Mis on Erasmus+?

Erasmus+ on Euroopa Liidu hariduse, koolituse, noorte ja spordi toetusprogramm. Programmi eelarve on üle 14,7 miljardi euro ning see annab üle 4 miljonile eurooplasele võimaluse välismaal õppida, koolitustel osaleda ja kogemusi saada.

Aastani 2020 rakendatav programm Erasmus+ ei paku palju erinevaid võimalusi mitte ainult üliõpilastele, vaid ka üksikisikutele ja organisatsioonidele, sest selle alla on koondatud seitse varasemat eraldiseisvat programmi.

Nende võimaluste (sh kandidaatidele esitatavate nõuete) kohta leiate täpsemat teavet Erasmus+ programmijuhendist. Mõne tsentraliseeritud võimaluse puhul on esitatud ka esialgne rahastamis- ja ajakava.

Üksikisikud

Erasmus+ pakub igas vanuses inimestele mitmesuguseid võimalusi teadmiste ja kogemuste täiendamiseks ning vahetamiseks eri riikide asutustes ja organisatsioonides.

Üksikisikute võimalused

Organisatsioonid

Erasmus+ pakub võimalusi paljudele eri organisatsioonidele, nagu ülikoolid, haridus- ja koolitusasutused, eksperdirühmad, teadusasutused ning eraettevõtjad.

Organisatsioonide võimalused

Eesmärgid

Programmi Erasmus+ eesmärk on toetada majanduskasvu, tööhõivet ning sotsiaalset võrdsust ja kaasatust edendava strateegia „Euroopa 2020“ elluviimist ning ELi hariduse ja koolituse valdkonna strateegilise raamistiku HK 2020 eesmärkide saavutamist.

Samuti püütakse Erasmus+ abil edendada oma partnerite jätkusuutlikku arengut kõrghariduse valdkonnas ning toetada ELi noortestrateegia eesmärkide saavutamist.

Programm tegeleb järgmiste aspektidega.

Tulemused

Erasmus+ tulemused avaldatakse aruannete ja statistikakogumikena ning samuti Erasmus+ projektitulemuste platvormi kaudu, kus on esitatud suurem osa programmi raames rahastatud algatustest ning valik headest tavadest ja edulugudest.

Statistika

Erasmus+ statistikat leiab spetsiaalselt statistikaleheküljelt.

Teave edusammude kohta HK 2020 sihttasemeteni jõudmisel on esitatud hariduse ja koolituse valdkonna ülevaates.

Neid edusamme on võimalik jälgida ka mitmetelt interaktiivsetelt kaartidelt.

Teavet noorte olukorra kohta Euroopas leiate noortevaldkonna ülevaatest.

Aruanded

Programmi Erasmus+ (2014–2020) vahearuanne on kättesaadav 23 keeles ning selle aluseks on programmiriikide esitatud aruanded, sõltumatu välise töövõtja hindamisaruanded, muud läbivaadatud uuringud (nt programmi Erasmus mõju-uuring (2014), programmi juhtimisest saadud kogemused ning rohkem kui miljon vastust kõigilt huvitatud pooltelt.

Pärast programmi Erasmus+ lõppu 2020. aastal korraldab komisjon programmi lõpphindamise.

Lisateavet saab programmi Erasmus+ hindamisaruannetest.

Tutvuge Euroopa Liidu Väljaannete Talituse veebisaidiga, kust leiate programmi Erasmus+ kohta veel muidki aruandeid ja uuringuid.

Jaga seda lehte