Zarządzanie

Programem Erasmus+ zarządzają Komisja Europejska (organ wykonawczy UE), Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA), szereg agencji krajowych w krajach uczestniczących w programie i biura krajowe w niektórych krajach partnerskich.

Komisja Europejska

Komisja Europejska odpowiada za zarządzanie całościowe, które obejmuje:

 • zarządzanie budżetem
 • wyznaczanie priorytetów
 • określanie celów programu i kryteriów
 • monitorowanie i kierowanie realizacją
 • prowadzenie działań stanowiących kontynuację projektów i ocena programu.

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) Komisji Europejskiej odpowiada za zarządzanie scentralizowanymi elementami programu, które obejmuje:

 • promowanie programu i jego ofert
 • ogłaszanie zaproszeń do składania wniosków
 • sprawdzanie wniosków o dofinansowanie
 • zarządzanie umowami i monitorowanie projektów
 • rozpowszechnianie informacji na temat wyników.

Ponadto EACEA i Komisja przeprowadzają analizy i prace badawcze, a także zarządzają organami i sieciami wspieranymi w ramach programu Erasmus+ i je finansują.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania programem Erasmus+ są dostępne w ocznych programach prac publikowanych przez Komisję Europejską.

Agencje krajowe

Na poziomie krajów UE większą część zarządzania programem Erasmus+ Komisja powierzyła agencjom krajowym. Poza granicami UE, zwłaszcza w obszarze szkolnictwa wyższego, zarządzaniem zajmują się biura krajowe programu Erasmus+.

Komisja zapewnia agencjom krajowym środki finansowe na zarządzanie zdecentralizowanymi działaniami programu. Dzięki temu mogą one dostosować program do potrzeb swoich krajowych systemów kształcenia i szkolenia oraz strategii na rzecz młodzieży.

Agencje krajowe są odpowiedzialne za:

 • informowanie o programie Erasmus+
 • sprawdzanie wniosków złożonych w ich kraju
 • monitorowanie i ocenę realizacji programu w ich kraju
 • udzielanie wsparcia osobom i organizacjom uczestniczącym w działaniach programu Erasmus+
 • promowanie programu i jego działań na szczeblu lokalnym i krajowym.

Poza tym agencje agencje krajowe udzielają wsparcia beneficjentom w trakcie całego cyklu trwania danego projektu. Współpracują również z beneficjentami i innymi organizacjami, aby usprawniać wdrażanie strategii UE w obszarach wspieranych w ramach tego programu.

Biura krajowe programu Erasmus+

Poza granicami UE w krajach uczestniczących w programie Erasmus+ w dziedzinie szkolnictwa wyższego znaczną część zadań agencji krajowych wykonują biura krajowe programu Erasmus+. Biura te stanowią centralny punkt kontaktowy dla potencjalnych uczestników programu i odpowiadają one za:

 • informowanie o programie i warunkach uczestnictwa
 • udzielanie porad i pomocy potencjalnym wnioskodawcom
 • monitorowanie projektów Erasmus+
 • wspieranie dialogu politycznego, wnoszenie wkładu w badania i organizację imprez
 • utrzymywanie kontaktów z ekspertami i władzami lokalnymi
 • obserwowanie rozwoju polityki.

Inne organizacje

Realizację programu wspiera również wiele innych organizacji, w tym m.in.:

Podziel się tą stroną