Unijna Nagroda za Bezpieczeństwo Produktów
Zasady konkursu

Cel przyznania Nagrody

Nowy Ład dla Konsumentów podkreśla, że choć ogólne ramy prawne dotyczące ochrony konsumentów w UE zasadniczo spełniają swoją rolę, istnieje potrzeba wzmocnienia istniejących przepisów, możliwości dochodzenia roszczeń przez konsumentów oraz świadomości dotyczącej ochrony konsumentów i bezpieczeństwa produktów.

Jednocześnie obserwuje się wiele dobrych przykładów przedsiębiorców, którzy opracowują i propagują działania przyczyniające się do poprawy poszanowania praw konsumentów, ich bezpieczeństwa i możliwości dochodzenia przez nich roszczeń. Praktyki te warto promować i powinny one zyskać większą widoczność na szczeblu UE.

Celem konkursu o Unijną Nagrodę za Bezpieczeństwo Produktów jest nagradzanie firm, które są liderami w dziedzinie ochrony konsumentów, a bezpieczeństwo produktów traktują jako najwyższy priorytet. Jest to prestiżowe wyróżnienie dla tych, którzy wykraczają poza wymagania stawiane przez przepisy UE i dają przykład, który może być dla innych inspiracją.

Kategorie nagród

Na 2019 r. przewidziane są dwie kategorie tematyczne:

Bezpieczeństwo produktów nieżywnościowych sprzedawanych przez internet

Pierwsza kategoria przewidziana jest dla przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż internetową, które kładą szczególny nacisk na bezpieczeństwo oferowanych produktów (nieżywnościowych). Taki wysoki poziom bezpieczeństwa może być wynikiem między innymi wdrożenia skutecznych procedur wycofywania produktów z rynku lub stosowania nowych metod identyfikacji produktów niebezpiecznych i innowacyjnych technik komunikacji z konsumentami.

Nagrodzone procedury i procesy powinny w widoczny sposób podnosić bezpieczeństwo produktów sprzedawanych przez internet i wykraczać poza minimalne wymagania przewidziane w przepisach prawa UE.

O nagrodę w tej kategorii mogą się ubiegać przedsiębiorstwa będące:

 • producentami sprzedającymi własne towary przez internet,
 • detalicznymi sklepami internetowymi,
 • internetowymi targami oferującymi produkty stron trzecich on-line.

Bezpieczeństwo artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci

Nagroda zostanie przyznana przedsiębiorstwom zajmującym się projektowaniem, produkcją lub dystrybucją artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci, dla których bezpieczeństwo dzieci jest najważniejszym priorytetem. Przedsiębiorstwa takie mogą przykładowo stosować kompleksowe rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo w całym cyklu życia produktów,  oferować innowacyjne produkty w zakresie bezpieczeństwa, komunikować na temat bezpieczeństwa, zapewniać wysoki poziom usług posprzedażnych lub stosować skuteczne procedury wycofywania produktów z rynku i monitorowania bezpieczeństwa produktów.

Nagrodzone produkty, usługi lub procesy powinny w widoczny sposób podnosić bezpieczeństwo dzieci i wykraczać poza minimalne wymagania przewidziane w przepisach prawa UE.

Artykuły pielęgnacyjne dla dzieci to takie produkty dla niemowląt i małych dzieci, jak:

 • odzież i obuwie,
 • wanienki i akcesoria do mycia,
 • butelki i akcesoria do karmienia,
 • nosidła,
 • wyposażenie i akcesoria do spania, takie jak łóżeczka niemowlęce, łóżka, materace i pościel,
 • krzesełka do karmienia i inne rodzaje krzesełek (z wyłączeniem fotelików samochodowych),
 • wózki dziecięce,
 • akcesoria zapewniające bezpieczeństwo, takie jak bramki ochronne.

Zabawki i produkty kosmetyczne oraz żywność nie mogą być zgłaszane do konkursu.

Nagrody zostaną przyznane dwóm różnym rodzajom beneficjentów:

 • Mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwom (MŚP), zgodnie z definicją w zaleceniu Komisji 2003/361/WE,
  tj. przedsiębiorstwom, które (i) zatrudniają mniej niż 250 pracowników (co jest wyrażone w „rocznych jednostkach pracy”) i (ii) generują roczny obrót nieprzekraczający 50 mln EUR i/lub mają całkowity bilans roczny nieprzekraczający 43 mln EUR.
 • Większym firmom: przedsiębiorstwom, które nie kwalifikują się jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa.

W sumie w konkursie wyłonionych zostanie 12 zwycięzców. W obu kategoriach (bezpieczeństwo produktów sprzedawanych przez internet oraz bezpieczeństwo artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci) Złoto, Srebro lub Brąz przyznane zostaną trzem MŚP i trzem większym przedsiębiorstwom.

MŚP

Większe przedsiębiorstwa

Sprzedaż produktów przez internet

3 nagrody

3 nagrody

Artykuły pielęgnacyjne dla dzieci

3 nagrody

3 nagrody

Kto może przystąpić do konkursu?

Kwalifikujące się przedsiębiorstwa:

 • Muszą być zarejestrowane w jednym z 31 krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (28 państw członkowskich UE + Islandia, Liechtenstein i Norwegia) lub mieć spółkę zależną zarejestrowaną w EOG.

  W przypadku brytyjskich aplikantów: zwracamy uwagę, że w zależności od wyniku negocjacji warunków wystąpienia
  z UE między Unią a Zjednoczonym Królestwem, aplikanci brytyjscy mogą utracić prawo do udziału w konkursie, a złożone przez nich aplikacje zostaną, tym samym, odrzucone.

 • Prowadzić działalność w ramach jednego z sektorów wymienionych w punkcie 2 (sprzedaż produktów przez internet lub artykuły pielęgnacyjne dla dzieci).
 • Zgłosić działalność prowadzoną w przynajmniej jednym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego dłużej niż przez okres 6 miesięcy poprzedzających ostatni dzień nadsyłania zgłoszeń (rozpoczęcie działalności przed 7 października 2018 r.) tak, by jej wpływ mógł zostać poddany ocenie.
 • Produkty lub usługi zgłaszane do konkursu muszą spełniać wymogi określone w odpowiednich przepisach prawa UE i wykraczać poza narzucone przez nie zobowiązania.
 • Prowadzić działalność w zgodzie z uznanymi na szczeblu międzynarodowym normami społecznej odpowiedzialności biznesu. Finaliści konkursu zostaną pod tym względem poddani szczegółowej ocenie.

Komisja Europejska może wykluczyć podmioty będące w jednej z sytuacji, o których mowa w art. 136 ust. 1 i art. 141 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz jego zasad stosowania:

 • podmiot znajduje się w stanie upadłości, prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, jego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarcia układu z wierzycielami, gdy jego działalność gospodarcza jest zawieszona lub gdy znajduje się on w jakiejkolwiek analogicznej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w prawie Unii lub prawie krajowym;
 • stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej – że podmiot naruszył swoje obowiązki dotyczące uiszczania podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne wynikające z mającego zastosowanie prawa;
 • stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej – że podmiot (i/lub osoby upoważnione do jego reprezentowania, podejmowania decyzji lub sprawowania nad nim kontroli, faktyczni właściciele lub osoby istotne z punktu widzenia przyznania Nagrody) dopuścił się poważnego naruszenia etyki zawodowej poprzez naruszenie obowiązujących przepisów ustawowych lub wykonawczych lub norm etycznych grupy zawodowej, do której ten podmiot należy, lub poprzez jakiekolwiek bezprawne zachowanie, które ma wpływ na jego zawodową wiarygodność, w przypadku gdy tego rodzaju zachowanie wskazuje na bezprawny zamiar lub rażące niedbalstwo, w tym również w szczególności poprzez którekolwiek z poniższych zachowań:
  1. (i) przedstawienie informacji wymaganych do sprawdzenia braku podstaw wykluczenia lub do sprawdzenia spełnienia kryteriów uczestnictwa lub kwalifikacji, lub w ramach wykonania zobowiązania prawnego, które to informacje w wyniku nieuczciwości lub zaniedbania wprowadzały w błąd;
  2. (ii) zawarcie porozumienia z innymi osobami lub podmiotami w celu wypaczenia wyników konkursu;
  3. (iii) naruszenie praw własności intelektualnej;
  4. (iv) próby wpłynięcia na proces podejmowania decyzji przez właściwego urzędnika zatwierdzającego w trakcie procedury wyboru;
  5. (v) próby pozyskania poufnych informacji, które mogą dać danej osobie lub danemu podmiotowi nienależną przewagę
   w procedurze wyboru;
 • stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku – że podmiot dopuścił się nadużycia finansowego, korupcji, zachowań związanych z organizacją przestępczą, prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną albo pracy dzieci lub innych przestępstw związanych z handlem ludźmi.

Aplikanci mogą zostać zdyskwalifikowani także w przypadku, gdy nie przestrzegają uznawanych na szczeblu międzynarodowym standardów społecznej odpowiedzialności biznesu odnoszących się do praw człowieka, pracy, środowiska i uczciwych praktyk rynkowych.

Procedura i najważniejsze daty

Przesyłanie zgłoszeń

Przedsiębiorstwa mogą nadsyłać zgłoszenia w terminie od 25 lutego 2019 r. do 7 kwietnia 2019 r. poprzez zaprojektowaną w tym celu platformę internetową. Zgłoszenia przyjmowane są w jednym z języków urzędowych UE (z wyjątkiem języka maltańskiego i celtyckiego). Jednak zgłoszenia nadsyłane w językach innych niż język angielski będą oceniane przez jury na podstawie tłumaczeń maszynowych.

Zgłoszenie składa się z sekcji dotyczącej kryteriów kwalifikacji (w tym kryteriów dotyczących deklaracji społecznej odpowiedzialności biznesu) i sekcji konkursowej. Formularze zgłoszeniowe zawarte są w załączniku 1.

Na kolejnym etapie konkursu uczestnicy mogą zostać poproszeni o dostarczenie dalszej dokumentacji (na potrzeby potwierdzenia tożsamości prawnej, numeru konta bankowego, informacji związanych z oceną społecznej odpowiedzialności biznesu itp.).

Wybór zwycięzców

Proces selekcji przewiduje trzy rundy:

 • Faza 1: Aplikacje zostaną dokładnie sprawdzone, w celu zapewnienia, że spełniają kryteria przystąpienia do konkursu.
 • Faza 2: Krajowe organy nadzoru rynku wybiorą najlepszych kandydatów z każdego kraju. Selekcja zostanie przeprowadzona w oparciu o kryteria konkursu i odpowiedzi udzielone na pytania w formularzu zgłoszeniowym.
 • Faza 3: Unijne jury złożone z urzędników UE wysokiego szczebla, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przemysłu i/lub społeczności akademickiej wyłoni finalistów, którzy przejdą ocenę pod kątem spełniania uznanych międzynarodowych kryteriów społecznej odpowiedzialności biznesu, przed ostatecznym wyborem
  12 finalistów konkursu.

Wszyscy aplikanci zostaną do końca lipca 2019 r. powiadomieni o wynikach konkursu drogą elektroniczną.

Ceremonia wręczenia nagród i warsztaty networkingowe

Dwunastka zwycięzców oraz inni wyróżnieni aplikanci zostaną zaproszeni do uczestnictwa w prestiżowej Ceremonii wręczenia nagród i warsztatach networkingowych w Brukseli. Podmioty zaproszone wraz ze zwycięzcami zostaną wybrane na podstawie etapu krajowej preselekcji z zamiarem zapewnienia równowagi reprezentowanych krajów i wielkości przedsiębiorstw. Nagrodę wręczy zwycięzcom Věra Jourová, unijna komisarz ds. konsumentów.

Najważniejsze daty

25.02.2019 r.

Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do konkursu

07.04.2019 r.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu

Maj 2019 r.

Preselekcja przez krajowe organy nadzoru rynku

Czerwiec 2019 r.

Ostateczny wybór zwycięzców przez unijne jury

Wrzesień

Ceremonia wręczenia nagród
i warsztaty networkingowe w Brukseli

Prawa i obowiązki aplikantów

W przypadku zakwalifikowania się do finału konkursu aplikanci zobowiązują się do uczestnictwa w Ceremonii wręczenia nagród i zaprezentowania stosowanych przez siebie najlepszych praktyk podczas warsztatów networkingowych, które odbędą się w Brukseli dnia 26 września 2019 r. (termin zostanie potwierdzony). Komisja Europejska pokryje koszty zakwaterowania i podróży do Brukseli jednego przedstawiciela każdej wyróżnionej firmy (z jednego z 31 krajów kwalifikujących się do udziału w konkursie).

12 zwycięzców będzie mogło wykorzystywać logotyp i markę Konkursu na potrzeby promocji swoich przedsiębiorstw jako najlepszych w dziedzinie bezpieczeństwa, bez uprzedniej zgody Komisji Europejskiej. Zwycięzcom nie zostaną przyznane żadne środki finansowe, a Nagroda będzie miała wymiar czysto symboliczny.

Komisja będzie promować nagrodzone praktyki na swojej stronie internetowej przy pomocy mediów społecznościowych
w dedykowanej do tego celu broszurze oraz przy użyciu innych stosownych środków. Ponadto Komisja może wykorzystać wszelkie informacje przesłane wraz z aplikacją (w szczególności nazwy przedsiębiorstw i informacje o krajach, w których się mieszczą oraz opisy najlepszych praktyk i ich innowacyjności), o ile aplikant nie przedstawi wyraźnego żądania, aby niektóre elementy aplikacji pozostały nieujawnione (np. aby chronić swój interes gospodarczy).

Aplikanci upoważniają Komisję Europejską do publikowania wszelkich wykonanych na jej zlecenie zdjęć lub nagrań powstałych w trakcie przygotowań do Ceremonii wręczenia nagród lub podczas tego wydarzenia, a także podczas warsztatów networkingowych. Wszelkie materiały audiowizualne tego rodzaju będą wyłączną własnością Komisji.

Inne warunki

Ochrona danych

Wszelkie dane osobowe zgromadzone w procesie rejestracji będą przechowywane przez Komisję Europejską, która wykorzysta je wyłącznie na potrzeby Konkursu i związanej z nim kampanii.

Wszelkie dane osobowe będą przetwarzane przez Komisję Europejską w zgodzie z przepisami rozporządzenia 2018/1725.

Konflikt interesów

Aplikanci zobowiązani są podjąć wszelkie działania, aby nie dopuścić do sytuacji, w której bezstronne i obiektywne przeprowadzenie Konkursu będzie zagrożone ze względu na interes gospodarczy, przekonania polityczne lub przynależność narodową, więzi rodzinne lub emocjonalne albo wszelką inną wspólnotę interesów („konflikt interesów”).

Zobowiązani są oni bez zwłoki poinformować Komisję o każdej sytuacji stanowiącej konflikt interesów lub mogącej do niego prowadzić, a także niezwłocznie podjąć niezbędne kroki w celu naprawienia takiej sytuacji. Komisja ma prawo zweryfikować, czy podjęto stosowne działania i może wymagać zastosowania dodatkowych środków w określonym terminie.

Odwołanie konkursu

Komisja może odwołać Konkurs lub zdecydować o nieprzyznaniu żadnej nagrody bez konieczności przyznania aplikantom rekompensaty, w sytuacji, gdy:

 • nie zostanie przesłane żadne zgłoszenie,
 • jury zdecyduje, że żadne z nadesłanych zgłoszeń nie spełnia kryteriów jakościowych,
 • zwycięzca(-y) nie przestrzega(ją) zasad niniejszego konkursu.

Odpowiedzialność

W żadnym wypadku organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wypadkowe, związane
z kosztami, pośrednie i bezpośrednie, które mogą wystąpić na skutek uczestnictwa w niniejszym Konkursie.

Podobnie, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku kradzieży, zaginięcia, odniesienia obrażeń, opóźnienia lub powstania szkody w trakcie podróży do Brukseli.

Ponadto organizatorzy w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności w związku z odwołaniem konkursu, jego przełożeniem na inny termin lub zmianą z powodu wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.

Prawo właściwe i sąd właściwy

Wszelkie spory wynikające ze zgłoszenia, interpretacji lub ważności obecnie obowiązujących zasad i niniejszej kampanii będą rozstrzygane na mocy prawa belgijskiego, a wszelkie wynikłe spory będą podlegać wyłącznej jurysdykcji właściwego sądu w Belgii.

Wersje językowe

Jeśli między wersją przetłumaczoną, a oryginalną wersją w języku angielskim dowolnego dokumentu związanego
z konkursem występują rozbieżności, wersję w języku angielskim uznaje się za obowiązującą.

W kontrowersyjnych przypadkach interpretacji bądź stosowania różnych wersji językowych, wersję w języku angielskim uznaje się za obowiązującą.

Kontakt

Więcej informacji na temat Nagrody za Bezpieczeństwo Produktów można znaleźć na stronie poświęconej Konkursowi
o Nagrodę za Bezpieczeństwo Produktów lub kontaktując się z działem pomocy pod adresem: contact@product-safety-award.eu

Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem pełnej zgody na przyjęcie powyższych zasad. Naruszenie powyższych zasad może spowodować dyskwalifikację z konkursu.

 

Załącznik 1