Kas yra „Erasmus+“?

„Erasmus+“ – tai ES programa, skirta švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sritims Europoje remti. Jos 14,7 mlrd. EUR biudžeto lėšomis daugiau kaip 4 mln. europiečių suteikiama galimybių studijuoti, mokytis ir įgyti patirties užsienyje.

Programa „Erasmus+“, kurią numatyta vykdyti iki 2020 m., pasinaudoti gali ne tik studentai. Į ją sujungus septynias ankstesnes programas, dabar galimybių suteikiama įvairiems asmenims ir organizacijoms.

Išsami informacija apie šias galimybes, įskaitant tinkamumo kriterijus, pateikiama programos „Erasmus+“ vadove. Parengtas ir kai kuriems centralizuotiems veiksmams skirtas orientacinių finansavimo sumų vadovas.

Fiziniai asmenys

Pagal programą „Erasmus+“ suteikiama galimybių įvairiausio amžiaus žmonėms – jiems padedama tobulintis ir dalytis žiniomis bei patirtimi įvairių šalių įstaigose ir organizacijose.

Galimybės individualiems asmenims

Organizacijos

Pagal programą „Erasmus+“ suteikiama galimybių įvairioms organizacijoms – universitetams, švietimo ir mokymo paslaugų teikėjams, ekspertų grupėms, mokslinių tyrimų organizacijoms ir privačioms įmonėms.

Galimybės organizacijoms

Tikslai

Programos „Erasmus+“ tikslas – padėti įgyvendinti ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo, socialinės lygybės ir įtraukties strategiją „Europa 2020“ bei siekti ES bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos „ET 2020“ tikslų.

Programa „Erasmus+“ taip pat siekiama skatinti tvarų jos šalių partnerių vystymąsi aukštojo mokslo srityje ir padėti siekti ES jaunimo strategijos tikslų.

Konkretūs programa sprendžiami klausimai:

Rezultatai

Programos „Erasmus+“ rezultatai pateikiami ataskaitose ir statistikos rinkiniuose, taip pat „Erasmus+“ projektų platformoje, kurioje galima rasti daugumą pagal programą finansuojamų iniciatyvų ir gerosios patirties bei sėkmės istorijų pavyzdžių.

Statistika

„Erasmus+“ statistika pateikiama statistikos puslapyje.

Informacija apie pažangą, padarytą siekiant „ET 2020“ lyginamųjų standartų, pateikiama Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenyje.

Pažanga siekiant „ET 2020“ lyginamųjų standartų matyti ir iš įvairių sąveikiųjų žemėlapių.

Informacijos apie jaunimo padėtį Europoje galima rasti jaunimo padėties stebėsenos sistemoje.

Ataskaitos

Programos „Erasmus+“ laikotarpio vidurio vertinimo ataskaita (2014–2020 m.) pateikta 23 kalbomis ir parengta remiantis programą įgyvendinančių šalių pateiktomis nacionalinėmis ataskaitomis, nepriklausomo išorės rangovo parengtomis vertinimo ataskaitomis, kitų tyrimų, pvz., 2014 m. programos „Erasmus“ poveikio tyrimo, apžvalga, valdant programą sukaupta patirtimi ir daugiau kaip milijonu atsakymų, gautų iš visų suinteresuotųjų šalių.

2020 m. baigus įgyvendinti programą „Erasmus+“, Komisija atliks galutinį programos vertinimą.

Papildomos informacijos galima rasti programos „Erasmus+“ vertinimo ataskaitose.

Daugiau su programa „Erasmus+“ susijusių ataskaitų ir tyrimų rasite Europos Sąjungos leidinių biuro svetainėje.

Bendrinti šį puslapį