Caracteristicile principale ale programului Erasmus+

Următoarele caracteristici ale programului merită o atenție specială. Unele dintre acestea sunt prezentate mai detaliat pe site-ul Comisiei.

Recunoașterea și validarea competențelor și calificărilor

Erasmus+ sprijină instrumentele UE de transparență și recunoaștere a competențelor și calificărilor – în special Europass, Youthpass, Cadrul european al calificărilor (CEC), Sistemul european de credite transferabile (ECTS), Sistemul european de credite pentru educație și formare profesională (ECVET), Cadrul european de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională (EQAVET), Registrul european pentru asigurarea calității în învățământul superior (EQAR), Asociația europeană pentru asigurarea calității în învățământul superior (ENQA) 

precum și rețelele la nivelul UE în domeniul educației și formării care sprijină aceste instrumente, în special centrele naționale de informare cu privire la recunoașterea academică a diplomelor (NARIC), rețelele Euroguidance, centrele naționale Europass și punctele naționale de coordonare CEC.

Toate aceste instrumente își propun să faciliteze recunoașterea și înțelegerea competențelor și calificărilor, în interiorul și în afara frontierelor naționale, în toate subsistemele de educație și formare, precum și la nivelul pieței muncii, chiar dacă acestea au fost dobândite prin educație și formare formală sau prin alte experiențe de învățare (de exemplu, experiența profesională, voluntariatul, învățarea online). Instrumentele vizează, de asemenea, să asigure faptul că educația, formarea și politicile pentru tineret contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, precum și la realizarea obiectivelor principale în domeniul educației și ocupării forței de muncă printr-o mai bună integrare pe piața muncii și o mobilitate sporită.

Pentru a îndeplini aceste obiective, instrumentele disponibile trebuie să fie în măsură să răspundă noilor fenomene cum ar fi internaționalizarea educației și utilizarea tot mai frecventă a învățării digitale și să sprijine crearea unor parcursuri de învățare flexibile, în conformitate cu nevoile și obiectivele cursanților. Poate fi necesar ca instrumentele să evolueze în viitor, conducând la o coerență îmbunătățită și la simplificare, care să permită cursanților și lucrătorilor să se poată deplasa liber în scopuri legate de studii sau muncă.

Informații suplimentare sunt disponibile la: http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/skills-qualifications_ro.htm

Diseminarea și exploatarea rezultatelor proiectelor

Diseminarea și exploatarea rezultatelor reprezintă etape esențiale ale ciclului de viață al proiectelor Erasmus+. Acestea oferă organizațiilor participante posibilitatea de a comunica și de a împărtăși rezultatele și produsele realizate prin proiecte, extinzând astfel impactul proiectelor lor, îmbunătățindu-le durabilitatea și justificând valoarea adăugată a programului Erasmus+ la nivel european.

Pentru a disemina și a exploata cu succes rezultatele proiectelor, organizațiile implicate în proiectele Erasmus+ sunt invitate să analizeze cu atenție activitățile de diseminare și exploatare în momentul elaborării și al punerii în aplicare a proiectului. Nivelul și intensitatea unor astfel de activități trebuie să fie proporționale cu obiectivele, cu domeniul de aplicare și cu obiectivele diferitelor acțiuni ale Erasmus+.

Rezultatele obținute într-un anumit proiect pot fi, de asemenea, foarte relevante și interesante pentru domenii care nu sunt acoperite de proiect și revine realizatorilor proiectelor individuale să elaboreze strategii și metode care să faciliteze accesul celorlalți la ceea ce a fost dezvoltat și produs. Orientări specifice în acest sens pot fi consultate în anexa II la prezentul ghid al programului.

Cerința privind accesul deschis la materialele didactice în cadrul programului Erasmus+

Erasmus+ promovează accesul deschis la materialele realizate în cadrul proiectelor pentru a sprijini învățarea, predarea, formarea și activitățile pentru tineret. În special, beneficiarii Erasmus+ se angajează să pună în mod liber la dispoziția publicului, prin licențe deschise, orice resurse și instrumente educaționale produse în contextul proiectelor sprijinite de program - documente, instrumente mediatice, programe informatice sau alte materiale. Aceste materiale ar trebui să fie accesibile cu ușurință și să poată fi consultate fără costuri sau limitări, iar licența deschisă trebuie să îi permită publicului să folosească, să refolosească, să adapteze și să partajeze resursa. Astfel de materiale sunt denumite „resurse educaționale deschise” (OER). În acest scop, resursele ar trebui să fie încărcate într-un format digital editabil, pe o platformă adecvată și accesibilă în mod liber. Deși Erasmus+ încurajează beneficiarii să aplice licențele cele mai deschise,1 beneficiarii pot alege licențe care impun anumite limitări, de exemplu restricționează exploatarea comercială de către alte persoane sau le impun altor persoane să aplice aceeași licență lucrărilor derivate, dacă acest lucru corespunde naturii proiectului și tipului de material și dacă publicul poate folosi, refolosi, adapta și partaja resursa în continuare. Cerința privind accesul deschis este obligatorie și nu aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale beneficiarilor grantului.

Accesul deschis pentru cercetare și date în cadrul programului Erasmus+

Erasmus+ încurajează beneficiarii să publice rezultatele cercetării pe platforme cu acces deschis, adică fără costuri asociate consultării lor și fără alte restricții de acces. De asemenea, beneficiarii sunt încurajați să aplice licențe deschise acestor rezultate ale cercetării. Oricând este posibil, datele colectate prin proiecte ar trebui să fie publicate ca „date deschise”, adică într-un format adecvat, cu o licență deschisă și pe o platformă de date deschise adecvată.

Dimensiunea internațională

Programul Erasmus+ include o dimensiune internațională clară (de exemplu, cooperarea cu țările partenere), în special în domeniile învățământului superior și tineretului.

În domeniul învățământului superior, Erasmus+ sprijină următoarele acțiuni principale care vizează cooperarea cu țările partenere:

 • mobilitatea internațională a creditelor de studiu și Programele comune de masterat Erasmus Mundus (în cadrul acțiunii-cheie 1) pentru promovarea mobilității cursanților și a personalului care vin din sau în țările partenere;
 • proiecte de consolidare a capacităților în învățământul superior (în cadrul acțiunii-cheie 2) pentru promovarea cooperării și a parteneriatelor care au un impact asupra modernizării și internaționalizării instituțiilor și asupra sistemelor de învățământ superior din țările partenere, cu un accent special asupra țărilor partenere vecine cu UE;
 • sprijin pentru dialogul în materie de politici (în cadrul acțiunii-cheie 3) prin rețeaua de experți în reformarea învățământului superior din țările partenere vecine cu UE, asociația internațională a absolvenților, dialogul pe teme de politici cu țările partenere și evenimente internaționale de atragere și de promovare;
 • activitățile Jean Monnet cu scopul de a stimula în întreaga lume învățarea, cercetarea și reflecția în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană.

În domeniul tineretului, Erasmus+ sprijină următoarele acțiuni principale:

 • mobilitatea tinerilor și a lucrătorilor de tineret (în cadrul acțiunii-cheie 1) care promovează schimburile de tineret și mobilitatea lucrătorilor de tineret, în cooperare cu țările partenere vecine cu UE;
 • proiecte de consolidare a capacităților în domeniul tineretului (în cadrul acțiunii-cheie 2) care promovează activitățile de cooperare și de mobilitate cu un impact pozitiv asupra dezvoltării calitative a activităților pentru tineret, a politicilor în domeniul tineretului și a sistemelor de tineret, precum și asupra recunoașterii educației non-formale în țările partenere, în special în țările din Africa, Caraibe și Pacific (ACP), Asia și America Latină;
 • implicarea tinerilor și a organizațiilor de tineret din țările partenere vecine cu UE în proiecte de dialog pentru tineret (în cadrul Acțiunii-cheie 3) prin participarea acestora la reuniuni internaționale, conferințe și evenimente care promovează dialogul între tineri și factorii de decizie.

În plus, alte acțiuni ale programului (parteneriate strategice, alianțe ale cunoașterii, alianțe ale competențelor sectoriale, parteneriate de colaborare) sunt deschise, de asemenea, pentru organizațiile din țările partenere în măsura în care participarea acestora aduce o valoare adăugată proiectului (pentru informații suplimentare, a se consulta partea B din prezentul ghid).

Multilingvismul

Multilingvismul este una dintre pietrele de temelie ale proiectului european și un simbol puternic al aspirației UE la unitate în diversitate. Cunoașterea limbilor străine este în topul competențelor care pregătesc oamenii pentru piața muncii și care le permit să valorifice oportunitățile disponibile. UE a stabilit obiectivul conform căruia fiecare cetățean ar trebui să aibă ocazia de a-și însuși cel puțin două limbi străine, de la o vârstă fragedă.

Promovarea învățării limbilor străine și a diversității lingvistice este unul dintre obiectivele specifice ale programului. Lipsa competențelor lingvistice este una dintre principalele bariere în calea participării la programele europene de educație, formare și tineret. Oportunitățile create pentru a oferi sprijin lingvistic au rolul de a face mobilitatea mai eficientă și mai eficace, de a îmbunătăți performanțele de învățare și, prin urmare, de a contribui la obiectivul specific al programului.

Sprijinul lingvistic este disponibil pentru limba folosită de participanți în cadrul studiilor sau al stagiilor în străinătate, în contextul unor activități de mobilitate pe termen lung sprijinite ca parte a acțiunii-cheie 1. Sprijinul lingvistic va fi oferit în principal prin intermediul instrumentului de sprijin lingvistic online Erasmus+, întrucât e-învățarea oferă avantaje pentru învățarea limbilor străine în termeni de acces și de flexibilitate.

Sprijinul lingvistic online Erasmus+ (http://erasmusplusols.eu) include o evaluare obligatorie a competențelor lingvistice și cursuri voluntare de limbi străine. Evaluarea lingvistică este un aspect esențial al inițiativei, având scopul de oferi pregătire adecvată fiecărui participant și de a colecta date concrete cu privire la competențele lingvistice ale participanților la mobilitatea în cadrul UE. Prin urmare, se va efectua o evaluare lingvistică a participanților înainte de mobilitate, iar o altă evaluare va fi realizată la sfârșitul perioadei de mobilitate pentru a monitoriza progresul competențelor lingvistice. Rezultatele testului de evaluare lingvistică susținut de către participanți înainte de plecare nu îi vor împiedica pe aceștia să ia parte la activitatea de mobilitate.

Evaluarea lingvistică online nu va fi, astfel, utilizată pentru a selecta participanții la mobilitatea Erasmus+, ci pentru a le oferi șansa să-și îmbunătățească nivelul, acolo unde este cazul. Oferirea de sprijin lingvistic se va baza pe încrederea reciprocă dintre instituțiile de trimitere și de destinație. Instituția de trimitere este responsabilă pentru a oferi participanților sprijinul lingvistic cel mai potrivit, pentru a asigura faptul că aceștia ating nivelul recomandat convenit cu instituția de destinație înainte de începutul mobilității.

Până când va fi posibilă dezvoltarea capacității instrumentelor online pentru a acoperi toate limbile, beneficiarii proiectelor de mobilitate vor primi finanțare pentru a asigura sprijin lingvistic în limbile care nu sunt disponibile prin serviciul online oferit de Comisie.

În cadrul Acțiunii-cheie 2, vor fi încurajate parteneriatele strategice în domeniul predării și învățării limbilor străine. Inovarea și bunele practici care urmăresc să promoveze competențele lingvistice pot include, de exemplu, metode de predare și evaluare, dezvoltarea de materiale pedagogice, cercetare, învățarea limbilor străine asistată de calculator și proiecte antreprenoriale care folosesc limbi străine. De asemenea, finanțarea pentru sprijin lingvistic poate fi acordată, atunci când este necesar, beneficiarilor din cadrul parteneriatelor strategice care organizează activități de formare pe termen lung și activități didactice pentru personal, lucrători de tineret și cursanți.

În ceea ce privește premiile Etichetei lingvistice europene (ELL), agențiile naționale sunt încurajate să organizeze – pe bază de voluntariat – concursuri naționale periodice (anuale sau bianuale) în țările participante la program. Premiul ELL ar trebui să funcționeze ca un stimul pentru exploatarea și diseminarea rezultatelor de excelență în multilingvism și să promoveze interesul public pentru învățarea limbilor străine.

În cadrul Acțiunii-cheie 3 și pentru a susține eforturile statelor membre de a integra refugiații în sistemele de educație și formare din Europa, sprijinul lingvistic online (OLS) Erasmus+ oferit participanților Erasmus+ este extins în beneficiul a aproximativ 100 000 de refugiați în cadrul cererilor de propuneri din 2016, 2017, 2018 și 2019 până la cheltuirea bugetului disponibil, în mod gratuit pentru aceștia.

Participarea agențiilor naționale Erasmus+ și a instituțiilor/organizațiilor beneficiare este complet voluntară. În cadrul acestei cereri, beneficiarii programului Erasmus+ care doresc să participe primesc un număr de licențe OLS suplimentare ce trebuie alocate în mod specific refugiaților care intenționează să învețe una dintre limbile disponibile în OLS. Instituțiile/organizațiile beneficiare vor fi responsabile pentru alocarea licențelor către refugiați și pentru raportarea referitoare la utilizarea acestor licențe.

Echitate și incluziune

Programul Erasmus+ urmărește promovarea echității și a incluziunii prin facilitarea accesului participanților din medii defavorizate și cu posibilități mai reduse decât colegii lor, ori de câte ori dezavantajul le limitează sau le împiedică participarea la activități transnaționale, din cauza unor motive precum:

 • handicapul (și anume, participanții cu nevoi speciale): persoane cu dizabilități mintale (intelectuale, cognitive, de învățare), fizice, senzoriale sau de altă natură;
 • dificultăți educaționale: tineri cu dificultăți de învățare; persoane care abandonează timpuriu studiile; persoane slab calificate; tineri cu rezultate slabe la învățătură;
 • obstacole economice: persoane cu un nivel de trai scăzut, venituri mici, dependență de sistemul asigurărilor sociale sau fără adăpost; tineri care se confruntă cu șomajul pe termen lung sau cu sărăcia; persoane cu datorii sau cu probleme financiare;
 • diferențe culturale: imigranți sau refugiați sau descendenți ai familiilor de imigranți sau refugiați; persoane care aparțin unei minorități naționale sau etnice; persoane cu dificultăți de adaptare lingvistică și incluziune culturală;
 • probleme de sănătate: persoane cu probleme de sănătate cronice, boli grave sau afecțiuni psihiatrice;
 • obstacole sociale: persoane care se confruntă cu discriminare pe motive de sex, vârstă, etnie, religie, orientare sexuală, handicap etc.; persoane cu aptitudini sociale limitate sau antisociale sau având comportamente riscante; persoane într-o situație precară; (foști) infractori, (foști) consumatori de droguri sau de alcool în exces; părinți tineri și/sau singuri; orfani;
 • obstacole geografice: persoane din zone îndepărtate sau rurale; persoane care locuiesc pe insule mici sau în regiuni periferice; persoane din zone-problemă urbane; persoane din zone cu servicii precare (transport public limitat, instalații precare).

În domeniul tineretului, a fost concepută o strategie privind incluziunea și diversitatea drept cadru comun pentru a sprijini participarea și incluziunea tinerilor defavorizați în cadrul programului Erasmus+. Strategia este disponibilă pe site-ul dedicat2 al Comisiei Europene.

Protecția și siguranța participanților

Protecția și siguranța participanților implicați în proiectele Erasmus+ sunt principii importante ale programului. Toate persoanele care participă la programul Erasmus+ ar trebui sa aibă oportunitatea de a valorifica pe deplin posibilitățile de dezvoltare profesională și personală și de învățare. Acest lucru trebuie asigurat doar într-un mediu sigur, care respectă și protejează drepturile tuturor persoanelor.

În acest scop, fiecare organizație participantă la programul Erasmus+ trebuie să creeze proceduri eficiente și mecanisme pentru a promova și a garanta siguranța și protecția participanților la activitate. În acest sens, toți studenții, stagiarii, ucenicii, elevii, cursanții adulți, tinerii, membrii personalului și voluntarii implicați într-o activitate de mobilitate în cadrul tuturor acțiunilor-cheie ale programului Erasmus+ trebuie să fie asigurați împotriva riscurilor legate de participarea acestora la astfel de activități. În afară de activitățile de voluntariat, care prevăd o poliță de asigurare specifică, programul Erasmus+ nu definește un format unic de asigurare și nici nu recomandă anumite societăți de asigurări. Programul permite organizatorilor proiectului să caute cea mai adecvată poliță de asigurare în funcție de tipul de proiect și de formatele de asigurare disponibile la nivel național. De asemenea, nu este necesară încheierea unei asigurări speciale pentru proiect, în cazul în care participanții sunt acoperiți deja de polițele de asigurare existente ale organizatorilor proiectului.

În oricare caz, trebuie să fie acoperite următoarele domenii:

 • dacă este cazul, asigurarea de călătorie (inclusiv pentru deteriorarea sau pierderea bagajelor);
 • răspunderea civilă (inclusiv, dacă este cazul, asigurare de răspundere civilă profesională sau asigurare de responsabilitate civilă);
 • accidente și boli grave (inclusiv incapacitate temporară sau permanentă de muncă);
 • decesul (inclusiv repatrierea, în cazul proiectelor derulate în străinătate).

Dacă este cazul, se recomandă ferm ca participanții la activități transnaționale să dețină un card european de asigurări sociale de sănătate. Cardul este gratuit și oferă acces la asistența medicală necesară în cadrul sistemului de sănătate publică pe durata unei șederi temporare în oricare dintre cele 28 de state membre ale UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia, în aceleași condiții și la același cost (gratuit în unele țări) ca persoanele asigurate din țara respectivă. Mai multe informații despre card și despre modul în care poate fi obținut acesta sunt disponibile la http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559.

În sfârșit, dacă proiectele implică tineri cu vârste sub 18 ani, organizațiile participante trebuie să obțină un acord prealabil de participare de la părinții acestora sau de la persoanele care acționează în numele lor.

<

 • 1. De exemplu licențele folosite pe scară largă Creative Commons Attribution sau Creative Commons Attribution-Share Alike pentru lucrări creative, licența GNU Public License și licența GNU Lesser Public License pentru programe informatice sau licența Open Database License pentru baze de date.
 • 2. The Erasmus+ Inclusion and Diversity Strategy in the field of youth (Strategia pentru diversitate și incluziune Erasmus+ în domeniul tineretului): http://ec.europa.eu/youth/library/reports/inclusion-diversity-strategy_en.pdf