Aký vplyv bude mať brexit na program Erasmus+?

Bez ohľadu na to, aký bude výsledok prebiehajúcich rokovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, očakáva sa, že brexit povedie k mnohým zmenám pri realizácii programu Erasmus+. Výsledok rokovaní zatiaľ nepoznáme, avšak na tejto stránke nájdete najnovšie informácie o tom, ako môže vystúpenie Veľkej Británie z EÚ ovplyvniť život organizácií a jednotlivcov.

Činnosti vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+

19. marca 2019 prijali Rada a Parlament nariadenie, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby v prípade, že Spojené kráľovstvo vystúpi z Únie bez dohody (tzv. scenár bez dohody), nedošlo k prerušeniu činností vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+, ktoré sa týkajú Spojeného kráľovstva.

Krízové nariadenie o programe Erasmus+ sa vzťahuje na „vzdelávaciu mobilitu“ v zmysle nariadenia o programe Erasmus+. Ide teda o:

  • mobilitu študentov vo všetkých cykloch vysokoškolského vzdelávania a študentov, učňov a žiakov odborného vzdelávania a prípravy,
  • mobilitu mladých ľudí v neformálnych vzdelávacích činnostiach a činnostiach informálneho učenia, ako aj mladých ľudí vykonávajúcich dobrovoľnícke činnosti,
  • mobilitu zamestnancov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy,
  • mobilitu osôb aktívnych v práci s mládežou alebo v rámci mládežníckych organizácií a mobilitu mládežníckych vedúcich.

Nariadenie zaisťuje, aby v deň vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie nedošlo k prerušeniu obdobia mobility osôb, ktoré sa nachádzajú v zahraničí v rámci činností vzdelávacej mobility financovaných z programu Erasmus+.
Týka sa to napríklad francúzskych vysokoškolských študentov, ktorí sa zúčastňujú na mobilite v rámci programu Erasmus+ v Londýne, ale rovnako aj študentov v odbornej príprave zo Spojeného kráľovstva, ktorí absolvujú stáž v rámci programu Erasmus+ v Budapešti.

Uvedené opatrenia sa budú uplatňovať do ukončenia všetkých činností vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+, ktoré sa začali pred dátumom vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie, pričom tieto činnosti môžu trvať maximálne 12 mesiacov.

Vzťahuje sa na všetky krajiny zapojené do programu Erasmus+, teda na členské štáty EÚ, ale aj Lichtenštajnsko, Nórsko, Island, Turecko, Severné Macedónsko, Srbsko a Spojené kráľovstvo.

Na všetky prebiehajúce činnosti mobility v rámci programu Erasmus+ vrátane medzinárodných činností, ktoré sa začali pred dňom vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie, sa budú vzťahovať krízové opatrenia.

Na všetky prebiehajúce výmeny v rámci programu Erasmus+, ktoré sa začali pred dňom vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie, sa budú vzťahovať krízové opatrenia.

Prostredníctvom národných kontaktných miest programu Erasmus+ – národných agentúr programu Erasmus+, ktoré boli zriadené vo všetkých krajinách zapojených do programu Erasmus+.

Cieľom krízového nariadenia o programe Erasmus+ je vyhnúť sa značne rušivému vplyvu scenára bez dohody na občanov, ktorí sa v deň vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie budú nachádzať v zahraničí. Ide o bezprostredné riešenie bezprostredného problému. Uvedené nariadenie sa teda nevzťahuje na činnosti mobility, ktoré sa začínajú od dátumu vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ.

Komisia zároveň navrhla horizontálne krízové nariadenie (nariadenie o opatreniach týkajúcich sa plnenia a financovania všeobecného rozpočtu Únie v roku 2019 v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie). Ak by toto horizontálne nariadenie prijala Rada, vzťahovalo by sa na vzdelávacie výmeny, ktoré sa začnú po dátume vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie za určitých osobitných podmienok a reštriktívnejším spôsobom.

Príspevok Únie na prebiehajúce činnosti mobility, ktorých sa toto krízové nariadenie o programe Erasmus+ týka, bol už vyčlenený zo všeobecného rozpočtu EÚ.

V rámci krízového nariadenia o programe Erasmus+ bude národná agentúra Spojeného kráľovstva vykonávať prebiehajúce mobility v oblasti vzdelávania, ktoré sa začali pred dátumom vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

O budúcnosti národnej agentúry Spojeného kráľovstva vo vzdialenejšej budúcnosti nemôžeme špekulovať.

V rámci krízového nariadenia o programe Erasmus+ sa bude Charta Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie vzťahovať na univerzity v Spojenom kráľovstve, kým neukončia prebiehajúce vzdelávacie mobility, ktoré sa začali pred dátumom vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

Študijný pobyt v zahraničí nie je automaticky formálne uznávaný. Závisí to od členských štátov a vzdelávacích inštitúcií.

Krízové nariadenie o programe Erasmus+ sa vzťahuje na činnosti financované z tohto programu. Patria medzi ne činnosti vzdelávacej mobility financované na základe programu Erasmus+, ktoré sa začali pred dňom, keď Spojené kráľovstvo vystúpi z Európskej únie. Na činnosti Európskeho zboru solidarity sa vzťahuje navrhnuté horizontálne krízové nariadenie.

Iniciatíva DiscoverEU nie je financovaná z programu Erasmus+, preto sa na ňu krízové nariadenie o programe Erasmus+ nevzťahuje.

Do mnohých európskych projektov spolupráce je zapojený partner alebo koordinátor zo Spojeného kráľovstva. Osud projektov, na ktoré boli zmluvy uzavreté pred dátumom vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie, bude závisieť od prijatia horizontálneho krízového nariadenia o rozpočte EÚ na rok 2019 a od toho, či bude Spojené kráľovstvo naďalej plniť svoje finančné záväzky voči rozpočtu EÚ. Ak tak Spojené kráľovstvo urobí, financovanie môže pokračovať až do konca roku 2019.

 

 

Súvisiace odkazy

 

Zdieľajte túto stránku