ELi tooteohutuse auhind
Konkursi eeskirjad

Auhinna eesmärk

Uus lahendus tarbijatele toob esile asjaolu, et kuigi tarbijakaitse üldine õigusraamistik toimib ELis üldiselt hästi, on siiski vaja jõulisemalt rakendada olemasolevaid eeskirju, tagada tarbijate kaebuste lahendamine ning suurendada teadlikkust tarbijakaitse ja tooteohutuse kohta.

Samal ajal on palju näiteid ettevõtetest, kes arendavad ja edendavad meetmeid, mis aitavad tarbijate õigusi, ohutust ja kaebuste lahendamist edendada. Selliseid meetmeid tasub soodustada ja neid tuleks ELi tasandil paremini esile tõsta.

ELi tooteohutuse auhinna eesmärk on tunnustada ettevõtteid, kes on eeskujulikud tarbijakaitse poolest, sest nad pööravad oma tegevuses eriti suurt tähelepanu tooteohutusele. See on prestiižikas tunnustus neile, kes ületavad ELi õigusnõudeid ja näitavad teistele innustavat eeskuju.

Auhinna kategooriad

2019. aastal on kaks teemakategooriat.

Internetis müüdavate toiduks mittekasutatavate toodete ohutus

Esimeses kategoorias tunnustatakse internetis tooteid müüvaid ettevõtteid, kes pööravad eriti suurt tähelepanu oma tootevalikus olevate (toiduks mittekasutatavate) toodete ohutusele. Seda võidakse teha näiteks tõhusate tagasikutsumismenetluste, ohtlike toodete kindlakstegemise uute meetodite või klientidega suhtlemise uuenduslike võtete abil.

Auhinna võitnud menetlused ja protsessid peaksid selgelt suurendama internetis müüdavate toodete ohutust ning ületama ELi õiguses sätestatud miinimumnõudeid.

Selles kategoorias saavad auhinnale kandideerida järgmist laadi ettevõtted:

 • tootjad, kes müüvad oma tooteid internetis;
 • internetipoe pidajad;
 • e-turud, kes müüvad internetis kolmandate isikute tooteid.

Lapsehooldustoodete ohutus

See auhind on ettevõtetele, kes loovad, toodavad või müüvad lapsehooldustooteid ja kelle tegevuse keskmes on laste ohutuse tagamine. Selleks võidakse näiteks näha ette põhjalikke menetlusi ohutuse tagamiseks toote kogu eluea jooksul, varustada tooteid uuenduslike turvaabinõudega, lisada teateid ohutuse kohta, pakkuda müügijärgset klienditeenindust, tagada tõhus ja kindel tooteohutuse kontroll või tagasikutsumise menetlus.

Auhinna võitnud toode, teenus või protsess peaks olema selgelt kasulik lapse ohutuse tagamiseks ja ületama ELi õiguses sätestatud miinimumnõudeid.

Lapsehooldustoodete hulka kuuluvad näiteks järgmised tooted imikutele ja väikelastele:

 • rõivad ja jalatsid;
 • vannid ja vannitarbed;
 • lutipudelid ja toitmisvahendid;
 • turvahällid;
 • magamisvahendid, nagu hällid, voodid, madratsid ja voodipesu;
 • söögitoolid ja teised istmed (v.a turvatoolid autosse);
 • jalutuskärud;
 • ohutusvarustus, nagu turvaväravad.

Mänguasjad, nahahooldustooted ja toit ei kuulu sellesse auhinnakategooriasse.

Auhind antakse kahte liiki ettevõtetele:

 • mikro-, väikesed või keskmise suurusega ettevõtted (VKEd) – Euroopa Komisjoni soovituse 2003/361 / EK määratluse kohaselt ettevõtted, kellel on i) alla 250 töötaja (aasta tööühikutes) ja kelle ii) aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastane bilansimaht ei ületa 43 miljonit eurot;
 • suuremad ettevõtted – kõik ettevõtted, keda ei liigitata mikro-, väikeste ega keskmise suurusega ettevõtete hulka.

