Συντομογραφίες

 • ΓΔ EAC: Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού
 • EACEA: Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού (Educational, Audiovisual & Culture Executive Agency)
 • ECHE:  Χάρτης Εrasmus για την Ανώτατη/τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 • ECTS: Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System)
 • ECVET: Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (European Credit System for Vocational Education and Training)
 • ΕΧΑ/ΤΕ:  Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης/Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • ΕΤΕπ: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
 • ΕΣΓ: Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών
 • : Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • EPALE: Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εκπαίδευση  ενηλίκων στην Ευρώπη
 • EQAR: Ευρωπαϊκό μητρώο οργανισμών διασφάλισης της ποιότητας (European Quality Assurance Register)
 • EQAVET: Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (European Quality Assurance in Vocational Education and Training)
 • ΕΠΕΠ: Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (European Qualifications Framework)
 • ESCO:  Ευρωπαϊκή ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων (European Skills, Competences, Qualifications & Occupations)
 • : Ευρωπαϊκή Ένωση
 • ΔΚ: Δημοσιονομικός κανονισμός 
 • ΑΕΙ: Ίδρυμα Ανώτατης/Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • ΕΜΑΕ: Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων για θέματα Μεταρρύθμισης της Ανώτατης/Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας
 • ΕΠΣ: Εντατικό Πρόγραμμα Σπουδών 
 • ΕΜΚΜΠ: Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Erasmus Mundus
 • ΕΜ: Εθνική Μονάδα
 • NARIC:  Εθνικό Κέντρο Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης (National Academic Recognition Information Centre)
 • NEO: Εθνικά Γραφεία Erasmus+
 • ΕΠΠ: Εθνικό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (National Qualifications Framework)
 • ΟΟΣΑ:  Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης -
 • ΑEΠ: Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι
 • ΑΜΣ: Ανοικτή μέθοδος συντονισμού
 • PIC: Κωδικός ταυτοποίησης συμμετέχοντα (Participant Identification Code)
 • URF: Ενιαίο μέσο καταχώρισης (Unique Registration Facility)
 • ΕΕΚ: Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση