Πώς το Brexit θα επηρεάσει το πρόγραμμα Erasmus+;

Η συμφωνία αποχώρησης τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2020 και παράγει έννομα αποτελέσματα βάσει του διεθνούς δικαίου. Η Ένωση θα τηρήσει πλήρως την υποχρέωσή της όσον αφορά αυτή τη συμφωνία.

Αυτό ισχύει ιδίως για το άρθρο 138 της συμφωνίας αποχώρησης, το οποίο προβλέπει, όσον αφορά τα προγράμματα και τις δραστηριότητες της Ένωσης για τα οποία έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις βάσει του ΠΔΠ 2014-2020 ή προηγούμενων δημοσιονομικών προοπτικών, ότι το εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020 έως την περάτωση των εν λόγω προγραμμάτων και δραστηριοτήτων της Ένωσης.

Βάσει του εν λόγω άρθρου και άλλων διατάξεων της συμφωνίας αποχώρησης, αυτό σημαίνει ότι οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο θα εξακολουθήσουν να είναι πλήρως επιλέξιμες για συμμετοχή και χρηματοδότηση στο πλαίσιο των τρεχόντων προγραμμάτων της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, συμπεριλαμβανομένων του Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, όπως θα συνέβαινε εάν το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν κράτος μέλος, έως την ολοκλήρωση αυτών των προγραμμάτων.

Δραστηριότητες μαθησιακής κινητικότητας Erasmus+

Μπορούν οι φοιτητές του Ηνωμένου Βασιλείου να εξακολουθήσουν να συμμετέχουν σε δράσεις κινητικότητας στις χώρες του προγράμματος Erasmus+;

Οι δικαιούχοι του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν να συνεχίσουν να συμμετέχουν στις επιχορηγήσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ έως την ημερομηνία λήξης τους, ακόμη και αν αυτή είναι μετά το 2020. Ως εκ τούτου, οι βρετανοί φοιτητές και άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να εξακολουθήσουν να συμμετέχουν σε δράσεις κινητικότητας σε άλλες χώρες του προγράμματος Erasmus+, δηλαδή στα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και στο Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, την Ισλανδία, την Τουρκία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, μέχρι να ολοκληρωθούν τα σχέδια ή μέχρι να εξαντληθούν τα κονδύλια.

Μπορούν οι φοιτητές από χώρες του προγράμματος Erasmus+ να εξακολουθήσουν να συμμετέχουν σε δράσεις κινητικότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο;

Ναι, στο πλαίσιο της συμφωνίας αποχώρησης τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλοι οργανισμοί από χώρες του προγράμματος εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν να συνεχίσουν να στέλνουν τους φοιτητές και το προσωπικό τους σε δράσεις κινητικότητας Erasmus+ στο Ηνωμένο Βασίλειο με κονδύλια από τις προσκλήσεις του 2019 και του 2020, μέχρι να ολοκληρωθούν τα σχέδια ή μέχρι να εξαντληθούν τα κονδύλια.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σε ετοιμότητα για τη λήξη της μεταβατικής περιόδου

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα