Przedstawicielstwo w Polsce

UE

/poland/file/170920dialogszczecinjpg_pl170920_dialog_szczecin.jpg

Elżbieta Bieńkowska
© EC

Komisarz Elżbieta Bieńkowska, odpowiedzialna w KE za rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP spotka się z uczestnikami II Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki. W czwartek 28 września podczas Dialogu Obywatelskiego "Przyszłość UE: bezpieczniejsza Polska, bezpieczniejsza Europa, bezpieczniejsi obywatele" pani komisarz będzie dyskutowała o przyszłości wspólnoty.

Date: 
28/09/2017 - 09:45 - 11:15

Tematem przewodnim II Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki będzie "Państwo w Unii Europejskiej".

"Unia Europejska nieustannie zmienia się i przekształca, a przez to zaskakuje obserwatorów i badaczy. Z tych powodów nie można jej analizować statycznie, ale również niełatwo podejmować analizy dynamiczne. Podobnie zmienia się rola państwa w Unii Europejskiej, gdyż zmiany w UE nie pozostają bez wpływu na jej państwa członkowskie.

Po referendum deakcesyjnym w Wielkiej Brytanii redefinicji wymaga nie tylko Unia Europejska, ale zredefiniować należy także pozycję państwa członkowskiego w tej jakże nietypowej organizacji międzynarodowej o cechach ponadnarodowych, międzyrządowych i transnarodowych. (…)

Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski

Dyrektor Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego


Przyszłość UE: bezpieczniejsza Polska, bezpieczniejsza Europa, bezpieczniejsi obywatele

Spotkanie z Elżbietą Bieńkowską będzie miało formułę Dialogu Obywatelskiego, która umożliwia bezpośredni kontakt komisarzy z obywatelami krajów Unii Europejskiej, wsłuchiwanie się w ich opinie i reagowanie na uwagi.

Serdecznie zapraszamy:

Zainteresowanych udziałem prosimy o potwierdzenie przybycia do 25 września na adres kongreseuropeistyki@usz.edu.pl. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko oraz nazwę instytucji / firmy (opcjonalnie). Ilość miejsc ograniczona.

Poprzednie Dialogi Obywatelskie z udziałem komisarz Elżbiety Bieńkowskiej: Kraków


Kontekst

Przemysł europejski jest silny i utrzymuje wiodącą pozycję na rynkach światowych w wielu branżach. Przemysł odpowiada za dwie trzecie eksportu UE i zatrudnia 32 mln osób, z czego 1,5 mln miejsc pracy utworzono od 2013 r. Do utrzymania i wzmocnienia przewagi konkurencyjnej potrzebna jest jednak istotna modernizacja. Z tego powodu przemysł znajduje się w centrum priorytetów politycznych Komisji Junckera. Wszystkie obszary polityki Komisji są ukierunkowane na wzmocnienie pozycji przemysłu w celu tworzenia nowych miejsc pracy i zwiększania konkurencyjności Europy, promowania inwestycji i innowacji w zakresie czystych technologii i technologii cyfrowych, a także w celu obrony europejskich regionów i pracowników, którzy najbardziej odczuwają zmiany w przemyśle.

Nowe technologie produkcyjne zmieniają krajobraz przemysłowy Europy i mają coraz większy wpływ na zdolność europejskich przedsiębiorstw do konkurowania na rynkach światowych. Technologie te przyczynią się do tworzenia miejsc pracy poprzez szereg kanałów, a te z nich, które zapewniają wyższą wydajność, mogą przynieść korzyści całej gospodarce. Mogą również mieć większy wpływ na charakter i dostępność pracy. Przyszłość europejskiego przemysłu będzie zależała od jego zdolności do ciągłej adaptacji i innowacji dzięki inwestowaniu w nowe technologie i akceptowaniu zmian, jakie przynosi większa cyfryzacja oraz przejście na gospodarkę niskoemisyjną i gospodarkę o obiegu zamkniętym. Jednocześnie światowa konkurencja jest coraz większa, a korzyści wynikające z globalizacji i postępu technologicznego są nierównomiernie rozłożone w naszych społeczeństwach. Komisja Junckera dąży do rozwiązania tego problemu.

W wytycznych politycznych przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera podkreślono, jak ważny dla przyszłości gospodarki europejskiej jest silny i wysoce wydajny przemysł. Tworzenie miejsc pracy i wzrostu gospodarczego w drodze innowacji i inwestycji znajduje się odtąd w centrum najważniejszych inicjatyw Komisji. Plan Junckera (plan inwestycyjny dla Europy) oraz unia rynków kapitałowych wspierają mobilizację zasobów na rzecz ożywienia gospodarczego. Wsparcie UE na rzecz innowacji pomaga przedstawicielom przemysłu, a w szczególności MŚP, wykorzystać swoje atuty. Dzięki swoim inicjatywom dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym, czystej energii i gospodarki niskoemisyjnej Europa stoi na czele globalnego wyścigu do gospodarki niskoemisyjnej i gospodarki o obiegu zamkniętym. Kluczowe technologie prorozwojowe pomagają przemysłowi konkurować w skali globalnej. Strategia jednolitego rynku cyfrowego, towarzysząca jej strategia cyfryzacji przemysłu oraz plan działania „Sieć 5G dla Europy” pomagają przedsiębiorstwom czerpać korzyści z nowych osiągnięć i tworzyć sprawnie funkcjonującą gospodarkę opartą na danych. Strategia jednolitego rynku umożliwia przemysłowi dostęp do rynku liczącego 500 mln konsumentów oraz łączenie się w łańcuchy wartości, wolne od ceł i barier technicznych. Natomiast Nowy europejski program na rzecz umiejętności pomaga ludziom stojącym za unijnym przemysłem rozwijać lepsze umiejętności.

Te horyzontalne strategie polityczne, dotyczące wszystkich sektorów przemysłu, zostały uzupełnione szeregiem szczegółowych strategii politycznych dla sektorów strategicznych, w tym strategią kosmiczną na rzecz dalszego rozwoju silnego i konkurencyjnego europejskiego przemysłu kosmicznego, wnioskiem dotyczącym Europejskiego Funduszu Obronnego, który będzie stanowić katalizator konkurencyjności i innowacyjności europejskiego przemysłu obronnego, a także szeregiem inicjatyw na rzecz czystego, zrównoważonego i konkurencyjnego przemysłu motoryzacyjnego (w tym inicjatywą „Europa w ruchu”, działaniami mającymi na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza przez samochody oraz inicjatywą GEAR 2030) oraz komunikatem w sprawie stali, który ma zapewnić europejskiemu przemysłowi stalowemu możliwość konkurowania na rynkach światowych na uczciwych warunkach.

Dodatkowe informacje:

/poland/file/170920cetamainjpg_pl170920_ceta_main.jpg

CETA
©

W czwartek 21 września tymczasowo wchodzi w życie kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) między UE a Kanadą. - W znacznym stopniu wzmacnia ona nasze stosunki z Kanadą, partnerem strategicznym i sprzymierzeńcem, z którym mamy głębokie więzi historyczne i kulturowe – podkreśla komisarz ds. handlu Cecilia Malmström. CETA w pełni i ostatecznie wejdzie w życie po ratyfikowaniu jej przez wszystkie państwa członkowskie UE.

