Przedstawicielstwo w Polsce

pomoc

/poland/file/170904stylianidesmainjpg_pl170904_stylianides_main.jpg

Kryzysy wymagają doskonale wyszkolonych, wyedukowanych i oddanych sprawie młodych ludzi, którzy ruszą naprzeciw kolejnym wyzwaniom – mówił w Warszawie Christos Stylianides. Komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego był gościem specjalnym konferencji poświęconej międzyuczelnianemu programowi Noha Intensive Programme na Uniwersytecie Warszawskim.

04/09/2017

W konferencji (4 września br.) uczestniczyli studenci związani z programem NOHA z całego świata. Komisarz w swoim przemówieniu już na wstępie stwierdził, że właśnie oni i ich pokolenie będą odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu Europy w nadchodzących latach i dekadach. - To pokolenie młodych Europejczyków na nowo rozpędzi Europę, da jej nowe, świeże pomysły i entuzjazm.

Starając się określić priorytety w zakresie pomocy humanitarnej Stylianides zauważył, że kryzysy humanitarne są w dzisiejszym świecie efektem wielu połączonych elementów – katastrof naturalnych, nierówności społecznych, terroryzmu czy globalizacji. Aby poradzić sobie z tymi problemami konkretnym akcjom humanitarnym muszą towarzyszyć rozwiązania dyplomatyczne.

Komisarz podkreślał, że Unia Europejska obecnie jest jedną z największych instytucji na świecie zapewniającą pomoc humanitarną. Niestety problemem jest dotarcie do osób, które potrzebują wsparcia. - Nie ma nic bardziej druzgoczącego niż posiadanie środków, aby pomóc, ale nie być w stanie tego zrobić – zaznaczał Stylianides.

Jako podstawowe zasady pomocy humanitarnej, które muszą być przestrzegane, komisarz wymienił: neutralność, bezstronność, niezależność i człowieczeństwo. Nimi powinien się kierować każdy, kto jest gotów uśmierzać ból innych. Jednak praca taka jest obarczona dużym ryzykiem - tylko w ubiegłym roku życie straciło 158 działaczy organizacji humanitarnych. - Ratowanie życia nie powinno kosztować innego życia.

Christos Stylianides zwrócił szczególną uwagę na edukację jako element, który daje człowiekowi poczucie godności, ale również chroni przed przemocą i radykalizacją. Jest ona również podstawą potrzebną do zjednywania różnych grup społecznych. - Gdzie jest zapewniona edukacja, nie ma kryzysów - przypomniał słowa kobiety, która uciekła przed nigeryjską grupą islamistyczną Boko Haram.

Podczas pobytu w Warszawie komisarz spotkał się również z osobami zarządzającymi stowarzyszeniem NOHA. Celem spotkania było wyciągnięcie wniosków i omówienie dotychczasowej współpracy między NOHA a departamentem Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO). Określono również perspektywę przyszłych działań.

/poland/file/170630retailtaxjpg_pl170630_retail_tax.jpg

Komisja Europejska uznała, że polski podatek w sektorze sprzedaży detalicznej narusza unijne zasady pomocy państwa. Stwierdzono, że dzięki progresywnym stawkom opartym na wielkości przychodów przedsiębiorstwa o niskich obrotach mają przewagę nad konkurentami. Ponieważ jednak polskie władze nie wprowadziły podatku w życie, nie ma potrzeby odzyskiwania środków.

30/06/2017

 

Po otrzymaniu skargi, Komisja we wrześniu 2016 r. wszczęła szczegółowe postępowanie w sprawie tego środka. Polskie władze nie pobrały nowo ustanowionego podatku, więc de facto nie udzielono żadnej pomocy państwa. W związku z tym nie ma potrzeby odzyskiwania środków w tej sprawie.

Komisja nie kwestionuje prawa Polski do decydowania o swoim systemie podatkowym ani o celach poszczególnych podatków i opłat. Jednakże system ten musi być zgodny z prawem Unii, w tym z zasadami pomocy państwa, i nie może faworyzować w sposób nieuzasadniony wybranych przedsiębiorstw.

