Erasmus+
Програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта
menu

Erasmus+ 30 anniversary logo

30-та годишнина и вие

Хора, подобрили шансовете си за намиране на работа, открили нови перспективи за устойчиво развитие, научили нов език, получили по-ясна представа за европейското гражданство или открили у себе си непреодолимо желание за доброволческа дейност — историите на успеха, свързани с „Еразъм+“, са много.

Програма „Еразъм“ обогатява житейския опит на хората през последните 30 години. Това не е просто период от нечий живот, а повратен момент в него.

„Еразъм+“ — оформяне на бъдещето на Европа

Проектът, започнал през 1987 г. като програма за студентска мобилност, прераства в нещо по-голямо и обогатява живота на повече от 9 милиона преки участници, без да споменаваме непрякото въздействие върху много други хора. Ето защо през 2014 г. обединихме много програми в една — програмата „Еразъм+“.

Тази програма за европейска и международна мобилност и сътрудничество свързва хора от различни среди. Тя им дава познанията, необходими, за да водят независим и пълноценен живот, и им помага да намерят своето място в обществото и да развият чувство за европейска идентичност, която допълва националната, регионалната и местната идентичност.

30-та годишнина на програмата „Еразъм“ съвпада с друга важна дата за европейската интеграция — 60-та годишнина от Договора от Рим, с който се насърчава по-тясното сътрудничество в Европа. И с двете годишнини честваме обща цел — обединяването на хората в Европа.

Широко призната като най-успешната програма на ЕС, „Еразъм+“ ни дава конкретен пример за положителното въздействие на европейската интеграция и международното сътрудничество. Програмата е обогатила живота на почти 2 милиона души от Европа и света само в периода между 2014 и 2016 г.!

 

Затова с право 2017 г. ще бъде не само година, в която празнуваме всички постижения на програмата „Еразъм+“, а и година за размисъл за бъдещето на Европа, което можем да построим заедно!

През 2017 г. в цяла Европа ще се проведат многобройни прояви, илюстриращи историята на „Еразъм+“ и предхождащите я програми през последните 30 години. Чествания, конференции, дебати, диалози, изложби, форуми и други прояви ще бъдат организирани на местно, национално и европейско равнище. Присъединете се към проявите близо до вас!

Споделете вашата проява

/programmes/erasmus-plus/file/katainen-en-hdmp4_bgkatainen-en-hd.mp4

Как поколението „Еразъм+“ вижда бъдещето на Европа

30-та годишнина на програма „Еразъм“ предлага отлична възможност за размисъл върху това, какво може да представлява Европа за всеки един от нас.

Вие — поколението „Еразъм“ — държите бъдещето на Европа в ръцете си. Защо не изкажете своето мнение?

Споделете идеите си за това как можем да изградим по-добра Европа заедно. През цялата година ще има многобройни възможности за представяне и обсъждане на идеи.

Имате ли личен опит по програмата „Еразъм +“, за който бихте искали да разкажете? Ако това е така, свържете се с нас в Twitter или Facebook.

Искате да научите как програмата „Еразъм +“ е повлияла на живота на други европейски граждани? Вижте разкази за програмата „Еразъм +“ и открийте вдъхновение!

Искате да организирате проява във връзка с 30-та годишнина или дебат относно бъдещето на Европа? Вижте нашия набор от инструменти и открийте материалите и онлайн платформите, които ще са ви необходими!

Плюсът в „Еразъм +“

Какво означава плюсът в „Еразъм +“?

От създаването си насам програма „Еразъм“ бе значително развита и разширена. Тя вече не е насочена единствено към университетското образование. Напротив, плюсът означава, че сега в програмата са включени стажове на работното място, учебни и преподавателски дейности за служители, проекти за сътрудничество между университети, изследователски организации, предприятия, неправителствени организации, местни, регионални и национални органи и други социално-икономически участници — както в Европа, така и извън нея.

Но има и още!

Днес програма „Еразъм +“ предоставя много възможности за индивидуални участници и организации — например, да отидат в чужбина като доброволци или стажанти или да си сътрудничат в общи проекти. Спортът също стана основен елемент от програма „Еразъм +“.

Разширяването на целевата група на програмата „Еразъм +“ генерира голям потенциал за насърчаване на икономическия растеж, създаване на работни места и социално сближаване в рамките на Европа, като в същото време се дава възможност на младите европейци да подобрят своето личностно и професионално развитие.

Между 2014 и 2020 г. „Еразъм +“ ще предлага възможности за мобилност от и към всички държави — членки на ЕС, както и извън Съюза, за повече от 4 милиона европейци.

„Еразъм +“ е нещо повече от мобилност

Чрез проектите за сътрудничество програмата „Еразъм+“ позволява на организациите, работещи в областите на образованието, обучението, младежта и спорта, да изграждат международни партньорства, които разширяват възможностите за служителите и студентите и насърчават реформите.

Сега е ваш ред
Разкажете ни за плюса на вашия „Еразъм+“!

/programmes/erasmus-plus/file/mogherinimp4_bgmogherini.mp4

„Еразъм+“ — най-големият успех на ЕС

Програмата „Еразъм“ (ERASMUS European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) е създадена чрез пилотен обмен на студенти от 1981 до 1986 г. и официално приета на 17 юни 1987 г. През първата година, 1987/1988 г., в нея участват 11 държави (Белгия, Дания, Германия, Гърция, Франция, Ирландия, Италия, Нидерландия, Португалия, Испания и Обединеното кралство), а 3244 студенти пътуват в чужбина, за да учат.

През 1987 г. програмата е насочена към студентите във висшето образование. Оттогава досега тя се разраства и предлага възможности в областта на професионалното образование и обучение, училищното образование, образованието за възрастни, младежта и спорта.

През 2014 г. стартира програмата „Еразъм+“, в която бяха обединени всички инициативи в областта на образованието, обучението, младежта и спорта („Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“, „Жан Моне“, „Еразмус Мундус“, „Alfa“, „Edulink“, „Младежта в действие“ и действия в областта на спорта).