Награда на ЕС за безопасност на продуктите
Правила на конкурса

Цел на наградата

В Новия търговски механизъм за потребителите се подчертава, че макар общата регулаторна рамка за защита на потребителите в ЕС да функционира добре като цяло, е необходимо да се укрепи прилагането на съществуващите правила и средствата за защита на потребителите, както и да се повиши информираността относно защитата на потребителите и безопасността на продуктите.

Същевременно са налице много добри примери за стопански субекти, които разработват и насърчават действия, които допринасят за подобряване на правата, безопасността и защитата на потребителите. Тези практики заслужават да бъдат разпространявани и следва да придобият по-голяма популярност на равнището на ЕС.

Целта на наградата на ЕС за безопасност на продуктите е да се отличат дружествата, които имат забележителни постижения в областта на защитата на потребителите, благодарение на това че поставят безопасността на продуктите в основата на своята стопанска дейност. Наградата е престижно признание за тези, които надхвърлят правните изисквания на ЕС и по този начин служат за пример, който може да вдъхнови други.

Категории на наградата

Има две тематични категории за 2019 г.:

Безопасност на нехранителните продукти, продавани по интернет

С тази категория се отдава признание на дружествата, които извършват продажби по интернет и които отделят особено внимание на безопасността на предлаганите от тях (нехранителни) продукти. Това може да се постига например чрез ефективни процедури за изземване на продукти, нови начини за откриване на опасни продукти или иновативни методи за комуникация с клиентите.

Отличените процедури и процеси следва по доказуем начин да подобряват безопасността на продаваните по интернет продукти и да надхвърлят минималните изисквания, определени в законодателството на ЕС.

По тази категория могат да кандидатстват дружества, които са:

 • производители, продаващи своите стоки по интернет;
 • търговци на дребно по интернет;
 • електронни пазари, предлагащи по интернет продукти на трети страни.

Безопасност на продуктите за грижа за децата

Тази награда е за дружества, които разработват/произвеждат или разпространяват продукти за грижа за децата и които поставят безопасността на децата в основата на своята стопанска дейност. Това може да се постига например чрез въвеждане на цялостни процеси за гарантиране на безопасността на продукта през целия му жизнен цикъл, предоставяне на продукти с иновативни функции за безопасност, изпращане на съобщения за безопасност, следпродажбени услуги за потребителите или ефективни и надеждни процедури за контрол на безопасността на продуктите и процедури за изземване на продукти.

Отличеният продукт, услуга или процес следва по доказуем начин да подобрява безопасността на децата и да надхвърля минималните изисквания, определени в законодателството на ЕС.
Продуктите за грижа за децата включват продукти за бебета или малки деца, като:

 • облекла и обувки;
 • вани и оборудване за къпане;
 • шишета и оборудване за хранене;
 • раници за носене на бебета и деца;
 • спално оборудване, като кошари, легла, матраци и спално бельо;
 • столчета за хранене и друг вид столчета (с изключение на детски столчета за автомобил);
 • детски колички;
 • оборудване за безопасност, като предпазни прегради за врата.

За играчки, козметични продукти и храни не могат да се подават кандидатури.

Наградата ще бъде присъдена на два различни типа бенефициери:

 • Микро, малки и средни предприятия (МСП) съгласно определението в Препоръка 2003/361/EО на Комисията, т.е. предприятия: i) в които работят по-малко от 250 души (изразено като „работещи единици за година“); и ii) които имат годишен оборот, не по-голям от 50 млн. евро, и/или общ годишен баланс, не по-голям от 43 млн. евро.
 • По-големи дружества: всички предприятия, които не могат да бъдат класифицирани като микро, малки и средни предприятия.

Ще има общо 12 победители. Златно отличие, сребърно отличие или бронзово отличие ще бъде присъдено на три МСП и три по-големи дружества във всяка от двете категории (продажби по интернет и продукти за грижа за децата).

МСП

По-големи дружества

Продажби по интернет

3 награди

3 награди

Продукти за грижа за децата

3 награди

3 награди

Кой може да кандидатства

Дружествата, които са допустими, трябва:

 • да са регистрирани в една от 31-те държави в Европейското икономическо пространство (ЕИП) (28-те държави — членки на ЕС, плюс Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) или да имат дъщерно дружество, регистрирано в ЕИП.

  За британски кандидати: Моля, обърнете внимание, че в зависимост от резултата от преговорите по оттегляне на Обединеното кралство от ЕС, е възможно британските кандидати да не бъдат допуснати за участие в процедурата за присъждане на наградата и техните кандидатури могат съответно да бъдат отхвърлени;

 • да осъществяват дейност в един от секторите, посочени в точка 2 (продажби по интернет или продукти за грижа за децата);
 • да представят пример за дейност, която е извършена в най-малко една държава от Европейското икономическо пространство и е започнала най-малко 6 месеца преди крайния срок за подаване на заявления за кандидатстване (т.е. до 7 октомври 2018 г.), за да може да бъде оценено нейното въздействие;
 • представеният продукт или практика трябва да отговарят на съответното законодателство на ЕС и да го надхвърлят;
 • да осъществяват дейност в съответствие с международно признати принципи за корпоративна социална отговорност (CSR). Финалистите ще бъдат подложени на проверка по отношение на корпоративната социална отговорност.

Европейската комисия може да отстрани субекти, които се намират в едно от положенията, посочени в член 136, параграф 1 и член 141, параграф 1 от Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Съюза, и в правилата за прилагането му:

 • субектът е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност или ликвидация, активите му се управляват от ликвидатор, синдик или съд, когато има споразумение с кредиторите си, преустановил е стопанската си дейност или се намира в аналогично положение, произтичащо от сходна процедура, предвидена в правото на Съюза или националното право;
 • с окончателно съдебно решение или окончателен административен акт е установено, че субектът е нарушил задълженията си по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски в съответствие с приложимото право;
 • с окончателно съдебно решение или окончателен административен акт е установено, че субектът (и/или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол, действителни собственици или лица, които имат съществена роля за присъждането на наградата) е виновен в извършването на тежко професионално нарушение, като е нарушил приложимите законови или подзаконови разпоредби или етични норми на професията, която практикува, или като е имал неправомерно поведение, отразяващо се върху професионалната му благонадеждност, когато това поведение показва умисъл или груба небрежност, включително, по-конкретно, някое от следните деяния:
  1. i) предоставяне чрез измама или по небрежност на неверни данни при подаването на информацията, необходима за проверката за липсата на основания за отстраняване или за изпълнението на критериите за допустимост или подбор, или при изпълнението на правното задължение;
  2. ii) договаряне с други лица или субекти с цел нарушаване на конкуренцията;
  3. iii) нарушаване на правата върху интелектуалната собственост;
  4. iv) опит за повлияване върху процеса на вземане на решения на отговорния разпоредител с бюджетни кредити по време на процедурата за присъждане на наградата;
  5. v) опит за получаване на поверителна информация, която може да му осигури неправомерни предимства в процедурата за присъждане на наградата;
 • с окончателно съдебно решение е установено, че субектът е виновен в извършването на измама, корупция, поведение, свързано с престъпна организация, изпиране на пари или финансиране на тероризъм, терористични престъпления или престъпления, свързани с терористични дейности, детски труд или други престъпления, свързани с трафик на хора.

Кандидатите могат да бъдат отстранени и ако не зачитат международно признати стандарти за корпоративна социална отговорност по отношение на правата на човека, труда, околната среда и лоялните практики на работа.

Процедура и важни дати

Заявления за кандидатстване

Дружествата могат да кандидатстват чрез разработената за тази цел онлайн платформа от 25 февруари до 7 април 2019 г. Приемат се заявления за кандидатстване на един от официалните езици на ЕС (с изключение на малтийски и галски). Заявленията за кандидатстване, подадени на езици, различни от английски, ще бъдат обаче оценявани от журито с помощта на машинен превод.

Заявлението за кандидатстване съдържа раздел за допустимост (който включва и декларация относно критериите за корпоративна социална отговорност) и раздел относно наградата. В приложение 1 са представени формулярите на заявленията за кандидатстване.

От участниците може да бъде поискано да представят на по-късен етап допълнителни документи (за удостоверяване на юридическото лице, удостоверяване на банковата сметка, информация във връзка с проверката на корпоративната социална отговорност и др.).

Подбор на победителите

Процесът на подбор е съставен от три кръга:

 • Етап 1: Кандидатите ще бъдат подложени на проверка, за да се гарантира, че отговарят на критериите за допустимост.
 • Етап 2: Национални органи за надзор на пазара ще изберат най-добрите кандидати от всяка държава. Този подбор ще се извърши въз основа на критериите за присъждане на наградата и отговорите, предоставени във формулярите за кандидатстване.
 • Етап 3: Жури на ЕС — съставено от високопоставени длъжностни лица на ЕС, представители на НПО, промишлеността и/или академичната общност — ще избере финалистите, които ще бъдат подложени на проверка въз основа на международно признати критерии за корпоративна социална отговорност, преди да бъде съставен окончателният списък с 12-те победители.

Всички кандидати ще бъдат информирани по електронна поща за резултатите от конкурса до края на юли 2019 г.

Церемония по връчване на наградите и семинари за създаване на контакти

12-те победители и другите класирани кандидати, избрани въз основа на предварителен подбор на национално равнище, както и въз основа на принципа за балансирано представяне на дружествата по географско местоположение и размер, ще бъдат поканени да присъстват на престижна церемония по връчване на наградите и семинар за създаване на контакти, които ще се проведат в Брюксел. Победителите ще получат своята награда от Вера Йоурова, еврокомисар по въпросите на потребителите.

Важни дати

25.2.2019 г.

Начало на подаването на заявления за кандидатстване

7.4.2019 г.

Краен срок за подаване на заявления за кандидатстване.

Май 2019 г.

Предварителен подбор от националните органи за надзор на пазара

Юни 2019 г.

Окончателен подбор от журито на ЕС

Септември

Церемония по връчване на наградите и семинар за създаване на контакти, които ще се проведат в Брюксел

Права и задължения на кандидатите

В случай че бъдат класирани, кандидатите се задължават да присъстват на церемония на високо равнище по връчване на наградите и да представят своите най-добри практики по време на семинар за създаване на контакти, който ще се проведе в Брюксел на 26 септември 2019 г. (датата предстои да бъде потвърдена). Европейската комисия ще поеме разходите за настаняване и пътуване (от една от 31-те държави, допустими за участие в наградата) до Брюксел за един от представителите на всяко класирано дружество.

12-те победители могат да използват логото и марката на наградата, без предварително одобрение от страна на Европейската комисия, за да популяризират своята позиция на лидер в областта на безопасността на продуктите. Победителите няма да получат никакво финансово възнаграждение и самата награда ще има изцяло символична стойност.

Комисията ще популяризира отличените практики на своя уебсайт, в социалните мрежи, в специална брошура и чрез други подходящи канали. Тя може да използва информацията, включена в заявленията за кандидатстване (и по-специално наименованията и държавите на дружествата, описанието на най-добрите практики и техните иновативни характеристики), освен ако кандидатът не поиска изрично запазване на поверителността на определени елементи (напр. за да се защитят неговите търговски интереси).

Кандидатите упълномощават Европейската комисия да публикува снимки или видеоматериали, заснети от Комисията в хода на подготвителните действия или по време на церемонията по връчване на наградите и семинара(ите) за създаване на контакти. Всички такива аудио-визуални материали ще бъдат изключителна собственост на Комисията.

Други условия

Защита на данните

Всяка лична информация, събрана по време на регистрацията, ще бъде съхранявана от Европейската комисия и тя ще използва данните единствено за целите на наградата и свързаната с нея кампания.

Всички лични данни ще се обработват от Комисията съгласно Регламент 2018/1725.

Конфликт на интереси

Кандидатите трябва да предприемат всички мерки, за да предотвратят всяка ситуация, при която може да се застраши безпристрастното и обективно провеждане на наградата поради причини, свързани с икономически интерес, политическа или национална принадлежност, семейни или емоционални връзки или друг общ интерес („конфликт на интереси“).

Те трябва да информират незабавно Комисията за всяка ситуация, която представлява или може да доведе до конфликт на интереси, и незабавно да предприемат всички необходими мерки за коригиране на тази ситуация. Комисията може да провери дали предприетите мерки са целесъобразни и може да изиска да бъдат предприети допълнителни мерки до определен краен срок.

Отмяна на наградата

Комисията може да отмени процеса по присъждане на наградата или да реши да не присъжда нито една награда или някоя от наградите, без да има задължение да обезщетява кандидатите, ако:

 • не бъдат получени заявления за кандидатстване;
 • журито прецени, че нито една от кандидатурите не е с достатъчно качество;
 • победителят(ите) не спазва(т) правилата за тази награда.

Отговорност

Организаторите не могат при никакви обстоятелства да бъдат подвеждани под отговорност за произшествия, разходи, преки или косвени щети, които могат да възникнат в резултат на участието в тази награда.

Също така организаторите не могат да бъдат подвеждани под отговорност за кражба, нараняване, забавяне или вреди по време на пътуването до Брюксел.
Освен това организаторите не могат при никакви обстоятелства да бъдат подвеждани под отговорност в случай на отмяна, отлагане или изменение на наградата поради непредвидени обстоятелства.

Приложимо право и компетентен съд

Всеки спор, възникнал във връзка с кандидатстването, тълкуването или валидността на настоящите правила и тази кампания, се урежда съгласно белгийското право, а всеки възникнал спор се отнася изключително до компетентния съд на Брюксел.

Езикова версия

Ако са налице несъответствия между преведената версия и английската версия на някой от документите относно наградата, предимство ще има английската версия.
В случай на противоречиво тълкуване и/или прилагане на различните езикови версии, предимство ще има английската версия.

Данни за контакт

За повече информация относно наградата за безопасност на продуктите, моля, посетете уебсайта на наградата или се свържете с информационното бюро на адрес: contact@product-safety-award.eu
Участието в наградата се счита за пълно приемане на настоящите правила. Неспазването на правилата може да доведе до дисквалифициране.

 

Приложение 1