Kako će se Brexit odraziti na program Erasmus+?

Sporazumom o povlačenju predviđeno je da će Ujedinjena Kraljevina do završetka tekućih programa EU-a za razdoblje 2014. – 2020., uključujući Erasmus+, i dalje sudjelovati u njima kao da je država članica EU-a.

Moguće sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u programima nakon 2020. ovisit će o ishodu cjelokupnih pregovora o budućem odnosu dviju strana.

Aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja u okviru programa Erasmus+

Mogu li studenti iz Ujedinjene Kraljevine i dalje sudjelovati u aktivnostima mobilnosti u zemljama sudionicama programa Erasmus+?

Korisnici iz Ujedinjene Kraljevine mogu nastaviti koristiti bespovratna sredstva dodijeljena u okviru sadašnjeg VFO-a do njihova krajnjeg roka, čak i ako ona istječu nakon 2020. Prema tome studenti i drugi sudionici iz Ujedinjene Kraljevine mogu i dalje sudjelovati u aktivnostima mobilnosti u drugim zemljama sudionicama programa Erasmus+, odnosno u državama članicama EU-a te Lihtenštajnu, Norveškoj, Islandu, Turskoj, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji, do završetka projekata ili dok se sredstva ne potroše.

Moguće sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u programima nakon 2020. ovisit će o ishodu cjelokupnih pregovora o budućem odnosu dviju strana.

Mogu li studenti iz zemalja sudionica programa Erasmus+ i dalje sudjelovati u aktivnostima mobilnosti u Ujedinjenoj Kraljevini?

Mogu. Sklapanjem Sporazuma o povlačenju omogućuje se visokim učilištima i drugim tijelima iz ostalih zemalja sudionica programa da i dalje šalju svoje studente i osoblje na sudjelovanje u aktivnostima mobilnosti u Ujedinjenu Kraljevinu koristeći sredstva iz poziva iz 2019. i 2020., i to do završetka projekata ili dok se sredstva ne potroše.

Moguće sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u idućem programu Erasmus+ ovisit će o ishodu cjelokupnih pregovora o budućem odnosu dviju strana.

Podijelite ovu stranicu