20/09/2017

Przyjmując z zadowoleniem ten niezwykle ważny krok w unijnej polityce handlowej, przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: - Ta umowa odzwierciedla oczekiwany przez nas obraz naszej polityki handlowej – jest to instrument na rzecz wzrostu gospodarczego, zapewniający korzyści europejskim przedsiębiorstwom i obywatelom, ale również narzędzie do wyrażania naszych wartości, wykorzystania możliwości płynących z globalizacji oraz kształtowania globalnych zasad handlowych. Umowa została poddana dogłębnej kontroli parlamentarnej, co odzwierciedla rosnące zainteresowanie obywateli polityką handlową. Intensywna wymiana poglądów na temat CETA, która miała miejsce podczas tego procesu, jest dowodem na demokratyczny charakter europejskiego procesu decyzyjnego. Oczekuję, że państwa członkowskie będą prowadziły otwartą i dogłębną dyskusję w kontekście trwających krajowych procedur ratyfikacyjnych. Nadszedł czas, by nasze przedsiębiorstwa i obywatele w jak największym stopniu skorzystali z tej okazji i by wszyscy zobaczyli, jak nasza polityka handlowa może przynosić wszystkim wymierne korzyści.

Unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmström stwierdziła: - Sytuacja naszych eksporterów wkrótce się zmieni. Tymczasowe wejście w życie pozwala unijnym przedsiębiorstwom i obywatelom rozpocząć od razu czerpanie korzyści z tej umowy. Jest to pozytywny sygnał dla światowej gospodarki, który ma potencjał do pobudzenia wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. CETA jest nowoczesną i postępową umową, podkreślającą nasze zobowiązanie do prowadzenia wolnego i sprawiedliwego handlu opartego na naszych wartościach. Pomaga nam kształtować proces globalizacji i przepisy regulujące handel światowy. Co więcej, CETA podkreśla nasze zdecydowane zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i chroni zdolność naszych rządów do wprowadzania regulacji w interesie publicznym. Umowa ta również w znacznym stopniu wzmacnia nasze stosunki z Kanadą, partnerem strategicznym i sprzymierzeńcem, z którym mamy głębokie więzi historyczne i kulturowe.

Tymczasowe stosowanie umowy CETA od 21 września następuje po jej zatwierdzeniu przez państwa członkowskie UE, wyrażonym w ramach Rady, oraz przez Parlament Europejski.

Jednak w pełni i ostatecznie wejdzie w życie dopiero, gdy zostanie ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie UE. Komisja będzie pracować wspólnie z państwami członkowskimi UE i Kanadą nad zapewnieniem jej sprawnego i skutecznego wdrożenia.

Jakie będą skutki wdrożenia CETA?

CETA stwarza unijnym przedsiębiorstwom każdych rozmiarów nowe możliwości w zakresie eksportu do Kanady. Dzięki niej unijne przedsiębiorstwa zaoszczędzą 590 mln euro rocznie, tj. wartość ceł płaconych za towary wywożone do Kanady. Od dnia 21 września CETA znosi cła na 98 proc. produktów (linii taryfowych) stanowiących przedmiot wymiany handlowej UE z Kanadą. Zapewnia również unijnym przedsiębiorstwom najlepszy dostęp do zamówień publicznych w Kanadzie - nie tylko na szczeblu federalnym, lecz także na poziomie prowincji i gmin - jaki kiedykolwiek oferowano przedsiębiorstwom spoza tego kraju.

Największe korzyści odniosą mniejsze firmy, których nie stać na ponoszenie kosztów wynikających z biurokratycznych procedur związanych z eksportem do Kanady. Małe przedsiębiorstwa zaoszczędzą czas i pieniądze, na przykład unikając podwójnych wymagań w zakresie badania produktów, długotrwałych procedur celnych i wysokich kosztów prawnych. Organy państw członkowskich zajmujące się promocją eksportu są gotowe, by pomóc przedsiębiorstwom w rozpoczęciu eksportu za ocean, pobudzeniu istniejącej już wymiany handlowej i przyciąganiu inwestycji.

CETA stwarza nowe możliwości dla europejskich rolników i producentów żywności, przy jednoczesnej pełnej ochronie wrażliwych sektorów UE. UE otworzyła swój rynek w ograniczonym zakresie dla określonych konkurencyjnych produktów z Kanady, przy jednoczesnym zapewnieniu lepszego dostępu do rynku kanadyjskiego dla ważnych europejskich produktów eksportowych. Należą do nich: ser, wino i napoje alkoholowe, owoce i warzywa oraz produkty przetworzone. CETA będzie również chronić 143 oznaczenia geograficzne UE w Kanadzie, wysokiej jakości regionalne produkty żywnościowe i napoje.

Z umowy tej skorzysta również 500 mln konsumentów europejskich. Umowa zapewnia konsumentom większy wybór, przy jednoczesnym utrzymaniu europejskich standardów, ponieważ jedynie produkty i usługi, które są w pełni dostosowane do wszystkich unijnych regulacji, mogą zostać wprowadzone na rynek unijny. CETA nie zmieni sposobu, w jaki UE reguluje bezpieczeństwo żywności, w tym kwestie dotyczące produktów genetycznie modyfikowanych lub zakaz wykorzystywania wołowiny z hodowli opartej na stosowaniu hormonów.

Umowa zapewni również większą pewność prawa w gospodarce usługowej, umożliwi większą mobilność pracowników firm, a także stworzy ramy umożliwiające wzajemne uznawanie kwalifikacji w szeregu zawodów, od architektów po operatorów dźwigów.

Państwa członkowskie UE mogą ponadto nadal świadczyć usługi publiczne w taki sposób, jaki uznają za stosowne. Tę kwestię i inne zagadnienia wyjaśniono we wspólnym instrumencie interpretacyjnym, który będzie miał moc prawną. W jasny i jednoznaczny sposób wymieniono w nim, co Kanada i UE uzgodniły w szeregu artykułów CETA.

Procedura i dalsze kroki

UE i Kanada podpisały CETA w dniu 30 października 2016 r., w następstwie zgody państw członkowskich UE wyrażonej na forum Rady. W dniu 15 lutego Parlament Europejski również wyraził zgodę na jej podpisanie. W dniu 16 maja 2017 r. CETA ratyfikowała strona kanadyjska. Otworzyło to drogę do tymczasowego stosowania, gdy tylko Kanada przyjęła wszystkie niezbędne przepisy wykonawcze.

Umowa zostanie w pełni wdrożona, kiedy wszystkie państwa członkowskie UE dokonają jej ratyfikacji zgodnie ze swoimi wymogami konstytucyjnymi. Gdy CETA zacznie w pełni obowiązywać, nowy i poprawiony system sądów ds. inwestycji zastąpi obecny mechanizm rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem, który istnieje w wielu dwustronnych umowach handlowych wynegocjowanych w przeszłości przez rządy państw członkowskich UE. Nowy mechanizm będzie przejrzysty i nie będzie się opierał na sądach tworzonych ad hoc.

Kontekst

Ramy stosunków między UE a Kanadą określono w umowie o partnerstwie strategicznym, która umożliwia wzmocnioną współpracę w strategicznych obszarach wspólnego zainteresowania i odpowiedzialności, takich jak klimat, bezpieczeństwo oraz polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Umowa o partnerstwie strategicznym jest tymczasowo stosowana od dnia 1 kwietnia 2017 r. i, wraz z CETA, umożliwia dalsze pogłębienie relacji między UE a Kanadą.

Umowy o wolnym handlu zawarte przez UE potwierdziły pozytywny wpływ na europejski wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Jednym z przykładów jest umowa handlowa między UE a Koreą Południową. Od momentu jej wejścia w życie w 2011 r. eksport UE do Korei Południowej wzrósł o ponad 55 proc., eksport niektórych produktów rolnych wzrósł o 70 proc., sprzedaż samochodów z UE w Korei Południowej wzrosła trzykrotnie, a deficyt w handlu z tym krajem przekształcił się w nadwyżkę. Umowa ta również była stosowana tymczasowo przez kilka lat po ratyfikacji na szczeblu UE, do czasu jej ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie.

Od eksportu zależy 31 mln miejsc pracy w Europie. Średnio każdy dodatkowy miliard euro z eksportu wspiera 14 000 miejsc pracy w UE.

Dodatkowe informacje

 

 

/poland/file/170919mobilityweekmainjpg_pl17_09_19_mobilityweek_main.jpg

Siec miast progresywnych na ETM
@EC

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz siedem miast działających w tzw. "Sieci Progresywnych Burmistrzów/Burmistrzyń, Prezydentów i Prezydentek", czyli Słupsk, Ostrów Wielkopolski, Starachowice, Bartoszyce, Braniewo, Gorlice i Wadowice zapraszają na cykl wspólnych wydarzeń, promujących ideę zrównoważonego transportu pod hasłem "Czysta, współdzielona i inteligentna mobilność - dzieląc się dotrzesz dalej".

Date: 
19/09/2017 - 18:30 - 23/09/2017 - 17:00

Cały tydzień będzie obfitował w liczne atrakcje. 19 września o godzinie 18.30  mieszkańcy i włodarze 7 miast wsiądą na rower, w ramach wspólnego przejazdu "Zrób jazdę w swoim mieście - wyjdź na rower!"

Podczas Dnia Bez Samochodu, obchodzonego w Europie 22 września, zostanie zorganizowana kolejna wspólna dla wszystkich miast akcja "Chodź na ulicę", w ramach której wybrane ulice poddane zostaną metamorfozie w przyjazne, zielone i bezpieczne miejsce zarówno dla pieszych, rowerzystów i kierowców. Akcja ma na celu pokazanie mieszkańcom nowych rozwiązań dla ruchu komunikacyjnego w miejscach, które były do tej pory przeznaczone dla ruchu samochodowego. Drogi zamienią się w deptaki pełne zieleni i miejsc spotkań mieszkańców. Miasta we współpracy z lokalnymi partnerami przeprowadzą także kampanię informacyjną w Internecie na temat działań i przyszłych planów miast związanych ze zrównoważoną mobilnością.

W piątek 22 września w Słupsku odbędzie się "Mobilna gra miejska" dla młodzieży upowszechniająca wiedzę na temat komunikacji miejskiej oraz promująca aktywne spędzanie wolnego czasu. Natomiast 23 września odbędzie się "Mobilny piknik" gdzie oprócz udziału w licznych atrakcjach będzie można wykonać badania profilaktyczne.

Informacje na temat szczegółów akcji dostępne są na stronie miast:
Mobility week posterSŁUPSK
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
BRANIEWO
BARTOSZYCE
GORLICE
WADOWICE

 

/poland/file/170909dialogmainjpg_pl170909_dialog_main.jpg

Bezpieczeństwo, obronność, przyszłość UE – to zagadnienia, jakie najszerzej omawiano podczas piątkowego spotkania z Elżbietą Bieńkowską. 8 września komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw rozmawiała z mieszkańcami Krakowa w ramach Dialogu Obywatelskiego. Spotkanie wywołało duże zainteresowanie mediów – jego przebieg relacjonował m.in. "Der Spiegel". Niemiecki tygodnik przytoczył kilka ważnych tez komisarz Bieńkowskiej, które w większości były odpowiedziami na pytania uczestników spotkania.

09/09/2017

Niektóre (prawicowe) media wykorzystały jednak relacje tygodnika "Der Spiegel" do ataku na Komisarz Bieńkowską, której zarzucono krytykowanie Polski w niemieckiej prasie bez sprawdzenia pochodzenia cytatów. Komisarz Bieńkowska nie udzielała wywiadu na temat sytuacji w Polsce tygodnikowi "Der Spiegel", a więc informacje podawane przez niektóre polskie media są nieprawdziwe. 

Dialogi Obywatelskie to inicjatywa Komisji Europejskiej, umożliwiająca bezpośredni kontakt z obywatelami, poznanie ich opinii oraz reagowanie na uwagi. Krakowskie spotkanie zatytułowane "Bezpieczniejsza Polska, bezpieczniejsza Europa, bezpieczniejsi obywatele" zgromadziło młodzież, przedstawicieli samorządów, posłów oraz senatorów. Otworzyła je Anna Szymańska-Klich – prezes Zarządu Fundacji Instytutu Studiów Strategicznych w Krakowie, współorganizującej wydarzenie.

Elżbieta Bieńkowska, w Komisji zajmująca się rynkiem wewnętrznym, przemysłem i przedsiębiorczością, rozpoczęła spotkanie od wyjaśnienia nowej koncepcji współpracy unijnej w dziedzinie obronności. Opowiadała o powstającym programie oraz o środkach na proponowany fundusz obronny. Zaznaczyła, że będzie to kolejna istotna kwestia jednocząca państwa członkowskie. Dużo uwagi poświęciła scenariuszom na przyszłość Unii Europejskiej, między innymi najmniej korzystnej dla Polski wizji Europy dwóch prędkości.

Chcesz wiedzieć co mówiła komisarz Bieńkowska? Obejrzyj przebieg spotkania w Krakowie.

Po dialogu nastąpiła seria pytań. Uczestnicy spotkania prosili o rozwinięcie wątku scenariuszy na przyszłość Europy. Rozmawiano też o konsekwencjach nowego programu na rzecz obronności dla Polski. Komisarz podkreślała, że nie jest to program skierowany wyłącznie do dużych krajów. Dodała, że jednym z jego beneficjentów mają być średnie przedsiębiorstwa, co stanowi dużą szansę dla Polski. Bieńkowska opowiadała również o współpracy UE i NATO. Nie zabrakło też pytań dotyczących Brexitu, imigrantów, uchodźców oraz terroryzmu.

/poland/file/170908vytenisandriukaitisjpg_pl170908_vytenis_andriukaitis.jpg

- Powinniśmy uhonorować wkład niezliczonych bohaterów dnia codziennego w UE, którzy przyczynili się do przedłużenia życia i ocalenia setek tysięcy istnień ludzkich – pisze z okazji Europejskiego Dnia Dawstwa i Przeszczepiania Narządów komisarz Vytenis Andriukaitis. Przypomina on jednocześnie, że pomimo postępu medycyny nie wszyscy potrzebujący doczekują przeszczepu. Dlatego potrzebna jest lepsza koordynacja na poziomie europejskim.

08/09/2017

 

Oświadczenie komisarza ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisa Andriukaitisa z okazji Europejskiego Dnia Dawstwa i Przeszczepiania Narządów

W sobotę 9 września obchodzimy 18. Europejski Dzień Dawstwa i Przeszczepiania Narządów. Jestem na Litwie na uroczystości związanej z 30. rocznicą pierwszego przeszczepu serca w tym kraju. Jest to dla mnie wzruszająca chwila, ponieważ 30 lat temu jako młody chirurg miałem zaszczyt uczestniczyć w tej operacji. Od tamtej pory znacznie wzrosła liczba przeszczepów różnych typów w UE i na całym świecie. Tylko w latach 2010–2015 wzrost ten wyniósł 14 procent.

W znacznej mierze zawdzięczamy go większej liczbie dawców. Dlatego powinniśmy uhonorować wkład niezliczonych bohaterów dnia codziennego w UE, którzy przyczynili się do przedłużenia życia i ocalenia setek tysięcy istnień ludzkich. Poprawa wynika również z postępów w chirurgii, lepszej koordynacji między zespołami klinicznymi, poprawy standardów bezpieczeństwa i transportu narządów oraz zwiększenia transgranicznej wymiany narządów.

UE ma również w tym swój udział. Posiadamy ogólnounijne przepisy dotyczące norm jakości i bezpieczeństwa w odniesieniu do przeszczepu narządów. Jeśli chodzi o skrócenie czasu oczekiwania na przeszczep, opracowaliśmy europejskie narzędzie informatyczne umożliwiające lekarzom z jednego państwa członkowskiego znajdowanie dla swoich pacjentów odpowiednich dawców w innym państwie członkowskim. W ciągu zaledwie dwóch lat dokonano prawie 90 przeszczepów, głównie u dzieci, które inaczej nie mogłyby dojść do skutku. Wkrótce opublikujemy sprawozdanie, które wyraźnie pokaże, że łączenie zasobów i wiedzy w całej UE może znacząco poprawić wyniki kliniczne. Żaden kraj nie jest wstanie leczyć wszystkich rzadkich i skomplikowanych chorób. Dlatego też podjęliśmy w tym roku nową inicjatywę, by usprawnić dzielenie się wiedzą w Europie. Wirtualne europejskie sieci referencyjne umożliwiają jednostkom służby zdrowia z całej Europy wymianę informacji na temat złożonych lub rzadkich chorób i stanów, które wymagają wysoce specjalistycznego leczenia i koncentracji zasobów.

Niestety mimo to codziennie w UE umiera 16 pacjentów oczekujących na przeszczep narządów, a tysiące pacjentów pozostają na listach oczekujących na przeszczep. Jako lekarz dobrze wiem jak daleko zaszliśmy z medycznego punktu widzenia. Jako komisarz europejski zdaję sobie sprawę z ogromnego znaczenia koordynacji na poziomie europejskim w zakresie dawstwa i przeszczepiania narządów. Wierzę, że wspólnie z naszymi państwami członkowskimi możemy zrobić jeszcze więcej. Dla chcącego wszystko jest możliwe.

/poland/file/170907securityunionjpg_pl170907_security_union.jpg

- Naszym celem jest ograniczenie pola działania terrorystów: utrudnianie im podróżowania, szkolenia, pozyskiwania środków finansowych, broni i materiałów wybuchowych – mówił komisarz Julian King prezentując 10. sprawozdanie dotyczące unii bezpieczeństwa. Komisja naciska m.in. na walkę z nielegalnym handlem bronią palną, w szczególności na Bałkanach Zachodnich.

07/09/2017

 

Komisja Europejska poinformowała o działaniach podjętych od czasu wygłoszenia przez przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera orędzia o stanie Unii w 2016 r., mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na granicach zewnętrznych UE, usprawnienie wymiany informacji między państwami członkowskimi, ograniczenie pola działania terrorystów oraz zapobieganie radykalizacji postaw.

Komisja wywiązała się z wszystkich zobowiązań dotyczących priorytetów w zakresie bezpieczeństwa wskazanych przez przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera. W niniejszym 10. sprawozdaniu w sprawie postępów w realizacji unii bezpieczeństwa zaprezentowano również postępy poczynione w odniesieniu do innych kwestii związanych z bezpieczeństwem, perspektywę dalszych prac w ciągu najbliższych 12 miesięcy i w późniejszym okresie.

Komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos powiedział: - W zeszłym roku podjęto znaczące kroki w kierunku stworzenia prawdziwej unii bezpieczeństwa. Jednak ataki przeprowadzone w ubiegłym miesiącu pokazały, że aby zapewnić bezpieczeństwo naszym obywatelom, konieczne są dalsze intensywne działania. Wdrożono wszystkie środki przedstawione przez przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera w orędziu o stanie Unii w 2016 r. i programie prac Komisji na 2017 r. Jest to solidna podstawa do dalszych wspólnych działań w nadchodzących latach. Aby powstała prawdziwa i skuteczna unia bezpieczeństwa musimy wszyscy współpracować ze sobą w duchu zaufania - instytucje i agencje UE razem z państwami członkowskimi.

Komisarz ds. unii bezpieczeństwa Julian King stwierdził: - Celem UE jest ograniczenie pola działania terrorystów: utrudnianie im podróżowania, szkolenia, pozyskiwania środków finansowych, broni i materiałów wybuchowych. Uczyniliśmy wszystko, co w naszej mocy, by zagwarantować większe bezpieczeństwo granic zewnętrznych, usprawnić wymianę informacji na temat terrorystów i innych przestępców, a także pogłębić naszą współpracę z firmami internetowymi i społecznościami lokalnymi w celu zwalczania radykalizacji postaw. Pozostaje jednak jeszcze wiele do zrobienia, co pokazały tragedie związane z ostatnimi atakami. Nasi obywatele oczekują od nas ochrony i zapewnienia im większego bezpieczeństwa; musimy wspólnie wywiązać się z podjętych zobowiązań.

W poprzednim roku Komisja wspierała działania państw członkowskich w dwóch głównych dziedzinach: zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej oraz środków, które je wspierają; oraz wzmocnienia obrony i rozwijania odporności wobec wymienionych zagrożeń.

Zwiększenie bezpieczeństwa na granicy zewnętrznej

 • Wdrożone zostały systematyczne kontrole baz danych wszystkich podróżnych, w tym obywateli Unii przekraczających granice zewnętrzne.
 • Osiągnięto porozumienie polityczne w sprawie unijnego systemu wjazdu/wyjazdu, który będzie rejestrował dane dotyczące wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne UE.
 • Trwają prace zmierzające do ustanowienia europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) służącego do przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa osób podróżujących do Europy bez wiz przed ich przybyciem na granicę Unii.

Sprawniejsza wymiana informacji

 • Komisja zaproponowała przepisy mające na celu wzmocnienie systemu informacyjnego Schengen (SIS) jako najbardziej skutecznego narzędzia egzekwowania prawa UE.
 • Aby uzupełnić braki w unijnym zarządzaniu danymi, Komisja przedstawiła wnioski dotyczące wymiany informacji z rejestrów karnych dotyczących obywateli państw trzecich w ramach europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS).
 • Komisja zaprezentowała nowe podejście służące do osiągnięcia interoperacyjności unijnych systemów informacyjnych na potrzeby granic i bezpieczeństwa.
 • Nowe rozporządzenie o Europolu, dzięki któremu Agencja uzyskała narzędzia niezbędne do bardziej skutecznego, efektywnego i odpowiedzialnego działania, weszło w życie w maju. Agencji przydzielono również więcej zasobów.

Ograniczenie pola działania terrorystów

 • Dyrektywa w sprawie zwalczania terroryzmu przewiduje rozszerzenie katalogu praw ofiar terroryzmu oraz kryminalizację czynów takich jak finansowanie terroryzmu, podejmowanie szkolenia lub podróży w celach terrorystycznych.
 • W celu zwiększenia kontroli nabywania i posiadania broni i uniemożliwienia przestępcom i terrorystom dostępu do najbardziej niebezpiecznych rodzajów broni wojskowej przyjęto również zmienioną dyrektywę w sprawie broni palnej. Komisja nasiliła walkę z nielegalnym handlem bronią palną, w szczególności na Bałkanach Zachodnich.
 • Aby zaostrzyć przepisy i kontrole dotyczące substancji, które mogą zostać wykorzystane do wytwarzania materiałów wybuchowych domowymi sposobami, Komisja rozpoczęła przegląd unijnego rozporządzenia w sprawie prekursorów materiałów wybuchowych.
 • Nowa grupa ds. ochrony celów miękkich stanowi platformę umożliwiającą wymianę wytycznych i najlepszych praktyk w zakresie sposobów ochrony obszarów publicznych.
 • Komisja przedstawiła trzy wnioski mające na celu uzupełnienie ram prawnych dotyczących prania pieniędzy, nielegalnych przepływów pieniężnych oraz zamrażania i konfiskowania aktywów, służące zwalczaniu finansowania terroryzmu.

Zapobieganie radykalizacji

 • Komisja współpracuje z platformami internetowymi w ramach Forum UE ds. Internetu w celu ograniczenia dostępu do treści terrorystycznych i zainicjowała program na rzecz wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego służący promowaniu przesłań alternatywnych w internecie. Jednostka ds. zgłaszania podejrzanych treści w internecie działająca w ramach Europolu zasygnalizowała 35 tys. przypadków treści terrorystycznych w internecie w ciągu ostatnich 2 lat; 80-90 % z nich zostało usuniętych.
 • Komisja nadal oferuje swoje wsparcie w zakresie zapobiegania i zwalczania radykalizacji postaw na szczeblu krajowym i lokalnym, zwłaszcza za pośrednictwem sieci upowszechniania wiedzy o radykalizacji postaw (RAN) oraz dzięki utworzeniu grupy ekspertów wysokiego szczebla na temat radykalizacji postaw.

W dzisiejszym sprawozdaniu przedstawiono szczegółowo harmonogram prac na przyszły rok we wspomnianych obszarach, jak również wstępną ocenę dalszych działań w następstwie opinii Trybunału Sprawiedliwości w sprawie umowy między UE a Kanadą, której przedmiotem są dane dotyczące przelotu pasażera (umowa PNR). Dokonano również przeglądu postępów w walce z cyberprzestępczością i w dziedzinie bezpieczeństwa transportu.

Kontekst

Bezpieczeństwo to priorytet polityczny obecnej Komisji, podkreślany wielokrotnie od początku jej kadencji – począwszy od wytycznych politycznych przewodniczącego Jean-Claude'a Junckera z lipca 2014 r. aż po ostatnie orędzie o stanie Unii z 14 września 2016 r.

Europejska agenda bezpieczeństwa stanowi punkt odniesienia dla działań Komisji w tej dziedzinie. Określono w niej główne działania mające zapewnić skuteczne reagowanie UE na terroryzm i zagrożenia bezpieczeństwa, obejmujące zwalczanie radykalizacji, zwiększanie bezpieczeństwa cybernetycznego, odcięcie finansowania terrorystom oraz usprawnienie wymiany informacji. Od momentu przyjęcia agendy poczyniono znaczne postępy w jej realizacji, tym samym przygotowując grunt pod skuteczną i rzeczywistą unię bezpieczeństwa. Postępy te są przedstawiane w regularnie publikowanych sprawozdaniach Komisji.

Kolejne sprawozdanie na temat postępów prac nad stworzeniem unii bezpieczeństwa zostanie przedstawione w październiku 2017 r.

Dodatkowe informacje:

/poland/file/170907dieselgatejpg_pl170907_dieselgate.jpg

Unijne urzędy ochrony konsumentów oraz Komisja Europejska przesłały wspólne pismo do prezesa Volkswagena, wzywając koncern do szybkiej naprawy wszystkich samochodów w związku ze skandalem „dieselgate”. Chodzi o instalowanie oprogramowania w autach z silnikami wysokoprężnymi, które podczas testów fałszowało odczyt poziomu emisji spalin samochodu.

07/09/2017

 

Jest to część skoordynowanych działań unijnych urzędów ochrony konsumentów, które mają zagwarantować, że grupa Volkswagen przestrzega praw ochrony konsumentów w następstwie skandalu emisyjnego oraz aktywnie podejmuje działania w stosunku do zainteresowanych konsumentów. Urzędy ochrony konsumentów w UE nadal otrzymują informacje świadczące o tym, że wiele samochodów, których dotyczył skandal, nie zostało jeszcze naprawionych.

Po rozmowach z komisarz Věrą Jourovą w 2016 r. Volkswagen zobowiązał się, że wszystkie samochody, których dotyczył skandal, zostaną naprawione do jesieni 2017 r. Urzędy ochrony konsumentów w UE, pod przewodnictwem holenderskiego Urzędu ds. Konsumentów i Rynków, wzywają Volkswagena do potwierdzenia, w terminie jednego miesiąca, że plan ten zostanie zrealizowany. Żądają one pełnej przejrzystości tego procesu oraz szczegółowych danych w odniesieniu do tego, co zostało już osiągnięte, a co pozostaje do zrobienia. Volkswagen powinien zagwarantować rozwiązanie wszelkich potencjalnych problemów zaistniałych po dokonaniu napraw, Komisja zażądała bowiem, aby wszystkie samochody Volkswagena, których dotyczył skandal, zostały doprowadzone do pełnej zgodności z zasadami homologacji tego typu pojazdów. 

Komisarz Věra Jourová powiedziała: - Cieszę się, że urzędy ochrony konsumentów, jako organy wykonujące prawo UE, przyjmują wspólny front wobec Volkswagena i naciskają na wypełnienie naszych żądań. Działając wspólnie, urzędy ochrony konsumentów są w stanie zagwarantować przestrzeganie prawa ochrony konsumentów w całej Unii. Ma to szczególne znaczenie w przypadku problemów ogólnoeuropejskich, takich jak sprawa Volkswagena, która dotyczy ponad 8 mln konsumentów w różnych państwach członkowskich. Dzięki wspólnemu stanowisku konsumenci w UE mogą być pewni, że zarówno urzędy ochrony konsumentów, jak i Komisja Europejska, stoją po ich stronie i że nie zgodzimy się na żadne półśrodki. 

Organy ochrony konsumenta oczekują odpowiedzi Volkswagena m.in. co do następujących aspektów:

 • Przejrzystość i przekazywanie informacji: Volkswagen powinien jak najszybciej poinformować poszczególnych konsumentów o naprawie. Volkswagen powinien dostarczyć konsumentom wystarczających informacji, które pozwolą im podjąć przemyślaną decyzję. Zgodnie z dyrektywą dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych informacje te powinny obejmować następujące kwestie:
 • precyzyjne i jasne powody, dlaczego samochód musi zostać poddany naprawie;
 • co obejmuje naprawa;
 • co konsument musi zrobić, aby jego samochód został naprawiony;
 • co może się stać lub co się stanie, jeżeli konsument nie odda samochodu do naprawy;
 • w jakich państwach członkowskich samochody, które nie zostały naprawione, przestaną być zdatne do ruchu drogowego oraz kiedy to nastąpi.
 • Informowanie właścicieli samochodów używanych i konsumentów poza salonami Volkswagena: Jeśli chodzi o konsumentów, którzy kupili swoje samochody bez pośrednictwa salonów Volkswagena lub serwisują je poza autoryzowanym serwisem (np. samochody używane, samochody zakupione bezpośrednio od importerów), Volkswagen powinien dołożyć starań, aby poinformować o naprawach tych właścicieli samochodów.
 • Środki budowania zaufania: Organy ochrony konsumentów z zadowoleniem przyjęły środki budowania zaufania ogłoszone przez grupę Volkswagen, dzięki którym konsumenci zyskują pewność co do wykonywanych napraw. Organy ochrony konsumentów wezwały Volkswagena do aktywnego poinformowania o tych środkach wszystkich zainteresowanych osób; do nieograniczania napraw tylko do pewnych części samochodu albo do określonego przedziału czasowego; oraz do podjęcia prawnie wiążącego zobowiązania, że ogólne osiągi samochodu po naprawie będą takie same.
 • Wsparcie dla salonów samochodowych w procesie naprawy: Chociaż odpowiedzialność za zapewnienie zgodności spoczywa na producentach, na mocy dyrektywy w sprawie sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji to sprzedawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady w chwili dostawy towaru. Organy ochrony konsumentów wzywają Volkswagena do wykorzystania wszelkich możliwych środków w celu ułatwienia pracy salonom samochodowym.
 • Przedłużenie procesu naprawy: Urzędy ochrony konsumentów w UE wzywają Volkswagena do potwierdzenia harmonogramu przeprowadzenia napraw wszystkich samochodów. Jeżeli akcja serwisowa potrwa dłużej niż do jesieni 2017 r., Volkswagen powinien zobowiązać się do przedłużenia okresu darmowych napraw oprogramowania tak długo, jak jest to konieczne, w celu wypełnienia swoich obowiązków i zapewnienia zgodności wszystkich samochodów z prawem konsumenckim UE.

Dalsze działania

Urzędy ochrony konsumentów w UE proszą Volkswagena o odpowiedź w ciągu jednego miesiąc oraz o podjęcie dialogu na szczeblu europejskim. Każde państwo członkowskie będzie miało swobodę zadecydowania o dalszych działaniach, jeżeli Volkswagen nie odpowie na wspólne stanowisko lub nie uda się osiągnąć porozumienia. Urzędy mogą podejmować działania zgodne z krajową specyfiką, w tym w razie potrzeby działania w zakresie egzekwowania przepisów.

Przebieg procedury

Rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów łączy krajowe organy konsumenckie w paneuropejską sieć odpowiedzialną za egzekwowanie przepisów. Dzięki temu organ krajowy w jednym państwie członkowskim może zwrócić się do swojego odpowiednika w innym państwie UE z prośbą o interwencję w przypadku transgranicznego naruszenia unijnych przepisów konsumenckich.

Współpraca dotyczy przepisów ochrony konsumenta w różnych obszarach, takich jak dyrektywa w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych, dyrektywa w sprawie praw konsumentów lub dyrektywa w sprawie sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji.

W ramach współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów właściwe organy regularnie dokonują przeglądu kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w zakresie ochrony konsumentów na jednolitym rynku i koordynują prowadzony przez siebie nadzór rynku i ewentualne działania w zakresie egzekwowania prawa. Komisja ułatwia wymianę informacji pomiędzy tymi organami oraz koordynację ich działań.

Więcej informacji:

Unijna polityka ochrony konsumentów

/poland/file/170907malmstromjpg_pl170907_malmstrom.jpg

Unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmström ogłosiła, że UE ustanowi międzynarodowy sojusz na rzecz zniesienia handlu narzędziami tortur (Alliance for Torture-Free Trade). Wspólna inicjatywa UE, Argentyny i Mongolii ma położyć kres handlowi towarami wykorzystywanymi do wykonywania kary śmierci i zadawania tortur. Jej oficjalna inauguracja nastąpi 18 września podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

07/09/2017

 

Sojusz powstanie dzięki staraniom krajów z całego świata na rzecz zwalczania handlu towarami wykorzystywanymi do tortur i wykonywania kary śmierci. Mimo że prawo międzynarodowe bezwzględnie zabrania stosowania tortur, na całym świecie nadal handluje się narzędziami służącymi do zadawania bólu lub wykonywania egzekucji. Należą do nich pałki z metalowymi kolcami, pasy i szczypce do poddawania ofiar elektrowstrząsom, jak również substancje chemiczne wykorzystywane do egzekucji oraz sprzęt służący do ich podawania.

- Jedynym przeznaczeniem tych produktów jest maltretowanie i zabijanie ofiar. Nie możemy pozwolić, by tymi narzędziami handlowano jak każdym innym towarem. Najwyższy czas, by podjąć konkretne działania i położyć kres tej nikczemnej działalności - powiedziała komisarz Malmström.

- Przepisy UE w tej dziedzinie przynoszą pozytywne efekty, producenci zakazanych wyrobów próbują jednak obejść obowiązujące prawo. Im więcej krajów zdecyduje się na współpracę, tym skuteczniejsze będą nasze działania. Jako komisarz UE oraz posłanka do Parlamentu Europejskiego miałam wielokrotnie okazję spotkać ofiary tortur – uchodźców, więźniów sumienia oraz więźniów skazanych na karę śmierci. Jestem przekonana, że polityka handlowa może być jednym ze sposobów ochrony praw człowieka na całym świecie, dodała komisarz Malmström.

Inicjatywa powstała w wyniku wspólnych starań UE, Argentyny i Mongolii. Działa już poświęcona jej strona internetowa (www.torturefreetrade.org). Podczas oficjalnej inauguracji, która odbędzie się 18 września w siedzibie głównej ONZ, wiele krajów będzie miało okazję przyłączyć się do wspólnej deklaracji na rzecz zwalczania handlu narzędziami tortur. Oczekuje się, że w dniu inauguracji do sojuszu przystąpi około 50 państw członkowskich ONZ – z Afryki, obu Ameryk, Azji i Europy. Może on stać się podstawą szerszej współpracy ONZ w tej dziedzinie.

Przystępując do sojuszu, kraje zgadzają się:

 • przyjąć środki na rzecz kontroli i ograniczenia eksportu urządzeń stosowanych do tortur i wykonywania kary śmierci;
 • wyposażyć organy celne w odpowiednie narzędzia. W tym celu stworzona zostanie specjalna platforma, za pomocą której będzie można monitorować przepływy handlowe, śledzić nowe produkty i wymieniać się informacjami;
 • zapewnić pomoc techniczną przy wprowadzaniu i egzekwowaniu przepisów zakazujących tego rodzaju handlu;
 • dzielić się doświadczeniami w zakresie skutecznych systemów kontroli i egzekwowania odnośnych przepisów.

UE mocno angażuje się w ochronę praw człowieka i walkę z torturami i zdecydowanie zwalcza karę śmierci. Surowe unijne przepisy dotyczące handlu towarami wykorzystywanymi do tortur lub wykonywania kary śmierci przyniosły już rezultaty. W konsekwencji m.in. zaostrzenia unijnych przepisów obecnie znacznie trudniej jest zdobyć substancje stosowane w śmiertelnych zastrzykach. Są one również droższe.

Unijne prawodawstwo ma jednak zastosowanie wyłącznie w Europie. Producenci i przedsiębiorstwa, które handlują takimi towarami, próbują obejść unijne prawo. Dlatego też im więcej krajów zobowiąże się, że wprowadzi zakaz wywozu tego typu towarów, tym skuteczniejsze będą działania na rzecz wyeliminowania handlu tymi produktami. Zawiązanie sojuszu umożliwi podjęcie konkretnych działań, dzięki którym można będzie powstrzymać handel takimi towarami na całym świecie, przez co znacznie trudniej będzie je zdobyć.

Kontekst

Jednym z celów polityki zagranicznej UE jest propagowanie poszanowania praw podstawowych. Do działań mających zapobiegać torturom i zmierzających do zniesienia kary śmierci należy przyjmowanie przepisów wprowadzających zakaz handlu pewnymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania egzekucji lub jako narzędzia tortur. Pierwsze takie przepisy przyjęto w 2005 r.

UE wprowadziła wykaz zakazanych produktów oraz specjalny mechanizm pozwalający rozszerzać go w trybie pilnym o nowe produkty. Przyjęła też zasady w zakresie kontroli eksportu mające zapobiec wykorzystywaniu uwzględnionych w wykazie środków farmakologicznych do wykonywania kary śmierci. Zakazała również świadczenia usług pośrednictwa związanego z wszystkimi towarami ujętymi w wykazie oraz zapewniania pomocy technicznej państwom trzecim. W ubiegłym roku UE zaostrzyła przepisy jeszcze bardziej, by uwzględniały one zakaz tranzytu wspomnianych towarów przez terytorium UE i w unijnych portach oraz zakaz reklamowania takich produktów, np. na targach handlowych.

Więcej informacji

Strona internetowa sojuszu na rzecz zwalczania handlu narzędziami tortur, zawierająca m.in. informacje na temat celów tego sojuszu oraz wskazówki, jak zarejestrować swój udział w jego inauguracji.

Ze strony EbS można pobrać materiały audiowizualne. Zamieszczono tam m.in. zdjęcia narzędzi tortur oraz wywiad z komisarz Malmström.

/poland/file/170906back2schooljpg_pl170906_back2school.jpg

W ramach akcji edukacyjnej "Back to School" w piątek 15 września Marcin Gasiuk, urzędnik Komisji Europejskiej, odwiedzi dwie siedleckie szkoły. Podczas spotkań z uczniami opowie o Unii Europejskiej i pozycji Polski we wspólnocie, przedstawi również możliwości rozwoju zawodowego i osobistego w instytucjach UE. 

Date: 
15/09/2017 - 08:00

 

Marcin Gasiuk jest pracownikiem Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. W wydziale odpowiadającym za fundusze unijne w Polsce zajmuje się projektami transportowymi i energetycznymi.

Budowa autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego w ciągu autostrady A2, modernizacja linii kolejowej E-20 i nr 7 Warszawa-Lublin, czy budowa nowej linii energetycznej 400kV Miłosna–Siedlce Ujrzanów - to kilka z projektów zrealizowanych w regionie przy wsparciu unijnym, za które odpowiada.

W piątek 15 września Marcin Gasiuk odwiedzi szkoły, do których uczęszczał w Siedlcach i spotka się z młodzieżą w ramach programu "Back to School".

Zapraszamy na spotkania:

15 września (piątek)

 • Gimnazjum Publiczne nr 6, ul. Generała Orlicz-Dreszera 3, Siedlce
  (kontakt: Joanna Kowalska-Wróbel – dyrektor;)
   
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10, Siedlce
  (kontakt: Teresa Nasiłowska, zastępca dyrektora)

Instytucje Unii Europejskiej od kilku lat prowadzą program „Back to School”, czyli „Powrót do szkoły”. W jego ramach urzędnicy odwiedzają szkoły, aby spotkać się z młodymi ludźmi i przybliżyć im kwestie europejskie. Dla uczniów to nie tylko okazja, by dowiedzieć się z pierwszej ręki jak działa Unia i jaki wpływ ma na ich życie, ale również szansa wglądu za kulisy pracy urzędników. Dodatkowo poznają możliwości staży i sposób rekrutacji do unijnych instytucji.

Spotkania z urzędnikami w szkołach są też doskonałą okazją dla uczniów, by dowiedzieć się bezpośrednio u źródła, jakie są aktualne priorytety polityczne UE, czym zajmuje się Komisja pod przewodnictwem Jean-Claude'a Junckera i jaki wpływ mogą mieć oni sami na funkcjonowanie UE i jej politykę. Dla drugiej strony wizyty te są cenną okazją, aby poznać zainteresowania młodych ludzi, aspiracje i problemy, z jakimi muszą sobie radzić.

/poland/file/170906migrationsjpg_pl170906_migrations.jpg

Czechy, Węgry i Polska nadal nie wypełniają swoich zobowiązań prawnych i nie relokowały ani jednej osoby albo nie zadeklarowały żadnych miejsc na potrzeby relokacji – wynika z najnowszego sprawozdania KE w sprawie kryzysu migracyjnego. Komisja z zadowoleniem przyjęła orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, w którym potwierdził on ważność decyzji Rady w sprawie relokacji i oddalił skargi wniesione przez Słowację i Węgry.

06/09/2017

 

KE przyjęła cztery sprawozdania z postępu prac, w których wzywa wszystkie strony do podtrzymania i dalszego przyspieszenia zadowalających postępów w zakresie zarządzania nieuregulowanymi przepływami migracyjnymi, ochrony granic zewnętrznych UE i wspierania państw członkowskich pierwszej linii będących pod presją.

Unijny mechanizm relokacji w sytuacjach nadzwyczajnych funkcjonuje i przynosi pozytywne rezultaty, o czym świadczy fakt, że dotychczas relokowano ponad 27 695 osób. Istotne jest, by państwa członkowskie jak najszybciej relokowały wszystkie pozostałe osoby kwalifikujące się do relokacji z Włoch i Grecji. Oświadczenie UE–Turcja konsekwentnie zapewnia niewielki napływ migrantów o nieuregulowanym statusie do Grecji. Równocześnie umożliwiło ono przesiedlenie blisko 10 tys. Syryjczyków do UE. W miesiącach letnich na szlaku środkowośródziemnomorskim wyraźnie zmalała liczba przypadków niedozwolonego przekraczania granic i wypadków śmiertelnych, co stanowi także odzwierciedlenie wspólnych wysiłków UE, szczególnie Włoch. Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej dysponuje odpowiednimi narzędziami, lecz państwa członkowskie muszą podjąć dalsze wysiłki, by można było w pełni skorzystać z rozszerzonego mandatu agencji w kwestii powrotów.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans powiedział: - Wszystkie podmioty unijne z oddaniem pracują wspólnie nad zarządzaniem przepływami migracyjnymi, ochroną naszych granic zewnętrznych i wspieraniem państw członkowskich pierwszej linii. Jesteśmy na dobrej drodze i widzimy wymierne wyniki w terenie. Nadal jednak mierzymy się z wyzwaniami, a czynniki ryzyka wciąż się utrzymują. Dlatego musimy w dalszym ciągu usprawniać nasze działania, by ocalać istnienia ludzkie, otwierać bezpieczne i legalne szlaki dla tych, którzy zasługują na ochronę, i zawracać tych, którzy nie mają prawa zostać.

Komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos stwierdził: - Gdy Europa współpracuje w duchu odpowiedzialności i solidarności, wówczas dokonujemy postępów i osiągamy wymierne rezultaty, zarówno wewnątrz Unii, jak i poza jej granicami. Dostrzegamy to dzisiaj bardzo wyraźnie: zmniejszenie nieregularnych przepływów migracyjnych, zwiększenie liczby przesiedlanych uchodźców, pełna operacyjność w terenie wspólnej Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, a także wspólne działania podejmowane w celu wsparcia Włoch i na szlaku środkowośródziemnomorskim. Jesteśmy również świadkami solidarności wewnątrz Unii Europejskiej: program relokacji przynosi wyniki i prawie wszystkie zarejestrowane osoby ubiegające się o relokację zostały relokowane z Grecji i Włoch. Musimy teraz kontynuować te udane działania na wszystkich wspomnianych frontach. 

Relokacja i przesiedlenie - autentyczna solidarność

Dwa lata po uruchomieniu specjalnego mechanizmu relokacja w dalszym ciągu przynosi pozytywne wyniki, co potwierdza tym samym istotne przyspieszenie procesu relokacji w 2017 r. Od lutego 2017 r. co miesiąc relokowanych jest średnio 2,3 tys. osób do prawie wszystkich państw członkowskich. Według stanu na dzień 4 września relokacja objęła 27 695 osób (19 244 z Grecji i 8 451 z Włoch). Nadal jednak wszystkie strony muszą podejmować stałe wysiłki, gdyż blisko 2,8 tys. osób wciąż czeka na relokację z Grecji, a do Włoch codziennie przybywają nowe osoby ubiegające się o relokację. Państwa członkowskie muszą przyspieszyć proces relokacji i zadeklarować wystarczającą liczbę miejsc na potrzeby przyjęcia wszystkich kwalifikujących się osób. Włochy muszą nadać tempo procesowi identyfikacji i rejestracji osób kwalifikujących się do relokacji (zwłaszcza Erytrejczyków).

Szereg państw członkowskich (Malta i Łotwa) dokonało już pełnej relokacji przydzielonych im osób przebywających w Grecji, natomiast pozostałe państwa (FinlandiaLitwaLuksemburg i Szwecja) finalizują ten proces. Malta i Finlandia również kończą relokację przydzielonych im osób we Włoszech. Komisja z zadowoleniem przyjmuje także fakt, że Austria przystąpiła do relokacji osób z Włoch i że trwają obecnie przygotowania do pierwszych relokacji z Włoch do Słowacji. Czechy, Węgry i Polska nadal nie wypełniają swoich zobowiązań prawnych i nie relokowały ani jednej osoby (Węgry i Polska) bądź też nie zadeklarowały żadnych miejsc na potrzeby relokacji od ponad roku (Czechy). W związku z tym dnia 26 lipca Komisja nadała tempo postępowaniom w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i rozesłała uzasadnione opinie do wymienionych państw członkowskich. Komisja z zadowoleniem przyjmuje dzisiejsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym potwierdził on ważność drugiej decyzji Rady w sprawie relokacji i oddalił skargi wniesione przez Słowację i Węgry.

