Cén tionchar a bheidh ag Brexit ar an gclár Erasmus+?

Cibé toradh a bheidh ar na caibidlíochtaí atá ar siúl faoi láthair idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe, meastar go mbeidh go leor athruithe ar Erasmus+ mar gheall ar Brexit. Ní fios go fóill cén toradh a bheidh ar na caibidlíochtaí, ach anseo gheobhaidh tú an t-eolas is déanaí faoin gcaoi a bhféadfadh imeacht na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach difear a dhéanamh d’eagraíochtaí agus do dhaoine aonair.

Gníomhaíochtaí soghluaisteachta foghlama Erasmus+

An 19 Márta 2019, ghlac an Coimisiún agus an Pharlaimint Rialachán ionas nach gcuirfí isteach ar na gníomhaíochtaí soghluaisteachta foghlama de chuid Erasmus+ a bhfuil baint ag an Ríocht Aontaithe leo sa chás go bhfágfadh an Ríocht Aontaithe an tAontas Eorpach gan mhargadh.

Clúdaítear le Rialachán Teagmhasach Erasmus+ ‘soghluaisteacht foghlama’ mar a shainmhínítear i Rialachán Erasmus+. Is é sin:

  • soghluaisteacht na mac léinn i ngach timthriall an ardoideachais agus na mac léinn, na bprintíseach agus na ndaltaí i ngairmoideachas agus i ngairmoiliúint;
  • soghluaisteacht daoine óga i ngníomhaíochtaí foghlama seachfhoirmiúla agus neamhfhoirmiúla agus i ngníomhaíochtaí i réimse na hoibre deonaí;
  • soghluaisteacht foirne i réimse an oideachais agus na hoiliúna;
  • soghluaisteacht na ndaoine sin atá gníomhach in obair óige nó in eagraíochtaí don óige agus soghluaisteacht ceannairí ógra.

I gcás daoine atá ar an gcoigríoch trí ghníomhaíocht soghluaisteachta foghlama atá maoinithe ag Erasmus+, cinntítear leis an Rialachán seo nach gcuirfear deireadh leis an ngníomhaíocht sin an lá a fhágfaidh an Ríocht Aontaithe an tAontas Eorpach.
Baineann sé sin le mac léinn ardoideachais de bhunadh na Fraince atá i mbun gníomhaíocht soghluaisteachta Erasmus+ i Londain, mar shampla, agus le mac léinn ón Ríocht Aontaithe atá i mbun tréimhse gairmoiliúna Erasmus+ i mBúdaipeist chomh maith céanna.

Beidh feidhm ag na bearta seo go dtí go mbeidh críoch curtha leis na gníomhaíochtaí soghluaisteachta foghlama Erasmus+ a thosaigh roimh an dáta a fhágfaidh an Ríocht Aontaithe an tAontas Eorpach, ag cur san áireamh go bhféadfadh sé go mbeadh suas le 12 mhí i gceist leis na gníomhaíochtaí soghluaisteachta sin.

Is leis na tíortha ar fad atá páirteach i gClár Erasmus+ a bhaineann sé, i.e. Ballstáit an Aontais Eorpaigh, Lichtinstéin, an Iorua, an Íoslainn, an Tuirc, an Mhacadóin Thuaidh, an tSeirbia agus an Ríocht Aontaithe.

Clúdófar leis na bearta teagmhasacha na gníomhaíochtaí soghluaisteachta Erasmus+ ar fad atá ar siúl cheana, gníomhaíochtaí idirnáisiúnta a thosaigh roimh an dáta a fhágfaidh an Ríocht Aontaithe an tAontas Eorpach san áireamh.

Clúdófar leis na bearta teagmhasacha na malartuithe Erasmus+ ar fad ar cuireadh tús leo roimh an dáta a fhágfaidh an Ríocht Aontaithe an tAontas Eorpach.

Trí na teagmhálaithe náisiúnta Erasmus+: na Gníomhaireachtaí Náisiúnta Erasmus+ atá bunaithe i ngach tír atá páirteach i gClár Erasmus+.

