Co to jest Erasmus+?

Erasmus+ to program UE wspierający kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w Europie. Jego budżet w wysokości 14,7 mld euro umożliwi ponad 4 mln Europejczyków studiowanie, odbywanie szkoleń i zdobywanie doświadczenia za granicą.

Program Erasmus+, który potrwa do 2020 roku, oferuje wiele możliwości nie tylko studentom. Ponieważ powstał w wyniku połączenia siedmiu innych programów, uwzględnia wiele różnych kategorii osób i instytucji.

Szczegółowe informacje na temat programu oraz kryteriów, jakie muszą spełnić jego uczestnicy, są dostępne w przewodniku po programie Erasmus+. Dostępny jest również przewodnik dotyczący finansowania poświęcony projektom scentralizowanym.

Osoby fizyczne

Erasmus+ umożliwia osobom w różnym wieku naukę i wymianę wiedzy oraz nabywanie doświadczenia w najróżniejszych instytucjach i organizacjach w różnych krajach.

Oferta dla osób indywidualnych

Organizacje

Oferta Erasmusa+ jest skierowana do szerokiego wachlarza organizacji, w tym uczelni wyższych, organizatorów kształcenia i szkolenia, ośrodków analitycznych, instytucji badawczych i firm prywatnych.

Oferta dla organizacji

Cele

Zadaniem programu Erasmus+ jest wspieranie realizacji celów strategii „Europa 2020” na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i włączenia społecznego, jak również celów strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia – ET 2020.

Erasmus+ ma również wspierać zrównoważony rozwój swoich partnerów w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz przyczyniać się do osiągnięcia celów strategii UE na rzecz młodzieży.

Program ma na celu m.in.:

Wyniki

Wyniki programu Erasmus+ są publikowane w sprawozdaniach i zestawieniach statystycznych, jak również na platformie projektów Erasmus+, na której znaleźć można również wykaz inicjatyw finansowanych z programu oraz opisy sprawdzonych rozwiązań i udanych projektów.

Statystyki

Dane statystyczne dostępne są na stronie programu poświęconej statystykom.

Informacje na temat postępów w realizacji poziomów odniesienia określonych w ramach ET2020 są publikowane w Monitorze Kształcenia i Szkolenia.

Postępy te zostały również podsumowane w formie interaktywnych mapek.

Informacje o sytuacji młodych ludzi w Europie są dostępne na stronie poświęconej monitorowaniu sytuacji młodzieży w UE.

Raporty

Sprawozdanie z oceny śródokresowej programu Erasmus+ (2014–2020) jest dostępne w 23 językach. Opiera się ono na sprawozdaniach przedłożonych przez kraje uczestniczące w programie, sprawozdaniach z oceny sporządzonych przez niezależnego wykonawcę zewnętrznego oraz innych zweryfikowanych analizach (np. analizie wpływu programu Erasmus z 2014 r.), a także na doświadczeniach w zarządzaniu programem i na ponad milionie odpowiedzi udzielonych przez wszystkie zainteresowane strony.

Po zakończeniu programu Erasmus+ w 2020 r. Komisja przeprowadzi ostateczną ocenę programu.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sprawozdaniach z oceny programu Erasmus+.

Więcej sprawozdań i opracowań na temat programu Erasmus+ można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

Podziel się tą stroną