Aký vplyv bude mať brexit na program Erasmus+?

Dohoda o vystúpení nadobudla platnosť 1. februára 2020 a podľa medzinárodného práva má právnu účinnosť. Únia bude svoje záväzky vyplývajúce z tejto dohody v plnej miere dodržiavať.

To platí najmä pre článok 138 dohody o vystúpení, v ktorom sa v súvislosti s programami a činnosťami Únie schválenými na základe viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 alebo predchádzajúcich finančných výhľadov stanovuje, že uplatniteľné právne predpisy Únie sa naďalej uplatňujú na Spojené kráľovstvo aj po 31. decembri 2020, a to až do ukončenia týchto programov a činností Únie.

Na základe tohto článku a ďalších ustanovení dohody o vystúpení to znamená, že právne subjekty so sídlom v Spojenom kráľovstve sú naďalej plne oprávnené na účasť a financovanie na základe súčasných programov EÚ na roky 2014 – 2020 vrátane programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity, ako keby Spojené kráľovstvo bolo členským štátom, a to až do ukončenia týchto programov.

Činnosti vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+

Môžu študenti zo Spojeného kráľovstva naďalej využívať mobilitu programu Erasmus+?

Príjemcovia zo Spojeného kráľovstva sa môžu naďalej zúčastňovať na využívaní grantov udelených v rámci súčasného VFR, a to až do dátumu ich ukončenia, a to aj v prípade, ak dátum ukončenia nastane po roku 2020. Študenti zo Spojeného kráľovstva a ďalší účastníci preto môžu aj naďalej využívať mobilitu v ďalších krajinách zapojených do programu Erasmus+, t. j. členských štátov EÚ, Lichtenštajnska, Nórska, Islandu, Turecka, Severného Macedónska a Srbska, a to až do ukončenia projektov alebo do vyčerpania finančných prostriedkov.

Môžu študenti z krajín zapojených do programu Erasmus+ naďalej využívať mobilitu v Spojenom kráľovstve?

Áno, na základe Dohody o vystúpení môžu inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a ďalšie orgány krajín zapojených do programu, iných ako Spojené kráľovstvo, naďalej vysielať svojich študentov a zamestnancov do Spojeného kráľovstva na projekty mobility v rámci programu Erasmus+ prostredníctvom finančných prostriedkov z výziev z roku 2019 a z roku 2020, a to až do ukončenia projektov alebo do vyčerpania finančných prostriedkov.

Súvisiace odkazy

Príprava na ukončenie prechodného obdobia

Zdieľajte túto stránku