Kokį poveikį „Brexit’as“ padarys programai „Erasmus+“?

Kokie bebūtų tebesitęsiančių ES ir Jungtinės Karalystės derybų rezultatai, dėl „Brexit’o“ numatoma daug su „Erasmus+“ susijusių pokyčių. Derybų rezultatai dar nežinomi, tačiau čia rasite naujausią informaciją apie tai, kaip Jungtinės Karalystės išstojimas iš ES gali paveikti organizacijas ir pavienius asmenis.

„Erasmus+“ judumo mokymosi tikslais veikla

2019 m. kovo 19 d. Taryba ir Parlamentas priėmė reglamentą, kuris turėtų padėti išvengti „Erasmus+“ judumo mokymosi tikslais veiklos, kurioje dalyvauja ir Jungtinė Karalystė, pertrūkio tuo atveju, jei Jungtinė Karalystė išstotų iš ES nesudariusi susitarimo („Brexit’o“ be susitarimo scenarijus).

Nenumatytiems atvejams skirtu „Erasmus+“ reglamentu reglamentuojamas judumas mokymosi tikslais, kaip apibrėžta „Erasmus+“ reglamente. Tai reiškia:

  • visų aukštojo mokslo pakopų studentų, pameistrių ir profesinių mokyklų moksleivių judumą;
  • jaunimo, dalyvaujančio neformaliojo ir savaiminio mokymosi veikloje bei savanoriškoje veikloje, judumą;
  • švietimo sektoriaus darbuotojų judumą;
  • su jaunimu ar jaunimo organizacijomis dirbančių asmenų ir jaunimo lyderių judumą.

Reglamentu užtikrinama, kad žmonės, kurie Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dieną dalyvaus pagal „Erasmus+“ finansuojamoje judumo mokymosi tikslais veikloje užsienyje, galėtų toliau joje dalyvauti.
Ši nuostata taikoma tiek, pvz., Prancūzijos universiteto studentui, pagal judumo programą „Erasmus+“ atvykusiam studijuoti į Londoną, tiek Jungtinės Karalystės profesinės mokyklos moksleiviui, atliekančiam mokomąją praktiką pagal programą „Erasmus+“ Budapešte.

Šios priemonės bus taikomos tol, kol bus baigta iki Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dienos pradėta „Erasmus+“ judumo mokymosi tikslais veikla, atsižvelgiant į tai, kad ši judumo veikla gali trukti ne ilgiau nei 12 mėnesių.

Ji taikoma visoms programos „Erasmus+“ šalims, t. y. ES valstybėms narėms, Lichtenšteinui, Norvegijai, Islandijai, Turkijai, Šiaurės Makedonijai, Serbijai ir Jungtinei Karalystei.

„Erasmus+“ nenumatytų atvejų priemonės bus taikomos visai „Erasmus+“ judumo veiklai (įskaitant tarptautinę veiklą), pradėtai iki Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dienos.

„Erasmus+“ nenumatytų atvejų priemonės bus taikomos visai „Erasmus+“ mainų veiklai, pradėtai iki Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dienos.

Suinteresuotieji subjektai bus informuojami per „Erasmus+“ kontaktinius centrus – nacionalines agentūras, įsteigtas visose programos „Erasmus+“ šalyse.

Nenumatytiems atvejams skirtu „Erasmus+“ reglamentu siekiama išvengti labai neigiamo poveikio suinteresuotiesiems subjektams, besimokantiems užsienyje Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos dieną, jeigu išstojimas vyktų nesudarius susitarimo. Tai skubus skubios problemos sprendimas. Todėl Reglamentas neapima judumo veiklos, prasidėsiančios po Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES dienos.

Komisija yra pasiūliusi horizontalųjį nenumatytiems atvejams skirtą reglamentą (Reglamentas dėl Sąjungos 2019 m. bendrojo biudžeto vykdymo ir finansavimo priemonių, susijusių su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos). Jeigu Taryba priimtų šį horizontalųjį reglamentą, jis būtų taikomas mokymosi mainų veiklai, pradėtai po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dienos ir vykdomai tam tikromis griežtesnėmis sąlygomis.

Sąjungos įnašas, iš kurio finansuojama vykstanti judumo veikla, kuriai taikomas nenumatytiems atvejams skirtas „Erasmus+“ reglamentas, jau numatytas bendrajame ES biudžete.

Pagal nenumatytiems atvejams skirtą „Erasmus+“ reglamentą Jungtinės Karalystės nacionalinė agentūra su judumu mokymosi tikslais susijusią veiklą, pradėtą iki Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dienos, vykdys tol, kol užbaigs.

Kas Jungtinės Karalystės nacionalinės agentūros laukia šiai veiklai pasibaigus, neaišku.

Pagal nenumatytiems atvejams skirtą „Erasmus+“ reglamentą „Erasmus“ aukštojo mokslo chartija bus taikoma Jungtinės Karalystės universitetams tol, kol jie užbaigs iki Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dienos pradėtą judumo mokymosi tikslais veiklą.

Mokymosi laikotarpiai užsienyje nėra pripažįstami automatiškai. Dėl jų sprendžia pačios valstybės narės ir jų mokslo įstaigos.

Nenumatytiems atvejams skirtas „Erasmus+“ reglamentas apima visą pagal programą „Erasmus+“ finansuojamą veiklą. Taigi jis apima ir pagal programą „Erasmus+“ finansuojamą ir iki Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dienos pradėtą savanorišką judumo veiklą. Europos solidarumo korpuso veiklai taikomas siūlomas horizontalusis nenumatytiems atvejams skirtas reglamentas.

Iniciatyva „DiscoverEU“ nėra finansuojama pagal programą „Erasmus+“, todėl nenumatytiems atvejams skirtas „Erasmus+“ reglamentas jai netaikomas.

Daugelyje Europos bendradarbiavimo projektų dalyvauja partneriai arba koordinatoriai iš Jungtinės Karalystės. Projektų, pasirašytų iki Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dienos, baigtis priklausys nuo to, ar bus priimtas horizontalusis reglamentas dėl 2019 m. ES biudžeto, skirto su „Brexit‘u“ susijusiems nenumatytiems atvejams, ir ar Jungtinė Karalystė laikysis savo finansinių prievolių ES biudžetui. Jei ji toliau vykdys finansinius įsipareigojimus, projektai galės būti finansuojami iki 2019 m. pabaigos.

 

 

Susijusios nuorodos

 

Bendrinti šį puslapį