Millised on Brexiti tagajärjed programmile Erasmus+?

Väljaastumisleping jõustus 1. veebruaril 2020 ja sellel on rahvusvahelise õiguse kohaselt õiguslik mõju. Liit täidab täielikult oma käesoleva lepinguga seotud kohustusi.

See kehtib eelkõige väljaastumislepingu artikli 138 kohta, milles on sätestatud, et mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) või varasemate finantsperspektiivide alusel võetud liidu programmide ja tegevuste suhtes kohaldatakse Ühendkuningriigi suhtes pärast 31. detsembrit 2020 kuni nende liidu programmide ja tegevuste lõpetamiseni jätkuvalt liidu õigusakte.

Selle artikli ja väljaastumislepingu muude sätete kohaselt on Ühendkuningriigis asuvatel juriidilistel isikutel kuni nende programmide lõpuleviimiseni jätkuvalt täielik õigus osaleda praegustes 2014.–2020. aasta ELi programmides (sh programmis „Erasmus+“ ja Euroopa solidaarsuskorpuses), nagu Ühendkuningriik oleks liikmesriik, ning saada nende raames rahalisi vahendeid.

Erasmus+ õpiränne

Kas Ühendkuningriigi üliõpilased saavad jätkata programmi Erasmus+ riikidesse suunduvas õpirändes osalemist?

Ühendkuningriigist pärit toetusesaajad jäävad saama kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku raames antavat toetust, kuni toetuse andmine lõppeb, isegi kui see juhtub pärast 2020. aastat. Seega võivad Ühendkuningriigi üliõpilased ja muud osalejad osaleda teistesse Erasmus+ programmiriikidesse, st ELi liikmesriikidesse ning Liechtensteini, Norrasse, Islandile, Türki, Põhja-Makedooniasse ja Serbiasse suunduvas õpirändes kuni projektide lõppemiseni või kuni vahendite ammendumiseni.

Kas programmi Erasmus+ riikidest pärit üliõpilased saavad jätkata Ühendkuningriiki suunduvas õpirändes osalemist?

Jah, väljaastumislepingu sõlmimine tähendab, et muude programmiriikide kui Ühendkuningriigi kõrgkoolid ja muud asutused võivad jätkata Erasmus+ liikuvusprogrammides osalevate üliõpilaste ja töötajate saatmist Ühendkuningriiki 2019. ja 2020. aasta projektikonkursside vahenditest kuni projektide lõppemiseni või vahendite ammendumiseni.

Seotud lingid

Üleminekuperioodi lõpuks valmistumine

Jaga seda lehte