Какво е „Еразъм+

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подпомагане на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Благодарение на своя бюджет от 14,7 милиарда евро тя ще даде възможност на над 4 милиона европейци да учат, да проведат стаж, да натрупат опит и да работят като доброволци в чужбина.

Продължаващата до 2020 г. програма „Еразъм+“ предлага възможности не само за студенти. В нея са включени седем предишни програми и затова има възможности за най-различни хора и организации.

Подробна информация относно тези възможности, включително критериите за допустимост, ще намерите в ръководството за програма „Еразъм +“. На разположение е и ръководство за индикативното финансиране за някои централизирани възможности.

Отделни лица

„Еразъм+“ предлага възможности за хора от всички възрасти, като им помага да се развиват и да споделят знания и опит в институции и организации в различни страни

Възможности за отделни лица

Организации

„Еразъм+“ предлага възможности за широк кръг организации, включително университети, институции за образование и обучение, мозъчни тръстове, изследователски организации и частни предприятия.

Възможности за организации

Цели

Целта на програмата „Еразъм+“ е принос към стратегията „Европа 2020“ за растеж, работни места, социално равенство и включване и към целите на „Образование и обучение 2020“, стратегическата рамка на ЕС в областта на образованието и обучението.

Друга цел на програмата „Еразъм+“ е насърчаване на устойчивото развитие на нейните партньори в областта на висшето образование и принос към постигане на целите на стратегията на ЕС за младежта.

Конкретните въпроси, по които програмата работи, са:

Крайни резултати

Резултатите от програмата „Еразъм+“ са достъпни в доклади и статистически обобщения, както и на платформата на проектите по „Еразъм+“, в която са включени повечето от финансираните по програмата инициативи, както и подбор от добри практики и успешни примери.

Статистика

Статистиката за програмата „Еразъм+“ е налична на страницата за статистиката.

Информация за напредъка по отношение на целевите показатели на „Образование и обучение 2020“ може да се намери в Обзора на образованието и обучението.

Напредъкът по отношение на целевите показатели на „Образование и обучение 2020“ може да се види и на няколко интерактивни карти.

По подобен начин информация за положението на младите хора в Европа може да се намери в механизма за наблюдение на младежта.

Доклади

За програмата „Еразъм+“ ще бъде изготвен междинен преглед, който трябва да е готов през 2017 г., и проучване на въздействието, което трябва да бъде публикувано след завършване на програмата през 2020 г.

След завършване на програмата „Еразъм“ през 2014 г. беше публикувано проучване на въздействието, в което се посочват резултатите от програмата

Споделете тази страница