Čo je Erasmus+?

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Jeho rozpočet vo výške 14,7 mld. EUR umožňuje poskytnúť viac ako 4 miliónom Európanov príležitosť študovať, absolvovať odbornú prípravu a získavať skúsenosti v zahraničí.

Program Erasmus+, ktorý má trvať až do roku 2020, ponúka viac než len príležitosti pre študentov. Spája sedem prioritných programov a ponúka príležitosti pre široké spektrum jednotlivcov a organizácií:

Podrobnejšie informácie o týchto príležitostiach vrátane kritérií oprávnenosti sú k dispozícii v sprievodcovi programom Erasmus+. Pre niektoré dostupné príležitosti existuje príručka orientačného financovania.

Jednotlivci

Program Erasmus+ poskytuje možnosti ľuďom každého veku a pomáha im rozvíjať znalosti a skúsenosti a vymieňať si ich v rámci inštitúcií a organizácií v rôznych krajinách.

Príležitosti pre jednotlivcov

Organizácie

Program Erasmus+ poskytuje možnosti pre širokú škálu organizácií vrátane univerzít, poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy, think-tankov, výskumných organizácií a súkromných podnikov.

Príležitosti pre organizácie

Ciele

Cieľom programu Erasmus+ je prispieť k stratégii Európa 2020 pre rast, zamestnanosť, sociálnu rovnosť a začlenenie, ako aj k cieľom strategického rámca EÚ pre spoluprácu vo vzdelávaní a v odbornej príprave ET 2020.

Cieľom programu Erasmus+ je takisto podporovať udržateľný rozvoj svojich partnerov v oblasti vysokoškolského vzdelávania a prispievať k dosiahnutiu cieľov stratégie EÚ pre mládež.

Medzi osobitné témy, na ktoré sa zameriava tento program, patria:

Výsledky

Výsledky programu Erasmus+ sú dostupné v správach a súhrnných štatistikách, ako aj prostredníctvom platformy pre projekty Erasmus+, ktorá zahŕňa väčšinu iniciatív financovaných z tohto programu, ako aj výber osvedčených postupov a úspešných príbehov.

Štatistika

Štatistiky týkajúce sa programu Erasmus+ nájdete na stránke so štatistikami.

Informácie o pokroku, ktorý sa dosiahol v súvislosti s referenčnými hodnotami ET 2020, sú dostupné na stránke Monitor vzdelávania a odbornej prípravy.

Informácie o pokroku, ktorý sa dosiahol v súvislosti s referenčnými hodnotami ET 2020, nájdete aj v sérii interaktívnych máp.

Informácie o situácií mladých ľudí v Európe sú dostupné na stránke nástroja monitorovania v oblasti mládeže Youth monitor.

Správy

Správa o hodnotení programu Erasmus+ (2014 – 2020) v polovici trvania je k dispozícii v 23 jazykoch a vychádza z národných správ predkladaných krajinami zúčastňujúcimi sa na programe, hodnotiacich správ vypracovaných externým nezávislým dodávateľom, iných overených štúdií, napr. zo štúdie o vplyve programu Erasmus z roku 2014, zo skúseností s riadením programu a z viac ako milióna odpovedí od všetkých zainteresovaných strán.

Po ukončení programu Erasmus+ v roku 2020 vykoná Komisia záverečné hodnotenie programu.

Ďalšie informácie sú k dispozícii v hodnotiacich správach o programe Erasmus+.

Viac správ a štúdií o programe Erasmus+ nájdete na webových stránkach Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie.

Zdieľajte túto stránku