Vad får brexit för konsekvenser för programmet Erasmus+?

Brexit väntas leda till många förändringar för Erasmus+ hur det än går med förhandlingarna mellan EU och Storbritannien. Vi kan inte sia om resultaten, men här har vi sammanställt den senaste informationen om hur brexit kommer att påverka organisationer och människor.

Utbytesverksamhet inom Erasmus+

Den 19 mars 2019 antog ministerrådet och Europaparlamentet en förordning för att undvika avbrott i utbyten och verksamhet inom Erasmus+ som involverar Storbritannien om landet skulle lämna EU utan ett avtal (”avtalslöst utträde”).

Förordningen om brexitförberedelser för Erasmus+ omfattar ”rörlighet i utbildningssyfte” enligt definitionerna i förordningen om Erasmus+:

  • Studentutbyten på alla nivåer inom den högre utbildningen och studenters, lärlingars och elevers utbyten inom yrkesutbildningen.
  • Ungdomsutbyten inom verksamhet som avser icke-formellt och informellt lärande och volontärverksamhet.
  • Personalutbyten inom allmän och yrkesinriktad utbildning.
  • Utbyten för personer som är aktiva inom ungdomsarbete eller i ungdomsorganisationer samt ungdomsledare.

Förordningen ska se till att de som är utomlands på ett Erasmusfinansierat utbyte inte behöver avbryta sitt utbyte den dag då Storbritannien lämnar EU.
Det kan till exempel gälla en fransk universitetsstuderande som gör ett Erasmusutbyte i London och en brittisk yrkesstuderande som gör Erasmuspraktik i Budapest.

Åtgärderna gäller tills all utbytesverksamhet inom Erasmus+ som startar före brexit är avslutad, med hänsyn till att utbytena kan pågå i högst tolv månader.

Förordningen gäller alla programländer inom Erasmus+, dvs. EU-länderna, Liechtenstein, Norge, Island, Turkiet, Nordmakedonien, Serbien och Storbritannien.

Alla pågående Erasmusutbyten, också internationella, som startade före brexit omfattas av brexitförberedelserna för Erasmus+.

Alla pågående Erasmusutbyten som startade före brexit omfattas av brexitförberedelserna för Erasmus+.

De blir informerade av Erasmus+ nationella programkontor som finns i alla programländer.

Syftet med förordningen om brexitförberedelser för Erasmus+ är att undvika de mycket negativa effekterna av ett avtalslöst utträde som skulle drabba dem som är utomlands den dag då Storbritannien lämnar EU. Det är en akut lösning på ett akut problem. Därför omfattar förordningen inte utbyten som börjar efter det att Storbritannien har lämnat EU.

Kommissionen antog dock vid samma tillfälle ett förslag till en förordning med övergripande åtgärder (förordning om åtgärder för genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2019 i samband med Storbritanniens utträde ur unionen). Förordningen med åtgärder ska ännu antas av rådet och omfattar utbildningsutbyten som börjar efter brexit men bara på vissa specifika och mer restriktiva villkor.

EU:s bidrag till den pågående utbytesverksamhet som omfattas av förordningen om brexitförberedelser för Erasmus+ finns redan med i EU:s allmänna budget.

Enligt förordningen om brexitförberedelser för Erasmus+ ska det brittiska programkontoret fortsätta att ha hand om de utbyten som startar före brexit.

Vi vill inte spekulera om vad som händer med programkontoret därefter.

Enligt förordningen om brexitförberedelser för Erasmus+ ska de brittiska universiteten fortsätta att vara anslutna till stadgan tills de har slutfört alla utbyten som startar före den dag då Storbritannien lämnar EU.

Studieperioder utomlands erkänns aldrig formellt per automatik. Det är EU-landet och lärosätet som själva bestämmer vad som ska erkännas.

Förordningen om brexitförberedelser för Erasmus+ omfattar verksamhet som finansieras genom programmet Erasmus+. Det gäller också volontärutbyten som finansieras genom programmet och som startar före den dag då Storbritannien lämnar EU. Europeiska solidaritetskårens verksamhet omfattas också av den föreslagna förordningen med övergripande åtgärder.

DiscoverEU finansieras inte av Erasmus+ och omfattas därför inte av förordningen om brexitförberedelser för Erasmus+.

Många europeiska samarbetsprojekt har en brittisk partner eller samordnare. Vad som händer med de projekt som undertecknas före brexit beror på om förordningen med övergripande åtgärder för EU:s budget 2019 antas och om Storbritannien fortsätter att fullgöra sina finansiella förpliktelser enligt EU-budgeten. Om landet gör det så fortsätter finansieringen till slutet av 2019.

 

 

Länkar

 

Dela denna sida