Čo je Erasmus+

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. S rozpočtom 14,7 miliardy EUR poskytuje vyše 4 miliónom Európanov príležitosti na štúdium, odbornú prípravu, získavanie skúseností a dobrovoľnícku prácuz v zahraničí.

Program Erasmus+, ktorý má trvať do roku 2020, ponúka príležitosti nielen pre študentov. Sústreďuje sedem prioritných programov, v rámci ktorých ponúka možnosti pre širokú škálu jednotlivcov a organizácií.

Podrobnejšie informácie o týchto príležitostiach vrátane kritérií oprávnenosti sú k dispozícii v sprievodcovi programom Erasmus+. Pre niektoré centralizované príležitosti existuje príručka orientačného financovania.

Jednotlivci

Program Erasmus+ poskytuje možnosti ľuďom každého veku a pomáha im rozvíjať znalosti a skúsenosti a vymieňať si ich v rámci inštitúcií a organizácií v rôznych krajinách.

Príležitosti pre jednotlivcov

Organizácie

Program Erasmus+ poskytuje možnosti pre širokú škálu organizácií vrátane univerzít, poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy, think tankov, výskumných organizácií a súkromných podnikov.

Príležitosti pre organizácie

Ciele

Cieľom programu Erasmus+ je prispieť k stratégii Európa 2020 pre rast, zamestnanosť, sociálnu rovnosť a začlenenie, ako aj k cieľom strategického rámca EÚ pre spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave ET 2020.

Cieľom programu Erasmus+ je takisto podporovať udržateľný rozvoj svojich partnerov v oblasti vysokoškolského vzdelávania a prispievať k dosiahnutiu cieľov stratégie EÚ pre mládež.

Medzi osobitné témy, ktoré sa riešia v tomto programe, patria:

Výsledky

Výsledky programu Erasmus+ sú dostupné v správach a súhrnných štatistikách, ako aj prostredníctvom platformy pre projekty Erasmus+, ktorá zahŕňa väčšinu iniciatív financovaných z tohto programu, ako aj výber osvedčených postupov a úspešných príbehov.

Štatistiky

Štatistiky týkajúce sa programu Erasmus+ nájdete na stránke so štatistikami.

Informácie o pokroku, ktorý sa dosiahol v súvislosti s referenčnými hodnotami ET 2020, sú dostupné na stránke Monitor vzdelávania a odbornej prípravy.

Informácie o pokroku, ktorý sa dosiahol v súvislosti s referenčnými hodnotami ET 2020, nájdete aj v sérii interaktívnych máp.

Informácie o situácií mladých ľudí v Európe sú dostupné na stránke nástroja monitorovania v oblasti mládeže Youth monitor.

Správy

Preskúmanie programu Erasmus+ v polovici trvania by sa malo ukončiť v roku 2017 a štúdia vplyvu by sa mala uverejniť po ukončení programu v roku 2020.

Po ukončení programu Erasmus sa v roku 2014 uverejnila štúdia vplyvu so zdôraznením výsledkov programu.

Zdieľajte túto stránku