Millised on Brexiti tagajärjed programmile Erasmus+?

Olenemata ELi ja Ühendkuningriigi käimasolevate läbirääkimiste tulemustest, toob Brexit Erasmus+ jaoks kaasa palju muudatusi. Läbirääkimiste tulemused ei ole veel teada, kuid siit leiate värskeimat teavet selle kohta, kuidas Ühendkuningriigi lahkumine EList võib mõjutada organisatsioone ja üksikisikuid.

Erasmus+ õpirändetegevused

19. märtsil 2019 võtsid nõukogu ja Euroopa Parlament vastu määruse, et vältida Erasmus+ Ühendkuningriigiga seotud õpirändetegevuste katkemist juhul, kui Ühendkuningriik lahkub EList kokkuleppeta (nn kokkuleppeta stsenaarium).

Ettepanek võtta vastu Erasmus+ erandolukorra määrus sisaldab Erasmus+ määruses määratletud õpirännet. See hõlmab järgmist:

  • kõrghariduse kõikide astmete üliõpilaste ning kutsehariduses ja -koolituses osalevate õppurite ja õpipoisiõppes olevate isikute õpiränne;
  • mitteformaalses ja informaalses õpitegevuses ja vabatahtlikus tegevuses osalevate noorte õpiränne;
  • haridus- ja koolitusvaldkonna töötajate õpiränne;
  • noorsootöös või noorteorganisatsioonides osalevate inimeste ja noortejuhtide õpiränne.

Määrusega on tagatud, et nende Erasmus+ õpirändetegevuses osalevate inimeste, kes Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise kuupäeval on välismaal, õpirändeperiood ei katke.
See kehtib näiteks nii Londonis õppiva Prantsusmaa üliõpilase, kui ka Budapestis Erasmus+ kutsepraktikal osaleva Ühendkuningriigi üliõpilase suhtes.

Neid meetmeid kohaldatakse seni, kuni kõik enne Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise kuupäeva alanud Erasmus+ õpirändetegevused on lõpule viidud, võttes arvesse, et need tegevused võivad kesta kuni 12 kuud.

Seda kohaldatakse kõigi Erasmus+ programmiriikide suhtes (s.t ELi liikmesriigid ning Liechtenstein, Norra, Island, Türgi, Põhja-Makedoonia, Serbia ja Ühendkuningriik).

Erasmus+ erakorralised meetmed hõlmavad kõiki käimasolevaid Erasmus+ õpirändetegevusi, sealhulgas enne Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise kuupäeva alanud rahvusvahelisi tegevusi.

Erasmus+ erakorralised meetmed hõlmavad kõiki käimasolevaid Erasmus+ vahetusprogramme, mis algasid enne Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise kuupäeva.

Kodanike riiklike Erasmus+ kontaktpunktide kaudu, milleks on igas programmiriigis asuvad Erasmus+ riiklikud bürood.

Erasmus+ erandolukorra määruse eesmärk on vältida kokkuleppeta stsenaariumi kahjustavat mõju kodanikele, kes viibivad välismaal hetkel, mil Ühendkuningriik liidust välja astub. See on vahetu lahendus kõige pakilisemale probleemile. Seetõttu ei hõlma asjaomane määrus pärast Ühendkuningriigi EList väljaastumist algavaid õpirändetegevusi.

Samal ajal tegi komisjon ettepaneku horisontaalse erandolukorra määruse kohta (määrus 2019. aastal liidu üldeelarve täitmise ja rahastamisega seotud meetmete kohta seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega). Kui nõukogu selle vastu võtab, hõlmab see horisontaalne määrus õpivahetusi, mis algavad pärast Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise kuupäeva, kuid toimuvad teatavatel eritingimustel ja kitsendatult.

Liidu toetus Erasmus+ erandolukorra määrusega hõlmatud käimasolevatele õpirändetegevustele oli ELi üldeelarves juba ette nähtud.

Erasmus+ erandolukorra määruse kohaselt jätkab Ühendkuningriigi riiklik büroo enne Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise kuupäeva alanud õpirännete haldamist.

Me ei saa spekuleerida selle üle, mis saab Ühendkuningriigi riiklikust büroost pärast seda.

Vastavalt Erasmus+ erandolukorra määrusele kohaldatakse Erasmuse kõrgharidushartat Ühendkuningriigi ülikoolide suhtes seni, kuni nad haldavad enne Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise kuupäeva alanud õpirändetegevusi.

Välismaal veedetud õppeperioodiga ei kaasne automaatselt ametlik tunnustamine. See sõltub liikmesriikidest ja haridusasutustest.

Erasmus+ erandolukorra määrus hõlmab programmi Erasmus+ raames rahastatavaid tegevusi, sealhulgas programmist rahastatavat vabatahtlikku tegevust, mis algas enne Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise kuupäeva. Kavandatav horisontaalne erandolukorra määrus hõlmab ka Euroopa solidaarsuskorpuse tegevust.

Algatust DiscoverEU ei rahastata Erasmus+ vahenditest, mistõttu Erasmus+ erandolukorra määrus seda ei hõlma.

Paljudel Euroopa koostööprojektidel on kas Ühendkuningriigist pärit partner või koordinaator. Enne Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise kuupäeva sõlmitud projektide saatus sõltub sellest, kas Brexiti erandolukorra horisontaalne määrus võetakse vastu ELi 2019. aasta eelarve ajal ja kas Ühendkuningriik jätkab ELi eelarvest tulenevate finantskohustuste täitmist. Kui Ühendkuningriik seda teeb, võib rahastamine jätkuda kuni 2019. aasta lõpuni.

 

 

Lingid

 

Jaga seda lehte