Cad é an rud é Erasmus+?

Is é Erasmus+ an clár atá ag an Aontas Eorpach chun tacú leis an oideachas, an oiliúint, an óige agus an spórt san Eoraip. Tá buiséad €14.7 billiún ag an gclár, agus leis an maoiniú sin tabharfar caoi do níos mó ná 4 mhilliún Eorpach dul thar lear agus staidéar agus obair dheonach a dhéanamh, agus oiliúint agus taithí a fháil.

Ní do mhic léinn amháin a chuireann clár Erasmus+ (a mhairfidh go dtí 2020) deiseanna ar fáil. Is cumasc é de sheacht gclár a bhíodh ann cheana, agus tá deiseanna ann do raon leathan daoine aonair agus eagraíochtaí.

Tá eolas mionsonraithe faoi na deiseanna seo, eolas ar na critéir incháilitheachta san áireamh, le fáil sa Treoirleabhar do Chlár Erasmus+. Tá treoir faoi mhéideanna samplacha maoiniúcháin ar fáil freisin i dtaca le roinnt de na gníomhaíochtaí láraithe.

Daoine Aonair

Tá deiseanna ar fáil do dhaoine de gach aois faoi Erasmus+, deiseanna a chuideoidh leo eolas agus taithí a shealbhú agus a roinnt le chéile in institiúidí agus in eagraíochtaí i dtíortha difriúla.

Deiseanna do dhaoine aonair

Eagraíochtaí

Tá deiseanna ar fáil faoi Erasmus+ do réimse leathan eagraíochtaí, ina measc ollscoileanna, soláthraithe oideachais agus oiliúna, meithleacha machnaimh, eagraíochtaí taighde agus gnólachtaí príobháideacha.

Deiseanna d'eagraíochtaí

Aidhmeanna

Is éard is aidhm le Erasmus+ cuidiú leis an Straitéis Eoraip 2020 d'fhás, jabanna, comhionannas sóisialta agus cuimsiú sóisialta chomh maith le cuidiú le haidhmeanna ET2020, creat straitéiseach an Aontais don oideachas agus oiliúint.

Féachann Erasmus+ freisin le forbairt inbhuanaithe a chomhpháirtithe a chur chun cinn i réimse an ardoideachais, agus cuidiú leis na cuspóirí i Straitéis an Aontais Eorpaigh i leith na hÓige a bhaint amach.

I measc na saincheisteanna a ndéileálann an clár leo tá:

Torthaí

Tá torthaí Erasmus+ ar fáil i dtuarascálacha agus i gcnuasaigh staitisticí, agus trí Ardán na dTionscadal Erasmus+, lena n-áirítear formhór na dtionscnamh atá maoinithe ag an gclár, chomh maith le rogha dea-chleachtas agus scéalta ratha.

Staitisticí

Tá staitisticí maidir le Erasmus+ ar fáil ar leathanach na staitisticí.

Tá eolas maidir leis an dul chun cinn i dtreo thagarmharcanna ET2020 ar fáil ón Monatóir ar Oideachas agus ar Oiliúint.

Féadtar an dul chun cinn i dtreo thagarmharcanna ET2020 a fheiceáil freisin trí shraith de mhapaí idirghníomhacha.

Sa tslí chéanna, féadtar eolas faoi staid na ndaoine óga san Eoraip a aimsiú i Monatóir na hÓige.

Tuarascálacha

Tá Clár Erasmus+ le cur faoi athbhreithniú meántéarmach, atá le cur i gcrích in 2017, agus déanfar staidéar tionchair air, atá le foilsiú i ndiaidh don chlár teacht chun deiridh in 2020.

Nuair a tháinig deireadh le clár Erasmus, foilsíodh in 2014 staidéar tionchair inar leagadh béim ar thorthaí an chláir

Comhroinn an leathanach seo