Jak brexit wpłynie na program Erasmus+?

Umowa o wystąpieniu weszła w życie w dniu 1 lutego 2020 r. i ma skutki prawne na mocy prawa międzynarodowego. Unia będzie w pełni przestrzegać swoich zobowiązań w odniesieniu do tej umowy.

Dotyczy to w szczególności art. 138 umowy o wystąpieniu, który stanowi, że w odniesieniu do unijnych programów i działań, na które przeznaczono środki zgodnie z WRF 2014–2020 lub poprzednią perspektywą finansową, obowiązujące prawo Unii nadal ma zastosowanie do Wielkiej Brytanii po dniu 31 grudnia 2020 r., aż do zamknięcia tych programów i działań Unii.

Oznacza to, że na podstawie tego artykułu i innych postanowień umowy o wystąpieniu podmioty prawne mające siedzibę w Wielkiej Brytanii nadal w pełni kwalifikują się do uczestnictwa i otrzymywania finansowania w ramach obecnych programów UE na lata 2014–2020, w tym programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, tak jakby Wielka Brytania nadal była państwem członkowskim UE, aż do zamknięcia tych programów.

Działania związane z mobilnością edukacyjną w ramach Erasmus+

Czy studenci z Wielkiej Brytanii nadal mogą korzystać z mobilności w krajach objętych programem Erasmus+?

Beneficjenci z Wielkiej Brytanii mogą nadal korzystać z dotacji przyznanych w ramach bieżących WRF aż do przewidzianej dla tych dotacji daty końcowej, nawet jeśli przypadnie ona po 2020 r. W związku z tym studenci z Wielkiej Brytanii i inni uczestnicy mogą korzystać z mobilności w innych krajach uczestniczących w programie Erasmus+, tj. w państwach członkowskich UE oraz w Liechtensteinie, Norwegii, Islandii, Turcji, Macedonii Północnej i Serbii, aż do zakończenia projektów lub do momentu wyczerpania środków.

Czy studenci z krajów uczestniczących w programie Erasmus+ wciąż korzystają z mobilności w Wielkiej Brytanii?

Tak, zawarcie umowy o wystąpieniu oznacza, że instytucje szkolnictwa wyższego i inne organy z państw uczestniczących w programie, poza Wielką Brytanią, mogą nadal wysyłać swoich studentów i pracowników do Wielkiej Brytanii w ramach działań w zakresie mobilności w ramach programu Erasmus+ za pośrednictwem zaproszeń do składania wniosków z lat 2019 i 2020 do zakończenia projektów lub do wyczerpania środków.

Powiązane strony

Przygotowania do zakończenia okresu przejściowego

Podziel się tą stroną