Kā <i>Brexit</i> ietekmēs programmu “Erasmus+”?

Lai kāds arī būtu ES un Apvienotās Karalistes sarunu iznākums, paredzams, ka Brexit radīs daudzas izmaiņas attiecībā uz “Erasmus+”. Kaut arī sarunu iznākums vēl nav zināms, šajā vietnē atradīsiet jaunāko informāciju par to, kā Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES varētu ietekmēt organizācijas un privātpersonas.

“Erasmus +” mobilitātes pasākumi izglītības un mācību nolūkā

Padome un Parlaments 2019. gada 19. martā pieņēma regulu, lai novērstu visus “Erasmus+” mācību mobilitātes pasākumu traucējumus gadījumā, ja Apvienotā Karaliste izstājas no ES bez vienošanās (nevienošanās scenārijs).

Ārkārtas pasākumu regula attiecībā uz “Erasmus+” aptver “mācību mobilitāti” “Erasmus+” regulas definīcijas izpratnē, proti:

  • augstākās izglītības iestāžu visu ciklu studentu un profesionālās izglītības un apmācības studentu, mācekļu un audzēkņu mobilitāti;
  • neformālās un ikdienējās mācīšanās pasākumos un brīvprātīgajā darbā iesaistītu jauniešu mobilitāti;
  • izglītības un apmācības personāla mobilitāti;
  • jaunatnes darbinieku vai jaunatnes organizācijās iesaistīto personu un jauniešu līderu mobilitāti.

Regula nodrošina, ka cilvēkiem, kas brīdī, kad Apvienotā Karaliste izstāsies no Eiropas Savienības, atradīsies ārzemēs “Erasmus+” finansētas mācību mobilitātes darbības ietvaros, netiks pārtraukts iesāktais mobilitātes periods.
Tas attiecas, piemēram, uz Francijas augstākās izglītības studentu, kas “Erasmus+” programmas ietvaros mācās Londonā, un tieši tāpat arī uz Apvienotās Karalistes studentu, kurš apgūst profesionālo izglītību, piedaloties “Erasmus+” prakses programmā Budapeštā.

Šos pasākumus piemēros, kamēr tiks pabeigti visi “Erasmus+” mācību mobilitātes pasākumi, kas sākti pirms AK izstāšanās dienas, ņemot vērā, ka šo mobilitātes pasākumu ilgums nepārsniedz 12 mēnešus.

Šie pasākumi attiecas uz visām programmas “Erasmus+” valstīm, t. i., ES dalībvalstīm, Lihtenšteinu, Norvēģiju, Islandi, Turciju, Ziemeļmaķedoniju, Serbiju un Apvienoto Karalisti.

Ārkārtas pasākumu piemērošanas jomā būs visas notiekošās “Erasmus+” mobilitātes darbības, kas sāktas pirms AK izstāšanās dienas, tai skaitā starptautiskās darbības.

Visus notiekošos “Erasmus +” apmaiņas pasākumus, kas sākti pirms Apvienotās Karalistes izstāšanās dienas, aptvers “Erasmus +” ārkārtas pasākumi.

Informāciju sniegs nacionālie programmas “Erasmus+” kontaktpunkti, t.i., “Erasmus+” valsts aģentūras, kas izveidotas katrā “Erasmus+” programmas valstī.

“Erasmus+” ārkārtas pasākumu regulas mērķis ir nepieļaut negatīvās sekas, kādas uz pilsoņiem, kuri Apvienotās Karalistes izstāšanās dienā atradīsies ārzemēs, varētu atstāt “nevienošanās scenārijs”. Tas ir tūlītējs risinājums visakūtākajai problēmai. Tāpēc minētā regula neattiecas uz mobilitātes darbībām, kas sāksies Apvienotās Karalistes izstāšanās dienā vai pēc tam.

Vienlaikus Komisija ierosināja horizontālu ārkārtas pasākumu regulu (Regula par Savienības vispārējā budžeta izpildes un finansēšanas pasākumiem 2019. gadā saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības). Ja Padome pieņems šo horizontālo regulu, tā aptvers apmaiņas pasākumus izglītības un mācību nolūkiem, kuri sāksies pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības, atsevišķās situācijās un ar lielākiem ierobežojumiem.

Savienības ieguldījums pašreizējās mobilitātes darbībās, ko aptver “Erasmus+” ārkārtas pasākumu regula, jau bija paredzēts ES vispārējā budžetā.

“Erasmus+” ārkārtas pasākumu regula paredz, ka Apvienotās Karalistes valsts aģentūra pabeigs tās mācību mobilitātes darbības, kuras sākās pirms Apvienotās Karalistes izstāšanās.

Mums nav precīzi zināms, kas notiks ar Apvienotās Karalistes valsts aģentūru tālākā nākotnē.

“Erasmus+” ārkārtas pasākumu regula paredz, ka “Erasmus” Augstākās izglītības harta attieksies uz Apvienotās Karalistes universitātēm līdz brīdim, kad būs noslēgtas mācību mobilitātes darbības, kuras sāktas pirms AK izstāšanās.

Mācību un izglītības periodi ārvalstīs nav automātiski saistīti ar oficiālu atzīšanu. Par to lemj dalībvalstis un attiecīgās akadēmiskās struktūras.

“Erasmus+” ārkārtas pasākumu regula attiecas uz darbībām, ko finansē no programmas “Erasmus+”. Tas ietver mobilitātes brīvprātīgās darbības, ko finansē no programmas “Erasmus+” un kas sāktas pirms Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības. Eiropas Solidaritātes korpusa darbības aptver horizontālās regulas priekšlikums, kas paredz ārkārtas pasākumus.

Tā kā iniciatīvu “DiscoverEU” nefinansē no programmas “Erasmus+”, to neaptver ārkārtas pasākumu regula.

Daudzos Eiropas sadarbības projektos ir iesaistīts partneris vai koordinators no Apvienotās Karalistes. Pirms AK izstāšanās noslēgto projektu nākotne būs atkarīga no horizontālās regulas pieņemšanas Brexit saistībā, kura paredz ārkārtas pasākumus attiecībā uz ES budžetu 2019. gadā, un no tā, vai Apvienotā Karaliste turpinās pildīt savas finansiālās saistības, kas izriet no ES budžeta. Ja Apvienotā Karaliste to darīs, finansējumu var turpināt līdz 2019. gada beigām.

 

 

Citas saites

 

Bendrinti šį puslapį