Zgodnie z polskimi przepisami przedsiębiorstwa w sektorze detalicznym odprowadzałyby miesięczny podatek na podstawie swoich obrotów ze sprzedaży detalicznej. Jest on skonstruowany w oparciu o trzy progi i odpowiadające im progresywne stawki podatkowe:

· zwolnienie z podatku ma zastosowanie do części obrotu przedsiębiorstwa poniżej 17 mln zł (ok. 4,02 mln euro);

· stawka podatku w wysokości 0,8 proc. ma zastosowanie do obrotów wynoszących od 17 mln zł do 170 mln zł (około 40,2 mln euro), zaś

· stawka podatku w wysokości 1,4 proc. ma zastosowanie do obrotów wynoszących powyżej 170 mln zł (ok. 40,2 mln euro).

Szczegółowe dochodzenie Komisji wykazało, że progresywny charakter stawek podatkowych w nieuzasadniony sposób działałaby na korzyść niektórych przedsiębiorstw, kosztem innych – w zależności od ich obrotów i wielkości. W takim systemie opartym na progresywnych stawkach podatkowych mniejsze przedsiębiorstwa albo w ogóle nie płaciłyby podatku od sprzedaży detalicznej (jeżeli ich obroty nie przekraczają 17 mln zł.), albo płaciłyby niższą średnią stawkę niż ich więksi konkurenci. Dawałoby to przedsiębiorstwom o niższych obrotach nieuczciwą przewagę ekonomiczną. Mniejsze przedsiębiorstwa powinny oczywiście płacić niższe podatki niż ich więksi konkurenci w ujęciu bezwzględnym, ale powinny one stanowić proporcjonalnie taką samą część ich obrotów.

Polska nie wykazała, że progresywne stawki podatkowe są uzasadnione celem podatku od sprzedaży detalicznej w zakresie zwiększenia dochodów, ani że przedsiębiorstwa objęte wyższą stawką miałyby większą zdolność do zapłaty.

Podjęta dziś decyzja nakłada na Polskę obowiązek zlikwidowania nieuczciwej dyskryminacji przedsiębiorstw wynikającej z przepisów o podatku od sprzedaży detalicznej i przywrócenia równego traktowania na rynku.

Kontekst

Komisja przystąpiła do badania tej sprawy w lutym 2016 r. w następstwie doniesień medialnych na temat planów wprowadzenia w Polsce podatku progresywnego w sektorze detalicznym. Władze polskie nie powiadomiły Komisji o strukturze tego podatku i nie zgłosiły tego środka przed jego wdrożeniem. W sierpniu 2016 r. Komisja otrzymała również skargę, w której zarzucono, że polski podatek od sprzedaży detalicznej jest niezgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa.

6 lipca 2016 r. Sejm RP przyjął ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej. Ustawa weszła w życie 1 września 2016 r. 19 września 2016 r. Komisja wszczęła szczegółowe postępowanie i zwróciła się do Polski o zawieszenie stosowania stawek progresywnych do czasu zakończenia oceny pomocy państwa. Nakaz zawieszenia był konieczny, ponieważ nowy podatek wszedł w życie 1 września 2016 r. i przewiduje płatności miesięczne. Dzięki nakazowi zawieszenia, uniemożliwiającemu przyznawanie pomocy, przedsiębiorstwa nie będą musiały spłacać pomocy niezgodnej z prawem.

Nie był to pierwszy przypadek badania przez Komisję podatków progresywnych opartych na przychodach w kontekście przepisów UE dotyczących pomocy państwa. 4 lipca 2016 r. Komisja stwierdziła, że wprowadzone na Węgrzech opłata z tytułu kontroli łańcucha żywnościowego oraz podatek od sprzedaży wyrobów tytoniowych są niezgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa. 4 listopada 2016 r. Komisja stwierdziła, że progresywne stawki węgierskiego podatku od reklam również naruszają unijne zasady pomocy państwa.

Jawna wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.44351 w rejestrze pomocy państwa na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji po wyjaśnieniu wszelkich kwestii związanych z poufnością. Wykaz nowych decyzji dotyczących pomocy państwa opublikowanych w internecie i Dzienniku Urzędowym zamieszczany jest w Cotygodniowym biuletynie internetowym dotyczącym pomocy państwa (State aid Weekly e-News).

/poland/file/170412childrenjpg_pl170412_children.jpg

Szybka identyfikacja, pomoc zdrowotna i prawna, wsparcie w integrowaniu się – Komisja Europejska stawia na lepszą ochronę dzieci migrujących do Europy, szczególnie tych bez rodzin. - Dzieci powinny być naszym priorytetem, ponieważ są najbardziej narażone na zagrożenia – zwłaszcza, kiedy nie ma przy nich nikogo, kto by się nimi zaopiekował – powiedział pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans.

12/04/2017

 

Chociaż prawodawstwo UE i przepisy państw członkowskich zapewniają solidne ramy takiej ochrony, to w związku z niedawnym gwałtownym wzrostem liczby przybywających systemy krajowe znalazły się pod presją. Ujawniło to ich luki i niedociągnięcia. Z tego powodu KE przedstawia działania mające na celu zwiększenie ochrony wszystkich migrujących dzieci na wszystkich etapach procesu. Należy zagwarantować, by identyfikacja migrujących dzieci po ich przybyciu do UE przebiegała szybko oraz by były one traktowane w odpowiedni dla dzieci sposób. Dostępny musi być przeszkolony personel, aby wspierać dzieci podczas określania ich statusu. Dzieciom tym powinno się także zapewnić trwałe długoterminowe perspektywy dzięki lepszemu dostępowi do edukacji i opieki zdrowotnej. Ochrona dziecka to priorytet Europejskiego programu w zakresie migracji. Komisja będzie w dalszym ciągu wspierać wysiłki państw członkowskich poprzez szkolenia, doradztwo, wsparcie operacyjne i finansowe.

Pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans powiedział: - Liczba dzieci przybywających do UE z rodzinami lub bez rodzin bardzo wyraźnie wzrosła. Musimy zagwarantować, by dzieci, które potrzebują ochrony, rzeczywiście ją otrzymywały – i musimy to zrobić teraz. Jest to naszym moralnym obowiązkiem, ale jesteśmy też do tego prawnie zobowiązani. Dzieci powinny być naszym priorytetem, ponieważ są najbardziej narażone na zagrożenia – zwłaszcza, kiedy nie ma przy nich nikogo, kto by się nimi zaopiekował. Dlatego właśnie dzisiaj przedstawiamy szereg konkretnych działań na rzecz lepszej ochrony dobra wszystkich dzieci, które przybywają do Unii Europejskiej, lepszego ich wsparcia i dbania o nie.

Komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos dodał: - Jedna na trzy osoby ubiegające się o azyl w Europie to dziecko. Dzieci są najbardziej podatną na zagrożenia grupą migrantów, dlatego zapewnienie im ochrony od momentu wyjazdu z kraju pochodzenia powinno zostać włączone w główny nurt naszej polityki migracyjnej. Oznacza to, że potrzebujemy kompleksowej i zdecydowanej reakcji. Dzisiaj proponujemy konkretne działania służące wsparciu państw członkowskich w zaspokojeniu potrzeb wszystkich dzieci na wszystkich etapach migracji: usprawnienie identyfikacji dzieci i relokacji, szkolenie personelu, a także zapewnienie sprawnego poszukiwania członków rodziny i zagwarantowanie działań na rzecz wczesnej integracji. Zarówno Komisja, jak i agencje UE są gotowe rozpocząć proces realizacji tych działań.

Komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Věra Jourová dodała: - Podczas rozmów na temat migrujących dzieci nie można zapominać, że są to przede wszystkim dzieci. Ich dobro musi być brane pod uwagę na wszystkich etapach procesu migracji. Migrujące dzieci, zwłaszcza te bez opieki, powinny możliwie jak najwcześniej otrzymywać wsparcie ze strony opiekunów lub rodzin zastępczych. Integracja tych dzieci w naszych społeczeństwach zależy od tego, jak szybko będą one mogły powrócić do bardziej stabilnego życia. W dalszym ciągu będziemy pomagać państwom członkowskim w zapewnianiu tym dzieciom dzieciństwa, na które zasługują.

Korzystając z wiedzy fachowej we wszystkich powiązanych dziedzinach polityki, Komisja proponuje państwom członkowskim szereg obszarów priorytetowych, na których mogą skoncentrować swoje działania, przy wsparciu ze strony Komisji i agencji UE, służące poprawie ochrony migrujących dzieci oraz zapewnieniu ściślejszego powiązania między służbami odpowiedzialnymi za azyl i za ochronę dzieci:

  • Szybka identyfikacja i ochrona po przybyciu: osoba odpowiedzialna za ochronę dzieci powinna być obecna na wczesnym etapie fazy rejestracji we wszystkich ośrodkach dla uchodźców przyjmujących dzieci, a w każdym hotspocie powinni zostać powołani funkcjonariusze ds. ochrony dzieci. Państwa członkowskie powinny wprowadzić procedury konieczne do systematycznego przedkładania i wymiany informacji na temat wszystkich zaginionych dzieci.
  • Odpowiednie warunki przyjmowania dzieci: potrzeby każdego dziecka należy ocenić możliwie jak najszybciej po jego przybyciu, a wszystkie dzieci muszą bez zbędnej zwłoki i bez względu na ich status mieć zapewniony dostęp do pomocy prawnej, opieki zdrowotnej, wsparcia psychologicznego i edukacji. Małoletnim bez opieki należy zapewnić możliwość opieki w rodzinie zastępczej lub opieki rodzinnej. Należy uczynić wszystko, aby w przypadku dzieci znaleźć rozwiązania alternatywne dla zatrzymania (w celu wydalenia).
  • Szybkie określenie statusu i skuteczna opieka: należy wzmocnić rolę opiekunów małoletnich bez opieki. W tym celu Komisja stworzy europejską sieć opiekunów służącą wymianie dobrych praktyk. Aby wesprzeć wdrożenie niezawodnych procedur oceny wieku przez wszystkie państwa członkowskie, EASO wkrótce zaktualizuje swoje wytyczne. Należy również podjąć wspólne starania, aby przyspieszyć procedury poszukiwania członków rodziny i łączenia rodzin, w UE i poza nią. W przypadku wszystkich procedur związanych z procesem migracji sprawy z udziałem dzieci powinny być zawsze traktowane priorytetowo. Odnosi się to również do relokacji migrantów bez opieki z Grecji lub z Włoch.
  • Trwałe rozwiązania i działania na rzecz wczesnej integracji: Komisja nadal będzie propagować integrację dzieci, zapewniając finansowanie i wymianę dobrych praktyk. Państwa członkowskie wzywa się do zwiększenia wysiłków na rzecz przesiedleń dzieci potrzebujących ochrony i zagwarantowania, że w odniesieniu do dzieci, które mają zostać odesłane, prowadzi się działania mające na celu znalezienie członków rodziny i reintegrację tych dzieci.
  • Eliminowanie przyczyn i ochrona dzieci wzdłuż szlaków migracyjnych poza UE: UE zintensyfikowała współpracę z krajami partnerskimi na rzecz uwzględnienia aspektu ochrony dzieci w kwestiach dotyczących migracji w ramach partnerstwa w zakresie współpracy z poszczególnymi i krajami pochodzenia lub tranzytu. Konieczne są dalsze wysiłki, by wspierać kraje partnerskie we wzmacnianiu krajowych systemów ochrony dzieci oraz w zapobieganiu handlowi dziećmi. Należy zagwarantować terminowe podejmowanie działań następczych dotyczących niedawno zaktualizowanych Wytycznych UE w sprawie promowania i ochrony praw dziecka, w tym w krajach pochodzenia i tranzytu.

Zdecydowane, uzgodnione i skoordynowane działania następcze w przypadku kluczowych środków przedstawionych w komunikacie są niezbędne na poziomie unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym, jak również we współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i organizacjami międzynarodowymi. Komisja będzie ściśle monitorować ten proces i regularnie składać sprawozdania Radzie i Parlamentowi Europejskiemu.

Kontekst

W związku z kryzysem migracyjnym liczba migrujących dzieci przybywających do Europy znacznie wzrosła. W 2015 r. i 2016 r. 30 proc. osób ubiegających się o azyl w UE stanowiły dzieci.

Migrujące dzieci wymagają szczególnej ochrony, ponieważ ryzyko stania się ofiarą przemocy, handlu dziećmi lub wykorzystywania czy też ryzyko zaginięcia lub oddzielenia od rodziny jest w ich przypadku bardzo wysokie. Dzieci mają prawo do ochrony zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa Unii, w tym z Kartą praw podstawowych UE oraz z prawem międzynarodowym dotyczącym praw dziecka. Dobro dziecka musi być kwestią nadrzędną we wszystkich działaniach lub decyzjach dotyczących dzieci.

Komunikat jest kontynuacją Europejskiego programu w zakresie migracji oraz komunikatu dotyczącego stanu realizacji działań priorytetowych w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji. Opiera się on na postępach poczynionych w ramach Planu działania w zakresie małoletnich bez opieki (2010–2014), jak przedstawiono w dokumencie roboczym służb Komisji dołączonym do komunikatu.

Ponadto bazuje on na ustaleniach 10. posiedzenia Europejskiego forum na rzecz praw dziecka, zorganizowanego przez Komisję w listopadzie 2016 r., oraz wnioskach z konferencji „Lost in Migration” ze stycznia 2017 r. Na forum tych wydarzeń podkreślono pilną potrzebę podjęcia ukierunkowanych działań w celu lepszej ochrony migrujących dzieci.

Więcej informacji:

/poland/file/161207eksinfopointmainjpg_pl161207_eks_infopoint_main.jpg

Ponad 30 przedstawicieli organizacji młodzieżowych uczestniczyło w polskiej inauguracji Europejskiego Korpusu Solidarności. Spotkanie odbyło się w Punkcie Informacji UE w Warszawie. Korpus to inicjatywa KE skierowana do młodych ludzi z całej Europy, którzy – na zasadzie wolontariatu lub stażu zawodowego – będą mogli zaangażować się w pomoc społecznościom w sytuacjach nadzwyczajnych.

07/12/2016

Inaugurując Europejski Korpus Solidarności w Polsce, zastępca dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Marzenna Guz-Vetter powiedziała: - Europejski Korpus Solidarności to oferta dla osób młodych, ciekawych świata i ludzi, mających żyłkę społecznikowską, którzy chcą się angażowac i pomagać. To propozycja dla tych Europejczyków, którzy nie zgadzają się na mowę nienawiści, na hejt, na ruchy nacjonalistyczne i antyeuropejskie. To także propozycja dla tych, którzy uważają, że po studiach można zdobyć nowe doświadczenia i kwalifikacje pracując na rzecz innych. To okazja w szczególności dla ludzi z małych miasteczek i wsi, gdzie takich możliwości jest mniej niż w dużych miastach. Dzisiaj ruszył portal intenetowy, gdzie ludzie w wieku 17-30 lat mogą się rejestrować, aby zostać wolontariuszami.

Kierownik Wydziału Informacji i Komunikacji Społecznej Witold Naturski przypomniał już istniejące inicjatywy KE skierowane do młodych ludzi, jak Gwarancja dla Młodzieży czy program Erasmus+, który wkrótce ma być rozszerzony o oferujący długotreminowe praktyki zawodowe Erasmus Pro.

Europejski Korpus Solidarności jest uzupełnieniem tych działań. Ważnym elementem projektu jest współpraca z europejskimi organizacjami młodzieżowymi. Na warszawskiej inauguracji Korpusu zjawili się przedstawiciele PROM – Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.

Finansowanie EKS w przyszłym roku już zostało zapewnione – UE zamierza zainwestować w inicjatywę 100 milionów euro poprzez już istniejące programy i linie budżetowe. Komisja Europejska liczy, że do końca tego roku na portalu EKS zarejestruje się 10 tys. osób, zaś pierwsi wolonatriusze wyjadą do pracy jeszcze przed wakacjami 2017 r. Docelowo baza zarejestrowanych osób miałaby liczyć 100 tysięcy osób (do 2020 roku).

Czym jest Europejski Korpus Solidarności?

Organizacje prowadzące działania oparte na zasadzie solidarności, finansowane przez Komisję – władze lokalne, organizacje pozarządowe lub przedsiębiorstwa – mogą rekrutować młodych ludzi do swoich projektów z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego (praca, staż, szkolenie bądź praktyki zawodowe), pod warunkiem że spełniają one kryteria pozwalające im zostać organizacją przyjmującą i podpiszą Kartę Europejskiego Korpusu Solidarności.

W ramach Korpusu Solidarności Komisja ustanawia dwa rodzaje projektów dla młodzieży. Młodzi ludzie w wieku 18-30 lat mogą uczestniczyć przez okres od dwóch do dwunastu miesięcy w:

  • projektach z zakresu wolontariatu oferujących możliwości wolontariatu w pełnym wymiarze godzin, połączonego z otrzymaniem grantu; lub
  • projektach z zakresu rozwoju zawodowego dających możliwość znalezienia zatrudnienia, odbycia stażu lub praktyk zawodowych w całej gamie sektorów.

Jakie działania będzie prowadzić Korpus?

Członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności będą mogli zaangażować się w wiele różnych działań w obszarach takich jak: edukacja, ochrona zdrowia, integracja społeczna, pomoc przy dystrybucji żywności, budowa schronisk, przyjmowanie, wspieranie i integracja imigrantów i uchodźców, ochrona środowiska naturalnego i zapobieganie klęskom żywiołowym (z wyjątkiem natychmiastowego reagowania na klęski, w przypadku których wymagane są bardziej specjalistyczne umiejętności i szkolenia).

Członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności będą kontaktowani z organizacjami pozarządowymi (NGO), władzami lokalnymi i krajowymi lub prywatnymi przedsiębiorstwami, które szukają wsparcia dla swojej działalności.

Członek Korpusu może uczestniczyć w projekcie z zakresu wolontariatu (filar dotyczący wolontariatu) bądź też w celu odbycia stażu, praktyk zawodowych lub podjęcia pracy zawodowej (filar dotyczący pracy zawodowej). W każdym przypadku czas trwania projektu wynosi od 2 do 12 miesięcy.

Dodatkowe informacje

/poland/file/161202aidmainpng_pl161202_aid_main.png

Europejski Korpus Solidarności to nowa inicjatywa KE skierowana do młodych Europejczyków, którzy chcą pomagać innym w sytuacjach kryzysowych. Polska inauguracja projektu odbędzie się w środę 7 grudnia Punkcie Informacyjnym Unii Europejskiej w Warszawie. - Wielu młodych ludzi w Europie ma zacięcie społecznikowskie i chce wnieść znaczący wkład do społeczeństwa i pomóc w wyrażaniu solidarności – podkreśla przewodniczący KE Jean-Claude Juncker.

Date: 
07/12/2016 - 15:00


/poland/file/161202logojpg_pl161202_logo.jpg


Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

oraz

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych

zapraszają na

Polską inaugurację Europejskiego Korpusu Solidarności - nowej inicjatywy Komisji Europejskiej skierowanej do ludzi chcących nieść pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych.

 

Spotkanie odbędzie się 7 grudnia (środa) w Punkcie Informacyjnym Unii Europejskiej w Warszawie (ul. Jasna 14/16a, róg Świętokrzyskiej) w godzinach 15.00 – 16.30

 

Potwierdzenia uczestnictwa prosimy zgłaszać na adres: 
anna-magdalena.malik@ec.europa.eu lub telefonicznie 22 556 89 82.

 

Europejski Korpus Solidarności

Przewodniczący KE Jean-Claude Juncker zapowiedział utworzenie Korpusu w orędziu o stanie Unii wygłoszonym 14 września 2016 r. Unia Europejska może pomóc w tworzeniu nowych możliwości dla młodych ludzi. Wielu młodych ludzi w Europie ma zacięcie społecznikowskie i chce wnieść znaczący wkład do społeczeństwa i pomóc w wyrażaniu solidarności. […] Jestem przekonany, że niezbędna jest jeszcze większa solidarność. Jestem jednak również świadomy faktu, że musi się ona pojawić dobrowolnie. Musi płynąć z serca. Nie można jej wymuszać. […] W tym samym duchu Komisja proponuje utworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności. Młodzi ludzie w całej UE będą mogli pomagać jako wolontariusze tam, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna, aby reagować na sytuacje kryzysowe, takie jak kryzys uchodźczy czy niedawne trzęsienia ziemi we Włoszech. Pragnę, by Europejski Korpus Solidarności powstał i rozpoczął działanie jak najszybciej i by do 2020 r. wzięło w nim udział pierwsze 100 tys. młodych Europejczyków. Przystępując dobrowolnie do Europejskiego Korpusu Solidarności, młodzi ludzie będą mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności i nie tylko wykonywania pracy, ale i nabywania cennych ludzkich doświadczeń.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Edukacja

Nauczyciele i studenci z Polski mogą studiować lub nauczać za granicą w ramach specjalnych programów finansowanych przez UE. Od 2014 r. o udział w nich można ubiegać się w ramach...Read more

Przetargi

Procedura negocjacyjna nr PN/2019-13/FEST/WAR Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce planuje organizację procedury negocjacyjnej nr PN/2019-13/FEST/WAR , której przedmiotem będą usługi "Organizacji obecności Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce (PKE) podczas letnich...Read more

Dotacje

Konkurs grantowy na prowadzenie Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct Komisja Europejska, poprzez swoje Przedstawicielstwo w Polsce, ogłasza zaproszenie do składania wniosków celem wyboru partnerów do prowadzenia Punktów Informacji Europejskiej Europe...Read more

Pages

Subscribe to RSS - pomoc