Kokku kuulutatakse välja 12 võitjat. Mõlemas kategoorias (internetis müüdavad tooted ja lapsehooldustooted) antakse kuld, hõbe ja pronks kolmele VKE-le ja kolmele suuremale ettevõttele.

VKEd

Suuremad ettevõtted

Internetis müüdavad tooted

Kolm auhinda

Kolm auhinda

Lapsehooldustooted

Kolm auhinda

Kolm auhinda

Kes võivad kandideerida?

Nõuete kohaselt peavad ettevõtted

 • olema registreeritud ühes 31st Euroopa Majanduspiirkonna riigist (28 ELi liikmesriiki ning Island, Liechtenstein ja Norra) või neil peab olema ühes EMP riigis registreeritud tütarettevõte; Kandidaadid Ühendkuningriigist: pange tähele, et sõltuvalt Ühendkuningriigi EList lahkumise läbirääkimiste tulemustest ei pruugi Ühendkuningriigi kandidaadid enam vastata auhinnakonkursil osalemise nõuetele ning nende taotlused võidakse seetõttu tagasi lükata.

 • tegutsema ühel punktis 2 viidatud tegevusalal (internetis müüdavad tooted või lapsehooldustooted);
 • esitama näite meetmest, mida rakendati vähemalt ühes Euroopa Majanduspiirkonna riigis ja mis algas vähemalt kuus kuud enne taotluste esitamise tähtaega (st hiljemalt 7. oktoobril 2018), et selle mõju saaks hinnata;
 • esitama toote või menetluse, mis peab olema kooskõlas asjaomaste ELi õigusaktide nõuetega ja neid ületama;
 • tegutsema kooskõlas ettevõtja sotsiaalse vastutuse rahvusvaheliselt tunnustatud standarditega. Finalistid vaadatakse üle, võttes arvesse ettevõtja sotsiaalse vastutuse rahvusvaheliselt tunnustatud kriteeriumeid.

Euroopa Komisjon võib välistada üksused, kes on liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid käsitleva määruse artikli 136 lõikes 1 ja artikli 141 lõikes 1 märgitud olukorras:

 • üksus on pankrotis, tema suhtes on algatatud maksejõuetus- või likvideerimismenetlus, tema vara haldab likvideerija või kohus, ta on sõlminud kokkuleppe võlausaldajatega, peatanud äritegevuse või on liidu õiguse või liikmesriigi õiguse alusel toimuva samalaadse menetluse tõttu analoogses olukorras;
 • lõpliku kohtuotsuse või lõpliku haldusotsusega on tõendatud, et üksus on jätnud täitmata kohaldatavast õigusest tulenevad maksude või sotsiaalkindlustusmaksete tasumisega seotud kohustused;
 • lõpliku kohtuotsuse või lõpliku haldusotsusega on tõendatud, et üksus (ja/või isikud, kellel on volitused sellist üksust esindada, tema nimel otsuseid teha või teda kontrollida, kes on tegelik kasusaaja või oluline auhinna andmisel) on süüdi tõsises ametialases rikkumises, olles rikkunud kohaldatavaid õigusnorme või selle kutseala eetilisi norme, mille esindaja ta on, või olles pannud toime süülise teo, mis mõjutab tema ametialast usaldusväärsust, kui selline tegevus osutab süülisele tahtlusele või raskele hooletusele, sealhulgas eelkõige järgmisele:
  1. i) menetlusest kõrvalejätmise aluste puudumise või rahastamiskõlblikkuse või valikukriteeriumide täitmise või juriidiliste kohustuste täitmise kontrollimiseks nõutavate andmete moonutamine pettuse või hooletuse teel;
  2. ii) teiste isikute või üksustega kokkuleppe sõlmimine konkurentsi moonutamise eesmärgil;
  3. iii) intellektuaalomandi õiguste rikkumine;
  4. iv) püüe mõjutada väljavalimismenetluse ajal vastutava eelarvevahendite käsutaja otsustusprotsessi;
  5. v) püüe saada konfidentsiaalseid andmeid, mis võivad anda talle väljavalimismenetluses põhjendamatu eelise;
 • lõpliku kohtuotsusega on tõendatud, et üksus on süüdi pettuses, korruptsioonis, kuritegeliku ühendusega seotud tegevuses, rahapesus või terrorismi rahastamises, lapstööjõu kasutamises või muudes inimkaubandusega seotud süütegudes.

Kandidaadid võidakse välistada ka juhul, kui nad ei järgi ettevõtja sotsiaalse vastutuse rahvusvaheliselt tunnustatud standardeid inimõiguste, tööjõu, keskkonna ja õiglaste tegutsemistavade alal.

Menetlus ja põhitähtajad

Taotlused

Ettevõtted saavad esitada taotlusi selleks ettenähtud veebiplatvormi kaudu alates 25. veebruarist kuni 7. aprillini 2019. (Taotluste esitamise uus tähtaeg: 17. aprill 2019) Taotluse saab esitada kõigis ELi ametlikes keeltes, v.a gaeli ja malta keeles. Muus kui inglise keeles esitatud taotlust hindab žürii siiski masintõlke põhjal.

Taotlus koosneb nõuetele vastavuse osast (sh deklaratsioon ettevõtja sotsiaalse vastutuse kriteeriumite kohta) ja auhinna osast. Taotlusvorm on esitatud lisas 1.

Kandidaatidelt võidakse hiljem küsida täiendavaid dokumente (juriidilise isiku või pangakonto kinnitamiseks, ettevõtja sotsiaalse vastutusega seotud kontrollimiseks jne).

Võitjate valimine

Valikuprotsess koosneb kolmest etapist.

 • 1. etapp: auhinnale kandideerijad vaadatakse üle, et teha kindlaks, kas nad vastavad konkursi kriteeriumitele.
 • 2. etapp: riiklikud turujärelevalveasutused valivad parimad kandidaadid igast riigist. See valik põhineb auhinna kriteeriumitel ja taotlusvormidel antud vastustel.
 • 3. etapp: ELi kõrgetasemelistest ametnikest, vabaühenduste ning tööstus- ja/või teadusringkondade esindajatest koosnev žürii valib seejärel finalistid, kes vaadatakse üle, võttes arvesse ettevõtja sotsiaalse vastutuse rahvusvaheliselt tunnustatud kriteeriumeid, kuni on koostatud lõplik loetelu 12 võitjaga.

Kõigile kandidaatidele teatatakse konkursi tulemustest e-kirja teel 2019. aasta juuli lõpuks.

Autasustamistseremoonia ja kontaktide loomise õpikojad

12 võitjat ja teised finaali jõudnud kandidaadid kutsutakse Brüsselisse prestiižikale autasustamistseremooniale ja kontaktide loomise õpikotta. Lisaks võitjatele kutsutud ettevõtted valitakse riikliku eelvaliku tulemuste põhjal ning eesmärgiga tagada tasakaal esindatud riikide ja ettevõtete suuruse alusel. Võitjatele ulatab auhinnad Euroopa Komisjoni tarbijaküsimuste volinik Věra Jourová.

Põhitähtajad

25.02.2019

Algab taotluste vastuvõtmine

07.04.2019

Taotluste esitamise tähtaeg
Taotluste esitamise uus tähtaeg: 17. aprill 2019

Mai 2019

Riiklike turujärelevalveasutuste eelvalik

Juuni 2019

Lõplik valik ELi tasandi žürii poolt

September

Autasustamistseremoonia ja kontaktide loomise õpikoda Brüsselis

Kandidaatide õigused ja kohustused

Finalistide hulka valitud kandidaadid kohustuvad osalema kõrgetasemelisel autasustamistseremoonial ja esitlema oma parimaid tavasid kontaktide loomise õpikojas Brüsselis 26. septembril 2019 (kuupäeva täpsustatakse hiljem). Euroopa Komisjon tasub iga finalistide hulka valitud ettevõtte ühe esindaja Brüsselisse tulekuks tema majutus- ja reisikulud (riigist, mis kuulub auhinnakonkursi nõuetele vastava 31 riigi hulka).

12 võitjat võivad kasutada auhinna logo ja brändikujundust enda kui tooteohutuse eest võitleja reklaamimiseks ilma Euroopa Komisjoni eelneva heakskiiduta. Võitjad ei saa mingit rahalist autasu ja ka auhind ise on puhtalt sümboolne.

Komisjon tutvustab auhinna võitnud tavasid oma veebisaidil, suhtlusmeedias, teemakohases brošüüris ja mis tahes teiste asjakohaste kanalite kaudu. Ta võib kasutada kandidaatide esitatud teavet (konkreetselt ettevõtete ja riikide nimesid, parimate tavade kirjeldusi ja teavet selle kohta, mis on neis uuenduslik), välja arvatud juhul, kui taotleja palub sõnaselgelt teatavad osad jätta konfidentsiaalseks (nt nende kaubanduslike huvide kaitseks).

Kandidaadid lubavad Euroopa Komisjonil avaldada kõiki fotosid või videoid, mida komisjon on teinud autasustamistseremoonia ja kontaktide loomise õpikoja või -kodade ettevalmistamisel ja nende ajal. Kõik sellised audiovisuaalsed materjalid kuuluvad üksnes komisjonile.

Muud tingimused

Andmekaitse

Kõiki registreerimisel kogutud isikuandmeid säilitab Euroopa Komisjon, kes kasutab neid üksnes käesoleva auhinna ja sellega seotud kampaania otstarbel.

Kõiki isikuandmeid töötleb komisjon vastavalt määrusele 2018/1725.

Huvide konflikt

Kandidaadid peavad võtma kõik vajalikud meetmed, et vältida olukorda, mis võiks kahjustada auhinnakonkursi erapooletut ja objektiivset käiku seoses majanduslike huvide, poliitilise või rahvusliku kuuluvuse, perekondlike või emotsionaalsete sidemete või muude ühishuvide (huvide konflikti) tõttu.

Nad peavad teatama komisjonile viivitamatult mis tahes olukorrast, mis kujutab endast huvide konflikti või võib tõenäoliselt selleni viia, ning rakendama kohe kõiki vajalikke meetmeid sellise olukorra kõrvaldamiseks. Komisjon võib kontrollida, kas rakendatud meetmed on asjakohased, ja võib nõuda lisameetmete rakendamist kindlaksmääratud tähtajaks.

Auhinna tühistamine

Komisjon võib auhinnakonkursi tühistada või otsustada mitte välja anda kõiki või mõnda neist auhindadest ilma mingi kohustuseta kandidaatidele seda hüvitada, kui

 • ei esitata ühtegi taotlust;
 • žürii hinnangul ei ole ükski taotlus piisavalt kõrgel tasemel;
 • võitja või võitjad eiravad käesolevaid auhinnakonkursi eeskirju.

Vastutus

Mitte ühelgi juhul ei ole korraldajad vastutavad mis tahes õnnetuste, kulude või otseste ega kaudsete kahjude eest, mis võivad tekkida käesoleva auhinnakonkursi tagajärjel.

Samuti ei vastuta korraldajad mis tahes varguse, kaotuse, vigastuse, hilinemise ega kahjustuse eest reisil Brüsselisse.

Lisaks ei vastuta korraldajad mitte ühelgi juhul ettenägematutel põhjustel auhinna tühistamise, edasilükkamise ega muutmise eest.

Kohaldatav õigus ja pädev kohus

Käesolevate eeskirjade ja selle kampaania rakendamise, tõlgendamise või kehtivusega seotud vaidluste korral kohaldatakse Belgia õigust ning nendest tulenevad vaidlused lahendatakse üksnes Brüsseli pädevas kohtus.

Versioonid erinevates keeltes

Auhinnakonkursi mis tahes dokumentide tõlgitud ja ingliskeelse versiooni erinevuste korral kohaldatakse ingliskeelset versiooni.

Erinevates keeltes versioonide vastuolulise tõlgendamise ja/või rakendamise korral kohaldatakse ingliskeelset versiooni.

Kontakt

Lisateavet tooteohutuse auhinna kohta leiate auhinna veebisaidilt või kasutajatoelt aadressil: contact@product-safety-award.eu

Auhinnakonkursil osalemist loetakse täielikuks nõustumiseks käesolevate eeskirjadega. Nende eeskirjade rikkumine võib tuua kaasa diskvalifitseerimise.

 

Lisa 1