Is éard is aidhm do rialachán teagmhasach Erasmus+, i gcás nach mbeadh margadh ar bith ann maidir le Brexit, an mórthionchar a bheadh aige sin ar shaoránaigh atá thar lear an lá a fhágfaidh an Ríocht Aontaithe an tAontas Eorpach a laghdú. Is réiteach láithreach é ar an bhfadhb is práinní. Dá bhrí sin, ní chlúdaítear leis an Rialachán seo gníomhaíochtaí soghluaisteachta a thosóidh ar dháta tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach nó tar éis an dáta sin.

Ag an am céanna, mhol an Coimisiún rialachán teagmhasach cothrománach (Rialachán maidir le bearta i ndáil le buiséad ginearálta an Aontais a chur chun feidhme agus a mhaoiniú in 2019 maidir le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach). Má ghlacann an Chomhairle an rialachán cothrománach sin, clúdófar malartuithe foghlama a thosóidh tar éis an dáta a fhágfaidh an Ríocht Aontaithe an tAontas Eorpach faoi choinníollacha sonracha áirithe agus ar bhealach níos srianta.

Rinneadh foráil cheana féin i mbuiséad ginearálta an Aontais maidir le ranníocaíocht an Aontais leis na gníomhaíochtaí soghluaisteachta atá ar siúl faoi láthair agus a chlúdaítear le rialachán teagmhasach Erasmus+.

Faoi rialachán teagmhasach Erasmus+, cuirfidh Gníomhaireacht Náisiúnta na Ríochta Aontaithe i gcrích na gníomhaíochtaí soghluaisteachta foghlama a bheidh ar siúl cheana agus ar cuireadh tús leo roimh an dáta a fhágfaidh an Ríocht Aontaithe an tAontas Eorpach.

Ní fhéadfaimid a bheith ag tuairimíocht faoina bhfuil i ndán do Ghníomhaireacht Náisiúnta na Ríochta Aontaithe ina dhiaidh sin.

Faoi rialachán teagmhasach Erasmus+, beidh feidhm ag Cairt Ardoideachais Erasmus+ maidir le hollscoileanna na Ríochta Aontaithe go dtí go gcuirfear i gcríoch na gníomhaíochtaí soghluaisteachta foghlama a bheidh ar bun cheana agus ar cuireadh tús leo roimh an dáta a fhágfaidh an Ríocht Aontaithe an tAontas Eorpach.

Ní thugtar aitheantas foirmiúil go huathoibríoch d’aon tréimhse foghlama thar lear. Is faoi na Ballstáit féin agus na hinstitiúidí acadúla é sin.

Clúdaítear le bearta teagmhasacha Erasmus+ gníomhaíochtaí atá maoinithe ag an gclár Erasmus+. Ina measc sin tá gníomhaíochtaí soghluaisteachta oibre deonaí a mhaoinítear faoin gclár Erasmus+ agus ar cuireadh tús leo roimh an dáta a fhágfaidh an Ríocht Aontaithe an tAontas Eorpach. Tá gníomhaíochtaí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh clúdaithe leis an Rialachán teagmhasach cothrománach atá beartaithe.

Níl “DiscoverEU” maoinithe ag Erasmus+ agus, dá bhrí sin, ní chlúdaítear le rialachán teagmhasach Erasmus+ é.

Is iomaí tionscadal comhair Eorpaigh a bhfuil comhpháirtí nó comhordaitheoir de bhunadh na Ríochta Aontaithe aige. Tá cinniúint na dtionscadal a tosaíodh roimh an dáta a fhágfaidh an Ríocht Aontaithe an tAontas Eorpach ag brath ar cé acu a ghlacfar nó nach nglacfar an rialachán teagmhasach cothrománach i dtaca le Brexit agus ar cé acu a leanfaidh nó nach leanfaidh an Ríocht Aontaithe de bheith ag comhlíonadh a cuid oibleagáidí airgeadais faoi bhuiséad an Aontais. Má dhéanfar an méid sin, féadfar leanúint leis an maoiniú go dtí deireadh na bliana 2019.

 

 

Naisc ghaolmhara

 

Comhroinn an leathanach seo