Какво представлява „Еразъм+“?

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Нейният бюджет от 14,7 млрд. евро ще предостави възможности на повече от 4 млн. европейци да учат, да се обучават и да получат опит в чужбина.

Продължаващата до 2020 г. програма „Еразъм+“ предлага възможности не само за студенти. В нея са включени седем предишни програми и затова се предлагат възможности за най-различни хора и организации.

Подробна информация относно тези възможности, включително критериите за допустимост, ще намерите в ръководството за програма „Еразъм +“. На разположение е и ръководство за индикативното финансиране за някои централизирани възможности.

Граждани

„Еразъм+“ предлага възможности за хора от всички възрасти, като им помага да се развиват и да споделят знания и опит в институции и организации в различни страни.

Възможности за граждани

Организации

„Еразъм+“ предлага възможности за широк кръг организации, включително университети, институции за образование и обучение, мозъчни тръстове, изследователски организации и частни предприятия.

Възможности за организации

Цели

Целта на програмата „Еразъм+“ е да допринесе към стратегията „Европа 2020“ за растеж, работни места, социално равенство и приобщаване, както и към целите на „Образование и обучение 2020“, стратегическата рамка на ЕС в областта на образованието и обучението.

Друга цел на програмата „Еразъм+“ е насърчаване на устойчивото развитие на нейните партньори в областта на висшето образование и принос към постигане на целите на стратегията на ЕС за младежта.

Конкретните въпроси, по които програмата работи, са:

Резултати

Резултатите от програмата „Еразъм+“ са достъпни в доклади и статистически обобщения, както и на платформата на проектите по „Еразъм+“, в която са включени повечето от финансираните по програмата инициативи, както и подбор от добри практики и успешни примери.

Статистика

Статистически данни за програмата „Еразъм+“ са налични на страницата за статистика.

Информация за напредъка по отношение на целевите показатели на „Образование и обучение 2020“ може да се намери в Обзора на образованието и обучението.

Напредъкът по отношение на целевите показатели на „Образование и обучение 2020“ може да се проследи и на няколко интерактивни карти.

По подобен начин информация за положението на младите хора в Европа може да се намери в механизма за наблюдение на младежта.

Доклади

Докладът за оценка в средносрочен план на програмата „Еразъм+“ (2014—2020 г.) е достъпен на 23 езика. Той се основава на национални доклади, изпратени от държавите по програмата, доклади за оценка от външни независими подизпълнители, други проучени изследвания, например проучването за ефекта от програмата „Еразъм“ от 2014 г., практически опит от управлението на програмата и повече от един милион отговора от всички заинтересовани страни.

След завършването на „Еразъм+“ през 2020 г. Комисията ще извърши окончателна оценка на програмата.

Повече информация е достъпна в докладите за оценка на програмата „Еразъм+“.

Проверете на уебсайта на Службата за публикации на Европейския съюз за още доклади и проучвания относно програмата „Еразъм+“.

Споделете тази страница