Przedstawicielstwo w Polsce

Brexit – drugi etap

/poland/file/171220brexitmainjpg_pl171220_brexit_main.jpg

Brexit – drugi etap
© AP

Brytyjczycy będą nadal uczestniczyć w unii celnej i jednolitym rynku o ile będą respektować wszystkie cztery swobody – deklaruje KE przedstawiając projekt wytycznych do kolejnego etapu negocjacji na podstawie art. 50. Od 30 marca 2019 r. Wielka Brytania będzie państwem trzecim, nienależącym do UE i nie będzie reprezentowana w instytucjach, agencjach ani innych organach Unii.

20/12/2017

Na podstawie wytycznych (art. 50) przyjętych przez Radę Europejską 15 grudnia Komisja Europejska przesłała Radzie zalecenie (art. 50) dotyczące rozpoczęcia rozmów na temat kolejnego etapu uporządkowanego wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

W projekcie wytycznych negocjacyjnych, stanowiących uzupełnienie wytycznych negocjacyjnych z maja 2017 r., określono dodatkowe szczegóły na temat możliwych rozwiązań przejściowych. Obejmują one w szczególności następujące ustalenia:

  • Nie należy dopuszczać podejścia wybiórczego – Wielka Brytania będzie nadal uczestniczyć w unii celnej i jednolitym rynku, respektując wszystkie cztery swobody. Dorobek prawny Unii powinien nadal mieć w pełni zastosowanie do Wielkiej Brytanii i obowiązywać w niej, tak jak w państwach członkowskich. Wszelkie zmiany wprowadzone w tym czasie w dorobku prawnym Unii powinny automatycznie mieć zastosowanie w Wielkiej Brytanii.
  • Obowiązywać będą wszelkie dotychczasowe unijne instrumenty i struktury regulacyjne, budżetowe, nadzorcze, sądownicze i w zakresie egzekwowania prawa, w tym kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
  • Od 30 marca 2019 r. Wielka Brytania będzie państwem trzecim, nienależącym do UE. Oznacza to, że nie będzie już reprezentowana w instytucjach, agencjach, organach i jednostkach organizacyjnych Unii.
  • Okres przejściowy musi być jasno określony i ściśle ograniczony w czasie. Komisja zaleca, aby nie trwał on dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.

W zaleceniu przypomina się również, że wyniki pierwszego etapu negocjacji, opisane w komunikacie Komisji i we wspólnym sprawozdaniu, należy wiernie przełożyć na uregulowania prawne. Podkreśla się konieczność dokończenia prac w sprawie wszelkich kwestii związanych z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE, w tym zagadnień nieuwzględnionych w pierwszym etapie, takich jak ogólne zarządzanie umową o wystąpieniu oraz kwestie merytoryczne dotyczące m. in. towarów wprowadzonych do obrotu przed wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE.

Dalsze działania: Zgodnie z wytycznymi Rady Europejskiej z 15 grudnia Rada do Spraw Ogólnych (art. 50) przyjmie dodatkowe wytyczne negocjacyjne w sprawie ustaleń przejściowych w styczniu 2018 r.

Kontekst

8 grudnia 2017 r. Komisja Europejska skierowała do Rady Europejskiej zalecenie (art. 50), aby ta uznała, że w pierwszym etapie negocjacji prowadzonych z Wielką Brytanią na podstawie art. 50 osiągnięto wystarczające postępy. W dniu 15 grudnia przywódcy 27 państw UE potwierdzili, że osiągnięto wystarczające postępy w kwestiach praw obywatelskich, Irlandii i porozumienia finansowego, i przyjęli wytyczne w sprawie przystąpienia do drugiego etapu negocjacji. Również Parlament Europejski w rezolucji z 13 grudnia potwierdził, że poczyniono wystarczające postępy.

Wytyczne Rady Europejskiej (art. 50) z dnia 29 kwietnia 2017 r., jak również ogólne zasady i uzgodnienia proceduralne dotyczące prowadzenia negocjacji, określone w wytycznych negocjacyjnych Rady z dnia 22 maja 2017 r., nadal obowiązują w całości na tym etapie negocjacji.

Więcej informacji: