjonali u l-attrazzjoni tax-xenarju Ewropew ta’ edukazzjoni għolja u għandhom isiru elementi ewlenin taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni billi jsaħqu fuq l-eċċellenza. Kif stabbilit fil-Komunikazzjoni Bini ta' Ewropa aktar b'saħħitha: ir-rwol ta' politiki edukattivi, kulturali u għaż-żgħażagħ4, “L-istabbiliment ta’ Żona Ewropea tal-Edukazzjoni se jippermetti lill-Istati Membri tal-UE jagħmlu iktar, b’mod iktar mgħaġġel, sabiex itejbu l-kwalità, il-kompetittività u l-inklużività tas-sistemi edukattivi u ta’ taħriġ tagħha, filwaqt li tkun sors ta’ ispirazzjoni għal pajjiżi mhux tal-UE biex isegwu l-passi tagħhom F’dan ir-rigward, l-“Universitajiet Ewropej” mistennija jimpenjaw ruħhom, b’kooperazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali tagħhom, biex jaħdmu lejn objettivi rilevanti tal-politika taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni, bħall-multilingwiżmu; ir-rikonoxximent awtomatiku5 tal-kwalifiki akkademiċi u perjodi ta’ tagħlim barra l-pajjiż ipprovduti mill-istituzzjonijiet parteċipanti ta’ edukazzjoni għolja fi ħdan l-alleanza; l-użu tal-Karta Ewropea tal-Istudenti6, ladarba tkun kompletament operattiva; kif ukoll l-impenji ewlenin ta’ Bolonja (l-assigurazzjoni ta’ kwalità, ir-rikonoxximent, u fejn japplika l-lawrja ta’ tliet ċikli7).

 

X’se tappoġġja din l-Azzjoni?

Din l-azzjoni se tappoġġja istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja li jmorru lil hinn minn mudelli ta’ kooperazzjoni ta’ edukazzjoni għolja eżistenti, u gradwalment jiksbu l-viżjoni ambizzjuża fit-tul għall-”Universitajiet Ewropej”.

 • Din l-azzjoni se tittestja mudelli strutturali u innovattivi differenti għall-implimentazzjoni u l-kisba tal-viżjoni fit-tul imsemmija fit-taqsima “X’inhuma l-Universitajiet Ewropej”. Din se tappoġġja l-ħolqien ta’ alleanzi, idealment komposti minn 5 sa 8 imsieħba, billi jiġu stabbiliti sħubiji ġodda ta’ kooperazzjoni jew itejbu dawk eżistenti  billi tmur lil hinn minn kwalunkwe kooperazzjoni multilaterali u bilaterali eżistenti, permezz ta’ approċċ pass b’pass. Huma se jkollhom il-possibbiltà li jassoċjaw l-imsieħba akkademiċi u mhux akkademiċi mid-dinja tax-xogħol u jikbru fi stadju aktar tard.
 • Permezz ta’ din l-azzjoni, istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja se jimplimentaw gradwalment l-attivitajiet meħtieġa biex jiksbu l-viżjoni fit-tul tagħhom, u jibdew billi jżidu l-livell ta’ integrazzjoni tagħhom. Biex jiksbu dan l-objettiv, huma se jaqblu fuq stqarrija tal-missjoni fil-livell istituzzjonali ta’ kull membru tal-alleanza. L-istqarrija tal-missjoni se tinvolvi strateġija konġunta sħiħa biex jiġi segwit livell għoli ta’ kooperazzjoni mtejba u sostenibbli madwar livelli varji tal-organizzazzjoni (eż. il-ġestjoni, l-akkademiċi, il-persunal professjonali/ta’ appoġġ u l-istudenti), u f’oqsma differenti ta’ attività (fokus qawwi fuq l-edukazzjoni b’rabtiet fejn hu possibbli mar-riċerka u l-innovazzjoni u s-servizz għas-soċjetà), li tibni fuq is-saħħiet kumplimentari tagħhom.
 • Peress li din l-azzjoni ssegwi approċċ minn isfel għal fuq, kull alleanza se jkollha l-flessibbiltà li ssawwar il-pjan konġunt tax-xogħol tagħha tal-attivitajiet li huwa l-aktar rilevanti biex jintlaħqu l-objettivi strateġiċi tagħhom u li fl-aħħar mill-aħħar se jgħinhom biex jiksbu  il-viżjoni fit-tul tal-Universitajiet Ewropej, kif deskritta hawn fuq.  Dan il-pjan konġunt tax-xogħol tal-attivitajiet għandu jiġi appoġġjat bit-tfassil ta’ strutturi rilevanti u effiċjenti ta’ ġestjoni komuni. Eżempji għall-istabbiliment ta’ kooperazzjoni stretta bejn strutturi ta’ ġestjoni istituzzjonali huma: it-twaqqif ta’ bords konġunti, l-iżvilupp ta’ ġabra komuni ta’ riżorsi fiżiċi u virtwali, intellettwali u amministrattivi, it-tqassim ta’ riżorsi komuni, il-forniment komuni tal-infrastruttura, id-data u s-servizzi bħall-appoġġ għal studenti, riċerkaturi u persunal, l-amministrazzjoni u r-relazzjonijiet internazzjonali, bi proċessi konġunti diġitalizzati fejn hu possibbli).
 • Il-pjan konġunt tax-xogħol għandu wkoll jinkludi attivitajiet biex jintlaħaq il-livell għoli ta’ ambizzjoni f’termini ta’ mobilità, inklużjoni soċjali, u approċċ ibbażat fuq l-isfidi. L-alleanzi għandhom ukoll jinvolvu ruħhom ma’ partijiet interessati ewlenin fl-edukazzjoni u fejn hu possibbli fir-riċerka u l-innovazzjoni biex irawmu l-involviment soċjali tal-istudenti u tal-persunal kif ukoll il-kompetenzi intraprenditorjali ewlenin tagħhom. Din l-azzjoni se tappoġġja istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja fl-implimentazzjoni tal-ewwel stadji ta’ dan il-pjan konġunt tax-xogħol tal-attivitajiet.

Min jista’ jieħu sehem f’Università Ewropea?

Applikant/koordinatur: organizzazzjoni parteċipanti li tissottometti l-proposta f'isem l-imsieħba kollha. Il-koordinatur għandu r-responsabbiltà sħiħa li jiżgura li l-proposta tiġi implimentata skont il-ftehim. L-attivitajiet ta’ koordinazzjoni tiegħu jkopru d-dmirijiet li ġejjin:

 • Jirrappreżenta u jaġixxi f’isem l-alleanza tal-Università Ewropea lejn il-Kummissjoni Ewropea;
 • jerfa' r-responsabbiltà finanzjarja u legali għall-implimentazzjoni operattiva, amministrattiva u finanzjarja xierqa tal-alleanza tal-Università Ewropea;
 • jikkoordina l-alleanza tal-Università Ewropea b'kooperazzjoni mal-imsieħba.

Imsieħba sħaħ huma dawk l-organizzazzjonijiet parteċipanti li jikkontribwixxu b'mod attiv għall-kisba tal-objettivi tal-Universitajiet Ewropej. Kull imsieħeb sħiħ għandu jiffirma mandat li jagħti lill-organizzazzjoni li tikkoordina r-responsabbiltà li taġixxi bħala benefiċjarju ewlieni u li taġixxi f'ismu matul l-implimentazzjoni tal-proposta;

Imsieħba assoċjati (fakultattivi): L-Universitajiet Ewropej jistgħu jinvolvu msieħba assoċjati li jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni ta' kompiti/attivitajiet speċifiċi jew appoġġ għat-tixrid u s-sostenibbiltà tal-alleanza. Għall-kwistjonijiet ta' ġestjoni kuntrattwali, l-“imsieħba assoċjati" mhumiex ikkunsidrati bħala parti mill-imsieħba tal-Università Ewropea, u ma jirċevux finanzjament. Madankollu, l-involviment tagħhom u l-irwol tagħhom f'attivitajiet differenti għandu jiġi deskritt b'mod ċar.

Entitajiet affiljati (fakultattivi): Organizzazzjonijiet li jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi u l-attivitajiet tal-Università Ewropea. L-entitajiet affiljati għandhom ikunu identifikati fl-applikazzjoni tal-għotja u jissodisfaw ir-rekwiżiti kif deskritt fl-Anness III (Glossarju ta' termini) ta' din il-Gwida tal-Programm.

 

X’inhuma l-kriterji użati biex tiġi vvalutata proposta tal-Università Ewropea?

Kriterji tal-Eliġibbiltà​

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli

Kwalunkwe istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja li għandha Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja (ECHE) valida, mal-entitajiet affiljati tagħha (jekk hemm) bħala msieħba sħaħ jew assoċjati. Kwalunkwe organizzazzjoni pubblika/privata oħra attiva fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ, ir-riċerka u l-innovazzjoni jew fid-dinja tax-xogħol stabbilita fi Stat Membru tal-UE jew f’Pajjiż tal-Programm Erasmus+ bħala msieħba assoċjati.

Min jista' japplika?

Kwalunkwe istituzzjoni parteċipanti eliġibbli ta’ edukazzjoni għolja stabbilita fi Stat Membru tal-UE jew pajjiż ieħor tal-Programm Erasmus+ tista’ tkun l-applikant. Din l-organizzazzjoni tapplika f'isem l-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha involuti fl-Università Ewropea.

Numru u profil tal-organizzazzjonijiet parteċipanti

L-Università Ewropea għandha tkun komposta minn minimu ta’ tliet istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja b’ECHE valida minn tal-anqas tliet Stati Membri tal-UE jew pajjiżi oħra tal-Programm Erasmus+ (imsieħeb sħiħ). Barra minn hekk, kwalunkwe organizzazzjoni pubblika/privata stabbilita fi Stat Membru tal-UE jew f’Pajjiż tal-programm Erasmus+ ieħor u attiva fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ, ir-riċerka u l-innovazzjoni jew fid-dinja tax-xogħol tista’ tkun parti mill-alleanza bħala msieħeb assoċjat.

Tul ta’ żmien 

3 snin

Fejn tapplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura, li tinsab fi Brussell.

Meta tapplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni għall-għotja tagħhom sas-26 ta' Frar f'17:00 (ħin ta' Brussell) għall-alleanzi li jibdew bejn l-1 ta' Settembru u l-1 ta’ Diċembru tal-istess sena.  

Kif tapplika?

Jekk jogħġbok ara l-Parti C ta' din il-Gwida għad-dettalji dwar kif tapplika.

 

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla rilevanti. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta' din il-Gwida.

 

Kriterji tal-Għoti 

Il-proposta se tkun ivvalutata skont il-kriterji li ġejjin:

Rilevanza tal-proposta

(massimu 25 punt)

 

 • Livell ta’ ambizzjoni: kemm il-proposta jkollha l-għan li tindirizza u tersaq lejn il-viżjoni fit-tul tal-azzjoni u l-potenzjal tagħha li tittrasforma u ttejjeb il-kooperazzjoni istituzzjonalizzata (jekk jogħġbok ara t-taqsima “X’inhuma -Universitajiet Ewropej” imsemmija hawn fuq u l-konklużjonijiet rilevanti tal-Kunsill Ewropew tal-14 ta’ Diċembru 2017 8
 • Rilevanza tal-istqarrija konġunta tal-missjoni fit-tul sottomessa mill-alleanza.  L-istqarrija tal-missjoni teħtieġ li tiġi approvata b’mod espliċitu minn korpi rilevanti li jieħdu d-deċiżjonijiet.  
 • Il-livell ta ambizzjoni u l-approċċ innovattiv tal-proposta, inkluż kemm l-alleanza se ssaħħaħ u twessa’ l-kooperazzjoni:
  • fl-għoti tal-edukazzjoni, li jintrabat fejn hu possibbli mar-riċerka u l-innovazzjoni, kif imqabbel ma’ dak li diġà sar mill-membri tal-alleanza.
  • permezz ta’ mudelli strutturali ġodda u innovattivi 
 • Valur miżjud Ewropew. Kemm:
  • Il-proposta tikkontribwixxi għall-iżvilupp taż-żona Ewropea tal-Edukazzjoni
  • il-proposta turi l-valur miżjud iġġenerat permezz tat-transnazzjonalità tagħha, b’mod partikolari għall-istudenti.
  • il-proposta turi kontribut għall-iżvilupp reġjonali, pereżempju permezz tal-involviment tal-membri tal-alleanza fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-Istrateġiji ta’ Speċjalizzazzjoni Intelliġenti
  • l-alleanza se tkun ta’ benefiċċju għal istituzzjonijiet oħrajn tal-edukazzjoni għolja, prinċipalment tal-Unjoni Ewropea, iżda wkoll lil hinn minnha, billi tisħaq fuq l-eċċellenza. 
Bilanċ ġeografiku (massimu 15-il punt)
 • Kemm l-alleanza tinkludi numru kbir ta’ istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja minn żoni ġeografiċi differenti9 bħala msieħba sħaħ u tiżgura kopertura ġeografika wiesgħa konformi mal-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew10
 • Kemm l-applikant immotiva l-kompożizzjoni ġeografika tal-alleanza u wera r-rilevanza tagħha għall-kisba tal-objettivi tal-Universitajiet Ewropej u taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni.

Il-kwalità tal-proposta u tal-implimentazzjoni
(massimu 20 punt)

 

 • Il-konsistenza bejn l-istrateġija konġunta fit-tul u l-istrutturi konġunti proposti u l-attivitajiet konġunti għall-kisba tagħhom
 • Impenji għal ħidma lejn l-objettivi ta’ politika taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni
 • Kemm il-proposta turi kif l-iżvilupp ta’ strateġija konġunta se taqbel mal-livell ta’ ambizzjoni tal-Universitajiet Ewropej u kif l-attivitajiet konġunti se jikkontribwixxu b’mod effiċjenti biex isaħħu u jtejbu:
  • Il-kwalità għolja tal-edukazzjoni, inkluż permezz ta’ mudelli pedagoġiċi innovattivi biex jiġu żviluppati ħiliet u kompetenzi li jħarsu ’l quddiem, jagħmlu l-aħjar użu mit-teknoloġiji diġitali, it-tagħlim imħallat u t-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol. 
  • Il-livell ta’ mobilità għall-istudenti, il-persunal u r-riċerkaturi
  • Fejn huwa possibbli, ir-rabtiet bejn l-edukazzjoni u r-riċerka u l-innovazzjoni, inkluż kif ir-riżultati tar-riċerka u l-innovazzjoni se jerġgħu lura fl-edukazzjoni
  • Il-livell ta’ involviment ma’ partijiet interessati ewlenin biex irawmu l-involviment soċjali tal-istudenti u l-persunal kif ukoll il-kompetenzi intraprenditorjali ewlenin tagħhom
  • Involviment tal-komunità lokali 
  • Id-diversità soċjali tal-korp tal-istudenti u l-miżuri ta’ appoġġ biex jiġu promossi l-aċċess, il-parteċipazzjoni u t-tkomplija ta’ gruppi sottorappreżentati u żvantaġġjati
 • Il-programm ta’ ħidma u l-pjan direzzjonali huwa ċar u expliċitu u fattibbli. Hu jiddeskrivi tajjeb il-progress mistenni, l-ħruġ u l-eżiti għal kull fażi assoċjata ma’ attivitajiet konkreti u azzjonijiet li jikkontribwixxu għar-realizzazzjoni tal-istrateġija konġunta fit-tul. 
 • Settings ta’ kwalità u finanzjarji: l-alleanza waqqfet sistema ta’ valutazzjoni u reviżjoni tal-kwalità, li tinkludi miżuri speċifiċi għal valutazzjoni tal-progress, il-proċessi u r-riżultati (pereżempju permezz tal-iżvilupp ta’ indikaturi kwantitattivi u kwalitattivi xierqa, inkluż il-feedback minn studenti u persunal). Il-monitoraġġ tal-kwalità għandu jiżgura wkoll li l-implimentazzjoni tal-alleanza tkun kosteffiċjenti.

Kwalità tal-arranġamenti ta’ kooperazzjoni tal-alleanza

(massimu 20 punt)

 • Struttura tal-arranġamenti: id-distribuzzjoni tar-responsabbiltajiet u l-kompiti hija ċara u xierqa, turi l-impenn finanzjarju, strutturali u organizzazzjonali fl-ogħla livell istituzzjonali filwaqt li tagħti lill-persunal kollu l-opportunità li jkun parti mill-kokreazzjoni tal-alleanza, kemm permezz tal-għoti tal-edukazzjoni u, fejn ikun possibbli r-riċerka u l-innovazzjoni, u kemm fil-livell tal-organizzazzjoni strutturali permezz ta’ strutturi ta’ ġestjoni kondiviżi, fornitura ta’ servizzi komuni, bażijiet tad-data, riżorsi umani u infrastruttura xjentifika. 
 • Rwoli u responsabbiltajiet: il-kapaċità u r-rwol attiv ta’ kull membru tal-alleanza biex titwassal b’mod konġunt il-viżjoni komuni, l-istrateġija u l-attivitajiet komuni hija murija b’mod ċar.
 • Komplementarjetà: kemm l-imsieħba jikkumplimentaw lil xulxin, inkluż f’termini ta’ diversità ta’ tipi tal-HEIs, jew juru li huma qed jikkollaboraw ma’ xulxin biex jiksbu valur miżjud u kosteffiċjenza.    
 • L-arranġamenti ta’ kooperazzjoni huma mfassla sew biex jimmassimizzaw il-benefiċċji tal-kooperazzjoni integrata billi jnaqqsu l-barrieri u l-ostakli amministrattivi eżistenti u jippromwovu t-tipi ta’ mobilità kollha fi ħdan l-alleanza, inkluża l-mobilità minn u lejn l-organizzazzjonijiet minbarra l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja
 • Il-proposta tinkludi arranġamenti u responsabbiltajiet ċari għal teħid ta’ deċiżjonijiet trasparenti u effiċjenti, riżoluzzjoni tal-konflitti, ġestjoni tar-riskju u r-rappurtar u l-komunikazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet parteċipanti.

Sostenibbiltà u tixrid

(massimu 20 punt)

 • Strateġija fit-tul għas-sostenibbiltà tal-alleanza: il-proposta tinkludi viżjoni dwar is-sostenibbiltà li tiddeskrivi kif kull membru tal-alleanza se jappoġġja dan finanzjarjament jew mod ieħor bl-objettiv li jkun sostenibbli lil hinn mill-perjodu ta’ finanzjament tal-UE.
 • Kapaċità tal-alleanza li taġixxi bħala mudell: kemm il-produzzjoni u l-prattiki tajbin iġġenerati mill-alleanza se jkunu kondiviżi u għandhom il-potenzjal li jkunu integrati f’istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja oħra li magħhom jikkooperaw lil hinn mill-alleanza primarjament fl-Unjoni Ewropea, iżda wkoll barra minnha.
 • Tixrid: il-proposta tipprovdi pjan ċar għat-tixrid tar-riżultati u l-prattiki tajbin implimentati, u tinkludi riżorsi finanzjarji u umani xierqa, attivitajiet, għodod u mezzi ta’ komunikazzjoni inkluż l-użu tal-midja soċjali biex jiġi żgurat li r-riżultati u l-benefiċċji se jiġu trasferiti u kondiviżi b’mod miftuħ u effettiv għal firxa wiesgħa ta’ partijiet interessati matul u wara l-perjodu ta’ finanzjament tal-alleanza tal-Università Ewropea;
 • Riżorsi ta’ Edukazzjoni Miftuħa u Xjenza Miftuħa u Xjenza taċ-Ċittadini: Jekk rilevanti, u fil-limiti tal-oqfsa legali Ewropej u nazzjonali eżistenti, il-proposta tiddeskrivi kif data, materjali, dokumenti u awdjoviżivi u attivitajiet tal-midja soċjali se jkunu disponibbli biex jagħmlu d-data disponibbli għat-tiftix, aċċessibbli, interoperabbli u terġa’ tintuża (FAIR) minn istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja oħra u Universitajiet Ewropej fl-Ewropa.

 

Sabiex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti għandhom jiksbu tal-anqas 70 punt. Barra minn hekk, għandhom jiksbu tal-anqas 13-il punt għall-kategorija "rilevanza tal-proposta", 11-il punt għall-kategoriji "kwalità tal-proposta u l-implimentazzjoni”, “kwalità tal-arranġamenti ta’ kooperazzjoni tal-alleanza” u “sostenibbiltà u tixrid” u 8 punti għall-kategorija "bilanċ ġeografiku".

 

X'għandek tkun taf aktar dwar din l-Azzjoni?

Informazzjoni addizzjonali dwar l-Universitajiet Ewropej tiġi ppubblikata fuq is-sit web tal-Kummissjoni11

L-assigurazzjoni tal-kwalità għandha tkun komponent inkorporat biex jiġi żgurat li l-Universitajiet Ewropej iwasslu b'suċċess ir-riżultati mistennija u jilħqu impatt li jmur lil hinn mill-impatt li tista’ tikseb organizzazzjoni msieħba individwali. L-Universitajiet Ewropej meħtieġa jwettqu attivitajiet ta' tixrid immirati li jilħqu lill-partijiet interessati, lil dawk li jfasslu l-politika, lill-professjonisti u lill-intrapriżi. Bħala regola ġenerali, ir-riżultati għandhom ikunu disponibbli bħala riżorsi edukattivi miftuħa (OER) kif ukoll fuq pjattaformi rilevanti, professjonali, settorjali jew tal-awtoritajiet kompetenti.

 

X'inhuma r-regoli tal-finanzjament?

 


Kontribuzzjoni massima tal-UE mogħtija għal 3 snin ta’ Università Ewropea: 5 000 000 EUR

Il-baġit tal-alleanzi tal-Universitajiet Ewropej se jkun ibbażat fuq l-ispejjeż attwalment minfuqa fl-attivitajiet tal-alleanza. L-għotja tal-UE se timmira biex tikkofinanzja dawn l-attivitajiet sa massimu ta’ 80% tal-ispejjeż eliġibbli totali.

Il-baġit mitlub jeħtieġ li jiġi ġustifikat fir-rigward tal-attivitajiet ippjanati kif deskritt fil-formola tal-applikazzjoni. L-ispejjeż kollha se jkollhom jiġu deskritti u ġustifikati.

L-ispejjeż għandhom jikkorrispondu għall-ispejjeż minfuqa mill-istituzzjonijiet parteċipanti b’konformità mal-politika normali tagħhom. B’mod partikolari, għar-remunerazzjonijiet, l-ispejjeż għandhom ikunu konformi mal-politika normali dwar is-salarji attwali flimkien mal-ħlasijiet tas-sigurtà soċjali u spejjeż statutorji oħra normalment inklużi fir-remunerazzjonijiet; l-ispejjeż għall-ivvjaġġar u l-appoġġ individwali għandhom ikunu konformi mal-prattiki normali tal-istituzzjonijiet/organizzazzjonijiet   parteċipanti dwar l-ivvjaġġar u l-akkomodazzjoni; l-ispejjeż tat-tagħmir għandhom jiġu kkanċellati skont il-prattika tal-kontabbiltà normali tal-benefiċjarju

L-ispejjeż (inkluż tagħmir u sottokuntrattar) għandhom ikunu raġonevoli, ġustifikati u relatati direttament mal-kisba tal-objettivi tal-alleanza tal-Università Ewropea. Barra minn hekk is-sottokuntrattar se jkun konformi mar-regoli tal-akkwist pubbliku tal-UE.

Il-partiti differenti tal-baġit għandhom jiġu organizzati kif ġej:

 

Spejjeż eliġibbli

Mekkaniżmu ta' finanzjament

Ammont

Regola tal-allokazzjoni 

1. SPEJJEŻ DIRETTI   Spejjeż eliġibbli attwalment minfuqa    
1.1 Spejjeż tal-persunal Spejjeż tal-persunal assenjati għall-azzjoni (kemm permanenti u kemm temporanja) mill-istituzzjonijiet/organizzazzjonijiet parteċipanti, li jikkonsistu f’salarji attwali u ħlasijiet tas-sigurtà soċjali u spejjeż statutorji oħra inklużi fir-remunerazzjoni tagħhom.    

L-għotja għandha tintuża biex tkopri l-ispejjeż tal-persunal għall-benefiċjarji kollha meta jkunu qed iwettqu kwalunkwe kompitu li huwa relatat direttament mal-kisba tal-objettivi tal-Università Ewropea.

1.2 Spejjeż tal-ivvjaġġar

Kontribuzzjoni għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti, mill-post tal-oriġini tagħhom għall-post tal-attività u lura.

    Applikabbli għal persunal (kemm permanenti u kemm temporanju), studenti u kandidati tad-dottorat mill-istituzzjonijiet/organizzazzjonijiet parteċipanti li jieħdu sehem fl-azzjoni (eż. għal attivitajiet ta’ taħriġ u studju, laqgħat, workshops u seminars).
1.3 Appoġġ individwali Spejjeż marbuta direttament mas-sussistenza u l-akkomodazzjoni tal-parteċipanti matul l-attività, li jieħdu sehem fl-azzjoni.    

Applikabbli għal persunal (kemm permanenti u kemm temporanju) studenti u kandidati tad-dottorat minn istituzzjonijiet/organizzazzjonijiet parteċipanti (eż. għal attivitajiet ta’ taħriġ u studju, laqgħat, workshops u seminars). Dawn l-ispejjeż suppost ikopru attivitajiet ta’ mobilità ta’ tul ta’ żmien limitat.

(massimu 3 xhur)12.

1.4 Tagħmir L-ispejjeż tad-deprezzament tat-tagħmir jew assi oħra (ġodda jew diġà użati) sakemm ikunu attwalment minfuqa mill-istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja parteċipanti.    Massimu ta’ 8% tal-ispejjeż eliġibbli diretti totali Il-porzjon tad-deprezzament tat-tagħmir, il-kera u l-lokazzjoni biss huma eliġibbli, għall-parti li tikkorrispondi għat-tul ta’ żmien tal-perjodu ta’ finanzjament u għar-rata tal-użu attwali, għall-iskop tal-azzjoni. L-ispejjeż tad-deprezzament għat-tagħmir jew assi oħra marbuta direttament mal-attivitajiet tal-iżvilupp ta’ pedagoġiji innovattivi, tagħlim imħallat u/jew ibbażat fuq ix-xogħol huma eliġibbli.
1.5 Spejjeż oħra

Spejjeż marbuta ma’:

 • Trasferiment tal-aħjar prattiki għal istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja barra l-alleanza
 • Tixrid ta’ għarfien u informazzjoni (eż.: reklamar fil-midja, materjali u attivitajiet promozzjonali);
 • Kera ta’ postijiet għal avvenimenti kbar 
 • Verifiki;
 • Tariffi tal-banek inkluża garanzija bankarja fejn mitluba mill-Aġenzija Eżekuttiva;
 • Sottokuntrattar għal kompiti speċifiċi; 
 • Spejjeż tal-ivvjaġġar u/jew tas-sussistenza ta’ partijiet terzi  (esperti, professuri, kelliema eċċ) li jikkontribwixxu għall-attivitajiet tal-Università Ewropea
  Massimu ta’ 5% tal-ispejjeż eliġibbli diretti totali

Is-sottokuntrattar huwa possibbli biss f’każijiet ġustifikati għal kompiti speċifiċi relatati mal-proġett, marbuta biż-żmien meta dawn ma jistgħux jitwettqu mill-membri tal-konsorzju nfushom jew fejn in-natura tal-attività speċifikament tirrikjedi servizzi esterni. Sottokuntrattar ta’ attivitajiet ewlenin ta’ proġett bħal tagħlim u/jew ġestjoni ta’ proġett (ġestjoni ġenerali u koordinament, monitoraġġ, ġestjoni finanzjarja, rappurtar lil EACEA) mhux possibbli.

Membri tal-persunal ta' kobenefiċjarji mhumiex awtorizzati joperaw fil-kapaċità ta' sottokuntrattar għall-proġett.

Spejjeż tal-ivvjaġġar u s-sussistenza għal nies li ma jappartjenux għal waħda mill-organizzazzjonijiet imsieħba jistgħu jiġu kofinanzjati meta dawn il-persuni jkunu mistiedna mill-konsorzju biex jieħdu sehem fl-attivitajiet ewlenin tal-Università Ewropea.

2. SPEJJEŻ INDIRETTI   sa massimu ta’ 7% tal-ispejjeż eliġibbli diretti totali tal-azzjoni13   Rata fissa

 

Alleanzi tal-Għarfien;

X'inhuma l-miri u l-prijoritajiet ta' Alleanza tal-Għarfien?

L-Alleanzi tal-Għarfien għandhom l-għan li jsaħħu l-kapaċità tal-innovazzjoni tal-Ewropa u jrawmu l-innovazzjoni fl-edukazzjoni għolja, in-negozju u l-ambjent soċjoekonomiku usa'. Għandhom l-għan li jilħqu waħda jew aktar mill-miri li ġejjin:

 • jiżviluppaw approċċi ġodda, innovattivi u multidixxiplinari għat-tagħlim;
 • jistimolaw l-intrapenditorija u l-ħiliet intrapenditorjali tal-persunal tat-tagħlim ta' edukazzjoni għolja u l-persunal tal-kumpaniji;
 • jiffaċilitaw l-iskambju, il-fluss u l-koħolqien tal-għarfien.

L-attenzjoni ewlenija tingħata lil proġetti li jikkontribwixxu għall-modernizzazzjoni tas-sistemi ta' edukazzjoni għolja fl-Ewropa kif deskritt fil--Komunikazzjoni tal-UE tal-2017 dwar l-Aġenda Mġedda tal-UE għall-Edukazzjoni Għolja1, jiġifieri:

 • l-indirizzar tal-ispariġġ fil-ħiliet u l-promozzjoni ta' eċċellenza fl-iżvilupp tal-ħiliet;
 • Il-bini ta' sistemi ta' edukazzjoni għolja konnessa u inklussiva;
 • l-iżgurar li l-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja jikkontribwixxu għall-innovazzjoni;
 • l-appoġġjar ta' sistemi ta' edukazzjoni għolja li huma effiċjenti u effettivi.

Titqiegħed enfasi addizzjonali fuq l-użu ta’ inizjattivi eżistenti, u l-użu intelliġenti ta' għodod diġitali kif rakkomandat fil-Komunikazzjoni UE 2013 dwar li Niftħu l-Edukazzjoni2.

 

X’inhi Alleanza tal-Għarfien?

L-Alleanzi tal-Għarfien huma proġetti transnazzjonali, strutturati u mmexxija mir-riżultati, b'mod partikulari bejn l-edukazzjoni għolja u n-negozju. L-Alleanzi tal-Għarfien huma miftuħa għal kwalunkwe dixxiplina, settur u kooperazzjoni transsettorjali. Is-sħab jaqsmu miri komuni bejniethom u jaħdmu flimkien lejn riżultati u eżiti li huma ta' benefiċċju reċiproku. Ir-riżultati u l-eżiti mistennija huma definiti b'mod ċar, realistiċi u jindirizzaw il-kwistjonijiet identifikati fl-analiżi tal-ħtiġijiet.
L-Alleanzi tal-Għarfien huma maħsuba li jkollhom impatt għal żmien qasir u twil fuq firxa wiesgħa ta' partijiet ikkonċernati involuti, fil-livell individwali, organizzazzjonali u sistemiku.

Bħala regola ġenerali, l-Alleanzi tal-Għarfien jimmiraw lejn il-kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet stabbiliti fil-Pajjiżi tal-Programm. Madankollu, l-organizzazzjonijiet mill-Pajjiżi Sħab jistgħu jkunu involuti f’Alleanza tal-Għarfien, bħala sħab (mhux bħala applikanti), jekk il-parteċipazzjoni tagħhom iġġib magħha valur miżjud essenzjali għall-proġett.

 

Liema attivitajiet huma appoġġjati minn din l-Azzjoni?

L-Alleanzi tal-Għarfien jimplimentaw sett koerenti u komprensiv ta’ attivitajiet interkonnessi li huma flessibbli u adattabbli għall-kuntesti u l-iżviluppi attwali u futuri differenti madwar l-Ewropa kollha. Il-lista li ġejja tipprovdi eżempji ta’ attivitajiet:

 • Biex tingħata spinta lill-innovazzjoni fl-edukazzjoni għolja, in-negozju u fl-ambjent soċjoekonomiku usa':
  • jiġu żviluppati u implimentati b'mod konġunt metodi ta' tagħlim ġodda (bħall-kurrikuli multidixxiplinari ġodda, tagħlim iffokat fuq l-istudent u bbażat fuq problemi reali);
  • jiġu organizzati programmi u attivitajiet edukattivi kontinwi mal-kumpaniji u fi ħdanhom;
  • jiġu żviluppati b'mod konġunt soluzzjonijiet għall-kwistjonijiet li joħolqu sfida, l-innovazzjoni tal-prodotti u l-proċessi (studenti, professuri u prattikanti flimkien).

 

 • L-iżvilupp ta' attitudni u ħiliet intrapenditorjali:
  • jinħolqu skemi ta' tagħlim ta' ħiliet trasversali u l-applikazzjoni permezz ta' programmi ta' edukazzjoni għolja żviluppati b'kooperazzjoni mal-intrapriżi li għandhom l-għan li jsaħħu l-impjegabbiltà, il-kreattività u perkorsi professjonali ġodda;
  • tiġi introdotta edukazzjoni intraprenditorjali fi kwalunkwe dixxiplina biex tipprovdi lill-istudenti, ir-riċerkaturi, il-persunal u l-edukaturi bl-għarfien, il-ħiliet u l-motivazzjoni biex jieħdu sehem f'attivitajiet intraprenditorjali f'varjetà ta' ambjenti;
  • jinfetħu opportunitajiet ta' tagħlim ġodda permezz tal-applikazzjoni prattika tal-ħiliet intraprenditorjali, li jistgħu jinvolvu u/jew iwasslu għall-kummerċjalizzazzjoni ta' servizzi, prodotti u prototipi ġodda, għall-ħolqien ta' negozji li jkun għandhom jiftħu u spin-offs.

 

 • L-istimulazzjoni tal-fluss u l-iskambju tal-għarfien bejn l-edukazzjoni għolja u l-intrapriżi:
  • attivitajiet relatati mal-qasam ta' studju fl-intrapriżi li huma inkorporati b'mod sħiħ fil-kurrikulu, rikonoxxuti u kkreditati;
  • negozji li għadhom kif jiftħu biex jippruvaw u jittestjaw miżuri innovattivi;
  • skambji ta' studenti, riċerkaturi, persunal tat-tagħlim u persunal tal-kumpaniji għal perjodu limitat;
  • o involviment tal-persunal tal-kumpanija fit-tagħlim u r-riċerka.

 

L-Alleanzi tal-Għarfien jistgħu jorganizzaw attivitajiet ta' mobilità ta' tagħlim tal-istudenti, ir-riċerkaturi u l-persunal sakemm ikunu jappoġġjaw/jikkumplementaw attivitajiet ewlenin tal-Alleanza u jġibu valur miżjud fit-twettiq tal-objettivi tal-proġett. Il-laqgħat tal-bidu u tal-proġett mhumiex ikkunsidrati bħala attivitajiet ta’ mobilità tat-tagħlim. Il-jiem ta’ mobilità li għalihom l-ispejjeż għal kull unità tal-ivvjaġġar u s-sussistenza jiġu ċċarġjati lil proġett, ma jistgħux jiġu ċċarġjati bħala jiem ta’ xogħol għall-implimentazzjoni tal-appoġġ għall-attivitajiet ewlenin. L-attivitajiet ta' mobilità ma jikkostitwixxux l-attivitajiet ewlenin ta' Alleanza tal-Għarfien; l-estensjoni u l-iskalar ta' dawn l-attivitajiet se jeħtiġilhom jiġu appoġġjati permezz tal-Azzjoni Ewlenija 1 ta' dan il-Programm jew strumenti ta' finanzjament oħra.

 

X'inhuma l-karatteristiċi ewlenin ta' Alleanza tal-Għarfien?

Il-karatteristiċi ewlenin tal-Alleanzi tal-Għarfien huma:

 • L-innovazzjoni fl-edukazzjoni għolja u l-innovazzjoni permezz tal-edukazzjoni għolja fl-intrapriżi u l-ambjent soċjoekonomiku tagħhom: l-innovazzoni hi meqjusa bħala speċifika għall-proġetti u tal-ogħla żvilupp tekniku u relatata mal-kuntest u l-ħtiġijiet analizzati tas-sħubijiet.
 • Is-sostenibilità tal-kooperazzjoni negozju-università. Sħubija b’saħħitha u impenjata b’parteċipazzjoni bbilanċjata mill-intrapriżi u l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja huma kruċjali għas-suċċess tal-Alleanzi tal-Għarfien. Ir-rwol u l-kontribuzzjoni ta’ kull organizzazzjoni parteċipanti u sieħeb assoċjat għandhom ikunu speċifiċi u komplementari.
 • Impatt li jmur lil hinn mill-ħajja tal-proġett u lil hinn mill-organizzazzjonijiet involuti fl-Alleanza. Hu mistenni li s-sħubija u l-attivitajiet jippersistu. Għal dan, l-eżiti/ir-riżultati tanġibbli jistgħu ma joperawx weħidhom iżda jkunu llinkjati/integrati ma’ impriżi, fi skemi, fi proġetti, fi pjattaformi, f'negozji konġunti eżistenti eċċ. Il-bidliet fl-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja u fl-intrapriżi għandhom ikunu jistgħu jitkejlu. Ir-riżultati u s-soluzzjonijiet għandhom ikunu trasferibbli u aċċessibbli għal udjenza usa’.

L-Alleanzi tal-Għarfien huma parti kompetittivà ħafna minn Erasmus+. L-attributi komuni tal-proposti li rnexxew huma:

 • ir-relazzjonijiet affidabbli bejn l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja u l-intrapriżi: l-Alleanzi tal-Għarfien għandhom juru l-impenn u l-valur miżjud tas-sħab kollha, fejn involviment b’saħħtu u bbilanċjat kemm mis-settur tan-negozju kif ukoll tal-edukazzjoni għolja hu essenzjali. Proposta mfassla sew hi r-riżultat ta’ kooperazzjoni mill-qrib bejn is-sħab prospettivi u bbażata fuq analiżi soda tal-ħtiġijiet;
 • il-karattru innovattiv u transnazzjonali tagħhom, viżibbli fil-kriterji kollha.

Analiżi xierqa tal-ħtiġijiet tiċċara r-raġunament, tinfluwenza l-għażla tas-sħab, tagħmel il-proposta speċifika, tgħin biex iżżid il-potenzjal għall-impatt u tiżgura li l-utent aħħari u l-gruppi fil-mira huma involuti sew fl-attivitajiet tal-proġett.

 

X’inhu r-rwol tal-organizzazzjonijiet parteċipanti f’Alleanza tal-Għarfien?

Applikant/koordinatur: organizzazzjoni parteċipanti li tissottometti l-proposta għal proġett f’isem is-sħab kollha. Il-koordinatur għandu r-responsabbiltà li jiżgura li l-proġett jiġi implimentat skont il-ftehim. Il-koordinazzjoni tiegħu tkopri d-dmirijiet li ġejjin:

 • jirrappreżenta u jaġixxi f’isem l-Alleanza vis-à-vis il-Kummissjoni Ewropea;
 • jerfa’ r-responsabbiltà finanzjarja u legali għall-implimentazzjoni operattiva, amministratittiva u finanzjarja xierqa tal-proġett kollu;
 • jikkoordina l-Alleanza b’kooperazzjoni mas-sħab tal-proġett.

Sħab sħaħ huma dawk l-organizzazzjonijiet parteċipanti li jikkontribwixxu b’mod attiv għall-kisba tal-objettivi tal-Alleanza tal-Għarfien. Kull sieħeb sħiħ għandu jiffirma mandat li jagħti lill-organizzazzjoni li tikkoordina r-responsabilità li taġixxi bħala benefiċjarju prinċipali u li taġixxi f’ismu matul l-implimentazzjoni tal-proġett. Jekk rilevanti, l-istess japplika għas-sħab minn Pajjiżi Sħab.

Sħab assoċjati (fakultattivi): l-Alleanzi tal-Għarfien jistgħu jinvolvu sħab assoċjati li jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni ta’ kompiti/attivitajiet speċifiċi għall-proġett jew jappoġġjaw it-tixrid u s-sostenibilità tal-Alleanza. Għall-kwistjonijiet ta' mmaniġġjar kuntrattwali, is-“sħab assoċjati" mhumiex ikkunsidrati bħala parti mis-sħab tal-proġett u ma jirċivux finanzjament. Madankollu, l-involviment tagħhom u r-rwol tagħhom fil-proġett u f’attivitajiet differenti għandu jiġi deskritt b’mod ċar.

Entitajiet affiljati (fakultattivi): organizzazzjonijiet li jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-objettivi u l-attivitajiet tal-proġett. L-entitajiet affiljati għandhom ikunu identifikati fl-applikazzjoni tal-għotja u jissodisfaw ir-rekwiżiti kif deskritt fl-Anness III (Glossarju ta’ termini) ta’ din il-Gwida tal-Programm.

 

X’inhuma l-kriterji użati biex tiġi vvalutata proposta għal Alleanza tal-Għarfien?

Hawn taħt hawn elenkati l-kriterji formali li proposta għal Alleanza tal-Għarfien għandha tħares sabiex tkun eliġibbli għal għotja Erasmus+:

Kriterji tal-Eliġibbiltà

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli

Organizzazzjoni parteċipanti tista' tkun kwalunkwe organizzazzjoni pubblika jew privata, bl-entitajiet affiljati tagħha (jekk jeżistu), stabbilita f'Pajjiż tal-Programm jew fi kwalunkwe Pajjiż Sieħeb tad-dinja (ara t-taqsima "Pajjiżi Eliġibbli" fil-Parti A ta' din il-Gwida). Pereżempju, organizzazzjoni bħal din tista' tkun:

 • istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja;
 • intrapriża pubblika jew privata żgħira, ta' daqs medju jew kbira (inklużi l-intrapriżi soċjali);
 • istitut tar-riċerka;
 • korp pubbliku fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali;
 • organizzazzjoni attiva fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ;
 • intermedjarja jew assoċjazzjoni li tirrappreżenta l-organizzazzjonijiet tal-edukazzjoni, it-taħriġ jew iż-żgħażagħ;
 • intermedjarja jew assoċjazzjoni li tirrappreżenta l-intrapriżi;
 • korp ta' akkreditazzjoni, ta' ċertifikazzjoni jew ta' kwalifiki.

L-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja stabbiliti f'Pajjiż tal-Programm għandu jkollhom Karta għal Edukazzjoni Għolja ta' Erasmus (ECHE) valida. L-ECHE mhix meħtieġa għall-HEIs parteċipanti f'Pajjiżi Sħab.

Min jista' japplika?

L-applikant jista' jkun kwalunkwe organizzazzjoni parteċipanti stabbilita f'Pajjiż tal-Programm. Din l-organizzazzjoni tapplika f'isem l-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha involuti fil-proġett.

Numru ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti

L-Alleanzi tal-Għarfien huma transnazzjonali u jinvolvu tal-anqas sitt organizzazzjonijiet indipendenti minn tal-anqas tliet Pajjiżi tal-Programm, li tal-anqas tnejn minnhom huma istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja u tal-anqas żewġ intrapriżi.

Tul ta' żmien tal-proġett

Sentejn jew 3 snin. It-tul ta' żmien għandu jintgħażel fl-istadju ta' applikazzjoni, abbażi tal-objettiv tal-proġett u t-tip ta' attivitajiet ippjanati maż-żmien.

F'każijiet eċċezzjonali, it-tul ta' żmien ta' Alleanza tal-Għarfien jista' jiġi estiż, fuq talba mill-benefiċjarju u bi qbil mal-Aġenzija Eżekuttiva, sa 6 xhur. F'każ bħal dan, l-għotja totali mhux se tinbidel.

Fejn tapplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura, li tinsab fi Brussell.

Meta tapplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja mhux aktar tard mis-26 ta' Frar fil-17:00 (ħin ta' Brussell) għal proġetti li jibdew fl-1 ta' Jannar tas-sena ta' wara.

Kif tapplika?

Jekk jogħġbok ara l-Parti C ta' din il-Gwida għad-dettalji dwar kif wieħed għandu japplika.

 

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla rilevanti. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta' din il-Gwida.

Kriterji tal-Għoti

Il-proġett se jkun ivvalutat skont il-kriterji li ġejjin:

Rilevanza tal-proposta

(massimu ta’ 25 punt)

 

 • Għan: il-proposta hi rilevanti għall-objettivi tal-Azzjoni (ara t-taqsima "X'inhuma l-miri u l-prijoritajiet ta' Alleanza tal-Għarfien");
 • Konsistenza: il-proposta hi bbażata fuq analiżi b'saħħitha u soda tal-ħtiġijiet; l-objettivi u l-outputs huma definiti b'mod ċar, realistiċi u jindirizzaw kwistjonijiet rilevanti għall-organizzazzjonijiet parteċipanti u għall-Azzjoni;
 • Innovazzjoni: il-proposta tikkunsidra metodi u tekniki tal-ogħla żvilupp tekniku, u twassal riżultati u soluzzjonijiet innovattivi speċifiċi għall-proġett;
 • Valur miżjud Ewropew: il-proposta turi b'mod ċar il-valur miżjud iġġenerat permezz tat-transnazzjonalità u t-trasferibbiltà potenzjali;

Kwalità tat-tfassil u tal-implimentazzjoni tal-proġett
(massimu ta’ 25 punt)

 

 • Koerenza: il-proposta tippreżenta sett koerenti u komprensiv ta' attivitajiet xierqa biex tissodisfa l-ħtiġijiet identifikati u li jwasslu għar-riżultati mistennija;
 • Struttura: il-programm ta' ħidma hu ċar u intelliġibbli, u jkopri l-fażijiet kollha;
 • Immaniġġjar: l-iskedi ta' żmien, l-organizzazzjoni, il-kompiti u r-responsabbiltajiet huma definiti sew u realistiċi. Il-proposta talloka riżorsi xierqa għal kull attività;
 • Kwalità u kontroll finanzjarju: miżuri speċifiċi għall-evalwazzjoni tal-proċessi u r-riżultati tanġibbli jiżguraw li l-implimentazzjoni tal-proġett tkun ta' kwalità għolja u kosteffiċjenti.

Kwalità tat-tim tal-proġett u tal-arranġamenti ta’ koperazzjoni

(massimu ta’ 30 punt)

 • Konfigurazzjoni: l-Alleanza tal-Għarfien proposta tinvolvi taħlita xierqa ta' sħab mill-oqsma tal-edukazzjoni għolja u tan-negozju bil-profili, il-ħiliet, l-esperjenza, l-għarfien espert, u l-appoġġ għall-immaniġġjar meħtieġ għat-twettiq b'suċċess tagħha;
 • Impenn: kull organizzazzjoni parteċipanti turi l-involviment sħiħ korrispondenti għall-kapaċitajiet u l-qasam speċifiku ta' għarfien tagħha;
 • Sħubija: il-kontribuzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja u s-sħab tan-negozju huma sinifikanti, rilevanti u komplementari;
 • Kollaborazzjoni/Spirtu ta' tim: il-proposta tinkludi arranġamenti u responsabbiltajiet għal teħid ta' deċiżjonijiet trasparenti u effiċjenti, riżoluzzjoni tal-konflitti, rapportar u komunikazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet parteċipanti;
 • Sodisfazzjoni: il-proġett jipprovdi valur miżjud ċar u benefiċċji lil kull organizzazzjoni sieħba
 • Involviment tal-Pajjiżi Sħab; jekk ikun applikabbli, l-involviment ta' organizzazzjoni parteċipanti minn Pajjiż Sieħeb iġib valur miżjud essenzjali għall-proġett.

Impatt u tixrid

(massimu ta’ 20 punt)

 • Sfruttament: il-proposta turi kif is-sħab u partijiet ikkonċernati oħra se jużaw l-outputs u se jwasslu għall-eżiti mistennija. Hemm miżuri xierqa għall-valutazzjoni tal-eżiti tal-proġett. Il-proposta tipprovdi mezzi biex jitkejjel l-isfruttament matul il-ħajja tal-proġett u wara.
 • Tixrid: il-proposta tipprovdi pjan ċar għat-tixrid tar-riżultati, u tinkludi attivitajiet, għodod u mezzi xierqa biex tiżgura li r-riżultati u l-benefiċċji jitqassmu b'mod effettiv lill-partijiet ikkonċernati u l-udjenza mhux parteċipanti matul il-ħajja tal-proġett u wara;
 • Impatt: il-proposta turi r-rilevanza u l-ilħiq tal-ekonomija u s-soċjetà. Hi tipprovdi miżuri rilevanti biex tissorvelja l-progress u tivvaluta l-impatt mistenni (għal żmien qasir u twil);
 • Aċċess miftuħ: Jekk ikun rilevanti, il-proposta tiddeskrivi kif il-materjali, id-dokumenti u l-media prodotti se jitqiegħdu għad-dispożizzjoni mingħajr ħlas permezz ta' liċenzji miftuħa, u li ma fihomx limitazzjonijiet sproporzjonati;
 • • Sostenibbiltà: il-proposta tinkludi miżuri u riżorsi xierqa biex tiżgura li s-sħubija, ir-riżultati u l-benefiċċji tal-proġett se jiġu sostanzjati wara l-ħajja tal-proġett.

Biex jiġu kkunsidrati għal finanzjament, il-proposti għandhom jiksbu tal-anqas 70 punt. Barra minn hekk, għandhom jiksbu tal-anqas 13-il punt għall-kategoriji "rilevanza tal-proġett" u "kwalità tat-tfassil u tal-implimentazzjoni tal-proġett"; 16-il punt għall-kategorija "kwalità tat-tim u l-arranġament ta' kooperazzjoni tal-proġett", u 11-il punt għall-kategorija "impatt u tixrid".

 

X'għandek tkun taf aktar dwar din l-Azzjoni?

L-assigurazzjoni tal-kwalità għandha tkun komponent inkorporat tal-proġett biex jiġi żgurat li l-Alleanzi tal-Għarfien iwasslu b'suċċess ir-riżultati mistennija u jilħqu impatt li jmur ferm lil hinn mill-organizzazzjonijiet sħab infushom. L-Alleanzi tal-Għarfien huma meħtieġa jwettqu attivitajiet ta' tixrid immirati li jilħqu lill-partijiet ikkonċernati, dawk li jfasslu l-politiki, il-professjonisti u l-intrapriżi. Matul il-perkors, l-Alleanzi tal-Għarfien għandhom jipprovdu pubblikazzjonijiet bħal rapporti, manwali, linji gwida, eċċ. Bħala regola ġenerali, ir-riżultati għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni bħala riżorsi edukattivi miftuħa (OER) kif ukoll fuq pjattaformi professjonali, settorjali jew tal-awtoritajiet kompetenti. L-Alleanzi tal-Għarfien għandhom jiġġeneraw modi u strumenti ġodda biex jiffaċilitaw il-kollaborazzjoni tagħhom u biex jiżguraw li s-sħubija bejn l-edukazzjoni għolja u n-negozju tippersisti.

L-Alleanzi tal-Għarfien huma Azzjoni reċenti u ambizzjuża; huma soġġetti għal sorveljanza partikulari li teħtieġ parteċipazzjoni attiva mill-parteċipanti u l-partijiet ikkonċernati kollha. L-Alleanzi tal-Għarfien għandhom jipprevedu l-parteċipazzjoni tagħhom f'ġabriet tematiċi biex jappoġġjaw it-transfertilizzazzjoni, l-iskambju ta' prattiki tajba u t-tagħlim reċiproku. Barra minn hekk, l-Alleanzi tal-Għarfien għandhom jallokaw baġit għall-preżentazzjoni tal-proġett u r-riżultati fil-Forum Universitajiet u Negozji u/jew avvenimenti rilevanti oħra (sa ħamsa matul it-tul ta' żmien tal-proġett).

X'inhuma r-regoli dwar il-finanzjament?

Il-baġit tal-proġett għandu jkun abbozzat abbażi tas-sistema tal-kost unitarju. Is-sistema tal-"kost unitarju" hi forma simplifikata li biha jiġi determinat l-ammont tal-għotja. Min-natura tagħhom, forom ta' għotjiet simplifikati ta' din ix-xorta huma kontribuzzjonijiet għall-ispejjeż ewlenin ta' proġett li mhumiex rimborż tan-nefqiet reali marbutin ma' attivitajiet speċifiċi fil-proġett. Fil-każ tal-proġetti ta' Alleanza, il-kostijiet unitarji stabbiliti huma applikabbli għall-komponent tal-persunal tal-proġett. Huma kontribuzzjonijiet predefiniti stabbiliti għal kull ġurnata xogħol għal kull kategorija ta' ħaddiem.

Il-baġit tal-proġett irid jiġi abbozzat skont ir-regoli dwar il-finanzjament li ġejjin (f'euro):

Kontribuzzjoni massima tal-UE mogħtija għal Alleanza tal-Għarfien ta' sentejn: EUR 700 000

Kontribuzzjoni massima tal-UE mogħtija għal Alleanza tal-Għarfien ta' 3 snin: EUR 1 000 000

Spejjeż eliġibbli

Mekkaniżmu ta’ finanzjament

Ammont

Regola tal-allokazzjoni

Appoġġ għall-implimentazzjoni

Kontribuzzjoni għal kwalunkwe attività marbuta direttament mal-implimentazzjoni tal-proġett (ħlief għal mobilità inkorporata possibbli) inklużi: l-immaniġġjar tal-proġett, il-laqgħat tal-proġett, il-prodotti intellettwali, (bħall-kurrikuli, il-materjali pedagoġiċi, ir-riżorsi edukattivi miftuħa (OER); l-għodod tal-IT, l-analiżijiet, l-istudji, eċċ.), it-tixrid, il-parteċipazzjoni fl-avvenimenti, il-konferenzi, l-ivvjaġġar, eċċ.

Numru ta' jiem u l-profil tal-persunal involut skont il-pajjiż hu l-bażi għall-kalkolu tal-kontribuzzjoni tal-UE.

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

B2.1 għal kull maniġer involut għal kull jum ta' xogħol fuq il-proġett

Kundizzjonali: l-applikanti se jkollhom jiġġustifikaw it-tip u l-volum tar-riżorsi meħtieġa b’rabta mal-implimentazzjoni tal-attivitajiet u l-outputs proposti.

L-outputs għandhom ikunu sostanzjati fil-kwalità u l-kwantità biex jikkwalifikaw għal dan it-tip ta’ appoġġ b’għotja.

B2.2 għal kull riċerkatur/ għalliem/ trainer involut għal kull jum ta' xogħol fuq il-proġett

B2.3 għal kull teknixin involut għal kull jum ta' xogħol fuq il-proġett

B2.4 għal kull membru tal-persunal amministrattiv involut għal kull jum ta' xogħol fuq il-proġett

*    Jekk jogħġbok irreferi għall-Klassifika Internazzjonali Standard tal-Impjiegi — ISCO (http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/index.htm)

Regoli dwar il-finanzjament addizzjonali għall-attivitajiet ta' mobilità mwettqa f'Alleanza tal-Għarfien (finanzjament fakultattiv)

Spejjeż eliġibbli

Mekkaniżmu ta’ finanzjament

Ammont

Regola tal-allokazzjoni

Ivvjaġġar

Kontribuzzjoni għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti, mill-post ta’ oriġini tagħhom għall-post tal-attività u lura

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 100 u 1999 KM: EUR 275 għal kull parteċipant

Kundizzjonali: l-applikanti se jkollhom jiġġustifikaw il-ħtieġa tal-attivitajiet ta' mobilità biex jintlaħqu l-objettivi u r-riżultati tal-proġett. Id-distanzi tal-ivvjaġġar għandhom jiġu kkalkulati billi jintuża l-kalkulatur tad-distanza sostnut mill-Kummissjoni Ewropea3. L-applikant għandu jindika d-distanza ta' vjaġġ bla ritorn biex jikkalkula l-ammont tal-għotja tal-UE li tkun se tappoġġja l-vjaġġ 'l hemm u lura 4

 

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar ta' 2000 KM jew aktar: EUR 360 għal kull parteċipant

Spejjeż ta’ sussistenza

Kontribuzzjoni għall-ispejjeż ta’ sussistenza tal-parteċipanti matul l-attività

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

Attivitajiet li jimmiraw il-persunal

sal-14-il jum tal-attività: EUR 100 kull jum għal kull parteċipant

+

bejn il-15 u s-60 jum tal-attività: EUR 70 kull jum għal kull parteċipant

Attivitajiet li jimmiraw l-istudenti:

sal-14-il jum tal-attività: EUR 55 kull jum għal kull parteċipant

+

bejn il-15 u s-60 jum tal-attività: EUR 40 kull jum għal kull parteċipant

 

Tabella A - Implimentazzjoni tal-proġett (ammonti f'euro kull jum) Pajjiżi tal-Programm

L-ammonti jiddependu fuq: a) il-profil tal-persunal involut fil-proġett u b) il-pajjiż tal-organizzazzjoni parteċipanti li l-persunal tagħha hu involut.

 

Maniġer

Għalliem/Trainer/Riċerkatur Persuna li taħdem maż-żgħażagħ

Teknixin

Persunal amministrattiv

 

B2.1

B2.2

B2.3

B2.4

Id-Danimarka, l-Irlanda, il-Lussemburgu, in-Netherlands, l-Awstrija, l-Iżvezja, il-Liechtenstein, in-Norveġja

353

289

228

189

 

Il-Belġju, il-Ġermanja, Franza, l-Italja, il-Finlandja, ir-Renju Unit, l-Iżlanda

 

336

257

194

157

 

Ir-Repubblika Ċeka, il-Ġreċja, Spanja, Ċipru, Malta, il-Portugall, is-Slovenja

 

197

164

122

93

 

Il-Bulgarija, l-Estonja, il-Kroazja, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, il-Polonja, ir-Rumanija, is-Slovakkja, is-Serbja, ir-Repubblika tal-Maċedonja ta’ Fuq, it-Turkija

106

88

66

47

Tabella B - Implimentazzjoni tal-proġett (ammonti f'euro kull jum) Pajjżi Sħab

L-ammonti jiddependu fuq: a) il-profil tal-persunal involut fil-proġett u b) il-pajjiż tal-organizzazzjoni parteċipanti li l-persunal tagħha hu involut.

 

Maniġer

Għalliem/Trainer/Riċerkatur

Teknixin

Persunal amministrattiv

 

B2.1

B2.2

B2.3

B2.4

L-Awstralja, il-Kanada, il-Kuwajt, il-MakaoMacao, Monaco, il-Qatar, San Marino, l-Iżvizzera, l-Istati Uniti tal-Amerika

353

289

228

189

Andorra, il-Brunei, il-Ġappun, New Zealand, Singapore, l-Emirati Għarab Magħquda, l-Istat tal-Belt tal-Vatikan

336

257

194

157

Il-Bahamas, il-Bahrain, Hong Kong, l-Iżrael, ir-(Repubblika tal-) Korea, l-Oman, l-Arabja Sawdija, it-Tajwan

197

164

122

93

L-Afganistan, l-Albanija, l-Alġerija, l-Angola, Antigwa u Barbuda, l-Arġentina, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Bangladesh, Barbados, il-Belarussja, il-Belize, il-Benin, il-Bhutan, il-Bolivja, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Botswana, il-Brażil, il-Burkina Faso, il-Burundi, il-Kambodja, il-Kamerun, Cape Verde, ir-Repubblika Ċentru-Afrikana, iċ-Ċhad, iċ-Ċili, iċ-Ċina, il-Kolombja, Comoros, il-Kongo -ir-Repubblika Demokratika tal-, il-Gżejjer Cook, il-Costa Rica, Kuba, il-Djibouti, Dominica, ir-Repubblika Dominicana, l-Ekwador, l-Eġittu, El Salvador, l-Eritrea, l-Etjopja, Fiġi, il-Gabon, il-Gambja, il-Georgia, il-Ghana, Grenada, il-Gwatemala, il-Guinea, il-Guinea-Bissau, il-Guyana, il-Haiti, il-Honduras, l-Indja, l-Indoneżja, l-Iran, l-Iraq, ir-Repubblika tal-Kosta tal-Avorju, il-Ġamajka, il-Ġordan, il- Każakistan, il-Kenja, Kiribati, il-Korea (DPR), il-Kosovo, il-Kirgiżistan, il-Laos, il-Libanu, il-Lesoto, il-Liberja, il-Libja, Madagascar, il-Malawi, il-Malasja, il-Maldivi, il-Mali, il-Gżejjer Marshall, il-Mauritania, Mauritius, il-Messiku, il-Mikroneżja - l-Istati Federali tal-, il-Moldova, il-Mongolja, il-Montenegro, il-Marokk, il-Możambique, il-Myanmar, in-Namibja, Nauru, in-Nepal, in-Nikaragwa, in-Niġer, in-Niġerja, Niue, il-Pakistan, Palau, il-Palestina, il-Panama, Papua New Guinea, il-Paragwaj, il-Peru, il-Filippini, ir-Rwanda, Saint Kitts And Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent u l-Grenadini, Samoa, Sào Tome u Principe, is-Senegal, is-Seychelles, Sierra Leone, il-Gżejjer Solomon, is-Somalja, l-Afrika t'Isfel, is-Sudan t'Isfel, is-Sri Lanka, is-Sudan, is-Suriname, Eswatini, is-Sirja, it-Taġikistan, it-Tanzanija, it-Territorju tar-Russja kif rikonoxxut bil-liġi internazzjonali, it-Territorju tal-Ukrajna kif rikonoxxut bil-liġi internazzjonali, it-Tajlandja, Timor Lest - ir-Repubblika Demokratika tat-Togo, Tonga, Trinidad u Tobago, it-Tuneżija, it-Turkmenistan, Tuvalu, l-Uganda, l-Urugwaj, l-Użbekistan, Vanuatu, il-Venezwela, il-Vjetnam, il-Jemen, iż-Żambja, iż-Żimbabwe

 

106

88

66

47

Alleanzi tal-Ħiliet Settorjali

X’inhuma l-għanijiet u l-prijoritajiet ta’ Alleanza tal-Ħiliet Settorjali?

L-Alleanzi tal-Ħiliet Settorjali għandhom l-għan li jindirizzaw id-diskrepanzi fil-ħiliet fir-rigward ta’ profil professjonali wieħed jew aktar f’settur speċifiku. Huma jagħmlu dan billi jidentifikaw ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol eżistenzi jew emerġenti speċifiċi għal settur (in-naħa tad-domanda), u billi jsaħħu r-rispons inizjali u kontinwu tas-sistemi tal-edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali (ETV), fil-livelli kollha, għall-ħtiġijiet tas-suq (in-naħa tal-provvista). Abbażi tal-evidenza dwar il-ħtiġijiet tal-ħiliet, l-Alleanzi tal-Ħiliet Settorjali jappoġġjaw it-tfassil u t-twassil ta’ kontenut ta’ taħriġ vokazzjonali transnazzjonali, kif ukoll metodoloġiji tat-tagħlim u tat-taħriġ għal profili professjonali ewlenin Ewropej. 

L-Alleanzi tal-Ħiliet Settorjali għal kooperazzjoni settorjali strateġika dwar il-ħiliet jidentifikaw u jiżviluppaw azzjonijiet konkreti biex jinkiseb bilanċ bejn id-domanda u l-provvista ta' ħiliet bħala appoġġ għall-istrateġija tat-tkabbir globali tas-settur speċifiku.

Il-proġetti se jikkontribwixxu għat-titjib tal-kwalità u r-rilevanza tas-sistemi tal-Edukazzjoni Vokazzjonali u t-Taħriġ tal-Ewropa kif deskritti fir-Rapport Konġunt ET 2020 tal-2015, u mill-Ministri responsabbli mill-ETV fil-konklużjonijiet f'Riga fl-2015 fejn ftiehmu dwar sett ġdid ta' riżultati għal żmien medju għall-perjodu 2015-2020.

Dan għandu jinkiseb permezz ta' azzjonijiet immirati lejn l-objettivi li ġejjin:

 • l-iżvilupp ta' approċċi strateġiċi għal żviluppi ta' ħiliet settorjali permezz ta' sħubijiet għal kooperazzjoni sostenibbli bejn partijiet interessati ewlenin fis-settur u fl-awtoritajiet pubbliċi;
 • l-iżvilupp ta' pjattaformi u sħubijiet fil-livell transnazzjonali, ibbażati fuq metodi ta' kooperazzjoni innovattivi, bħala l-ewwel pass lejn l-istabbiliment ta' "Pjattaformi ta' eċċellenza vokazzjonali" li jaġixxu bħala motivaturi tal-ħiliet vokazzjonali ta' kwalità f'kuntest ta' strateġiji Ewropej kif ukoll strateġiji settorjali nazzjonali, reġjonali/lokali;
 • l-identifikazzjoni ta' ħtiġijiet ta' ħiliet eżistenti u emerġenti għal professjonijiet f'setturi speċifiċi, li wkoll jgħaddu din l-intelliġenza lill-Panorama Ewropea tal-Ħiliet;
 • it-tisħiħ tal-iskambju bejn l-għarfien u l-prattika bejn istituzzjonijiet tal-edukazzjoni tat-taħriġ u s-suq tax-xogħol, b'referenza partikolari għall-atturi settorjali;
 • il-promozzjoni ta' kwalifiki settorjali rilevanti u l-ftehim ta' appoġġ għar-rikonoxximent tagħhom;
 • il-bini ta' fiduċja reċiproka, l-iffaċilitar taċ-ċertifikazzjoni transfruntiera biex b'hekk il-mobilità professjonali ta' settur issir inqas diffiċli, u ż-żieda tar-rikonoxximent tal-kwalifiki fil-livell Ewropew f'settur;
 • l-adattament tal-provvista tal-ETV għal ħtiġijiet tal-ħiliet, li jiffokaw kemm fuq ħiliet speċifiċi tal-impjieg kif ukoll fuq kompetenzi ewlenin;
 • l-integrazzjoni ta' tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol fil-provvista tal-ETV, fejn hu possibbli flimkien ma' esperjenza internazzjonali, u l-isfruttar tal-potenzjal tagħhom biex jiġi xprunat l-iżvilupp ekonomiku u l-innovazzjoni, u b'hekk tiżdied il-kompetittività tas-setturi kkonċernati;
 • l-ippjanar tal-introduzzjoni progressiva tar-riżultati tal-proġett li jwassal għal impatt sistemiku fil-forma ta' adattament kostanti tal-provvista tal-ETV għal ħtiġijiet tal-ħiliet, ibbażati fuq sħubijiet sostnuti bejn fornituri u partijiet interessati ewlenin tas-suq tax-xogħol fil-livell xieraq ("ċirkwiti ta' feedback"). Dan l-ippjanar għandu jidentifika u jinvolvi partijiet interessati nazzjonali u/jew reġjonali ewlenin, filwaqt li jiżgura wkoll it-tixrid wiesa' tar-riżultati.

 

X’inhi Alleanza tal-Ħiliet Settorjali?

L-Alleanzi tal-Ħiliet Settorjali huma proġetti transnazzjonali li jidentifikaw jew ikomplu fuq ħtiġijiet ta’ ħiliet eżistenti u emerġenti f’settur ekonomiku speċifiku u/jew jibdlu dawn il-ħtiġijiet f’kurrikuli vokazzjonali sabiex jirrispondu għal dawk il-ħtiġijiet.

Alleanzi tal-Ħiliet Settorjali huma intenzjonati għall-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (ETV), fi kwalunkwe livell minn 3 sa 8 tal-QEK, inkluż il-livell sekondarju ogħla, il-livell postsekondarju mhux terzjarju kif ukoll il-livell terzjarju (eż. Universitajiet ta' xjenzi applikati, Istituti Politekniċi, eċċ). Applikazzjonijiet li jiffokaw fuq l-ETV fil-livell terzjarju (livelli 6 sa 8 tal-QEK) għandhom jinkludu komponent qawwi ta' tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol1, u jinkludu wkoll mill-anqas livell ieħor ta' kwalifiki tal-ETV bejn il-livelli 3 sa 5 tal-QEK (jiġifieri mhux livell terzjarju esklussiv).

Alleanzi tal-Ħiliet Settorjali huma meħtieġa japplikaw strumenti u għodod disponibbli fl-UE kollha bħall-QEK, l-ECVET, l-EQAVET, kif ukoll ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-Qafas Ewropew għal Apprendistati ta' Kwalità u Effettivi2, fejn hu rilevanti.

Se jkun hemm fokus partikolari fuq il-ħiliet diġitali minħabba li huma dejjem aktar importanti għall-profili tax-xogħol fis-suq tax-xogħol kollu.

Barra minn hekk, jeħtieġ li t-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkulari u aktar ekoloġika tkun ibbażata fuq tibdil fil-kwalifiki u fil-kurrikuli nazzjonali tal-edukazzjoni u tat-taħriġ biex jilħqu l-ħtiġijiet professjonali emerġenti għal ħiliet ekoloġiċi u żvilupp sostenibbli.

Il-proġetti jistgħu jiksbu dawn l-għanijiet billi japplikaw għal Lott wieħed jew diversi minn dawn li ġejjin (organizzazzjoni tista’ tkun involuta bħala applikant f’diversi proposti u Lottijiet sakemm dawn il-proposti jindirizzaw setturi differenti):

Lott 1: Alleanzi tal-Ħiliet Settorjali għall-iżvilupp ta' approċċi settorjali permezz ta' "Pjattaformi ta' eċċellenza vokazzjonali" transnazzjonali. Dan il-Lott jappoġġja l-iżvilupp ta' proġetti pilota, ibbażati fuq metodi ta' kooperazzjoni innovattivi, bħall-ewwel pass lejn l-istabbiliment ta' "Pjattaformi ta' eċċellenza vokazzjonali". Dan se jappoġġja l-iżvilupp ta' approċċi settorjali għat-tfassil u twassil ta' kontenut tal-ETV magħqud ma' approċċ strateġiku għall-iżvilupp tal-ħiliet f'livell lokali/reġjonali u b'konformità mal-istrateġiji tat-tkabbir u l-innovazzjoni lokali/reġjonali. Meta jkun qed jiġi mfassal u mwassal kontenut ta' taħriġ komuni, dan għandu jsegwi l-approċċ u l-azzjonijiet deskritti għal-Lott 2.

Lott 2: L-Alleanzi tal-Ħiliet Settorjali għat-tfassil u t-twassil tal-ETV se jaħdmu biex ifasslu u jwasslu kontenut ta' taħriġ komuni għal programmi vokazzjonali għal professjoni waħda, jew bosta professjonijiet relatati, kif ukoll metodoloġiji tat-tagħlim u t-taħriġ. Għandha tingħata attenzjoni partikolari lit-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol, billi l-istudenti jingħataw il-ħiliet meħtieġa mis-suq tax-xogħol.

Lott 3: L-Alleanzi tal-Ħiliet Settorjali għall-implimentazzjoni ta' approċċ strateġiku ġdid (Pjan ta' Azzjoni) għall-kooperazzjoni settorjali dwar il-ħiliet: Il-Pjan ta' Azzjoni għal Kooperazzjoni Settorjali dwar il-Ħiliet3 hu wieħed minn għaxar azzjonijiet fl-Aġenda Ġdida għall-Ħiliet għall-Ewropa (ara d-deskrizzjoni fuq il-paġna web Europa4). Fis-sejħa attwali, il-Pjan ta' Azzjoni se jiġi implimentat f'sitt setturi li qed jesperjenzaw nuqqasijiet serji ħafna ta' ħiliet (ara l-kriterji ta' eleġibilità). L-Alleanzi tal-Lott 3 se jappoġġjaw l-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni billi jiżviluppaw strateġija tal-ħiliet settorjali. Din l-istrateġija se twassal għal impatt sistematiku u strutturali lejn it-tnaqqis tan-nuqqasijiet tal-ħiliet, tad-diskrepanzi u tan-nuqqas ta' qbil bejn il-ħiliet disponibbli u dawk meħtieġa, u se tiżgura wkoll kwalità u livelli xierqa tal-ħiliet b'appoġġ għat-tkabbir, l-innovazzjoni u l-kompetittività fis-settur. L-istrateġija tal-ħiliet settorjali trid tinkludi sett ċar ta' attivitajiet, stadji importanti u outputs definiti sew bl-għan li twassal għal qbil bejn id-domanda u l-provvista ta' ħiliet b'appoġġ għall-istrateġija globali tas-settur speċifiku. L-objettivi tal-Lott 2 (ir-rispons għall-ħtiġijiet tal-ħiliet identifikati permezz tat-tfassil u t-twassil tal-ETV) iridu jkunu inklużi fl-istrateġija tal-ħiliet settorjali. L-Alleanza ta' Lott 3 għandha timplimenta wkoll l-attivitajiet tal-Lott 2. Għal-Lott 3 proposta waħda għal kull settur biss tista' tiġi finanzjata.

Liema attivitajiet huma appoġġjati minn din l-azzjoni?

Kull Alleanza tal-Ħiliet Settorjali għandha timplimenta sett koerenti, komprensiv u varjabbli ta' attivitajiet interkonnessi li huma flessibbli u adattabbli għal diversi ħtiġijiet attwali u futuri tas-swieq tax-xogħol, bħal:

Lott 1: Alleanzi tal-Ħiliet Settorjali għall-iżvilupp ta' approċċi settorjali permezz ta' "Pjattaformi ta' eċċellenza vokazzjonali

Stabbiliment ta' Pjattaformi transnazzjonali ta' eċċellenza vokazzjonali, b'approċċ settorjali, immirati biex:

 • jistabbilixxu sħubijiet ta' edukazzjoni tan-negozju li jistgħu jinkludu kooperazzjoni dwar apprendistati, internships, qsim ta' tagħmir, skambji ta' persunal u għalliema bejn kumpaniji u ċentri tal-ETV, u organizzazzjonijiet ta' attivitajiet komuni oħra.
 • jiżviluppaw hubs ta' innovazzjoni, diffużjoni tat-teknoloġija u/jew ċentri ta' dimostrazzjoni virtwali, b'fokus partikolari fuq l-appoġġ għall-SMEs, billi jaqsmu tagħmir u għarfien espert, jagħmlu riċerka u żvilupp ta' prodotti u servizzi, b'involviment mill-qrib tal-istudenti tal-ETV.
 • jipprovdu inkubaturi tan-negozju għall-istudenti tal-ETV biex jiżviluppaw il-ħiliet intraprenditorjali tagħhom, iniedu l-proġetti tan-negozji ġodda tagħhom, jew ji ppreparaw biex isiru persuni li jaħdmu għal rashom.
 • jipparteċipaw b'mod attiv fl-attivitajiet tat-"triangoli tal-għarfien" reġjonali, bil-għan li jkunu fuq quddiem tal-iżviluppi teknoloġiċi u tar-riċerka, li jippermetti l-aġġornament rapidu tal-kurrikuli tat-taħriġ u l-kwalifiki;
 • jiżviluppaw metodoloġiji ta' taħriġ u ta' tagħlim innovattivi bbażati fuq teknoloġiji diġitali (eż. MOOCs, simulaturi, realtà awmentata, eċċ), kif ukoll soluzzjonijiet ta' mobilità mħallta/virtwali għall-istudenti u l-persunal;
 • jippromwovu l-kontinwità tal-iżvilupp professjonali tal-għalliema u t-trainers, b'fokus kemm fuq il-ħiliet pedagoġiċi kif ukoll fuq il-ħiliet tekniċi, u l-involviment tagħhom fi proġetti ta' riċerka fost il-membri tal-pjattaforma;
 • jiżviluppaw tagħlim ibbażat fuq proġett/sfida li jġib flimkien għarfien espert interdixxiplinari permezz tal-istudenti tal-ETV minn oqsma ta' studju differenti (eż. disinn, kummerċjalizzazzjoni, inġinerija) biex isolvu problemi/sfidi reali tax-xogħol;
 • jipprovdu servizzi ta' gwida;
 • jiżviluppaw mekkaniżmi u jippromwovu l-validazzjoni tat-tagħlim mhux formali u informali.
 • jiżviluppaw strateġiji ta' internazzjonalizzazzjoni biex irawmu mobilità transnazzjonali tal-istudenti tal-ETV, kif ukoll tar-riżorsi umani u tal-maniġers tat-taħriġ fil-kumpaniji;
 • jiżviluppaw/jisfruttaw mudelli finanzjarji sostenibbli li jgħaqqdu flimkien finanzjament pubbliku u privat, kif ukoll attivitajiet li jiġġeneraw dħul;

 

Tfassil ta' kurrikuli vokazzjonali transnazzjonali għas-settur kollu:

 

 • Meta jitfasslu kurrikuli vokazzjonali transnazzjonali għas-settur kollu, l-approċċ u l-azzjonijiet deskritti għal-Lott 2 għandhom jiġu segwiti.

 

Lott 2: Alleanza tal-Ħiliet Settorjali għat-tfassil u t-twassil tal-ETV

Tfassil ta' kurrikuli vokazzjonali transnazzjonali tajbin għas-settur kollu:

 • meta jkun meħtieġ, jiġbru u jinterpretaw evidenza tal-ħtiġijiet tal-ħiliet dwar is-suq tax-xogħol f'settur ekonomiku partikolari, billi jużaw il-Panorama ta' Ħiliet tal-UE u fejn ikun rilevanti, ix-xogħol tal-Kunsilli Settorjali Ewropej;
 • jidentifikaw il-ħtiġijiet f'termini ta' forniment ta' taħriġ, billi jużaw, fejn ikunu disponibbli, il-profili okkupazzjonali tal-Klassifikazzjoni Ewropea ta' Ħiliet, Kompetenzi, Kwalifiki u Impjiegi (ESCO);
 • l-identifikazzjoni u t-tfassil ta' kurrikuli tal-ETV jew standards ta' kwalifiki (konformi mal-EQF u b'informazzjoni mingħand l-ESCO), abbażi tal-ħtiġijiet ta' ħiliet identifikati għal profili okkupazzjonali speċifiċi f'settur ekonomiku partikolari, b'rispons għal dawk il-ħtiġijiet;
 • it-traduzzjoni tal-ħtiġijiet tal-ħiliet fi programmi tal-ETV u/jew kwalifiki modulari (bl-applikazzjoni tal-ECVET għat-tfassil ta' kwalifiki magħmula minn unitajiet ta' eżiti tat-tagħlim), biex ikun hemm it-trasparenza u l-komparabbilità, b'qies ukoll tal-ħtiġijiet tal-validazzjoni ta' tagħlim preċedenti (eż. mhux formali u informali);
 • l-applikazzjoni ta' mmaniġġjar ta' kwalità għall-kontenut ġdid ta' tagħlim jew bl-applikazzjoni ta' prinċipji tal-assigurazzjoni tal-kwalità tal-EQAVET, jew bl-użu tas-sistemi tal-assigurazzjoni tal-kwalità diġà eżistenti li, madankollu, iridu jkunu konformi mal-EQAVET;
 • l-integrazzjoni ta' perjodi ta' tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol f'kontenut ġdid ta' tagħlim, inklużi opportunitajiet sabiex l-għarfien jiġi applikat f'sitwazzjonijiet prattiċi tal-"ħajja reali" ta' fuq ix-xogħol, u li jkun fih l-esperjenza ta' tagħlim transnazzjonali, kull meta jkun possibbli;
 • it-tfassil tal-forniment tal-ETV li jiffoka kemm fuq ħiliet speċifiċi għall-impjieg kif ukoll fuq kompetenzi ewlenin5, ħiliet personali, u dixxiplini tal-STEM (xjenza, teknoloġija, inġinerija u matematika), filwaqt li jipprovdi opportunitajiet effettivi biex jinkisbu u jiġu żviluppati dawk il-kompetenzi, partikolarment f'kuntesti ta' taħriġ relatati max-xogħol;
 • il-promozzjoni tal-kwalifiki settorjali tal-ETV rilevanti (inklużi programmi transnazzjonali konġunti mogħtija minn aktar minn fornitur wieħed tal-ETV), u l-appoġġ għal ftehim dwar ir-rikonoxximent tagħhom permezz tal-implimentazzjoni tal-prinċipji tal-ECVET, u b'referenza tal-kwalifiki mal-NQF's u l-EQF kif ukoll għodod u strumenti Ewropej oħra rilevanti fis-settur ikkonċernat;
 • iż-żieda fir-rikonoxximent ta' kwalifiki fil-livell Ewropew u dak nazzjonali f'settur, permezz tal-promozzjoni u tal-ftehim dwar kwalifiki settorjali, l-iffaċilitar taċ-ċertifikazzjoni transfruntiera u l-bini ta' fiduċja reċiproka, li jikkontribwixxu għal żieda fil-mobilità tal-istudent u dik professjonali fis-settur;
 • l-identifikazzjoni, id-dokumentazzjoni u l-promozzjoni ta' proġetti li rnexxew u prattiki tajbin relatati mal-ħiliet u l-kwalifiki, kif ukoll dawn li jrawmu s-sħubijiet bejn ħafna partijiet ikkonċernati, inklużi minn setturi oħrajn jew minn barra l-Ewropa u t-tfassil ta' proposti dettaljati biex dawn jiġu replikati jew imtejba, fejn rilevanti;
 • fejn rilevanti, l-iżgurar li r-riżultati tal-proġett huma disponibbli f'format ta' dejta miftuħa biex ikunu jistgħu jservu ta' input fil-Panorama tal-Ħiliet u fl-ESCO.

 

Twassil ta’ kurrikuli vokazzjonali:

 • l-identifikazzjoni tal-aktar metodoloġiji tat-twassil xierqa għall-kurrikuli, bl-użu ta' approċċi innovattivi lejn kif wieħed jgħallem u jitgħallem, kif ukoll użu strateġiku u integrat tal-ICTs (eż. tagħlim imħallat, simulaturi, realtà awmentata, eċċ) soluzzjonijiet ta' mobilità virtwali/mħallta għall-istudenti u l-persunal u r-riżorsi edukattivi miftuħa (eż. MOOC's6);
 • l-identifikazzjoni ta' modi kif jiġu implimentati metodi tat-tagħlim tal-ETV innovattivi b'rispons għall-ħtiġijiet ta' gruppi fil-mira speċifiċi ta' studenti; u permezz tal-forniment ta' tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol;
 • l-iżvilupp ta' azzjonijiet biex jiffaċilitaw it-trasferiment interġenerazzjonali ta' għarfien fl-ETV;
 • id-deskrizzjoni ta' modi kif il-metodoloġiji u l-proċeduri tal-valutazzjoni jistgħu jinkludu l-forom kollha ta' tagħlim, inkluż it-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol, u kif jistgħu jiffaċilitaw il-validazzjoni tal-ħiliet u tal-kompetenzi miksuba qabel it-taħriġ;
 • l-identifikazzjoni ta' miżuri adegwati biex jinżamm kuntatt mal-istudenti wara li jlestu t-taħriġ tagħhom biex ikun ikun hemm "feedback loops"7. Dawn is-sistemi ta' tracking u feedback jistgħu jibnu fuq l-informazzjoni mingħand il-kumpaniji, l-istudenti/l-impjegati, kif ukoll minn riżorsi ta' informazzjoni pubblika u mill-partijiet ikkonċernati fis-suq tax-xogħol;
 • il-proposta ta' miżuri xierqa għar-rikonoxximent formali ta' kurrikuli vokazzjonali u kwalifiki ġodda jew adattati f'pajjiżi parteċipanti u fis-settur(i) kopert(i);
 • l-ippjanar tal-implimentazzjoni progressiva tar-riżultati tanġibbli tal-proġett li jwasslu għal impatt sistematiku.

Lott 3: Alleanzi tal-Ħiliet Settorjali għall-implimentazzjoni ta' approċċ strateġiku ġdid (Pjan ta' Azzjoni) għall-kooperazzjoni settorjali dwar il-ħiliet

L-Alleanzi tal-Ħiliet Settorjali f'dan il-Lott għandhom jistabbilixxu kooperazzjoni sostenibbli dwar l-iżvilupp tal-ħiliet bejn il-partijiet ikkonċernati ewlenin tal-industrija f'settur partikolari, il-fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ, u l-awtoritajiet pubbliċi.

L-Alleanzi f'dan il-Lott ikopru l-attivitajiet tal-Lott 2. Barra minn hekk, iridu jkopru dawn l-attivitajiet:

 • l-iżvilupp ta' strateġija tal-ħiliet settorjali biex tappoġġja l-objettivi tal-istrateġija tat-tkabbir stabbilita għas-settur. Din l-istrateġija għandha tkun l-ewwel riżultat tanġibbli ewlieni tal-proġett, u għandha tidentifika azzjonijiet konkreti u tindika sett ċar ta' attivitajiet, stadji importanti u outputs definiti sew, biex tissuġġerixxi kif ikun hemm qbil bejn id-domanda u l-provvista tal-ħiliet. L-istrateġija għandha turi fid-dettall kif xejriet kbar, bħall-iżviluppi globali, soċjetali u teknoloġiċi fis-settur, x'aktarx li jaffettwaw l-impjiegi u l-ħtiġijiet tal-ħiliet. Għandha tiddeskrivi l-iskeda taż-żmien mistennija u tagħti attenzjoni partikolari lill-impatt tat-teknoloġiji diġitali u dawk abilitanti essenzjali;
 • biex tirfed u turi l-istrateġija, tidentifika, tiddokumenta u tippromwovi eżempji konkreti ta' politiki u inizjattivi fil-livell nazzjonali u reġjonali bil-għan li tindirizza n-nuqqasijiet u n-nuqqas ta' tqabbil fil-ħiliet kif ukoll trawwem sħubijiet bejn partijiet ikkonċernati multipli (eż. bejn l-industrija, is-sħab soċjali, l-edukazzjoni u t-taħriġ, l-awtoritajiet pubbliċi). Eżempji bħal dawn għandhom jiġu ppreżentati f'għamla ta' skedi informattivi li jkun fihom deskrizzjoni ċara tal-proġett/politika, ir-rwol u r-responsabbiltajiet tal-partijiet ikkonċernati differenti, it-tul ta' żmien, il-finanzjament (meta jkun disponibbli) u r-riżultati;
 • l-iżvilupp ta' metodoloġija komuni għall-valutazzjoni tas-sitwazzjoni attwali u l-antiċipazzjoni tal-ħiliet futuri kif ukoll il-monitoraġġ (fuq bażi annwali) tal-progress u l-evoluzzjoni tad-domanda u l-provvista tal-ħiliet abbażi ta' xenarji ta' tbassir kredibbli;
 • l-identifikazzjoni ta' profili okkupazzjonali li jridu jiġu riveduti jew maħluqa u l-ħtiġijiet tal-ħiliet korrispondenti tagħhom kif ukoll il-livell ta' profiċjenza meħtieġ, abbażi, fejn huma disponibbli, tal-profili okkupazzjonali fl-ESCO u l-oqfsa ta' kompetenza eżistentt8 fejn rilevanti, jista' jitqies l-iżvilupp ta' oqfsa ta' kompetenza settorjali;
 • l-identifikazzjoni, id-deskrizzjoni u l-indikazzjoni ta' prijoritajiet għall-analiżi jew l-istabbiliment ta' kwalifiki ġodda abbażi tal-profili okkupazzjonali rilevanti;
 • it-trawwim tal-iżvilupp ta' soluzzjonijiet konkreti tal-forniment tal-ETV (inklużi l-ETV għolja) kif ukoll ta' sħubijiet ta' negozji-edukazzjoni-riċerka;
 • l-iżvilupp ta' soluzzjonijiet konkreti għall-promozzjoni tal-mobilità ta' studenti vokazzjonali, dawk li qed ifittxu x-xogħol u trainess mal-Ewropa kollha fis-settur, filwaqt li nikkapitalizzaw l-użu ta' għodda eżistenti tal-UE (eż. Erasmus+, EURES, Drop'Pin, Alleanza Ewropea għall-Apprendistati);
 • l-iżvilupp ta' azzjonijiet għall-promozzjoni tal-attrattività tas-settur bħala għażla tal-karriera, b'mod partikolari fost iż-żgħażagħ, filwaqt li jkun hemm ukoll fil-mira l-bilanċ tas-sessi fis-settur;
 • it-tfassil ta' pjan ta' azzjoni fuq żmien twil għall-implimentazzjoni progressiva tar-riżultati tanġibbli tal-proġett wara li jkun intemm il-proġett. Dan il-pjan għandu jkun ibbażat fuq sħubijiet sostnuti bejn fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ u partijiet ikkonċernati ewlenin tal-industrija fil-livell xieraq. Għandu jinkludi l-identifikazzjoni ta' strutturi xierqa ta' governanza, kif ukoll pjanijiet għall-iskalabilità u s-sostenibbiltà finanzjarja. Għandu jiżgura wkoll il-viżibbiltà xierqa u t-tixrid wisa' tax-xogħol tal-Alleanza, inklużi fil-livell politiku tal-UE u dak nazzjonali u għandu jinkludi dettalji dwar kif se ssir l-implimentazzjoni fil-livelli nazzjonali u/jew reġjonali mal-awtoritajiet governattivi u settorjali rilevanti. Il-pjan ta' azzjoni għandu jindika wkoll kif l-opportunitajiet ta' finanzjament tal-UE (eż. il-Fondi Strutturali Ewropej, il-Fond Ewropew għall-Investiment Strateġiku, Erasmus+, COSME, il-programmi settorjali), kif ukoll il-finanzjament nazzjonali u reġjonali jistgħu jappoġġjaw l-istrateġiji tal-ħiliet. Dan għandu jqis l-istrateġijiet ta' speċjalizzazzjoni intelliġenti nazzjonali u reġjonali;
 • it-twassil tal-evidenza kwalitattiva u tad-dejta kwantitattiva kollha rilevanti fuq il-livell tal-UE u/jew tal-pajjiż skont il-format ta' dejta miftuħa llinkjata9.

X'inhuma l-karatteristiki essenzjali ta' Alleanza tal-Ħiliet Settorjali?

Il-karatteristiki ewlenin tal-Alleanzi tal-Ħiliet Settorjali huma:

 • L-innovazzjoni fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali għall-professjonijiet speċifiċi f’setturi ekonomiċi (fejn disponibbli l-ESCO10:) u;
 • L-impatt li jmur lil hinn mill-ħajja tal-proġett u lil hinn mill-organizzazzjonijiet involuti fl-Alleanza. Huwa mistenni li s-sħubija u l-attivitajiet jippersistu. Il-bidliet fil-forniment tal-ETV għall-profili professjonali jridu jkunu b’mod li jistgħu jitkejlu. Ir-riżultati u s-soluzzjonijiet għandhom ikunu trasferibbli u aċċessibbli għal udjenza usa’. Ir-riżultati tal-Alleanzi tal-Ħiliet Settorjali għandhom isiru disponibbli għall-użu u għall-pubblikazzjoni fil-Panorama tal-Ħiliet tal-UE. 

 

L-Alleanzi tal-Ħiliet Settorjali għandhom juru l-impenn u l-valur miżjud tas-sħab kollha. Is-sħab għandhom jgħaqqdu l-informazzjoni sistematika u relatata mas-settur ma’ għarfien sod tal-ħtiġijiet tal-ħiliet u tal-prattiki tat-taħriġ fis-settur ekonomiku tagħhom. Id-distribuzzjoni tal-kompiti u tar-riżultati tanġibbli għandha twassal għal tqabbil tajjeb bejn l-għarfien espert tas-sħab u l-attivitajiet li huma responsabbli għalihom. Is-sħab għandhom ikunu rappreżentattivi fis-settur tal-inqas fil-livell nazzjonali, ikollhom ilħiq u għarfien espert jew kompetenza Ewropej fl-antiċipazzjoni jew il-provvista tal-ħiliet vokazzjonali, fit-taħriġ, jew it-tfassil tal-kwalifiki.

F'Lott 1- l-Alleanzi tal-Ħiliet Settorjali għall-iżvilupp ta' approċċi settorjali permezz ta' "Pjattaformi ta' eċċellenza vokazzjonali" għandhom juru taħlita unika ta' fokus settorjali transnazzjonali għall-iżvilupp ta' ħiliet b'rabtiet mal-iżvilupp ekonomiku lokali/reġjonali. L-imsieħba jiżviluppaw approċċi settorjali permezz ta' Pjattaformi ta' eċċellenza vokazzjonali pilota, immirati biex jistabbilixxu punti ta' referenza ta' klassi dinjija għal taħriġ f'setturi speċifiċi kemm għat-taħriġ inizjali taż-żgħażagħ kif ukoll għaż-żieda fil-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid b'mod kontinwu għall-adulti.

Dawn il-pjattaformi se jikkonsistu fi sħubijiet transnazzjonali għall-iżvilupp u t-twassil ta' kurrikuli u kwalifiki tal-ETV konġunti, b'fokus qawwi fuq it-taħriġ prattiku f'kumpaniji, mobilità ta' studenti u persunal u intraprenditorija. L-isħubijiet se jinkludu fornituri tal-ETV f'livelli sekondarji, postsekondarji, livelli mhux terzjarji kif ukoll terzjarji, kumpaniji, kmamar, ċentri ta' riċerka, organizzazzjonijiet involuti f'ekosistemi innovattivi u awtoritajiet pubbliċi rilevanti. Il-Pjattaformi ta' Eċċellenza Vokazzjonali għandhom jinftiehmu f'kuntest wiesa' li jadatta għad-diversità tas-sistemi tal-ETV fil-pajjiżi varji.

L-istituzzjonijiet tal-ETV li jipparteċipaw f'dawn il-pjattaformi se jaġixxu bħala katalisti għall- investiment tan-negozju u għall-appoġġ tal-innovazzjoni Ewropea u reġjonali u għall-istrateġiji ta' speċjalizzazzjoni intelliġenti billi jiżguraw il-provvista ta' ħaddiema b'ħiliet ta' kwalità għolja permezz ta' offerti ta' taħriġ flessibbli u f'waqthom għall-ħtiġijiet tal-ħiliet tal-kumpaniji.

Fil-Lott 2 - Alleanzi tal-Ħiliet Settorjali għat-tfassil u t-twassil tal-ETV is-sħab se jkollhom jinterpretaw l-evidenza ta' riċerka eżistenti dwar il-ħtiġijiet tal-ħiliet speċifiċi għall-professjoni meta jimplimentaw l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali jew meta jfasslu l-istandards tal-kwalifiki abbażi tal-profil ewlieni professjonali komuni Ewropew, b'informazzjoni meħuda, fejn disponibbli mill-ESCO. Fejn hu xieraq, għandhom ikunu bbażati fuq intelliġenza dwar il-ħiliet miġbura mill-"Kunsilli tal-Ħiliet Settorjali Ewropej" u studji dwar il-ħiliet settorjali diġà eżistenti li ġew kummissjonati mill-Kummissjoni Ewropea. Il-Panorama tal-Ħiliet tal-UE jagħti ammont kbir ħafna ta' informazzjoni dwar il-ħiliet, analiżi u studji dwar il-professjonijiet (okkupazzjonijiet) u s-setturi.

L-Alleanza għandha mbagħad issarrafhom f'kurrikuli orjentanti lejn l-eżiti tat-tagħlim (bl-applikazzjoni tal-ECVET) li jinkludu perjodi ta' tagħlim ibbażati fuq ix-xogħol u li għandhom ikunu sostnuti minn mekkaniżmi ta' assigurazzjoni tal-kwalità (f'konformità mal-EQAVET). Is-sħab tal-Alleanza fil-proposta għandhom juru x'miżuri se jieħdu fil-pajjiż u fis-settur kopert mir-rikonoxximent formali (edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali inizjali) jew iċ-ċertifikazzjoni (taħriġ vokazzjonali kontinwu) tal-kurrikuli vokazzjonali ġodda jew adattati u kif se jkomplu l-proċeduri wara li jintemm il-finanzjament tal-UE. Is-servizzi tal-gwida għall-karriera mal-awtoritajiet reġjonali jew lokali għandu jkollhom rwol ta' "faċilitatur" fl-appoġġ għall-proċess ta' tqabbil tal-ħiliet mal-ippjanar tal-kurrikuli vokazzjonali sabiex jattiraw l-iskejjel tal-ETV, l-istudenti żgħażagħ jew il-ġenituri tagħhom għall-professjonijiet speċifiċi b'domanda tas-suq tax-xogħol għolja. L-Alleanzi tal-Ħiliet Settorjali mistennija jwettqu l-attivitajiet proposti b'tali mod li jimmassimizzaw l-impatt fuq professjoni waħda jew diversi relatati f'settur partikolari.

Fil-Lott 3 - Alleanzi tal-Ħiliet Settorjali għall-implimentazzjoni ta' approċċ strateġiku ġdid (Pjan ta' Azzjoni) għall-kooperazzjoni settorjali dwar il-ħiliet flimkien ma' dak deskritt fil-Lott 2 is-sħab iridu jiżviluppaw approċċ komprensiv u strateġiku li jiġbor l-attivitajiet kollha. Dan l-approċċ strateġiku għandu jkun marbut b'mod ċar mal-istrateġija ta' tkabbir globali tas-settur, bil-ħsieb li jappoġġja s-settur billi jindirizza l-aktar sfidi pressanti u billi jilħaq l-għanijiet fuq żmien medju u twil, inkluż fejn rilevanti f'termini ta' tkabbir, innovazzjoni, kompetittività u impjiegi. Fix-xogħol tagħhom l-Alleanzi jridu jqisu u jirriflettu l-iżviluppi ta' politika u l-pubblikazzjonijiet ewlenin fil-livell tal-UE li għandhom x'jaqsmu mas-settur.

 

X’inhu r-rwol tal-organizzazzjonijiet parteċipanti f’Alleanza tal-Ħiliet Settorjali?

Applikant/koordinatur: organizzazzjoni parteċipanti li tissottometti l-proposta għal proġett f’isem is-sħab kollha. L-organizzazzjoni li tikkordina għandha r-responsabbiltà sħiħa li tiżgura li l-proġett jiġi implimentat skont il-ftehim. Il-koordinazzjoni tagħha tkopri d-dmirijiet li ġejjin:

 • tirrappreżenta u taġixxi f'isem l-Alleanza vis-à-vis il-Kummissjoni Ewropea;
 • terfa' r-responsabbiltà finanzjarja u legali għall-implimentazzjoni operattiva, amministratittiva u finanzjarja xierqa tal-proġett kollu;
 • tikkoordina l-Alleanza b'kooperazzjoni mas-sħab tal-proġett.

 

Sħab sħaħ: organizzazzjonijiet parteċipanti li jikkontribwixxu b’mod attiv għall-kisbiet tal-Alleanza tal-Ħiliet Settorjali. Kull wieħed mis-sħab sħaħ irid jiffirma mandat fejn il-firmatarju jaqbel li l-organizzazzjoni li tikkoordina hi responsabbli mid-dmirijiet elenkati hawn fuq f’isem is-sħubija matul l-implimentazzjoni tal-proġett. L-istess japplika għas-sħab minn Pajjiżi Sħab. 

Sħab assoċjati (fakultattiv): l-Alleanzi tal-Ħiliet Settorjali jistgħu jinvolvu sħab assoċjati li jikkontribwixxu għall-attivitajiet tal-Alleanza tal-Ħiliet Settorjali. Huma mhumiex soġġetti għal rekwiżiti kuntrattwali peress li ma jirċivux finanzjament. Madankollu, l-involviment tagħhom u r-rwol tagħhom fil-proġett u fil-pakketti ta’ xogħol differenti għandu jiġi deskritt b’mod ċar.

Entitajiet affiljati (fakultattiv): organizzazzjonijiet li jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi u għall-attivitajiet tal-proġett. L-entitajiet affiljati jridu jiġu identifikati fl-applikazzjoni għall-għotja u jissodisfaw ir-rekwiżiti kif deskritt fl-Anness III (Glossarju tat-termini) ta’ din il-Gwida tal-Programm.

 

X'inuma l-kriterji użati għall-valutazzjoni ta’ Alleanza tal-Ħiliet Settorjali?

Hawn taħt hawn elenkati l-kriterji formali li l-Alleanza tal-Ħiliet Settorjali għandha tirrispetta sabiex tkun eliġibbli għal għotja ta’ Erasmus+: 

Lott 1: Alleanza tal-Ħiliet Settorjali għall-iżvilupp ta' approċċi settorjali permezz ta' "Pjattaformi ta' eċċellenza vokazzjonali"

 

Kriterji ta' Eleġibilità għal-Lott 1

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli

L-organizzazzjonijiet li ġejjin, mal-entitajiet affiljati tagħhom (jekk jeżistu), huma eleġibbli biex jipparteċipaw f'Alleanza tal-Lott 1. Huma jistgħu jkunu organizzazzjoni pubblika jew privata stabbilita f'Pajjiż tal-Programm (ara t-taqsima "Pajjiżi Eliġibbli" fil-Parti A ta' din il-Gwida).

 • fornituri pubbliċi jew privati tal-ETV, fi kwalunkwe livell tal-QEK b'mod partikolari dawk li għandhom id-dipartiment tat-taħriġ tagħhom, dawk li jipprovdu l-apprendistati, u dawk li jipprovdu taħriġ li jaqsmu ma' ħaddieħor (taħriġ kollaborattiv);
 • organizzazzjonijiet tal-UE jew nazzjonali li jirrappreżentaw l-industrija, intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, organizzazzjonijiet settorjali rilevanti;
 • netwerks ta' fornituri tal-ETV u organizzazzjonijiet Ewropej jew nazzjonali li jirrappreżentawhom;
 • sħab soċjali Ewropej u/jew nazzjonali;
 • ministeri tax-xogħol jew korpi assoċjati (aġenziji jew kunsilli);
 • servizzi tal-impjiegi pubbliċi jew privati;
 • istituti tar-riċerka dwar is-suq tax-xogħol, uffiċċji nazzjonali tal-istatistika;
 • intrapriżi pubbliċi jew privati żgħar, ta' daqs medju jew kbar (inklużi intrapriżi soċjali);
 • aġenziji tal-iżvilupp ekonomiku u organizzazzjonijiet involuti f'ekosistemi innovattivi;
 • assoċjazzjonijiet tal-impjegaturi jew tal-ħaddiema settorjali jew professjonali; kmamar tas-snajja' b'ħiliet;
 • organizzazzjonijiet umbrella settorjali Ewropej jew nazzjonali;
 • istituti tar-riċerka;
 • kunsilli tal-ħiliet settorjali;
 • korpi li jipprovdu gwida għall-karriera, konsulenza professjonali u servizzi ta' informazzjoni;
 • awtoritajiet pubbliċi responsabbli għall-edukazzjoni u t-taħriġ u/jew kwistjonijiet tas-suq tax-xogħol fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali;
 • korpi tal-akkreditazzjoni, taċ-ċertifikazzjoni, tar-rikonoxximent jew tal-kwalifiki (korpi li għandhom "funzjoni regolatorja").

Min jista' japplika?

Kwalunkwe organizzazzjoni parteċipanti stabbilita f'Pajjiż tal-Programm. Din l-organizzazzjoni tapplika f'isem l-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha involuti fil-proġett.

Numru u profil tal-organizzazzjonijiet parteċipanti

L-Alleanza tal-Ħiliet Settorjali għandha tkopri tal-anqas 4 Pajjiżi tal-Programm u tinkludi tal-anqas 8 imsieħba sħaħ, li minnhom tal-anqas 3 huma kumpaniji, rappreżentanti tal-industrija jew tas-settur (eż. kmamar jew assoċjazzjonijiet tal-kummerċ), u tal-anqas 3 huma fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ.

Setturi eleġibbli

Is-setturi kollha11 minbarra setturi li huma eleġibbli taħt il-Lott 3.

Tul ta’ żmien tal-proġett

Sentejn snin. It-tul ta' żmien irid jiġi speċifikat fl-istadju ta' applikazzjoni, abbażi tal-objettiv tal-proġett u t-tip ta' attivitajiet ippjanati maż-żmien.

F'każijiet eċċezzjonali, it-tul ta' żmien ta' Alleanza tal-Ħiliet Settorjali jista' jiġi estiż b'mhux aktar minn 6 xhur, fuq talba mill-benefiċjarju u bi ftehim mal-Aġenzija Eżekuttiva. F'każ bħal dan, it-total tal-għotja mhux se jinbidel.

Fejn tapplika? Mal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura, li tinsab fi Brussell.

Meta tapplika?

L-applikanti jridu jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja mhux aktar tard mit-28 ta’ Frar f’12:00 (nofsinhar ħin ta’ Brussell) għal proġetti li jibdew fl-1 ta’ Novembru jew fl-1 ta’ Diċembru tal-istess sena, jew fl-1 ta’ Jannar tas-sena ta’ wara.

Kif tapplika?

Jekk jogħġbok ara l-Parti C ta’ din il-Gwida għad-dettalji dwar kif tapplika.

 

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla rilevanti. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta' din il-Gwida.

 

Kriterji tal-Għoti għal-Lott 1

Il-proġetti se jiġu vvalutati skont il-kriterji li ġejjin:

Rilevanza tal

massimu 25 punt)

 • Rabta mal-politika: il-proposta tikkontribwixxi għal kisba tal-objettivi Ewropej biex jiġu żviluppati sħubijiet ta' kooperazzjoni innovattivi, bħala l-ewwel pass lejn l-istabbiliment ta' "Pjattaformi ta' eċċellenza vokazzjonali" transnazzjonali;
 • Rappreżentazzjoni tal-ETV: l-Alleanza tal-Ħiliet Settorjali tinkludi msieħba li jirrappreżentaw b'mod xieraq it-tfassil u t-twassil tal-ETV;
 • Rappreżentazzjoni tas-settur: l-Alleanza tal-Ħiliet Settorjali tinkludi msieħba li jirrappreżentaw b'mod xieraq is-settur konċernat;
 • Ħiliet diġitali: sa liema punt il-proposta tipprevedi l-investigazzjoni fil-ħtiġijiet tal-ħiliet diġitali. Il-proposti li jinkludu dan l-aspett se jitqiesu bħala rilevanti ħafna;
 • Ħiliet ekoloġiċi: sa liema punt il-proposta tipprevedi l-investigazzjoni fil-ħtiġijiet tal-ħiliet marbuta mat-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkulari u aktar ekoloġika. Il-proposti li jinkludu dan l-aspett se jitqiesu bħala rilevanti ħafna;
 • Għan: il-proposta hija rilevanti għall-objettivi tal-Azzjoni;
 • Konsistenza: l-objettivi huma bbażati fuq analiżi soda tal-ħtiġijiet; huma definiti b'mod ċar, realistiċi u jindirizzaw kwistjonijiet rilevanti għall-organizzazzjonijiet parteċipanti u għall-Azzjoni;
 • Innovazzjoni: il-proposta tqis metodi u tekniki tal-ogħla żvilupp tekniku, u twassal għal riżultati u soluzzjonijiet innovattivi;
 • Valur miżjud Ewropew: il-proposta turi b'mod ċar il-valur miżjud iġġenerat permezz tat-transnazzjonalità tagħha.

Kwalità tat-tfassil u tal-implimentazzjoni tal-proġett (massimu 30 punt)

 

 • Koerenza: it-tfassil globali tal-proġett jiżgura konsistenza bejn l-objettivi il-metodoloġija, l-attivitajiet u l-baġit propost tal-proġett. Il-proposta tippreżenta sett koerenti u komprensiv ta' attivitajiet xierqa li jwasslu għall-ħtiġijiet identifikati u għar-riżultati mistennija;
 • Struttura: il-programm ta' ħidma huwa ċar u intelliġibbli, u jkopri l-fażijiet kollha (il-preparazzjoni, l-implimentazzjoni, l-isfruttament, is-sorveljanza, l-evalwazzjoni u t-tixrid);
 • Immaniġġjar: huma previsti arranġamenti ta' mmanġġjar sodi. L-iskedi ta' żmien, l-organizzazzjoni, il-kompiti u r-responsabbiltajiet huma definiti sew u realistiċi. Il-proposta talloka riżorsi xierqa għal kull attività;
 • Baġit: il-baġit jipprevedi r-riżorsi meħtieġa għas-suċċess, la huwa sopravalutat u lanqas sottovalutat;
 • Kontroll finanzjarju u tal-kwalità: il-miżuri ta' kontroll (evalwazzjoni kontinwa tal-kwalità, evalwazzjoni bejn il-pari, attivitajiet ta' valutazzjoni komparattiva, eċċ.) u l-indikaturi tal-kwalità jiżguraw li l-implimentazzjoni tal-proġett tkun ta' kwalità għolja u kosteffiċjenti. L-isfidi/ir-riskji tal-proġett huma identifikati b'mod ċar u l-azzjonijiet ta' mitigazzjoni huma indirizzati kif xieraq. Il-proċessi tal-analiżi esperta huma ppjanati bħala parti integrali tal-proġett. Il-programm ta' ħidma tal-Alleanza jinkludi valutazzjoni tal-kwalità esterna indipendenti f'nofs it-terminu u fl-aħħar tal-proġett.

Kwalità tat-tim tal-proġett u l-arranġamenti ta' kooperazzjoni (massimu 25 punt)

 • Konfigurazzjoni: il-kompożizzjoni tas-sħubija hija konformi mal-objettivi tal-proġett, u ġġib flimkien bħala rilevanti l-għarfien espert u l-kompetenzi meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-attivitajiet ippjanati. Ir-rappreżentattività u l-għarfien espert tal-imsieħba fis-settur konċernat u fil-livell Ewropew huma murija b'mod konvinċenti. L-imsieħba jgħaqqdu l-informazzjoni sistemika u dik relatata mas-settur ma' għarfien sod tal-ħtiġijiet tal-ħiliet u tal-prattiki tat-taħriġ fis-settur ekonomiku tagħhom. Il-parteċipazzjoni tal-imsieħba soċjali Ewropej u/jew tal-imsieħba soċjali nazzjonali fil-pajjiżi koperti bl-Alleanza b'attribuzzjoni ċara ta' rwol. It-tixrid u r-rappreżentattività tal-imsieħba rilevanti fuq il-Pajjiżi tal-Programm involuti fl-Alleanza għandhom ikunu tali li l-Alleanza jkollha kapaċità tal-implimentazzjoni għolja fil-pajjiżi koperti mill-Alleanza (eż. permezz tal-parteċipazzjoni ta' organizzazzjoni Ewropea ta' settur jew ta' msieħba soċjali Ewropej). Jekk il-proposta tinvolvi wkoll korpi li għandhom funzjoni regolatorja fl-ETV se tkun ikkunsidrata rilevanti ħafna;
 • Impenn: id-distribuzzjoni tar-responsabbiltajiet u tal-kompiti hija ċara, xierqa u turi l-impenn u l-kontribuzzjoni attiva tal-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha fir-rigward tal-għarfien espert u tal-kapaċità speċifika tagħhom;
 • Kompiti: il-koordinatur juri mmaniġġjar u koordinazzjoni ta' kwalità għolja tan-netwerks transnazzjonali u ta' tmexxija f'ambjent kumpless. Il-kompiti individwali huma allokati abbażi tal-għarfien speċifiku ta' kull sieħeb;
 • Kollaborazzjoni/Spirtu ta' tim: huwa propost mekkaniżmu effettiv biex jiġu żgurati koordinazzjoni, teħid ta' deċiżjonijiet u komunikazzjoni tajbin bejn l-organizzazzjonijiet parteċipanti, il-parteċipanti u kwalunkwe parti kkonċernata rilevanti oħra

Impatt u Tixrid

(massimu 20 punt)

 • Sfruttament: il-proposta turi kif l-eżiti tal-Alleanza se jintużaw mis-sħab u l-partijiet ikkonċernati l-oħra. Hi tipprovdi mezzi biex jitkejjel l-isfruttament matul il-ħajja tal-proġett u wara;
 • Tixrid: il-proposta tipprovdi pjan ċar għat-tixrid tar-riżultati, u tinkludi attivitajiet, għodod u mezzi xierqa biex tiżgura li r-riżultati u l-benefiċċji jitqassmu b'mod effettiv lill-partijiet ikkonċernati: dawk li jfasslu l-politika, il-professjonisti li jipprovdu gwida, l-intrapriżi u l-istudenti żgħażagħ f'edukazzjoni obbligatorja dwar professjonijiet b'domanda tas-suq tax-xogħol għolja ħafna jew potenzjal ta' ħolqien tax-xogħol ġdid; matul il-proġett u wara li jintemm; il-proposta tindika liema sħab se jkunu responsabbli għat-tixrid u turi l-esperjenza rilevanti li għandhom fl-attivitajiet ta' tixrid;
 • Impatt: il-proposta turi r-rilevanza u l-ilħiq fis-settur ekonomiku u soċjetali. Din tinkludi msieħba bi rwol sinifikanti fis-settur ikkonċernat inklużi l-edukazzjoni u t-taħriġ. Tinkludi miżuri kif ukoll miri u indikaturi biex timmonitorja l-progress u tivvaluta l-impatt mistenni (fuq żmien qasir u twil); jekk korpi li għandhom funzjoni regolatorja (b'mod partikolari fuq il-kwalifiki) ikunu involuti b'mod konvinċenti biex jiżguraw ir-rikonoxximent jew iċ-ċertifikazzjoni tal-kontenut tat-taħriġ, il-proposta hi rilevanti ħafna. Jekk organizzazzjoni umbrella settorjali Ewropea li tirrappreżenta jew imsieħba soċjali jew is-settur konċernat hi msieħba sħiħa, il-proposta hi rilevanti ħafna. Jekk l-aġenziji u l-organizzazzjonijiet tal-iżvilupp ekonomiku involuti f'ekosistemi innovattivi lokali/reġjonali jkunu msieħba sħaħ, il-proposta hija rilevanti ħafna.
 • Aċċess miftuħ12: Jekk ikun rilevanti, il-proposta tiddeskrivi kif il-materjali, id-dokumenti u l-midja prodotti se jkunu disponibbli bla ħlas u kif se jiġu promossi permezz ta' liċenzji miftuħa13, u ma jkunx fihom limitazzjonijiet mhux proporzjonati.
 • Sostenibilità: il-proposta tispjega kif il-Pjattaformi ta' Eċċellenza Vokazzjonali pilota se jiġu introdotti u żviluppati aktar. Il-proposta tinkludi miżuri xierqa u l-identifikazzjoni ta' riżorsi finanzjarji (Ewropej, nazzjonali u privati) biex tiżgura li r-riżultati u l-benefiċċji miksuba mill-Alleanza se jkollhom sostenibbiltà fit-tul.

Sabiex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti għandhom jiksbu tal-inqas 70 punt. Barra minn hekk, għandhom jiksbu tal-inqas 13-il punt għall-kategoriji "rilevanza tal-proġett" u "kwalità tat-tim tal-proġett u l-arranġamenti ta' kooperazzjoni"; 16-il punt għall-kategorija "kwalità tat-tfassil u tal-implimentazzjoni tal-proġett", u punt għall-kategorija "impatt u tixrid".

Lott 2: Alleanzi tal-Ħiliet Settorjali għat-tfassil u t-twassil tal-ETV

Kriterji ta' Eleġibilità għal-Lott 2

Organizzazzjonijiet parteċipanti eleġibbli

L-organizzazzjonijiet li ġejjin, mal-entitajiet affiljati tagħhom (jekk jeżistu), huma eleġibbli biex jipparteċipaw f'Alleanza tal-Lott 2. Huma jistgħu jkunu organizzazzjonijiet pubbliċi jew privati stabbiliti f'Pajjiż tal-Programm (ara t-taqsima "Pajjiżi Eliġibbli" fil-Parti A ta' din il-Gwida).

 • fornituri pubbliċi jew privati tal-ETV, inklużi intrapriżi soċjali, b'mod partikolari dawk li għandhom id-dipartiment tat-taħriġ tagħhom stess, dawk li jipprovdu l-apprendistati, u dawk li jipprovdu taħriġ maqsum ma' ħaddieħor (taħriġ kollaborattiv);
 • organizzazzjonijiet tal-UE jew nazzjonali li jirrappreżentaw l-industrija, intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, organizzazzjonijiet settorjali rilevanti;
 • netwerks ta' fornituri tal-ETV u organizzazzjonijiet Ewropej jew nazzjonali li jirrappreżentawhom;
 • awtoritajiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ fil-livell reġjonali jew nazzjonali, u Ministeri;
 • organizzazzjonijiet jew netwerks - fil-livell tal-UE jew nazzjonali - li jirrappreżentaw lis-sħab soċjali, lill-industrija, lill-organizzazzjonijiet settorjali, lill-professjonijiet u lill-partijiet ikkonċernati fl-edukazzjoni u t-taħriġ, inklużi l-organzzazzjonijiet taż-żgħażagħ;
 • kmamar tal-kummerċ, tal-industrija, tal-ħiliet artiġjanali jew tax-xogħol, u korpi oħra intermedji;
 • kunsilli tal-ħiliet settorjali;
 • aġenziji tal-iżvilupp ekonomiku, korpi tal-istatistika u istituti tar-riċerka;
 • korpi kulturali u/jew kreattivi;
 • korpi li jipprovdu gwida għall-karriera, konsulenza professjonali, servizzi ta' informazzjoni u servizzi tal-impjiegi;

korpi tal-akkreditazzjoni, taċ-ċertifikazzjoni, tar-rikonoxximent jew tal-kwalifiki (korpi li għandhom "funzjoni regolatorja")

Min jista' japplika?

L-applikant jista' jkun kwalunkwe organizzazzjoni parteċipanti stabbilita f'Pajjiż tal-Programm. Din l-organizzazzjoni tapplika f'isem l-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha involuti fil-proġett.

Numru u profil tal-organizzazzjonijiet parteċipanti

L-Alleanza tal-Ħiliet Settorjali trid tkopri tal-inqas 4 Pajjiżi tal-Programm u tinkludi tal-inqas 8 isħab sħaħ, li minnhom tal-inqas 3 jkunu kumpaniji, rappreżentanti tal-industrija jew tas-settur (eż. kmamar jew assoċjazzjonijiet tal-kummerċ) u tal-inqas 3 jkunu fornituri tal-edukazzjoni u tat-taħriġ.

Setturi eliġibbli

Is-setturi kollha14minbarra s-sitt setturi li huma eleġibbli taħt il-Lott 3.

Tul ta' żmien tal-proġett

Sentejn jew 3 snin. It-tul ta' żmien irid jiġi speċifikat fl-istadju ta' applikazzjoni, abbażi tal-objettiv tal-proġett u t-tip ta' attivitajiet ippjanati maż-żmien.

F'każijiet eċċezzjonali, it-tul ta' żmien ta' Alleanza tal-Ħiliet Settorjali jista' jiġi estiż b'mhux aktar minn 6 xhur, fuq talba mill-benefiċjarju u bi ftehim mal-Aġenzija Eżekuttiva. F'każ bħal dan, it-total tal-għotja mhux se jinbidel.

Fejn tapplika? Mal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura, li tinsab fi Brussell.

Meta tapplika?

L-applikanti jridu jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja mhux aktar tard mit-28 ta' Frar f'12:00 (nofsinhar ħin ta' Brussell) għal proġetti li jibdew fl-1 ta' Novembru jew fl-1 ta' Diċembru tal-istess sena, jew fl-1 ta' Jannar tas-sena ta' wara.

Kif tapplika?

Jekk jogħġbok ara l-Parti C ta' din il-Gwida għad-dettalji dwar kif tapplika.

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla rilevanti. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta' din il-Gwida.

Kriterji tal-Għoti għal-Lott 2

Il-proposti se jiġu vvalutati skont il-kriterji li ġejjin:

Rilevanza tal-proġett (massimu 25 punt)

 • Rabta mal-politika u l-inizjattivi tal-UE: il-proposta tqis u tikkontribwixxi għall-kisba tal-objettivi Ewropej fil-qasam tal-ETV; il-proposta tqis u tikkontribwixxi għall-viżibbiltà ta' għodod u inizjattivi eżistenti tal-UE għall-iżvilupp tal-ħiliet; hi tibbaża fuq ix-xogħol tal-Kunsill tal-Ħiliet Settorjali Ewropew fejn rilevanti;
 • Rappreżentazzjoni tal-ETV: l-Alleanza tal-Ħiliet Settorjali tinkludi sħab li jirrappreżentaw b'mod xieraq it-tfassil u t-twassil tal-ETV;
 • Rappreżentazzjoni tas-Settur: l-Alleanza tal-Ħiliet Settorjali tinkludi sħab li jirrappreżentaw b'mod xieraq is-settur ikkonċernat;
 • Ħiliet diġitali: sa liema punt il-proposta tintegra l-ħiliet diġitali fil-kontenut tat-taħriġ ta' profil professjonali wieħed jew diversi relatati. Il-proposti li jinkludu dan l-aspett se jitqiesu bħala rilevanti ħafna;
 • Ħiliet ekoloġiċi: sa liema punt il-proposta tintegra ħiliet marbuta mat-tranżizzjoni lejn ekonomija cirkulari u aktar ekoloġika fil-kontenut tat-taħriġ ta' profil professjonali wieħed jew diversi relatati. Il-proposti li jinkludu dan l-aspett se jitqiesu bħala rilevanti ħafna;
 • Għan: il-proposta hija rilevanti għall-objettivi tal-Azzjoni (ara t-taqsima "X'inhuma l-għaniijet ta' Alleanza tal-Ħiliet Settorjali");
 • Konsistenza: l-objettivi huma bbażati fuq analiżi soda tal-ħtiġijiet; huma definiti b'mod ċar, realistiċi u jindirizzaw kwistjonijiet rilevanti għall-organizzazzjonijiet parteċipanti u għall-Azzjoni;
 • Innovazzjoni: il-proposta tqis metodi u tekniki tal-ogħla żvilupp tekniku, u twassal għal riżultati u soluzzjonijiet innovattivi;
 • Valur miżjud Ewropew: il-proposta turi b'mod ċar il-valur miżjud iġġenerat permezz tat-transnazzjonalità tagħha.

Kwalità tat-tfassil u tal-Implimentazzjoni tal-proġett (massimu 30 punt)

 • Koerenza: it-tfassil globali tal-proġett jiżgura konsistenza bejn l-objettivi, il-metodoloġija, l-attivitajiet u l-baġit propost tal-proġett. Il-proposta tippreżenta sett koerenti u komprensiv ta' attivitajiet xierqa li jwasslu għall-ħtiġijiet identifikati u għar-riżultati mistennija;
 • Struttura: il-programm ta' ħidma huwa ċar u intelliġibbli, u jkopri l-fażijiet kollha (il-preparazzjoni, l-implimentazzjoni, l-isfruttament, is-sorveljanza, l-evalwazzjoni u t-tixrid);
 • Metodoloġija: il-proposta hi konformi u tagħmel użu mill-istrumenti u l-għodod tal-UE relatati mal-ħiliet u l-okkupazzjonijiet bħall-EQF15, l-ECVET16, l-EQAVET17, l-Europass18, l-EURES19, id-Drop 'Pin20, l-ESCO21, eċċ.. Fejn possibbli, il-proposta tqis u tikkapitalizza fuq attivitajiet preċedenti rilevanti (eż. inizjattivi tal-Pajjiżi tal-Programm, Komunitajiet tal-Innovazzjoni tal-Għarfien-KIC tal-EIT22, Alleanzi tal-Ħiliet Settorjali preċedenti u li għaddejjin bħalissa23. Hi tuża l-approċċ tal-eżiti tat-tagħlim, l-ECVET (unitajiet tal-eżiti tat-tagħlim) u prinċipji tal-assigurazzjoni tal-kwalità f'konformità mal-EQAVET
 • Immaniġġjar: huma previsti arranġamenti ta' mmanġġjar sodi. L-iskedi ta' żmien, l-organizzazzjoni, il-kompiti u r-responsabbiltajiet huma definiti sew u realistiċi. Il-proposta talloka riżorsi xierqa għal kull attività;
 • Baġit: il-baġit jipprevedi r-riżorsi meħtieġa għas-suċċess, la huwa sopravalutat u lanqas sottovalutat;
 • Il-kwalità tal-arranġamenti għar-rikonoxximent u l-validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim tal-parteċipanti, hi f'konformità mal-għodod u l-prinċipji Ewropej ta' trasparenza u rikonoxximent
 • Kontroll finanzjarju u tal-kwalità: il-miżuri ta' kontroll (evalwazzjoni kontinwa tal-kwalità, evalwazzjoni bejn il-pari, attivitajiet ta' valutazzjoni komparattiva, eċċ.) u l-indikaturi tal-kwalità jiżguraw li l-implimentazzjoni tal-proġett hi ta' kwalità għolja u kosteffiċjenti. L-isfidi/ir-riskji tal-proġett huma identifikati b'mod ċar u l-azzjonijiet ta' mitigazzjoni huma indirizzati kif xieraq. Il-proċessi tal-analiżi esperta huma ppjanati bħala parti integrali tal-proġett. Il-programm ta' ħidma tal-Alleanza jinkludi valutazzjoni tal-kwalità esterna indipendenti f'nofs it-terminu u fl-aħħar tal-proġett.

Kwalità tat-tim tal-proġett u l-arranġamenti ta'Kooperazzjoni (massimu 25 punt)

 • Konfigurazzjoni: il-kompożizzjoni tas-sħubija hija f'konformità mal-objettivi tal-proġett, hekk kif iġġib flimkien, b'mod li jkun rilevanti, l-għarfien espert u l-kompetenzi meħtieġa fit-tfassil tal-kurrikulu, it-tfassil tal-istandards tal-kwalifiki, il-metodoloġija tal-għoti tat-taħriġ u l-politika tat-taħriġ. Ir-rappreżentattività u l-għarfien espert tas-sħab fis-settur ikkonċernat u fil-livell Ewropew huma murija b'mod konvinċenti. Is-sħab jgħaqqdu l-informazzjoni sistematika u relatata mas-settur ma' għarfien sod tal-ħtiġijiet tal-ħiliet u tal-prattiki ta' taħriġ fis-settur ekonomiku tagħhom. Il-partiċipazzjoni tas-sħab soċjali Ewropej u/jew tas-sħab soċjali nazzjonali fil-pajjiżi koperti mill-Alleanza b'attribuzzjoni ċara tar-rwol biex jiżviluppaw il-kurrikulu/i u jiżguraw it-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol hu rilevanti ħafna. It-tixrid u r-rappreżentattività tas-sħab rilevanti fuq il-Pajjiżi tal-Programm involuti fl-Alleanza għandhom ikunu tali li l-Alleanza jkollha kapaċità ta' implimentazzjoni kbira fil-pajjiżi koperti mill-Alleanza (eż. permezz tal-parteċipazzjoni ta' organizzazzjoni Ewropea ta' settur jew sħab soċjali Ewropej). Jekk il-proposta tinvolvi wkoll korpi li għandhom funzjoni regolatorja fl-ETV, din titqies rilevanti ħafna.
 • Impenn: id-distribuzzjoni tar-responsabbiltajiet u tal-kompiti hija ċara, xierqa u turi l-impenn u l-kontribuzzjoni attiva tal-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha fir-rigward tal-għarfien espert u l-kapaċità speċifika tagħhom;
 • Kompiti: il-koordinatur juri mmaniġġjar u koordinazzjoni ta' kwalità għolja tan-netwerks transnazzjonali u ta' tmexxija f'ambjent kumpless. Il-kompiti individwali huma allokati abbażi tal-għarfien speċifiku ta' kull sieħeb;
 • Kollaborazzjoni/Spirtu ta' tim: huwa propost mekkaniżmu effettiv biex jiġu żgurati koordinazzjoni, teħid ta' deċiżjonijiet u komunikazzjoni tajbin bejn l-organizzazzjonijiet parteċipanti, il-parteċipanti u kwalunkwe parti kkonċernata rilevanti oħra

IMPATT U TIXRID

(MASSIMU 20 PUNT)

 • Sfruttament: il-proposta turi kif l-eżiti tal-Alleanza se jintużaw mis-sħab u l-partijiet ikkonċernati l-oħra. Hi tipprovdi mezzi biex jitkejjel l-isfruttament matul il-ħajja tal-proġett u wara;
 • Tixrid: il-proposta tipprovdi pjan ċar għat-tixrid tar-riżultati u tinkludi attivitajiet approssimattivi u l-iskeda taż-żmien tagħhom, għodod u mezzi biex ikun żgurat li r-riżultati u l-benefiċċji se jitqassmu b'mod effettiv lill-partijiet ikkonċernati, lil min ifassal il-politika, lill-professjonisti li jipprovdu gwida, lill-intrapriżi u lill-istudenti fl-edukazzjoni obbligatorja fir-rigward ta' okkupazzjonijiet b'domanda qawwija fis-suq tax-xogħol jew ta' potenzjal għal ħolqien ta' negozju ġdid; matul il-proġett u wara li jintemm; il-proposta tindika liema sħab se jkunu responsabbli għat-tixrid u turi l-esperjenza rilevanti li għandhom fl-attivitajiet ta' tixrid;
 • Impatt: il-proposta turi r-rilevanza u l-ilħiq fis-settur ekonomiku u soċjetali. Hi tinkludi sħab bi rwol sinifikanti fis-settur ikkonċernat inklużi l-edukazzjoni u t-taħriġ. Tinkludi miżuri kif ukoll miri u indikaturi biex tissorvelja l-progress u tivvaluta l-impatt mistenni (fuq żmien qasir u twil); jekk huma involuti b'mod konvinċenti korpi li għandhom funzjoni regolatorja (b'mod partikolari fuq il-kwalifi) biex jiżguraw ir-rikonoxximent u ċ-ċertifikazzjoni tal-konenut tat-taħriġ, il-proposta hi rilevanti ħafna. Jekk organizzazzjoni umbrella settorjali Ewropea li tirrappreżenta jew sħab soċjali jew is-settur ikkonċernat hi sieħeb sħiħ, il-proposta hi rilevanti ħafna.
 • Aċċess miftuħ24: Jek rilevanti, il-proposta tiddeskrivi kif il-materjali, id-dokumenti u l-midja prodotti se jkunu disponibbli bla ħlas u promossi permezz ta' liċenzji miftuħa25 u ma fihiex limitazzjonjiet sproporzjonati;
 • Sostenibilità: il-proposta tispjega kif se tiġi żviluppata l-implimentazzoni tal-pjan ta' azzjoni fil-livelli nazzjonali u reġjonali. Il-proposta tinkludi miżuri xierqa u l-identifikazzjoni ta' riżorsi finanzjarji (Ewropej, nazzjonali jew privati) biex tiżgura li r-riżultati u l-benefiċċji miksuba mill-Alleanza jkollhom sostenibbiltà fuq żmien twil.

Sabiex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti għandhom jiksbu tal-inqas 70 punt. Barra minn hekk, għandhom jiksbu tal-inqas 13-il punt għall-kategoriji "rilevanza tal-proġett" u "kwalità tat-tim tal-proġett u l­ arranġamenti ta' kooperazzjoni"; 16-il punt għall-kategorija "kwalità tat-tfassil u tal-implimentazzjoni tal-proġett", u punt għall-kategorija "impatt u tixrid".

Lott 3: Alleanzi tal-Ħiliet Settorjali għall-implimentazzjoni ta' approċċ strateġiku ġdid (Pjan ta' Azzjoni) għall-kooperazzjoni settorjali dwar il-ħiliet

Kriterji ta' Eleġibilità għal-Lott 3

ORGANIZZAZZJONIJIET PARTEĊIPANTI ELEĠIBBLI

L-organizzazzjonijiet li ġejjin, mal-entitajiet affiljati tagħhom (jekk jeżistu), huma eleġibbli biex jipparteċipaw f'Alleanza tal-Lott 3. Huma jistgħu jkunu organizzazzjonijiet pubbliċi jew privati stabbiliti f'Pajjiż tal-Programm (ara t-taqsima "Pajjiżi Eliġibbli" fil-Parti A ta' din il-Gwida).

 • intrapriżi pubbliċi jew privati attivi fis-setturi magħżula b'mod partikolari dawk li għandhom id-dipartiment tat-taħriġ tagħhom stess, dawk li jipprovdu l-apprendistati, u dawk li jipprovdu taħriġ maqsum ma' ħaddieħor (taħriġ kollaborattiv);
 • organizzazzjonijiet tal-UE jew nazzjonali li jirrappreżentaw l-industrija, intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, organizzazzjonijiet settorjali rilevanti;
 • fornituri tal-edukazzjoni pubbliċi jew privati, inklużi ċentri tat-taħriġ u istituzzjonjiet tal-edukazzjoni għolja;
 • netwerks ta' fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ u organizzazzjonijiet Ewropej jew nazzjonali li jirrappreżentawhom;
 • awtoritajiet responsabbli għall-edukazzjoni u t-taħriġ jew l-impjiegi, fil-livell reġjonali jew nazzjonali, u Ministeri relatati;
 • organizzazzjonijiet jew netwerks - fil-livell tal-UE jew nazzjonali - li jirrappreżentaw lis-sħab soċjali, lill-industrija, lill-organizzazzjonijiet settorjali, lill-professjonijiet u lill-partijiet ikkonċernati fl-edukazzjoni u t-taħriġ, inklużi l-organzzazzjonijiet taż-żgħażagħ;
 • kmamar tal-kummerċ, tal-industrija, tax-xogħol jew korpi intermedjarji settorjali rilevanti oħrajn;
 • kunsilli tal-ħiliet settorjali;
 • aġenziji tal-iżvilupp ekonomiku, korpi tal-istatistika u istituti tar-riċerka;
 • korpi li jipprovdu gwida għall-karriera, konsulenza professjonali, servizzi ta' informazzjoni u servizzi tal-impjiegi;
 • korpi tal-akkreditazzjoni, taċ-ċertifikazzjoni, tar-rikonoxximent jew tal-kwalifiki (korpi li għandhom "funzjoni regolatorja");

korpi li jirrappreżentaw awtoritajiet rilevanti fil-livell reġjonali u nazzjonali.

MIN JISTA’ JAPPLIKA?

L-applikant jista' jkun kwalunkwe organizzazzjoni parteċipanti stabbilita f'Pajjiż tal-Programm. Din l-organizzazzjoni tapplika f'isem l-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha involuti fil-proġett.

NUMRU U PROFIL TAL-ORGANIZZAZZJONIJIET PARTEĊIPANTI

L-Alleanza tal-Ħiliet Settorjali trid tkopri tal-inqas 8 Pajjiżi tal-Programm u tinkludi tal-inqas 12-il sieħeb sħiħ, li minnhom tal-inqas 5 jkunu kumpaniji, rappreżentanti tal-industrija jew tas-settur (eż. kmamar, trade unions jew assoċjazzjonijiet tal-kummerċ) u tal-inqas 5 jkunu fornituri tal-edukazzjoni u tat-taħriġ

SETTURI ELIĠIBBLI

 1. Batteriji għall-elettromobilità
 2. Bijoekonomija, teknoloġiji ġodda u innovazzjoni fl-agrikultura
 3. Teknoloġija tad-difiża
 4. Diġitalizzazzjoni tal-katina tal-valur tal-enerġija
 5. Industriji intensivi fl-enerġija/simbjoċi industrijali
 6. Manifattura u disinn mikroelettroniċi

TUL TA’ ŻMIEN TAL-PROĠETT

4 snin.

F'każijiet eċċezzjonali, it-tul ta' żmien ta' Alleanza tal-Ħiliet Settorjali jista' jiġi estiż b'mhux aktar minn 6 xhur, fuq talba mill-benefiċjarju u bi ftehim mal-Aġenzija Eżekuttiva. F'każ bħal dan, it-total tal-għotja mhux se jinbidel.

FEJN TAPPLIKA? Mal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura, li tinsab fi Brussell.

META TAPPLIKA?

L-applikanti jridu jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja mhux aktar tard mit-28 ta' Frar f'12:00 (nofsinhar ħin ta' Brussell) għal proġetti li jibdew fl-1 ta' Novembru jew fl-1 ta' Diċembru tal-istess sena, jew fl-1 ta' Jannar tas-sena ta' wara.

KIF TAPPLIKA?

Jekk jogħġbok ara l-Parti C ta' din il-Gwida għad-dettalji dwar kif tapplika.

Jekk jogħġbok ara l-Parti C ta' din il-Gwida għad-dettalji dwar kif tapplika.

Fir-rigward tal-LOTT 3 - Alleanzi tal-Ħiliet Settorjali għall-implimentazzjoni ta' approċċ strateġiku ġdid (Pjan ta' Azzjoni) għall-kooperazzjoni settorjali dwar il-ħiliet, trid titqies l-informazzjoni li ġejja għal kull wieħed mis-setturi:

Batteriji għall-elettromobilità

L-Alleanza trid tinkludi, tal-inqas, l-ewwel żewġ oqsma li ġejjin:

 • Ħiliet meħtieġa għall-produzzjoni bil-massa ta' ċelluli tal-batterija u batteriji (għall-elettromobilità, il-ħażna tal-enerġija u applikazzjonijiet industrijali oħra) inklużi ħiliet għall-manifattura ta' materjali taċ-ċelloli tal-batteriji, ċelloli tal-batteriji u pakketti/sistemi tal-batteriji;
 • Ġenerazzjoni futura ta' teknoloġiji tal-batteriji kurrenti u mistennija (eż. stat solidu tal-jone tal-litju kurrenti, avvanzat u futur);
 • Teknoloġiji relatati mal-użu sekondarju tal-elettromobilità (bħall-użu tal-ħażna tal-enerġija), u r-riċiklaġġ

Biex ikunu żgurati l-komplementarjetà u s-sinerġiji, l-attivitajiet iridu jkunu kompatibbli mal-inizjattivi u l-evidenza eżistenti għas-settur, inklużi l-azzjonijiet u l-orjentazzjonijiet mogħtija minn:

 • Pjan ta' Azzjoni dwar il-Kooperazzjoni Settorjali fil-qasam tal-Ħiliet għal Karozzi26
 • Komunikazzjoni tal-Kummissjoni: "It-twettiq ta' mobilità b'emissjonijiet baxxi" COM(2017) 67527
 • Komunikazzjoni tal-Kummissjoni: "Ewropa Attiva" COM(2018) 29328 u l-Anness II tagħha
 • Pjan ta' Azzjoni Strateġiku dwar il-Batteriji29
 • Rapport Finali tal-Grupp ta' Livell Għoli dwar it-Tkabbir Kompetittiv u Sostenibbli tal-Industrija tal-Karozzi fl-UE – "GEAR 2030"30
 • Il-Pjan Strateġiku għat-Teknoloġija tal-Enerġija ("il-Pjan SET")31

Bijoekonomija, teknoloġiji ġodda u innovazzjoni fl-agrikultura

L-Alleanza trid tinkludi tal-inqas tnejn mill-oqsma li ġejjin:

 • Sostenibbiltà tal-agrikultura, ġestjoni tar-riżorsi naturali u azzjoni klimatika;
 • Teknoloġiji diġitali, diġitalizzazzjoni, volum kbir ta' data u intelliġenza artifiċjali;
 • Bijoekonomija, ekonomija ċirkolari u bijoprodotti

Biex ikunu żgurati l-komplementarjetà u s-sinerġiji, l-attivitajiet iridu jkunu kompatibbli mal-inizjattivi u l-evidenza eżistenti għas-settur, inklużi l-azzjonijiet u l-orjentazzjonijiet mogħtija minn:

 • Il-Kumitat Permanenti dwar ir-Riċerka Agrikola (SCAR)32, partikolarment il-ħidma dwar Sistema tal-Għarfien u tal-Innovazzjoni Agrikoli (AKIS)
 • Il-leġiżlazzjoni dwar il-Politika Agrikola Komuni33
 • Strateġija għal Suq Uniku Diġitali34
 • Approċċ strateġiku għar-riċerka u l-innovazzjoni agrikola tal-UE35
 • Strateġija għall-Bijoekonomija tal-UE36
 • Pjan ta' Azzjoni għall-Ekonomija Ċirkolari tal-UE37
 • Strateġija tal-UE għall-Foresti38
 • Azzjoni tal-UE dwar il-klima39

Orizzont 2020 rilevanti40, Impriża Konġunta b'Bażi Bijoloġika41 u proġetti LIFE42

Teknoloġiji tad-difiża

L-Alleanza trid tinkludi tal-inqas tnejn mill-oqsma li ġejjin:

 • Sistemi ta' armi kumplessi;
 • Ballistika;
 • Robotika, sistemi awtonomi, intelliġenza artifiċjali;
 • C4ISTAR (kmand, kontroll, komunikazzjoni, kompjuters, informazzjoni/intelligence, sorveljanza, eċċ.

Biex ikunu żgurati l-komplementarjetà u s-sinerġiji, l-attivitajiet iridu jkunu kompatibbli mal-inizjattivi u l-evidenza eżistenti għs-settur, inklużi l-azzjonijiet u l-orjentazzjonijiet mogħtija minn:

 • Viżjoni dwar ħiliet relatati mad-difiża għal-lum u għal għada: ħiliet għal analiżi tad-data biex jiġu identifikati n-nuqqasijiet (ir-rilaxx mistenni f'Ottubru 2018)43
 • Sħubija Ewropea għal Ħiliet tad-Difiża44
 • Fond Ewropew għad-Difiża – Proposta għal Regolament COM(2018) 47645
 • Tnedija tal-Fond Ewropew għad-Difiża - COM(2017) 29546
 • Pjan ta' Azzjoni Ewropew għad-Difiża - COM(2016) 95047
 • Studju dwar il-ħiliet u l-kompetenzi għad-Difiża (2015)48
 • Lejn Settur tad-Difiża u tas-Sigurtà aktar Kompetittiv u Effiċjenti - COM(2013) 38749
 • Implimentazzjoni tal-Pjan Direzzjonali għal COM(2013) 38750
 • Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta' Diċembru 201351
Diġitalizzazzjoni tal-katina tal-valur tal-enerġija

L-Alleanza trid tinkludi tal-inqas tnejn mill-oqsma li ġejjin:

 • Diġitalizzazzjoni tat-trażmissjoni tal-enerġija u n-netwerks tad-distribuzzjoni inklużi grilji intelliġenti u sistemi ta' kejl intelliġenti;
 • Sistemi ta' informazzjoni u komunikazzjoni (sistemi tal-ICT) għas-settur tal-enerġija inklużi l-ġestjoni tad-data u s-sigurtà ċibernetika;
 • Servizzi ġodda tal-enerġija inkluż ir-rispons għad-domanda u servizzi oħra relatati mad-data tal-enerġija;
 • Tranżizzjoni u diġitalizzazzjoni tal-fornitura u l-ġenerazzjoni tal-enerġija.

Biex ikunu żgurati l-komplementarjetà u s-sinerġiji, l-attivitajiet iridu jkunu kompatibbli mal-inizjattivi u l-evidenza eżistenti għas-settur, inklużi l-azzjonijiet u l-orjentazzjonijiet mogħtija minn:

 • Pakkett ta' Enerġija Nadifa għall-Ewropej Kollha52
 • L-Istrateġija Qafas tal-Unjoni tal-Enerġija53
 • It-Tielet Pakkett tal-Enerġija54

Kodiċi u linji gwida ta' netwerks tal-elettriku55

Industriji intensivi fl-enerġija/simbjoċi industrijali

L-Alleanza trid tinkludi tal-inqas tnejn mill-oqsma li ġejjin:

 • Teknoloġiji ta' simbjoċi industrijali;
 • Teknoloġiji ta' effiċjenza fl-enerġija;
 • Verifiki tal-enerġija u ġestjoni tal-enerġija.

 

Biex ikunu żgurati l-komplementarjetà u s-sinerġiji, l-attivitajiet iridu jkunu kompatibbli mal-inizjattivi u l-evidenza eżistenti għs-settur, inklużi l-azzjonijiet u l-orjentazzjonijiet mogħtija minn:

 

 • Il-pakkett tal-Ekonomija Ċirkolari tal-2018 inkluża l-Istrateġija tal-UE għall-Plastik56
 • Il-Komunikazzjoni tal-2017 dwar "Strateġija mġedda dwar il-Politika Industrijali tal-UE"57
 • Pjan Direzzjonali tal-2011 għal Ewropa b'Użu Effiċjenti tar-Riżorsi58
 • Id-Dokument Informali dwar il-Kompetittività tal-Industriji Intensivi fl-Enerġija tal-UE59
 • Proġett għar-Rapport tal-politika (2018) "Perkorsi għal industriji sostenibbli: Effiċjenza fl-enerġija u utilizzazzjoni tas-CO2"60
 • Azzjoni 6 mill-Pjan tat-Teknoloġija Strateġika tal-Enerġija (SET)61
 • Direttiva dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija62
 • Direttiva dwar l-Iskart63
 • BREFs64
 • Proġetti ffinanzjati mill-ERASMUS+:Recycle Art, ENACTPLUS65 SEEREUSE66

Proġetti tal-Orizzont 2020 bħal MAESTRI, SCALER, SHAREBOX, SYMBIOPTIMA, EPOS67

Manifattura u disinn mikroelettroniċi

L-Alleanza trid tinkludi tal-inqas tnejn mill-oqsma li ġejjin:

 • Id-disinn ta' komponenti elettroniċi għal ċirkwiti diġitali, analoġiċi jew b'sinjali mħallta, bħal: ipproċessar u ħażna tal-informazzjoni, RF u microwaves, sensors (imaging, fotonika, eċċ.) u attwaturi (MEMS eċċ.);
 • Id-disinn ta' sistemi elettroniċi, bħal: system-on-chip, system–in-package, kodisinn tal-ħardwer/softwer;
 • Il-bażi tal-manifattura elettronika, bħal: introduzzjoni għal materjali avvanzati; tagħmir tal-ipproċessar; proċess tal-produzzjoni, ittestjar, ippakkjar, servizzi ta' previżjoni/prevenzjoni.

Biex ikunu żgurati l-komplementarjetà u s-sinerġiji, l-attivitajiet jridu jkunu kompatibbli mal-inizjattivi u l-evidenza eżistenti tas-settur, kif ukoll l-orjentazzjonijiet inklużi f'dawn id-dokumenti:

 • Ħiliet Diġitali u Koalizzjoni ta' Impjiegi – KE DĠ Cnect68
 • Pjan ta' Implimentazzjoni tal-Pjan Direzzjonali Strateġiku Industrijali Ewropew – Grupp ta' Mexxejja tal-Elettronika tal-201469
 • Ħiliet għal Teknoloġiji Abilitanti Ewlenin fl-Ewropa – Studju – 2016, KE-DĠ Grow70
 • Teknoloġiji Abilitanti Ewlenin – Rapport finali – 2016, Grupp ta' Esperti ta' Livell Għoli dwar il-KETs71, u Is-Sejba mill-Ġdid tal-Industrija – 2018, Grupp Strateġiku ta' Livell Għoli dwar it-Teknoloġiji Industrijali72
 • Strateġija Mġedda għall-Politika Industrijali tal-UE - 201773

Id-Diġitizzazzjoni tal-Industrija Ewropea - 201674

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla rilevanti. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta' din il-Gwida.

Kriterji tal-Għoti għal-Lott 3

Il-proposti se jiġu vvalutati skont il-kriterji li ġejjin:

RILEVANZA TAL-PROĠETT
(MASSIMU 25 PUNT)

 • Rabta mal-politika u l-inizjattivi tal-UE: il-proposta tqis u tikkontribwixxi għall-kisba tal-objettivi Ewropej fil-qasam tal-ETV; tqis u tikkontribwixxi għall-viżibbiltà ta' għodod u inizjattivi eżistenti tal-UE għall-iżvilupp tal-ħiliet; hi tibbaża fuq ix-xogħol tal-Kunsill tal-Ħiliet Settorjali Ewropew fejn rilevanti;
 • Rappreżentazzjoni tal-edukazzjoni: l-Alleanza tinkludi sħab li jirrappreżentaw b'mod xieraq lill-fornituri tal-edukazzjoni;
 • Rappreżentazzjoni tas-Settur: l-Alleanza tinkludi sħab li jirrappreżentaw b'mod xieraq is-settur ikkonċernat;
 • Teknoloġiji abilitanti essenzjali (KETs) u diġitali inklużi ħiliet tal-Intelliġenza Artifiċjali (IA): sa liema punt il-proposta tintegra dawn il-ħiliet fil-kontenut tat-taħriġ ta’ profil professjonali wieħed jew diversi relatati;
 • Ħiliet Ekoloġiċi u Blu: sa liema punt il-proposta tintegra ħiliet marbuta mat-tranżizzjoni lejn ekonomija cirkolari u aktar ekoloġika, kemm f'termini tal-ħtiġijiet tal-ħiliet kif ukoll f'termini tal-kontenut tat-taħriġ ta' profil professjonali wieħed jew diversi relatati. Il-proposti li jinkludu dan l-aspett se jitqiesu bħala rilevanti ħafna;
 • Għan: il-proposta hi rilevanti għall-objettivi tal-azzjoni, it-temi u l-attivitajiet deskritti fit-taqsima 2. Il-proposta tikkontribwixxi lejn il-bini ta' netwerks u għodod ta' kooperazzjoni transnazzjonali bejn partijiet ikkonċernati rilevanti biex l-edukazzjoni tiġi adattata għall-ħtiġijiet emerġenti tal-industrija tas-settur;
 • Konsistenza: l-objettivi huma bbażati fuq analiżi soda tal-ħtiġijiet; huma ddefiniti b'mod ċar, realistiċi u jindirizzaw kwistjonijiet rilevanti għall-organizzazzjonijiet parteċipanti u għall-azzjoni;
 • Innovazzjoni: il-proposta tqis metodi u tekniki tal-ogħla żvilupp tekniku, u twassal għal riżultati u soluzzjonijiet innovattivi;
 • Valur miżjud Ewropew: il-proposta turi b'mod ċar il-valur miżjud iġġenerat permezz tat-transnazzjonalità tagħha.

KWALITÀ TAT-TFASSIL U TAL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-PROĠETT
(MASSIMU 30 PUNT)

 

 • Koerenza: it-tfassil globali tal-proġett jiżgura konsistenza bejn l-objettivi, il-metodoloġija, l-attivitajiet u l-baġit propost tal-proġett. Il-proposta tippreżenta sett koerenti u komprensiv ta' attivitajiet xierqa li jwasslu għall-ħtiġijiet identifikati u għar-riżultati mistennija;
 • Struttura: il-programm ta' ħidma huwa ċar u intelliġibbli, u jkopri l-fażijiet kollha (il-preparazzjoni, l-implimentazzjoni, l-isfruttament, is-sorveljanza, l-evalwazzjoni u t-tixrid);
 • Metodoloġija: il-proposta hi konformi u tagħmel użu mill-istrumenti u l-għodod tal-UE relatati mal-ħiliet u l-okkupazzjonijiet bħall-EQF75, l-ECVET76, l-EQAVET77, l-Europass78, l-EURES79, id-Drop 'Pin80, l-ESCO81, eċċ.. Fejn possibbli, il-proposta tqis u tikkapitalizza fuq attivitajiet preċedenti rilevanti (eż. inizjattivi tal-Pajjiżi tal-Programm, Komunitajiet tal-Innovazzjoni tal-Għarfien-KIC tal-EIT82, Alleanzi tal-Ħiliet Settorjali preċedenti u li għaddejjin bħalissa83. Hi tuża l-approċċ tal-eżiti tat-tagħlim, l-ECVET (unitajiet tal-eżiti tat-tagħlim) u prinċipji tal-assigurazzjoni tal-kwalità f'konformità mal-EQAVET
 • Immaniġġjar: huma previsti arranġamenti ta' mmanġġjar sodi. L-iskedi ta' żmien, l-organizzazzjoni, il-kompiti u r-responsabbiltajiet huma definiti sew u realistiċi. Il-proposta talloka riżorsi xierqa għal kull attività;
 • Baġit: il-baġit jipprevedi r-riżorsi meħtieġa għas-suċċess, la huwa sopravalutat u lanqas sottovalutat;
 • Il-kwalità tal-arranġamenti għar-rikonoxximent u l-validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim tal-parteċipanti, hi f'konformità mal-għodod u l-prinċipji Ewropej ta' trasparenza u rikonoxximent
 • Kontroll finanzjarju u tal-kwalità: il-miżuri ta' kontroll (evalwazzjoni kontinwa tal-kwalità, evalwazzjoni bejn il-pari, attivitajiet ta' valutazzjoni komparattiva, eċċ.) u l-indikaturi tal-kwalità jiżguraw li l-implimentazzjoni tal-proġett hi ta' kwalità għolja u kosteffiċjenti. L-isfidi/ir-riskji tal-proġett huma identifikati b'mod ċar u l-azzjonijiet ta' mitigazzjoni huma indirizzati kif xieraq. Il-proċessi tal-analiżi esperta huma ppjanati bħala parti integrali tal-proġett. Il-programm ta' ħidma tal-Alleanza jinkludi valutazzjoni tal-kwalità esterna indipendenti f'nofs it-terminu u fl-aħħar tal-proġett.

   

KWALITÀ TAT-TIM TAL-PROĠETT U L-ARRANĠAMENTI TA’ KOOPERAZZJONI

(MASSIMU 25 PUNT)

 • Konfigurazzjoni: il-kompożizzjoni tal-Alleanza hija f'konformità mal-objettivi tal-proġett, hekk kif iġġib flimkien, b'mod li jkun rilevanti, l-għarfien espert u l-kompetenzi meħtieġa fit-tfassil tal-kurrikulu, it-tfassil tal-istandards tal-kwalifiki, il-metodoloġija tal-għoti tat-taħriġ u l-politika tat-taħriġ. Is-sħab jgħaqqdu l-informazzjoni sistematika u relatata mas-settur ma' għarfien sod tal-ħtiġijiet tal-ħiliet u tal-prattiki ta' taħriġ fis-settur ekonomiku tagħhom. L-Alleanza tiżgura r-rappreżentattività xierqa tas-settur kollu: ir-rappreżentattività u l-għarfien espert tas-sħab fis-settur ikkonċernat u fil-livell Ewropew huma murija b'mod konvinċenti: Il-parteċipazzjoni tas-sħab soċjali Ewropej u/jew tas-sħab soċjali nazzjonali fil-pajjiżi koperti mill-Alleanza hu rilevanti ħafna. It-tixrid u r-rappreżentattività ġeografika tas-sħab rilevanti fuq il-Pajjiżi tal-Programm involuti fl-Alleanza għandhom ikunu tali li l-Alleanza jkollha potenzjal kbir tal-kapaċità ta' implimentazzjoni fil-pajjiżi koperti (eż. permezz tal-parteċipazzjoni ta' organizzazzjoni Ewropea ta' settur jew sħab soċjali Ewropej) Jekk il-proposta tinvolvi korpi li għandhom funzjoni regolatorja fl-Edukazzjoni u t-taħriġ, se titqies ta' rilevanza kbira;
 • Impenn: id-distribuzzjoni tar-responsabbiltajiet u tal-kompiti hija ċara, xierqa u turi l-impenn u l-kontribuzzjoni attiva tal-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha fir-rigward tal-għarfien espert u tal-kapaċità speċifika tagħhom;
 • Kompiti: il-koordinatur juri mmaniġġjar u koordinazzjoni ta' kwalità għolja tan-netwerks transnazzjonali u ta' tmexxija f'ambjent kumpless. Il-kompiti individwali huma allokati abbażi tal-għarfien speċifiku ta' kull sieħeb;
 • Kollaborazzjoni/Spirtu ta' tim: huwa propost mekkaniżmu effettiv biex jiġu żgurati koordinazzjoni, teħid ta' deċiżjonijiet u komunikazzjoni tajbin bejn l-organizzazzjonijiet parteċipanti, il-parteċipanti u kwalunkwe parti kkonċernata rilevanti oħra

IMPATT U TIXRID

(MASSIMU 20 PUNT)

 • sfruttament: il-proposta turi kif l-eżiti tal-alleanza se jiġu implimentati fil-pajjiżi parteċipanti;
 • tixrid: il-proposta tipprovdi pjan ċar għat-tixrid tar-riżultati u tinkludi attivitajiet approssimattivi u l-iskeda taż-żmien tagħhom, għodod u mezzi biex ikun żgurat li r-riżultati u l-benefiċċji se jitqassmu b'mod effettiv lill-partijiet ikkonċernati, lil min ifassal il-politika, lill-professjonisti li jipprovdu gwida, lill-intrapriżi u lill-istudenti fl-edukazzjoni obbligatorja fir-rigward ta' okkupazzjonijiet b'domanda qawwija fis-suq tax-xogħol jew ta' potenzjal għal ħolqien ta' negozju ġdid matul il-proġett u wara li jintemm; il-proposta tagħti dettalji dwar kif se jiġu identifikati, dokumentati u mxerrda eżempji konkreti ta' prattika tajba; il-proposta tindika liema sħab se jkunu responsabbli għat-tixrid u turi l-esperjenza rilevanti li għandhom fl-attivitajiet ta' tixrid;
 • impatt: il-proposta turi r-rilevanza u l-ilħiq fis-settur ekonomiku u soċjetali. Hi tinkludi sħab bi rwol sinifikanti fis-settur ikkonċernat inklużi l-edukazzjoni u t-taħriġ. Tinkludi miżuri kif ukoll miri u indikaturi biex tissorvelja l-progress u tivvaluta l-impatt mistenni (fuq żmien qasir u twil). Hi tinkudi korpi li għandhom funzjoni regolatorja (b'mod partikolari fuq il-kwalifiki) li huma attivament involuti biex jiżguraw ir-rikonoxximent u ċ-ċertifikazzjoni tal-konenut tat-taħriġ, il-proposta. Jekk organizzazzjoni umbrella settorjali ewropea li tirrappreżenta jew sħab soċjali jew is-settur ikkonċernat hi sieħeb sħiħ, il-proposta titqies rilevanti ħafna.
 • aċċess miftuħ: jekk ikun rilevanti, il-proposta tiddeskrivi kif il-materjali, id-dokumenti u l-midja prodotti se jkunu disponibbli bla ħlas u kif se jiġu promossi permezz ta' liċenzji miftuħa u f'format ta' dejta miftuħa llinkjat, u ma jkunx fihom limitazzjonijiet sproporzjonati.
 • sostenibilità: il-proposta tispjega kif se tiġi żviluppata l-implimentazzoni tal-pjan ta' azzjoni fil-livelli nazzjonali u reġjonali. Il-proposta tinkludi miżuri xierqa u l-identifikazzjoni ta' riżorsi finanzjarji (ewropej, nazzjonali jew privati) biex tiżgura li r-riżultati u l-benefiċċji miksuba mill-alleanza jkollhom sostenibbiltà fuq żmien twil lil hinn mill-ħajja tal-proġett.

Għal-Lott 3 proposta waħda biss għal kull settur pilota tista' tiġi ffinanzjata. Sabiex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti għandhom jiksbu tal-inqas 70 punt. Barra minn hekk, għandhom jiksbu tal-inqas 13-il punt għall-kategoriji "rilevanza tal-proġett" u "kwalità tat-tim tal-proġett u l-arranġamenti ta' kooperazzjoni"; 16-il punt għall-kategorija "kwalità tat-tfassil u tal-implimentazzjoni tal-proġett", u punt għall-kategorija "impatt u tixrid".

X'għandek tkun taf iktar dwar din l-azzjoni?

L-assigurazzjoni tal-kwalità hija essenzjali biex jiġi żgurat li l-Alleanzi jwasslu b'suċċess ir-riżultati mistennija tagħhom u jilħqu impatt li jmur ferm lil hinn mill-organizzazzjonijiet sħab innifishom. L-Alleanzi huma mistennija li jiksbu riżultati li huma trasferibbli b'mod mifrux fi ħdan is-settur ekonomiku kkonċernat. Għalhekk, l-Alleanzi jeħtieġ li jipprovdu pjan ta' mmaniġġjar tal-kwalità tajjeb.

L-Alleanzi għandhom jimplimentaw ukoll proċessi ta' analiżi esperta bħala parti integrali mill-proġett. Għaldaqstant, il-programm ta' ħidma tal-Alleanza għandu jinkludi valutazzjoni tal-kwalità esterna indipendenti f'nofs it-terminu u fi tmiem il-proġett, li għandha tiġi sottomessa flimkien mar-rapport dwar il-progress tal-proġett u dak finali rispettivament. Fir-rapport tiegħu dwar il-progress, l-organizzazzjonijiet parteċipanti se jkollhom juru l-azzjonijiet ta' segwitu li jirriżultaw mir-rakkomandazzjoni tal-valutazzjoni tal-kwalità ta' nofs it-terminu.

L-Alleanzi kollha huma meħtieġa li jwettqu attivitajiet ta' tixrid, b'mod partikolari permezz ta' organizzazzjonijiet/korpi li jipprovdu gwida/orjentazzjoni professjonali. Huma se jkollhom jipprovdu pjan ta' tixrid komprensiv li jinkludi:

 • strateġija ta' tixrid attiva biex jintlaħqu l-partijiet ikkonċernati, dawk li jfasslu l-politika, il-professjonisti li jipprovdu gwida, l-intrapriżi u l-istudenti żgħażagħ f'edukazzjoni obbligatorja dwar professjonijiet b'domanda tas-suq tax-xogħol għolja ħafna jew potenzjal ta' ħolqien tax-xogħol ġdid;
 • l-integrazzjoni tar-riżultati fis-settur kollu;
 • it-tqegħid għad-dispożizzjoni tar-riżultati tal-Alleanza permezz ta' liċenzji miftuħa.
 

Il-pjan ta' tixrid għandu jispjega b'mod ċar kif se jixxerrdu r-riżultati ppjanati tal-proġett, inklużi d-definizzjoni tal-miri, l-objettivi, il-mezzi li għandhom jintużaw u l-għażla taż-żmien rilevanti. L-applikazzjonijiet għandhom jindikaw ukoll liema sieħeb se jkun responsabbli għat-tixrid u juru l-esperjenza rilevanti li għandhom fl-attivitajiet ta' tixrid. Il-proġetti magħżula se jkollhom jipproduċu sommarju qasir f'format li jista' jiġi ppubblikat tal-attivitajiet tal-proġett fi tmiem il-proġett li għandu jiġi ppubblikat fl-għodda ta' tixrid tal-Programm.

L-Alleanzi tal-Ħiliet Settorjali huma azzjoni riċenti u ambizzjuża; huma soġġetti għal sorveljanza partikolari li teħtieġ parteċipazzjoni attiva mill-parteċipanti u l-partijiet ikkonċernati kollha. L-Alleanzi tal-Ħiliet Settorjali jridu jipprevedu l-parteċipazzjoni tagħhom f'laqgħat u avvenimenti organizzati mill-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura u l-Kummissjoni Ewropea. Irid jiġi ppjanat baġit għal mhux aktar minn 3 laqgħat fis-sena.

X'inhuma r-regoli dwar il-finanzjament?

Il-baġit tal-proġett irid jiġi abbozzat skont ir-regoli dwar il-finanzjament li ġejjin (f'euro):

Lott 1 – Alleanzi tal-Ħiliet Settorjali għall-iżvilupp ta' approċċi settorjali permezz ta' "Pjattaformi ta' eċċellenza vokazzjonali":

 

 • Baġit totali indikattiv: €4 000 000
 • Kontribuzzjoni massima tal-UE mogħtija għal proġett (sentejn): €1 000 000

 

Lott 2 - Alleanzi tal-Ħiliet Settorjali għat-tfassil u t-twassil tal-ETV:

 

 • Baġit totali indikattiv: €3 500 000
 • Kontribuzzjoni massima tal-UE mogħtija għal proġett (sentejn): €700 000
 • Kontribuzzjoni massima tal-UE mogħtija għal proġett (3 snin): €1 000 000

 

Lott 3 - Alleanzi tal-Ħiliet Settorjali għall-implimentazzjoni ta' approċċ strateġiku ġdid (Pjan ta' Azzjoni) għall-kooperazzjoni settorjali dwar il-ħiliet

 

 • Baġit totali indikattiv: €24 000 000
 • Kontribuzzjoni massima tal-UE mogħtija għal proġett (4 snin): €4 000 000

 

Għal-Lott 3, proposta waħda biss għal kull settur pilota tista' tiġi magħżula

Spejjeż eleġibbli

Mekkaniżmu ta' finanzjament

Ammont

Regola tal-allokazzjoni

Appoġġ għall-implimentazzjoni

Il-kontribuzzjoni għal kwalunkwe attività marbuta direttament mal-implimentazzjoni tal-proġett inkluż: l-immaniġġjar tal-proġett, il-laqgħat tal-proġett, l-outputs intellettwali (bħall-kurrikuli, materjali pedagoġiċi, riżorsi edukattivi miftuħa (OER), għodod tal-IT, analiżi, studji, eċċ.), it-tixrid, il-parteċipazzjoni f'avvenimenti, il-konferenzi, l-ivvjaġġar, eċċ.

In-numru ta' jiem u l-profil tal-persunal involut skont il-pajjiż huwa l-bażi għall-kalkolu tal-kontribuzzjoni tal-UE.

Kontribuzzjoni għall-kosti unitarji

B3.1 għal kull maniġer involut għal kull jum ta' xogħol fuq il-proġett

Kundizzjonali: l-applikanti jridu jiġġustifikaw it-tip u l-volum tar-riżorsi meħtieġa b’rabta mal-implimentazzjoni tal-attivitajiet u l-outputs proposti.

Sabiex jikkwalifikaw għal dan it-tip ta’ appoġġ b’għotja, l-outputs għandhom ikunu sostanzjali fil-kwalità u l-kwantità.

B3.2 għal kull riċerkatur/ għalliem/ trainer involut għal kull jum ta' xogħol fuq il-proġett

B3.3 għal kull tekniku involut għal kull jum ta' xogħol fuq il-proġett

B3.4 għal kull membru tal-persunal amministrattiv involut għal kull jum ta' xogħol fuq il-proġett

Tabella A - Implimentazzjoni tal-proġett (ammonti f'euro kuljum) Pajjiżi tal-Programm

L-ammonti jiddependu fuq: a) il-profil tal-persunal impenjati fil-proġett u b) il-pajjiż tal-organizzazzjoni parteċipanti li l-persunal tagħha huwa impenjat.

 

Maniġer

Għalliem/Trainer/Riċerkatur

Persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ

Tekniku

Persunal amministrattiv

 

B3.1

B3.2

B3.3

B3.4

Id-Danimarka, l-Irlanda, il-Lussemburgu, in-Netherlands, l-Awstrija, l-Iżvezja, il-Liechtenstein, in-Norveġja

353

289

228

189

 

Il-Belġju, il-Ġermanja, Franza, l-Italja, il-Finlandja, ir-Renju Unit, l-Iżlanda

 

336

257

194

157

 

Ir-Repubblika Ċeka, il-Ġreċja, Spanja, Ċipru, Malta, il-Portugall, is-Slovenja

 

197

164

122

93

 

Il-Bulgarija, l-Estonja, il-Kroazja, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, il-Polonja, ir-Rumanija, is-Serbja, is-Slovakkja, ir-Repubblika tal-Maċedonja ta’ Fuq, it-Turkija

 

106

88

66

47

Bini tal-kapaċità fil-qasam tal-edukazzjoni għolja

Din l-azzjoni li timmira li tappoġġja l-immodernizzar, l-aċċessibbiltà u l-internazzjonalizzazzjoni tal-edukazzjoni għolja fil-Pajjiżi Sħab għandha titwettaq fil-kuntest tal-prijoritajiet identifikati fil-Komunikazzjonijiet "Kunsens Ġdid tal-UE dwar l-Iżvilupp"1 u "L-Edukazzjoni Għolja Ewropea fid-Dinja"2.

Din hi implimentata fil-qafas tal-politika esterna tal-UE, definita mill-istrumenti finanzjarji tal-Unjoni Ewropea li jappoġġjaw din l-azzjoni, jiġifieri:

 • Strument Ewropew tal-Viċinat (ENI)3
 • Strument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (DCI)4
 • Strument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA)5
 • Fond Ewropew għall-Iżvilupp

Din l-azzjoni tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta' tkabbir soċjoekonomiku sostenibbli u inklużiv fil-Pajjiżi Sħab u għandha tassigura żvilupp u objettivi u prinċipji ta' azzjonijiet esterni tal-UE, inklużi s-sjieda nazzjonali, il-koeżjoni soċjali, l-ekwità, il-bilanċ ġeografiku xieraq u d-diversità. Se tingħata attenzjoni speċjali lill-pajjiżi l-anqas żviluppati, universitajiet f'żoni aktar remoti, kif ukoll lill-istudenti żvantaġġati minn sfondi soċjoekonomiċi foqra u lill-istudenti bi bżonnijiet speċjali.

It-taqsima li ġejja għandha tinqara flimkien mal-Anness I ta' din il-Gwida preżenti (Regoli u informazzjoni speċifiċi dwar il-Bini tal-Kapaċità fil-qasam tal-edukazzjoni għolja).

X'inhu Proġett tal-Bini tal-Kapaċità?

Il-Proġetti tal-Bini tal-Kapaċità huma proġetti ta' kooperazzjoni transnazzjonali bbażati fuq sħubijiet multilaterali primarjament bejn istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja (HEIs) minn Pajjiżi tal-Programm u Pajjiżi Sħab eliġibbli ffinanzjati permezz tal-istrumenti msemmija hawn fuq. Huma jistgħu jinvolvu wkoll sħab nonakkademiċi biex isaħħu r-rabtiet mas-soċjetà u n-negozju u jsaħħu l-impatt sistemiku tal-proġetti. Permezz ta' kooperazzjoni strutturata, skambju tal-esperjenza u prattiki tajbin u mobilità tal-individwi, il-Proġetti tal-Bini tal-Kapaċità għandhom l-għan li:

 • jappoġġjaw l-immodernizzar, l-aċċessibbiltà u l-internazzjonalizzazzjoni tal-edukazzjoni għolja fil-Pajjiżi Sħab eliġibbli;
 • jappoġġjaw l-Pajjiżi Sħab eliġibbli biex jindirizzaw l-isfidi li jiffaċċjaw l-istituzzjonijiet u s-sistemi tal-edukazzjoni għolja tagħhom, inklużi dawk tal-kwalità, ir-rilevanza, l-ekwità tal-aċċess, l-ippjanar, l-għoti tas-servizz, l-immaniġġjar u t-tmexxija;
 • jikkontribwixxu għal kooperazzjoni bejn l-UE u l-Pajjiżi Sħab eliġibbli (u fost il-Pajjiżi Sħab eliġibbli);
 • jippromwovu l-konverġenza volontarja mal-iżviluppi fl-UE fl-edukazzjoni għolja;
 • jippromwovu l-kuntatt bejn in-nies, l-għarfien u l-fehim interkulturali.

Il-Pajjiżi Sħab eliġibbli jaħdmu biex jilħqu dawn l-objettivi, permezz ta' azzjonijiet li:

 • itejbu l-kwalità tal-edukazzjoni għolja u jsaħħu r-rilevanza tagħha għas-suq tax-xogħol u s­ soċjetà;
 • itejbu l-livell tal-kompetenzi u tal-ħiliet fl-HEIs billi jiżviluppaw programmi edukattivi ġodda u innovattivi;
 • isaħħu l-kapaċitajiet ta' mmaniġġjar, tmexxija u innovazzjoni, kif ukoll l-internazzjonalizzazzjoni tal-HEIs;
 • iżidu l-kapaċitajiet tal-awtoritajiet nazzjonali li jimmodernizzaw is-sistemi tagħhom tal-edukazzjoni għolja, billi jappoġġjaw id-definizzjoni, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ ta' politiki ta' riforma
 • irawmu l-integrazzjoni u l-kooperazzjoni reġjonali bejn reġjuni differenti6 tad-dinja permezz ta' inizjattivi konġunti, l-iskambju ta' prattiki tajba u l-kooperazzjoni.

Huma appoġġjati żewġ kategoriji ta’ Proġetti tal-Bini tal-Kapaċità:

 • Proġetti Konġunti: bl-għan li jipproduċu eżiti li minnhom jibbenefikaw prinċipalment u direttament l-organizzazzjonijiet mill-Pajjiżi Sħab eliġibbli involuti fil-proġett. Dawn il-proġetti tipikament jiffokaw fuq tliet tipi differenti ta' attivitajiet:
  • l-iżvilupp tal-kurrikulu;
  • l-immodernizzar tat-tmexxija, l-immaniġġjar u l-funzjonament tal-HEIs; it-tisħiħ tar-relazzjonijiet bejn l-HEIs u l-ambjent ekonomiku u soċjali usa'.

 • Proġetti Strutturali: bl-għan li jipproduċu impatt fuq is-sistemi tal-edukazzjoni għolja u jippromwovu riformi fuq il-livell nazzjonali u/jew reġjonali fil-Pajjiżi Sħab eliġibbli. Dawn il-proġetti jiffokaw tipikament fuq żewġ kategoriji differenti ta' attivitajiet:
  • l-immodernizzar tal-politika, it-tmexxija u l-immaniġġjar ta' sistemi tal-edukazzjoni għolja;
  • it-tisħiħ tar-relazzjonijiet bejn is-sistemi tal-edukazzjoni għolja u l-ambjent ekonomiku u soċjali usa'.

Il-proġetti tal-bini tal-kapaċità jistgħu jiġu implimentati bħala:

 • Proġetti nazzjonali jiġifieri proġetti li jinvolvu istituzzjonijiet minn Pajjiż Sieħeb wieħed biss;
 • Proġetti multinazzjonali ġewwa reġjun wieħed, li jinvolvu tal-anqas żewġ pajjiżi minn dan ir- reġjun;
 • Proġetti multinazzjonali li jinvolvu aktar minn reġjun wieħed, li jinvolvu tal-anqas pajjiż wieħed minn kull reġjun ikkonċernat.

Liema Attivitajiet huma appoġġjati minn din l-Azzjoni?

Erasmus+ joffri flessibbiltà kbira fl-attivitajiet li Proġett tal-Bini tal-Kapaċità jista’ jimplimenta, diment li l-proposta turi li dawn l-attivitajiet huma l-aktar adegwati biex jilħqu l-objettivi definiti għall-proġett.

Il-Proġetti Konġunti jistgħu tipikament iwettqu firxa wiesgħa ta’ attivitajiet, bħal:

 • l-iżvilupp, l-ittestjar u l-adattament ta’:
  • kurrikuli, korsijiet, materjal u għodod tat-tagħlim;
  • metodoloġiji tat-tagħlim u approċċi pedagoġiċi, speċjalment dawk marbuta mat-twassil tal-kompetenzi ewlenin u l-ħiliet bażiċi, il-ħiliet fil-lingwi, l-edukazzjoni intraprenditorjali u li jiffokaw fuq l-użu tal-ICT;
  • forom ġodda skemi ta’ taħriġ prattiku u studju ta’ każijiet meħudin mill-ħajja vera fin-negozju u l-industrija;
  • kooperazzjoni bejn l-università u l-intrapriża, inkluż il-ħolqien ta’ negozji ġodda;
  • forom ġodda ta’ tagħlim u għoti ta’ edukazzjoni u taħriġ, partikularment użu strateġiku ta’ tagħlim miftuħ u flessibbli, mobilità virtwali, riżorsi edukattivi miftuħa u użu aħjar tal-potenzjal tal-ICT;
  • metodi u għodod ta’ gwida, counselling u coaching;
  • għodod u metodi għall-professjonalizzazzjoni u l-iżvilupp professjonali ta’ persunal akkademiku u amministrattiv;
  • assigurazzjoni tal-kwalità fuq il-livell tal-programm u l-istituzzjoni;
  • sistemi u strutturi ġodda ta’ tmexxija u mmaniġġjar;
  • servizzi ġodda tal-università eż. għall-immaniġġjar finanzjarju, relazzjonijiet internazzjonali, counselling u gwida tal-istudenti, affarijiet akkademiċi u riċerka;
 • it-tisħiħ tal-internazzjonalizzazzjoni tal-HEI u l-kapaċità ta’ netwerking effettiv fir-riċerka u l-innovazzjoni xjentifika u teknoloġika (ftuħ internazzjonali tal-kurrikuli, servizzi għall-istudenti, skemi ta’ mobilità interistituzzjonali, kooperazzjoni xjentifika u trasferiment tal-għarfien, eċċ.);
 • it-titjib tal-faċilitajiet meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ prattiki innovattivi (eż. għall-kurrikuli u metodi tat-tagħlim ġodda, għall-iżvilupp ta’ servizzi ġodda, eċċ.);
 • l-organizzazzjoni ta’ taħriġ tal-persunal li jinvolvi persunal tat-tagħlim u ta’ appoġġ, teknixin kif ukoll amministratturi u maniġers fl-università.

Il-proġetti ta’ riforma kurrikulari, b’mod partikulari, huma mistennija li jinkludu taħriġ għall-persunal tat-tagħlim u li jindirizzaw kwistjonijiet bħall-assigurazzjoni tal-kwalità u l-impjegabbiltà tal-gradwati permezz ta’ rabtiet mas-suq tax-xogħol. Il-Programmi tal-istudju għandhom ikunu akkreditati uffiċjalment qabel it-tmiem taż-żmien tal-proġett. It-tagħlim ta’ korsijiet ġodda jew aġġornati għandu jibda matul iż-żmien tal-proġett b’numru adegwat ta’ studenti u għalliema mħarrġa mill-ġdid u għandu jseħħ matul tal-anqas terz tat-tul ta' żmien tal-proġett. It-taħriġ matul il-proġetti ta’ riforma tal-kurrikulu jista’ wkoll ikun immirat għal persunal amministrattiv bħall-persunal tal-librerija u l-persunal tal-IT.

Il-Proġetti strutturali jistgħu tipikament iwettqu firxa wiesgħa ta' attivitajiet, fosthom:

 • it-tisħiħ tal-internazzjonalizzazzjoni tas-sistemi tal-edukazzjoni għolja;
 • l-introduzzjoni ta' riforma tip ta' Bologna (sistema ta' ċiklu fuq tliet livelli, assigurazzjoni tal-kwalità, evalwazzjoni, eċċ);
 • l-implimentazzjoni ta' għodod ta' trasparenza bħal sistemi ta' kredits, proċeduri ta' akkreditazzjoni, linji gwida għar-rikonoxximent ta' tagħlim preċedenti u tagħlim mhux formali eċċ.;
 • l-istabbiliment ta' Oqfsa ta' Kwalifiki Nazzjonali;
 • l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' sistemi/linji gwida ta' assigurazzjoni tal-kwalità interna u esterna;
 • l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' approċċi u għodod ġodda għat-tfassil u l-monitoraġġ tal-politika, inklużi l-istabbiliment ta' korpi, organizzazzjonijiet u assoċjazzjonijiet rappreżentattivi;
 • it-tisħiħ tal-integrazzjoni tal-edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni.

F'termini aktar konkreti, dawn l-attivitajiet jistgħu jinkludu:

 • l-istħarriġiet u l-istudji dwar kwistjonijiet speċifiċi tar-riforma;
 • il-pariri dwar il-politika u l-pariri tal-esperti;
 • l-organizzazzjoni ta' konferenzi, is-seminars, is-sessjonijiet ta' ħidma, ir-round tables (li għandhom iwasslu għal konklużjonijiet operazzjonali u rakkomandazzjonijiet);
 • l-organizzazzjoni ta' taħriġ għall-persunal dwar kwistjonijiet politiċi;
 • l-organizzazzjoni ta' taħriġ għall-persunal (li jista' jinkludi l-produzzjoni ta' manwali u linji gwida għat-taħriġ) li jinvolvi persunal tat-tagħlim u tal-appoġġ, teknixin kif ukoll amministraturi u maniġers universitarji;
 • l-organizzazzjoni ta' kampanji ta' sensibilizzazzjoni.

X’inhu r-rwol tal-organizzazzjonijiet li jipparteċipaw fi proġett tal-Bini tal-Kapaċità?

Skont l-objettivi tagħhom, il-proġetti tal-Bini tal-Kapaċità għandhom jinvolvu l-aktar firxa wiesgħa adegwata u varjata ta’ sħab biex jibbenefikaw mill-esperjenzi, il-profili u l-ħiliet esperti differenti ta’ xulxin u biex jipproduċu riżultati rilevanti u ta’ kwalità għolja tal-proġett. Ikun importanti li jkun assigurat involviment ekwu u attiv tas-sħab differenti bbażat fuq distribuzzjoni xierqa tax-xogħlijiet u dimostrazzjoni ċara tal-kapaċitajiet ta’ netwerking u biex jiżdied l-impatt, biex isir l-aqwa użu mil-livelli kollha tas-sħubija u mhux biss mill-parteċipazzjonji individwali.

Is-sħab għandhom jissottomettu l-mandati7iffirmati bejn il-koordinatur u kull sieħeb, li jikkonfermaw li huma jagħtu s-setgħa ta’ prokuratur lill-koordinatur, biex jaġixxi f’isimhom u għall-kont tagħhom billi jiffirmaw il-ftehim possibbli u osservazzjonijiet sussegwenti mal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura.

Skont l-ambitu u l-objettivi tal-Azzjoni, l-organizzazzjonijiet parteċipanti minn Pajjiżi Sħab eliġibbli huma intenzjonati li jkunu l-mira tal-Proġett tal-Bini tal-Kapaċità. L-attivitajiet u l-eżiti deskritti fil-proposta għandhom ikunu indirizzati biex minnhom jibbenefikaw il-Pajjiżi Sħab eliġibbli, is-sistemi u l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja tagħhom.

L-HEIs mill-Pajjiżi Sħab eliġibbli huma mħeġġa li jaġixxu bħala applikanti, sakemm ikollhom il-kapaċità finanzjarja u operazzjonali meħtieġa.

L-organizzazzjonijiet parteċipanti mill-Pajjiżi tal-Programm joffru l-għarfien espert u l-esperjenza tagħhom b’rabta mal-objettivi tal-proġett. Ir-rwol tagħhom hu li jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi tal-proġett u l-ħtiġijiet ta’ dawn l-istituzzjonijiet għalhekk ma għandhomx ikunu inklużi fit-tfassil tal-proġett. Dawk l-organizzazzjonijiet huma eliġibbli li jirċievu parti mill-baġit b’rabta mal-ispejjeż li jġarrbu minħabba r-rwol tagħhom.

Barra minn hekk, il-Bini tal-Kapaċità fil-qasam tal-proġett tal-edukazzjoni għolja jista’ jibbenefika wkoll mill-involviment ta’ sħab assoċjati (fakultattivi). Dawn l-organizzazzjonijiet (pereżempju sħab mhux akkademiċi) jikkontribwixxu indirettament għall-implimentazzjoni ta’ xogħlijiet/ativitajiet speċifiċi u/jew jappoġġjaw it-tixrid u s-sostenibbiltà tal-proġett. Din il-kontribuzzjoni tista’ pereżempju tieħu l-forma ta’ trasferiment ta’ għarfien u ħiliet, il-provvediment ta’ korsijiet kumplementari jew possibbiltajiet għal sekondment jew kollokament. Is-sħab assoċjati ma jgħoddux għan-numru minimu ta’ istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja jew Ministeri meħtieġa għall-kompożizzjoni tas-sħubija. Għall-kwistjonijiet ta’ mmaniġġjar kuntrattwali, "is-sħab assoċjati" mhumiex meqjusa bħala parti mill-konsorzju, u għalhekk mhumiex meqjusa bħala benefiċjarji u l-ispejjeż tagħhom ma jiġux ikkunsidrati għall-kalkolu tal-għajnuna finanzjarja tal-UE.

X’inhu r-rwol tal-organizzazzjonijiet li jipparteċipaw fi proġett tal-Bini tal-Kapaċità fil-qasam tal-edukazzjoni għolja?

Applikant/koordinatur: organizzazzjoni parteċipanti li tissottometti l-proposta għall-proġett f’isem is-sħab kollha. Il-koordinatur għandu r-responsabbiltà li jiżgura li l-proġett jiġi implimentat skont il-ftehim. Il-koordinazzjoni tiegħu tkopri d-dmirijiet li ġejjin:

 • jirrappreżenta u jaġixxi f’isem is-sħab tal-proġett vis-à-vis il-Kummissjoni Ewropea;
 • jerfa’ r-responsabbiltà finanzjarja u legali għall-implimentazzjoni operattiva, amministratittiva u finanzjarja xierqa tal-proġett kollu;
 • jikkoordina l-proġett b’kooperazzjoni mas-sħab tal-proġett.

Sħab sħaħ: huma dawk l-organizzazzjonijiet parteċipanti minn Pajjiżi tal-Programm jew Pajjiżi Sħab li jikkontribwixxu b'mod attiv għall-kisba tal-objettivi tal-proġett tal-Bini tal-Kapaċità. Kull sieħeb sħiħ irid jiffirma mandat li jagħti lill-organizzazzjoni li tikkoordina r-responsabilità li taġixxi bħala benefiċjarju prinċipali u li taġixxi f’ismu matul l-implimentazzjoni tal-proġett

Sħab assoċjati (fakultattivi): Il-proġetti tal-bini tal-kapaċità jistgħu jinvolvu sħab assoċjati li jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni ta’ kompiti/attivitajiet speċifiċi għall-proġett jew jappoġġjaw it-tixrid u s-sostenibilità tal-proġett. Għall-kwistjonijiet ta’ mmaniġġjar kuntrattwali, "is-sħab assoċjati" mhumiex meqjusa bħala parti mis-sħubija, u dawn ma jirċevux finanzjament, u lanqas mhuma kkunsidrati fir-rigward tar-rekwiżiti minimi għall-kompożizzjoni tal-konsorzju. Madankollu, l-involviment u r-rwol tagħhom fil-proġett u f’attivitajiet differenti għandhom jiġu deskritti b’mod ċar.

Entitajiet affiljati (fakultattivi): Organizzazzjonijiet li jikkontribwixxu jintla sħab assoċjati li jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni ta' kompiti/attivitajiet speċntifikati fl-applikazzjoni tal-għotja u jissodisfaw ir-rekwiżiti kif deskritt fl-Anness III (Glossarju ta' termini) ta' din il-Gwida tal-Programm.

X’inhuma l-kriterji użati għall-valutazzjoni ta’ proġett tal-Bini tal-Kapaċità?

Elenkati hawn taħt huma l-kriterji formali li Proġett tal-Bini tal-Kapaċità fl-edukazzjoni għolja għandu jirrispetta biex ikun eliġibbli għal għotja ta' Erasmus+:

Kriterji tal-eleġibilità

Pajjiżi Sħab Eleġibbli

Pajjiżi Sħab li jappartjenu għar-Reġjuni 1 sa 4 u 6 sa 11 inklużi (ara t-taqsima "Pajjiżi Eliġibbli" f'Parti A ta' din il-Gwida) kif ukoll iċ-Ċili u l-Urugwaj8.

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli9

Organizzazzjoni parteċipanti eliġibbli tista' tkun:

 • kwalunkwe organizzazzjoni pubblika jew privata, l-entitajiet affiljati tagħha (jekk jeżistu), li joffru programmi sħaħ li jwasslu għal-lawrji ta' edukazzjoni għolja u diplomi rikonoxxuti fil-livell ta' kwalifiki ta' edukazzjoni terzjarja10 (definita bħala istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja u rikonoxxuta bħala tali mill-awtoritajiet kompetentij;

jew

 • kwalunkwe organizzazzjoni pubblika jew privata, mal-entitatjiet affiljati tagħha (jekk jeżistu), attiva fis-suq tax-xogħol jew fl-oqsma tal-edukazzjoni, tat-taħriġ u taż-żgħażagħ. Pereżempju, tali organizzazzjoni tista' tkun:
 • intrapriża pubblika jew privata żgħira, ta' daqs medju jew kbira (inklużi intrapriżi soċjali);
 • korp pubbliku f'livell lokali, reġjonali jew nazzjonali (inklużi ministeri);
 • sieħeb soċjali jew rappreżentant ieħor tal-ħajja tax-xogħol, inklużi kmamar tal-kummerċ, assoċjazzjonijiet tas-snajja'/professjonali u trade unions;
 • istitut tar-riċerka;
 • fondazzjoni;
 • skola/istitut (fi kwalunkwe livell, mill-perjodu ta' qabel l-iskola sal-edukazzjoni sekondarja għolja, inkluża edukazzjoni vokazzjonali u edukazzjoni għall-adulti);
 • organizzazzjoni, assoċjazzjoni, NGO mingħajr skop ta' qligħ (inklużi assoċjazzjonijiet nazzjonali jew internazzjonali jew netwerks ta' istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja, assoċjazzjonijiet tal-istudenti jew tal-għalliema, eċċ);
 • organizzazzjoni kulturali, librerija, mużew;
 • korp li jipprovdi gwida dwar il-karrieri, konsulenza professjonali u servizzi ta' informazzjoni.

Kull organizzazzjoni parteċipanti għandha tkun stabbilita f' jew f'Pajjiż Sieħeb eleġibbli

Istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja (HEIs) lokalizzati f'Pajjiż Sieħeb għandu jkollhom Karta għall-Edukazzjoni Għolja ta' Erasmus (ECHE) valida. L-ECHE mhix meħtieġa għall-HEIs parteċipanti fil-Pajjiżi Sħab eliġibbli.

L-Assoċjazzjonijiet jew organizzazzjonijiet tal-edukazzjoni għolja dedikati għall-promozzjoni, it-titjib u r-riforma tal-edukazzjoni għolja kif ukoll għall-kooperazzjoni fi ħdan l-Ewropa u bejn l-Ewropa u partijiet oħra tad-dinja huma eliġibbli. Jekk dawn l-assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet jew netwerks ikopru wkoll setturi oħrajn ta' edukazzjoni u taħriġ, il-fokus ewlieni tal-attivitajiet tagħhom għandu jkun fuq l-edukazzjoni għolja, li għandu jkun rifless b'mod ċar fl-istatuti ta' organizzazzjonijiet u strutturi ta' governanza. Assoċjazzjoni, organizzazzjoni jew netwerk ta' istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja jitqiesu bħala entità legali/istituzzjoni sieħba waħda, li jfisser li jiġu trattati bħala entità waħda mill-pajjiż fejn huma bbażati il-kwartieri ġenerali. Dawn l-organizzazzjonijiet ma jiġux ikkunsidrati bħala HEIs. Dawk il-membri li huma stabbiliti fil-Programm jew fil-Pajjiżi Sħab eliġibbli biss jistgħu jibbenefikaw minn din l-għotja.

L-Organizzazzjonijiet governattivi internazzjonali jistgħu jipparteċipaw bħala sħab fi Proġetti tal-Bini tal-Kapaċità abbażi ta' ffinanzjar minnhom stess.

Dispożizzjoni speċifika għall-Ukrajna: Fil-każ tal-Ukrajna, l-Istituzzjonijiet tal-Edukazzjoni Għolja eleġibbli huma biss dawk rikonoxxuti mill-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-Xjenza tal-Ukrajna (għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkuntattja l-Uffiċċju Nazzjonali ta' Erasmus+ fl-Ukrajna).

Min jista' japplika?

Dawn it-tipi ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti li ġejjin jistgħu japplikaw għal għotja: 

 • istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja;
 • assoċjazzjoni jew organizzazzjoni ta’ istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja;
 • biss għall-Proġetti Strutturali: organizzazzjoni nazzjonali legalment rikonoxxuta tar-retturi, tal-għalliema jew tal-istudenti.

stabbilita f'Pajjiż tal-Programm jew f’Pajjiż Sieħeb eliġibbli.

Din l-organizzazzjoni tapplika f’isem l-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha involuti fil-proġett.

Eċċezzjoni: organizzazzjonijiet parteċipanti mil-Libja u s-Sirja (ir-Reġjun 3) il-Federazzjoni Russa (ir-Reġjun 4) kif ukoll iċ-Ċilì u l-Urugwaj ma jkunux jistgħu jaġixxu bħala applikanti.

Numru u profil tal-organizzazzjonijiet parteċipanti

Il-proġetti tal-Bini tal-Kapaċità għandhom jirrispettaw il-kriterji kollha li ġejjin:

Għall-proġetti li jindirizzaw Pajjiż Sieħeb wieħed biss (proġetti nazzjonali):

Pajjiż Sieħeb wieħed eliġibbli biss u tal-anqas żewġ Pajjiżi tal-Programm għandhom ikunu involuti fil-proġett.

Dawn il-proġetti għandhom jinkludu, bħala sħab sħaħ, numru minimu ta’ HEIs, kif ġej:

 • minimu ta’ HEI waħda tal-anqas minn żewġ Pajjiżi tal-Programm li jieħdu sehem fil-proġett;
 • minimu ta’ tliet HEIs mill-Pajjiż Sieħeb li qed jieħu sehem fil-proġett;
 • il-proġetti għandhom jinkludu tal-anqas HEIs mill-Pajjiż Sieħeb daqs kemm hemm HEIs mill-Pajjiż tal-Programm.

Eċċezzjoni: fil-Pajjiżi Sħab fejn in-numru ta’ istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja jkun anqas minn 5 fil-pajjiż kollu jew f’każijiet fejn istituzzjoni waħda tirrappreżenta aktar minn 50% tal-popolazzjoni studenteska b’mod ġenrali, jiġu aċċettati applikazzjonijiet li jinkludu HEI waħda għal dawk il-pajjiżi.

Għall-proġetti li jindirizzaw żewġ Pajjiżi Sħab jew iżjed (proġetti multinazzjonali):

Tal-anqas żewġ Pajjiżi Sħab eleġibbli u tal-anqas żewġ Pajjiżi tal-Programm għandhom ikunu involuti fil-proġett. Il-Pajjiżi Sħab jistgħu jkunu mill-istess reġjun11 jew minn reġjuni differenti koperti bl-Azzjoni.

Dawn il-proġetti għandhom jinkludu, bħala sħab sħaħ, numru minimu ta’ HEIs, kif ġej:

 • minimu ta’ HEI waħda minn tal-anqas żewġ Pajjiżi tal-Programm li jieħdu sehem fil-proġett;
 • minimu ta’ żewġ HEIs minn kull Pajjiż Sieħeb li qed jieħu sehem fil-proġett;
 • il-proġetti għandhom jinkludu tal-anqas HEIs mill-Pajjiżi Sħab daqs kemm hemm HEIs mill-Pajjiż tal-Programm.

Eċċezzjoni: f’Pajjiżi Sħab fejn in-numru ta’ istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja jkun anqas minn 5 fil-pajjiż kollu jew f’każijiet fejn istituzzjoni waħda tirrappreżenta aktar minn 50% tal-popolazzjoni studenteska b’mod ġenerali, jiġu aċċettati applikazzjonijiet li jinkludu HEI waħda għal dawk il-pajjiżi bil-kundizzjoni li l-proġetti jinkludu tal-anqas l-istess ammont ta' HEIs minn Pajjiż Sieħeb daqs l-ammont ta’ HEIs f’Pajjiż tal-Programm.

Kriterji speċifiċi addizzjonali li japplikaw għal:

 • Proġetti Strutturali: il-proġetti jridu jinvolvu wkoll, bħala sħab sħaħ, lill-Ministeri responsabbli mill-edukazzjoni għolja f'kull Pajjiż Sieħeb eliġibbli fil-mira tal-proġett.
 • Is-Sirja tista’ ma tibbenefikax minn Proġetti Strutturali
 • Il-proġetti li jinvolvu sħab mir-Reġjun 4 (il-Federazzjoni Russa) għandhom jinvolvu tal-anqas Pajjiż Sieħeb ieħor.
 • Il-proġetti li jinvolvu sħab mir-Reġjun 8 (l-Amerika Latina), għandhom jinvolvu tal-anqas żewġ Pajjiżi Sħab minn dak ir-reġjun fil-proġett.

Kriterji oħrajn

Fejn hi involuta assoċjazzjoni, organizzazzjoni jew netwerk ta’ istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja, ir-rekwiżiti għan-numru minimu ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti indikati hawn fuq għandhom ikunu rispettati, bl-assoċjazzjoni/organizzazzjoni/netwerk jitqies biss bħala sieħeb wieħed mill-pajjiż fejn huma bbażati l-kwartieri ġenerali. Jekk jogħġbok innota li dawn l-organizzazzjonijiet ma jistgħux jitqiesu bħala HEIs.

Tul ta' żmien tal-proġett

Il-Proġetti tal-Bini tal-Kapaċità jistgħu jdumu sentejn jew tliet snin. It-tul ta' żmien għandu jintgħażel fl-istadju tal-applikazzjoni, ibbażat fuq l-objettiv tal-proġett u fuq it-tip ta' attivitajiet imbassra tul iż-żmien.

Hu biss taħt ċirkostanzi eċċezzjonali, li tista' tingħata estensjoni waħda tal-perjodu ta' eliġibilità ta' massimu ta' 12-il xahar, jekk ikun impossibbli għall-koordinatur li jlesti l-proġett fil-perjodu skedat.

Fejn tapplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura, ibbażata fi Brussell.

Meta tapplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja sal-5 ta' Frar f'17:00 (ħin ta' Brussell) għall-proġetti li jibdew fil-15 ta' Novembru tal-istess sena jew fil-15 ta' Jannar tas-sena ta' wara.

Kif tapplika?

L-applikazzjoni għandha tiġi introdotta b'konformità mal-modalitajiet deskritti fil-Parti Ċ ta’ din il-Gwida.

L-organizzazzjonijiet applikanti jistgħu jkunu vvalutati wkoll skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta' din il-Gwida.

Kriterji tal-għoti

Il-proġett se jiġi vvalutat bi proċedura ta' żewġ fażijiet skont il-kriterji li ġejjin:

Pass 1

Rilevanza tal-proġett

(massimu ta' 30 punt)

 • Il-proposta u r-riżultati previsti huma konformi mal-objettivi tal-azzjoni tal-Bini tal-Kapaċità fil-pajjiż/i identifikat/i;
 • Il-proposta tindirizza b'mod ċar il-prijoritajiet tematiċi nazzjonali jew reġjonali stabbiliti mill-programm għall-pajjiżi/i jew ir-reġjun/i identifikat/i;
 • Il-proposta tispjega għalfejn l-attivitajiet ippjanati u r-riżultati mistennija jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-gruppi identifikati bl-aħjar mod;
 • Il-proposta tinfilza ruħha fl-istrateġija ta' modernizzar, żvilupp u internazzjonalizzazzjoni tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja identifikati u hi konformi mal-istrateġiji ta' żvilupp għall-edukazzjoni għolja fil-Pajjiżi Sħab eliġibbli, inklużi attenzjoni akbar għall-inklużjoni, id-diversità u l-parteċipanti soċjoekonomikament żvantaġġati fejn ikun rilevanti;
 • L-objettivi tal-proposta huma ċari, realistiċi u adegwati, ibbażati fuq analiżi tal-ħtiġijiet ġenwina u adegwata;
 • Il-proposta hija innovattiva u/jew kumplementari ma' inizjattivi jew proġetti oħrajn li diġà twettqu taħt azzjonijiet preżenti jew preċedenti;
 • Il-proposta turi li riżultati simili ma setgħux jinkisbu permezz tal-finanzjament nazzjonali, reġjonali jew lokali.

Kwalità tat-tfassil u tal-implimentazzjoni tal-proġett

(massimu ta' 30 punt)

 • L-attivitajiet proposti tul iż-żmien tal-proġett huma ta' kwalità għolja, pertinenti u adegwati biex jinkisbu l-objettivi u r-riżultati mbassra;
 • Il-metodoloġija proposta hi innovattiva, fattibbli u hi adegwata biex jinkisbu r-riżultati mbassra;
 • Il-proposta hija kosteffettiva u talloka riżorsi xierqa għal kull attività;
 • It-tfassil globali tal-proġett jiżgura konsistenza bejn l-objettivi, il-metodoloġija, l-attivitajiet u l-baġit tal-proġett propost;
 • Il-pjan ta' ħidma hu ċar u realistiku, b'attivitajiet definiti b'mod ċar, skedi taż-żmien realistiċi, u b'riżultati u miri li jridu jinkisbu b'mod ċar. Dan juri kapaċità ta' ppjanar loġiku u intelliġenti u jinkludi fażijiet adegwati għat-tħejjija, l-implimentazzjoni, l-evalwazzjoni, is-segwitu u t-tixrid tar-riżultati;
 • L-isfidi/ir-riskji tal-proposta huma identifikati b'mod ċar u l-azzjonijiet ta' mitigazzjoni huma indirizzati kif xieraq. Ġew stabbiliti miżuri ta' kontroll ta' kwalità, inklużi indikaturi u valuri referenzjarju biex jassiguraw li l-implimentazzjoni tal-proġett hi ta' kwalita għolja, titlesta fil-ħin u hi skont il-baġit. Bħala verifika ta' indikaturi li jkejlu l-eżiti tal-azzjoni jingħataw sorsi affidabbli.

Kwalità tat-tim tal-proġett u tal-arranġamenti ta’ koperazzjoni

(massimu ta' 20 punt)

 • Il-proposta tinvolvi sħubija qawwija u kumplementari ta' istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja;
 • It-tim tal-proġett għandu l-ħiliet, l-esperjenza u l-appoġġ tal-maniġment biex iwettaq l-aspetti kollha tal-proposta;
 • Fejn rilevanti, il-proposta tinkludi wkoll l-aktar firxa adegwata u varjata ta' sħab mhux akkademiċi, biex tibbenefika mill-esperjenzi, il-profili u l-ħiliet esperti speċifċi differenti tagħhom;
 • Id-distribuzzjoni tar-responsabbiltajiet u l-kompiti hi ċara, xierqa u turi l-impenn u l-kontribuzzjoni attiva tal-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha fir-rigward tal-għarfien espert u l-kapaċità speċifika tagħhom;
 • Hu propost mekkaniżmu effettiv biex jassigura l-koordinazzjoni, it-teħid ta' deċiżjonijiet u komunikazzjoni tajba bejn l-organizzazzjonijiet parteċipanti, il-parteċipanti u kwalunkwe sieħeb ieħor rilevanti;
 • L-organizzazzjonijiet parteċipanti minn Pajjiżi Sħab eliġibbli huma involuti b'mod sodisfaċenti fl-implimentazzjoni tal-azzjoni u t-teħid tad-deċiżjoni (inklużi miżuri għal kwlaunkwe riżoluzzjoni ta' kunflitt);
 • Il-proposta tinvolvi istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja li ma bbenefikawx minn appoġġ għall-Bini tal-Kapaċità fil-passat.

Impatt u sostenibbiltà

(massimu ta' 20 punt)

 • Il-proposta probabbli se jkollha impatt sostanzjali fuq il-kapaċitajiet tal-organizzazzjoni parteċipanti (b'mod partikulari l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja) fil-Pajjiż Sħab eliġibbli, b'mod partikulari fuq l-iżvilupp u l-immodernizzar tal-edukazzjoni għolja, biex jgħinhom jinfetħu għas-soċjetà ġenerali, is-suq tax-xogħol u l-bqija tad-dinja u jappoġġja l-kapaċità tagħhom għal kooperazzjoni internazzjonali;
 • Il-proposta tipproduċi effetti multipli barra mill-organizzazzjonijiet parteċipanti fuq livell lokali/reġjonali/nazzjonali jew internazzjonali. Jiġu stabbiliti miżuri biex jivvalutaw l-impatt effettiv miksub mill-proġett;
 • il-pjan ta' tixrid matul u lil hinn miż-żmien tal-proġett hu ċar u effiċjenti, b'riżorsi adegwati identifikati f'kull organizzazzjoni parteċipanti, biex ikun assigurat tixrid ta' kwalità għolja tal-esperjenzi u l-sħruġs tal-proġett lill-partijiet ikkonċernati rilevanti;
 • Il-proposta tassigura sostenibbiltà reali tal-attivitajiet u l-sħruġs proposti wara ż-żmien tal-proġett, b'mod partikulari permezz tal-attrazzjoni ta' kofinanzjament jew forom oħra ta' appoġġ. Hu jassigura wkoll l-integrazzjoni u l-użu/implimentazzjoni effettiva tar-riżultati tal-proġett.

Matul l-ewwel pass tal-valutazzjoni, l-applikazzjonijiet jistgħu jiksbu sa 100 punt. Biex jiġu kkunsidrati għall-fjnanzjament, il-proposti jridu jiksbu tal-anqas 60 punt bħala total u - minn dawn il-punti - tal-anqas 15-il punt għall-kategorija "rilevanza tal-proġett".

Wara l-Ewwel Pass tal-valutazzjoni, proposti li jissodisfaw il-kriterji ta' kwalità ta' hawn fuq jiġu kklassifikati f'ordni mill-kbir għaż-żgħir skont il-marki totali tagħhom. Sabiex tipproċedi għat-Tieni Fażi, lista ta' applikazzjonijiet għal kull reġjun ta' darbtejn daqs in-numru stmat ta' proġetti ffinanzjati (abbażi tal-baġit reġjonali disponibbli12) – se tiġi stabbilita.

Pass 2

Fit-Tieni Pass, il-proġetti se jiġu vvalutati bi kriterju addizzjonali ieħor:

Fattibbiltà tal-proġett fir-reġjun(i) mmirat(i)

Iva/Le

 • Il-proposta hija fattibbli fil-kuntest lokali tal-Pajjiż(/i) Msieħba fil-mira tal-applikazzjoni. Għall-valutazzjoni ta' dan il-kriterju, il-Kumitat ta' Valutazzjoni jiġi assistit mid-Delegazzjonijiet tal-UE fil-pajjiżi konċernati.

B'riżultat tat-Tieni Pass, numru ta' proposti kkunsidrati fattibbli fir-reġjuni mmirati se jkunu rakkomandati għal finanzjament, skont il-klassifikazzjoni fl-ordni dixxendenti fil-limiti tal-baġit disponibbli għal kull pakkett reġjonali u sa massimu ta' tliet proposti ta' proġetti għal kull applikant inġenerali. Barra minn hekk, se tingħata attenzjoni biex tiġi żgurata rappreżentazzjoni ġeografika suffiċjenti f'reġjun f'termini ta' numru ta' proġetti għal kull pajjiż.

L-aċċettazzjoni ta' applikazzjoni ma tikkostitwixxix impenn li jingħata l-finanzjament ugwali tal-ammont mitlub mill-applikant. Il-finanzjament mitlub jista' jitnaqqas abbażi tar-regoli finanzjarji applikabbli għall-azzjoni u r-riżultati tal-evalwazzjoni.

L-aċċettazzjoni ta' applikazzjoni ma tikkostitwixxix impenn li jingħata l-finanzjament ugwali tal-ammont mitlub mill-applikant. Il-finanzjament mitlub jista' jitnaqqas abbażi tar-regoli finanzjarji applikabbli għall-azzjoni u r-riżultati tal-evalwazzjoni.

Prijoritajiet

Skont il-pajjiżi involuti fil-proġett, jistgħu jiġu definiti prijoritajiet nazzjonali, reġjonali jew trasversali għaż-żewġ kategoriji ta' proġetti (Proġetti Konġunti u Proġetti Strutturali). Jekk ikun il-każ, il-proġetti jridu juru kif u sa fejn se jindirizzaw dawn il-prijoritajiet.

Il-proposti li ma jirrispettawx il-prijoritajiet nazzjonali u/jew reġjonali ma jiġux ikkunsidrati għall-finanzjament. Il-prijoritajiet trasversali se jiġu kkunsidrati fl-istadju tal-għażla biex tittieħed deċiżjoni bejn il-proposti ta' kwalità simili.

Huma proposti tliet kategoriji ta' prijoritajiet nazzjonali/reġjonali, li jkopru l-oqsma li ġejjin:

 • It-titjib tal-kwalità tal-edukazzjoni u t-taħriġ fid-diversi oqsma ta' suġġetti (għall-iżvilupp kurrikulari);
 • It-titjib tal-immaniġġjar u l-operat ta' istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja;
 • L-iżvilupp tas-settur tal-edukazzjoni għolja fis-soċjetà ġenerali.

Il-proġetti nazzjonali, fil-pajjiżi fejn ikunu ġew stabbiliti prijoritajiet nazzjonali, se jkollhom jikkonformaw mal-prijoritajiet nazzjonali. Għall-pajjiżi l-oħra, il-proġetti jridu jkunu konformi mal-prijoritajiet reġjonali.

Il-proġetti bejn bosta pajjiżi, jiġifieri, proġetti li jinvolvu istituzzjonijiet minn tal-anqas żewġ Pajjiżi Sħab eliġibbli, għandhom jirrispettaw il-prijoritajiet reġjonali jew nazzjonali (jekk rilevanti) tal-Pajjiżi Sħab eliġibbli parteċipanti involuti. Dan ifisser li t-tema tal-proġett għandha tkun elenkata bħala prijorità reġjonali għal kull Pajjiż Sieħeb parteċipant jew it-tema tal-proġett għandha tkun elenkata bħala prijorità nazzjonali għal kull Pajjiż Sieħeb parteċipant ikkonċernat.

Kemm għal proġetti nazzjonali kif ukoll dawk bejn bosta pajjiżi, tingħata preferenza lill-proġetti ffukati fuq oqsma ta' suġġetti li mhumiex koperti biżżejjed minn proġetti preċedenti jew preżenti u li jinkludu istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja ta' Pajjiż Sieħeb li ma bbenefikax minn jew kellu parteċipazzjoni limitata fi programm u/jew ġenerazzjoni ta' programmi preċedenti.

Il-lista dettaljata tal-prijoritajiet li japplikaw għall-Proġetti tal-Bini tal-Kapaċità se tkun ippubblikata fuq is-siti elettroniċi tal-Aġenzija Eżekuttiva.

X'għandek tkun taf aktar dwar Proġett tal-Bini tal-Kapaċità?

Il-Bini tal-Kapaċità fl-azzjoni tal-edukazzjoni għolja ssir fil-kuntest tal-prijoritajiet tal-"Kunsens Ġdid tal-UE dwar l-Iżvilupp"13.

Kooperazzjoni reġjonali

Il-kooperazzjoni reġjonali (pajjiżi fl-istess reġjun) u bejn ir-reġjuni (kooperazzjoni bejn reġjuni differenti tad-dinja) għandha tkun rilevanti u ġustifikata minn analiżi dettaljata tal-ħtiġijiet u l-objettivi komuni. L-għażla tal-pajjiżi għandha tkun adegwata u koerenti mal-objettivi proposti, b'mod partikulari każijiet fejn huma kkonċernati pajjiżi minn reġjuni differenti. Il-kooperazzjoni bejn ir-reġjuni hi possibbli fi proġetti bejn bosta pajjiżi sakemm it-tema tal-proposta hi elenkata bħala prijorità reġjonali jew prijorità nazzjonali (jekk rilevanti) għall-Pajjiżi Sħab eliġibbli kollha kkonċernati.

Impatt u tixrid

Il-Proġetti tal-Bini tal-Kapaċità huma mistennija li jkollhom impatt fit-tul fuq is-sistemi, l-organizzazzjonijiet/istituzzjonijiet u l-individwi fil-Pajjiżi Sħab eliġibbli. Il-proġetti jridu juru l-karattru innovativ, l-impatt u s-sostenibbiltà tar-riżultati tagħhom u kif beħsiebhom iżommu jew jiżviluppaw l-eżiti wara tmiem il-proġett. Fejn applikabbli, il-proġetti għandhom juru li jibnu fuq ir-riżultati ta' proġetti preċedenti ffinanzjati mill-UE, bħal dawk fil-programmi Alfa, Edulink, Erasmus Mundus u Tempus preċedenti. Kull proposta għandha turi kif ir-riżultati tal-proġett se jkunu mxerrda fil-gruppi ta' mira rilevanti. Ma jintgħażlux proposti għall-Proġetti Strutturali li jimmiraw prinċipalment lejn impatt fuq livell istituzzjonali mingħajr ma juru li l-proġett se jkollu impatt fuq livell nazzjonali.

X'inhuma r-regoli dwar il-finanzjament għall-Proġetti tal-Bini tal-Kapaċità (Konġunti u Strutturali)?

L-appoġġ finanzjarju għall-Proġetti tal-Bini tal-Kapaċità ta' Erasmus+ hu bbażat fuq baġit stmat li jikkombina l-kontribuzzjoni tal-kostijiet unitarji u l-spejjeż reali.

Il-Proġetti tal-Bini tal-Kapaċità fil-qasam tal-edukazzjoni għolja jġorru varjetà kbira ta' spejjeż, inklużi spejjeż tal-persunal, spejjeż tal-ivvjaġġar u spejjeż għaż-żjara fil-pajjiż barrani, spejjeż tat-tagħmir, spejjeż sottokuntrattwali, spejjeż għat-tixrid tal-informazzjoni, l-ippubblikar, it-traduzzjoni, spejjeż ġenerali, eċċ.

Il-kelma "għotja" tirreferi għall-ammont ta' finanzjament li jista' jintalab mill-programm u tirrappreżenta l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni Ewropea għall-proġett, u ma għandhiex tkun imfixkla mal-ispejjeż totali ta' proġett li jinkludi wkoll kofinanzjament mill-istituzzjonijiet sħab u partijiet ikkonċernati esterni.

L-għotja tal-UE għall-proġetti għandha titqies bħala kontribuzzjoni biex tkopri parti mill-ispejjeż attwali sostnuti mill-istituzzjonijiet sħab fit-twettiq tal-attivitajiet imbassra fl-applikazzjoni/proġett. Il-Parteċipazzjoni fil-Proġett tal-Bini tal-Kapaċità tirrikjedi bilfors il-kofinanzjament mill-istituzzjonijiet benefiċjarji. Il-kofinanzjament għalhekk għandu jkun stmat mis-sħab tal-proġett fil-bidu, meta tkun qed titħejja l-applikazzjoni.

Il-prinċipju tal-kofinazjament kien ikkunsidrat fid-definizzjoni tal-approċċ tal-finanzjament u b'mod partikulari fid-definizzjoni tal-livell tal-kontribuzzjoni tal-kostijiet unitarji użat biex jikkalkula l-baġit/għotja tal-proġett. Bħala riżultat, l-applikanti u l-benefiċjarji se jkollhom jindikaw id-dettalji tal-kofinanzjament disponibbli għall-għanijiet ta' informazzjoni u trasparenza. Mhix meħtieġa prova tal-ispiża jew ta' dokumenti oħra.

Għalkemm l-implimentazzjoni tal-proġett tista' tirrikjedi tipi oħra ta' spejjeż (bħall-ispejjeż għat-tixrid, il-pubblikazzjoni, it-traduzzjoni jekk dawn ma jkunux sottokuntrattati, spejjeż ġenerali), dawn l-ispejjeż ma jkunux ikkunsidrati għall-kalkolu tal-għotja proposta. Bħala riżultat, ikunu jridu jiġu koperti mill-kofinanzjament.

Ir-rappurtaġġ finanzjarju għal partiti tal-baġit ibbażati fuq il-kontribuzzjoni tal-kostijiet unitarji (kontribuzzjoni għall-ispejjeż tal-persunal, spejjeż tal-ivvjaġġar u spejjeż taż-żjara barra mill-pajjiż) ikun ibbażat fuq il-prinċipju ta' "avveniment skattatur". Il-benefiċjarji jridu jagħtu prova li l-attivitajiet kienu effettivament implimentati u li saru b'mod adegwat u li wasslu għal sħruġ, iżda ma jridux jirrappurtaw fuq l-użu tal-fondi. Bħala konsegwenza, il-benefiċjarji se jkollhom flessibbiltà fil-mod kif jimmaniġġjaw il-fondi mogħtija biex ikopru l-ispejjeż meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-proġett, ladarba jintlaħqu r-rekwiżiti f'termini ta' attivitajiet u kisbiet.

Ir-rappurtaġġ finanzjarju għall-partiti baġitarji abbażi tal-ispejjeż reali (tagħmir u sottokuntratti) ikun ibbażat fuq l-ispejjeż effettivament sostnuti li jridu jkunu dokumentati b'mod xieraq (ara Hawn taħt).

L-għotja proposta qatt mhi se taqbeż l-ammont ta' għotja mitluba u tiddependi fuq:

 • l-ammont tat-talba mitluba mill-applikant, l-eliġibilità tal-attivitajiet u l-kosteffiċjenza tal-proġett;
 • il-baġit totali disponibbli għall-Proġetti tal-Bini tal-Kapaċità;

Il-modalitajiet dettaljati tal-implimentazzjoni finanzjarja tal-proġett għandhom ikunu miftiehma mis-sħab u fformalizzati fi ftehim ta' sħubija li għandu jkun iffirmat fil-bidu tal-proġett.

X'għandek tkun taf aktar dwar din l-Azzjoni?

Spejjeż eċċezzjonali għall-ivvjaġġar għoli

L-applikanti se jitħallew jitolbu appoġġ finanzjarju għal spejjeż tal-ivvjaġġar għoljin skont l-intestatura tal-baġit "spejjeż eċċezzjonali" (sa massimu ta' 80% tal-ispejjeż totali eliġibbli: ara "X'inhuma ir-regoli dwar il-finanzjament?") inklużi każijiet fejn il-parteċipanti jagħżlu mezzi tat-trasport aktar nodfa b’emissjonijiet tal-karbonju aktar baxxi (eż. tren), li jirriżultaw fi spejjeż tal-ivvjaġġar għoljin. Dan se jkun permess sakemm l-applikanti jkunu jistgħu jiġġustifikaw li r-regoli dwar il-finanzjament standard (ibbażati fuq il-kostijiet unitarji għal kull faxxa ta' distanza tal-ivvjaġġar) ma jkoprux tal-anqas 65% tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti. Jekk jingħataw, l-ispejjeż eċċezzjonali għall-ivvjaġġar għoli jissostitwixxu l-għotja tal-ivvjaġġar standard.

Il-baġit tal-proġett irid jiġi abbozzat skont ir-regoli dwar il-finanzjament li ġejjin (f'euro):

Għotja tal-UE minima għall-Proġetti Konġunti u Strutturali: EUR 500 000

Għotja tal-UE massima għall-Proġetti Konġunti u Strutturali: EUR 1 000 000

Spejjeż eliġibbli

Mekkaniżmu ta’ finanzjament

Ammont/ Massimu limitu

Regola tal-allokazzjoni

Spejjeż tal-persunal

Kontribuzzjoni għall-ispejjeż tal-persunal li jwettqu xogħlijiet li huma direttament meħtieġa biex jintlaħqu l-objettivi tal-proġett

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

B4.1 għal kull maniġer involut għal kull jum ta' xogħol fuq il-proġett

Massimu ta' 40% tal-għotja totali

Kundizzjonali: l-applikanti jridu jiġġustifikaw it-tip u l-volum tar-riżorsi meħtieġa b’rabta mal-implimentazzjoni tal-attivitajiet u l-sħruġ proposti. Il-kontribuzzjoni tingħata bil-kundizzjoni li s-salarju għal-istess xogħlijiet jingħata darba biss.

B4.2 għal kull riċerkatur/ għalliem/ trainer involut għal kull jum ta' xogħol fuq il-proġett

B4.3 għal kull teknixin involut għal kull jum ta' xogħol fuq il-proġett

B4.4 għal kull membru tal-persunal amministrattiv involut għal kull jum ta' xogħol fuq il-proġett

Spejjeż tal-Ivvjaġġar

Kontribuzzjoni għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-istudenti u l-persunal involuti fil-proġett, mill-pajjiż tal-oriġini tagħhom sal-post tal-attività u lura (inklużi l-ħlas tal-visa u l-assigurazzjoni obbligatorja relatata, l-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar u l-ispejjeż ta' kanċellazzjoni jekk ġustifikati). L-attivitajiet u l-ivvjaġġar relatat magħhom għandhom isiru fil-pajjiżi involuti fil-proġett. Kull eċċezzjoni għal din ir-regola għandha tkun awtorizzata mill-Aġenzija. Għal-lista dettaljata ta' attivitajiet eliġibbli, ara l-Anness I ta' din il-Gwida.

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 10 u 99 KM: EUR 20 għal kull parteċipant

Abbażi tad-distanza tal-ivvjaġġar għal kull parteċipant. Id-distanzi tal-ivvjaġġar iridu jiġu kkalkulati billi jintuża l-kalkulatur tad-distanza sostnut mill-Kummissjoni Ewropea14. L-applikant għandu jindika d-distanza ta’ vjaġġ bla ritorn biex jikkalkula l-ammont tal-għotja tal-UE li tkun se tappoġġja l-vjaġġ ’l hemm u lura 15 . Jingħata appoġġ finanzjarju biss għal vjaġġi li huma direttament relatati mal-kisba tal-objettivi tal-proġett.

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 100 u 499 KM: EUR 180 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 500 u 1999 KM: EUR 275 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 2000 u 2999 KM: EUR 360 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 3000 u 3999 KM: 530 EUR għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 4000 u 7999 KM: EUR 820 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar ta' 8000 KM jew aktar: EUR 1 500 għal kull parteċipant

Spejjeż taż-żjara

Spejjeż għas-sussistenza, l-akkomodazzjoni, it-trasport lokali u pubbliku bħal karozza tal-linja u taxi, l-assigurazzjoni personali jew tas-saħħa opzjonali.

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

Persunal

sal-14-il jum tal-attività: EUR 120

kull jum għal kull parteċipant

+

bejn il-15 u s-60 jum tal-attività: EUR 70 kull jum għal kull parteċipant

+

bejn il-61 jum ta' attività u sa 3 xhur: EUR 50 kull jum għal kull parteċipant

Ibbażat fuq it-tul ta' żmien tal-perjodu barra l-pajjiż (inkluż l-ivvjaġġar) tal-parteċipanti.

Studenti

sal-14-il jum tal-attività: EUR 55 kull jum għal kull parteċipant

+

bejn il-15 u d-90 jum tal-attività:

EUR 40 kull jum għal kull parteċipant

Tagħmir

Kontribuzzjoni għax-xiri ta’ tagħmir meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-proġett. Jingħata appoġġ biss għal tagħmir mixtri għall-benefiċċju tal-HEIs fil-Pajjiżi Sħab

Spejjeż reali

100% tal-ispejjeż eliġibbli

Massimu ta' 30% tal-għotja totali

Kundizzjonali: it-talba għal għajnuna finanzjarja biex tkopri dawn l-ispejjeż għandha tkun motivata fil-formola tal-applikazzjoni

Sottokuntrattar

Appoġġ għall-ispejjeż tas-sottokuntrattar li huma meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-proġett, inklużi, b'mod partikulari, spejjeż għal awditjar finanzjarju obbligatorju (ċertifikat tal-awditjar) u għal kwalunkwe proċedura ta' assigurazzjoni tal-kwalità esterna.

Sottokuntrattar għax-xogħlijiet relatati mal-immaniġġjar tal-proġett mhux eliġibbli.

Spejjeż reali

100% tal-ispejjeż eliġibbli

Massimu ta' 10% tal-għotja totali

Is-sottokuntrattar lill-korpi esterni ma għandux iseħħ spiss. Il-kompetenzi speċifiċi u l-esperjenza partikulari meħtieġa biex jintlaħqu l-objettivi tal-proġett għandha tinstab fil-konsorzju u għandha tiddetermina l-kompożizzjoni tiegħu.

Spejjeż eċċezzjonali Spejjeż kbar tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti, inkluż l-użu ta’ mezzi tat-trasport aktar nodfa, b’emissjonijiet tal-karbonju aktar baxxi (għad-dettalji, ara t-taqsima "x'għandek tkun taf aktar dwar din l-azzjoni"). Spejjeż reali Spejjeż kbar tal-ivvjaġġar: massimu sa 80% tal-ispejjeż eliġibbli

Tabella A - Spejjeż tal-Persunal (ammonti f'euro għal kull jum) Pajjiżi tal-Programm

Il-kategorija tal-persunal għandha tiġi applikata skont ix-xogħol li għandu jitwettaq fil-proġett u mhux abbażi tal-istatus jew it-titlu tal-individwu. Fi kliem ieħor, spejjeż tal-persunal relatati, pereżempju, ma' xogħol amministrattiv li twettaq minn akkademiku għandu jittieħed mill-kategorija "Persunal amministrattiv". Il-modalitajiet tal-ħlas attwali tal-persunal involut fil-proġett se jkunu definiti b'mod konġunt mill-organizzazzjonijiet involuti fil-proġett, approvati mill-maniġers responsabbli mill-impjieg tagħhom u se jkunu parti mill-ftehim ta' sħubija li għandu jkun iffirmat mill-parteċipanti fil-bidu tal-proġett.

Il-kost tal-unità li se jkun applikabbli biex tkun ikkalkulata l-għotja, se jkun dak tal-pajjiż fejn hu involut il-membru tal-persunal, indipendentement minn fejn isiru x-xogħlijiet (jiġifieri membru tal-persunal ta' organizzazzjoni ta' Pajjiż A li jaħdem (parzjalment) f'Pajjiż B ikun ikkunsidrat għall-kostijiet tal-unitajiet taħt il-Pajjiż A).

Maniġer

Għalliem/Trainer/Riċerkatur

Ħaddiem fost iż-żgħażagħ

Teknixin

Persunal amministrattiv16

B4.1

B4.2

B4.3

B4.4

Id-Danimarka, l-Irlanda, il-Lussemburgu, in-Netherlands, l-Awstrija, l-Iżvezja, il-Liechtenstein, in-Norveġja

294

241

190

157

Il-Belġju, il-Ġermanja, Franza, l-Italja, il-Finlandja, ir-Renju Unit, l-Iżlanda

280

214

162

131

Ir-Repubblika Ċeka, il-Ġreċja, Spanja, Ċipru, Malta, il-Portugall, is-Slovenja

164

137

102

78

Il-Bulgarija, l-Estonja, il-Kroazja, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, il-Polonja, ir-Rumanija, is-Serbja, is-Slovakkja, ir-Repubblika tal-Maċedonja ta’ Fuq, it-Turkija

88

74

55

39

Tabella B - Spejjeż tal-persunal (ammonti f'euro għal kull jum) Pajjiżi Sħab

Il-kategorija tal-persunal għandha tiġi applikata se tkun skont ix-xogħol li għandu jitwettaq fil-proġett u mhux abbażi tal-istatus jew it-titlu tal-individwu. Fi kliem ieħor, spejjeż tal-persunal relatati, pereżempju, ma' xogħol amministrattiv li twettaq minn akkademiku għandu jittieħed mill-kategorija "Persunal amministrattiv". Il-modalitajiet tal-ħlas attwali tal-persunal involut fil-proġett se jkunu definiti b'mod konġunt mill-organizzazzjonijiet involuti fil-proġett, approvati mill-maniġers responsabbli mill-impjieg tagħhom u se jkunu parti mill-ftehim ta' sħubija li għandu jkun iffirmat mill-parteċipanti fil-bidu tal-proġett.

Il-kost unitarju li se jkun applikabbli biex tkun ikkalkulata l-għotja, se jkun dak tal-pajjiż fejn hu involut il-membru tal-persunal, indipendentement minn fejn isiru x-xogħlijiet (i.e. membru tal-persunal ta' organizzazzjoni ta' Pajjiż A li jaħdem (parzjalment) f'Pajjiż B ikun ikkunsidrat għall-kost unitarju taħt il-Pajjiż A).

Maniġer

Għalliem/Trainer/Riċerkatur

Teknixin

Persunal amministrattiv17

B4.1

B4.2

B4.3

B4.4

L-Iżrael

166

132

102

92

L-Albanija, l-Angola, Antigwa u Barbuda, l-Arġentina, il-Barbados, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Brażil, iċ-Ċilì, il-Kolombja, Comoros, il-Gżejjer Cook, ir-Repubblika Dominicana, il-Gabon, Grenada, ir-Repubblika tal-Kosta tal-Avorju, il-Kosovo18, il-Libanu, il-Libja, il-Messiku, il-Montenegro, in-Niġerja, il-Peru, Saint Kitts And Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent u l-Grenadini, Sao Tome u Principe, is-Seychelles, it-Tajlandja, it-Territorju tal-Ukrajna kif rikonoxxut mil-liġi internazzjonali, l-Urugwaj, il-Venezwela, iż-Żambja, iż-Żimbabwe                   

108

80

57

45

L-Afganistan, l-Ażerbajġan, il-Baħamas, il-Bolivja, il-Burkina Faso, il-Kamerun, iċ-Ċina, il-Kongo, il-Kosta Rika, Djibouti, ir-Repubblika Dominikana, l-Ekwador, El Salvador, il-Georgia, il-Gwatemala, il-Guinea-Bissau, il-Haiti, l-Iran, l-Iraq, il-Ġamajka, il-Ġordan, il-Każakstan, Kenja, Mikroneżja, il-Marokk, il-Możambik, in-Namibja, il-Palestina19, il-Panama, Papua New Guinea, il-Paragwaj, is-Senegal, l-Afrika t'Isfel, is-Surinam, l-Eswatini, it-Territorju tar-Russja kif rikonoxxuti mil-liġi internazzjonali, Trinidad u Tobago, Vanuatu

77

57

40

32

L-Alġerija, l-Armenja, il-Bangladesh, il-Belarussja, il-Belize, il-Benin, il-Bhutan, il-Botswana, il-Myanmar, il-Burundi, il-Kambodja, Cape Verde, ir-Repubblika Ċentru-Afrikana, iċ-Ċhad, il-Kongo - Repubblika Demokratika tal-, Kuba, il-Korea (DPR), l-Eġittu, l-Eritrea, l-Etjopja, il-Ginea Ekwatorjali, Fiġi, il-Gambja, il-Ghana, il-Guinea, il-Guyana, il-Honduras, l-Indja, l-Indoneżja, Kiribati, Kirgiżistan, Laos, il-Lesoto, il-Liberja, il-Madagaskar, il-Malawi, il-Malasja, Maldivi, il-Mali, il-Gżejjer Marshall, il-Mauritania, il-Mauritius, il-Moldova, il-Mongolja, Nauru, in-Nepal, in-Nikaragwa, in-Niġer, Niue, il-Pakistan, Palau, il-Filippini, ir-Rwanda, Samoa, Sierra Leone, Solomon, is-Somalja, is-Sudan t'Isfel, Sri Lanka, is-Sudan, is-Sirja, it-Taġikistan, it-Tanzanija, Timor-Leste - Repubblika Demokratika tat-Togo, Tonga, it-Tuneżija, it-Turkmenistan, Tuvalu, l-Uganda, l-Użbekistan, il-Vjetnam, il-Jemen

47

33

22

17

 • 1. https://ec.europa.eu/europeaid/new-european-consensus-development-our-world-our-dignity-our-future_en
 • 2. "L-Edukazzjoni Għolja Ewropea fid-Dinja", Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, Brussell, 11.07.2013 COM(2013) 499 final
 • 3. IR-REGOLAMENT (UE) Nru 232/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tal-11 ta' Marzu 2014 li jistabbilixxi Strument Ewropew tal-Viċinat http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:EN:PDF
 • 4. IR-REGOLAMENT (UE) Nru 233/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tal-11 ta' Marzu 2014 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp għall-perjodu 2014-2020 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0044:0076:EN:PDF
 • 5. IR-REGOLAMENT (UE) Nru 231/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tal-11 ta' Marzu 2014 li jistabbilixxi Strument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA II) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0011:0026:EN:PDF
 • 6. Fil-qafas ta' din l-azzjoni, reġjun hu definit bħala raggruppament ta' pajjiżi li jappartjenu għal ċerta żona makroġeografika. Il-klassifikazzjoni tar-reġjuni applikata f'Erasmus+ hi konformi mal-kategorizzazzjonijiet magħmulin mill-istrumenti differenti ta' azzjoni esterna tal-UE.
 • 7. Il-mandat iffirmat kif suppost mir-rappreżentant legali tal-organizzazzjoni sieħba jkun anness għall-Ftehim tal-Għotja u għalhekk għandu forza legali. It-template mogħti mill-Aġenzija għandu jintuża fil-każijiet kollha mingħajr l-ebda modifika jew aġġustament. Il-mandati għandhom jiġu pprovduti bl-użu tat-template ppubblikat mad-dokumenti uffiċjali għas-sejħa tal-proposti.
 • 8. Skont l-Anness 1.B.1 u l-Artikolu 16 tal-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp, meta titqies in-natura reġjonali tal-azzjoni u sabiex titrawwem il-kooperazzjoni reġjonali u tiżgura kopertura reġjonali kompleta, l-eliġibbiltà ta’ din l-azzjoni testendi eċċezzjonalment għaċ-Ċili u l-Urugwaj.
 • 9.

            It-tipi li ġejjin ta' organizzazzjonijiet mhumiex eliġibbli:

  • istituzzjonijiet tal-UE u korpi oħrajn tal-UE inklużi aġenziji speċjalizzati (il-lista eżawrita tagħhom hi disponibbli fuq is-sit https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en);
  • Uffiċċji Nazzjonali ta' Erasmus+ fil-Pajjiżi Sħab eliġibbli (sabiex jiġi evitat kunflitt possibbli ta' interessi u/jew finanzjament doppju);
  • Organizzazzjonijiet li jimmaniġġjaw programmi tal-UE bħall-aġenziji nazzjonali fil-Pajjiżi tal- Programm għandhom jirreferu għall-Parti C ta' din il-Gwida
 • 10. Klassifikazzjoni Standard Internazzjonali tal-Edukazzjoni (ISCED 2013), edukazzjoni terzjarja, tal-anqas livell 5. Edukazzjoni postsekondarja li mhix terzjarja ISCED 2011 livell 4 mhix aċċettata.
 • 11. Fil-qafas ta’ din l-azzjoni, reġjun hu definit bħala raggruppament ta’ pajjiżi li jappartjenu għal ċerta żona makroġeografika. Il-klassifikazzjoni tar-reġjuni applikata f’Erasmus+ hi konformi mal-kategorizzazzjonijiet magħmulin mill-istrumenti differenti ta’ azzjoni esterna tal-UE.
 • 12. L-ammonti indikattivi disponibbli għal kull reġjun huma ppubblikati fis-sit web li ġej: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
 • 13. https://ec.europa.eu/europeaid/new-european-consensus-development-our-world-our-dignity-our-future_en
 • 14. Il-kalkulatur tad-distanza: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_mt
 • 15. Pereżempju, jekk persuna minn Madrid (Spanja) se tieħu sehem f’attività li se ssir f’Ruma (l-Italja), l-applikant a) se jikkalkula d-distanza minn Madrid sa Ruma (1365,28 KM); b) se jagħżel il-faxxa applikabbli tad-distanza tal-vjaġġ (jiġifieri bejn 500 u 1999 KM) u c) jikkalkula l-għotja mill-UE li se tikkontribwixxi għall-ispejjeż tal-vjaġġ tal-parteċipant minn Madrid sa Ruma u r-ritorn (EUR 275).
 • 16. L-istudenti jistgħu jaħdmu għall-proġett u s-salarji tagħhom jistgħu jitħallsu mill-Ispejjeż tal-Persunal (persunal amministrattiv) bil-kundizzjoni li ffirmaw il-kuntratt tax-xogħol ma' istituzzjoni membru tal-konsorzju.
 • 17.   L-istudenti jistgħu jaħdmu għall-proġett u s-salarji tagħhom jistgħu jitħallsu mill-Ispejjeż tal-Persunal (persunal amministrattiv) bil-kundizzjoni li ffirmaw il-kuntratt tax-xogħol ma' istituzzjoni membru tal-konsorzju.
 • 18. Din in-nomina hi mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet dwar l-istatus, u hi skont l-UNSCR 1244 u l-Opinjoni tal-QIĠ dwar id-Dikjarazzjoni tal-Indipendenza tal-Kosovo.
 • 19. Din in-nomina ma għandhiex tkun interpretata bħala għarfien tal-Istat tal-Palestina u hi mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet individwali tal-Istati Membri dwar din il-kwistjoni.

Bini tal-Kapaċità fil-qasam taż-żgħażagħ

X’inhuma l-għanijiet ta’ proġett tal-Bini ta’ Kapaċità?

Il-proġetti tal-Bini ta’ Kapaċità taż-Żgħażagħ għandhom l-għan li:

 • irawmu l-kooperazzjoni u l-iskambji fil-qasam taż-żgħażagħ bejn il-Pajjiżi tal-Programm u l-Pajjiżi Sħab minn reġjuni differenti1 tad-dinja;
 • itejbu l-kwalità u r-rikonoxximent tal-ħidma fost iż-żgħażagħ, it-tagħlim mhux formali u l-volontarjat fil-Pajjiżi Sħab, u jsaħħu s-sinerġiji u l-kumplementarjetajiet tagħhom ma' sistemi formali ta' edukazzjoni, mas-suq tax-xogħol u mas-soċjetà;
 • irawmu l-iżvilupp, l-ittestjar u t-tnedija ta’ skemi u programmi ta’ mobilità ta’ tagħlim mhux formali fil-livell reġjonali (jiġifieri kemm fir-reġjuni stess u kemm bejn ir-reġjuni fid-dinja);
 • jippromwovu l-mobilità ta’ tagħlim mhux formali transnazzjonali bejn il-Pajjiżi Sħab u tal-Programm, li b’mod partikulari jimmiraw lejn iż-żgħażagħ b’anqas opportunitajiet, bl-għan li jtejbu l-livell ta’ kompetenzi tal-parteċipanti u jrawmu l-parteċipazzjoni attiva tagħhom fis-soċjetà.

X’inhu proġett tal-Bini tal-Kapaċità?

Il-proġetti tal-Bini tal-Kapaċità huma proġetti ta’ kooperazzjoni transnazzjonali bbażati fuq sħubijiet multilaterali bejn organizzazzjonijiet attivi fil-qasam taż-żgħażagħ fil-Pajjiżi Sħab u tal-Programm. Dawn jistgħu jinvolvu wkoll organizzazzjonijiet mill-oqsma tal-edukazzjoni u t-taħriġ, kif ukoll minn setturi soċjoekonomiċi oħrajn.

 

X’inhuma l-attivitajiet appoġġjati minn proġett tal-Bini tal-Kapaċità?

Il-proġetti tal-Bini tal-Kapaċità għandhom iwettqu attivitajiet li:

 • jippromwovu minn naħa waħda l-kooperazzjoni strateġika bejn l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u min-naħa l-oħra l-awtoritajiet pubbliċi fil-Pajjiżi Sħab;
 • jippromwovu l-kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u l-organizzazzjonijiet fl-oqsma tal-edukazzjoni u t-taħriġ kif ukoll ma’ rappreżentanti tan-negozju u s-suq tax-xogħol;
 • iżidu l-kapaċitajiet tal-kunsilli taż-żgħażagħ, il-pjattaformi taż-żgħażagħ u l-awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali li għandhom x’jaqsmu maż-żgħażagħ fil-Pajjiżi Sħab;
 • isaħħu l-immaniġġjar, il-governanza, il-kapaċità ta’ innovazzjoni u l-internazzjonalizzazzjoni tal-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ fil-Pajjiżi Sħab;
 • iniedu, jittestjaw u jimplimentaw il-prattiki ta' ħidma fost iż-żgħażagħ, bħal:
  • għodod u metodi għall-iżvilupp soċjoprofessjonali tal-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ u t-trainers;
  • metodi ta' tagħlim mhux formali, speċjalment dawk li jippromwovu l-ksib/it-titjib ta' kompetenzi, inklużi ħiliet ta' litteriżmu fil-media;
  • forom ġodda ta' skemi ta' taħriġ prattiku u simulazzjoni tal-każijiet tal-ħajja reali fis-soċjetà; forom ġodda ta' ħidma fost iż-żgħażagħ, b'mod partikulari l-użu strateġiku ta' tagħlim miftuħ u flessibbli, mobilità virtwali, riżorsi edukattivi miftuħa (OER) u sfruttament aħjar tal-potenzjal tal-ICT;
  • attivitajiet ta' kooperazzjoni, netwerking u tagħlim bejn il-pari li jinkuraġġixxu l-immaniġġjar effiċjenti, l-internazzjonalizzazzjoni u t-tmexxija tal-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ.

Dawn l-attivitajiet li ġejjin jistgħu jiġu implimentati fi ħdan proġett tal-Bini tal-Kapaċità:

Attivitajiet ta’ Bini tal-Kapaċità

 • attivitajiet li jħeġġu d-djalogu politiku, il-kooperazzjoni, in-netwerking u l-iskambji ta' prattiki fil-qasam taż-żgħażagħ, bħall-konferenzi, is-sessjonijiet ta' ħidma u l-laqgħat;
 • avvenimenti taż-żgħażagħ fuq skala kbira;
 • kampanji informattivi u ta' sensibilizzazzjoni;
 • l-iżvilupp ta' għodod ta' informazzjoni, komunikazzjoni u media;
 • l-iżvilupp ta' metodi, għodod u materjali ta' ħidma fost iż-żgħażagħ, kif ukoll kurrikuli, moduli ta' taħriġ u strumenti ta' dokumentazzjoni ta' ħidma fost iż-żgħażagħ bħal Youthpass;
 • il-ħolqien ta' forom ġodda ta' twassil ta' ħidma fost iż-żgħażagħ u l-għoti ta' taħriġ u appoġġ, b'mod partikulari permezz ta' materjali ta' tagħlim miftuħa u flessibbli, kooperazzjoni virtwali u riżorsi edukattivi miftuħa (OER).

Attivitajiet ta' mobilità

L-attivitajiet ta' mobilità huma fakultattivi.

Hemm tliet tipi ta' attivitajiet ta' mobilità:

 • L-Iskambji taż-Żgħażagħ bejn il-Pajjiżi tal-Programm u l-Pajjiżi Sħab eliġibbli;
 • Il-mobilità tal-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ bejn il-Pajjiżi tal-Programm u l-Pajjiżi Sħab eliġibbli;
 • L-attivitajiet ta' volontarjat minn/lejn Pajjiżi Sħab eliġibbli.

 

Skambji taż-Żgħażagħ u Mobilità tal-ħaddiema li jaħdmu maż-żgħażagħ

Għal deskrizzjoni dettaljata ta' dawn l-attivitajiet, ara t-taqsima "Azzjoni Ewlenija 1: Proġett ta' mobilità għaż-żgħażagħ u l-ħaddiema li jaħdmu fost iż-żgħażagħ" f'parti B ta' din il-Gwida.

 

Attivitajiet ta' Volontarjat

L-attivitajiet ta' volontarjat jippermettu liż-żgħażagħ ta' età bejn 17-30 sena jesprimu l-impenn personali tagħhom b'servizz volontarju mhux imħallas u full-time f'pajjiż ieħor. Il-voluntieri żgħażagħ jingħataw l-opportunità li jikkontribwixxu għax-xogħol ta' kuljum tal-organizzazzjonijiet fl-oqsma tal-informazzjoni u l-politika dwar iż-żgħażagħ, l-iżvilupp personali u soċjoedukattiv taż-żgħażagħ, l-involviment ċiviku, il-kura soċjali, l-inklużjoni tal-persuni żvantaġġjati, l-ambjent, il-programmi edukattivi mhux formali, l-ICTs u l-litteriżmu fil-media, il-kultura u l-kreattività, il-kooperazzjoni għall-iżvilupp, eċċ. Il-voluntieri jistgħu jagħmlu s-servizz ta' volontarjat tagħhom kemm b'mod individwali kif ukoll fi grupp.

Il-parteċipazzjoni f'attività ta' volontarjat trid tkun bla ħlas għall-voluntieri, bl-eċċezzjoni ta' kontribuzzjoni possibbli għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar (jekk l-għotja ta' Erasmus+ ma tkoprix kompletament dawn l-ispejjeż) u spejjeż addizzjonali mhux marbutin mal-implimentazzjoni tal-attività. L-ispejjeż essenzjali għall-parteċipazzjoni tal-voluntieri fl-attività jiġu koperti mill-għotja ta' Erasmus+ jew permezz ta' mezzi oħrajn li jingħataw mill-organizzazzjonijiet parteċipanti. Żgħażagħ b'anqas opportunitajiet jistgħu jirċievu appoġġ addizzjonali biex ikunu jistgħu jipparteċipaw.

 • L-attivitajiet li ġejjin mhumiex meqjusa bħala attivitajiet ta' volontarjat fi ħdan il-qafas ta' Erasmus+: volontarjat okkażjonali, mhux strutturat, part-time; kollokamenti fuq il-post tax-xogħol f'intrapriża; impjieg imħallas; attività rikreazzjonali jew ta' turiżmu; kors f'lingwa; l-isfruttament ta' forza tax-xogħol irħisa; perjodu ta' studju jew taħriġ vokazzjonali barra l-pajjiż.

 

Abbażi tal-kopertura ġeografika, nagħmlu distinzjoni bejn tliet tipi ta' proġetti tal-Bini tal-Kapaċità:

 • Proġetti tal-Bini tal-Kapaċità bejn organizzazzjonijiet attivi fil-qasam taż-żgħażagħf'Pajjiżi tal-Programm u fil-Pajjiżi Sħab l-Oħra (mir-Reġjuni 5-14, ara t-taqsima "Pajjiżi Eleġibbli" fil-Parti A ta' din il-Gwida)

Dawn il-proġetti, ippreżentati minn organizzazzjonijiet mill-Pajjiżi tal-Programm, jimmiraw li jżidu l-kapaċità tal-organizzazzjonijiet permezz tal-implimentazzjoni ta' attivitajiet tal-bini tal-kapaċità u jistgħu jinkludu attivitajiet ta' mobilità.

Iż-żewġ tipi ta' proġetti li ġejjin jiġu implimentati permezz ta' "Windows" – il-Balkani tal-Punent u t-Tuneżija2. Il-proġetti jiġu sottomessi minn organizzazzjonijiet ibbażati f'wieħed mill-pajjiżi rispettivi tal-Balkani tal-Punent jew it-Tuneżija taħt il-Window speċifika u jistgħu jinkludu organizzazzjonijiet imsieħba minn pajjiżi oħra mill-istess reġjun. It-terminu "Window" jirreferi għall-fatt li fondi addizzjonali tal-UE jiġu allokati għall-Programm Erasmus+ biex iżidu l-opportunitajiet għal kooperazzjoni taż-żgħażagħ ma' Pajjiżi Sħab Ġirien tal-UE.3

 • Proġetti tal-Bini ta' Kapaċità bejn organizzazzjonijiet attivi fil-qasam taż-żgħażagħ f'Pajjiżi tal-Programm u fil-Pajjiżi Sħab mill-Balkani tal-Punent (Reġjun 1 - ara t-taqsima "Pajjiżi Eleġibbli" fil-Parti A ta' din il-Gwida) - Il-Proġetti Youth Window tal-Balkani tal-Punent

Dawn il-proġetti, ippreżentati minn organizzazzjonijiet ibbażati fil-Balkani tal-Punent (Reġjun 1), jimmiraw li jżidu l-kapaċità tal-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ permezz tal-imlimentazzjoni ta' attivitajiet ta' bini ta' kapaċità u jistgħu jinkludu attivitajiet ta' mobilità.

Il-proġetti għandhom jippromwovu kooperazzjoni strateġika fost organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, u bejn organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u awtoritajiet pubbliċi. Il-proġetti għandhom jibnu l-kapaċitajiet tal-kunsilli taż-żgħażagħ, pjattaformi taż-żgħażagħ u awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali li jittrattaw iż-żgħażagħ fir-reġjun.

 • Proġetti tal-Bini ta' Kapaċità bejn organizzazzjonijiet attivi fil-qasam taż-żgħażagħ f'Pajjiżi tal-Programm u t-Tuneżija

Dawn il-proġetti, ippreżentati minn organizzazzjonijiet ibbażati fit-Tuneżija, jimmiraw li jżidu l-kapaċità tal-organizzazzjonijiet permezz ta' attivitajiet tal-bini tal-kapaċità li jistgħu jikludu attivitajiet ta’ mobilità.

 

X'inhu r-rwol tal-organizzazzjonijiet involuti fi proġett tal-Bini tal-kapaċità?

 

Proġett tal-Bini tal-Kapaċità hu magħmul minn:

 • Applikant/koordinatur: organizzazzjoni li tissottometti l-proposta għal proġett f'isem is-sħab kollha. Jekk il-proġett jingħata għotja, l-applikant/koordinatur: 1) jerfa' r-responsabbiltà finanzjarja u legali għall-proġett kollu mal-Aġenzija Eżekuttiva; 2) jikkoordina l-proġett b'kooperazzjoni mas-sħab l-oħra kollha involuti fil-proġett; 3) jirċievi l-appoġġ finanzjarju tal-UE mill-Programm Erasmus+ u hu responsabbli għad-distribuzzjoni tal-fondi fost is-sħab involuti fil-proġett.
 • Sħab: organizzazzjonijiet li jikkontribwixxu b'mod attiv fit-tħejjija, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-proġett tal-Bini tal-Kapaċità.
 • Entitajiet affiljati (fakultattivi): Organizzazzjonijiet li jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-objettivi u l-attivitajiet tal-proġett. L-entitajiet affiljati għandhom ikunu identifikati fl-applikazzjoni tal-għotja u jissodisfaw ir-rekwiżiti kif deskritt fl-Anness III (Glossarju ta' termini) ta' din il-Gwida tal-Programm.

Jekk il-proġett jipprevedi l-implimentazzjoni ta' Skambji taż-Żgħażagħ, Attivitajiet ta' volontarjat /jew mobilità tal-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ, l-organizzazzjonijiet parteċipanti involuti f'dawn l-attivitajiet jassumu r-rwoli u l-kompiti li ġejjin:

 • Organizzazzjoni li tibgħat: responsabbli biex tibgħat żgħażagħ barra mill-pajjiż (dan jinkludi: torganizza arranġamenti prattiċi; tipprepara l-parteċipanti qabel it-tluq; tagħti l-appoġġ lill-parteċipanti matul il-fażijiet kollha tal-proġett.
 • Organizzazzjoni li tilqa': responsabbli biex tospita l-attività, l-iżvilupp ta' programm ta' attivitajiet għall-parteċipanti f'kooperazzjoni ma' parteċipanti u organizzazzjonijiet sħab, l-għoti ta' appoġġ lill-parteċipanti waqt il-fażijiet kollha tal-proġett.

Barra minn hekk, il-parteċipazzjoni f'attività volontarja għandha tkun mingħajr ħlas għall-voluntieri, bl-eċċezzjoni ta' kontribuzzjoni possibbli għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar (jekk l-għotja Erasmus+ ma tkunx tkopri dawn l-ispejjeż) u għall-ispejjeż superfluwi mhux marbutin mal-implimentazzjoni tal-attività. L-ispejjeż essenzjali għall-parteċipazzjoni tal-volontiera fl-attività jiġu koperti mill-għotja tal-Erasmus+ jew permezz ta' mezzi oħrajn li jingħataw mill-organizzazzjonijiet parteċipanti.

 

X'inhuma l-kriterji użati għall-valutazzjoni ta' proġett tal-Bini tal-Kapaċità?

Hawn taħt hawn elenkati l-kriterji formali li proposta għall-Bini tal-Kapaċità għandha tirrispetta sabiex tkun eliġibbli għal għotja ta' Erasmus+:

 

Kriterji tal-Eliġibilità

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli

Organizzazzjoni parteċipanti tista' tkun kwalunkwe organizzazzjoni pubblika jew privata, bl-entitajiet affiljati tagħha (jekk jeżistu), stabbilita f'Pajjiż tal-Programm jew f'Pajjiż Sieħeb mir-eġjuni 1, 3 u 5 sa 14 u t-Tuneżija, kif definit fit-taqsima "Pajjiżi Eliġibbli" tal-Gwida tal-Programm ta' Erasmus+.

Pereżempju, tali organizzazzjoni tista' tkun:

 • organizzazzjoni, assoċjazzjoni, NGO mingħajr skop ta' qligħ (inklużi NGOs Ewropej taż-Żgħażagħ);
 • Kunsill nazzjonali taż-Żgħażagħ;
 • korp pubbliku fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali;
 • skola/istitut/ċentru edukattiv (fi kwalunkwe livell, minn dak ta' qabel l-iskola għal livell ta' edukazzjoni sekondarja għolja, u bl-inklużjoni tal-edukazzjoni vokazzjonali u l-edukazzjoni għall-adulti);
 • intrapriża pubblika jew privata, żgħira, ta' daqs medju jew kbira (inklużi l-intrapriżi soċjali);
 • sieħeb soċjali jew rappreżentant ieħor tal-ħajja tax-xogħol, inklużi kmamar tal-kummerċ, assoċjazzjonijiet tas-snajja'/professjonali u trade unions;
 • istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja;
 • istitut tar-riċerka;
 • fondazzjoni;
 • ċentru ta' taħriġ imħaddem bejn kumpaniji;
 • organizzazzjoni kulturali, librerija, mużew;
 • korp li jipprovdi servizzi ta' konsulenza professjonali u ta' informazzjoni.

Min jista' japplika?

Kwalunkwe:

 • organizzazzjoni, assoċjazzjoni, NGO mingħajr skop ta' qligħ (inklużi NGOs Ewropej taż-Żgħażagħ);
 • Kunsill taż-Żgħażagħ nazzjonali;
 • korp pubbliku fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali.

 

Għall-proġetti bejn il-Pajjiżi tal-Programm u l-Pajjiżi Sħab l-oħra mir-Reġjuni 5 sa 14:

L-applikant irid ikun stabbilit f'Pajjiż tal-Programm u japplika f'isem l-organizzazzjonijiet kollha involuti fil-proġett. Tipi oħrajn ta' organizzazzjonijiet jistgħujiġu involuti bħala sħab u mhux bħala applikanti.

Għall-proġetti Youth Window tal-Balkani tal-Punent:

L-applikant irid ikun stabbilit f'pajjiż sieħeb tal-Balkani tal-Punent (Reġjun 1)

Għall-proġetti Youth Window tat-Tuneżija:

L-applikant irid ikun stabbilit fit-Tuneżija.

L-applikanti għandhom - sad-data tal-għeluq speċifika għas-sottomissjoni tal-proposti tagħhom - ikunu rreġistrati legalment għal tal-anqas sena.

Numru u profil tal-organizzazzjonijiet parteċipanti

Il-proġetti tal-Bini ta’ Kapaċità huma transnazzjonali u jinvolvu tal-anqas 3 organizzazzjonijiet parteċipanti minn 3 pajjiżi differenti, li tal-anqas wieħed minnhom hu Pajjiż tal-Programm u wieħed Pajjiż Sieħeb eleġibbli.

Il-proġetti ffinanzjati taħt waħda mill-Windows ma jistgħux jinvolvu organizzazzjonijiet parteċipanti/parteċipanti minn Reġjuni Ġirien oħrajn.

Tul ta' żmien tal-proġett

Minn 9 xhur sa sentejn. It-tul ta' żmien irid jintgħażel fl-istadju ta' applikazzjoni, abbażi tal-objettiv tal-proġett u t-tipi ta' attivitajiet previsti maż-żmien.

Fejn tapplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura, li tinsab fi Brussell.

Meta tapplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni għall-għotja tagħhom sad-dati li ġejjin:

 • il-5 ta' Frar fil-17:00 (ħin ta' Brussell) għall-proġetti li jibdew bejn l-1 ta' Settembru u l-31 ta' Diċembru tal-istess sena

Kif tapplika?

Jekk jogħġbok ara l-Parti Ċ ta’ din il-Gwida għad-dettalji dwar kif wieħed għandu japplika.

Kriterji oħrajn

Tista' tiġi sottomessa proposta ta' proġett waħda biss għal kull data tal-għeluq mill-istess applikant.

Skeda ta' żmien għal kull attività ppjanata fil-proġett trid tagħmel parti mal-formola tal-applikazzjoni.

Kriterji tal-Eliġibilità addizzjonali għall-Iskambji taż-Żgħażagħ

Tul ta' żmien tal-attività

Kriterji tal-Eliġibilità addizzjonali għall-Iskambji taż-Żgħażagħ

Post(ijiet) tal-attività

L-attività trid issir fil-pajjiż ta' waħda mill-organizzazzjonijiet parteċipanti fl-attività .

Parteċipanti eleġibbli

Żgħażagħ bejn it-13 u t-30 sena4 residenti fil-pajjiżi tal-organizzazzjonijiet li jibagħtu u li jilqgħu.

Numru ta’ parteċipanti

Minimu ta’ 16 u massimu ta’ 60 parteċipant (bl-esklużjoni tal-mexxej(ja) tal-grupp).

Minimu ta’ 4 parteċipanti għal kull grupp (bl-esklużjoni tal-mexxej(ja) tal-grupp).

Kull grupp nazzjonali għandu jkollu tal-anqas mexxej ta’ grupp wieħed. Mexxej ta’ grupp hu adult li jakkumpanja ż-żgħażagħ li jipparteċipaw fi Skambju taż-Żgħażagħ sabiex jiġu żgurati it-tagħlim, il-protezzjoni u s-sigurtà effettivà tagħhom.

 

Kriterji tal-Eliġibilità Addizzjonali għall-Attivitajiet ta' Volontarjat

Akkreditazzjoni

L-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha stabbiliti f'Pajjiż tal-Programm jew f'wieħed mill-Pajjiżi tal-Balkani tal-Punent (Reġjun 1) jew ir-Reġjun 3 għandu jkollhom akkreditazzjoni valida jew Tikketta ta' Kwalità tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà rilevanti fid-data tal-għeluq rilevanti tal-applikazzjoni (għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkonsulta t-taqsima rilevanti tal-Anness I ta' din il-Gwida).

Tul ta' Żmien tal-attività

Minn 60 jum sa 12-il xahar.

Post(ijiet) tal-attività

Voluntier minn Pajjiż tal-Programm għandu jwettaq l-attività tiegħu f'wieħed mill-Pajjiżi Sħab ikkonċernati mill-proġett.

Voluntier minn Pajjiż Sieħeb eliġibbli għandu jwettaq l-attività tiegħu f'wieħed mill-Pajjiżi tal-Programm ikkonċernati mill-proġett.

Parteċipanti eleġibbli

Żgħażagħ bejn it-17 u t-30 sena5, residenti fil-pajjiż tal-organizzazzjoni li tibgħat.

Voluntier jista' jieħu sehem biss f'attività waħda ta' volontarjat ta' Erasmus+ jew tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà.

Eċċezzjoni: Il-voluntieri li jwettqu attività ta' volontarjat li ddum massimu ta' xahrejn jistgħu jieħdu sehem f'attività ta' volontarjat addizzjonali.

Numru ta’ parteċipanti

Massimu ta' 30 voluntier għall-proġett tal-Bini tal-Kapaċità kollu.

 

Kriterji għall-Eliġibilità addizzjonali għall-mobilità tal-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ

Tul ta' żmien tal-attività

Minn 5 ijiem sa xahrejn, eskluż iż-żmien għall-ivvjaġġjar.

Post(ijiet) tal-attività

L-attività trid issir fil-pajjiż ta’ waħda mill-organizzazzjonijiet parteċipanti fl-attività.

Parteċipanti eliġibbli

Il-parteċipanti għandu jkollhom mill-anqas 18-il sena. Ma hemm l-ebda limitu massimu tal-età.

Il-parteċipanti, bl-eċċezzjoni tat-trainers u tal-facilitators, iridu jkunu residenti fil-pajjiż tal-organizzazzjoni li tibgħat jew li tilqa' tagħhom.

Numru ta’ parteċipanti

Sa 50 parteċipant (inklużi fejn ikun rilevanti, it-trainers u l-facilitators) għal kull attività ppjanata mill-proġett.

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla rilevanti. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta' din il-Gwida.

Kriterji tal-għoti

Il-proġett se jkun ivvalutat skont il-kriterji li ġejjin:

Rilevanza tal-proġett (massimu 30 punt)

 • Ir-rilevanza tal-proposta għall-objettivi tal-Azzjoni (ara t-taqsima "X'inhuma l-għanijiet ta' proġett tal-Bini tal-Kapaċità")
 • Kemm:
  • l-objettivi huma ddefiniti b'mod ċar, realistiċi u jindirizzaw kwistjonijiet rilevanti għall-organizzazzjonijiet parteċipanti u l-gruppi fil-mira;
  • il-proposta hi innovattiva u/jew komplementari għal inizjattivi oħra li diġà twettqu mill-organizzazzjonijiet parteċipanti;
  • l-attivitajiet tal-bini tal-kapaċità huma ddefiniti b'mod ċar u għandhom l-għan li jsaħħu l-kapaċitajiet tal-organizzazzjonijiet parteċipanti;
  • il-proġett jinvolvi żgħażagħ b'anqas opportunitajiet.

Kwalità tat-tfassil u tal-implimentazzjoni tal-proġett

(massimu 30 punt)

 • Iċ-ċarezza, il-kompletezza u l-kwalità tal-programm ta' ħidma, inklużi fażijiet xierqa għat-tħejjija, l-implimentazzjoni, is-sorveljanza, l-evalwazzjoni u t-tixrid;
 • Il-konsistenza bejn l-objettivi tal-proġett u l-attivitajiet proposti;
 • Il-kwalità tal-metodi ta' tagħlim mhux formali proposti;
 • Il-kwalità tal-arranġamenti għar-rikonoxximent u l-validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim tal-parteċipanti kif ukoll l-użu konsistenti ta' għodod ta' trasparenza u rikonoxximent Ewropej;
 • L-eżistenza u r-rilevanza tal-miżuri ta' kontroll tal-kwalità biex jiġi żgurat li l-implimentazzjoni tal-proġett hi ta' kwalità, titlesta fil-ħin u skont il-baġit;
 • Kemm il-proġett hu kosteffettiv u jalloka riżorsi xierqa għal kull attività.

Jekk il-proġett jipprevedi attivitajiet ta' mobilità:

 • L-adegwatezza tal-miżuri għall-għażla u/jew l-involviment tal-parteċipanti fl-attivitajiet ta' mobilità.

Kwalità tat-tim tal-proġett u tal-arranġamenti ta'

kooperazzjoni (massimu 20 punt)

 • Kemm:
  • il-proġett jinvolvi taħlita xierqa ta' organizzazzjonijiet parteċipanti komplementari bil-profil, l-esperjenza u l-għarfien espert meħtieġa biex jitlestew b'suċċess l-aspetti kollha tal-proġett;
  • id-distribuzzjoni tar-responsabbiltajiet u l-kompiti turi l-impenn u l-kontribuzzjoni attiva tal-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha.
 • L-eżistenza ta' mekkaniżmi effettivi għall-koordinazzjoni u l-komunikazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet parteċipanti, kif ukoll partijiet rilevanti oħrajn.

Impatt u tixrid

(massimu 20 punt)

 • Il-kwalità tal-miżuri għall-evalwazzjoni tal-eżiti tal-proġett;
 • L-impatt potenzjali tal-proġett:
  • fuq il-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet parteċipanti waqt u wara l-ħajja tal-proġett;
  • barra mill-organizzazzjonijiet u l-individwi li jipparteċipaw b'mod dirett fil-proġett, fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew internazzjonali
 • Il-kwalità tal-pjan ta' tixrid: l-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri mmirati lejn il-kondiviżjoni tal-eżiti tal-proġett fi ħdan l-organizzazzjonijiet parteċipanti u barra minnhom;
 • Jekk ikun rilevanti, il-proposta tiddeskrivi kif il-materjali, id-dokumenti u l-media pprovduti se jitqiegħdu għad-dispożizzjoni mingħajr ħlas permezz ta' liċenzji miftuħa, u li ma fihomx limitazzjonijiet sproporzjonati;
 • Il-kwalità tal-pjanijiet biex tiġi żgurata s-sostenibbiltà tal-proġett: il-kapaċita tiegħu li jibqa' jkollu impatt u jipproduċi riżultati wara li tkun intużat l-għotja tal-UE.

Sabiex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti għandhom jiksbu tal-anqas 60 punt. Barra minn hekk, għandhom jiksbu tal-anqas nofs il-punti massimi f'kull waħda mill-kategoriji tal-kriterji tal-għoti msemmija hawn fuq (jiġifieri tal-anqas 15-il punt għall-kategoriji "rilevanza tal-proġett" u "impatt u tixrid"; 10 punti għall-kategoriji "kwalità tat-tfassil u tal-implimentazzjoni tal-proġett", u "kwalità tat-tim tal-proġett u tal-arranġamenti ta' kooperazzjoni"). F’każ ta’ ex aequo, il-prijorità se tingħata lil proġetti li jkollhom l-ogħla punteġġ taħt il-kriterju “Rilevanza tal-proġett”.

X'għandek tkun taf aktar dwar din l-Azzjoni?

Spejjeż eċċezzjonali għall-ivvjaġġar għoli

L-applikanti se jitħallew jitolbu appoġġ finanzjarju skont l-intestatura tal-baġit "spejjeż eċċezzjonali" (sa massimu ta' 80% tal-ispejjeż totali eliġibbli: ara "X'inhuma r-regoli dwar il-finanzjament?"), inklużi każijiet fejn il-parteċipanti jagħżlu mezzi tat-trasport aktar nodfa, b’emissjonijiet tal-karbonju aktar baxxi (eż. tren), li jirriżultaw fi spejjeż tal-ivvjaġġar għoljin. Dan se jkun permess sakemm l-applikanti jkunu jistgħu jiġġustifikaw li r-regoli dwar il-finanzjament standard (ibbażati fuq l-kontribuzzjoni għall-kostjiet unitarji għal kull faxxa ta' distanza tal-ivvjaġġar) ma jkoprux tal-anqas 70% tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti. Jekk jingħataw, l-ispejjeż eċċezzjonali għall-ivvjaġġar għoli jissostitwixxu l-għotja tal-ivvjaġġar standard.

X'inhuma r-regoli dwar il-finanzjament?

Il-baġit tal-proġett irid jiġi abbozzat skont ir-regoli dwar il-finanzjament li ġejjin (f'euro):

Għotja massima mogħtija għal proġett tal-Bini tal-Kapaċità: EUR 150 000

Spejjeż eleġibbli

Mekkaniżmu ta’ finanzjament

Ammont

Regola tal-allokazzjoni

Spejjeż tal-attività

Spejjeż marbutin direttament mal-implimentazzjoni tal-attivitajiet tal-bini tal-kapaċità

(ħlief għall-attivitajiet tal-mobilità) inklużi:

 • Spejjeż tal-persunal (persunal permanenti biss u limitat għal 20% tal-ispejjeż eliġibbli diretti tal-bini tal-kapaċità tal-proġetti)
 • Spejjeż tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni (ICT)
 • Laqgħat dwar il-proġetti transnazzjonali bejn is-sħab tal-proġetti għal għanijiet ta' implimentazzjoni u koordinazzjoni,konferenzi u avvenimenti għaż-żgħażagħ fuq skala kbira (esklużi l-ispejjeż tal-ivvjaġġar):
  • ikel u alloġġ inkluż it-trasport lokali
  • spejjeż tal-viża u l-assigurazzjoni
  • kiri ta' kmamar għal-laqgħat, konferenzi, avvenimenti oħra
  • spejjeż tal-interpretazzjoni
  • spejjeż għall-kelliema esterni (inkluż l-ikel u l-akkomodazzjoni; it-trasport lokali)
 • Output intellettwali u tixrid tar-riżultati tal-proġett
  • Produzzjoni
  • Traduzzjoni
  • Spejjeż għat-tixrid u/jew l-informazzjoni
 • Konsultazzjonijiet, workshops, stħarriġ tal-opinjoni fost iż-żgħażagħ fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u internazzjonali dment li jkun meħtieġ għall-kisba tal-objettivi tal-proġett.
 • Preparazzjoni lingwistika, interkulturali u relatata mal-kompiti tal-parteċipanti f'attivitajiet ta' mobilità.
 • Spejjeż għall-verifika finanzjarja tal-proġett (jekk l-għotja rikjesta hija ogħla minn EUR 60,000)

Spejjeż indiretti:

Ammont b'rata fissa, li ma jaqbiżx is-7% tal-ispejjeż diretti eliġibbli tal-proġett, hu eliġibbli taħt l-ispejjeż indiretti, u dan jirrappreżenta l-ispejjeż amministrattivi ġenerali li li mhumiex diġà koperti mill-ispejjeż diretti eliġibbli (eż. kontijiet tad-dawl jew tal-Internet, spejjeż għall-post, eċċ.) iżda li jistgħu jitqiesu bħala debitabbli lill-proġett.

Spejjeż reali

Massimu ta’ 80% tal-ispejjeż totali eleġibbli.

Kundizzjonali: il-baġit mitlub hu ġġustifikat fir-rigward tal-attivitajiet ippjanati. L-ispejjeż tal-persunal mhumiex ikkunsidrati bħala spejjeż eleġibbli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spejjeż tal-Ivvjaġġar

 

 

 

 

 

 

Spejjeż tal-ivvjaġġar għal-laqgħat transnazzjonali tal-proġett bejn is-sħab tal-proġetti għall-għanijiet ta’ implimentazzjoni u koordinazzjoni, konferenzi u avvenimenti għaż-żgħażagħ fuq skala kbira:

 

 

 

 

 

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 10u 99 KM: EUR 20 għal kull parteċipant

Abbażi tad-distanza tal-ivvjaġġar għal kull parteċipant. Id-distanzi tal-ivvjaġġar għandhom jiġu kkalkulati permezz tal-kalkulatur tad-distanza sostnut mill-Kummissjoni Ewropea. L-applikant għandu jindika d-distanza ta’ vjaġġ bla ritorn biex jikkalkula l-ammont tal-għotja tal-UE li tkun se tappoġġja l-vjaġġ ’l hemm u lura

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 100 u 499 KM: EUR 180 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 500 u 1999 KM: EUR 275 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 2000 u 2999 KM: EUR 360 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 3000 u 3999 KM: EUR 530 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 4000 u 7999 KM: EUR 820 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar ta' 8000 KM jew aktar: EUR 1 500 għal kull parteċipant6

A. Regoli dwar il-finanzjament għall-iskambji taż-żgħażagħ imwettqa fi ħdan Proġett tal-Bini tal-Kapaċità (finanzjament fakultattiv)

Spejjeż eleġibbli

Mekkaniżmu ta’ finanzjament

Ammont

Regola tal-allokazzjoni

Ivvjaġġar

Kontribuzzjoni għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti, inklużi l-mexxejja tal-gruppi u l-persuni li jakkumpanjaw, mill-post ta' oriġini tagħhom sal-post tal-attività u lura.

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 10 u 99 KM: EUR 20 għal kull parteċipant

Abbażi tad-distanza tal-ivvjaġġar għal kull parteċipant. Id-distanzi tal-ivvjaġġar iridu jiġu kkalkulati billi jintuża l-kalkulatur tad-distanza sostnut mill-Kummissjoni Ewropea7. L-applikant għandu jindika d-distanza ta’ vjaġġ bla ritorn biex jikkalkula l-ammont tal-għotja tal-UE li tkun se tappoġġja l-vjaġġ ’l hemm u lura 8  

 

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 100 u 499 KM: EUR 180 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 500 u 1999 KM: EUR 275 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 2000 u 2999 KM: EUR 360 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 3000 u 3999 KM: EUR 530 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 4000 u 7999 KM: EUR 820 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar ta' 8000 KM jew aktar: EUR 1 500 għal kull parteċipant

Appoġġ Organizzazzjonali

Spejjeż marbuta direttament mal-implimentazzjoni tal-attivitajiet ta' mobilità fi ħdan il-proġett (inklużi l-ispejjeż għall-attivitajiet ta' preparazzjoni, l-ikel, l-akkomodazzjoni, it-trasport lokali, il-post, l-assigurazzjoni, it-tagħmir u l-materjali, l-evalwazzjoni, it-tixrid u l-isfruttament tar-riżultati u l-attivitajiet ta' segwitu).

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

B4.1 għal kull jum ta’ attività għal kull parteċipant9

Abbażi tat-tul ta' żmien tas-soġġorn għal kull parteċipant (jekk ikun hemm bżonn, inklużi wkoll jum ta' vvjaġġar wieħed qabel l-attività u jum ta' vvjaġġar ieħor wara l-attività).

Appoġġ għall-bżonnijiet speċjali

Spejjeż addizzjonali marbutin direttament ma' parteċipanti b'diżabilità u ma' persuni li jkunu qed jakkompanjawhom (inklużi spejjeż relatati mal-ivvjaġġar u sussistenza, jekk iġġustifikat u diment li ma tintalabx għotja għal dawn il-parteċipanti permezz tal-kategoriji tal-baġit marbuta mal-"ivvjaġġar" u l-"appoġġ organizzazzjonali").

 

Spejjeż reali

100% tal-ispejjeż eleġibbli

Kundizzjonali: it-talba għal appoġġ finanzjarju biex ikopri l-appoġġ għall-bżonnijiet speċjali għandha tkun motivata fil-formola tal-applikazzjoni.

Spejjeż eċċezzjonali

Spejjeż għall-appoġġ tal-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ b’anqas opportunitajiet b’mod ugwali bħall-oħrajn (esklużi l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u s-sussistenza għall-parteċipanti).

 

Spejjeż tal-viża u marbuta mal-viża, permessi ta’ residenza, tilqim, ċertifikati mediċi.

 

Spejjeż kbar tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti, inkluż l-użu ta’ mezzi tat-trasport aktar nodfa, b’emissjonijiet tal-karbonju aktar baxxi (għad-dettalji, ara t-taqsima "x'għandek tkun taf aktar dwar din l-azzjoni").

Spejjeż reali

 

Spejjeż kbar tal-ivvjaġġar: massimu sa 80% tal-ispejjeż eleġibbli

 

Spejjeż oħrajn: 100% tal-ispejjeż eleġibbli

 

Kundizzjonali: it-talba għal appoġġ finanzjarju biex ikopri l-ispejjeż eċċezzjonali għandha tkun motivata fil-formola tal-applikazzjoni.

 

B. Ir-regoli dwar il-finanzjament għall-Attivitajiet ta' Volontarjat imwettqa fi ħdan proġett tal-bini tal-kapaċità (finanzjament fakultattiv)

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

Spejjeż eleġibbli

Mekkaniżmu ta’ finanzjament

Ammont

Regola tal-allokazzjoni

Ivvjaġġar

Kontribuzzjoni għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti, inklużi l-persuni li jakkumpanjaw, mill-post ta’ oriġini tagħhom sal-post tal-attività u lura

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 10 u 99KM: EUR 20 għal kull parteċipant

Abbażi tad-distanza tal-ivvjaġġar għal kull parteċipant. Id-distanzi tal-ivvjaġġar iridu jiġu kkalkulati billi jintuża l-kalkulatur tad-distanza sostnut mill-Kummissjoni Ewropea10. L-applikant għandu jindika d-distanza ta’ vjaġġ bla ritorn biex jikkalkula l-ammont tal-għotja tal-UE li tkun se tappoġġja l-vjaġġ ’l hemm u lura 11

 

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 100 u 499 KM: EUR 180 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 500 u 1999 KM: EUR 275 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 2000 u 2999 KM: EUR 360 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 3000 u 3999 KM: EUR 530 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 4000 u 7999 KM: EUR 820 għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar ta' 8000 KM jew aktar: EUR 1 500 għal kull parteċipant

Appoġġ Organizzazzjonali

Spejjeż marbuta direttament mal-implimentazzjoni tal-attivitajiet ta' mobilità fi ħdan il-proġett (inklużi l-ispejjeż għall-attivitajiet ta' preparazzjoni, l-ikel, l-akkomodazzjoni, it-trasport lokali, il-post, l-assigurazzjoni, it-tagħmir u l-materjali, l-evalwazzjoni, it-tixrid u l-isfruttament tar-riżultati u l-attivitajiet ta' segwitu)

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

B4.3 għal kull jum għal kull voluntier12

Abbażi tat-tul ta' żmien tas-soġġorn għal kull parteċipant (jekk ikun hemm bżonn, inklużi wkoll jum ta' vvjaġġar wieħed qabel l-attività u jum ta' vvjaġġar ieħor wara l-attività).

Appoġġ individwwali

"Pocket money" lill-volontiera għal spejjeż personali addizzjonali.

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

Abbażi tat-tul ta' żmien tas-soġġorn għal kull parteċipant (jekk ikun hemm bżonn, inklużi wkoll jum ta' vvjaġġar wieħed qabel l-attività u jum ta' vvjaġġar ieħor wara l-attività).

Appoġġ għall-bżonnijiet speċjali

Spejjeż għas-sussistenza ta’ persuni li jakkompanjawhom u spejjeż relatati mal-ivvjaġġar jekk iġġustifikat u diment li l-għotja għal dawn il-parteċipanti mhijiex mitluba permezz tal-kategorija tal-baġit “ivvjaġġar”. Spejjeż addizzjonali marbutin direttament ma’ parteċipanti b’diżabilità (inklużi spejjeż relatati mal-ivvjaġġar u s-sussistenza, jekk iġġustifikat u diment li ma tintalabx għotja għal dawn il-parteċipanti permezz tal-kategoriji tal-baġit marbuta mal-“ivvjaġġar” u l-“appoġġ organizzazzjonali”).

Spejjeż reali

100% tal-ispejjeż eleġibbli

Kundizzjonali: it-talba għal appoġġ finanzjarju biex ikopri l-appoġġ għall-bżonnijiet speċjali għandha tkun motivata fil-formola tal-applikazzjoni.

Spejjeż eċċezzjonali

Spejjeż għall-appoġġ tal-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ b’anqas opportunitajiet, inklużi għall-preparazzjoni speċifika u mentorship imsaħħaħ (esklużi l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u l-appoġġ organizzazzjonali għall-parteċipanti u l-persuni li jakkompanjaw).

Spejjeż tal-viża u marbuta mal-viża, permessi ta’ residenza, tilqim, ċertifikati mediċi.

Spejjeż kbar tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti, inkluż l-użu ta’ mezzi tat-trasport aktar nodfa, b’emissjonijiet tal-karbonju aktar baxxi (għad-dettalji, ara t-taqsima "x'għandek tkun taf aktar dwar din l-azzjoni").

Spejjeż reali

Spejjeż kbar tal-ivvjaġġar: massimu sa 80% tal-ispejjeż eleġibbli

 

Spejjeż oħrajn: 100% tal-ispejjeż eleġibbli

 

Kundizzjonali: it-talba għal appoġġ finanzjarju biex ikopri l-ispejjeż eċċezzjonali għandha tkun motivata fil-formola tal-applikazzjoni.

C. Regoli dwar il-finanzjament għall-mobilità taż-żgħażagħ imwettqa fi ħdan il-Proġett tal-Bini tal-Kapaċità (finanzjament fakultattiv)

Spejjeż eleġibbli

Mekkaniżmu ta’ finanzjament

Ammont

Regola tal-allokazzjoni

Ivvjaġġar

Kontribuzzjoni għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti, inklużi t-trainers, il-faċilitaturi u l-persuni li jakkumpanjaw, mill-post ta' oriġini tagħhom sal-post tal-attività u lura

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 10 u 99KM:

20 EUR għal kull parteċipant

Abbażi tad-distanza tal-ivvjaġġar għal kull parteċipant. Id-distanzi tal-ivvjaġġar iridu jiġu kkalkulati billi jintuża l-kalkulatur tad-distanza sostnut mill-Kummissjoni Ewropea13. L-applikant għandu jindika d-distanza ta’ vjaġġ bla ritorn biex jikkalkula l-ammont tal-għotja tal-UE li tkun se tappoġġja l-vjaġġ ’l hemm u lura 14

 

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 100 u 499 KM:

180 EUR għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 500 u 1999 KM:

275 EUR għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 2000 u 2999 KM:

360 EUR għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 3000 u 3999 KM:

530 EUR għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 4000 u 7999 KM:

820 EUR għal kull parteċipant

Għad-distanzi tal-ivvjaġġar ta' 8000 KM jew aktar:

1500 EUR għal kull parteċipant

Appoġġ Organizzazzjonali

Spejjeż marbuta direttament mal-implimentazzjoni tal-attivitajiet ta’ mobilità fi ħdan il-proġett (inklużi l-ispejjeż għall-attivitajiet ta' preparazzjoni, l-ikel, l-akkomodazzjoni, it-trasport lokali, il-post, l-assigurazzjoni, it-tagħmir u l-materjali, l-evalwazzjoni, it-tixrid u l-isfruttament tar-riżultati u l-attivitajiet ta’ segwitu).

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji

B4.2 għal kull parteċipant15 għal kull jum ta' attività. Massimu ta' EUR 1 100 għal kull parteċipant.

Abbażi tat-tul ta' żmien tas-soġġorn għal kull parteċipant (jekk ikun hemm bżonn, inklużi wkoll jum ta' vvjaġġar wieħed qabel l-attività u jum ta' vvjaġġar ieħor wara l-attività).

Appoġġ għall-bżonnijiet speċjali

Spejjeż addizzjonali marbutin direttament ma’ parteċipanti b’diżabilità u ma’ persuni li jkunu qed jakkompanjawhom (inklużi spejjeż relatati mal-ivvjaġġar u s-sussistenza, jekk iġġustifikat u diment li ma tintalabx għotja għal dawn il-parteċipanti permezz tal-kategoriji tal-baġit marbuta mal-"ivvjaġġar" u l-“appoġġ organizzazzjonali”).

Spejjeż reali

100% tal-ispejjeż eleġibbli

Kundizzjonali: it-talba għal appoġġ finanzjarju biex ikopri l-appoġġ għall-bżonnijiet speċjali għandha tkun motivata fil-formola tal-applikazzjoni.

Spejjeż eċċezzjonali

Spejjeż tal-viża u marbutin mal-viża, permessi ta' residenza, tilqim, ċertifikati mediċi.

Spejjeż kbar tal-ivvjaġġar, inkluż l-użu ta’ mezzi tat-trasport aktar nodfa, b’emissjonijiet tal-karbonju aktar baxxi (għad-dettalji, ara t-taqsima "x'għandek tkun taf aktar dwar din l-azzjoni").

Spejjeż għall-appoġġ tal-parteċipazzjoni ta' ħaddiema żgħażagħ b'anqas opportunitajiet b'mod ugwali bħall-oħrajn (minbarra l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u tal-appoġġ organizzazzjonali għal parteċipanti). Dan jista' jinkludi appoġġ lingwistiku (eż. interpretu) li jippermetti ħaddiema żgħażagħ b'nuqqas ta' profiċjenza fil-lingwa tal-attività jipparteċipaw fiha.

Spejjeż reali

Spejjeż kbar tal-ivvjaġġar: massimu sa 80% tal-ispejjeż eleġibbli

 

Spejjeż oħrajn: 100% tal-ispejjeż eleġibbli

 

Kundizzjonali: it-talba għal appoġġ finanzjarju biex ikopri l-ispejjeż eċċezzjonali għandha tkun motivata fil-formola tal-applikazzjoni.

 

D. Appoġġ organizzazzjonali u individwali

L-ammonti jiddependu mill-pajjiż fejn issir l-attività ta' mobilità.

 

Appoġġ Organizzazzjonali

Appoġġ individwali

 

 

Skambji taż-Żgħażagħ (euro kull jum)

Mobilità tal-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ

(euro kull jum)

Attivitajiet ta' volontarjat

(euro kull jum)

 

B4.1

B4.2

B4.3

B4.4

Il-Belġju

42

65

26

4

Il-Bulgarija

32

53

17

4

Ir-Repubblika Ċeka

32

54

17

5

Id-Danimarka

45

72

26

6

Il-Ġermanja

41

58

23

5

L-Estonja

33

56

18

4

L-Irlanda

49

74

26

6

Il-Greċja

38

71

21

5

Spanja

34

61

18

5

Franza

38

66

20

6

Il-Kroazja

35

62

19

5

L-Italja

39

66

21

5

Ċipru

32

58

21

5

Il-Latvja

34

59

19

4

Il-Litwanja

34

58

18

4

Il-Lussemburgu

45

66

26

5

L-Ungerija

33

55

17

5

Malta

39

65

22

5

In-Netherlands

45

69

26

5

L-Awstrija

45

61

23

5

Il-Polonja

34

59

18

4

Il-Portugall

37

65

20

5

Ir-Rumanija

32

54

17

3

Is-Slovenja

34

60

20

4

Is-Slovakkja

35

60

19

5

Il-Finlandja

45

71

26

5

L-Iżvezja

45

70

26

5

Ir-Renju Unit

45

76

26

6

ir-Repubblika tal-Maċedonja ta’ Fuq

28

45

15

3

L-Iżlanda

45

71

26

6

Il-Liechtenstein

45

74

24

6

In-Norveġja

50

74

26

6

It-Turkija

32

54

17

4

Is-Serbja 29 48 15 3

Pajjiż Sieħeb

29

48

15

3

 • 1. Fil-qafas ta' din l-Azzjoni, reġjun hu ddefinit bħala grupp ta' pajjiżi li jappartjenu għal ċerta żona makroġeografika.
 • 2. Iffinanzjati mill-istrumenti IPA II u ENI
 • 3. L-attivitajiet ta' mobilità implimentati b'kooperazzjoni ma' Pajjiżi Sħab Ġirien tal-pajjiżi tal-UE iżda li ġew sottomessi minn organizzazzjoni msieħba f'Pajjiż tal-Programm jistgħu jiġu appoġġjati permezz tal-Azzjoni Ewlenija 1: Proġett ta' mobilità għaż-żgħażagħ u ħaddiema żgħażagħ u taħt l-Azzjoni Ewlenija 3 proġetti ta' Djalogu taż-Żgħażagh.
 • 4. .Jekk jogħġbok qis ukoll dawn li ġejjin: 

  limiti inferjuri tal-età - il-parteċipanti jridu jkunu laħqu l-età minima fid-data tal-bidu tal-attività;

  limiti superjuri tal-età - il-parteċipanti ma jistgħux ikunu akbar mill-età massima indikata fid-data tal-għeluq tal-applikazzjoni.

 • 5. Ara n-nota hawn fuq.
 • 6. Inklużi t-trainers, il-facilitators u l-persuni li jakkumpanjaw.
 • 7. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_mt
 • 8. Pereżempju, jekk persuna minn Madrid (Spanja) se tieħu sehem f’attività li se ssir f’Ruma (l-Italja), l-applikant a) se jikkalkula d-distanza minn Madrid sa Ruma (1365,28 KM); b) se jagħżel il-faxxa applikabbli tad-distanza tal-vjaġġ (jiġifieri bejn 500 u 1999 KM) u c) jikkalkula l-għotja mill-UE li se tikkontribwixxi għall-ispejjeż tal-vjaġġ tal-parteċipant minn Madrid sa Ruma u r-ritorn (EUR 275).
 • 9. Inklużi l-mexxejja tal-grupp u l-persuni li jakkompanjaw.
 • 10. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_mt
 • 11. Pereżempju, jekk persuna minn Madrid (Spanja) se tieħu sehem f’attività li se ssir f’Ruma (l-Italja), l-applikant a) se jikkalkula d-distanza minn Madrid sa Ruma (1365,28 KM); b) jagħżel il-faxxa applikabbli tad-distanza tal-vjaġġ ( jiġifieri bejn 500 u 1999 KM) u c) jikkalkula l-għotja mill-UE li se tikkontribwixxi għall-ispejjeż tal-vjaġġ tal-parteċipant minn Madrid sa Ruma u r-ritorn.
 • 12. Inklużi l-persuni li jakkumpanjaw għall-voluntieri b’anqas opportunitajiet.
 • 13. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_mt
 • 14. Għal pereżempju, jekk persuna minn Madrid (Spanja) se tieħu sehem f’attività li se ssir f’Ruma (l-Italja), l-applikant a) se jikkalkula d-distanza minn Madrid sa Ruma (1365,28 KM); b) se jagħżel il-faxxa applikabbli tad-distanza tal-vjaġġ (jiġifieri bejn 500 u 1999 KM) u c) jikkalkula l-għotja mill-UE li se tikkontribwixxi għall-ispejjeż tal-vjaġġ tal-parteċipant minn Madrid sa Ruma u r-ritorn (EUR 275).   
 • 15. Inklużi t-trainers, il-facilitators u l-persuni li jakkumpanjaw.

Azzjoni ewlenija 3: Appoġġ għar-riforma politika

L-attivitajiet b’appoġġ għar-riforma politika huma mmirati lejn l-ilħuq tal-miri tal-aġendi tal-politika Ewropej, b’mod partikolari l-Istrateġija Ewropa 2020, tal-Qafas Strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ (ET 2020) u tal-Istrateġija Ewropea dwar iż-Żgħażagħ.

Liema azzjonijiet huma appoġġati?

L-attivitajiet b'appoġġ għar-riforma politika huma mmirati lejn l-ilħuq tal-miri tal-aġendi tal-politika Ewropej, b'mod partikolari l-Istrateġija Ewropa 2020, tal-Qafas Strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ (ET 2020) u tal-Istrateġija Ewropea dwar iż-Żgħażagħ.

Liema azzjonijiet huma appoġġati?

L-azzjoni li ġejja hija implimentata permezz tal-Gwida tal-Programm:

 • Proġetti ta' Djalogu maż-żgħażagħ.

Din il-Parti B tal-Gwida tipprovdi informazzjoni ddettaljata dwar il-kriterji u r-regoli ta' finanzjament li japplikaw għal din l-Azzjoni.

Barra minn hekk, l-Azzjoni Ewlenija 3 tkopri bosta Azzjonijiet oħra b'appoġġ għar-riforma politika fl-oqsma tal-edukazzjoni, tat-taħriġ u taż-żgħażagħ li huma implimentati direttament mill-Kummissjoni Ewropea jew permezz ta' sejħiet speċifiċi għall-proposti mmexxija mill-Aġenzija Eżekuttiva. Aktar informazzjoni hija disponibbli fuq il-websajt tal-Kummissjoni Ewropea, l-Aġenżija Eżekuttiva u l-Aġenziji Nazzjonali. Deskrizzjoni fil-qosor ta' dawn l-Azzjonijiet hija mogħtija hawn taħt.

Għarfien fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ, li jinvolvi l-ġbir, l-analiżi u t-tagħlim bejn il-pari. B'mod partikolari:

 • għarfien tematiku u speċifiku għall-pajjiż, studji dwar kwistjonijiet u riformi politiċi, inkluż l-attivitajiet imwettqa min-netwerk Eurydice u l-korrispondenti tal-Wiki taż-Żgħażagħ;;
 • appoġġ għall-parteċipazzjoni tal-pajjiżi tal-Erasmus+ fl-istħarriġ Ewropew/internazzjonali mmirat lejn is-sorveljanza ta' xejriet u żviluppi speċifiċi, inkluż l-evoluzzjoni tal-kompetenzi lingwistiċi fl-Ewropa;
 • Avvenimenti, konferenzi u laqgħat ta' livell għoli tal-Presidenza tal-UE;
 • skambji ta' esperjenza u prattika tajba u reviżjoni bejn il-pari;
 • appoġġ għall-implimentazzjoni tal-Metodi Miftuħa ta' Koordinazzjoni.

Inizjattivi għall-innovazzjoni tal-politika mmirati biex jiġu żviluppati politiki ġodda jew titħejja l-implimentazzjoni tagħhom. Dawn jinkludu sejħiet speċifiċi għal proposti ġestiti mill-Aġenzija Eżekuttiva dwar: a) esperimenti fil-politika Ewropea, immexxija minn awtoritajiet pubbliċi ta’ livell għoli u li jinvolvu provi fuq il-post dwar il-miżuri tal-politika f’diversi pajjiżi abbażi ta’ metodi ta’ evalwazzjoni sodi. b) proġetti ta’ kooperazzjoni li jħarsu ’l quddiem għall-iżvilupp ta’ politiki innovattivi;

Appoġġ għal għodod Ewropej ta’ politika, b’mod partikolari:

 • L-għodod ta’ trasparenza (ħiliet u kwalifiki), biex jitħaffu t-trasparenza u r-rikonoxximent tal-ħiliet u l-kwalifiki, kif ukoll it-trasferiment ta’ krediti, titrawwem l-assigurazzjoni tal-kwalità, tiġi appoġġjata l-ġestjoni tal-ħiliet u l-gwida. Din l-Azzjoni sejra tinkludi wkoll netwerks li jipprovdu appoġġ għall-implimentazzjoni ta’ dawk l-għodod;
 • Tagħrif fuq il-ħiliet għall-iżvilupp u l-appoġġ tal-għodod Ewropej bħall-Panorama ta’ Ħiliet tal-UE - pjattaforma onlajn;
 • Netwerks li jappoġġjaw oqsma ta’ politika speċifiċi bħal-litteriżmu u t-tagħlim tal-adulti, kif ukoll ħidma maż-żgħażagħ u l-informazzjoni għaż-żgħażagħ (SALTO u Eurodesk);
 • Għodod ta’ edukazzjoni għolja ddedikati - l-iżvilupp u l-appoġġ għal għodod bħal U-Multirank, appoġġ għall-Proċess ta’ Bologna jew għad-dimensjoni esterna tal-edukazzjoni għolja; it-timijiet nazzjonali ta’ Esperti fir-Rifoma tal-Edukazzjoni Għolja fil-lokal u t-tkabbir, kif ukoll ir-Russja u l-Asja Ċentrali;
 • Għodod ta’ ETV għall-implimentazzjoni tal-Karta tal-Mobilità tal-ETV, biex jiżdied il-livell ta’ kwalità tal-mobilità organizzata, u biex jiġu appoġġjati l-Awtoritajiet Nazzjonali fuq l-apprendistati biex tiżdied il-kwalità u l-appoġġ tal-apprendistati madwar l-Ewropa kollha.

Kooperazzjoni ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali, bħall-OECD u l-Kunsill tal-Ewropa. Din l-Azzjoni sejra tħeġġeġ ukoll id-djalogu politiku mal-Pajjiżi Sħab kif ukoll il-promozzjoni tal-attraenza internazzjonali tal-edukazzjoni għolja Ewropea fid-dinja. Sejra tappoġġja wkoll in-netwerk tal-Esperti fir-Riforma tal-Edukazzjoni Għolja fil-Pajjiżi Sħab ġirien tal-UE u l-assoċjazzjonijiet internazzjonali tal-alunni.

Id-djalogu bejn il-partijiet interessati, il-politika u l-promozzjoni tal-Programm, inkluż:

 • Il-Kooperazzjoni bejn is-Soċjetà Ċivili li tappoġġja l-NGOs Ewropej u n-netwerks ta’ madwar l-UE fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ permezz ta’ sejħa speċifika għal proposti ġestita mill-Aġenzija Eżekuttiva;
 • avvenimenti pubbliċi, laqgħat, dibattiti u konsultazzjonijiet ma’ dawk li jfasslu l-politiki u l-partijiet interessati dwar kwistjonijiet politiċi rilevanti (bħall-Forum dwar l-Edukazzjoni, it-Taħriġ u ż-Żgħażagħ jew il-Ġimgħa Ewropea taż-Żgħażagħ);
 • Djalogu fil-qasam taż-żgħażagħ, inkluż l-appoġġ għall-Gruppi ta' Ħidma Nazzjonali kif ukoll laqgħat li jippromwovu d-djalogu bejn iż-żgħażagħ u dawk li jfasslu l-politika (ara t-taqsima ta' hawn taħt);
 • attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni, informazzjoni u tixrid dwar ir-riżultati u l-prijoritajiet ta’ politika, il-Programm Erasmus+, ir-riżultati tiegħu u s-sinerġiji potenzjali tiegħu ma’ programmi oħra tal-UE, b’mod partikolari l-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej.

L-Azzjonijiet implimentati permezz ta’ din l-Azzjoni Ewlenija għandhom l-għan li:

 • itejbu l-kwalità, l-effiċjenza u l-ekwità tas-sistemi ta’ edukazzjoni u ta’ taħriġ u l-politiki taż-żgħażagħ permezz tal-Metodi Miftuħa ta’ Koordinazzjoni.
 • jappoġġjaw l-implimentazzjoni ta’ Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż li jirriżultaw mis-Semestri Ewropej;
 • jippromwovu l-kooperazzjoni transnazzjonali u t-tagħlim reċiproku bejn awtoritajiet kompetenti fl-ogħla livell politiku sabiex jittejbu s-sistemi, l-istrutturi u l-proċessi;
 • jiżviluppaw l-għarfien u l-kapaċità analitika biex tiġi appoġġjata l-politika bbażata fuq l-evidenza taħt il-qafas Strateġiku għall-kooperazzjoni fl-edukazzjoni u t-taħriġ (ET2020), l-Istrateġija Ewropea dwar iż-Żgħażagħ u aġendi ta’ politika speċifiċi bħall-proċessi ta’ Bologna u Kopenħagen;
 • iqiegħdu għad-dispożizzjoni dejta internazzjonali komparattiva soda u analiżijiet sekondarji xierqa għal dawk li jfasslu l-politika fil-livell Ewropew u nazzjonali, billi jiffaċilitaw il-ġbir u l-analiżi ta’ evidenza sostantiva biex tiġi vvalutata u ssorveljata l-implimentazzjoni ta’ politiki innovattivi u biex jitħeġġu t-trasferibbiltà u l-modularità;
 • jappoġġjaw in-netwerks Ewropej u jimplimentaw għodod li jrawmu t-trasparenza u r-rikonoxximent ta’ ħiliet u kwalifiki miksuba permezz ta’ tagħlim formali, mhux formali u informali,
 • jappoġġjaw l-involviment attiv tan-netwerks tas-soċjetà ċivili u l-organizzazzjonijiet mhux governattivi fl-implimentazzjoni tal-politika;
 • jappoġġjaw il-mekkaniżmi tad-Djalogu maż-żgħażagħ u jħeġġu l-parteċipazzjoni attiva tagħhom fil-ħajja demokratika
 • jappoġġjaw skambji ta’ prassi tajba, djalogu, għarfien reċiproku u kooperazzjoni fost dawk li jfasslu l-politika, il-prattikanti u l-partijiet interessati minn Pajjiżi Sħab u tal-Programm;
 • iqajmu kuxjenza dwar ir-riżultati tal-politiki Ewropej u tal-Programm Erasmus+ u jiffaċilitaw l-isfruttament tagħhom fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali. Itejbu il-viżibbiltà u l-attrazzjoni tal-edukazzjoni għolja Ewropea madwar id-dinja;
 • irawmu s-sinerġiji ma’ programmi oħra tal-UE, bħall-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej, kif ukoll mal-iskemi ta’ finanzjament fil-livell nazzjonali jew reġjonali.

PROĠETTI TA' DJALOGU MAŻ-ŻGĦAŻAGĦ

X'inhu l-għan ta' din l-Azzjoni?

Din l-Azzjoni tippromwovi l-parteċipazzjoni attiva taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika u trawwem diskussjoni dwar suġġetti ffokati fuq it-temi u l-prijoritajiet stabbiliti mill-Istrateġija għaż-żgħażagħ tal-UE u l-mekkaniżmi ta' djalogu tagħha. Il-mekkaniżmi tad-djalogu1 huma strutturati madwar il-prijoritajiet u ż-żmien u jipprevedu avvenimenti fejn iż-żgħażagħ jiddiskutu t-temi maqbula bejniethom u ma' dawk li jfasslu l-politika, esperti fil-qasam taż-żgħażagħ u rappreżentanti tal-awtoritajiet pubbliċi inkarigati miż-żgħażagħ sabiex jiksbu riżultati li jkunu utli għal dawk li jfasslu l-politika.

X'inhuma l-proġetti tad-Djalogu maż-Żgħażagħ?

Il-proġetti tad-Djalogu maż-Żgħażagħ jistgħu jieħdu l-forma ta' laqgħat, konferenzi, konsultazzjonijiet u avvenimenti. Dawn l-avvenimenti jippromwovu l-parteċipazzjoni attiva taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika fl-Ewropa u l-interazzjoni tagħhom mal-persuni li jieħdu d-deċiżjonijiet. Bħala riżultat konkret ta' dawn l-avvenimenti, iż-żgħażagħ jistgħu jsemmgħu leħinhom (permezz tal-formulazzjoni ta' pożizzjonijiet, proposti u rakkomandazzjonijiet) dwar kif għandha titfassal u tiġi implimentata l-politika fil-qasam taż-żgħażagħ fl-Ewropa.

Proġett ta' Djalogu maż-Żgħażagħ għandu tliet fażijiet:

 • l-ippjanar u t-tħejjija;
 • l-implimentazzjoni tal-attivitajiet;
 • l-evalwazzjoni (inkluża r-riflessjoni dwar is-segwitu possibbli).

Liema Attivitajiet huma appoġġjati minn din l-Azzjoni?

B’din l-Azzjoni, proġett jista’ jinkludi attività waħda jew aktar minn dawn li ġejjin:

 • laqgħat nazzjonali u seminars transnazzjonali/internazzjonali li joffru spazju għal informazzjoni, dibattitu u parteċipazzjoni attiva taż-żgħażagħ - bi djalogu mal-persuni li jieħdu d-deċiżjonijiet fil-qasam taż-żgħażagħ - dwar kwistjonijiet li huma rilevanti għall-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ u l-mekkaniżmi tad-Djalogu tagħha;
 • laqgħat nazzjonali u seminars transnazzjonali li jibnu l-pedamenti għall-Konferenzi taż-Żgħażagħ organizzati matul kull semestru mill-Istat Membru li jkollu l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea;
 • avvenimenti li jippromwovu d-dibattiti u l-informazzjoni dwar it-temi politiċi taż-żgħażagħ marbuta mal-attivitajiet organizzati matul il-Ġimgħa Ewropea taż-Żgħażagħ;
 • konsultazzjonijiet maż-żgħażagħ, bl-għan li jinstab x'inhuma l-ħtiġijiet tagħhom fi kwistjonijiet relatati mal-parteċipazzjoni fil-ħajja demokratika (konsultazzjonijiet onlajn, stħarriġ tal-opinjoni, eċċ.);
 • laqgħat u seminars, avvenimenti ta' informazzjoni jew dibattiti bejn iż-żgħażagħ u l-persuni li jieħdu d-deċiżjonijiet/l-esperti fil-qasam taż-żgħażagħ b'rabta mat-tema tal-parteċipazzjoni fil-ħajja demokratika;
 • avvenimenti li jimitaw il-funzjonament tal-istituzzjonijiet demokratiċi u r-rwoli ta' dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fi ħdan dawn l-istituzzjonijiet;

L-attivitajiet huma mmexxija miż-żgħażagħ; il-parteċipanti żgħażagħ iridu jkunu involuti b’mod attiv fl-istadji kollha tal-proġett, mit-tħejjija sas-segwitu. Matul il-proġett ta’ implimentazzjoni kollu huma riflessi prinċipji u prattiki ta’ tagħlim mhux formali.

L-attivitajiet li ġejjin mhumiex eliġibbli għal għotjiet taħt din l-Azzjoni: laqgħat statutorji ta' organizzazzjonijiet jew ta' netwerks ta' organizzazzjonijiet; avvenimenti influwenzati mill-politika.

X’inhuma l-kriterji użati għall-valutazzjoni ta’ dan il-proġett?

Hawn taħt hawn elenkati l-kriterji formali li l-proġett irid jirrispetta sabiex ikun eleġibbli għal għotja Erasmus+:

Kriterji ta' Eleġibbiltà

Organizzazzjonijiet parteċipanti eleġibbli

Organizzazzjoni parteċipanti eliġibbli tista' tkun:

 • organizzazzjoni, assoċjazzjoni jew NGO mingħajr skop ta' qligħ;
 • NGO Ewropea għaż-Żgħażagħ;
 • korp pubbliku fil-livell lokali jew reġjonali;

stabbilita f'Pajjiżi tal-Programm jew f'Pajjiż Sieħeb ġar tal-UE (ir-reġjuni 1 sa 4; ara t-taqsima "Pajjiżi Eleġibbli" fil-Parti A ta' din il-Gwida). Organizzazzjonijiet minn Pajjiżi Sħab jistgħu jieħdu sehem fil-proġett bħala sħab biss (mhux bħala applikanti).

Min jista' japplika?

L-applikant jista' jkun kwalunkwe organizzazzjoni parteċipanti stabbilita f'Pajjiż tal-Programm. F'każ ta' proġetti mwettqa minn żewġ organizzazzjonijiet jew aktar, waħda mill-organizzazzjonijiet tapplika f'isem l-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha involuti fil-proġett.

Numru ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti

Attivitajiet transnazzjonali/internazzjonali: l-attività għandha tinvolvi tal-inqas żewġ organizzazzjonijiet parteċipanti minn tal-inqas żewġ pajjiżi differenti, li tal-inqas wieħed minnhom huwa Pajjiż tal-Programm.

Attivitajiet nazzjonali: l-attività tinvolvi tal-inqas organizzazzjoni waħda minn Pajjiż tal-Programm.

Parteċipanti eleġibbli

Parteċipanti żgħażagħ: żgħażagħ bejn it-13-il sena u t-30 sena residenti fil-pajjiżi involuti fil-proġett.

Persuni li jieħdu d-deċiżjonijiet: jekk il-proġett jipprevedi l-parteċipazzjoni ta’ persuni li jieħdu d-deċiżjonijiet jew ta’ esperti fil-qasam tal-politika taż-żgħażagħ, dawn il-parteċipanti jistgħu jkunu involuti irrispettivament mill-età u l-oriġini ġeografika tagħhom.

Numru ta’ parteċipanti

In-numru minimu ta' parteċipanti żgħażagħ fil-proġett hu 30.

F'kull attività għandhom jiġu involuti parteċipanti mill-pajjiż tal-organizzazzjoni li tilqa'.

Post(ijiet)

Attivitajiet nazzjonali: l-attività għandha ssir fil-pajjiż tal-organizzazzjoni applikanti.

Attivitajiet transnazzjonali/internazzjonali: l-attivitajiet jistgħu jsiru fi kwalunkwe wieħed mill-Pajjiżi tal-Programm involuti fl-attività.

Eċċezzjoni: f'każijiet debitament ġustifikati biss, u jekk l-attività prinċipali tinkludi elementi ta' djalogu ma' persuni li jieħdu d-deċiżjonijiet fil-livell Ewropew, attività tista' sseħħ fis-sede tal-Istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea2

Tul ta' żmien tal-proġett

Minn 3 xhur sa 24 xahar.

Fejn tapplika?

Mal-Aġenzija Nazzjonali tal-pajjiż li fih hija stabbilita l-organizzazzjoni applikanti.

Meta tapplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni għal għotja tagħhom sad-dati li ġejjin:

 • il-5 ta' Frar f'12:00 (nofsinhar ħin ta' Brussell) għall-proġetti li jibdew bejn l-1 ta' Mejju u t-30 ta' Settembru tal-istess sena;
 • it-30 ta' April f'12:00 (nofsinhar ħin ta' Brussell) għall-proġetti li jibdew bejn l-1 ta' Awwissu u l-31 ta' Diċembru tal-istess sena;
 • l-1 ta' Ottubru f'12:00 (nofsinhar ħin ta' Brussell) għall-proġetti li jibdew bejn l-1 ta' Jannar u l-31 ta' Mejju tas-sena ta' wara;

Kif tapplika?

Jekk jogħġbok ara l-Parti Ċ ta’ din il-Gwida għad-dettalji dwar kif tapplika.

Kriterji oħrajn

Mal-formola tal-applikazzjoni jrid ikun hemm annessa skeda ta' żmien għal kull waħda mill-attivitajiet ippjanati fil-proġett.

Mal-formola tal-applikazzjoni jrid ikun hemm annessa Dikjarazzjoni fuq l-Unur tar-rappreżentant legali

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla rilevanti. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti Ċ ta' din il-Gwida.

Kriterji tal-għotja

Il-proġetti se jiġu vvalutati skont il-kriterji li ġejjin:

Rilevanza tal-proġett

(massimu 30 punt)

 • Ir-rilevanza tal-proposta għal dan li ġej:
  • l-objettivi tal-Azzjoni (Jekk jogħġbok ara t-taqsima "X'inhu l-għan ta' din l-Azzjoni?" hawn fuq);
  • il-ħtiġijiet u l-objettivi tal-organizzazzjonijiet parteċipanti u tal-parteċipanti individwali.
 • Kemm il-proposta hija adattata għal dan li ġej:
  • tipproduċi eżiti ta' kwalità għolja għall-parteċipanti;
  • issaħħaħ il-kapaċitajiet tal-organizzazzjonijiet parteċipanti.
 • Kemm il-proġett jinvolvi żgħażagħ b'inqas opportunitajiet.

Kwalità tat-tfassil u tal-implimentazzjoni tal-proġett

(massimu 40 punt)

 • Iċ-ċarezza, il-kompletezza u l-kwalità tal-fażijiet kollha tal-proposta tal-proġett (it-tħejjija, l-implimentazzjoni tal-attivitajiet ta' mobilità, u s-segwitu);
 • Il-konsistenza bejn l-objettivi tal-proġett u l-attivitajiet proposti;
 • Il-kwalità tal-arranġamenti prattiċi, l-immaniġġjar u l-modalitajiet ta' appoġġ;
 • Il-kwalità tal-metodi ta' tagħlim parteċipattiv mhux formali proposti u l-involviment attiv taż-żgħażagħ matul l-istadji kollha tal-proġett
 • L-adegwatezza tal-miżuri għall-għażla u/jew l-involviment tal-parteċipanti fl-attivitajiet
 • Il-firxa ta' kemm il-proposta tal-proġett tinvolvi l-persuni rilevanti li jieħdu d-deċiżjonijiet (persuni li jfasslu l-politika, esperti fil-qasam taż-żgħażagħ, rappreżentanti tal-awtoritajiet pubbliċi responsabbli mill-qasam taż-żgħażagħ, eċċ.);
 • Jekk ikun xieraq, il-kwalità tal-kooperazzjoni u l-komunikazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet parteċipanti, kif ukoll ma' partijiet interessati rilevanti oħra.

Impatt u Tixrid

(massimu 30 punt)

 • Il-kwalità tal-miżuri għall-evalwazzjoni tal-eżiti tal-proġett;
 • L-impatt potenzjali tal-proġett:
  • fuq il-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet parteċipanti waqt u wara l-ħajja tal-proġett;
  • barra l-organizzazzjonijiet u l-individwi li ħadu sehem direttament fil-proġett, f'livelli lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew Ewropej.
 • Kemm il-miżuri mmirati lejn it-tixrid tal-eżiti tal-proġett fi ħdan u barra l-organizzazzjonijiet parteċipanti huma xierqa u ta' kwalità;
 • Jekk ikun rilevanti, kemm il-proposta tiddeskrivi kif il-materjali, id-dokumenti u l-midja prodotti se jkunu disponibbli bla ħlas u kemm se jiġu promossi permezz ta' liċenzji miftuħa, u ma jkunx fihom limitazzjonijiet mhux proporzjonati.

Sabiex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti għandhom jiksbu tal-inqas 60 punt. Barra minn hekk, għandhom jiksbu tal-inqas nofs il-punti massimi f'kull waħda mill-kategoriji tal-kriterji tal-għotja msemmija hawn fuq (jiġifieri tal-inqas 15-il punt għall-kategoriji "rilevanza tal-proġett" u "impatt u tixrid"; 20 punt għall-kategorija "kwalità tat-tfassil u tal-implimentazzjoni tal-proġett").

X'għandek tkun taf iktar dwar din l-Azzjoni?

Spejjeż eċċezzjonali għall-ivvjaġġar għoli

L-applikanti tal-proġetti ta' mobilità jistgħu jitolbu appoġġ finanzjarju għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti taħt l-intestatura tal-baġit "spejjeż eċċezzjonali" (sa massimu ta' 80% tal-ispejjeż totali eliġibbli: ara "X'inhuma r-regoli dwar il-finanzjament.?"), inklużi każijiet fejn il-parteċipanti jagħżlu mezzi tat-trasport aktar nodfa, b’emissjonijiet tal-karbonju aktara baxxi (eż. tren), li jirriżultaw fi spejjeż tal-ivvjaġġar għoljin. Dan ikun permess sakemm l-applikanti jkunu jistgħu jiġġustifikaw li r-regoli dwar il-finanzjament standard (ibbażati fuq l-kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji għal kull faxxa ta' distanza tal-ivvjaġġar) ma jkoprux tal-inqas 70% tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti. Jekk jingħataw, l-ispejjeż eċċezzjonali għall-ivvjaġġar għoli jissostitwixxu l-għotja tal-ivvjaġġar standard.

X'inhuma r-regoli dwar il-finanzjament?

Il-baġit tal-proġett irid jiġi abbozzat skont ir-regoli dwar il-finanzjament li ġejjin (f'euro):

Għotja massima mogħtija għal kull proġett ta' Djalogu maż-Żgħażagħ: EUR 50 000

Spejjeż eleġibbli

Mekkaniżmu ta’ finanzjament

Ammont

Regola tal-allokazzjoni

Ivvjaġġar

Kontribuzzjoni għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti, inklużi l-persuni li jakkumpanjawhom, mill-post ta’ oriġini tagħhom sal-post tal-attività u lura

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarju

Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 10 u 99 KM: EUR 20 għal kull parteċipant

Abbażi tad-distanza tal-ivvjaġġar għal kull parteċipant. Id-distanzi tal-ivvjaġġar għandhom jiġu kkalkolati permezz tal-kalkolatur tad-distanza appoġġjat mill-Kummissjoni Ewropea3 L-applikant għandu jindika d-distanza ta’ vjaġġ bla ritorn biex jikkalkula l-ammont tal-għotja tal-UE li se tappoġġja l-vjaġġ 'l hemm u lura 4

Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 100 u 499 KM: EUR 180 għal kull parteċipant

Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 500 u 1999 KM: EUR 275 għal kull parteċipant

Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 2000 u 2999 KM: EUR 360 għal kull parteċipant

Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 3000 u 3999 KM: EUR 530 għal kull parteċipant

Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 4000 u 7999 KM: EUR 820 għal kull parteċipant

Għal distanzi tal-ivvjaġġar ta' 8000 KM jew iktar: EUR 1 500 għal kull parteċipant

Appoġġ Organizzazzjonali

Kontribuzzjoni għall-għotja għall-ispejjeż l-oħrajn kollha direttament marbuta mal-preparazzjoni, l-implimentazzjoni u s-segwitu tal-attività

Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarju

C1.1 għal kull jum ta' attività għal kull parteċipant 5

Abbażi tat-tul ta' żmien tas-soġġorn għal kull parteċipant (jekk ikun hemm bżonn, inkluż ukoll jum ta' vvjaġġar wieħed qabel l-attività u jum ta' vvjaġġar ieħor wara l-attività).

Appoġġ għall-bżonnijiet speċjali

Spejjeż addizzjonali marbutin direttament mal-parteċipanti b’diżabilità u mal-persuni li jkunu qed jakkumpanjawhom (inklużi spejjeż relatati mal-ivvjaġġar u s-sussistenza, jekk iġġustifikat u dment li ma tintalabx għotja għal dawn il-parteċipanti permezz tal-kategoriji tal-baġit marbuta mal-”ivvjaġġar” u “appoġġ organizzazzjonali”).

Spejjeż reali

100% tal-ispejjeż eleġibbli

Kundizzjonali: it-talba għal appoġġ finanzjarju biex jiġu koperti l-appoġġ għall-bżonnijiet speċjali u l-ispejjeż eċċezzjonali trid tkun motivata fil-formola tal-applikazzjoni

Spejjeż eċċezzjonali

Spejjeż marbuta ma’ konsultazzjonijiet (onlajn) u stħarriġiet tal-opinjoni taż-żgħażagħ sakemm ikunu meħtieġa għall-parteċipazzjoni f’din l-Azzjoni.

Spejjeż marbuta mat-tixrid u l-użu tar-riżultati.

Spejjeż għall-appoġġ tal-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ b’inqas opportunitajiet b’mod ugwali bħall-oħrajn (minbarra l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u għall-appoġġ organizzazzjonali).

Spejjeż tal-viża u marbuta mal-viża, permessi ta’ residenza, tilqim, ċertifikazzjonijiet mediċi.

Spejjeż għall-għoti ta’ garanzija finanzjarja, jekk tintalab mill-Aġenzija Nazzjonali.

Spejjeż kbar tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti, inkluż l-użu ta’ mezzi tat-trasport aktar nodfa, b’emissjonijiet tal-karbonju aktar baxxi (għad-dettalji, ara t-taqsima "x'għandek tkun taf iktar dwar din l-azzjoni").

Spejjeż reali

Spejjeż marbuta ma' konsultazzjonijiet (onlajn) u stħarriġiet tal-opinjoni taż-żgħażagħ, għall-garanzija finanzjarja u attivitajiet ta' tixrid: 75 % tal-ispejjeż eleġibbli

Spejjeż kbar tal-ivvjaġġar: massimu sa 80% tal-ispejjeż eleġibbli

Spejjeż oħrajn: 100 % tal-ispejjeż eleġibbli

Tabella A - Appoġġ organizzazzjonali (ammonti f'euro għal kull jum)

L-ammonti jiddependu fuq il-pajjiż fejn isseħħ l-attività.

Pajjiż

Appoġġ

Organizzazzjonali

C1.1

Il-Belġju

42

Il-Bulgarija

32

Ir-Repubblika Ċeka

32

Id-Danimarka

45

Il-Ġermanja

41

L-Estonja

33

L-Irlanda

49

Il-Greċja

38

Spanja

34

Franza

38

Il-Kroazja

35

L-Italja

39

Ċipru

32

Il-Latvja

34

Il-Litwanja

34

Il-Lussemburgu

45

L-Ungerija

33

Malta

39

In-Netherlands

45

L-Awstrija

45

Il-Polonja

34

Il-Portugall

37

Ir-Rumanija

32

Is-Slovenja

34

Is-Slovakkja

35

Il-Finlandja

45

L-Iżvezja

45

Ir-Renju Unit

45

ir-Repubblika tal-Maċedonja ta’ Fuq

28

L-Iżlanda

45

Il-Liechtenstein

45

In-Norveġja

50

It-Turkija

32

Is-Serbja 29

Pajjiż Sieħeb

29

 • 1. https://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_en
 • 2. Il-postijiet fejn tinsab is-sede tal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea huma Brussell, Frankfurt, il-Lussemburgu, Strasburgu u l-Aja.
 • 3. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_mt
 • 4. Pereżempju, jekk persuna minn Madrid (Spanja) se tieħu sehem f'attività li se ssir f'Ruma (l-Italja), l-applikant se a) jikkalkula d-distanza minn Madrid sa Ruma (1365,28 KM); b) jagħżel il-faxxa applikabbli tad-distanza tal-vjaġġ (jiġifieri bejn 500 u 1999 KM) u c) jikkalkula l-għotja mill-UE li se tikkontribwixxi għall-ispejjeż tal-vjaġġ tal-parteċipant minn Madrid sa Ruma u r-ritorn (EUR 275)
 • 5. Inklużi persuni li jakkumpanjaw

Attivitajiet Jean Monnet

Liema azzjonijiet huma appoġġati?

L-Attivitajiet Jean Monnet jappoġġjaw l-Azzjonijiet li ġejjin:

 • Moduli ta’ Jean Monnet (tagħlim u riċerka);
 • Katedri ta’ Jean Monnet (tagħlim u riċerka);
 • Ċentri ta’ Eċċellenza ta’ Jean Monnet (tagħlim u riċerka);
 • Appoġġ Jean Monnet għal Assoċjazzjonijiet
 • Netwerks ta’ Jean Monnet (dibattitu dwar il-politiki mad-dinja akkademika);
 • Proġetti ta’ Jean Monnet (dibattitu dwar il-politiki mad-dinja akkademika);

It-taqsimiet li ġejjin tal-Gwida jipprovdu informazzjoni ddettaljata dwar il-kriterji u r-regoli ta’ finanzjament li japplikaw għall-Azzjonijiet ta’ Jean Monnet.

X’inhuma l-miri tal-attivitajiet Jean Monnet?

L-azzjonijiet Jean Monnet għandhom l-għan li:

 •  jippromwovu l-eċċellenza fit-tagħlim u r-riċerka fil-qasam tal-istudji tal-Unjoni Ewropea madwar id-dinja;
 • irawmu djalogu bejn id-dinja akkademika u s-soċjetà, inklużi dawk li jfasslu l-politika fil-livell lokali u tal-istat, uffiċjali pubbliċi, atturi tas-soċjetà ċivili, rappreżentanti tal-livelli differenti tal-edukazzjoni u tal-midja;
 • jiġġeneraw għarfien u ideat li jistgħu ssostnu t-tfassil tal-politika tal-UE u jsaħħu r-rwol tal-UE f'dinja globalizzata.

L-istudji tal-Unjoni Ewropea jinkludu l-istudju dwar l-Ewropa fit-totalità tagħha b'enfasi partikolari fuq il-proċess tal-integrazzjoni Ewropea kemm fl-aspett intern tiegħu kif ukoll f'dak estern. Huma jippromwovu ċittadinanza u valuri Ewropej attivi u jindirizzaw ir-rwol tal-UE f'dinja globalizzata, b'hekk itejbu s-sensibilizzazzjoni dwar l-Unjoni u jiffaċilitaw l-involviment futur u d-djalogu bejn il-popli. L-attivitajiet Jean Monnet jagħmlu mill-aħjar biex jiffunzjonaw bħala sprun tad-diplomazija pubblika f’pajjiżi tat-tielet dinja, jippromwovu l-valuri tal-UE u jtejbu l-viżibilità ta’ dak li tirrappreżenta l-Unjoni Ewropea u ta’ dak li għandha l-għan li tikseb.

Sensibilizzazzjoni attiva u xogħol edukattiv li jxerred l-għarfien dwar l-UE lis-soċjetà ġenerali (lil hinn mill-akkademja u l-udjenzi speċjalizzati) u li jġib l-UE aktar qrib il-pubbliku huwa wkoll imħeġġeg.

L-Attivitajiet Jean Monnet għandhom iġibu benefiċċji fit-tul lill-individwi u lill-istituzzjonijiet involuti. Huma jġibu wkoll benefiċċji għas-sistemi tal-politika li fihom huma integrati.

L-oqsma ewlenin tas-suġġett huma dawn li ġejjin:

 • Studji tal-UE u Komparattivi dwar ir-Reġjonaliżmu;
 • Studji tal-UE dwar il-Komunikazzjoni u l-Informazzjoni;
 • Studji Ekonomiċi tal-UE;
 • Studji Storiċi tal-UE;
 • Studji dwar id-Djalogu Interkulturali tal-UE;
 • Studji Interdixxiplinari tal-UE;
 • Studji dwar ir-Relazzjonijiet Internazzjonali u d-Diplomazija tal-UE;
 • Studji Legali tal-UE;
 • Studji Politiċi u Amministrattivi tal-UE.

Madankollu, anki oqsma ta’ studju differenti (bħas-soċjoloġija, il-filosofija, ir-reliġjon, il-ġeografija, il-letteratura, l-arti, ix-xjenzi, l-studji ambjentali, l-istudji globali, eċċ.) jistgħu jkunu assoċjati ma’ dan il-qasam ta’ studju meta jkunu jinkludu element ta’ tagħlim, riċerka jew riflessjoni fuq l-UE u b’mod ġenerali, jikkontribwixxu għall-Ewropeizzazzjoni tal-kurrikuli. L-istudji komparattivi sejrin jiġu kkunsidrati biss meta jkollhom x’jaqsmu mal-proċessi ta’ integrazzjoni differenti madwar id-dinja kollha.

Fir-rigward tal-objettivi ġenerali tal-Programm Erasmus+, Jean Monnet għandu l-għan li:

 • jippromwovi l-eċċellenza fit-tagħlim u r-riċerka fl-istudji tal-UE;
 • jippromwovi l-innovazzjoni fit-tagħlim u r-riċerka (eż. studji transsettorjali u/jew multidixxiplinari, edukazzjoni miftuħa, netwerking ma’ istituzzjonijiet oħrajn);
 • jgħammar l-istudenti u l-professjonisti żgħażagħ b'għarfien tas-suġġetti tal-Unjoni Ewropea rilevanti għall-ħajjiet akkademiċi u professjonali tagħhom u jsaħħaħ il-ħiliet ċiviċi tagħhom;
 • jissimplifika u jiddiversifika s-suġġetti relatati mal-UE fil-kurrikuli kollha proposti mill-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja lill-istudenti tagħhom;
 • jipprowovi s-sensibilizzazzjoni tal-HEIs għas-soċjetà permezz ta' diskussjonijiet dwar kwistjonijiet relatati mal-UE;
 • itejjeb il-kwalità tat-taħriġ professjonali fuq is-suġġetti tal-UE meta jkun xieraq;
 • jinkoraġġixxi l-involviment tal-akkademiċi żgħażagħ fit-tagħlim u r-riċerka fis-suġġetti Ewropej.
 • jinkoraġġixxi d-djalogu bejn id-dinja akkademika u dawk li jfasslu l-politika, b'mod partikolari bil-għan li jsaħħaħ il-governanza tal-politiki tal-UE;
 • jippromwovi s-sensibilizzazzjoni lill-għalliema u l-istudenti ta' livelli oħra ta' edukazzjoni, bħall-edukazzjoni primarja u sekondarja;
 • ixerred ir-riżultati tal-attivitajiet iffinanzjati billi jorganizzaw avvenimenti lill-udjenzi ta' ċittadini u nies mhux speċjalizzati, lit-tfal tal-iskejjel, lil dawk li jfasslu l-politika, lill-awtoritajiet lokali (eż. sindki u kunsilliera) u partijiet interessati oħra fil-livell lokali, reġjonali u nazzjonali, f'lingwa u format li huwa xieraq għal kull udjenza.

Jean Monnet huwa mistenni li jġib miegħu effetti pożittivi u dejjiema għall-parteċipanti involuti, lill-organizzazzjonijiet ta’ promozzjoni, kif ukoll lis-sistemi politiċi li huma inkwadrati fihom.

Fir-rigward tal-parteċipanti involuti b’mod dirett jew indirett fl-Azzjonijiet, Jean Monnet għandu l-għan li jipproduċi r-riżultati li ġejjin:

 • isaħħaħ l-impjegabbiltà u jtejjeb il-prospetti ta’ karriera għal gradwati żgħażagħ, billi jinkludi jew isaħħaħ dimensjoni Ewropea fl-istudji tagħhom;
 • iżid l-interess fil-fehim u l-parteċipazzjoni fl-Unjoni Ewropea, li jwasslu għal ċittadinanza aktar attiva;
 • jappoġġja r-riċerkaturi żgħażagħ (jiġifieri li jkunu kisbu Dottorat f’dawn l-aħħar ħames snin) u l-professuri li jridu jwettqu riċerka u tagħlim fuq suġġetti tal-UE;
 • iżid l-opportunitajiet għall-persunal akkademiku f’termini ta’ żvilupp professjonali u tal-karriera.

L-attivitajiet appoġġjati minn Jean Monnet huma mistennija jipproduċu wkoll ir-riżultati li ġejjin fuq l-organizzazzjonijiet parteċipanti:

 • iżidu l-kapaċità ta’ tagħlim u riċerka fi kwistjonijiet tal-UE: itejbu jew jinnovaw il-kurrikuli; iżidu l-kapaċita biex jattiraw studenti eċċellenti; kooperazzjoni msaħħa ma’ sħab minn pajjiżi oħrajn; iżidu l-allokazzjoni tar-riżorsi finanzjarji għat-tagħlim u r-riċerka dwar suġġetti tal-UE fi ħdan l-istituzzjoni;
 • ambjent aktar modern, dinamiku, impenjat u professjonali ġewwa l-organizzazzjoni: li jippromwovi l-iżvilupp professjonali tar-riċerkaturi żgħażagħ u l-professuri; li lest li jintegra prassi tajba u suġġetti tal-UE ġodda fi programmi u inizjattivi didattiċi; miftuħ għal sinerġiji ma’ organizzazzjonijiet oħra.

F’perjodu ta’ żmien twil Jean Monnet huwa mistenni li jħeġġeġ il-promozzjoni u d-diversifikazzjoni tal-istudji tal-UE madwar id-dinja kif ukoll li jsaħħaħ u jestendi l-parteċipazzjoni tal-persunal minn aktar fakultajiet u dipartimenti fit-tagħlim u r-riċerka tal-Unjoni Ewropea.

Moduli ta’ jean monnet

X’inhu modulu ta’ jean monnet?

Modulu ta' Jean Monnet huwa programm (jew kors) ta' tagħlim qasir fil-qasam tal-istudji tal-Unjoni Ewroea f'istituzzjoni ta' edukazzjoni għolja. Kull Modulu huwa twil tal-inqas 40 siegħa ta' tagħlim għal kull sena akkademika. Il-moduli jistgħu jikkonċentraw fuq dixxiplina partikolari fl-istudji Ewropej jew ikunu multidixxplinari fl-approċċ u għalhekk isejħu għall-kontribut akkademiku ta' diversi professuri u esperti.

Erasmus+ jappoġġja l-Moduli ta’ Jean Monnet bil-għan li:

 • tiġi promossa r-riċerka u l-ewwel esperjenza ta' tagħlim għar-riċerkaturi żgħazagħ u l-istudjużi u l-prattikanti fi kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea (sa 20% tal-baġit allokat biex jiġu appoġġjati Moduli li se jingħataw lill-koordinaturi li huma riċerkaturi li jkunu kisbu PhD fl-aħħar ħames snin);
 • tiġi inkoraġġita l-pubblikazzjoni u t-tixrid tar-riżultati tar-riċerka akkademika;
 • jinħoloq interess fl-UE u tiġi kkostitwita l-bażi għall-poli futuri tal-għarfien Ewropew, b'mod partikolari fil-Pajjiżi Sħab;
 • tiġi inkoraġġita l-introduzzjoni ta' perspettiva tal-Unjoni Ewropea prinċipalment fi studji limhumiex relatati mal-UE;
 • jingħataw korsijiet imfassla apposta fuq kwistjonijiet speċifiċi tal-UE li huma rilevanti għall-gradwati fil-ħajja professjonali tagħhom.

Il-Modulu ta’ Jean Monnet jinkludi u jissimplifika t-tagħlim fuq kwistjonijiet tal-UE f’kurrikuli li s’issa inkludew kontenut relatat mal-UE sa punt limitat biss. Iġibu wkoll il-fatti u l-għarfien dwar l-Unjoni Ewropea lil firxa usa’ ta’ studenti u ċittadini interessati.

 

Liema attivitajiet huma appoġġjati minn din l-azzjoni?

Il-Moduli ta’ Jean Monnet għandhom jieħdu waħda mill-forom li ġejjin:

 • korsijiet ġenerali jew introdutturi dwar kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea (b’mod partikolari fl-istituzzjonijiet u l-fakultajiet li għad ma għandhomx offerta ta’ korsijiet żviluppata ħafna fil-qasam);
 • tagħlim speċjalizzat dwar l-iżviluppi fl-Unjoni Ewropea (b’mod partikolari fl-istituzzjonijiet u l-fakultajiet li diġà għandhom offerta ta’ korsijiet żviluppata ħafna fil-qasam);
 • korsijiet tas-sajf u intensivi li huma rikonoxxuti b’mod sħiħ.

 

X’inhu r-rwol tal-organizzazzjonijiet li jieħdu sehem f’modulu ta’ jean monnet?

L-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja għandhom ir-rwol li jappoġġjaw u jippromwovu l-koordinaturi tal-Modulu billi jiżguraw l-ikbar benefiċċji pubbliċi possibbli mill-attivitajiet tagħhom kemm ġewwa kif ukoll barra l-istituzzjoni.

L-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja jappoġġjaw lill-koordinaturi fl-attivitajiet ta’ tagħlim, riċerka u riflessjoni tagħhom: jirrikonoxxu l-attivitajiet ta’ tagħlim żviluppati; jissorveljaw l-attivitajiet, jagħtu viżibbiltà u jivvalorizzaw ir-riżultati miksuba mill-persunal tagħhom involut f’Jean Monnet.

L-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja huma meħtieġa jżommu l-attivitajiet ta’ Modulu ta’ Jean Monnet matul id-durata kollha tal-proġett, inkluż is-sostituzzjoni tal-koordinatur akkademiku jekk ikun hemm bżonn. Jekk l-istituzzjoni hija obbligata tissostitwixxi l-koordinaturi tal-Modulu, għandha tintbagħat talba bil-miktub lill-Aġenzija Eżekuttiva. Barra minn hekk, il-Koordinatur propost il-ġdid għandu jkollu l-istess livell ta’ speċjalizzazzjoni fl-istudji tal-Unjoni Ewropea.

 

X’inhuma l-kriterji użati biex jiġi vvalutat modolu ta’ jean monnet?

Hawn taħt hawn elenkati l-kriterji formali li Sħubija ta’ Jean Monnet għandha tħares sabiex tkun eliġibbli għal għotja Erasmus+:

 

Kriterji tal-eliġibbiltà

Min jista’ japplika?

Istituzzjoni ta' edukazzjoni għolja (HEI) stabbilita fi kwalunkwe pajjiż tad-dinja. HEIs stabbiliti f'Pajjiżi tal-Programm għandu jkollhom Karta għall-Edukazzjoni Għolja (ECHE) tal-Erasmus. ECHE mhijiex meħtieġa għal HEIs parteċipanti f'Pajjiżi Sħab.

Individwi ma jistgħux japplikaw direttament għal għotja.

Durata tal-proġett Tliet snin.
Durata tal-attività

Modulu ta' Jean Monnet għandu jiġi mgħallem għal tal-inqas 40 siegħa għal kull sena akkademika (għal tliet snin konsekuttivi) fil-qasam tal-istudji tal-Unjoni Ewropea fl-istituzzjoni ta' edukazzjoni għolja applikanti.

Is-sigħat ta' tagħlim jitqiesu li jinkludu s-sigħat ta' kuntatt dirett fil-kuntest ta' lekċers fi grupp, seminars, tutorials u jistgħu jinkludu kwalunkwe waħda minn dawn li ssemmew qabel f'forma ta' tagħlim mill-bogħod iżda ma jinkludux struzzjoni individwali.

Fejn napplika? Mal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura, li tinsab fi Brussell.
Meta napplika? L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni għal għotja tagħhom sal-20 ta' Frar fil-17:00 (ħin ta' Brussell) għal proġetti li jibdew fl-1 ta' Settembru tal-istess sena.
Kif napplika? Jekk jogħġbok ara l-Parti Ċ ta’ din il-Gwida għad-dettalji dwar kif wieħed għandu japplika.

 

L-organizzazzjonijiet applikanti sejrin jiġu vvalutati wkoll skont il-kriterji ta' esklużjoni u għażla. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti Ċ ta' din il-Gwida.

 

Kriterji tal-għoti

Il-proġetti se jiġu vvalutati skont il-kriterji li ġejjin:

Rilevanza tal-proġett (Massimu ta’ 25 punt)

Kemm il-proposta hija konsistenti mal-għan tal-istudji tal-Unjoni Ewropea:

 • tinkludi l-istudju tal-Unjoni Ewropea kollu kemm hu, b’enfasi partikolari fuq il-proċess ta’ integrazzjoni tal-UE kemm fl-aspetti interni kif ukoll f’dawk esterni;
 • torbot l-acquis (acquis communautaire) u politiki eżistenti tal-UE;
 • tipprowovi ċ-ċittadinanza u l-valuri attivi tal-UE;
 • ittejjeb is-sensibilizzazzjoni tal-UE u tiffaċilita l-involviment fil-ġejjieni u d-djalogu bejn in-nies;

Ir-rilevanza tal-proposta għal wieħed jew aktar mill-objettivi tal-attivitajiet Jean Monnet li ġejjin:

 • il promozzjoni tal-eċċellenza fit-tagħlim u r-riċerka dwar l-istudji tal-UE
 • il-promozzjoni tal-ħolqien ta’ tagħlim ġdid/attivitajiet ġodda fl-istudji tal-UE ;
 • il-ġenerazzjoni ta’ għarfien li jista’ jappoġġja t-tfassil tal-politika tal-UE u jsaħħaħ l-irwol tal-UE f’dinja globalizzata;
 • it-twassil ta’ benefiċċji għas-sistemi tal-politika li hi mfassla fihom.
 • it-trawwim ta’ djalogu bejn id-dinja akkademika u s-soċjetà;
 • l-involviment tal-atturi tas-soċjetà ċivili, dawk li jfasslu l-politika, ħaddiema taċ-ċivil, rappreżentanti tal-edukazzjoni u tal-media f’livelli differenti;
 • il-firxa ta’ għarfien dwar l-UE u s-soċjetà ġenerali, lil hinn minn udjenzi akkademiċi u speċjalizzati;
 • it-tqarrib tal-UE lejn il-pubbliku
 • Kemm il-proposta tilħaq il-gruppi prijoritarji fil-mira:
  • istituzzjonijiet jew akkademiċi li għadhom ma rċevewx il-finanzjament ta’ Jean Monnet ;
  • studenti/udjenzi li ma jiġux f’kuntatt ma’ studji Ewropej awtomatikament (f’oqsma lil hinn mil-liġi, l-ekonomija u x-xjenza politika)
 • Għal pajjjiżi tat-tielet dinja, il-potenzjal tal-proġett biex itejjeb id-diplomazija pubblika tal-UE.

 

Il-kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett (Massimu ta’ 25 punt)
 • Iċ-ċarezża, il-kompletezza u l-kwalità tal-proposta u l-programm ta' ħidma, inklużi fażijiet xierqa tal-ippjanar tat-tħejjija, l-implimentazzjoni, l-evalwazzjoni, is-segwitu u t-tixrid;
 • Il-koerenza bejn l-objettivi u l-attivitajiet tal-proġett;
 • Il-kwalità, in-novità u l-fattibbiltà tal-proġett innifsu u l-vijabilità tal-metodoloġija proposta;

 

Il-kwalità tat-tim tal-proġett (Massimu ta’ 25 punt)
 • Il-pertinenza u l-kumplimentarità tal-profil u l-għarfien espert tal-persunal ewlieni involut fl-attivitajiet proposti fil-proġett (kemm fid-dominji akkademiċi kif ukoll mhux akkademiċi, jekk xierqa).
Impatt u tixrid (Massimu ta’ 25 punt)

L-impatt mistenni tal-proġett billi jkollu effetti fit-tul:

 • fuq l-istituzzjoni li tospita l-Azzjoni ta' Jean Monnet;
 • fuq studenti u persuni li jitgħallmu li jibbenefikaw mill-Azzjoni ta' Jean Monnet;
 • fuq organizzazzjonijiet u individwi oħrajn involuti fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew Ewropew

L-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri li għandhom l-għan li jxerrdu r-riżultati tal-attivitajiet fi ħdan u barra l-istituzzjoni li tospita l-Azzjoni Jean Monnet

 • ixerrdu l-kelma;
 • iqajmu kuxjenza dwar il-proġetti u r-riżultati, itejbu l-viżibilità tal-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet;
 • jilħqu gruppi barra l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja;
 • jiġu trasferiti u tradotti f’politiki ġodda u prattiċi mtejba.

Kemm it-tixrid tal-għodod previsti se jilħaq l-udjenza fil-mira permezz ta’:

 • esponiment fil-media (inklużi fil-media soċjali, pubblikazzjonijiet eċċ);
 • avvenimenti;
 • korsijiet tat-taħriġ;

L-użu ta’ teknoloġiji ġodda (għodod tal-multimedia) inklużi riżorsi tal-edukazzjoni miftuħa (OER)

 

Biex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti għandhom jiksbu mill-inqas 60 punt. Barra minn hekk, għandhom jiksbu tal-inqas 13-il punt f’kull waħda mill-kategoriji ta’ kriterji tal-għoti msemmija hawn fuq.

 

X’għandek tkun taf aktar dwar modulu ta’ jean monnet?

Tixrid u impatt

Il-Moduli ta’ Jean Monnet huma meħtieġa li jxerrdu u jisfruttaw ir-riżultati tal-attivitajiet organizzati ta’ tagħlim u riċerka lil hinn mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-partijiet interessati involuti direttament. Dan sejjer iżid b’mod konsiderevoli l-impatt u jikkontribwixxi għal bidla sistemika.

Biex jiżdied l-impatt tagħhom, dawn għandhom jinkludu fl-attivitajiet ta’ tixrid tagħhom il-ħolqien u joffru riżorsi edukattivi miftuħa (OER) u jinvolvu attivitajiet ta’ edukazzjoni miftuħa biex iżommu mal-progress teknoloġiku. Dan sejjer irawwem modi aktar flessibbli u kreattivi ta’ tagħlim u lħiq ta’ numru dejjem akbar ta’ studenti, professjonisti, dawk li jfasslu l-politika u gruppi interessati oħra.

Il-koordinaturi kollha tal-Moduli ta’ Jean Monnet sejrin jintalbu jaġġornaw it-taqsima rispettiva tagħhom tal-għodda onlajn speċifika għal Erasmus+ fejn sejra tiġi ospitata l-informazzjoni kollha dwar l-Attivitajiet Jean Monnet. Sejrin jitħeġġu b’qawwa sabiex jużaw il-pjattaformi u l-għodod eżistenti rilevanti (jiġifieri d-direttorju ta’ Jean Monnet, il-komunità virtwali ta’ Jean Monnet). Dawn it-taqsimiet, li huma parti mill-għodda ġenerali tal-IT għal Erasmus+, sejrin iżommu l-pubbliku ġenerali mgħarraf dwar l-istituzzjonijiet u l-korsijiet ta’ Jean Monnet tagħhom. Id-detenturi tal-għotjiet sejrin jintalbu jaġġornaw b’mod regolari l-għodda bir-riżultati tal-ħidma tagħhom.

Il-koordinaturi tal-Moduli ta’ Jean Monnet huma mħeġġa biex:

 • jippubblikaw tal-inqas artiklu wieħed irrivedut bejn il-pari matul l-perjodu tal-għotja;
 • jieħdu sehem fl-avvenimenti ta’ tixrid u informazzjoni fil-livell nazzjonali u Ewropew;
 • jorganizzaw avvenimenti (lekċers, seminars, sessjonijiet ta’ ħidma, eċċ.) ma’ dawk li jfasslu l-politika fil-livell lokali (eż. sindki u kunsilliera), reġjonali u nazzjonali kif ukoll mas-soċjetà ċivili organizzata u l-iskejjel;
 • ixerrdu r-riżultati tal-attivitajiet permezz tal-organizzazzjoni ta’ seminars jew lekċers immirati u adattati għall-pubbliku ġenerali u r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili;
 • jibnu kuntatti ma’ koordinaturi oħra tal-Moduli, iċ-Ċentri ta’ Eċċellenza, il-Katedri ta’ Jean Monnet u l-Istituzzjonijiet appoġġjati;
 • japplikaw riżorsi edukattivi miftuħa (OER), jippubblikaw is-sommarji, il-kontenut u l-iskeda tal-attivitajiet tagħhom kif ukoll ir-riżultati mistennija.

 

X’inhuma r-regoli dwar il-finanzjament?

L-għotja massima li tista’ tingħata hija ta’ 30 000 EUR li tista’ tirrappreżenta l-massimu ta’ 75 % tal-ispiża totali tal-Modolu ta’ Jean Monnet.

Tapplika sistema bbażata fuq kombinazzjoni ta’ skali ta’ spejjeż għal kull unità u finanzjament b’rata fissa għall-għoti ta’ għotjiet skont l-Attivitajiet Jean Monnet. Din is-sistema hija ddeterminata abbażi ta’ spiża ta’ tagħlim nazzjonali kkalkolata fis-siegħa. Jintuża l-metodu li ġej:

 • L-iskala tal-ispejjeż għal kull unità ta’ tagħlim : l-ispiża għal kull unità nazzjonali kkalkolata fis-siegħa D.1 hija mmoltiplikata bin-numru ta’ sigħat ta’ tagħlim;
 • Finanzjament b’rata fissa addizzjonali: huwa miżjud perċentwal ‘top-up’ ta’ 40 % għal Modulu ta’ Jean Monnet mal-bażi ta’ spejjeż għal kull unità msemmija hawn fuq.

Imbagħad l-għotja finali tinkiseb billi jiġi applikat il-massimu ta’ 75 % ta’ finanzjament mill-UE tal-għotja totali kkalkolata u billi jitħares il-limitu massimu tal-għotja għal Modulu ta’ Jean Monnet (30 000 EUR).

L-ammonti speċifiċi li japplikaw għall-Moduli Jean Monnet huma disponibbli fit-taqsima “spejjeż għal kull unità ta’ Jean Monnet” fi tmiem il-kapitolu ta’ Jean Monnet f’ din il-Parti tal-Gwida.

Katedri ta’ jean monnet

X’inhi katedra ta’ jean monnet?

Il-Katedra ta' Jean Monnet huwa post tat-tagħlim bi speċjalizzazzjoni fl-istudji tal-Unjoni Ewropea għall-professuri universitarji għal perjodu ta' tliet snin. Il-Katedra ta' Jean Monnet tinżamm minn professur wieħed biss, li jipprovdi l-minimu ta' 90 siegħa ta' tagħlim kull sena akkademika.

Liema attivitajiet huma appoġġjati minn din l-azzjoni?

L-attivitajiet ewlenin (minimu ta' 90 siegħa fis-sena akkademika):

 • tapprofondixxi t-tagħlim fl-istudji tal-Unjoni Ewropea inkluż f'kurrikulu uffiċjali ta' istituzzjoni ta' edukazzjoni għolja;
 • tipprovdi taħriġ profond dwar kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea għal professjonisti futuri fl-oqsma li huma dejjem aktar mitluba fis-suq tax-xogħol;

Attivitajiet addizzjonali:

 • tipprovdu tagħlim/lekċers lill-istudenti minn dipartimenti oħra (eż arkitettura, mediċina, eċċ) sabiex iħejju aħjar għall-ħajja professjonali futura tagħhom.
 • tinkoraġġixxi u tipprovdi konsulenza u mentoraġġ lill-ġenerazzjoni żagħżugħa ta’ għalliema u riċerkaturi fl-oqsma tas-suġġetti tal-istudji tal-Unjoni Ewropea;
 • twettaq, timmonitorja u tissorvelja r-riċerka fuq suġġetti tal-UE għal livelli edukattivi oħra bħat-taħriġ tal-għalliema u l-edukazzjoni obbligatorja;
 • torganizza attivitajiet (konferenza, seminars/webinars, sessjonijiet ta’ ħidma, eċċ.) immirati lejn dawk li jfasslu l-politika fil-livell lokali, reġjonali u nazzjonali kif ukoll lejn is-soċjetà ċivili;

X’inhu r-rwol tal-organizzazzjonijiet parteċipanti f’katedra ta’ jean monnet?

Il-Katedri ta’ Jean Monnet huma parti integrali mill-istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja li tikkonkludi l-ftehim/deċiżjoni ta’ għotja.

Il-Katedri ta’ Jean Monnet huma iskritti fl-attivitajiet akkademiċi uffiċjali tal-istituzzjoni tagħhom. L-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja huma mitluba jappoġġjaw id-detenturi ta’ Katedra ta’ Jean Monnet fl-attivitajiet ta’ tagħlim, riċerka u riflessjoni, billi jippermettu l-firxa l-aktar wiesgħa possibbli ta’ kurrikuli biex jibbenefikaw mill-korsijiet; dawn għandhom jirrikonoxxu l-attivitajiet ta’ tagħlim żviluppati.

L-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja għandhom ir-responsabbiltà finali għall-applikazzjonijiet tagħhom. Huma obbligati jżommu l-attivitajiet ta’ President ta’ Jean Monnet matul id-durata sħiħa tal-proġett. Jekk l-istituzzjoni hija obbligata tissostitwixxi d-detentur tal-Presidenza, għandha tintbagħat talba bil-miktub lill-Aġenzija Eżekuttiva. Barra minn hekk, id-detenutur tal-katedra għandu jkollu l-istess livell ta’ speċjalizzazzjoni fl-istudji tal-Unjoni Ewropea.

X’inhuma l-kriterji użati biex tiġi vvalutata katedra ta’ jean monnet?

Hawn taħt hawn elenkati l-kriterji formali li Katedra ta’ Jean Monnet għandha tħares sabiex tkun eliġibbli għal għotja Erasmus+:

Kriterji tal-eliġibbiltà

Min jista’ japplika?

Istituzzjoni ta' Edukazzjoni Għolja (HEI) stabbilita fi kwalunkwe pajjiż tad-dinja. HEIs stabbiliti f'Pajjiżi tal-Programm għandu jkollhom Karta għall-Edukazzjoni Għolja (ECHE) tal-Erasmus. ECHE mhijiex meħtieġa għal HEIs parteċipanti f'Pajjiżi Sħab. Il-Katedra Jean Monnet tinżamm minn professur wieħed biss.

Individwi ma jistgħux japplikaw direttament għal għotja.

Profili tal-Katedri ta’ Jean Monnet Id-detenturi ta' Katedra ta' Jean Monnet għandhom ikunu membri permanenti tal-persunal mal-istituzzjoni applikanti u jkollhom il-grad ta' professur. Ma jistgħux ikunu "professur mistieden" mal-HEI li tkun qiegħda tapplika għall-għotja.
Durata tal-proġett Tliet snin.
Durata tal-attività

Id-detenturi tal-Katedri ta' Jean Monnet għandhom jgħallmu tal-inqas 90 siegħa għal kull sena akkademika (għal tliet snin konsekuttivi) u jwettqu mill-inqas attività addizzjonali waħda għal kull sena akkademika kif deskritt hawn fuq.
Tal-anqas għandha jkun proposta waħda mill-attivitajiet addizzjonali deskritti hawn fuq.
Is-sigħat ta' tagħlim jitqiesu li jinkludu s-sigħat ta' kuntatt dirett fil-kuntest ta' lekċers fi grupp, seminars, tutorials u jistgħu jinkludu kwalunkwe waħda minn dawn li ssemmew qabel f'forma ta' tagħlim mill-bogħod iżda ma jinkludux struzzjoni u/jew superviżjoni individwali.

Fejn napplika? Mal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura, li tinsab fi Brussell.
Meta napplika? L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni għal għotja tagħhom sal-20 ta' Frar fil-17:00 (ħin ta' Brussell) għal proġetti li jibdew fl-1 ta' Settembru tal-istess sena.
Kif napplika? Jekk jogħġbok ara l-Parti Ċ ta' din il-Gwida għad-dettalji dwar kif wieħed għandu japplika.

*Jekk il-membru tal-persunal ma għandux il-ġrad ta’ Professur il-proposta ssir proposta ta’ Modulu ta’ Jean Monnet.
L-organizzazzjonijiet applikanti sejrin jiġu vvalutati wkoll skont il-kriterji ta' esklużjoni u għażla. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti Ċ ta' din il-Gwida.

Kriterji tal-għoti

Il-proġetti se jiġu vvalutati skont il-kriterji li ġejjin:

Rilevanza tal-proġett (Massimu ta’ 25 punt)

Kemm il-proposta hija konsistenti mal-għan tal-istudji tal-Unjoni Ewropea:

 • tinkludi l-istudju tal-Unjoni Ewropea kollu kemm hu, b’enfasi partikolari fuq il-proċess ta’ integrazzjoni tal-UE kemm fl-aspetti interni kif ukoll f’dawk esterni;
 • torbot l-acquis (acquis communautaire) u politiki eżistenti tal-UE;
 • tipprowovi ċ-ċittadinanza u l-valuri attivi tal-UE;
 • ittejjeb is-sensibilizzazzjoni tal-UE u tiffaċilita l-involviment fil-ġejjieni u d-djalogu bejn in-nies;

Ir-rilevanza tal-proposta għal wieħed jew aktar mill-objettivi tal-attivitajiet Jean Monnet li ġejjin:

 • il promozzjoni tal-eċċellenza fit-tagħlim u r-riċerka dwar l-istudji tal-UE
 • il-promozzjoni tal-ħolqien ta’ tagħlim ġdid/attivitajiet ġodda fl-istudji tal-UE ;
 • il-ġenerazzjoni ta’ għarfien li jista’ jappoġġja t-tfassil tal-politika tal-UE u jsaħħaħ l-irwol tal-UE f’dinja globalizzata;
 • it-twassil ta’ benefiċċji għas-sistemi tal-politika li hi mfassla fihom;
 • it-trawwim ta’ djalogu bejn id-dinja akkademika u s-soċjetà;
 • l-involviment tal-atturi tas-soċjetà ċivili, dawk li jfasslu l-politika, ħaddiema taċ-ċivil, rappreżentanti tal-edukazzjoni u tal-media f’livelli differenti;
 • il-firxa ta’ għarfien dwar l-UE lis-soċjetà ġenerali, lil hinn minn udjenzi akkademiċi u speċjalizzati;
 • it-tqarrib tal-UE lejn il-pubbliku;

Kemm il-proposta tilħaq il-gruppi prijoritarji fil-mira :

 • istituzzjonijiet jew akkademiċi li għadhom ma rċevewx il-finanzjament ta’ Jean Monnet ;
 • studenti/udjenzi li ma jiġux f’kuntatt ma’ studji Ewropej awtomatikament (f’oqsma lil hinn mil-liġi, l-ekonomija u x-xjenza politika)
 • Għal pajjjiżi tat-tielet dinja, il-potenzjal tal-proġett biex itejjeb id-diplomazija pubblika tal-UE.
Il-kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett (Massimu ta’ 25 punt)
 • Iċ-ċarezża, il-kompletezza u l-kwalità tal-proposta u tal-programm ta' ħidma, inkluż fażijiet xierqa tal-ippjanar tat-tħejjija, l-implimentazzjoni, l-evalwazzjoni, is-segwitu u t-tixrid;
 • Il-koerenza bejn l-objettivi u l-attivitajiet tal-proġett;
 • Il-kwalità, in-novità, u l-fattibbiltà tal-proġett innifsu u l-vijabilità tal-metodoloġija proposta;
Il-kwalità tat-tim tal-proġett (Massimu ta’ 25 punt)
 • Il-pertinenza u l-kumplimentarità tal-profil u l-għarfien espert tal-persunal ewlieni involut fl-attivitajiet proposti fil-proġett (kemm fid-dominji akkademiċi kif ukoll mhux akkademiċi, jekk xierqa).
Impatt u tixrid (Massimu ta’ 25 punt)

L-impatt mistenni tal-proġett billi jkollu effetti fit-tul:

 • fuq l-istituzzjoni li tospita l-Azzjoni ta' Jean Monnet;
 • fuq studenti u persuni li jitgħallmu li jibbenefikaw mill-Azzjoni ta' Jean Monnet;
 • fuq organizzazzjonijiet u individwi oħrajn involuti fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew Ewropew

L-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri li għandhom l-għan li jxerrdu r-riżultati tal-attivitajiet fi ħdan u barra l-istituzzjoni li tospita l-Azzjoni Jean Monnet

 • ixerrdu l-kelma;
 • iqajmu kuxjenza dwar il-proġetti u r-riżultati, itejbu l-viżibilità tal-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet;
 •  jilħqu gruppi barra l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja;
 • jiġu trasferiti u tradotti f’politiki ġodda u prattiċi mtejba.

Kemm it-tixrid tal-għodod previsti se jilħaq l-udjenza fil-mira permezz ta’:

 • esponiment fil-media (inklużi fil-media soċjali, pubblikazzjonijiet eċċ);
 • avvenimenti;
 • korsijiet tat-taħriġ;
 • L-użu ta’ teknoloġiji ġodda (għodod tal-multimedia) inklużi riżorsi tal-edukazzjoni miftuħa (OER)

Biex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti għandhom jiksbu mill-inqas 60 punt. Barra minn hekk, għandhom jiksbu tal-inqas 13-il punt f'kull waħda mill-kategoriji ta' kriterji tal-għoti msemmija hawn fuq.

x'għandek tkun taf aktar dwar katedra ta' jean monnet?

Tixrid u impatt

Il-Presidenti ta' Jean Monnet huma meħtieġa jxerrdu u jisfruttaw ir-riżultati tal-attivitajiet organizzati lil hinn il-partijiet interessati involuti direttament. Dan sejjer iżid l-impatt b'mod konsiderevoli u jikkontribwixxi għal bidla sistemika.

Biex jiżdied l-impatt tagħhom, id-detenturi tal-Katedra għandhom jinkludu fl-attivitajiet ta' tixrid tagħhom il-ħolqien u l-offerta ta' riżorsi edukattivi miftuħa (OER) u jinvolvu attivitajiet ta' edukazzjoni miftuħa biex iżommu mal-progress teknoloġiku. Dan sejjer irawwem modi aktar flessibbli u kreattivi ta' tagħlim u lħuq ta' numru dejjem akbar ta' studenti, professjonisti, dawk li jfasslu l-politika u gruppi interessati oħra.

Il-Katedri ta' Jean Monnet sejrin jintalbu jaġġornaw it-taqsima rispettiva tagħhom tal-għodda onlajn speċifika tal-Erasmus+ fejn sejra tiġi ospitata l-informazzjoni kollha dwar l-Attivitajiet Jean Monnet. Sejrin jitħeġġu b'qawwa sabiex jużaw il-pjattaformi u l-għodod eżistenti rilevanti (jiġifieri d-direttorju ta' Jean Monnet, il-komunità virtwali ta' Jean Monnet). Dawn il-funzjonijiet, li huma parti mill-għodda ġenerali tal-IT għal Erasmus+, sejrin jiżguraw li l-pubbliku ġenerali jkun informat dwar l-istituzzjonijiet u l-korsijiet ta' Jean Monnet tagħhom. Id-detenturi tal-għotjiet sejrin jintalbu jaġġornaw b'mod regolari l-għodda bir-riżultati tal-ħidma tagħhom.

Il-Katedri ta’ Jean Monnet huma mħeġġin:

 • jippubblikaw tal-inqas ktieb wieħed mal-Istamperija tal-Università matul il-perjodu tal-għotja. L-għotja sejra tkopri parti mill-pubblikazzjoni u, jekk ikun hemm bżonn, parti mill-ispejjeż għat-traduzzjoni;
 • jieħdu sehem fl-avvenimenti ta’ tixrid u informazzjoni fil-livell nazzjonali u Ewropew;
 • jorganizzaw avvenimenti (lekċers, seminars, sessjonijiet ta’ ħidma, eċċ.) ma’ dawk li jfasslu l-politika fil-livell lokali (eż. sindki u kunsilliera), reġjonali u nazzjonali kif ukoll mas-soċjetà ċivili organizzata u l-iskejjel;
 • ixerrdu r-riżultati tal-attivitajiet permezz tal-organizzazzjoni ta’ seminars jew lekċers immirati u adattati għall-pubbliku ġenerali u r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili;
 • jagħmlu netwerk ma’ Katedri ta’ Jean Monnet, koordinaturi ta’ Moduli, Ċentri ta’ Eċċellenza u l-Istituzzjonijiet appoġġjati;
 • japplikaw riżorsi edukattivi miftuħa (OER), jippubblikaw is-sommarji, il-kontenut u l-iskeda tal-attivitajiet tagħhom kif ukoll ir-riżultati mistennija.

X’inhuma r-regoli dwar il-finanzjament?

L-għotja massima li tista’ tingħata hija ta’ 50 000 EUR li tista’ tirrappreżenta l-massimu ta’ 75 % tal-ispiża totali tal-Katedra ta’ Jean Monnet.

Tapplika sistema bbażata fuq kombinazzjoni ta’ skali ta’ spejjeż għal kull unità u finanzjament b’rata fissa għall-għoti ta’ għotjiet skont l-Attivitajiet Jean Monnet. Din is-sistema hija ddeterminata abbażi ta’ spiża ta’ tagħlim nazzjonali kkalkolata fis-siegħa. Jintuża l-metodu li ġej:

 • L-iskala tal-ispejjeż għal kull unità ta’ tagħlim: l-ispiża ta’ tagħlim nazzjonali kkalkolata fis-siegħa D.1 hija mmultiplikata bin-numru ta’ sigħat ta’ tagħlim għal Katedra ta’ Jean Monnet;
 • Finanzjament b’rata fissa addizzjonali: huwa miżjud perċentwal ‘top-up’ ta’ 10 % għal Katedra ta’ Jean Monnet mal-bażi ta’ spejjeż għal kull unità imsemmija hawn fuq. Dan il-perċentwal top-up iqis l-attivitajiet addizzjonali inklużi f’Katedra bħall-ispejjeż tal-persunal, l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u s-sussistenza, l-ispejjeż ta’ tixrid, l-ispejjeż għall-materjali ta’ tagħlim u l-ispejjeż indiretti, eċċ.

Imbagħad, l-għotja finali tinkiseb billi jiġi applikat il-massimu ta’ 75 % ta’ finanzjament tal-UE tal-ammont totali kkalkulat u billi jitħares il-limitu ta’ għotja massima għal Katedra ta’ Jean Monnet (50 000 EUR).

L-ammonti speċifiċi li japplikaw għall-Katedri ta’ Jean Monnet jistgħu jinstabu fit-taqsima “spejjeż għal kull unità ta’ Jean Monnet” fi tmiem il-kapitolu ta’ Jean Monnet f'din il-Parti tal-Gwida

Ċentri ta’ Eċċellenza ta’ Jean Monnet

X’inhu Ċentru ta’ Eċċellenza ta’ Jean Monnet?

Ċentru ta’ Eċċellenza ta’ Jean Monnet hu punt fokali ta’ kompetenza u għarfien dwar is-suġġetti tal-Unjoni Ewropea.

Ċentru ta’ Eċċellenza ta’ Jean Monnet jiġbor l-għarfien espert u l-kompetenzi ta’ esperti ta’ livell għoli u għandu l-għan li jiżviluppa sinerġiji bejn id-diversi dixxiplini u riżorsi fl-istudji Ewropej, kif ukoll joħloq attivitajiet transnazzjonali konġunti u rabtiet strutturali ma’ istituzzjonijiet akkademiċi f’pajjiżi oħrajn. Hu jiżgura wkoll il-ftuħ għas-soċjetà ċivili.

Iċ-Ċentri ta’ Eċċellenza ta’ Jean Monnet għandhom rwol ewlieni fl-ilħuq tal-istudenti minn fakultajiet li normalment ma jittrattawx il-kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea kif ukoll dawk li jfasslu l-politika, l-impjegati taċ-ċivil, is-soċjetà ċivili organizzata u l-pubbliku inġenerali.

Liema Attivitajiet huma appoġġjati minn din l-Azzjoni?

Ċentru ta’ Eċċellenza Jean Monnet għandu jiżviluppa pjan annwali strateġiku ta' tliet snin li jinkludi firxa wiesgħa ta’ attivitajiet, bħal:

 • l-organizzazzjoni u l-koordinazzjoni tar-riżorsi umani u dokumentarji relatati mal-istudji tal-Unjoni Ewropea;
 • it-tmexxija ta' attivitajiet ta' riċerka f'suġġetti speċifiċi tal-Unjoni Ewropea;
 • il-pubblikazzjoni sistematika tar-riżultati tal-attivitajiet ta' riċerka;
 • l-iżvilupp ta' kontenut u għodod dwar suġġetti tal-UE biex jaġġorna u jikkumplementa l-korsijiet u l-kurrikuli attwali (funzjoni ta' tagħlim);
 • it-tisħiħ tad-dibattitu u l-iskambju ta' esperjenzi dwar l-UE, fejn possibbli fi sħubija mal-partijiet ikkonċernati lokali u/jew Uffiċċji tar-Rappreżentanza tal-UE fl-Istati Membri u d-Delegazzjonijiet tal-UE f'pajjiżi terzi (funzjoni ta' grupp ta' riflessjoni).

X'inhu r-rwol tal-organizzazzjonijiet parteċipanti f'Ċentru ta' Eċċellenza ta' Jean Monnet?

L-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja li jippjanaw li jistabbilixxu Ċentru ta' Eċċellenza ta' Jean Monnet huma mistennija li jirriflettu fuq l-iżvilupp strateġiku tiegħu. Għandhom jipprovdu gwida u viżjoni għall-aħjar esperti disponibbli fost il-persunal ta' tagħlim u riċerka biex jinħolqu sinerġiji li jippermettu xogħol kollaborattiv ta' livell għoli fuq suġġetti speċifiċi tal-UE. Għandhom jappoġġjaw u jippromwovu l-inizjattivi taċ-Ċentru u jassistu fl-iżvilupp tagħhom.

L-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja huma obbligati jżommu għaddejjin l-attivitajiet ta' Ċentru ta' Eċċellenza ta' Jean Monnet matul it-tul ta' żmien kollu tal-proġett, inkluża s-sostituzzjoni tal-koordinatur akkademiku jekk ikun hemm bżonn. Jekk l-istituzzjoni hi obbligata tissostitwixxi l-koordinatur akkademiku oriġinali, għandha tintbagħat talba bil-miktub għall-approvazzjoni lill-Aġenzija Eżekuttiva.

Ċentru ta' Eċċellenza jista' jinvolvi l-kooperazzjoni ta' diversi istituzzjonijiet/organizzazzjonijiet stabbiliti fl-istess belt jew reġjun. Fi kwalunkwe każ, għandu jkun istitut jew struttura indikata b'mod ċar li hi speċjalizzata fl-istudji tal-Unjoni Ewropea u għandha tiġi ospitata minn istituzzjoni ta' edukazzjoni għolja.

X'inhuma l-kriterji użati biex jiġi vvalutat Ċentru ta' Eċċellenza ta' Jean Monnet?

Hawn taħt hawn elenkati l-kriterji formali li Ċentru ta' Eċċellenza ta' Jean Monnet irid jissodisfa sabiex ikun eliġibbli għal għotja ta' Erasmus+:

Kriterji tal-Eliġibbiltà

Min jista' japplika?

Istituzzjoni ta' edukazzjoni għolja (HEI) stabbilita fi kwalunkwe pajjiż tad-dinja. L-HEIs stabbiliti f'Pajjiżi tal-Programm għandu jkollhom Karta għall-Edukazzjoni Għolja ta' Erasmus (ECHE). L-ECHE mhix meħtieġa għall-HEIs parteċipanti f'Pajjiżi Sħab.

Individwi ma jistgħux japplikaw direttament għal għotja.

Tul ta' żmien tal-proġett

Tliet snin.

Fejn tapplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura, li tinsab fi Brussell.

Meta tapplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni għal għotja tagħhom sal-20 ta' Frar fil-17:00 (ħin ta' Brussell) għal proġetti li jibdew fl-1 ta' Settembru tal-istess sena.

Kif tapplika?

Jekk jogħġbok ara l-Parti Ċ ta' din il-Gwida għad-dettalji dwar kif wieħed għandu japplika.

Kriterji oħrajn

Ċentru ta' Eċċellenza ta' Jean Monnet wieħed biss jista' jiġi appoġġjat fi kwalunkwe istituzzjoni ta' edukazzjoni għolja.

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji ta' esklużjoni u għażla. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti Ċ ta' din il-Gwida.

Kriterji tal-għoti

Il-proġetti se jiġu vvalutati skont il-kriterji li ġejjin:

Rilevanza tal-proġett (Massimu ta’ 25 punt)

Kemm il-proposta hija konsistenti mal-għan tal-istudji tal-Unjoni Ewropea:

 • tinkludi l-istudju tal-Unjoni Ewropea kollu kemm hu, b’enfasi partikolari fuq il-proċess ta’ integrazzjoni tal-UE kemm fl-aspetti interni kif ukoll f’dawk esterni;
 • torbot l-acquis (acquis communautaire) u politiki eżistenti tal-UE;
 • tipprowovi ċ-ċittadinanza u l-valuri attivi tal-UE;
 • ittejjeb is-sensibilizzazzjoni tal-UE u tiffaċilita l-involviment fil-ġejjieni u d-djalogu bejn in-nies;

Ir-rilevanza tal-proposta għal wieħed jew aktar mill-objettivi tal-attivitajiet Jean Monnet li ġejjin:

 • il promozzjoni tal-eċċellenza fit-tagħlim u r-riċerka dwar l-istudji tal-UE
 • il-promozzjoni tal-ħolqien ta’ tagħlim ġdid/attivitajiet ġodda fl-istudji tal-UE ;
 • il-ġenerazzjoni ta’ għarfien li jista’ jappoġġja t-tfassil tal-politika tal-UE u jsaħħaħ l-irwol tal-UE f’dinja globalizzata;
 • it-twassil ta’ benefiċċji għas-sistemi tal-politika li hi mfassla fihom;
 • it-trawwim ta’ djalogu bejn id-dinja akkademika u s-soċjetà;
 • l-involviment tal-atturi tas-soċjetà ċivili, dawk li jfasslu l-politika, ħaddiema taċ-ċivil, rappreżentanti tal-edukazzjoni u tal-media f’livelli differenti;
 • il-firxa ta’ għarfien dwar l-UE lis-soċjetà ġenerali, lil hinn minn udjenzi akkademiċi u speċjalizzati;
 • it-tqarrib tal-UE lejn il-pubbliku;

Kemm il-proposta tilħaq il-gruppi prijoritarji fil-mira :

 • istituzzjonijiet jew akkademiċi li għadhom ma rċevewx il-finanzjament ta’ Jean Monnet ;
 • studenti/udjenzi li ma jiġux f’kuntatt ma’ studji Ewropej awtomatikament (f’oqsma lil hinn mil-liġi, l-ekonomija u x-xjenza politika)
 • Għal pajjjiżi tat-tielet dinja, il-potenzjal tal-proġett biex itejjeb id-diplomazija pubblika tal-UE.
Il-kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett (Massimu ta’ 25 punt)
 • Iċ-ċarezża, il-kompletezza u l-kwalità tal-proposta u tal-programm ta' ħidma, inkluż fażijiet xierqa tal-ippjanar tat-tħejjija, l-implimentazzjoni, l-evalwazzjoni, is-segwitu u t-tixrid;
 • Il-koerenza bejn l-objettivi u l-attivitajiet tal-proġett;
 • Il-kwalità, in-novità, u l-fattibbiltà tal-proġett innifsu u l-vijabilità tal-metodoloġija proposta;
Il-kwalità tat-tim tal-proġett (Massimu ta’ 25 punt)
 • Il-pertinenza u l-kumplimentarità tal-profil u l-għarfien espert tal-persunal ewlieni involut fl-attivitajiet proposti fil-proġett (kemm fid-dominji akkademiċi kif ukoll mhux akkademiċi, jekk xierqa).
Impatt u tixrid (Massimu ta’ 25 punt)

L-impatt mistenni tal-proġett billi jkollu effetti fit-tul:

 • fuq l-istituzzjoni li tospita l-Azzjoni ta' Jean Monnet;
 • fuq studenti u persuni li jitgħallmu li jibbenefikaw mill-Azzjoni ta' Jean Monnet;
 • fuq organizzazzjonijiet u individwi oħrajn involuti fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew Ewropew

L-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri li għandhom l-għan li jxerrdu r-riżultati tal-attivitajiet fi ħdan u barra l-istituzzjoni li tospita l-Azzjoni Jean Monnet

 • ixerrdu l-kelma;
 • iqajmu kuxjenza dwar il-proġetti u r-riżultati, itejbu l-viżibilità tal-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet;
 •  jilħqu gruppi barra l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja;
 • jiġu trasferiti u tradotti f’politiki ġodda u prattiċi mtejba.

Kemm it-tixrid tal-għodod previsti se jilħaq l-udjenza fil-mira permezz ta’:

 • esponiment fil-media (inklużi fil-media soċjali, pubblikazzjonijiet eċċ);
 • avvenimenti;
 • korsijiet tat-taħriġ;
 • L-użu ta’ teknoloġiji ġodda (għodod tal-multimedia) inklużi riżorsi tal-edukazzjoni miftuħa (OER)

Sabiex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti għandhom jiksbu tal-anqas 60 punt. Barra minn hekk, għandhom jiksbu tal-anqas 13-il punt f'kull waħda mill-kategoriji ta' kriterji tal-għoti msemmija hawn fuq.

X'għandek tkun taf aktar dwar Ċentru ta' Eċċellenza Jean Monnet?

Tixrid u Impatt

Iċ-Ċentri ta' Eċċellenza ta' Jean Monnet huma mitluba jxerrdu u jisfruttaw ir-riżultati tal-attivitajiet organizzati ta' tagħlim u riċerka lil hinn mill-partijiet ikkonċernati involuti direttament. Dan se jżid l-impatt b'mod konsiderevoli u jikkontribwixxi għal bidla sistemika.

Biex jiżdied l-impatt tagħhom, dawn għandhom jinkludu fl-attivitajiet ta' tixrid tagħhom il-ħolqien ta' riżorsi edukattivi miftuħa (OER) u mezzi biex joffruhom u jinvolvu attivitajiet ta' edukazzjoni miftuħa biex iżommu mal-progress teknoloġiku. Dan se jrawwem modi aktar flessibbli u kreattivi ta' tagħlim u lħiq ta' numru dejjem akbar ta' studenti, professjonisti, dawk li jfasslu l-politika u gruppi interessati oħra.

Iċ-Ċentri ta' Eċċellenza ta' Jean Monnet se jintalbu jaġġornaw it-taqsima rispettiva tagħhom tal-għodda onlajn speċifika ta' Erasmus+ fejn se tiġi ospitata l-informazzjoni kollha dwar l-Attivitajiet Jean Monnet. Huma se jkunu mħeġġa b'mod qawwi sabiex jużaw il-pjattaformi u l-għodod eżistenti rilevanti (jiġifieri d-direttorju ta' Jean Monnet, il-komunità virtwali ta' Jean Monnet). Dawn il-funzjonijiet, li huma parti mill-għodda ġenerali tal-IT għal Erasmus+, se jiżguraw li l-pubbliku ġenerali jkun informat dwar l-istituzzjonijiet u l-korsijiet ta' Jean Monnet tagħhom. Id-detenturi tal-għotjiet se jintalbu jaġġornaw b'mod regolari l-għodda bir-riżultati tal-ħidma tagħhom.

Iċ-Ċentri ta' Eċċellenza huma mħeġġa biex:

 • jipparteċipaw f'avvenimenti ta' tixrid u ta' informazzjoni fil-livell Ewropew u nazzjonali;
 • jorganizzaw avvenimenti (lekċers, seminars, sessjonijiet ta' ħidma, eċċ.) ma' dawk li jfasslu l-politika fil-livell lokali (eż. is-sindki u l-kunsillieri), reġjonali u nazzjonali kif ukoll mas-soċjetà ċivili organizzata u l-iskejjel;
 • ixerrdu r-riżultati tal-attivitajiet permezz tal-organizzazzjoni ta' seminars jew lekċers immirati u adattati għall-pubbliku ġenerali u r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili;
 • jibnu kuntatti ma' Ċentri ta' Eċċellenza, Katedri ta' Jean Monnet, koordinaturi tal-Moduli, eċċ;
 • japplikaw riżorsi edukattivi miftuħa (OER), jippubblikaw is-sommarji, il-kontenut u l-iskeda tal-attivitajiet tagħhom kif ukoll l-eżiti mistennija.

X'inhuma r-regoli dwar il-finanzjament?

Jekk jintgħażel il-proġett, se japplikaw ir-regoli dwar il-finanzjament li ġejjin għall-għotja:

Spejjeż eliġibbli

Mekkaniżmu ta’ finanzjament

Ammont

Regola tal-allokazzjoni

Spejjeż tal-attività

L-ispejjeż diretti eliġibbli

 • Spejjeż tal-persunal
 • Spejjeż tal-ivvjaġġar u tas-sussistenza
 • Spejjeż tas-sottokuntrattar (massimu ta' 30% tal-ispejjeż diretti eliġibbli)
 • Spejjeż tat-tagħmir (massimu ta' 10% tal-ispejjeż diretti eliġibbli)
 • Spejjeż tat-tagħlim
 • Spejjeż oħra (inklużi spejjeż għal kwalunkwe verifika finanzjarja/ċertifikat tal-awditjar obbligatorji).

L-ispejjeż indiretti eliġibbli

Ammont b'rata fissa, li ma jaqbiżx is-7% tal-ispejjeż diretti eliġibbli tal-proġett, hu eliġibbli taħt l-ispejjeż indiretti, u jirrappreżenta l-ispejjeż amministrattivi ġenerali tal-benefiċjarju li mhumiex diġà koperti bl-ispejjeż diretti eliġibbli (eż. kontijiet tad-dawl jew tal-Internet, spejjeż tal-post, eċċ) iżda li jistgħu jitqiesu bħala debitabbli lill-proġett.

Spejjeż reali

80% tal-ispejjeż totali eliġibbli

(sakemm ma tintalabx % anqas tal-għotja mill-applikant)

Massimu ta’ €100 000

Kundizzjonali: spejjeż li jintefqu b'konnessjoni mal-attività u huma meħtieġai għall-implimentazzjoni tagħha.

Appoġġ Jean Monnet għal assoċjazzjonijiet

Jean Monnet jappoġġja assoċjazzjonijiet li għandhom għan espliċitu li jikkontribwixxu għall-istudju tal-proċess ta' integrazzjoni Ewropea. Dawn l-assoċjazzjonijiet għandhom ikunu interdixxiplinarji u miftuħa għall-professuri, l-għalliema u r-riċerkaturi kollha li jispeċjalizzaw fi kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea fil-pajjiż jew ir-reġjun rilevanti. Huma għandhom ikunu rappreżentattivi tal-komunità akkademika fi studji tal-Unjoni Ewropea fuq livell reġjonali, nazzjonali jew sovranazzjonali.

Liema attivitajiet huma appoġġjati minn din l-azzjoni?

Matul iż-żmien tal-proġett, l-assoċjazzjonijiet jistgħu tipikament iwettqu firxa wiesgħa ta' attivitajiet, bħal pereżempju:

 • jorganizzaw u jwettqu attivitajiet statutorji ta' assoċjazzjonijiet li jittrattaw studji dwar l-Unjoni Ewropea u kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea (eż. il-pubblikazzjoni ta' newsletter, l-istabbiliment ta' sit elettroniku ddedikat, l-organizzazzjoni tal-laqgħa annwali tal-bord, l-organizzazzjoni ta' avvenimenti promozzjonali speċifiċi mmirati biex jipprovdu iktar viżibbiltà lis-suġġetti tal-Unjoni Ewropea, eċċ.);
 • iwettqu riċerka fil-qasam ta' kwistjonijiet speċifiċi Ewropej sabiex jagħtu parir lil dawk jfasslu l-politika lokali, reġjonali, nazzjonali u Ewropej u jxerdu r-riżultati fost l-istituzzjonijiet involuti f'dawn il-kwistjonijiet, inklużi l-istituzzjonijiet tal-UE kif ukoll pubbliku usa' biex b'hekk tissaħħaħ iċ-ċittadinanza attiva.

X’inhu r-rwol tal-assoċjazzjonijiet?

 • L-Assoċjazzjonijiet Jean Monnet għandhom isiru punti ta’ referenza fl-Unjoni Ewropea fl-oqsma ta’ suġġetti li jkopru.
 • Sejrin jassumu r-rwol ta’ moltiplikaturi u sejrin ixerrdu l-għarfien; sejrin jikkontribwixxu wkoll għall-ġbir u l-kapitalizzazzjoni tal-informazzjoni minbarra li ser jipprovdu analiżi u viżjonijiet dwar suġġetti speċifiċi.
 • L-assoċjazzjonijiet huma finalment responsabbli għall-proposti tagħhom. Huma obbligati li jimplimentaw l-attivitajiet deskritti fil-programm ta’ ħidma tagħhom matul id-durata sħiħa tal-għotja.

X’inhuma l-kriterji użati biex ikun ivvalutat appoġġ ta' jean monnet lill-assoċjazzjonijiet?

Hawn taħt hawn elenkati l-kriterji formali li għandu jirrispetta appoġġ ta' Jean Monnet lill-assoċjazzjonijiet biex ikunu eliġibbli għal għotja tal-Erasmus+:

Kriterji tal-eliġibbiltà

Min jista’ japplika?

Kwalunkwe assoċjazzjoni ta' professuri u riċerkaturi li jispeċjalizzaw fl-Istudji dwar l-Unjoni Ewropea, stabbilita fi kwalunkwe pajjiż fid-dinja.

L-għan espliċitu tal-assoċjazzjoni għandu jkun li tikkontribwixxi għall-istudju tal-proċess ta' integrazzjoni Ewropea fuq livell nazzjonali jew transnazzjonali.

L-assoċjazzjoni għandha tkun ta' natura interdixxiplinarja.

Se jingħata appoġġ lill-assoċjazzjonijiet li huma rreġistrati uffiċjalment u li għandhom status legali indipendenti biss.

Individwi ma jistgħux japplikaw direttament għal għotja.

Durata tal-proġett

Tliet snin.

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura, li tinsab fi Brussell.

Meta napplika? L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni għal għotja tagħhom sal-20 ta' Frar fil-17:00 (ħin ta' Brussell) għal proġetti li jibdew fl-1 ta' Settembru tal-istess sena.
Kif napplika? Jekk jogħġbok ara l-Parti Ċ ta' din il-Gwida għad-dettalji dwar kif wieħed għandu japplika.

L-organizzazzjonijiet applikanti sejrin jiġu vvalutati wkoll skont il-kriterji ta' esklużjoni u għażla. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti Ċ ta' din il-Gwida.

Kriterji tal-għoti

Il-proġetti se jiġu vvalutati skont il-kriterji li ġejjin:

Rilevanza tal-proġett (Massimu ta’ 25 punt)

Kemm il-proposta hija konsistenti mal-għan tal-istudji tal-Unjoni Ewropea:

 • tinkludi l-istudju tal-Unjoni Ewropea kollu kemm hu, b’enfasi partikolari fuq il-proċess ta’ integrazzjoni tal-UE kemm fl-aspetti interni kif ukoll f’dawk esterni;
 • torbot l-acquis (acquis communautaire) u politiki eżistenti tal-UE;
 • tipprowovi ċ-ċittadinanza u l-valuri attivi tal-UE;
 • ittejjeb is-sensibilizzazzjoni tal-UE u tiffaċilita l-involviment fil-ġejjieni u d-djalogu bejn in-nies;

Ir-rilevanza tal-proposta għal wieħed jew aktar mill-objettivi tal-attivitajiet Jean Monnet li ġejjin:

 • il promozzjoni tal-eċċellenza fit-tagħlim u r-riċerka dwar l-istudji tal-UE
 • il-promozzjoni tal-ħolqien ta’ tagħlim ġdid/attivitajiet ġodda fl-istudji tal-UE ;
 • il-ġenerazzjoni ta’ għarfien li jista’ jappoġġja t-tfassil tal-politika tal-UE u jsaħħaħ l-irwol tal-UE f’dinja globalizzata;
 • it-twassil ta’ benefiċċji għas-sistemi tal-politika li hi mfassla fihom;
 • it-trawwim ta’ djalogu bejn id-dinja akkademika u s-soċjetà;
 • l-involviment tal-atturi tas-soċjetà ċivili, dawk li jfasslu l-politika, ħaddiema taċ-ċivil, rappreżentanti tal-edukazzjoni u tal-media f’livelli differenti;
 • il-firxa ta’ għarfien dwar l-UE lis-soċjetà ġenerali, lil hinn minn udjenzi akkademiċi u speċjalizzati;
 • it-tqarrib tal-UE lejn il-pubbliku;

Kemm il-proposta tilħaq il-gruppi prijoritarji fil-mira :

 • istituzzjonijiet jew akkademiċi li għadhom ma rċevewx il-finanzjament ta’ Jean Monnet ;
 • studenti/udjenzi li ma jiġux f’kuntatt ma’ studji Ewropej awtomatikament (f’oqsma lil hinn mil-liġi, l-ekonomija u x-xjenza politika)
 • Għal pajjjiżi tat-tielet dinja, il-potenzjal tal-proġett biex itejjeb id-diplomazija pubblika tal-UE.
Il-kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett (Massimu ta’ 25 punt)
 • Iċ-ċarezża, il-kompletezza u l-kwalità tal-proposta u tal-programm ta' ħidma, inkluż fażijiet xierqa tal-ippjanar tat-tħejjija, l-implimentazzjoni, l-evalwazzjoni, is-segwitu u t-tixrid;
 • Il-koerenza bejn l-objettivi u l-attivitajiet tal-proġett;
 • Il-kwalità, in-novità, u l-fattibbiltà tal-proġett innifsu u l-vijabilità tal-metodoloġija proposta;
Il-kwalità tat-tim tal-proġett (Massimu ta’ 25 punt)
 • Il-pertinenza u l-kumplimentarità tal-profil u l-għarfien espert tal-persunal ewlieni involut fl-attivitajiet proposti fil-proġett (kemm fid-dominji akkademiċi kif ukoll mhux akkademiċi, jekk xierqa).
Impatt u tixrid (Massimu ta’ 25 punt)

L-impatt mistenni tal-proġett billi jkollu effetti fit-tul:

 • fuq l-istituzzjoni li tospita l-Azzjoni ta' Jean Monnet;
 • fuq studenti u persuni li jitgħallmu li jibbenefikaw mill-Azzjoni ta' Jean Monnet;
 • fuq organizzazzjonijiet u individwi oħrajn involuti fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew Ewropew

L-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri li għandhom l-għan li jxerrdu r-riżultati tal-attivitajiet fi ħdan u barra l-istituzzjoni li tospita l-Azzjoni Jean Monnet

 • ixerrdu l-kelma;
 • iqajmu kuxjenza dwar il-proġetti u r-riżultati, itejbu l-viżibilità tal-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet;
 •  jilħqu gruppi barra l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja;
 • jiġu trasferiti u tradotti f’politiki ġodda u prattiċi mtejba.

Kemm it-tixrid tal-għodod previsti se jilħaq l-udjenza fil-mira permezz ta’:

 • esponiment fil-media (inklużi fil-media soċjali, pubblikazzjonijiet eċċ);
 • avvenimenti;
 • korsijiet tat-taħriġ;
 • L-użu ta’ teknoloġiji ġodda (għodod tal-multimedia) inklużi riżorsi tal-edukazzjoni miftuħa (OER)

Biex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti għandhom jiksbu mill-inqas 60 punt. Barra minn hekk, għandhom jiksbu tal-inqas 13-il punt f’kull waħda mill-kategoriji ta’ kriterji tal-għoti msemmija hawn fuq.

X’għandek tkun taf iktar dwar l-appoġġ ta' jean monnet lill-assoċjazzjonijiet?

Tixrid u impatt

L-assoċjazzjonijiet magħżulin għal din l-Azzjoni huma meħtieġa jxerrdu u jisfruttaw ir-riżultati tal-attivitajiet promozzjonali tagħhom lil hinn mill-partijiet ikkonċernati involuti direttament. Dan sejjer iżid l-impatt b'mod konsiderevoli u jikkontribwixxi għal bidla sistemika.

Biex jiżdied l-impatt tagħhom, dawn għandhom jinkludu fl-attivitajiet ta’ tixrid tagħhom il-ħolqien u joffru riżorsi edukattivi miftuħa (OER) u jinvolvu attivitajiet ta’ edukazzjoni miftuħa biex iżommu mal-progress teknoloġiku. Dan sejjer irawwem modi aktar flessibbli u kreattivi ta’ tagħlim u lħiq ta’ numru dejjem akbar ta’ studenti, professjonisti, dawk li jfasslu l-politika u gruppi interessati oħra.

L-Assoċjazzjonijiet kollha, li jingħataw għotja Jean Monnet, ser jintalbu jaġġornaw it-taqsimiet rispettivi tagħhom tal-għodda onlajn speċifika għal Erasmus+ li fiha ser ikun hemm it-tagħrif kollu dwar l-Attivitajiet Jean Monnet. Sejrin jitħeġġu b’qawwa sabiex jużaw il-pjattaformi u l-għodod eżistenti rilevanti (jiġifieri d-direttorju ta’ Jean Monnet, il-komunità virtwali ta’ Jean Monnet). Dawn il-funzjonijiet, bħala parti mill-għodda informatika ġenerali għal Erasmus+, ser jiżguraw li l-pubbliku ġenerali jkun mgħarraf fuq l-assoċjazzjonijiet u l-attivitajiet Jean Monnet tagħhom. Id-detenturi tal-għotjiet sejrin jintalbu jaġġornaw b’mod regolari l-għodda bir-riżultati tal-ħidma tagħhom.

Jekk jintgħażel il-proġett, sejrin japplikaw ir-regoli ta' finanzjament li ġejjin għall-għotja:

Appoġġ jean monnet għal assoċjazzjonijiet

Spejjeż eliġibbli

Mekkaniżmu ta’ finanzjament

Ammont

Regola tal-allokazzjoni

Regola tal-allokazzjoni

Spejjeż diretti eliġibbli

 • Spejjeż tal-persunal
 • Spejjeż tal-ivvjaġġar u s-sussistenza
 • Spejjeż ta' sottokuntrattar (massimu ta' 30 % tal-ispejjeż diretti eliġibbli)
 • Spejjeż tat-tagħmir (massimu ta' 10 % tal-ispejjeż diretti eliġibbli)
 • Spejjeż oħrajn (inklużi l-ispejjeż għal kwalunkwe awditu finanzjarju/ċertifikat tal-awditjar obbligatorji)

Spejjeż indiretti eliġibbli

Ammont b'rata fissa, li ma jaqbiżx is-7% tal-ispejjeż diretti eliġibbli tal-proġett, hu eliġibbli taħt l-ispejjeż indiretti, u jirrappreżenta l-ispejjeż amministrattivi ġenerali tal-benefiċjarju li mhumiex diġà koperti bl-ispejjeż diretti eliġibbli (eż. kontijiet tad-dawl jew tal-Internet, spejjeż tal-post, eċċ) iżda li jistgħu jitqiesu bħala debitabbli lill-proġett.

Spejjeż reali

Massimu ta' EUR 50 000

80 % tal-ispejjeż totali eliġibbli (sakemm ma tintalabx % inqas mill-applikant)

Kundizzjonali: l-objettivi u l-programm ta’ ħidma għandhom jiġu deskritti b’mod ċar fil-formola ta’ applikazzjoni

Netwerks ta’ jean monnet (dibattitu politiku mad-dinja akkademika)

X’inhu netwerk ta’ jean monnet?

In-Netwerks ta' Jean Monnet irawmu l-ħolqien u l-iżvilupp ta' konsorzji ta' atturi internazzjonali (HEIs, Ċentri tar-Riċerka, Assoċjazzjonijiet, eċċ.) fil-qasam tal-istudji tal-Unjoni Ewropea.

Jikkontribwixxu għall-ġbir tal-informazzjoni, l-iskambju tal-prattiki, il-bini tal-għarifen u l-promozzjoni tal-proċess ta' integrazzjoni Ewropea madwar id-dinja. Din l-Azzjoni tista' tappoġġja wkoll it-tisħiħ ta' netwerks eżistenti li jappoġġjaw attivitajiet speċifiċi, b'mod partikolari tinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni ta' riċerkaturi żgħażagħ f'temi relatati mal-UE.

Dawn il-proġetti sejrin ikunu bbażati fuq proposti, iffokati fuq attivitajiet li ma jistgħux jintlaħqu b'suċċess f'livell nazzjonali u jeħtieġu l-involviment ta' mill-inqas tliet organizzazzjonijiet sħab (inkluż l-istituzzjoni applikanti) minn tliet pajjiżi differenti. L-għan tagħhom huwa li jwettqu proġetti li għandhom dimensjoni multinazzjonali aktar milli nazzjonali.

Liema attivitajiet huma appoġġjati minn din l-azzjoni?

Matul il-ħajja ta' proġetti, in-netwerks jistgħu ġeneralment iwettqu firxa wiesgħa ta' attivitajiet, bħal pereżempju:

 • jiġbru informazzjoni u jippromwovu riżultati ta' metodoloġiji applikati minn riċerka u tagħlim ta' livell għoli fuq temi tal-UE;
 • isaħħu l-kooperazzjoni bejn istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja u korpi rilevanti oħra madwar l-Ewropa kollha u madwar id-dinja;
 • jiskambjaw l-għarfien u l-kompetenzi bl-għan li tissaħħaħ b'mod reċiproku l-prassi tajba;
 • jitrawmu l-kooperazzjoni u l-ħolqien ta' pjattaforma ta' skambju ta' għarfien għoli mal-atturi pubbliċi u s-servizzi tal-Kummissjoni Ewropea fuq suġġetti tal-UE rilevanti ħafna.

X’inhu r-rwol tal-organizzazzjonijiet li jieħdu sehem f’netwerk ta’ jean monnet?

In-Netwerks ta’ Jean Monnet għandhom isiru punti ta’ referenza fl-Unjoni Ewropea suġġett għall-oqsma ta’ studju li jkopru. Sejrin jassumu r-rwol ta’ moltiplikaturi u jxerrdu l-għarfien; sejrin jikkontribwixxu wkoll biex jiġbru u jikkapitalizzaw l-informazzjoni kif ukoll jipprovdu analiżi u viżjonijiet dwar suġġetti speċifiċi.

L-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja li jikkoordinaw in-Netwerks ta’ Jean Monnet għandhom ir-responsabbiltà finali għall-proposti tagħhom. Huma obbligati li jimplimentaw l-attivitajiet deskritti fil-programm ta’ ħidma tagħhom matul id-durata sħiħa tal-għotja.

X’inhuma l-kriterji użati biex jiġi vvalutat appoġġ ta’ jean monnet lin-netwerks?

Here below are listed the formal criteria that a Jean Monnet Network must respect in order to be eligible for an Erasmus+ grant:

Kriterji tal-eliġibbiltà

Min jista’ japplika?

Istituzzjoni ta' edukazzjoni għolja (HEI) jew kwalunkwe organizzazzjoni oħra attiva fiż-żona Ewropea ta' integrazzjoni, stabbilita fi kwalunkwe pajjiż tad-dinja. HEI li jinsabu f'Pajjiżi tal-Programm tal-Erasmus+ għandu jkollhom Karta tal-Erasmus għal Edukazzjoni Għolja (ECHE). ECHE mhijiex meħtieġa għal HEIs parteċipanti f'Pajjiżi Sħab.

L-applikant għandu jkun il-koordinatur tan-netwerk li jinkludi tal-inqas tliet organizzazzjonijiet parteċipanti minn tliet pajjiżi differenti.

L-istituzzjonijiet Ewropej magħżula (iddefiniti fir-Regolament li jistabbilixxi l-Programm Erasmus+) li jsegwu mira ta' interess Ewropew mhumiex eliġibbli biex japplikaw taħt din l-Azzjoni.

Durata tal-proġett

Tliet snin.

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura, li tinsab fi Brussell.

Meta napplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni għal għotja tagħhom sal-20 ta' Frar fil-17:00 (ħin ta' Brussell) Għal proġetti li jibdew fl-1 ta' Settembru tal-istess sena.

Kif napplika?

Jekk jogħġbok ara l-Parti Ċ ta' din il-Gwida għad-dettalji dwar kif wieħed għandu japplika.

L-organizzazzjonijiet applikanti sejrin jiġu vvalutati wkoll skont il-kriterji ta' esklużjoni u għażla. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti Ċ ta' din il-Gwida.

Kriterji tal-għoti

Il-proġetti se jiġu vvalutati skont il-kriterji li ġejjin:

Rilevanza tal-proġett (Massimu ta’ 25 punt)

Kemm il-proposta hija konsistenti mal-għan tal-istudji tal-Unjoni Ewropea:

 • tinkludi l-istudju tal-Unjoni Ewropea kollu kemm hu, b’enfasi partikolari fuq il-proċess ta’ integrazzjoni tal-UE kemm fl-aspetti interni kif ukoll f’dawk esterni;
 • torbot l-acquis (acquis communautaire) u politiki eżistenti tal-UE;
 • tipprowovi ċ-ċittadinanza u l-valuri attivi tal-UE;
 • ittejjeb is-sensibilizzazzjoni tal-UE u tiffaċilita l-involviment fil-ġejjieni u d-djalogu bejn in-nies;

Ir-rilevanza tal-proposta għal wieħed jew aktar mill-objettivi tal-attivitajiet Jean Monnet li ġejjin:

 • il promozzjoni tal-eċċellenza fit-tagħlim u r-riċerka dwar l-istudji tal-UE
 • il-promozzjoni tal-ħolqien ta’ tagħlim ġdid/attivitajiet ġodda fl-istudji tal-UE ;
 • il-ġenerazzjoni ta’ għarfien li jista’ jappoġġja t-tfassil tal-politika tal-UE u jsaħħaħ l-irwol tal-UE f’dinja globalizzata;
 • it-twassil ta’ benefiċċji għas-sistemi tal-politika li hi mfassla fihom;
 • it-trawwim ta’ djalogu bejn id-dinja akkademika u s-soċjetà;
 • l-involviment tal-atturi tas-soċjetà ċivili, dawk li jfasslu l-politika, ħaddiema taċ-ċivil, rappreżentanti tal-edukazzjoni u tal-media f’livelli differenti;
 • il-firxa ta’ għarfien dwar l-UE lis-soċjetà ġenerali, lil hinn minn udjenzi akkademiċi u speċjalizzati;
 • it-tqarrib tal-UE lejn il-pubbliku;

Kemm il-proposta tilħaq il-gruppi prijoritarji fil-mira :

 • istituzzjonijiet jew akkademiċi li għadhom ma rċevewx il-finanzjament ta’ Jean Monnet ;
 • studenti/udjenzi li ma jiġux f’kuntatt ma’ studji Ewropej awtomatikament (f’oqsma lil hinn mil-liġi, l-ekonomija u x-xjenza politika)
 • Għal pajjjiżi tat-tielet dinja, il-potenzjal tal-proġett biex itejjeb id-diplomazija pubblika tal-UE.
Il-kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett (Massimu ta’ 25 punt)
 • Iċ-ċarezża, il-kompletezza u l-kwalità tal-proposta u tal-programm ta' ħidma, inkluż fażijiet xierqa tal-ippjanar tat-tħejjija, l-implimentazzjoni, l-evalwazzjoni, is-segwitu u t-tixrid;
 • Il-koerenza bejn l-objettivi u l-attivitajiet tal-proġett;
 • Il-kwalità, in-novità, u l-fattibbiltà tal-proġett innifsu u l-vijabilità tal-metodoloġija proposta;
Il-kwalità tat-tim tal-proġett (Massimu ta’ 25 punt)
 • Il-pertinenza u l-kumplimentarità tal-profil u l-għarfien espert tal-persunal ewlieni involut fl-attivitajiet proposti fil-proġett (kemm fid-dominji akkademiċi kif ukoll mhux akkademiċi, jekk xierqa).
Impatt u tixrid (Massimu ta’ 25 punt)

L-impatt mistenni tal-proġett billi jkollu effetti fit-tul:

 • fuq l-istituzzjoni li tospita l-Azzjoni ta' Jean Monnet;
 • fuq studenti u persuni li jitgħallmu li jibbenefikaw mill-Azzjoni ta' Jean Monnet;
 • fuq organizzazzjonijiet u individwi oħrajn involuti fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew Ewropew

L-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri li għandhom l-għan li jxerrdu r-riżultati tal-attivitajiet fi ħdan u barra l-istituzzjoni li tospita l-Azzjoni Jean Monnet

 • ixerrdu l-kelma;
 • iqajmu kuxjenza dwar il-proġetti u r-riżultati, itejbu l-viżibilità tal-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet;
 •  jilħqu gruppi barra l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja;
 • jiġu trasferiti u tradotti f’politiki ġodda u prattiċi mtejba.