Zobowiązanie prawne do relokacji, jakie spoczywa na państwach członkowskich, nie ustaje we wrześniu. Decyzje Rady w sprawie relokacji mają zastosowanie do wszystkich kwalifikujących się osób, które przybyły do Grecji lub Włoch do dnia 26 września 2017 r. Oznacza to, że wszystkie osoby kwalifikujące się do relokacji powinny być nadal relokowane po tym terminie. Dlatego ważne jest, by wszystkie państwa członkowskie, przede wszystkim Polska, Węgry i Czechy, a także te państwa, które nie dokonały pełnej relokacji przydzielonych im osób, wzmogły swoje wysiłki i dokonały relokacji kwalifikujących się osób.

Przyjęty w lipcu 2015 r. europejski program przesiedleń niedługo dobiegnie końca i odnotowuje pozytywne wyniki: państwa członkowskie i państwa stowarzyszone w ramach Schengen już przesiedliły 17 305 spośród 22 504 osób, które objęto tym programem. Zgodnie z oświadczeniem UE–Turcja łącznie z Turcji do UE przesiedlono dotychczas 8 834 Syryjczyków, w tym 1 028 od ostatniego sprawozdania. Od uruchomienia programów przesiedleń na szczeblu unijnym przesiedlono łącznie 22 518 osób. Dnia 4 lipca 2017 r. Komisja rozpoczęła nowy proces składania deklaracji w zakresie przesiedleń planowanych na rok 2018, by zapewnić kontynuację wysiłków UE w zakresie wspólnych przesiedleń do momentu przyjęcia wniosku Komisji w sprawie unijnego programu przesiedleń. Zachęca się państwa członkowskie do składania deklaracji na rok 2018 w terminie do dnia 15 września 2017 r. i skoncentrowania się także na przesiedleniach z Afryki Północnej i Rogu Afryki oraz zapewnienia dalszych przesiedleń z Turcji. Komisja przeznaczyła 377,5 miliona euro na przesiedlenie co najmniej 37 750 osób (10 tys. euro na osobę).

Oświadczenie UE–Turcja – w dalszym ciągu widoczne wymierne rezultaty

Oświadczenie UE–Turcja niezmiennie przynosi wymierne wyniki i odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi na szlaku wschodniośródziemnomorskim.

Mimo nieznacznego wzrostu liczby przybywających osób w okresie letnim liczba osób przekraczających codziennie granicę między Turcją a wyspami greckimi utrzymuje się na niskim poziomie od ostatniego sprawozdania z dnia 13 czerwca, tj. średnio 75 przybywających osóbna dzień. Jest to zgodne z trendami sezonowymi zaobserwowanymi dla analogicznego okresu w 2016 r. Liczba przybywających osób spadła o 97 proc., od kiedy oświadczenie weszło w życie, i utrzymał się wyraźny spadek liczby osób, które giną na morzu Egejskim. Niezbędne są jednak dalsze wzmożone wysiłki, by zmniejszyć liczbę zaległych wniosków o udzielenie azylu i rozwiązać problem związany z niedostatecznymi zdolnościami w zakresie przetwarzania poprzedzającego powroty i niewystarczającą liczbą miejsc w ośrodkach detencyjnych w Grecji, by osiągnąć postępy w zakresie powrotów. Od daty podpisania oświadczenia UE–Turcja do Turcji zawrócono łącznie 1 896 migrantów o nieuregulowanym statusie. Postęp nastąpił także w innych obszarach, o których mowa w oświadczeniu. Komisja przyspiesza działania mające na celu zapewnienie wsparcia finansowego w ramach Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji. Na finansowanie w latach 2016-2017 przeznaczono 3 miliardy euro, z czego podpisane dotychczas kontrakty opiewają na łącznie 1,66 miliardów euro, a wartość wypłat wzrosła do 838 milionów euro. Odnotowano szybki wzrost liczby uchodźców będących w najtrudniejszym położeniu, wspieranych w ramach siatki bezpieczeństwa socjalnego w sytuacjach nadzwyczajnych: z 600 tys. do 860 tys. osób. Zakłada się, że do końca 2017 r. liczba uchodźców wyniesie 1,3 milionów.

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej - konieczne większe wysiłki w zakresie powrotów

W ostatnich miesiącach trwało uruchamianie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, a także rozpoczęto dwie dodatkowe operacje w celu wsparcia Hiszpanii w zachodniej części regionu Morza Śródziemnego. Obecnie państwa członkowskie wspiera w terenie łącznie 1,7 tys. funkcjonariuszy Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Nadal jednak utrzymuje się problem związany z niedostateczną liczbą rozmieszczonych funkcjonariuszy, a od kwietnia 2017 r. nie przekazano żadnego sprzętu na rzecz rezerw szybkiego reagowania. Państwa członkowskie muszą bezzwłocznie wypełnić swoje zobowiązania i uzupełnić pozostałe braki, by zapewnić skuteczne zarządzanie granicami zewnętrznymi UE.

Agencja dokonała ocen narażenia dla szeregu państw członkowskich. Teraz organy krajowe muszą zapewnić terminowe wykonanie przekazanych zaleceń. Agencja wsparła także 193 operacji, w ramach których zawrócono 8 606 nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, co stanowi wzrost liczby operacji w dziedzinie powrotów o ponad 160 proc. w stosunku do pierwszego półrocza 2016 r. Państwa członkowskie nadal jednak nie korzystają z pełnego spektrum zdolności Agencji. Konieczne są dalsze wysiłki, by Agencja mogła wypełniać zadania wynikające z jej rozszerzonego mandatu w kwestii powrotów. Wraz z państwami członkowskimi Agencja powinna dążyć do lepszego dostosowywania czynności związanych z powrotami i w pełni wykorzystywać swoje ulepszone narzędzia i instrumenty.

Ramy partnerstwa i szlak środkowośródziemnomorski - widoczny spadek liczby przybywających osób

Środki wdrożone na szlaku środkowośródziemnomorskim i we współpracy z partnerami w Afryce zaczynają przynosić rezultaty. W miesiącach letnich znacznie spadła liczba przypadków śmiertelnych na morzu, a także wyraźnie zmalała liczba migrantów przekraczających szlak środkowośródziemnomorski. Podejmowane przez UE wysiłki nadal pomagają ocalać istnienia ludzkie, rozbijać model biznesowy przemytników i handlarzy ludźmi, eliminować podstawowe przyczyny problemu i współpracować w ramach partnerstw z państwami trzecimi. To wszystko odbywa się przy pełnym poszanowaniu europejskich wartości i praw człowieka. Należy kontynuować – w tym samym tempie i z tym samym zapałem – wdrażanie planu działania dotyczącego środków wspierania Włoch (przyjętego w dniu 4 lipca 2017 r.), po powołaniu grupy kontaktowej w sprawie szlaku środkowośródziemnomorskiego i po spotkaniu w Paryżu w dniu 28 sierpnia 2017 r. Pod tym linkiem znajduje się pełna treść komunikatu prasowego.

Dodatkowe informacje

15. sprawozdanie w sprawie relokacji i przesiedleń

Siódme sprawozdanie z postępów w realizacji oświadczenia UE–Turcja

Piąte sprawozdanie z postępu prac w sprawie zapewnienia pełnej operacyjności Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej

Piąte sprawozdanie z postępów w realizacji ram partnerstwa z państwami trzecimi w zakresie Europejskiego programu w dziedzinie migracji

Pages

Subscribe to RSS - UE