Kokį poveikį „Brexit’as“ padarys programai „Erasmus+“?

Susitarimas dėl išstojimo įsigaliojo 2020 m. vasario 1 d.; pagal tarptautinę teisę jis turi teisinę galią. Sąjunga visapusiškai paisys su tuo Susitarimu susijusių įsipareigojimų.

Visų pirma tai pasakytina apie Susitarimo dėl išstojimo 138 straipsnį, kuriame, atsižvelgiant į Sąjungos programas ir veiklą, dėl kurių įsipareigota pagal 2014–2020 m. DFP, nustatyta, kad taikytina Sąjungos teisė po 2020 m. gruodžio 31 d. bus toliau taikoma Jungtinei Karalystei iki tų Sąjungos programų ir veiklos užbaigimo.

Remiantis šiuo straipsniu ir kitomis Susitarimo dėl išstojimo nuostatomis, tai reiškia, kad JK veikiantys teisės subjektai ir toliau visiškai atitiks reikalavimus, kad galėtų dalyvauti ir gauti finansavimą pagal dabartines 2014–2020 m. ES programas, įskaitant programą „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso iniciatyvą, taip lyg JK toliau būtų valstybė narė, iki šių programų pabaigos.

„Erasmus+“ judumo mokymosi tikslais veikla

Ar besimokantys asmenys iš Jungtinės Karalystės vis dar gali mokytis programos „Erasmus+“ šalyse?

JK paramos gavėjai gali toliau naudotis dotacijomis, suteiktomis pagal dabartinę daugiametę finansinę programą, iki dotacijų teikimo pabaigos, net jei ta pabaiga būtų po 2020 m. Taigi, besimoknatys asmenys iš JK ir kiti dalyviai gali toliau vykti į kitas programos „Erasmus+“ šalis, t. y. ES valstybes nares, Lichtenšteiną, Norvegiją, Islandiją, Turkiją, Šiaurės Makedoniją ir Serbiją, kol projektai bus užbaigti arba kol bus išnaudotos visos lėšos.

Ar besimokantys asmenys iš programos „Erasmus+“ šalių vis dar gali vykti mokytis į Jungtinę Karalystę?

Taip, Susitarimo dėl išstojimo sudarymas reiškia, kad aukštojo mokslo ir studijų institucijos ir kitos įstaigos iš Programos šalių, išskyrus Jungtinę Karalystę, gali ir toliau siųsti į Jungtinę Karalystę savo studentus ir darbuotojus pagal programą „Erasmus+“, naudodamosi lėšomis, gautomis pagal 2019 m. ir 2020 m. kvietimus teikti paraiškas, kol projektai bus užbaigti arba kol bus išnaudotos visos lėšos.

Susijusios nuorodos

Pasirengimas užbaigti pereinamąjį laikotarpį

Bendrinti šį puslapį