Przedstawicielstwo w Polsce

Unia Europejska

/poland/file/mainjpeg_plmain.jpeg

Czy uchodźcy z krajów ogarniętych wojną stanowią zagrożenie czy szansę dla Polski i Europy? Czy i w jaki sposób ich przybycie odbije się na gospodarce oraz kulturze krajów UE? Jakie działania podejmuje Unia Europejska, aby pomóc ludziom, którzy w Europie szukają schronienia przed śmiercią i prześladowaniami. Na te i podobne pytania starali się znaleźć odpowiedź uczestnicy spotkania z Rafałem Szyndlauerem - urzędnikiem Komisji Europejskiej, które odbyło się na Akademii Pomorskiej w Słupsku.  

24/10/2016

W spotkaniu z Rafałem Szyndlauerem, które miało charakter wykładu połączonego z moderowaną debatą wzięła udział młodzież szkolna i akademicka z regionu Środkowego Pomorza. Debatę poprowadził dr Rafał Kuligowski, specjalista w zakresie prawa europejskiego i członek Team Europe - eksperckiej sieci Komisji Europejskiej. Punktem wyjścia do dyskusji był kryzys uchodźczy w Europie oraz na Bliskim Wschodzie, a także debata publiczna związana z możliwością przybycia do Polski uchodźców

Pomoc uchodźcom przybywającym do Europy w obawie przed wojną i represjami to moralny obowiązek wszystkich Europejczyków, w tym również Polaków – mówił Rafał Szyndlauer. Ta sprawa nie może budzić dyskusji, bo po prostu ratujemy ludzkie życie. Przedstawiciel Komisji Europejskiej zaznaczył, że Polska powinna przyjąć uchodźców również ze względu na solidarność z innymi państwami członkowskimi UE, które tak jak Włochy i Grecja są najmocniej dotknięte przez napływ ludzi z krajów ogarniętych wojną. Unia jest zbudowana na zasadzie solidarności i wszystkie państwa członkowskie powinny sobie nawzajem pomagać. To jest istota integracji europejskiej. My z tej europejskiej solidarności korzystaliśmy wiele razy i teraz przyszła kolej abyśmy podzielili się również pewnymi obowiązkami wynikającymi z członkowstwa w UE  – dodał.

Wiele pytań zgromadzonej na sali publiczności dotyczyło kwestii związanych z bezpieczeństwem i zagrożeniem terrorystycznym związanym z napływem uchodźców.

Uchodźcy z krajów muzułmańskich to nie terroryści. Oni są takimi samymi ofiarami terroryzmu związanego z radykalnym Islamem, jak ofiary ostatnich zamachów we Francji. – podkreślali zgodnie Rafał Szyndlauer i Rafał Kuligowski. - Zwalczaniem terroryzmu powinny zajmować się odpowiednie służby i proste zaniknięcie granic przed uchodźcami nie poprawi naszego bezpieczeństwa w tym względzie – podkreślał również przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Z sali padły też pytania o ekonomiczne skutki napływu uchodźców.

Migracja może stać się dla nas szansą na rozwój gospodarczy. Z ekonomicznego punktu widzenia, przybycie migrantów i uchodźców oznacza zysk, bo zazwyczaj emigrują ludzie w sile wieku, którzy pracują, płacą podatki i pomnażają dochód narodowy kraju osiedlenia. Jest to szczególnie istotne wobec zjawiska starzenia się europejskich społeczeństw i kryzysu demograficznego jaki może wkrótce dotknąć Polskę i inne europejskiej państwa – powiedział Rafał Szyndlauer.

Przypomniał on także historię Polski. Uchodźcy z Polski wielokrotnie korzystali ze schronienia w innych państwach. Tak, więc mamy swoisty dług wdzięczności wobec społeczności międzynarodowej, który możemy spłacić przyjmując tych, którzy teraz szukają schronienia w Europie – dodał podsumowując spotkanie Rafał Szyndlauer.

Po spotkaniu z młodzieżą pracownik Komisji Europejskiej wziął także udział w zajęciach z przedmiotu europejskie prawo administracyjne na kierunku administracja w Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Obydwa spotkania odbyły się 24 października w murach Akademii Pomorskiej w Słupsku.

/poland/file/160727collegemainjpg_pl160727_college_main.jpg

© EC

Komisja Europejska przyjęła zalecenie w sprawie praworządności w Polsce, w którym przedstawiła swoje zastrzeżenia i zalecane sposoby rozwiązania kwestii, których dotyczą. Chodzi o zmiany w prawie określające zasady funkcjonoania Trybunału Konstytucyjnego, jakie ostatnio przegłosował Sejm. To kolejny – po intensywnym dialogu, jaki prowadzony jest z polskimi władzami od 13 stycznia – element postępowania zgodnie z ramami na rzecz praworządności.

28/07/2016

1 czerwca br. przyjęta została opinia w sprawie sytuacji w Polsce. W dniu 22 lipca Sejm RP uchwalił nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Komisja dokonała ogólnej oceny sytuacji, w tym oceny w świetle nowej ustawy, i doszła do wniosku, że nawet jeżeli niektóre jej wątpliwości zostały rozwiane dzięki nowym przepisom, to nadal nie rozwiązano istotnych kwestii w zakresie zagrożenia praworządności w Polsce. W związku z tym Komisja przedstawia konkretne zalecenia skierowane do władz polskich w sprawie sposobu rozwiązania tych kwestii.

Komisja uważa, że istnieje systemowe zagrożenie dla praworządności w Polsce. Fakt, że Trybunałowi Konstytucyjnemu uniemożliwia się zapewnienie w pełni skutecznej kontroli zgodności z Konstytucją ma negatywny wpływ na jego integralność, stabilność i prawidłowe funkcjonowanie, które jest jedną z podstawowych gwarancji praworządności w Polsce. W tym miejscu należy przypomnieć, że tam, gdzie w ramach wymiaru sprawiedliwości ustanowiono trybunał konstytucyjny, jego skuteczność jest jednym z podstawowych elementów praworządności.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans powiedział: - Pomimo tego, że z władzami polskimi prowadzono dialog od początku roku, zdaniem Komisji główne kwestie zagrażające praworządności w Polsce nie zostały rozwiązane. Kierujemy zatem do władz polskich konkretne zalecenia, których zastosowanie pozwoli rozwiać nasze wątpliwości i sprawi, że Trybunał Konstytucyjny będzie mógł wykonywać swoje zadania w zakresie skutecznej kontroli zgodności aktów prawnych z Konstytucją.

W szczególności Komisja zaleca dziś władzom polskim:

 • przestrzeganie wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 i 9 grudnia 2015 r. oraz ich pełne wykonanie; Zgodnie z tymi wyrokami stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego ma objąć trzech sędziów wybranych zgodnie z prawem przez poprzedniego ustawodawcę w październiku 2015 r., a nie trzech sędziów wybranych przez nowego ustawodawcę bez ważnej podstawy prawnej;
 • ogłoszenie i pełne wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. i jego późniejszych wyroków oraz zagwarantowanie automatycznego ogłaszania przyszłych wyroków niezależnie od decyzji władzy wykonawczej lub ustawodawczej;
 • zagwarantowanie zgodności wszelkich nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego, w tym z wyrokami z dnia 3 i 9 grudnia 2015 r. i 9 marca 2016 r. oraz pełnego uwzględnienia w tych nowelizacjach opinii Komisji Weneckiej; zagwarantowanie, aby skuteczność Trybunału Konstytucyjnego jako gwaranta Konstytucji nie była podważana przez nowe wymogi – czy przez pojedyncze wymogi czy też przez łączne skutki tych wymogów;
 • zagwarantowanie, aby Trybunał Konstytucyjny mógł dokonać kontroli zgodności z Konstytucją przyjętej w dniu 22 lipca 2016 r. nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przed jej wejściem w życie; opublikowanie i pełne wykonanie wyroku Trybunału w tej sprawie.

