Πώς το Brexit θα επηρεάσει το πρόγραμμα Erasmus+;

Ανεξάρτητα από την έκβαση των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ), το Brexit αναμένεται ότι θα επιφέρει πολλές αλλαγές στο Erasmus+. Αν και το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων δεν είναι ακόμη γνωστό, παρακάτω θα βρείτε τις τελευταίες πληροφορίες για το πώς η έξοδος της Βρετανίας από την ΕΕ μπορεί να επηρεάσει οργανισμούς και μεμονωμένα άτομα.

Δραστηριότητες μαθησιακής κινητικότητας Erasmus+

Στις 19 Μαρτίου 2019, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο εξέδωσαν κανονισμό με σκοπό να αποφευχθεί η διακοπή των δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας του Erasmus+ στις οποίες συμμετέχει το Ηνωμένο Βασίλειο, σε περίπτωση αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ χωρίς συμφωνία.

Ο κανονισμός έκτακτης ανάγκης για το Erasmus+ καλύπτει τη «μαθησιακή κινητικότητα», όπως ορίζεται στον κανονισμό για το πρόγραμμα Erasmus+. Πιο συγκεκριμένα, καλύπτει:

  • την κινητικότητα φοιτητών σε όλους τους κύκλους της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και σπουδαστών, μαθητευομένων και μαθητών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
  • την κινητικότητα νέων σε δραστηριότητες μη τυπικής και άτυπης μάθησης καθώς και σε εθελοντικές δραστηριότητες·
  • την κινητικότητα απασχολουμένων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·
  • την κινητικότητα ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας ή σε οργανώσεις νεολαίας, καθώς και στελεχών της νεολαίας.

Ο κανονισμός διασφαλίζει ότι τα άτομα που βρίσκονται στο εξωτερικό στο πλαίσιο μιας χρηματοδοτούμενης δραστηριότητας μαθησιακής κινητικότητας Erasmus+ την ημέρα αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα αναγκαστούν να διακόψουν τη δραστηριότητά τους.
Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για έναν Γάλλο φοιτητή ανώτατης εκπαίδευσης που συμμετέχει σε δραστηριότητα κινητικότητας στο Λονδίνο, στο πλαίσιο του Erasmus+, αλλά εξίσου και για έναν Βρετανό σπουδαστή ο οποίος πραγματοποιώντας επαγγελματική κατάρτιση συμμετέχει σε πρακτική άσκηση στη Βουδαπέστη, στο πλαίσιο του Erasmus+.

Τα μέτρα αυτά θα ισχύουν έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι δραστηριότητες μαθησιακής κινητικότητας του Erasmus+ που ξεκίνησαν πριν από την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβανομένου υπόψη του ότι οι εν λόγω δραστηριότητες κινητικότητας μπορούν να διαρκούν έως 12 μήνες το πολύ.

Ισχύει για όλες τις χώρες του προγράμματος Erasmus+, δηλαδή τα κράτη μέλη της ΕΕ, συν το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, την Ισλανδία, την Τουρκία, τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, τη Σερβία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Όλες οι εν εξελίξει δραστηριότητες κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών δραστηριοτήτων, οι οποίες ξεκίνησαν πριν από την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα καλύπτονται από τα μέτρα έκτακτης ανάγκης για το Erasmus+.

Όλες οι εν εξελίξει ανταλλαγές του Erasmus+ οι οποίες ξεκίνησαν πριν από την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα καλύπτονται από τα μέτρα έκτακτης ανάγκης για το Erasmus+.

Μέσω των εθνικών σημείων επαφής Erasmus+, δηλαδή, των εθνικών οργανισμών Erasmus+ που είναι εγκατεστημένοι σε κάθε χώρα του προγράμματος Erasmus+.

Στόχος του κανονισμού έκτακτης ανάγκης για το Erasmus+ είναι να αποφευχθούν οι πολύ δυσμενείς συνέπειες που θα είχε ένα Brexit «χωρίς συμφωνία» για τους πολίτες που θα βρίσκονται στο εξωτερικό την ημέρα που το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την Ένωση. Είναι μια άμεση λύση στο πλέον άμεσο πρόβλημα. Ως εκ τούτου, αυτός ο κανονισμός δεν καλύπτει τις δραστηριότητες κινητικότητας που θα ξεκινούν την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Παράλληλα, η Επιτροπή πρότεινε έναν οριζόντιο κανονισμό έκτακτης ανάγκης (κανονισμός για τη λήψη μέτρων σχετικά με την εκτέλεση και τη χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2019 σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση). Αν εγκριθεί από το Συμβούλιο, αυτός ο οριζόντιος κανονισμός θα καλύπτει τις μαθησιακές ανταλλαγές που θα ξεκινήσουν μετά από την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και με πιο περιοριστικό τρόπο.

Η συνεισφορά της Ένωσης στις εν εξελίξει δραστηριότητες κινητικότητας που καλύπτονται από κανονισμό έκτακτης ανάγκης για το Erasmus+ είχε ήδη προβλεφθεί στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ.

Στο πλαίσιο του κανονισμού έκτακτης ανάγκης για το Erasmus+, ο εθνικός οργανισμός του Ηνωμένου Βασιλείου θα διεκπεραιώσει τις εν εξελίξει δραστηριότητες κινητικότητας οι οποίες είχαν ξεκινήσει πριν από την ημερομηνία αποχώρησης του ΗΒ από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πέρα από αυτό το σημείο, δεν μπορούμε να κάνουμε εικασίες για την τύχη του εθνικού οργανισμού του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με τον κανονισμό έκτακτης ανάγκης για το Erasmus+, ο Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση θα εφαρμόζεται στα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρις ότου αυτά ολοκληρώσουν τις εν εξελίξει δραστηριότητες κινητικότητας που ξεκίνησαν πριν από την ημερομηνία αποχώρησης του ΗΒ από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Καμία επίσημη αναγνώριση δεν συνδέεται αυτόματα με περίοδο σπουδών στο εξωτερικό. Αυτό εναπόκειται στα κράτη μέλη και στα ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Ο κανονισμός έκτακτης ανάγκης για το Erasmus+ καλύπτει δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος Erasmus+. Στις δραστηριότητες αυτές συγκαταλέγονται οι δραστηριότητες εθελοντισμού που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Erasmus+ και ξεκίνησαν πριν από την ημερομηνία αποχώρησης του ΗΒ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης καλύπτονται από τον προτεινόμενο οριζόντιο κανονισμό έκτακτης ανάγκης.

Το DiscoverEU δεν χρηματοδοτείται από το Erasmus+ και, ως εκ τούτου, δεν καλύπτεται από τον κανονισμό έκτακτης ανάγκης για το Erasmus+.

Σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα συνεργασίας συμμετέχουν εταίροι ή συντονιστές από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η τύχη των προγραμμάτων που είχαν συναφθεί πριν από την ημερομηνία αποχώρησης του ΗΒ από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξαρτηθεί από την έγκριση του οριζόντιου κανονισμού έκτακτης ανάγκης για το Brexit όσον αφορά τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2019, καθώς και από το εάν το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξακολουθήσει να εκπληρώνει τις δημοσιονομικές του υποχρεώσεις στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ. Εάν ναι, η χρηματοδότηση μπορεί να συνεχιστεί μέχρι το τέλος του 2019.

 

 

Σχετικοί σύνδεσμοι

 

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα