Céard é Erasmus+?

Is é Erasmus+ an clár atá ag an Aontas Eorpach chun tacú leis an oideachas, an oiliúint, an óige agus an spórt san Eoraip. Tá buiséad €14.7 billiún ag an gclár, agus leis an maoiniú sin tabharfar caoi do níos mó ná 4 mhilliún Eorpach staidéar agus obair a dhéanamh agus oiliúint agus taithí a fháil ar an gcoigríoch.

Ní do mhic léinn amháin a chuireann clár Erasmus+ (a mhairfidh go dtí 2020) deiseanna ar fáil. Is cumasc é de sheacht gclár a bhíodh ann cheana, agus tá deiseanna ann do raon leathan daoine aonair agus eagraíochtaí.

Tá eolas mionsonraithe faoi na deiseanna sin, eolas ar na critéir incháilitheachta san áireamh, le fáil sa Treoirleabhar do Chlár Erasmus+. Tá treoir faoi mhéideanna samplacha maoiniúcháin ar fáil freisin i dtaca le roinnt de na gníomhaíochtaí láraithe.

Daoine aonair

Tá deiseanna ar fáil do dhaoine de gach aois faoi Erasmus+, deiseanna a chuideoidh leo eolas agus taithí a shealbhú agus a roinnt le chéile in institiúidí agus in eagraíochtaí i dtíortha difriúla.

Deiseanna do dhaoine aonair

Eagraíochtaí

Tá deiseanna ar fáil faoi Erasmus+ do réimse leathan eagraíochtaí, ina measc ollscoileanna, soláthraithe oideachais agus oiliúna, meithleacha machnaimh, eagraíochtaí taighde agus gnólachtaí príobháideacha.

Deiseanna d'eagraíochtaí

Aidhmeanna

Is éard is aidhm le Erasmus+ cur leis an straitéis Eoraip 2020 d'fhás, jabanna, comhionannas sóisialta agus cuimsiú sóisialta, chomh maith le haidhmeanna ET2020, creat straitéiseach an Aontais don oideachas agus don oiliúint.

Féachann Erasmus+ freisin le forbairt inbhuanaithe a chomhpháirtithe a chur chun cinn i réimse an ardoideachais, agus cuidiú leis na cuspóirí i Straitéis an Aontais Eorpaigh i leith na hÓige a bhaint amach.

I measc na saincheisteanna a ndéileálann an clár leo tá:

Torthaí

Tá torthaí Erasmus+ ar fáil i dtuarascálacha agus cnuasaigh staitisticí, agus trí Ardán na dTionscadal Erasmus+, lena n-áirítear formhór na dtionscnamh atá á maoiniú ag an gclár, chomh maith le rogha dea-chleachtas agus scéalta ratha.

Staitisticí

Tá staitisticí maidir le Erasmus+ ar fáil ar leathanach na staitisticí.

Tá eolas maidir leis an dul chun cinn i dtreo tagarmharcanna ET2020 ar fáil ón bhFaireachán ar Oideachas agus ar Oiliúint.

Féadtar an dul chun cinn i dtreo tagarmharcanna ET2020 a fheiceáil freisin trí shraith léarscáileanna idirghníomhacha.

Sa tslí chéanna, féadtar eolas faoi staid na ndaoine óga san Eoraip a aimsiú i Monatóir na hÓige.

Tuairiscí

an meastóireacht mhéantéarma ar an gClár Erasmus+ (2014-2020) ar fáil i 23 theanga agus cuireann sé le tuarascálacha náisiúnta na dtíortha atá ag glacadh páirt sa Chlár, le tuarascálacha meastóireachta ó chonraitheoir neamhspleách seachtrach, le staidéir eile athbhreithnithe e.g. an staidéar ar thionchar Erasmus in 2014, le taithí ar bhainistiú an chláir agus le breis agus milliún freagra ó na páirtithe leasmhara uile.

In 2020, nuair a bheidh an Clár Erasmus+ tugtha i gcrích, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht deiridh ar an gClár.

Tá tuilleadh eolais le fáil i meastóireachtaí ar an gClár Erasmus+.

Téigh chuig suíomh Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh chun tuilleadh tuarascálacha agus staidéar ar an gClár Erasmus+ a fháil.

Comhroinn an leathanach seo