Kolejne działania

Komisja zaleca, aby władze polskie podjęły odpowiednie działania w celu zaradzenia systemowemu zagrożeniu praworządności w trybie pilnym i zwraca się do rządu polskiego o poinformowanie Komisji w terminie trzech miesięcy o działaniach podjętych w tym celu.

Komisja jest gotowa podjąć z rządem Rzeczypospolitej Polskiej konstruktywny dialog. W przypadku braku zadowalających działań następczych w wyznaczonym terminie może zostać uruchomiona procedura określona w art. 7.

Przebieg procedury

Praworządność jest jedną ze wspólnych wartości, na których opiera się Unia Europejska. Jest ona zapisana w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Komisja Europejska wraz z Parlamentem Europejskim i Radą odpowiada, zgodnie z Traktatami, za gwarantowanie przestrzegania praworządności jako podstawowej wartości Unii i zapewnienie poszanowania prawa, wartości i zasad UE.

Ostatnie wydarzenia w Polsce, a w szczególności wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego, skłoniły Komisję Europejską do podjęcia dialogu z rządem polskim w celu zapewnienia pełnego przestrzegania zasady praworządności. Komisja uważa za niezbędne umożliwienie polskiemu Trybunałowi Konstytucyjnemu pełnego wykonywania zadań powierzonych mu w Konstytucji, a w szczególności zapewnienie mu warunków do dokonywania skutecznej kontroli zgodności aktów prawnych z Konstytucją.

Procedura dotycząca ram na rzecz praworządności - wprowadzona w dniu 11 marca 2014 r. - obejmuje trzy etapy (zob. również rys. w załączniku 1). Cały proces opiera się na stałym dialogu Komisji z danym państwem członkowskim. O jego wynikach Komisja na bieżąco i dokładnie informuje Parlament Europejski i Radę.

 • Ocena Komisji: Na tym etapie Komisja gromadzi i analizuje wszelkie istotne informacje oraz ocenia, czy istnieją wyraźne przesłanki wskazujące na systemowe zagrożenie praworządności. Jeżeli na podstawie zebranych informacji Komisja uzna, że istnieje systemowe zagrożenie praworządności, rozpoczyna dialog z danym państwem członkowskim, wysyłając do niego odpowiednio uzasadnioną „opinię na temat praworządności”. Opinia ta jest ostrzeżeniem dla danego państwa członkowskiego oraz daje mu możliwość udzielenia odpowiedzi.
 • Zalecenie Komisji: Na drugim etapie, o ile sprawa nadal nie została rozwiązana w sposób zadowalający, Komisja może skierować do danego państwa członkowskiego „zalecenie w sprawie praworządności”. W takim przypadku Komisja zaleca, aby państwo członkowskie rozwiązało stwierdzone problemy w wyznaczonym terminie i poinformowało Komisję o działaniach podjętych w tym celu. Zalecenie Komisji jest podawane do publicznej wiadomości.
 • Działania podejmowane w następstwie zalecenia Komisji: Na trzecim etapie Komisja monitoruje działania podjęte przez dane państwo członkowskie w odpowiedzi na jej zalecenia. W przypadku braku zadowalających działań następczych w wyznaczonym terminie może zostać uruchomiona procedura określona w art. 7. Procedura ta może zostać zastosowana na uzasadniony wniosek jednej trzeciej państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub Komisji.

/poland/file/ruleoflawpng_plruleoflaw.png

 

Więcej informacji:

/poland/file/europanostrapng_pleuropa_nostra.png

Europa Nostra

Do 1 października br. przyjmowane będą zgłoszenia do nagrody Unii Europejskiej i Europa Nostra w dziedzinie dziedzictwa kulturowego za 2017 rok. Wyróżnienia przyznawane są architektom, rzemieślnikom, ekspertom ds. dziedzictwa kulturowego, wolontariuszom, szkołom, społecznościom lokalnym, właścicielom obiektów dziedzictwa kulturowego oraz mediom. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w Turku (Finlandia) w czerwcu przyszłego roku.

Date: 
27/07/2016 - 12:00

Kultura Europejska na wskroś przenika nasze życie, do tego stopnia, że nie zdajemy sobie sprawy z jej wszechobecności. Tymczasem jest to dziedzictwo, które wymaga troski, opieki i uwagi, aby mogło inspirować kolejne pokolenia Europejczyków.

 

Europa Nostra to ogólnoeuropejski, szybko rosnący w siłę ruch obywatelski, którego celem jest ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego. Jednym z głównych działań ruchu, podejmowanych we współpracy z Unią Europejską, jest coroczne przyznawanie nagrody UE i Europa Nostra – najbardziej prestiżowego wyróżnienia w obszarze dziedzictwa kulturowego.

Nagroda UE i Europa Nostra w dziedzinie dziedzictwa kulturowego po raz pierwszy została przyznana w 2002 roku przez Komisję Europejską - od tego czasu jest organizowana przez Europa Nostra. Co roku nagrodę otrzymać może maksymalnie 30 projektów, w tym do siedmiu – Grand Prix, i jeden – nagrodę publiczności, wybieraną w internetowym głosowaniu. Laureaci nagrody Grand Prix otrzymują 10 000 euro, a pozostali certyfikat i statuetkę.

Nagroda jest przyznawana w czterech kategoriach:

 • Ochrona dziedzictwa kulturowego
 • Badania naukowe
 • Aktywna działalność na rzecz dziedzictwa kulturowego
 • Edukacja, szkolenia i kampanie informacyjne

Przyznanie nagród odbywa się podczas uroczystej ceremonii, za każdym razem w innym kraju. W 2015 roku uroczystość miała miejsce w Ratuszu w Oslo, w roku 2016 gospodarzem była stolica Hiszpanii. Uroczystość jest okazją do spotkania dla profesjonalistów zajmujących się dziedzictwem kulturowym, możliwością wymiany doświadczeń, oraz okazją do pokazania światu tego, co najlepsze w europejskiej kulturze.

Spośród polskich osiągnięć, w 2013 roku, w kategorii badań naukowych nagrodę otrzymały zespoły fabryczno-mieszkalne w europejskim przemyśle włókienniczym z lat 1771-1914 w Łodzi. W 2011 roku wyróżniony został zabytkowy spichlerz w Gdańsku "Błękitny Baranek", w kategorii ochrony dziedzictwa kulturowego. Natomiast w kategorii aktywnej działalności na rzecz dziedzictwa kulturowego, Grand Prix zdobył Szymon Modrzejewski z Nowicy, zajmujący się odnową cmentarzy w Bieszczadach i Beskidach. W 2006 roku wyróżnienie otrzymało Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.

Zgłoszenia do edycji 2017 przyjmowane będą do 1 października. Więcej informacji na stronie: http://www.europanostra.org/heritage-awards/.

/poland/file/160727logojpg_pl160727_logo.jpg

Bank Światowy wspiera rozwój uboższych regionów Polski

Bank Światowy rozpoczyna prace nad nowym projektem mającym na celu wsparcie rozwoju uboższych regionów Polski poprzez lepsze wykorzystanie środków unijnych na lata 2014-2020. Do współpracy z ekspertami Banku Światowego, Ministerstwem Rozwoju i Komisją Europejską zostały wybrane województwa podkarpackie i świętokrzyskie.

Date: 
27/07/2016 - 12:00

- Cieszymy się, że będziemy mogli wykorzystać znajomość polskich uwarunkowań i nasze globalne doświadczenie dla wspierania rozwoju słabiej rozwiniętych regionów Polski – mówi Arup Banerji, dyrektor regionalny Banku Światowego na Unię Europejską. - Pomimo ogromnych postępów jakie Polska zrobiła w ostatnich latach, wciąż na szczeblu lokalnym istnieje pole do dalszej poprawy w zakresie konkurencyjności, innowacyjności czy przedsiębiorczości. Wierzymy, że przy odpowiednim wsparciu publicznym i przy użyciu właściwych polityk, uda się wydobyć ogromny potencjał, jaki drzemie w tych regionach i ich lokalnych społecznościach.

W ramach projektu, eksperci Banku Światowego skupią się działaniach na rzecz rozwijania współpracy pomiędzy światem nauki i biznesu, wspierania szkolnictwa zawodowego, rozwijania lokalnej przedsiębiorczości i ułatwienia rozpoczynania działalności gospodarczej.

Wynikiem prac Banku Światowego ma być raport z rekomendacjami, który powstanie do połowy przyszłego roku. Ponadto, eksperci Banku Światowego będą wspierać lokalne władze województw podkarpackiego i świętokrzyskiego we wdrażaniu wspólnie wypracowanych zaleceń i rekomendacji. W województwach tych funkcjonują już grupy robocze dla poszczególnych obszarów projektu. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele lokalnej administracji, biznesu, sektora pozarządowego oraz eksperci Banku Światowego.

- W województwie świętokrzyskim wielkim wyzwaniem pozostaje kwestia nawiązania dobrych, partnerskich relacji pomiędzy szkolnictwem zawodowym a rynkiem pracy. Chcemy korzystać z dobrych praktyk innych europejskich krajów w tym zakresie. Ważnym zadaniem jest też wspieranie firm działających w ważnym dla nas sektorze energetycznym, a także ułatwienia zakładania działalności gospodarczej – mówi Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego.

- Wierzymy, że projekt Komisji Europejskiej i Banku Światowego, realizowany przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju, przyspieszy rozwój naszego regionu. Przede wszystkim zależy nam na zwiększeniu konkurencyjności firm. Chcielibyśmy także umożliwić lepsze, komercyjne wykorzystanie infrastruktury badawczej naszych dwóch uczelni: Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej – ocenia Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.

Pilotażowy program współpracy z województwami podkarpackim i świętokrzyskim jest kolejną inicjatywą Banku Światowego wspierającą rozwój polskich województw i miast. W latach poprzednich Bank Światowy pomagał władzom regionalnym i lokalnym m.in. w tworzeniu i przeglądzie wojewódzkich strategii rozwoju (województwa lubelskie i śląskie) oraz opracowywaniu strategii innowacji (województwo świętokrzyskie), w planowaniu zielonych rozwiązań transportowych (Białystok, Lublin) i we wzmacnianiu zdolności do długofalowego planowania i zarządzania finansami lokalnymi.

Grupa Banku Światowego

Misją Grupy Banku Światowego jest ograniczanie ubóstwa i wspieranie zrównoważonego rozwoju. W skład grupy wchodzi pięć instytucji: Bank Światowy, czyli Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (ang. skrót IBRD) oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA); Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC); Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji (MIGA); oraz Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSID). Działając w ponad stu krajach, instytucje te oferują finansowanie, usługi doradcze i inne formy wsparcia potrzebne krajom w celu rozwiązywania najbardziej palących problemów w polityce rozwoju.

Polska jest członkiem Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju od 1986 r. Od tego czasu, Bank Światowy jest jedną z najważniejszych instytucji wspierających rozwój Polski. W sumie udzielił jej pożyczek o wartości 16 miliardów złotych w ramach 80 projektów oraz zrealizował szereg projektów doradczych w zakresie finansów publicznych, warunków prowadzenia działalności gospodarczej, infrastruktury czy zdrowia.

/poland/file/160718flightsjpg_pl160718_flights.jpg

© EC

Przed wieloma Europejczykami wciąż upragniony urlop. W tym roku najczęściej wybierane kierunki to Grecja, Hiszpania, Bułgaria, Włochy i Chorwacja. Jednak podróż czasami wiąże się z kłopotami. Opóźnione loty, zagubiony bagaż. Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) przypomina, jak wybrnąć z trudnych sytuacji i jakie obowiązki wobec nas ma przewoźnik lotniczy.

12/07/2016

Do ECK z roku na rok wpływa coraz więcej skarg o charakterze transgranicznym, dotyczących łamania praw pasażerów przez linie lotnicze. W 2015 r. aż 56 proc. spraw, którymi zajmowało się polskie centrum związane było z podróżą samolotem (zagubione / zniszczone bagaże, odwołane loty, ukryte koszty cen biletów). Okres wakacyjny jest ich kumulacją.

TWOJE PRAWA

Opóźnienie lub odwołanie lotu

 • Przewoźnik ma obowiązek zapewnić pasażerom opiekę zawsze, gdy oczekują oni na opóźniony lot lub połączenie zostało odwołane. Opieka oznacza nie tylko informowanie na bieżąco o stanie opóźnienia, ale także zapewnienie bezpłatnie posiłków i napojów (np. kanapek, wody). Jeśli czas oczekiwania wymagałby spędzenia nocy na lotnisku, przewoźnik ma obowiązek zapewnić pasażerom darmowe zakwaterowanie w hotelu.
 • Jeśli lot został odwołany lub opóźniony o ponad 5 godzin pasażer ma prawo do wyboru pomiędzy uzyskaniem zwrotu kosztu biletu a podróżą do miejsca docelowego według zmienionego planu podróży. 
 • W przypadku odwołania lub opóźnienia lotu o co najmniej 3 godziny pasażerowie mogą domagać się odszkodowania w wysokości od 250 EUR do 600 EUR w zależności od długości lotu, np. za odwołanie lotu na trasie Warszawa – Barcelona pasażer może otrzymać 400 EUR. Odszkodowanie nie jest wypłacane w sytuacji, gdy przewoźnik udowodni, że opóźnienie/odwołanie było spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, na które nie miał wpływu.

- Gdy linie lotnicze zaniedbają pasażerów na lotnisku, jest to podstawa do reklamacji. Warto do niej załączyć rachunek, np. za posiłek w restauracji, czy za zakupy w kiosku z żądaniem zwrotu poniesionych kosztów, jeśli przewoźnik przez kilka godzin oczekiwania na opóźniony lot nie dostarczył choćby kanapki - radzi Karol Muż, ekspert Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce. 

UWAGA: Powyższe prawa przysługują także pasażerom lotów czarterowych.

Odmowa przyjęcia na pokład

 • Jeżeli z uzasadnionych przyczyn przewoźnik odmówi przyjęcia na pokład pasażerów, to osoby, które dobrowolnie zrezygnują z danego lotu mają prawo do odszkodowania, prawo do opieki oraz prawo do otrzymania dodatkowej korzyści na warunkach uzgodnionych pomiędzy danym pasażerem a przewoźnikiem lotniczym
 • W przypadku odmowy przyjęcia pasażerów na pokład wbrew ich woli, pasażerom przysługuje: prawo do odszkodowania od 250 do 600 euro (w zależności od długości trasy), prawo do wyboru pomiędzy zwrotem kosztów biletu a podróżą do miejsca docelowego wg zmienionego połączenia i prawo do opieki

Zagubienie, uszkodzenie, opóźnienie bagażu

 • Zagubienie lub zniszczenie należy zgłosić od razu po wylądowaniu na lotnisku w biurze rzeczy znalezionych i zagubionych, tam otrzymamy potwierdzenie tzw. Raport PIR (protokół nieprawidłowości bagażowej).
 • Po zgłoszeniu szkody na lotnisku, należy wysłać reklamacje w formie pisemnej przewoźnikowi lotniczemu. Termin zgłoszenia jest ściśle określony: 7 dni od odbioru uszkodzonego bagażu i 21 dni od odbioru opóźnionego bagażu.
 • Pasażer powinien opisać rodzaj szkody oraz dokonać jej wyceny. Do reklamacji trzeba załączyć kopię kwitu bagażowego a także kopię dokumentu PIR.
 • Podstawą prawną, o której warto wspomnieć, domagając się odszkodowania za problemy bagażowe, jest Konwencja Montrealska z 1999 r. Odszkodowanie za niedogodności bagażowe może sięgać aż do około 6 tys. złotych, należy jednak pamiętać, że jest wypłacone na podstawie poniesionej szkody, która musi zostać udowodniona przez pasażera, w tym celu koniecznie trzeba zachować rachunki.

- Wiele osób nie wie, że w regulaminach wielu przewoźników są zapisy, które wyłączają odpowiedzialność linii lotniczych za cenne rzeczy wkładane do bagażu, tj. biżuteria, sprzęt fotograficzny czy sportowy. Tego rodzaju przedmioty lepiej przewozić w torbie podręcznej, albo dodatkowo ubezpieczyć – doradza Karol Muż.

UWAGA: Przewoźnik, który zgubił lub zniszczył bagaż nie ma obowiązku zakupu nowej walizki, przepisy nakazują mu wypłatę odszkodowania w formie pieniężnej.

Komisja Europejska z doraźną pomocą

W sytuacji opóźnionego lub odwołanego lotu pasażerowie i linie lotnicze często przedstawiają skrajnie różne stanowiska. Z pomocą miała przyjść rewizja Rozporządzenia 261/2004, wyjaśniająca kilka kwestii spornych m.in. związanych z awariami technicznymi. Procedura prawodawcza w Parlamencie Europejskim i Radzie niestety przedłuża się. Dlatego też 10 czerwca br. Komisja Europejska przyjęła wytyczne, które mają mieć zastosowanie do czasu wejścia w życie nowych regulacji.

Wytyczne odnoszą się do następujących kwestii:

 • Odszkodowanie za opóźnienie: prawo do odszkodowania po upływie trzech godzin w miejscu przeznaczenia.
 • Odszkodowanie za opóźnienie lotu łączonego: prawo do rekompensaty w przypadku dużego opóźnienia z powodu utraconego połączenia
 • Nadzwyczajne okoliczności: wady techniczne związane z awarią niektórych elementów statku powietrznego, kolizje z innym samolotem lub urządzeniem, które nie zwalniają linii lotniczych z wypłaty odszkodowania
 • Środki, jakie należy podjąć w przypadku nadzwyczajnych okoliczności: prawo do pomocy i opieki podczas wyjątkowych wydarzeń, takich jak np. chmura dymu wulkanicznego w 2010 roku.

Aplikacja mobilna w podróży

W trosce o prawa pasażerów, sieć Europejskich Centów Konsumenckich przygotowała bezpłatną aplikację ECC-Net Travel , która podpowie jak postępować w sytuacji opóźnienia, odwołania lotu, czy problemów z bagażem. Aplikacja działa w trybie off-line (nie potrzebny jest dostęp do Internetu).

Jak to wygląda w praktyce?

Edukacja

Nauczyciele i studenci z Polski mogą studiować lub nauczać za granicą w ramach specjalnych programów finansowanych przez UE. Od 2014 r. o udział w nich można ubiegać się w ramach...Read more

Przetargi

Procedura negocjacyjna nr PN/2019-13/FEST/WAR Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce planuje organizację procedury negocjacyjnej nr PN/2019-13/FEST/WAR , której przedmiotem będą usługi "Organizacji obecności Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce (PKE) podczas letnich...Read more

Dotacje

Konkurs grantowy na prowadzenie Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct Komisja Europejska, poprzez swoje Przedstawicielstwo w Polsce, ogłasza zaproszenie do składania wniosków celem wyboru partnerów do prowadzenia Punktów Informacji Europejskiej Europe...Read more

Pages

Subscribe to RSS - Unia Europejska