Jaký bude mít brexit dopad na program Erasmus+?

Bez ohledu na výsledek probíhajících jednání mezi EU a Spojeným královstvím povede brexit v provádění programu Erasmus+ k mnoha změnám. Níže uvádíme přehled aktuálních informací o potenciálních dopadech brexitu na organizace a jednotlivce účastnící se programu Erasmus+.

Vzdělávací mobilita v rámci programu Erasmus+

Dne 19. března 2019 přijala Komise a Evropský parlament nařízení, které má zabránit tomu, aby museli účastníci programu Erasmus+ svůj pobyt v zahraničí v případě brexitu bez dohody přerušit (týká se účastníků ze Spojeného království či podílejících se na aktivitách ve Spojeném království).

Nařízení o mimořádné situaci v rámci programu Erasmus+ se vztahuje na vzdělávací mobilitu, tak jak je definována v nařízení o programu Erasmus+. To znamená:

  • mobilitu studentů všech cyklů vysokoškolského vzdělávání a studentů, učňů a žáků v rámci odborného vzdělávání a přípravy
  • mobilitu mladých lidí v rámci neformálního učení a dobrovolnických činností
  • mobilitu pracovníků v oblasti vzdělávání a odborné přípravy
  • mobilitu osob, které jsou zapojeny do práce s mládeží nebo do činnosti mládežnických organizací, a mobilitu mládežnických vedoucích

Nařízení zajišťuje, aby lidé, kteří se v den, kdy Spojené království vystoupí z Evropské unie, účastní v zahraničí vzdělávací mobility financované z programu Erasmus+, nemuseli své vzdělávání přerušit.
To platí například nejen pro francouzského vysokoškolského studenta, který v rámci programu Erasmus+ studuje v Londýně, ale i pro studenta ze Spojeného království, který se v rámci programu Erasmus+ účastní stáže v Budapešti.

Opatření budou platit do té doby, než budou dokončeny všechny aktivity v rámci vzdělávací mobility, které byly zahájeny před datem vystoupení Spojeného království z EU, přičemž tyto aktivity mohou trvat maximálně 12 měsíců.

Opatření se vztahují na všechny země, které se programu Erasmus+ účastní – tj. členské státy EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Severní Makedonii, Srbsko, Spojené království a Turecko.

Mimořádná opatření se vztahují na veškeré probíhající aktivity v rámci programu Erasmus+, a to včetně těch mezinárodních, které byly zahájeny před datem vystoupení Spojeného království z EU.

Uvedená mimořádná opatření pro program Erasmus+ se vztahují na veškeré probíhající výměnné aktivity tohoto programu, které byly zahájeny před datem vystoupení Spojeného království z EU.

Informovat je budeme prostřednictvím národních kontaktních míst programu Erasmus+, tzn. přes národní agentury programu Erasmus+ sídlící v programových zemích.

Cílem nařízení o mimořádné situaci v rámci programu Erasmus+ je zabránit tomu, aby scénář, kdy Spojené království opustí EU bez dosažení dohody, neměl příliš negativní dopad na občany, kteří v den brexitu pobývají v zahraničí. Jedná se o opatření, která řeší bezprostřední problém. Toto nařízení se proto nevztahuje na vzdělávací mobilitu zahájenou v den vystoupení Spojeného království z EU či později.

Komise zároveň předložila návrh horizontálního nařízení o mimořádné situaci (nařízení o opatřeních týkajících se provádění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie). Pokud bude návrh přijat Radou, zajistí řešení pro účastníky vzdělávací mobility, která bude realizována po datu vystoupení Spojeného království z EU. Nicméně podmínky takovýchto vzdělávacích výměn budou mít jinou, omezenější podobu.

Příspěvek Unie na probíhající výměny, na něž se nařízení o mimořádné situaci v rámci programu Erasmus+ vztahuje, již byl v souhrnném rozpočtu EU vyčleněn.

Podle nařízení o mimořádné situaci v rámci programu Erasmus+ bude národní agentura Spojeného království nadále realizovat ty vzdělávací výměnné pobyty, které byly zahájeny před brexitem.

Co bude s agenturou dále, nelze v této chvíli jasně říci.

Podle nařízení o mimořádné situaci v rámci programu Erasmus+ se tato listina bude na vysoké školy ze Spojeného království vztahovat tak dlouho, dokud neskončí probíhající vzdělávací výměny, tedy ty, jež byly zahájeny před datem vystoupení Spojeného království z EU.

Formální uznávání studia stráveného v zahraničí není automatické. O tom si samy rozhodují jednotlivé členské státy a akademické instituce.

Nařízení se týká aktivit financovaných prostřednictvím programu Erasmus+. Tam spadá i dobrovolnická činnost financovaná z programu Erasmus+, jež započala před datem vystoupení Spojeného království z EU. Aktivity Evropského sboru solidarity upravuje navrhované horizontální nařízení o mimořádné situaci.

Tato iniciativa není financována z programu Erasmus+, a proto se na ni nařízení nevztahuje.

Řada evropských projektů spolupráce zahrnuje partnera nebo koordinátora ze Spojeného království. Osud těchto projektů sjednaných před datem vystoupení Spojeného království z EU závisí na tom, zda bude přijato horizontální nařízení o mimořádné situaci v rámci rozpočtu EU na rok 2019, a dále na tom, zda bude Spojené království i nadále plnit své finanční závazky vůči rozpočtu EU. Pokud tomu tak bude, může financování projektů pokračovat až do konce roku 2019.

 

 

Související odkazy

 

Sdílej tuto stránku