Kemm it-tixrid tal-għodod previsti se jilħaq l-udjenza fil-mira permezz ta’:

 • esponiment fil-media (inklużi fil-media soċjali, pubblikazzjonijiet eċċ);
 • avvenimenti;
 • korsijiet tat-taħriġ;
 • L-użu ta’ teknoloġiji ġodda (għodod tal-multimedia) inklużi riżorsi tal-edukazzjoni miftuħa (OER)

Biex jiġu kkunsidrati għal finanzjament, il-proposti għandhom iġibu punteġġ ta' mill-inqas 60 punt. Barra minn hekk, għandhom jiksbu tal-inqas 13-il punt f'kull waħda mill-kategoriji ta' kriterji tal-għoti msemmija hawn fuq.

X’għandek tkun taf aktar dwar l-appoġġ ta’ jean monnet lin-netwerks?

Tixrid u impatt

In-netwerks magħżula skont din l-Azzjoni huma meħtieġa jxerrdu u jisfruttaw ir-riżultati tal-attivitajiet lil hinn mill-parteċipanti involuti direttament. Dan sejjer iżid l-impatt b'mod konsiderevoli u jikkontribwixxi għal bidla sistemika.

Biex jiżdied l-impatt tagħhom, fl-attivitajiet ta’ tixrid tagħhom, għandhom jinkludu l-ħolqien ta’ għodod u avvenimenti adattati għall-objettivi tagħhom.

In-Netwerks ta’ Jean Monnet kollha sejrin jintalbu jaġġornaw it-taqsima rispettiva tagħhom tal-għodda onlajn speċifika tal-Erasmus+ fejn sejra tiġi ospitata l-informazzjoni kollha dwar l-Attivitajiet Jean Monnet. Sejrin jitħeġġu b’qawwa sabiex jużaw il-pjattaformi u l-għodod eżistenti rilevanti (jiġifieri d-direttorju ta’ Jean Monnet, il-komunità virtwali ta’ Jean Monnet). Dawn il-funzjonijiet, li huma parti mill-għodda ġenerali tal-IT għal Erasmus+, jiżguraw li l-pubbliku ġenerali ikun infurmat dwar l-attivitajiet tan-Netwerk ta’ Jean Monnet. Id-detenturi tal-għotjiet sejrin jintalbu jaġġornaw b’mod regolari l-għodda bir-riżultati tal-ħidma tagħhom.

X'inhuma r-regoli dwar il-finanzjament?

Jekk jintgħażel il-proġett, sejrin japplikaw ir-regoli ta’ finanzjament li ġejjin għall-għotja:

Spejjeż eliġibbli

Mekkaniżmu ta’ finanzjament

Ammont

Regola tal-allokazzjoni

Regola tal-allokazzjoni

Spejjeż diretti eliġibbli

 • Spejjeż tal-persunal
 • Spejjeż tal-ivvjaġġar u s-sussistenza
 • Spejjeż ta' sottokuntrattar (massimu ta' 30 % tal-ispejjeż diretti eliġibbli)
 • Spejjeż tat-tagħmir (massimu ta' 10 % tal-ispejjeż diretti eliġibbli)
 • Spejjeż tat-tagħlim
 • Spejjeż oħrajn (inklużi l-ispejjeż għal kwalunkwe awditu finanzjarju/ċertifikat tal-awditjar obbligatorji)

Spejjeż indiretti eliġibbli

Ammont b'rata fissa, li ma jaqbiżx is-7% tal-ispejjeż diretti eliġibbli tal-proġett, hu eliġibbli taħt l-ispejjeż indiretti, u jirrappreżenta l-ispejjeż amministrattivi ġenerali tal-benefiċjarju li mhumiex diġà koperti bl-ispejjeż diretti eliġibbli (eż. kontijiet tad-dawl jew tal-Internet, spejjeż tal-post, eċċ) iżda li jistgħu jitqiesu bħala debitabbli lill-proġett.

Spejjeż reali

Massimu ta’ € 300 000

80% of the total Spejjeż eliġibbli (unless a lower % of grant is requested by the applicant).

Kundizzjonali: l-objettivi u l-programm ta’ ħidma għandhom jiġu deskritti b’mod ċar fil-formola ta’ applikazzjoni

Proġetti ta’ jean monnet (dibattitu politiku mad-dinja akkademika)

X’inhu proġett ta’ jean monnet?

Il-Proġetti ta' Jean Monnet jappoġġjaw l-innovazzjoni, it-transfertilizzazzjoni u t-tixrif ta' kontenut tal-Unjoni Ewropea. Dawn il-proġetti sejrin ikunu bbażati fuq proposti unilaterali - għalhemm l-attivitajiet proposti jistgħu jinvolvu sħab oħra - u jistgħu jdumu bejn 12 u 24 xahar.

 • Il-proġetti ta' "innovazzjoni" sejrin jesploraw perspettivi ġodda u metodoloġiji differenti bl-għan li jagħmlu s-suġġetti tal-Unjoni Ewropea aktar attraenti u adattati għal tipi differenti ta' popolazzjonijiet fil-mira (eż. proġetti dwar il-Learning EU @ School);
 • Il-proġetti ta' "transfertilizzazzjoni" sejrin jippromwovu diskussjoni u riflessjoni fuq kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea u jsaħħu l-għarfien dwar l-Unjoni u l-proċessi tagħha. Dawn il-proġetti sejjer ikollhom l-għan li jagħtu spinta lill-għarfien fuq l-UE f'kuntesti speċifiċi;
 • Il-proġetti ta' "tixrid tal-kontenut" sejrin jikkonċernaw prinċipalment l-attivitajiet ta' informazzjoni u tixrid.

 

Liema attivitajiet huma appoġġjati mill-proġetti ta' jean monnet?

Matul il-ħajja tagħhom, il-Proġetti ta' Jean Monnet jistgħu ġeneralment iwettqu firxa wiesgħa ta' attivitajiet, bħal pereżempju:

"Innovazzjoni"

 • jiżviluppaw u jittestjaw metodoloġiji, kontenut u għodod li għadhom kif jitfasslu dwar temi speċifiċi tal-Unjoni Ewropea;
 • joħolqu klassijiet virtwali fuq oqsma ta' suġġetti speċifiċi u l-ittestjar tagħhom f'kuntesti differenti;
 • ifasslu, jipproduċi u jimplimentaw l-għodod ta' awtotaħriġ li jippromwovu ċ-ċittadinanza ativa fl-UE;
 • jiżviuppaw u jagħtu kontenut pedagoġiku xieraq u materjal didattiku ġdid/adattat għat-tagħlim ta' kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea fil-livell tal-edukazzjoni primarja jew sekondarja (Learning EU @ School);
 • ifasslu u jimplimentaw attivitajiet tat-tagħlim tal-għalliema u l-edukazzjoni kontinwata għall-għalliema, u jipprovduhom bl-għarfien u l-ħiliet meħtieġa biex jgħallmu suġġetti tal-Unjoni Ewropea;
 • jipprovdu attivitajiet imfassla apposta dwar l-Unjoni Ewropea lill-istudenti fil-livell tal-iskejjel primarji u sekondarji u fl-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali;

"Transfertilizzazzjoni"

 • jappoġġjaw il-ħolqien ta' studji tal-UE u/jew jagħtu spinta lill-għarfien eżistenti u/jew itejbu d-dinamika ta'' "dipartiment/presidenza/tim ta' riċerka" f'pajjiż speċifiku f'istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja li wera interess/bżonn speċifiku;
 • jiżviluppaw b'mod konġunt kontenut u tagħlim konġunt għall-istudenti li jinvolvi bosta istituzzjonijiet. Istituzzjonijiet parteċipanti jistgħu jorganizzaw attivitajiet komuni u t-tħejjija ta' għodod li jappoġġaw il-korsijiet tagħhom;

"Tifrix tal-kontenut"

 • jappoġġjaw b'mod attiv attivitajiet ta' informazzjoni u tixrid għall-persunal u tal-amministrazzjoni pubblika, għal esperti f'suġġetti speċifiċi u għas-soċjetà ċivili kollha kemm hi;
 • jorganizzaw konferenzi, seminars u/jew taħditiet bejn sħab fi kwistjonijiet rilevanti tal-Unjoni Ewropea għall- firxa wiesgħa kemm jista' jkun ta' partijiet interessati.

 

X’inhu r-rwol tal-organizzazzjonijiet parteċipanti fi proġett ta’ jean monnet?

L-istituzzjoni li tipproponi l-proġett hija meħtieġa tħejji strateġija ċara u sostenibbli bi programm ta' ħidma dettaljat li jinkludi informazzjoni fuq ir-riżultati mistennija. Għandha tiġi ġġustifikata l-ħtieġa tal-attivitajiet proposti, il-benefiċjarji diretti u indiretti, għandha tiggarantixxi r-rwol attiv tal-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha.

Il-proposti huma ffirmati mir-rappreżentant legali tal-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja (jew organizzazzonijiet eliġibbli oħra) u jipprovdu informazzjoni dwar l-istatus legali, l-objettivi u l-attivitajiet tal-istituzzjoni applikanti.

L-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja (jew organizzazzjonijiet eliġibbli oħra) għandhom ir-responsabbiltà finali għall-proposti tagħhom. Huma obbligati jimplimentaw l-attivitajiet deskritti fil-proġetti tagħhom matul id-durata sħiħa tal-proġett.

 

x'inhuma l-kriterji użati biex jiġi vvalutat proġett ta' jean monnet?

Hawn taħt hawn elenkati l-kriterji formali li Proġett ta' Jean Monnet għandu jħares sabiex ikun eliġibbli għal għotja Erasmus+:

Kriterji tal-eliġibbiltà

Min jista’ japplika?

L-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja jew kwalunkwe organizzazzjoni oħra stabbiliti fi kwalunkwe pajjiż tad-dinja. HEI li jinsabu f'Pajjiżi tal-Programm tal-Erasmus+ għandu jkollhom Karta tal-Erasmus għal Edukazzjoni Għolja (ECHE). ECHE mhijiex meħtieġa għal HEIs parteċipanti f'Pajjiżi Sħab. L-istituzzjonijiet magħżula (iddefiniti fir-Regolament li jistabbilixxi l-Programm Erasmus+) li jsegwu mira ta' interess Ewropew mhumiex eliġibbli biex japplikaw taħt din l-Azzjoni.

L-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni primarja u sekondarja mhumiex eliġibbli biex japplikaw, għalkemm jistgħu jikkontribwixxu b'mod attiv għat-twettiq tal-attivitajiet.

Durata tal-proġett

12-il xahar, 18-il xahar jew 24 xahar.

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura, li tinsab fi Brussell.

Meta napplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni għal għotja tagħhom sal-20 ta' Frar fil-17:00 (ħin ta' Brussell) għal proġetti li jibdew fl-1 ta' Settembru tal-istess sena.

Kif napplika?

Jekk jogħġbok ara l-Parti Ċ ta' din il-Gwida għad-dettalji dwar kif wieħed għandu japplika.

 

L-organizzazzjonijiet applikanti sejrin jiġu vvalutati wkoll skont il-kriterji ta' esklużjoni u għażla. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti Ċ ta' din il-Gwida.

 

Kriterji tal-għoti

Il-proġetti se jiġu vvalutati skont il-kriterji li ġejjin:

Rilevanza tal-proġett (Massimu ta’ 25 punt)

Kemm il-proposta hija konsistenti mal-għan tal-istudji tal-Unjoni Ewropea:

 • tinkludi l-istudju tal-Unjoni Ewropea kollu kemm hu, b’enfasi partikolari fuq il-proċess ta’ integrazzjoni tal-UE kemm fl-aspetti interni kif ukoll f’dawk esterni;
 • torbot l-acquis (acquis communautaire) u politiki eżistenti tal-UE;
 • tipprowovi ċ-ċittadinanza u l-valuri attivi tal-UE;
 • ittejjeb is-sensibilizzazzjoni tal-UE u tiffaċilita l-involviment fil-ġejjieni u d-djalogu bejn in-nies;

Ir-rilevanza tal-proposta għal wieħed jew aktar mill-objettivi tal-attivitajiet Jean Monnet li ġejjin:

 • il promozzjoni tal-eċċellenza fit-tagħlim u r-riċerka dwar l-istudji tal-UE
 • il-promozzjoni tal-ħolqien ta’ tagħlim ġdid/attivitajiet ġodda fl-istudji tal-UE ;
 • il-ġenerazzjoni ta’ għarfien li jista’ jappoġġja t-tfassil tal-politika tal-UE u jsaħħaħ l-irwol tal-UE f’dinja globalizzata;
 • it-twassil ta’ benefiċċji għas-sistemi tal-politika li hi mfassla fihom;
 • it-trawwim ta’ djalogu bejn id-dinja akkademika u s-soċjetà;
 • l-involviment tal-atturi tas-soċjetà ċivili, dawk li jfasslu l-politika, ħaddiema taċ-ċivil, rappreżentanti tal-edukazzjoni u tal-media f’livelli differenti;
 • il-firxa ta’ għarfien dwar l-UE lis-soċjetà ġenerali, lil hinn minn udjenzi akkademiċi u speċjalizzati;
 • it-tqarrib tal-UE lejn il-pubbliku;

Kemm il-proposta tilħaq il-gruppi prijoritarji fil-mira :

 • istituzzjonijiet jew akkademiċi li għadhom ma rċevewx il-finanzjament ta’ Jean Monnet ;
 • studenti/udjenzi li ma jiġux f’kuntatt ma’ studji Ewropej awtomatikament (f’oqsma lil hinn mil-liġi, l-ekonomija u x-xjenza politika)
 • Għal pajjjiżi tat-tielet dinja, il-potenzjal tal-proġett biex itejjeb id-diplomazija pubblika tal-UE.

 

Il-kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett (Massimu ta’ 25 punt)
 • Iċ-ċarezża, il-kompletezza u l-kwalità tal-proposta u tal-programm ta' ħidma, inkluż fażijiet xierqa tal-ippjanar tat-tħejjija, l-implimentazzjoni, l-evalwazzjoni, is-segwitu u t-tixrid;
 • Il-koerenza bejn l-objettivi u l-attivitajiet tal-proġett;
 • Il-kwalità, in-novità, u l-fattibbiltà tal-proġett innifsu u l-vijabilità tal-metodoloġija proposta;
Il-kwalità tat-tim tal-proġett (Massimu ta’ 25 punt)
 • Il-pertinenza u l-kumplimentarità tal-profil u l-għarfien espert tal-persunal ewlieni involut fl-attivitajiet proposti fil-proġett (kemm fid-dominji akkademiċi kif ukoll mhux akkademiċi, jekk xierqa).
Impatt u tixrid (Massimu ta’ 25 punt)

L-impatt mistenni tal-proġett billi jkollu effetti fit-tul:

 • fuq l-istituzzjoni li tospita l-Azzjoni ta' Jean Monnet;
 • fuq studenti u persuni li jitgħallmu li jibbenefikaw mill-Azzjoni ta' Jean Monnet;
 • fuq organizzazzjonijiet u individwi oħrajn involuti fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew Ewropew

L-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri li għandhom l-għan li jxerrdu r-riżultati tal-attivitajiet fi ħdan u barra l-istituzzjoni li tospita l-Azzjoni Jean Monnet

 • ixerrdu l-kelma;
 • iqajmu kuxjenza dwar il-proġetti u r-riżultati, itejbu l-viżibilità tal-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet;
 •  jilħqu gruppi barra l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja;
 • jiġu trasferiti u tradotti f’politiki ġodda u prattiċi mtejba.

Kemm it-tixrid tal-għodod previsti se jilħaq l-udjenza fil-mira permezz ta’:

 • esponiment fil-media (inklużi fil-media soċjali, pubblikazzjonijiet eċċ);
 • avvenimenti;
 • korsijiet tat-taħriġ;
 • L-użu ta’ teknoloġiji ġodda (għodod tal-multimedia) inklużi riżorsi tal-edukazzjoni miftuħa (OER)

 

Biex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti għandhom jiksbu mill-inqas 60 punt. Barra minn hekk, għandhom jiksbu tal-inqas 13-il punt f’kull waħda mill-kategoriji ta’ kriterji tal-għoti msemmija hawn fuq.

 

X'għandek tkun taf aktar dwar proġett ta' Jean Monnet?

Tixrid u impatt

Il-Proġetti ta’ Jean Monnet huma meħtieġa jxerrdu u jisfruttaw ir-riżultati tal-attivitajiet lil hinn il-partijiet interessati involuti direttament. Dan sejjer iżid l-impatt b'mod konsiderevoli u jikkontribwixxi għal bidla sistemika.

Il-Proġetti ta' Jean Monnet sejrin jintalbu jaġġornaw it-taqsima rispettiva tagħhom tal-għodda onlajn speċifika tal-Erasmus+ fejn sejra tiġi ospitata l-informazzjoni kollha dwar l-Attivitajiet Jean Monnet. Sejrin jitħeġġu b'qawwa sabiex jużaw il-pjattaformi u l-għodod eżistenti rilevanti (jiġifieri d-direttorju ta' Jean Monnet, il-komunità virtwali ta' Jean Monnet). Dawn il-funzjonijiet, li huma parti mill-għodda ġenerali tal-IT għal Erasmus+, sejrin jiżguraw li l-pubbliku ġenerali jkun infurmat dwar ir-riżultati. Id-detenturi tal-għotjiet sejrin jintalbu jaġġornaw b'mod regolari l-għodda bir-riżultati tal-ħidma tagħhom.

Il-Proġetti ta’ Jean Monnet huma mħeġġa biex:

 • jieħdu sehem fl-avvenimenti ta’ tixrid u informazzjoni fil-livell nazzjonali u Ewropew;
 • jorganizzaw avvenimenti (lekċers, seminars, sessjonijiet ta’ ħidma, eċċ.) ma’ dawk li jfasslu l-politika fil-livell lokali (eż. sindki u kunsilliera), reġjonali u nazzjonali kif ukoll mas-soċjetà ċivili organizzata u l-iskejjel;
 • ixerrdu r-riżultati tal-attivitajiet tagħhom permezz tal-organizzazzjoni ta’ seminars jew lekċers immirati u adattati għall-pubbliku ġenerali u r-rappreżentati tas-soċjetà ċivili;
 • jibnu kuntatti ma’ Ċentri ta’ Eċċellenza, Katedri ta’ Jeaan Monnet, koordinaturi tal-Moduli u l-Istituzzjonijiet u l-Assoċjazzjonijiet appoġġjati;
 • japplikaw riżorsi edukattivi miftuħa (OER), jippubblikaw is-sommarji, il-kontenut u l-iskeda tal-attivitajiet tagħhom kif ukoll ir-riżultati mistennija.

 

X’inhuma r-regoli dwar il-finanzjament?

Il-baġit tal-proġett irid jiġi abbozzat skont ir-regoli ta’ finanzjament li ġejjin (f’euro):

Għotja massima għal Proġett ta' Jean Monnet:

EUR 60 000 (li tirrappreżenta massimu ta' 75 % tal-ispejjeż totali)

Spejjeż eliġibbli

Mekkaniżmu ta’ finanzjament

Ammont

Parteċipazzjoni f’konferenzi

Il-kontribuzzjoni għall-ispejjeż marbuta mal-organizzazzjoni ta' konferenzi, seminars, sessjonijiet ta' ħidma, eċċ, eskluż l-ispejjeż marbuta mal-parteċipazzjoni ta' kelliema mhux lokali

Kontribuzzjoni għall-ispejjeż għal kull unità

 

D.2 għal kull jum għal kull parteċipant

Ivvjaġġar (kelliema mhux lokali)

Kontribuzzjoni għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar ta' kelliema mhux lokali li jattendu l-konferenzi, abbażi tad-distanza vjaġġata. Id-distanzi vjaġġati għandhom jiġu kkalkolati permezz ta' kalkolatur tad-distanza appoġġat mill-Kummissjoni Ewropea1, li jindika d-distanza ta' vjaġġ lejn naħa waħda sabiex jiġi kkalkolat l-ammont tal-għotja tal-UE li tkun sejra tappoġġa l-vjaġġ 'l hinn u lura2

Spejjeż għal kull unità

Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 100 u 499 KM: EUR 180 għal kull parteċipant

Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 500 u 1999 KM: EUR 275 għal kull parteċipant

Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 2000 u 2999 KM: EUR 360 għal kull parteċipant

Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 3000 u 3999 KM: EUR 530 għal kull parteċipant

Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 4000 u 7999 KM: EUR 820 għal kull parteċipant

Għal distanzi tal-ivvjaġġar ta' 8000 KM jew iktar: EUR 1 500 għal kull parteċipant

Sussistenza (kelliema mhux lokali)

Kontribuzzjoni għall-ispejjeż ta’ sussistenza tal-kelliema mhux lokali li jattendu l-konferenzi

Kontribuzzjoni għall-ispejjeż għal kull unità

D.3 għal kull jum għal kull parteċipant

Attivitajiet komplimentari

Kontribuzzjoni għal kwalunkwe spiża periferali addizzjonali relatata mal-attivitajiet komplimentari żviluppati f’din l-Azzjoni: eż. segwitu akkademiku għall-avveniment, ħolqien u manutenzjoni ta’ websajt, dsinn, stampar u tixrid tal-pubblikazzjonijiet; spejjeż tal-interpretazzjoni; spejjeż tal-produzzjoni

Somma f’daqqa

25.000 EUR

 

L-ammonti speċifiċi li japplikaw għall-Proġetti ta’ Jean Monnet huma disponibbli fit-taqsima “spejjeż għal kull unità ta’ Jean Monnet” fi tmiem il-kapitolu ta’ Jean Monnet f’din il-Parti tal-Gwida.

 

Spejjeż għal kull unità ta' Jean Monnet

D.1 - spejjeż ta' tagħlim nazzjonali (f'euro għal kull siegħa ta' tagħlim)

L-ammonti jiddependu skont il-pajjiż fejn issir l-attività ta’ tagħlim.

Pajjiżi tal-programm

il-Belġju

200

il-Bulgarija

80

ir-Repubblika Ċeka

107

id-Danimarka

200

il-Ġermanja

200

l-Estonja

107

l-Irlanda

172

il-Greċja

129

Spanja

161

Franza

184

il-Kroazja

96

l-Italja

166

Ċipru

151

il-Latvja

98

il-Litwanja

106

il-Lussemburgu

200

l-Ungerija

104

Malta

138

in-Netherlands

200

l-Awstrija

200

il-Polonja

104

il-Portugall

126

ir-Rumanija

81

is-Slovenja

136

is-Slovakkja

114

il-Finlandja

193

l-Iżvezja

200

ir-Renju Unit

184

ir-Repubblika tal-Maċedonja ta’ Fuq

80

l-Iżlanda

159

il-Liechtenstein

80

in-Norveġja

200

it-Turkija

87

is-Serbja 80

Pajjiżi Sħab

Antigwa u Barbuda

92

l-Awstralja

200

il-Baħrejn

110

il-Barbados

94

il-Brunej

200

il-Kanada

200

iċ-Ċilì

83

Ginea Ekwatorjali

131

Ħong Kong

200

l-Israel

144

il-Ġappun

178

(ir-Repubblika tal-) Korea

153

il-Kuwajt

200

il-Libja

90

il-Messiku

86

New-Zealand

153

l-Oman

131

il-Qatar

200

Saint Kitts u Nevis

84

l-Arabja Sawdija

126

is-Seychelles

126

Singapor

200

l-Iżvizzera

200

it-Territorju tar-Russja kif rikonoxxut mil-liġi internazzjonali

109

Trinidad u Tobago

115

l-Emirati Għarab Magħquda

200

l-Istati Uniti tal-Amerika

200

Oħrajn

80

 

D.2 - L-ispejjeż ta' konferenza nazzjonali (f'euro kull jum)

Pajjiżi tal-programm

il-Belġju

88

il-Bulgarija

40

ir-Repubblika Ċeka

55

id-Danimarka

94

il-Ġermanja

90

l-Estonja

47

l-Irlanda

75

il-Greċja

56

Spanja

70

Franza

80

il-Kroazja

42

l-Italja

73

Ċipru

66

il-Latvja

43

il-Litwanja

47

il-Lussemburgu

144

l-Ungerija

46

Malta

60

in-Netherlands

97

l-Awstrija

94

il-Polonja

45

il-Portugall

55

ir-Rumanija

40

is-Slovenja

59

is-Slovakkja

50

il-Finlandja

84

l-Iżvezja

95

ir-Renju Unit

81

ir-Repubblika tal-Maċedonja ta’ Fuq

40

l-Iżlanda

69

il-Liechtenstein

40

in-Norveġja

138

it-Turkija

40

is-Serbja 40

 

Pajjiżi Sħab

l-Arġentina

44

l-Awstralja

90

il-Baħrejn

43

il-Barbados

41

il-Brunej

115

il-Kanada

89

Ginea Ekwatorjali

57

Ħong Kong

117

l-Israel

63

il-Ġappun

78

(ir-Repubblika tal-) Korea

67

il-Kuwajt

110

il-Makaw

154

New-Zealand

67

l-Oman

57

il-Qatar

194

l-Arabja Sawdija

55

is-Seychelles

55

Singapor

133

l-Iżvizzera

118

it-Territorju tar-Russja kif rikonoxxut mil-liġi internazzjonali

48

Trinidad u Tobago

50

l-Emirati Għarab Magħquda

107

l-Istati Uniti tal-Amerika

109

Oħrajn

40

 

D.3 – Sussistenza: Kelliema mhux lokali (f'euro kull jum)

L-ammonti jiddependu fuq il-pajjiż fejn issir l-attività.

Pajjiżi tal-programm

il-Belġju

232

il-Bulgarija

227

ir-Repubblika Ċeka

230

id-Danimarka

270

il-Ġermanja

208

l-Estonja

181

l-Irlanda

254

il-Greċja

222

Spanja

212

Franza

245

il-Kroazja

180

l-Italja

230

Ċipru

238

il-Latvja

211

il-Litwanja

183

il-Lussemburgu

237

l-Ungerija

222

Malta

205

in-Netherlands

263

l-Awstrija

225

il-Polonja

217

il-Portugall

204

ir-Rumanija

222

is-Slovenja

180

is-Slovakkja

205

il-Finlandja

244

l-Iżvezja

257

ir-Renju Unit

276

ir-Repubblika tal-Maċedonja ta’ Fuq

210

l-Iżlanda

245

il-Liechtenstein

175

in-Norveġja

220

it-Turkija

220

is-Serbja 220

 

Pajjiżi Sħab

L-Afganistan

125

l-Albanija

210

l-Alġerija

170

Andorra

195

l-Angola

280

Antigwa u Barbuda

225

l-Arġentina

285

l-Armenja

280

l-Awstralja

210

l-Ażerbajġan

270

il-Baħamas

190

il-Baħrejn

275

il-Bangladexx

190

il-Barbados

215

il-Belarus

225

il-Beliże

185

il-Benin

150

il-Butan

180

il-Bolivja

150

il-Bożnija-Ħerzegovina

200

il-Botswana

185

il-Brażil

245

il-Brunej

225

il-Burkina Faso

145

il-Burundi

165

il-Kambodja

165

il-Kamerun

160

il-Kanada

230

Cape Verde

125

ir-Repubblika Ċentru-Afrikana

140

iċ-Ċad

210

iċ-Ċilì

245

iċ-Ċina

210

il-Kolombja

170

Komoros

135

il-Kongo

185

Il-Kongo (Ir-Repubblika Demokratika ta’)

245

tal-Gżejjer Cook

185

il-Costa Rica

190

Kuba

225

Ġibuti

235

Dominika

215

Repubblika Dominikana

230

l-Ekwador

190

l-Eġittu

205

El Salvador

180

Ginea Ekwatorjali

145

l-Eritrea

130

l-Eswatini   140

l-Etjopja

195

il-Fiġi

170

il-Gabon

190

il-Gambja

170

il-Georgia

295

il-Gana

210

il-Grenada

215

il-Gwatemala

175

il-Ginea

185

il-Ginea-Bissau

140

il-Gujana

210

Ħaiti

190

il-Honduras

175

Ħong Kong

265

l-Indja

245

l-Indonesja

195

l-Iran

200

l-Iraq

145

l-Israel

315

ir-Repubblika tal-Kosta tal-Avorju

190

il-Ġamajka

230

il-Ġappun

405

il-Ġordan

195

il-Każakistan

245

il-Kenja

225

Kiribati

205

(ir-Repubblika tal-) Korea

230

(ir-Repubblika tal-) Korea

300

il-Kosovo, skont il-KSNU 1244/1999

220

il-Kuwajt

280

il-Kirgiżistan

255

il-Laos

195

il-Libanu

260

il-Lesoto

150

il-Liberja

235

il-Libja

225

il-Makaw

150

il-Madagaskar

155

il-Malawi

215

il-Malasja

250

il-Maldive

185

il-Mali

155

il-Gżejjer Marshall

185

il-Mawritanja

125

il-Mawrizju

200

il-Messiku

255

Il-Mikroneżja

190

il-Moldova

250

Monako

170

il-Mongolja

160

il-Montenegro

220

Il-Marokk

205

il-Możambik

200

il-Mjanmar

125

in-Namibja

135

Nawru

185

in-Nepal

185

New-Zealand

185

in-Nikaragwa

185

in-Niġer

125

in-Niġerja

235

Nju

185

l-Oman

205

il-Pakistan

180

il-Palaw

185

il-Palestina

170

il-Panama

210

Papua New il-Ginea

190

il-Paragwaj

190

il-Perù

210

il-Filippini

210

il-Qatar

200

ir-Rwanda

225

Saint Kitts u Nevis

270

Santa Luċija

215

Saint-Vincent u l-Grenadines

265

il-Samoa

185

San Marino

175

São Tomé u Príncipe

155

l-Arabja Sawdija

280

is-Senegal

200

is-Serbja

220

is-Seychelles

225

Sjerra Leone

190

Singapor

225

il-Gżejjer Solomon

170

is-Somalja

175

l-Afrika t'Isfel

195

is-Sri Lanka

155

is-Sudan

270

is-Surinam

180

l-Iżvizzera

220

Is-Sirja

225

it-Taġikistan

185

it-Tajwan

255

it-Tanzanija

250

it-Territorju tar-Russja kif rikonoxxut mil-liġi internazzjonali

365

it-Territorju tal-Ukrajna kif rikonoxxut mil-liġi internazzjonali

270

It-Tajlandja

205

Timore Leste – Ir-Repubblika Demokratika ta’

160

it-Togo

155

Tonga

155

Trinidad u Tobago

175

It-Tuneżija

145

it-Turkmenistan

230

Tuvalu

185

l-Uganda

235

l-Emirati Għarab Magħquda

265

l-Istati Uniti tal-Amerika

280

l-Urugwaj

215

l-Uzbekistan

230

il-Vanwatu

170

l-Istat tal-Belt tal-Vatikan

175

il-Venezwela

210

Il-Vjetnam

255

il-Jemen

225

iż-Żambja

185

iż-Żimbabwe

165

Oħrajn

205

 

 • 1. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_mt
 • 2. Pereżempju, jekk persuna minn Madrid (Spanja) ser tieħu sehem f'attività li ser issir f'Ruma (l-Italja), l-applikant ser a) jikkalkola d-distanza minn Madrid sa Ruma (1365,28 KM); b) jagħżel il-faxxa applikabbli tad-distanza tal-vjaġġ (jiġifieri bejn 500 u 1999 KM) u ċ) jikkalkola l-għotja mill-UE li ser tikkontribwixxi għall-ispejjeż tal-vjaġġ tal-kelliem mhux lokali minn Madrid sa Ruma u r-ritorn (EUR 275).

Sport

Liema Azzjonijiet huma appoġġjati?

L-Azzjonijiet li ġejjin fil-qasam tal-isport huma implimentati permezz ta’ din il-Gwida tal-Programm:

 • Sħubijiet Kollaborattivi;
 • Sħubijiet Kollaborattivi Żgħar;
 • Avvenimenti sportivi Ewropej mingħajr skop ta’ qligħ.

Barra minn hekk, Erasmus+ jappoġġja wkoll l-Azzjonijiet biex tissaħħaħ il-bażi ta’ evidenza għat-tfassil tal-politiki (studji, ġbir ta’ dejta, stħarriġiet, eċċ.), biex jiġi promoss id-djalogu mal-partijiet ikkonċernati Ewropej rilevanti (il-Forum tal-Isport tal-UE, avvenimenti tal-Presidenza tal-UE, konferenzi, laqgħat, seminars, eċċ.). Dawn l-Azzjonijiet se jiġu implimentati mill-Kummissjoni Ewropea jew direttament jew permezz tal-Aġenzija Eżekuttiva.

L-objettivi speċifiċi segwiti mill-Programm Erasmus+ fil-qasam tal-isport huma li:

 • jindirizza theddidiet għall-integrità tal-isport, bħad-doping, il-logħob mixtri u l-vjolenza, kif ukoll kwalunkwe tip ta’ intolleranza u diskriminazzjoni;
 • jippromowovi u jappoġġja l-governanza tajba fl-isport u l-karrieri doppji tal-atleti;
 • jippromowovi l-attivitajiet volontarji fl-isport, flimkien mal-inklużjoni soċjali, l-opportunitajiet indaqs u l-għarfien dwar l-importanza tal-attività fiżika tajba għas-saħħa, permezz ta’ żieda fil-parteċipazzjoni fi, u aċċess ugwali għall-isport għal kulħadd.

Kif ipprovdut fir-Regolament dwar Erasmus+, għandu jingħata fokus għall-isport tal-massa.

L-Azzjonijiet fil-qasam tal-isport huma mistennija li jirriżultaw fl-iżvilupp tad-dimensjoni Ewropea fl-isport permezz tal-ġenerazzjoni, il-kondiviżjoni u l-qsim ta’ esperjenzi u għarfien dwar kwistjonijiet differenti li jaffettwaw l-isport fil-livell Ewropew.

Fl-aħħar mill-aħħar, il-proġetti fil-qasam tal-isport appoġġjati minn Erasmus+ għandhom iwasslu għal żieda fil-livelli ta’ parteċipazzjoni fl-isport, l-attività fiżika u l-attività volontarja.

B’mod aktar speċifiku,

 • Żieda fl-għerf u l-għarfien dwar l-isport u l-attività fiżika fil-Pajjiżi tal-Programm;
 • Żieda fl-għarfien fir-rigward tar-rwol tal-isport fil-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, l-opportunitajiet indaqs u l-attività fiżika li ttejjeb is-saħħa;
 • It-tisħiħ tal-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet attivi fil-qasam tal-isport u l-attività fiżika;
 • Parteċipazzjoni aħjar ta’ organizzazzjonijiet sportivi u organizzazzjonijiet rilevanti oħrajn minn Pajjiżi tal-Programm f’netwerks imtejba;
 • Qsim aħjar tal-aqwa prattiki.

L-Azzjonijiet fil-qasam tal-isport huma mistennija li jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tal-Ġimgħa Ewropea tal-Isport, li hi inizjattiva mnedija mill-Kummissjoni sabiex tippromwovi l-isport u l-attività fiżika fl-Unjoni Ewropea, fid-dawl tal-livelli ta’ parteċipazzjoni li qegħdin jonqsu.

Il-Ġimgħa Ewropea tal-Isport hi maħsuba biex tiġi organizzata bil-kunċett li ġej: ftuħ uffiċjali, avveniment ewlieni, u Ħamest Ijiem Fokus, kuljum b’tema ta’ fokus differenti: edukazzjoni, postijiet tax-xogħol, fl-arja aperta, klabbs sportivi u ċentri tal-fitness. Fost attivitajiet oħra, il-Ġimgħa Ewropea tal-Isport se tinkoraġġixxi l-organizzazzjoni ta’ attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni transfruntiera.

Mill-2017, il-Ġimgħa Ewropea tal-Isport issir bejn it-23 u t-30 ta' Settembru. Minbarra l-attivitajiet organizzati mill-Kummissjoni Ewropea, l-Istati Membri se jorganizzaw attivitajiet nazzjonali u jikkoordinaw dawk lokali.

Aktar informazzjoni dwar il-Ġimgħa Ewropea tal-Isport 2020 tinstab fuq https://ec.europa.eu/sport//week_en

Sħubijiet Kollaborattivi

X'inhuma l-miri ta' Sħubija Kollaborattiva?

Is-Sħubijiet kollaborattivi joffru l-opportunità li jiżviluppaw, jittrasferixxu u/jew jimplimentaw ħruġ innovattivi u/jew jinvolvu ruħhom fl-attivitajiet ta' tixrid u sfruttament intensivi ta' prodotti eżistenti u ġodda jew ideat innovattivi f'oqsma differenti marbuta mal-isport u l-attività fiżika. Dawn jinvolvu diversi organizzazzjonijiet u atturi fil-isport u barra minnu, inklużi b'mod partikulari l-awtoritajiet pubbliċi fil-livelli lokali, reġjonali, nazzjonali u Ewropew, organizzazzjonijiet sportivi, organizzazzjonijiet relatati mal-isport u l-korpi edukattivi. Is-Sħubijiet Kollaborattivi huma, b'mod partikulari, proġetti innovattivi li għandhom l-għan li:

 • Jinkuraġġixxu l-parteċipazzjoni fl-isport u l-attività fiżika, speċjalment billi jappoġġjaw l-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-attività fiżika li ttejjeb is-saħħa u li jkunu konformi mal-Linji Gwida tal-Attività Fiżika tal-UE s-sejħa Tartu għal Stil ta' Ħajja b'Saħħitha;
 • Iħeġġu l-parteċipazzjoni fl-isport u fl-attività fiżika, b'mod speċjali bl-appoġġ tal-Ġimgħa Ewropea tal-Isport;
 • Jippromwovu l-edukazzjoni fl-isport u permezz tal-isport u b'attenzjoni speċjali għall-iżvilupp tal-ħiliet, kif ukoll jappoġġjaw l-implimentazzjoni tal-Linji Gwida tal-UE dwar il-Karrieri Doppji tal-Atleti;
 • Jippromwovu l-attività volontarja fl-isport;
 • Jiġġieldu d-doping, b'mod partikulari f'ambjenti ta' rikreazzjoni;
 • Jiġġieldu x-xiri tal-logħob;
 • Itejbu l-governanza tajba fl-isport;
 • Jiġġieldu l-vjolenza u jindirizzaw ir-razziżmu, id-diskriminazzjoni u l-intolleranza fl-isport;
 • Iħeġġu l-inklużjoni soċjali u l-opportunitajiet indaqs fl-isport.

F’dawn l-oqsma kollha, għandha tiġi promossa l-ugwaljanza bejn is-sessi. Għandha tiġi inkuraġġita l-kooperazzjoni ma’ Pajjiżi Sħab .

Is-sħubijiet kollaborattivi għandhom jippromwovu l-ħolqien u l-iżvilupp ta' netwerks Ewropej fil-qasam tal-isport. B'hekk l-UE tkun tista' tipprovdi opportunitajiet għal kooperazzjoni msaħħa fost il-partijiet ikkonċernati, li ma kinux se jeżistu mingħajr l-azzjoni tal-UE. Is-Sħubijiet Kollaborattivi għandhom irawmu sinerġija mal-politika lokali, reġjonali, nazzjonali u internazzjonali u bejniethom biex jippromwovu l-isport u l-attività fiżika u biex jiġu indirizzati l-isfidi relatati mal-isport.

Fi ħdan il-qafas tas-Sħubijiet Kollaborattivi, Erasmus+ beħsiebu jappoġġja l-ittestjar u l-iżvilupp ta’ formati ta’ proġetti ġodda u forom ġodda ta’ kooperazzjoni transnazzjonali fil-qasam tal-isport li x’aktarx jispiraw l-iżvilupp, fuq skala akbar ta’ inizjattivi appoġġjati bi skemi ta’ finanzjament nazzjonali jew fondi Ewropej oħra, bħall-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej.

Il-Kummissjoni, permezz tal-Aġenzija Eżekuttiva tagħha, se twettaq rawnd wieħed ta’ għażla tul is-sena.

Liema Attivitajiet huma appoġġjati minn din l-Azzjoni?

Erasmus+ joffri flessibbiltà kbira f’termini ta’ attivitajiet li s-Sħubijiet Kollaborattivi jistgħu jimplimentaw, diment li proposta turi li dawn l-attivitajiet huma l-aktar xierqa biex jintlaħqu l-objettivi definiti għall-proġett. Is-Sħubijiet Kollaborattivi jistgħu ġeneralment ikopru firxa wiesgħa ta’ attivitajiet, bħal pereżempju:

 • netwerking fost il-partijiet ikkonċernati;
 • żvilupp, identifikazzjoni, promozzjoni u kondiviżjoni ta’ prassi tajba;
 • preparazzjoni, żvilupp u implimentazzjoni ta’ moduli u għodod edukattivi u ta’ taħriġ;
 • attivitajiet biex jiżdiedu l-kompetenzi tal-multiplikaturi fil-qasam tal-isport u biex jiġu żviluppati s-sorveljanza u l-valur referenzjarju tal-indikaturi, b’mod partikulari fir-rigward tal-promozzjoni ta’ mġibiet u kodiċijiet ta’ kondotta fost l-isportivi;
 • attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni dwar il-valur miżjud tal-isport u l-attività fiżika fir-rigward tal-iżvilupp personali, soċjali u professjonali tal-individwi;
 • attivitajiet li jippromwovu sinerġiji innovattivi bejn il-qasam tal-isport u l-oqsma tas-saħħa, l-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ;
 • attivitajiet biex tittejjeb il-bażi ta’ evidenza tal-isport biex jiġu indirizzati l-isfidi tas-soċjetà u dawk ekonomiċi (il-ġbir ta’ dejta bħala bażi għall-attivitajiet imsemmija fuq, stħarriġ, konsultazzjonijiet, eċċ.);
 • konferenzi, seminars, laqgħat, avvenimenti u azzjonijiet ta’ sensibilizzazzjoni li jsostnu l-attivitajiet imsemmija qabel.

Min jista' jieħu sehem fi Sħubija Kollaborattiva?

Is-Sħubijiet Kollaborattivi huma miftuħa għal kwalunkwe tip ta' istituzzjoniijet pubbliċi jew organizzazzjonijiet attivi fil-qasam tal-isport u l-attività fiżika. Skont l-objettiv tal-proġett, is-Sħubijiet Kollaborattivi għandhom jinvolvu firxa ta' sħab xierqa u varjata sabiex jittieħed benefiċċju mill-esperjenzi, il-profili u l-għarfien espert differenti u biex jinħolqu riżultati rilevanti u ta' kwalità għolja tal-proġetti.

Is-Sħubijiet Kollaborattivi jimmiraw għall-kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet stabbiliti fil-Pajjiżi tal-Programm.

Sħubija Kollaborattiva għandha tkun magħmula minn:

 • applikant/koordinatur: organizzazzjoni li tissottometti l-proposta għal proġett f'isem is-sħab kollha. Meta l-proġett jingħata għotja, l-applikant/koordinatur se jsir il-benefiċjarju ewlieni tal-għotja tal-UE u se jiffirma ftehim ta' għotja lil ħafna benefiċjarji f'isem l-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha. Ir-rwol koordinattiv tiegħu jinkludi d-dmirijiet li ġejjin:
  • jirrappreżenta u jaġixxi f'isem l-organizzazzjonijiet parteċipanti vis-à-vis il-Kummissjoni Ewropea,
  • jerfa' r-responsabbiltà finanzjarja u legali għall-implimentazzjoni operattiva, amministratittiva u finanzjarja xierqa tal-proġett kollu,
  • jikkoordina s-Sħubija Kollaborattiva b'kooperazzjoni mas-sħab l-oħra kollha fil-proġett.
 • sħab: organizzazzjonijiet li jikkontribwixxu b'mod attiv fit-tħejjija, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tas-Sħubija Kollaborattiva. Kull sieħeb għandu jiffirma mandat li permezz tiegħu l-firmatarju jagħti prokura lill-koordinatur biex jaġixxi f'ismu u akkont tiegħu matul l-implimentazzjoni tal-proġett.

X’inhuma l-kriterji użati biex tiġi vvalutata Sħubija Kollaborattiva?

Il-lista ta’ hawn taħt tinkludi l-kriterji formali li Proġett Kollaborattiv għandu jħares sabiex ikun eliġibbli għal għotja Erasmus+:

Kriterji tal-Eliġibilità

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli

Kwalunkwe organizzazzjoni jew korp pubbliku, mal-entitajiet tagħhom (jekk jeżistu) attivi fil-qasam tal-isport, stabbiliti f'Pajjiż tal-Programm jew f'Pajjiż Sieħeb tad-dinja (ara t-taqsima "Pajjiżi Eliġibbli" fil-Parti A ta' din il-Gwida).

Pereżempju, tali organizzazzjoni tista' tkun (lista mhux eżawrjenti):

 • korp pubbliku responsabbli mill-isport fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali;
 • Kumitat Olimpiku Nazzjonali jew konfederazzjoni Nazzjonali tal-Isport;
 • organizzazzjoni sportiva fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali, Ewropew jew internazzjonali;
 • kampjonat sportiv nazzjonali;
 • klabb tal-isport;
 • organizzazzjoni jew għaqda li tirrappreżenta l-atleti;
 • organizzazzjonijiet jew għaqdiet li jirrappreżentaw il-professjonisti u l-voluntieri fl-isport (bħal kowċis, maniġers, eċċ);
 • organizzazzjoni li tirrappreżenta l-moviment "sport għal kulħadd";
 • organizzazzjoni attiva fil-qasam tal-promozzjoni tal-attività fiżika;
 • organizzazzjoni li tirrappreżenta s-settur tad-divertiment attiv;
 • organizzazzjoni attiva fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ jew iż-żgħażagħ.

Min jista' japplika?

L-applikant jista' jkun kwalunkwe organizzazzjoni parteċipanti stabbilita f'Pajjiż tal-Programm. Din l-organizzazzjoni tapplika f'isem l-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha involuti fil-proġett.

Numru u profil tal-organizzazzjonijiet parteċipanti

Sħubija Kollaborattiva hi transnazzjonali u tinvolvi tal-anqas ħames organizzazzjonijiet minn ħames Pajjiżi tal-Programm differenti. Ma hemm ebda numru massimu ta' sħab. Madankollu, il-baġit għall-ispejjeż għall-immaniġġjar u l-implimentazzjoni tal-proġett għandu massimu (u ekwivalenti għal 10 isħab). L-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha għandhom jiġu identifikati meta ssir l-applikazzjoni għal għotja.

Tul ta' żmien tal-proġett

It-tul ta' żmien għandu jintgħażel fl-istadju ta' applikazzjoni (12, 18, 24, 30 jew 36 xahar), abbażi tal-objettiv tal-proġett u t-tipi ta' attivitajiet previsti maż-żmien.

Post(ijiet) tal-attività

L-attivitajiet għandhom jiġu organizzati fil-pajjiżi (wieħed jew aktar) tal-organizzazzjonijiet involuti fis-Sħubija Kollaborattiva.

Fejn tapplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura, li tinsab fi Brussell.

Meta tapplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni għall-għotja tagħhom sat-2 ta' April fil-17:00 (ħin ta' Brussell) għall-proġetti li jibdew fl-1 ta' Jannar tas-sena ta' wara.

Kif tapplika?

Jekk jogħġbok ara l-Parti Ċ ta’ din il-Gwida għal aktar dettalji dwar kif għandek tapplika.

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla rilevanti. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti Ċ ta' din il-Gwida.

Kriterji tal-għoti

L-allokazzjoni indikattiva għal kategoriji differenti ta' sħubijiet kollaborattivi se tkun kif ġej:

 • madwar 30% għall-prijoritajiet 1 u 2 (il-proġetti li jappoġġjaw il-parteċipazzjoni fl-isport u fl-attività fiżika);
 • madwar 20% għall-prijoritajiet 3 u 4 (il-proġetti jappoġġjaw l-edukazzjoni fl-isport u permezz tal-isport, b'attenzjoni speċjali għall-iżvilupp tal-ħiliet, kif ukoll l-implimentazzjoni tal-Linji Gwida dwar il-Karrieri Doppji tal-Atlet1 u l-proġetti li jappoġġjaw l-attività volontarja fl-isport);
 • madwar 20% għall-prijoritajiet 5, 6 u 7 (il-proġetti li jappoġġjaw l-integrità tal-isport bħall-antidoping, il-ġlieda kontra x-xiri tal-logħob u l-governanza tajba fl-isport);
 • madwar 30% għall-prijoritajiet 8 u 9 (il-proġetti mmirati lejn il-ġlieda kontra l-vjolenza, ir-razziżmu, id-diskriminazzjoni u l-intolleranza fl-isport, il-proġetti li jimmiraw lejn l-inkuraġġiment tal-inklużjoni soċjali u l-opportunitajiet indaqs fl-isport).

F'dawn il-kategoriji, il-proġett se jiġu vvalutati skont il-kriterji li ġejjin:

Rilevanza tal-proġett

(massimu 30 punt)

 • Ir-rilevanza tal-proposta għal dan li ġej:
 • l-objettivi tal-politiki Ewropej fil-qasam tal-isport;
 • l-objettivi u l-prijoritajiet ta' din l-Azzjoni (ara t-taqsima "X'inhuma l-għanijiet ta' Sħubija Kollaborattiva").

 • Kemm:
 • il-proposta hi bbażata fuq analiżi ġenwina u xierqa tal-bżonnijiet;
 • l-objettivi huma definiti b'mod ċar, realistiċi u jindirizzaw kwistjonijiet rilevanti għall-organizzazzjonijiet parteċipanti u l-gruppi fil-mira;
 • il-proposta hi innovattiva u/jew komplementari għal inizjattivi oħra li diġà twettqu mill-organizzazzjonijiet parteċipanti;

il-proposta ġġib valur miżjud fil-livell tal-UE permezz ta' riżultati li ma kinux jinkisbu minn attivitajiet imwettqa unikament f'pajjiż wieħed waħdu.

Kwalità tat-tfassil u tal-implimentazzjoni tal-proġett

(massimu ta’ 20 punt)

 • Iċ-ċarezza, il-kompletezza u l-kwalità tal-programm ta’ ħidma, inklużi fażijiet xierqa għat-tħejjija, l-implimentazzjoni, is-sorveljanza, l-evalwazzjoni u t-tixrid;
 • Il-konsistenza bejn l-objettivi tal-proġett, il-metodoloġija, l-attivitajiet u l-baġit propost;
 • Il-kwalità u l-fattibbiltà tal-metodoloġija proposta;
 • L-eżistenza u l-kwalità tal-arranġamenti ta’ mmaniġġjar (l-iskedi ta’ żmien, l-organizzazzjoni, il-kompiti u r-responsabbiltajiet huma definiti sew u realistiċi);
 • L-eżistenza u r-rilevanza tal-miżuri ta’ kontroll tal-kwalità biex jiġi żgurat li l-implimentazzjoni tal-proġett hi ta’ kwalità, titlesta fil-ħin u skont il-baġit;
 • Kemm il-proġett hu kosteffettiv u jalloka riżorsi xierqa għal kull attività.

Kwalità tat-tim tal-proġett u tal-arranġamenti ta’ kooperazzjoni

(massimu 20 punt)

 • Kemm:
 • Jekk ikun applikabbli, il-punt sa liema l-involviment ta' organizzazzjoni parteċipanti minn Pajjiż Sieħeb iġib valur miżjud essenzjali għall-proġett.
 • fejn ikun xieraq, il-proġett jinvolvi taħlita xierqa ta' organizzazzjonijiet parteċipanti komplementari bil-profil, l-esperjenza u l-għarfien espert meħtieġa biex jitlestew b'suċċess l-aspetti kollha tal-proġett, inkluż il-profil meħtieġ u l-għarfien espert tal-kapaċitajiet tagħhom fil-qasam tal-politika u tal-prattika sportiva;
 • id-distribuzzjoni tar-responsabbiltajiet u l-kompiti turi l-impenn u l-kontribuzzjoni attiva tal-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha;

Impatt u tixrid

(massimu 30 punt)

 • Il-kwalità tal-miżuri għall-evalwazzjoni tal-eżiti tal-proġett;
 • L-impatt potenzjali tal-proġett:
  • fuq il-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet parteċipanti waqt u wara l-ħajja tal-proġett;
  • barra l-organizzazzjonijiet u l-individwi li jipparteċipaw direttament fil-proġett, fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew Ewropew.
 • Il-kwalità tal-pjan ta' tixrid: l-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri mmirati lejn il-kondiviżjoni tal-eżiti tal-proġett fi ħdan l-organizzazzjonijiet parteċipanti u barra minnhom;
 • Jekk ikun rilevanti, kemm il-proposta tiddeskrivi kif il-materjali, id-dokumenti u l-media prodotti se jitqiegħdu għad-dispożizzjoni mingħajr ħlas u jiġu promossi permezz ta' liċenzji miftuħa, u ma jkunx fihom limitazzjonijiet sproporzjonati;
 • Il-kwalità tal-pjanijiet biex tiġi żgurata s-sostenibbiltà tal-proġett: il-kapaċita tiegħu li jibqa' jkollu impatt u jipproduċi riżultati wara li tkun intużat l-għotja tal-UE.

Sabiex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti għandhom jiksbu mill-anqas 60 punt. Barra minn hekk, għandhom jiksbu tal-anqas nofs il-punti massimi f'kull waħda mill-kategoriji tal-kriterji għall-għotjiet imsemmija hawn fuq (jiġifieri tal-anqas 15-il punt għall-kategoriji "rilevanza tal-proġett" u "impatt u tixrid"; 10 punti għall-kategorija "kwalità tat-tfassil u tal-implimentazzjoni tal-proġett", u għall-kategorija "kwalità tat-tim tal-proġett u tal-arranġamenti ta' kooperazzjoni".

X'inhuma r-regoli dwar il-finanzjament?

Il-baġit tal-proġett irid jiġi abbozzat skont ir-regoli dwar il-finanzjament li ġejjin (f'euro):

Għotja massima mogħtija għas-Sħubijiet Kollaborattivi: EUR 400 000

Spejjeż eliġibbli

Mekkaniżmu ta’ finanzjament

Ammont

Regola tal-allokazzjoni

Immaniġġjar u implimentazzjoni tal-proġett L-immaniġġjar tal-proġett (eż. l-ippjanar, il-finanzi, il-koordinazzjoni u l-komunikazzjoni bejn is-sħab, eċċ.); materjali, għodod, approċċi eċċ ta’ tagħlim/taħriġ fuq skala żgħira. Kooperazzjoni virtwali u attivitajiet ta’ proġetti lokali; informazzjoni, promozzjoni u tixrid (eż. brochures, fuljetti, informazzjoni fuq il-web, eċċ.). Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji Kontribuzzjoni għall-attivitajiet tal-organizzazzjoni li tikkoordina:
EUR 500 fix-xahar
Massimu ta' EUR 2.750 fix-xahar Abbażi tat-tul ta' żmien tas-Sħubijiet Kollaborattivi u abbażi tan-numru ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti involuti
Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji Kontribuzzjoni għall-attivitajiet tal-organizzazzjonijiet parteċipanti l-oħra:
EUR 250 għal kull organizzazzjoni fix-xahar
Laqgħat transnazzjonali dwar il-proġetti Il-parteċipazzjoni fil-laqgħat bejn is-sħab tal-proġett u ospitati mill-organizzazzjonijiet parteċipanti għal finijiet ta' implimentazzjoni u koordinazzjoni. Il-kontribuzzjoni għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar u s-sussistenza Kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji Għad-distanzi tal-ivvjaġġar bejn 100 u 1999 KM:
EUR 575 għal kull parteċipant għal kull laqgħa
Għad-distanzi tal-ivvjaġġar ta' 2000 KM jew aktar:
EUR 760 għal kull parteċipant għal kull laqgħa
Kundizzjonali: l-applikanti jridu jiġġustifikaw il-ħtieġa għal-laqgħat f’termini ta’ numru ta’ laqgħat u parteċipanti involuti. Id-distanzi tal-ivvjaġġar għandhom jiġu kkalkulati permezz tal-kalkulatur tad-distanza sostnut mill-Kummissjoni Ewropea.

Spejjeż eliġibbli

Mekkaniżmu ta’ finanzjament