Przedstawicielstwo w Polsce

Dotacje

Konkurs grantowy na prowadzenie punktów Europe Direct

Z powodu problemów technicznych, które spowodowały trudności w dostępie do portalu Funding & Tenders, termin składania wniosków, w ramach konkursu ED-PL-2020, został przesunięty do wtorku 20 października 2020 r. do godz. 17:00 CET.

Komisja Europejska za pośrednictwem Przedstawicielstwa w Polsce, ogłasza zaproszenie do składania wniosków w celu wybrania partnerów do prowadzenia punktów EUROPE DIRECT w latach 2021–2025. Partnerzy otrzymają dotację na działalność jako punkty EUROPE DIRECT, która umożliwi prowadzenie szeregu działań informacyjnych dotyczących UE i służących zaangażowaniu obywateli.

Dodatkowe informacje na temat sieci Europe Direct można znaleźć pod adresem: https://europa.eu/european-union/contact/call-us_pl

Zaproszenie jest skierowane do organów publicznych lub podmiotów prywatnych, których misja obejmuje usługi publiczne (opisane dokładniej w sekcji 6.1. Zaproszenia do składania wniosków). Potencjalni wnioskodawcy proszeni są o uważne przeczytanie i przestrzeganie zasad zawartych w dokumentach konkursowych.

Wnioskodawcy, którzy zostaną wybrani, będą określani mianem „partnerów” Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego i podpiszą umowę ramową o partnerstwie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Umowa ramowa o partnerstwie będzie wdrażana poprzez podpisywanie umów szczegółowych o udzielenie dotacji (w latach 2021-2025). Każdego roku partner może otrzymać dotację na dany rok w ramach umowy szczegółowej o udzielenie dotacji.

Kwota dotacji rocznej (w latach 2021-2025) będzie wynosić 30 400 EUR.

W drodze wyjątku, dotacja na rok 2021 wyniesie 20 267 EUR, ponieważ będzie obowiązywać od 1 maja do 31 grudnia, a zatem obejmie 8 miesięcy funkcjonowania EUROPE DIRECT.

Oprócz tej kwoty, w 2021 r. przyznana zostanie także jednorazowa dotacja, w wysokości 3 200 EUR, na wydarzenie, którego celem będzie promocja punktu EUROPE DIRECT.

Kwota dotacji (rocznej oraz jednorazowej) nie ma na celu pokrycia wszystkich kosztów związanych z działalnością EUROPE DIRECT. Oznacza to, że partnerzy muszą pozyskać wystarczające środki, aby zapewnić EUROPE DIRECT możliwość prowadzenia działalności.

HARMONOGRAM (orientacyjne daty)

30.06.2020 r. –      Publikacja zaproszenia do składania wniosków

8.10.2020 r. –        Ostateczny termin zgłaszania pytań

15.10.2020 r. –      Ostateczny termin składania wniosków do godziny 17:00 CET

10.03.2021 r. –      Przekazanie wnioskodawcom informacji o wynikach postępowania

21.03.2021 r. –      Podpisanie umowy ramowej o partnerstwie oraz umowy szczegółowej na rok 2021

1.05.2021 r. –        Wejście w życie umowy ramowej o partnerstwie oraz umowy szczegółowej o udzielenie dotacji na rok 2021

SKŁADANIE WNIOSKU

Podmioty zainteresowane złożeniem wniosku proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ed-pl-2020, gdzie znajdują się m.in. dokumenty konkursowe do pobrania. Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób złożyć wniosek, można znaleźć w przewodniku dla wnioskodawców (również do pobrania na ww. stronie).

Wnioski można składać tylko w wersji elektronicznej jako plik(i) w formacie PDF za pośrednictwem dedykowanego temu portalowi na stronie https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Termin składania wniosków: 15.10.2020 r. do godziny 17:00 CET

Wnioski muszą spełniać następujące wymagania:

  • zostać sporządzone z wykorzystaniem formularza wniosku i złożone za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków; oraz
  • zostać złożone nie później niż w terminie składania wniosków; oraz
  • zostać sporządzone w języku polskim.

Niespełnienie tych wymogów będzie skutkowało odrzuceniem wniosku.

Kierownik lub pracownik punktu EUROPE DIRECT nie może pełnić funkcji publicznej ani kandydować na stanowisko publiczne na poziomie lokalnym, regionalnym, państwowym lub europejskim podczas realizacji projektu. Jeżeli kierownik lub pracownik punktu EUROPE DIRECT znajdzie się w takich okolicznościach, jak opisane powyżej, w dowolnym momencie podczas realizacji projektu, wnioskodawca musi niezwłocznie poinformować Przedstawicielstwo Komisji o tym fakcie, zawiesić kierownika lub pracownika i przedstawić odpowiednią osobę na jego miejsce zgodnie z kryteriami określonymi w zaproszeniu do składania wniosków. Na etapie przyznawania dotacji, jeszcze przed podpisaniem corocznej umowy szczegółowej, wnioskodawcy zostaną poproszeni o zastąpienie każdego kierownika lub pracownika punktu EUROPE DIRECT, który kandyduje lub pełni funkcje publiczne.

PYTANIA DOT. SKŁADANIA WNIOSKÓW

W pierwszej kolejności proszę próbować znaleźć odpowiedzi na pytania dot. prawidłowego złożenia wniosku samodzielnie, w przewodniku dla wnioskodawców i innych dostępnych dokumentach, takich jak:

Jeżeli uznają Państwo, że nie ma innej możliwości, mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:

  • Helpdesk IT – w przypadku pytań technicznych dotyczących systemu składania wniosków w portalu (zapomniane hasła, prawa dostępu i role, aspekty techniczne związane ze składaniem wniosków itd.). Kontakt w języku angielskim;
  • Inne pytania – można przesyłać na adres e‑mail: comm-rep-waw-ed@ec.europa.eu wskazując w temacie numer referencyjny zaproszenia do składania wniosków ED-PL-2020 oraz kod PIC Pytania należy przesłać nie później niż 6 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PDF iconPytania i odpowiedzi do konkursu ED-PL-2020 – ostatnia aktualizacja z 12.10.2020 r.

Informujemy, że 8 października 2020 r o godz. 17:00 CET upływa termin przesyłania pytań dotyczących zaproszenia do składania wniosków w ramach konkursu grantowego ED-PL-2020 na prowadzenie działalności punktów EUROPE DIRECT w latach 2021 -2025.


Mapa dotacji Unii Europejskiej

Dotacje ©iStockChcesz się dowiedzieć, na co wydawane są unijne fundusze w Polsce? A może potrzebujesz informacji i dobrego przykładu, aby samemu wystąpić o dofinansowanie? Zajrzyj na stronę http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.