Cén tionchar a bheidh ag Brexit ar an gclár Erasmus+?

Tháinig an Comhaontú um Tharraingt Siar i bhfeidhm an 1 Feabhra 2020 agus tá éifeacht dhlíthiúil aige faoin dlí idirnáisiúnta. Comhlíonfaidh an Coimisiún go huile is go hiomlán an oibleagáid atá air maidir leis an gComhaontú sin.

Tá feidhm aige sin go háirithe maidir le hAirteagal 136 den Chomhaontú um Tharraingt Siar lena bhforáiltear, i gcás cláir agus gníomhaíochtaí an Aontais a gealladh faoi CAI 2014-2020 nó faoi pheirspictíochtaí airgeadais roimhe sin, go leanfaidh dlíthe an Aontais is infheidhme d’fheidhm a bheith acu maidir leis an Ríocht Aontaithe tar éis an 31 Nollaig 2020 go dtí go gcríochnófar na cláir agus na gníomhaíochtaí sin de chuid an Aontais.

De bhonn an Airteagail sin agus de bhonn fhorálacha eile an Chomhaontaithe um Tharraingt Siar, ciallaíonn sé sin go bhfuil eintitis dhlíthiúla atá lonnaithe sa Ríocht Aontaithe fós go hiomlán incháilithe chun páirt a ghlacadh i gcláir reatha 2014-2020 an Aontais, Erasmus+ agus an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach san áireamh, agus chun maoiniú a fháil fúthu, amhail is dá mba Bhallstát í an Ríocht Aontaithe, go dtí go gcríochnófar na cláir sin.

Gníomhaíochtaí soghluaisteachta foghlama Erasmus+

An féidir le mic léinn de chuid na Ríochta Aontaithe dul ag taisteal fós i dtíortha chlár Erasmus+?

Is féidir le tairbhithe na Ríochta Aontaithe leanúint de bheith ag baint leas as deontais a bhronnfar faoin CAI reatha go dtí go dtiocfaidh deireadh leo, fiú más rud é gur tar éis 2020 atá an dáta deiridh. Fágann sé sin gur féidir le mic léinn na Ríochta Aontaithe agus rannpháirtithe eile na Ríochta Aontaithe leanúint de bheith ag taisteal go tíortha eile chlár Erasmus+, i.e. Ballstáit an Aontais, Lichtinstéin, an Iorua, an Íoslainn, an Tuirc, an Mhacadóin Thuaidh agus an tSeirbia, go dtí go mbeidh na tionscadail críochnaithe nó go mbeidh na cistí caite.

An féidir le mic léinn ó thíortha chlár Erasmus+ dul ag taisteal fós sa Ríocht Aontaithe?

Is féidir. Fágann tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe um Tharraingt Siar gur féidir le hinstitiúidí ardoideachais agus comhlachtaí eile ó thíortha an chláir nach an Ríocht Aontaithe iad leanúint dá gcuid mac léinn agus dá gcuid foirne a sheoladh ar thréimhsí Erasmus+ chuig an Ríocht Aontaithe le cistí ó Ghlaonna 2019 agus 2020, go dtí go mbeidh na tionscadail críochnaithe nó go mbeidh na cistí caite.

Naisc ghaolmhara

Ullmhúchán a dhéanamh do dheireadh na hidirthréimhse

Comhroinn an leathanach seo